23.9.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 317/6


Tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 17 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

(2017/C 317/05)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (1) 17 artiklan 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

MAANTIETEELLISEN MERKINNÄN TEKNISEN ASIAKIRJAN MUUTOSHAKEMUS

”RON DE GUATEMALA”

EU-nro: PGI-GT-01827-AM01 – 30.8.2016

Muutoksen kieli – espanja

Välikäsi

Välikäden nimi / välikäsien nimet: Mario Pomares Caballero

Täydellinen osoite / täydelliset osoitteet (katuosoite, postinumero, paikkakunta, maa):

Calle Canalejas 13 – Ático

03001 Alicante

ESPAÑA

Puhelin +34 966083900

Sähköposti: mpomares@berenguer-pomares.com

Maantieteellisen merkinnän nimi

”RON DE GUATEMALA”

Eritelmän kohta, johon muutosta haetaan

Muu – Tuotantomenetelmä

Muutos

Eritelmän muutos, josta seuraa tärkeimpien tietojen muutos

Muutoksen selitys

Muutos koskee teknisen asiakirjan 7 kohtaa (Tuotantomenetelmä), täsmällisemmin mainittuna 7.6 kohtaa (ikäännyttäminen).

Muutoksessa poistetaan tarpeettomat ja liialliset viittaukset ja korvataan ne yleisemmällä ja asianmukaisemmalla määritelmällä.

Tärkeimpien tietojen muutos

Muutetaan teknisen asiakirjan 107 kohta seuraavasti:

Aiempi sanamuoto: ”Edellä mainituista olosuhteista riippuen rommia myös ikäännytetään tynnyreissä, joissa on aiemmin säilytetty amerikkalaisen viskin, konjakin tai sherryn kaltaisia tuotteita. Tämän viinissä liottamiseksi kutsutun prosessin tarkoituksena on uuttaa tuotteeseen näiden muiden tuotteiden puuhun jättämiä aromeja ja makuja.”

Uusi sanamuoto: ”Edellä mainituista olosuhteista riippuen rommia myös ikäännytetään tynnyreissä, joissa on aiemmin säilytetty erilaisia viinejä tai muita tislattuja juomia. Tämän viinissä liottamiseksi kutsutun prosessin tarkoituksena on uuttaa tuotteeseen näiden muiden tuotteiden puuhun jättämiä aromeja ja makuja.”

Kuten edellä olevasta käy ilmi, tehdyssä muutoksessa säilytetään samat ikäännyttämisvaihetta koskevat vaatimukset ja poistetaan ainoastaan tarpeettomat viittaukset, joiden mukaan rommin ikäännyttämisessä käytettäviä tynnyreitä on käytetty aiemmin amerikkalaisen viskin, konjakin tai sherryn ikäännyttämiseen, koska kyseessä oli edellä todetun mukaisesti esimerkinomainen luettelo (johon sisältyi maininta ”kaltaisia tuotteita”).

TÄRKEIMMÄT TIEDOT

”RON DE GUATEMALA”

EU-nro: PGI-GT-01827-AM01 – 30.8.2016

1.   Nimi

Ron de Guatemala

2.   Tislatun alkoholijuoman luokka

Rommi (asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteessä II oleva 1 luokka)

3.   Kuvaus

Yksinomaan sokeriruo’osta saaduista raaka-aineista valmistettu alkoholijuoma.

Ron de Guatemala -rommista on olemassa seuraavat muunnelmat:

—   Solera: ensimmäisestä puristamisesta saadusta sokeriruokosiirapista valmistettu rommi, joka on ikäännytetty vuoristossa valkotammitynnyreissä.

—   Solera Añejo: ensimmäisestä puristamisesta saadusta sokeriruokosiirapista valmistetuista rommeista, jotka on ikäännytetty vuoristossa valkotammitynnyreissä, ennen pullotusta sekoitettu rommi.

—   Solera Reserva: ensimmäisestä puristamisesta saadusta sokeriruokosiirapista valmistetuista rommeista, jotka on ikäännytetty vuoristossa muiden tuotteiden valmistukseen aiemmin käytetyissä valkotammitynnyreissä, sekoitettu maustettu rommi.

