Bryssel 21.11.2018

COM(2018) 805 final

Suositus

NEUVOSTON SUOSITUS

julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta havaitun merkittävän poikkeaman korjaamisesta

Unkarissa

{SWD(2018) 504 final}


Suositus

NEUVOSTON SUOSITUS

julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta havaitun merkittävän poikkeaman korjaamisesta

Unkarissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 121 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 1 ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)Neuvosto päätti 22 päivänä kesäkuuta 2018 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 121 artiklan 4 kohdan nojalla, että Unkarissa oli havaittu merkittävä poikkeama julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutusuralta, ja antoi Unkarille suosituksen toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että nettomääräisten julkisten perusmenojen 2 nimelliskasvu on enintään 2,8 prosenttia vuonna 2018, mikä vastaa 1,0 prosentin vuotuista rakenteellista sopeutusta suhteessa BKT:hen. 3 Unkarille suositeltiin myös, että se käyttää mahdolliset satunnaistulot alijäämän supistamiseen ja että julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman pysyvä paraneminen olisi varmistettava julkisen talouden vakauttamistoimenpiteillä kasvua edistävällä tavalla. Neuvosto vahvisti, että Unkarin on viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2018 raportoitava neuvostolle toimista, jotka se on toteuttanut suosituksen pohjalta.

(2)Neuvosto suositti 13 päivänä heinäkuuta 2018 Unkarille sen varmistamista, että Unkari vuonna 2018 noudattaa 22 päivänä kesäkuuta 2018 annettua neuvoston suositusta julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta havaitun merkittävän poikkeaman korjaamisesta 4 . Neuvosto suositti Unkarille sen varmistamista, että nettomääräisten julkisten perusmenojen nimellinen kasvu on enintään 3,9 prosenttia vuonna 2019, jolloin vuotuinen rakenteellinen sopeutus olisi 0,75 prosenttia suhteessa BKT:hen.

(3)Komissio teki 18 ja 19 päivänä syyskuuta 2018 Unkarissa tiukennettuun valvontaan kuuluvan valvontakäynnin paikan päällä asetuksen (EY) N:o 1466/97 11 artiklan 2 kohdan nojalla. Komissio toimitti alustavat havaintonsa Unkarin viranomaisille kommentteja varten ja raportoi havainnoistaan tämän jälkeen neuvostolle 21 päivänä marraskuuta 2018. Tämän jälkeen havainnot julkistettiin.

(4)Unkarin viranomaiset toimittivat 15 päivänä lokakuuta 2018 kertomuksen tuloksellisista toimista neuvoston 22 päivänä kesäkuuta 2018 antaman suosituksen 5 johdosta. Neuvosto päätteli 21 päivänä marraskuuta 2018 Unkarin viranomaisten kertomuksessaan toteutetuista toimista esittämien tietojen ja komission syksyn 2018 talousennusteeseen perustuvan kokonaisarvion perusteella, että Unkari ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia 22 päivänä kesäkuuta 2018 annetun neuvoston suosituksen johdosta.

(5)Koska Unkari ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia ja koska kumuloitunut poikkeama keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta on huomattava, kyseiselle jäsenvaltiolle on syytä antaa SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan nojalla tarkistettu suositus toteutettavista aiheellisista toimenpiteistä.

(6)Komission syksyn 2018 talousennusteen perusteella Unkarin rakenteellinen alijäämä kasvoi 1,7 prosenttia suhteessa BKT:hen, eli 3,4 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2017, ja sen odotetaan heikkenevän edelleen 0,4 prosenttia suhteessa BKT:hen, eli 3,8 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2018. Tämän seurauksena rakenteellisen alijäämän arvioidaan vuonna 2018 poikkeavan 2,3 prosenttia suhteessa BKT:hen maan julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteesta, joka on 1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen.

