5.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 82/4


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8772 – Borealis / NOVA Chemicals / TOTAL / JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 82/04)

1.

Komissio vastaanotti 23. helmikuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Borealis AG (Borealis, Itävalta), joka on yritysten Mubadala Investment Company (Mubadala, Abu Dhabi) ja OMV AG (Itävalta) yhteisessä määräysvallassa

NOVA Chemicals Corporation (NOVA, Kanada), joka on kokonaan yrityksen Mubadala omistuksessa

Total SA (Total, Ranska)

Bayport Polymers LLC (JV, Yhdysvallat).

Borealis, Nova ja Total hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yhteisyrityksessä JV.

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Borealis: polyolefiinin, peruskemikaalien ja lannoitteiden tuotanto ja kaupan pitäminen

—   NOVA: eteenin, polyeteenin, styreenin ja niiden sivutuotteiden tuotanto ja myynti

—   Total: toiminta öljy- ja kaasuteollisuuden alalla ja muilla energia-aloilla

—   JV: polyeteenin tuotanto ja myynti.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8772 – Borealis / NOVA Chemicals / TOTAL / JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 2296401

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.