31.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 395/22


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asi M.8907 – Aperam/VDM)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 395/06)

1.   

Komissio vastaanotti 23. lokakuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Aperam S.A. (Aperam, Luxemburg) ja

VDM Metals Holding GmbH (VDM, Saksa).

Aperam hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksessä VDM. Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Aperam toimii maailmanlaajuisesti ruostumattoman ja sähköteknisen teräksen sekä erikoisteräksen alalla, ja lisäksi se valmistaa ja myy nikkeliseoksia ja korroosionkestäviä materiaaleja.

VDM on suorituskykyisten materiaalien (nikkeli ja nikkeliseokset, ruostumattomat erikoisteräkset, zirkonium ja kobolttipohjaiset seokset) maailmanlaajuinen tuottaja.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8907 – Aperam/VDM

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).