6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/3


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 18. heinäkuuta 2016 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.39824 – Kuorma-autot

Esittelijä: Latvia

(2017/C 108/03)

1.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä komission kanssa siitä, että päätösluonnoksessa tarkoitetussa kilpailunvastaisessa toiminnassa on kyse SEUT-sopimuksen 101 artiklassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa tarkoitetuista yritysten välisistä sopimuksista ja/tai yhdenmukaistetuista menettelytavoista.

2.

Neuvoa-antava komitea yhtyy päätösluonnoksessa esitettyyn komission arvioon sopimusten ja/tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen kohteena olevasta tuotteesta ja niiden maantieteellisestä laajuudesta.

3.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä komission kanssa siitä, että yritykset, joita päätösluonnos koskee, ovat osallistuneet SEUT-sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan yhteen ja jatkuvaan rikkomiseen.

4.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että päätösluonnoksessa kuvattujen sopimusten ja/tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen tavoitteena on ollut SEUT-sopimuksen 101 artiklassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa tarkoitettu kilpailun rajoittaminen.

5.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että päätösluonnoksessa kuvatut sopimukset ja/tai yhdenmukaistetut menettelytavat ovat voineet vaikuttaa tuntuvasti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

6.

Neuvoa-antava komitea yhtyy komission arvioon päätösluonnoksessa kuvatun rikkomisen kestosta.

7.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä komission kanssa yrityksistä, joille päätösluonnos on osoitettu.

8.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että yrityksille, joille päätösluonnos on osoitettu, on määrättävä sakko.

9.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta vuonna 2006 annettujen suuntaviivojen soveltamisesta päätösluonnoksen osalta.

10.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä päätösluonnoksessa määrättyjen sakkojen laskennassa käytetyn myynnin arvon määrittelystä.

11.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä päätösluonnoksessa käytetyistä sakkojen perusmääristä.

12.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä keston määrittämisestä päätösluonnoksessa sakkojen laskemista varten.

13.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, ettei rikkomiseen liity raskauttavia seikkoja.

14.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, ettei rikkomiseen liity lieventäviä seikkoja.

15.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen lieventämisestä päätösluonnoksen osalta sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon perusteella.

16.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sovintomenettelystä päätösluonnoksen osalta vuonna 2008 annetun tiedonannon perusteella.

17.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä päätösluonnoksessa käytetyistä sakkojen lopullisista määristä.

18.

Neuvoa-antava komitea suosittelee tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.