31.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 395/19


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 395/04)

1.   

Komissio vastaanotti 23. lokakuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Public Sector Pension Investment Board (PSPIB, Kanada)

Brookfield Asset Management Inc (Brookfield, Kanada)

QuadReal Property Group Limited Partnership (QuadReal, Kanada), joka on yrityksen British Columbia Investment Management Corporation (BCI, Kanada) määräysvallassa

BREP Brazil Private Limited (BREP, Singapore), joka on yrityksen GIC Realty Private Limited (GIC Realty, Singapore) määräysvallassa

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (Brookfield Brazil Retail Fund, Brasilia).

PSPIB, Brookfield, QuadReal ja BREP hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Brookfield Brazil Retail Fund, joka on tällä hetkellä Brookfieldin määräysvallassa.

Keskittymä toteutetaan sopimuksella.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

PSPIB hoitaa hajautettua maailmanlaajuista eläkesijoitussalkkua, johon kuuluu osakkeita, joukkovelkakirjoja ja muita kiinteätuottoisia arvopapereita, pääomasijoituksia sekä sijoituksia kiinteistöihin, infrastruktuuriin, luonnonvaroihin ja yksityisiin velkakirjoihin.

Brookfield investoi kiinteistöihin, infrastruktuuriin, uusiutuvaan energiaan ja yksityiseen pääomaan.

QuadReal hoitaa British Columbia Investment Management Corporationin kiinteistöomaisuutta ja siihen liittyviä palveluja.

BREP hoitaa GIC Realtyn hallussa olevaa kiinteistöomaisuutta Singaporen valtion puolesta.

Brookfield Brazil Retail Fund omistaa välillisesti Brasiliassa sijaitsevia ostoskeskuksia ja hoitaa niitä.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9077 – PSPIB / BROOKFIELD / QUADREAL / BREP BRAZIL / BROOKFIELD BRAZIL RETAIL

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.