5.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 333/4


Tiivistelmä komission päätöksestä,

annettu 21. kesäkuuta 2017,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä

(Asia AT.40013 – Valaistusjärjestelmät)

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4100)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2017/C 333/04)

Komissio antoi 21. kesäkuuta 2017 päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä. Komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön sekä mahdollisesti määrättävät seuraamukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003  (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

1.   JOHDANTO

(1)

Päätös koskee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan yhtenä kokonaisuutena pidettävää jatkettua rikkomista.

(2)

Päätös on osoitettu seuraaville yrityksille: Valeo SA, Valeo Service SAS ja Valeo Vision SAS (yhdessä ’Valeo’); Magneti Marelli SpA ja Automotive Lighting Reutlingen GmbH (yhdessä ’Automotive Lighting’) ja Hella KGaA Hueck & Co. (jäljempänä ’Hella’) (kaikki yhdessä myös ’osapuolet’ tai kukin yksinään ’osapuoli’).

(3)

Kilpailusääntöjen rikkomisen kohteena olevat tuotteet ovat moottoriajoneuvojen valaistusjärjestelmät. Yritykset, joille tämä päätös on osoitettu, ovat osallistuneet toistuvaan kilpailunvastaiseen yhteydenpitoon, joka koskee alkuperäisiä varaosia sarjatuotannon päättymisen jälkeen, mukaan lukien hintoihin ja eräisiin muihin kaupankäynnin ehtoihin liittyvä yhteydenpito.

2.   ASIAN KUVAUS

2.1   Menettely

(4)

Asian käsittely aloitettiin, kun Valeo toimitti sakoista vapauttamista koskevan hakemuksen tammikuussa 2012. Komissio teki heinäkuussa 2012 asetuksen (EY) N:o 1/2003 20 artiklan 4 kohdan mukaisia yllätystarkastuksia ja lähetti sen jälkeen saman asetuksen 18 artiklan 2 kohtaan sekä sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon (2) 12 kohtaan perustuvia tietopyyntöjä.

(5)

Automotive Lighting haki sen jälkeen sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä elokuussa 2012. Hella haki sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä syyskuussa 2012.

(6)

Menettely aloitettiin 18. toukokuuta 2016, ja sen tarkoituksena oli käynnistää sovintoon tähtäävät keskustelut osapuolten kanssa. Kaikki osapuolet jättivät komissiolle myöhemmin virallisen pyynnön aloittaa asetuksen (EY) N:o 773/2004 (3) 10 a artiklan 2 kohdan mukainen sovintomenettely.

(7)

Komissio antoi 10. toukokuuta 2017 osapuolille väitetiedoksiannon. Kaikki osapuolet vahvistivat, että sen sisältö vastasi niiden tekemiä sovintoehdotuksia ja että ne olivat edelleen sitoutuneet sovintomenettelyyn.

(8)

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi 20. kesäkuuta 2017 asiasta myönteisen lausunnon.

(9)

Komissio antoi tämän päätöksen 21. kesäkuuta 2017.

2.2   Kesto

(10)

Seuraavat yritykset ovat rikkoneet SEUT-sopimuksen 101 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa osallistumalla jäljempänä mainittujen jaksojen aikana kilpailunvastaiseen toimintaan, joka liittyi moottoriajoneuvojen valaistusjärjestelmien tarjontaan.

Yritys

Kesto

Valeo

7. heinäkuuta 2004–25. lokakuuta 2007

Automotive Lighting

7. heinäkuuta 2004–25. lokakuuta 2007

Hella

1. tammikuuta 2006–25. lokakuuta 2007

2.3   Yhteenveto rikkomisesta

(11)

Päätös kattaa moottoriajoneuvojen valaistusjärjestelmien tarjonnan Euroopan talousalueella 7. heinäkuuta 2004 ja 25. lokakuuta 2007 välisenä aikana. Rikkomisen alkamispäivä tosin vaihtelee osapuolten kesken. Kilpailusääntöjen rikkomisen kokonaiskesto on 3 vuotta ja 3 kuukautta.

(12)

Kartellin kohteena olivat valaistusjärjestelmät, joihin kuuluvat ajovalot, huomiovalot, takavalot sekä ylös asennetut jarruvalot, sumuvalot ja muut lisävalot. Tavarantoimittajat myyvät valaistusjärjestelmiä uusiin ajoneuvoihin tai jälkimarkkinoilla varaosina. Kartelli kattoi valaistusjärjestelmien tarjonnan Euroopan talousalueella alkuperäisten varaosien jälkimarkkinoilla sarjatuotannon päättymisen jälkeen.

(13)

Kartelli muodostui hintoja ja eräitä muita kaupankäynnin ehtoja koskevasta toistuvasta kilpailunvastaisesta yhteydenpidosta. Salaisissa neuvotteluissa käsiteltiin tarjous- ja neuvottelustrategioita, sitä, miten neuvottelut hinnankorotuksista asiakkaiden kanssa etenivät, osapuolten asemaa suhteessa yksittäisiin asiakkaisiin alkuperäisten varaosien hinnoittelumallien osalta ja asiakkaille esitettyjä hintapyyntöjä. Lisäksi vaihdettiin tietoja alkuperäisten varaosien tuotannon tulevaisuudennäkymistä ja kehityssuuntauksista.