(7)Jotta kumuloitunut poikkeama saataisiin korjatuksi ja Unkari takaisin tarkoituksenmukaiselle sopeuttamisuralle lipsumisten jälkeen, neuvoston Unkarille 13 päivänä heinäkuuta 2018 suosittamaa 0,75 prosentin vuotuista rakenteellista sopeutusta suhteessa BKT:hen vuonna 2019 olisi täydennettävä pitkäjänteisillä lisätoimilla. Kun otetaan huomioon havaittu merkittävä poikkeama julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeuttamisuralta, vaikuttaa aiheelliselta toteuttaa lisätoimet, joiden vaikutus on 0,25 prosenttia suhteessa BKT:hen. Tämä nopeuttaa sopeuttamista kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta.

(8)Rakenteellisen rahoitusaseman vaadittu 1,0 prosentin parannus suhteessa BKT:hen vuonna 2019 tarkoittaa, että nettomääräisten julkisten perusmenojen nimelliskasvu on enintään 3,3 prosenttia vuonna 2019.

(9)Rakenteellisen rahoitusaseman odotettu paraneminen vähintään 1,0 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2019 edellyttää, että on hyväksyttävä toimenpiteitä, joiden kokonaisvaikutus on 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen, kun tilannetta verrataan komission syksyn 2018 talousennusteen mukaiseen nykyiseen perusskenaarioon.

(10)Tässä suosituksessa esitettävillä vuotta 2019 koskevilla vaatimuksilla korvataan 13 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Unkarille osoitetun julkista taloutta koskevan neuvoston suosituksen vastaavat osat.

(11)Unkarin olisi raportoitava neuvostolle tämän suosituksen pohjalta toteuttamistaan toimista viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 2019 mahdollisesti osana asetuksen (EY) N:o 1466/97 7 artiklan nojalla toimitettavaa lähentymisohjelmaansa.

(12)On asianmukaista julkistaa tämä suositus,

SUOSITTAA, ETTÄ UNKARI:

(1)toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että nettomääräisten julkisten perusmenojen nimelliskasvu on enintään 3,3 prosenttia vuonna 2019. Tämä vastaa 1,0 prosentin vuotuista rakenteellista sopeutusta suhteessa BKT:hen ja saattaa Unkarin tarkoituksenmukaiselle julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteeseen tähtäävälle sopeuttamisuralle;

(2)käyttää mahdolliset satunnaiset tulot alijäämän korjaamiseen; julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman pysyvä paraneminen olisi varmistettava julkisen talouden vakauttamistoimenpiteillä kasvua edistävällä tavalla;

(3)raportoi neuvostolle viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 2019 toimista, jotka se on toteuttanut tämän suosituksen pohjalta. Raportissa esitettävien toimenpiteiden olisi oltava uskottavia ja riittävästi täsmennettyjä. Lisäksi olisi selostettava kunkin toimenpiteen vaikutus julkiseen talouteen sekä esitettävä ajantasaiset ja yksityiskohtaiset julkisen talouden kehitysarviot vuodeksi 2019.

Tämä suositus on osoitettu Unkarille.

Tehty Brysselissä

   Neuvoston puolesta

   Puheenjohtaja

(1)    EYVL L 209, 2.8.1997, s. 1.
(2)    Nettomääräisillä julkisilla perusmenoilla tarkoitetaan julkisten menojen kokonaismäärää ilman korkomenoja, ilman unionin ohjelmista aiheutuvia menoja, jotka korvataan täysin unionin varoista saatavilla tuloilla, ja ilman ei-päätösperäisiä työttömyysetuusmenojen muutoksia. Kansallisesti rahoitettu kiinteän pääoman bruttomuodostus jaetaan neljälle vuodelle. Päätösperäiset tulopuolen toimenpiteet ja lakisääteiset tulojen lisäykset otetaan huomioon. Meno- ja tulopuolen kertaluonteiset toimenpiteet kuittaavat toisensa.
(3)    EUVL C 223, 27.6.2018, s. 1.
(4)    Neuvoston suositus, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Unkarin vuoden 2018 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Unkarin vuoden 2018 lähentymisohjelmaa koskeva neuvoston lausunto (EUVL C 320, 10.9.2018, s. 72).
(5)    https://ec.europa.eu/info/files/hungary-report-council-recommendations-under-significant-deviation-procedure_en