(14)

Osapuolet myös sopivat pyrkivänsä nostamaan hintoja sarjatuotannon jälkeen ja vahvistivat yhdessä määräpäivän, johon mennessä sopimukseen perustuva varaosien saatavuus sarjatuotannon jälkeen oli tarkoitus lopettaa.

(15)

Kartelli toimi pääasiallisesti kahdenvälisten tapaamisten perusteella. Lisäksi järjestettiin ainakin yksi monenvälinen tapaaminen. Kilpailunvastaiset keskustelut käytiin Euroopan talousalueella, pääasiassa Ranskassa tai Saksassa. Vuosien 2004 ja 2006 välisenä aikana osapuolet laajensivat kilpailunvastaisen yhteydenpitonsa kattamaan vähitellen myynnin kaikille alkuperäisille laitevalmistajille, jotka olivat sopimuspuolten asiakkaita Euroopan talousalueella vuonna 2007.

2.4   Yritykset, joille päätös on osoitettu

(16)

Komissio katsoo päätöksessään, että seuraavat oikeushenkilöt ovat vastuussa rikkomisesta:

a)

Valeo SA, Valeo Service SAS ja Valeo Vision SAS yhteisvastuullisesti;

b)

Magneti Marelli SpA ja Automotive Lighting Reutlingen GmbH yhteisvastuullisesti; sekä

c)

Hella KGaA Hueck & Co.

2.5   Korjaustoimenpiteet

(17)

Päätöksessä sovelletaan sakkoja koskevia suuntaviivoja vuodelta 2006 (4).

2.5.1   Sakon perusmäärä

(18)

Jotta voidaan ottaa paremmin huomioon kartellin tosiasiallinen vaikutus, sakkojen perusmäärää laskettaessa on otettu pohjaksi arvio vuotuisen myynnin arvosta (joka perustuu rikkomiseen osallistuneiden yritysten harjoittaman valaistusjärjestelmien alkuperäisten varaosien myynnin todelliseen arvoon sarjatuotannon päättymisen jälkeen Euroopan talousalueella kunkin yrityksen rikkomisen keston aikana).

(19)

Kun otetaan huomioon rikkomisen luonne ja maantieteellinen laajuus (Euroopan talousalue), sakkojen vaihtelevan määrän prosenttiosuudeksi ja lisämääräksi (”osallistumismaksu”) vahvistetaan 16 prosenttia rikkomiseen liittyvän myynnin arvosta.

(20)

Sakon vaihteleva määrä kerrotaan niiden vuosien tai vuoden murto-osien määrällä, joina osapuolet ovat osallistuneet rikkomiseen, jotta osallistumisen kesto voidaan ottaa huomioon yrityskohtaisesti. Komissio ottaa huomioon osapuolten rikkomiseen osallistumisen todellisen keston täysinä vuosina, kuukausina ja päivinä.

(21)

Koska toiminta koski alussa vain muutamia alkuperäisiä laitevalmistajia, mutta laajeni vähitellen kattamaan kaikki osapuolten asiakkaina Euroopan talousalueella vuonna 2007 olleet alkuperäiset laitevalmistajat, asiakkaat jaettiin kolmeen ryhmään, joiden myynnin arvot on laskettu erikseen soveltaen kestoa kuvaavia erillisiä kertoimia.

2.5.2   Perusmäärään tehtävät mukautukset

(22)

Päätöksessä ei sovelleta raskauttavia eikä lieventäviä seikkoja. Päätöksessä ei myöskään sovelleta korotuskerrointa yhteenkään osapuoleen ehkäisevän vaikutuksen aikaansaamiseksi.

2.5.3   Liikevaihtoon sovellettava 10 prosentin yläraja

(23)

Yksikään sakko ei ylitä 10:tä prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta päätöksen antamista edeltäneen liiketoimintavuoden aikana.

2.5.4   Sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon soveltaminen: sakkojen lieventäminen

(24)

Valeo toimitti ensimmäisenä sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon 8 kohdan a alakohdan ehdot täyttäviä tietoja ja todisteita, joten se vapautetaan sakoista.

(25)

Automotive Lighting oli ensimmäinen yritys, joka täytti sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon 24 ja 25 kohdan vaatimukset, ja sen sakkoja alennetaan 35 prosenttia.

(26)

Hella oli toinen yritys, joka täytti tiedonannon 24 ja 25 kohdan vaatimukset, ja sen sakkoja alennetaan 20 prosenttia.

2.5.5   Sovintomenettelyä koskevan tiedonannon soveltaminen:

(27)

Sovintomenettelyä koskevan tiedonannon soveltamisen johdosta Automative Lightingin ja Hellan sakkoja lievennetään vielä 10 prosenttia.

3.   PÄÄTELMÄT

(28)

Asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan nojalla määrättiin seuraavat sakot:

a)

Valeo: 0 euroa

b)

Automotive Lighting: 16 347 000 euroa

c)

Hella: 10 397 000 euroa


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa (EUVL C 298, 8.12.2006, s. 17).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 773/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18).

(4)  EUVL C 210, 1.9.2006, s. 2.