—   Solera Gran Reserva: ensimmäisestä puristamisesta saadusta sokeriruokosiirapista valmistetuista rommeista, jotka on ikäännytetty vuoristossa vähintään kahdenlaisissa muiden tuotteiden valmistukseen aiemmin käytetyissä tynnyreissä, sekoitettu maustettu rommi.

—   Solera Gran Reserva Especial: ensimmäisestä puristamisesta saadusta sokeriruokosiirapista valmistetuista rommeista, jotka on ikäännytetty vuoristossa vähintään kolmenlaisissa muiden tuotteiden valmistukseen aiemmin käytetyissä valkotammitynnyreissä, sekoitettu maustettu rommi.

4.   Fysikaaliset, kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet

Ron de Guatemala -rommin fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien on täytettävä seuraavat aistinvaraiset ja kemialliset vaatimukset:

Kemialliset vaatimukset

Alkoholipitoisuus: 37,5–50 tilavuusprosenttia.

Yhdisteiden kokonaismäärä (asetaldehydi, etikkahappo, etyyliasetaatti ja korkeammat alkoholit mukaan luettuina) milligrammoina 100 millilitrassa vedetöntä etyylialkoholia: vähintään 50.

Kokonaishappopitoisuus milligrammoina etikkahappoa 100 millilitrassa vedetöntä etyylialkoholia: enintään 120.

Metanoli milligrammoina 100 millilitrassa vedetöntä etyylialkoholia: enintään 280.

Aistinvaraisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset

Ulkonäkö: Läpikuultava, puhdas; juokseva, täyteläinen konsistenssi.

Väri: Iästä riippuen meripihkan värisestä kullankeltaiseen ja punertavaan.

Aromi: Perusaromi syntyy käytetystä raaka-aineesta, toisin sanoen ensimmäisestä puristuksesta saadusta sokeriruokosiirapista. Toissijainen aromi kehittyy alkoholikäymisen aikana, ja hiivan vaikutuksesta johtuen se on vahvasti viinimäinen. Lopullinen aromi kehittyy ikäännyttämisen aikana.

Maku: Runsas, pehmeä, vaihtelee makeasta kuivaan.

5.   Maantieteellinen alue

Alue, jolla Ron de Guatemala -rommin tuotantoon käytettävää sokeriruokoa viljellään, sijaitsee Tyyneenmereen rajoittuvissa Retalhuleun ja Suchitepéquezin eteläisissä departementeissa. Ikäännyttäminen tapahtuu yli 2 300 metrin korkeudella merenpinnasta sijaitsevassa Quetzaltenangon kaupungissa.

6.   Tuotantomenetelmä:

Ron de Guatemala -rommin tuotanto on monivaiheinen prosessi.

Sokeriruo’on viljely: Sokeriruoko saavuttaa fysiologisen kypsyyden 12 kuukauden ikäisenä.

Sadonkorjuu: Sokeriruoko korjataan käsin leikkaamalla ja kerätään koneellisesti sadekauden jälkeen marraskuun ja toukokuun välisenä aikana.

Puristaminen: Leikattu sokeriruoko puristetaan myllyssä enintään 36 tunnin sisällä sadonkorjuusta. Ensimmäisestä puristamisesta saatavan sokeriruokosiirapin tuotanto valmistamoissa käsittää useampia vaiheita.

—   Murskaaminen: Ruo’on sisältämä sokeri erotetaan käyttäen erilaisia murskausmenetelmiä solukon rikkomiseksi.

—   Puristaminen myllyssä: Mehu erotetaan ruo’oista puristamalla niitä myllyssä useampaan kertaan.

—   Ensimmäisestä puristamisesta saatavan sokeriruokosiirapin tuotanto: Mehu tiivistetään haihduttamalla, jotta vesi poistuu ja siirapin sokeripitoisuus voimistuu.

—   Puhdistaminen: Ensimmäisestä puristamisesta saatava sokeriruokosiirappi puhdistetaan kalkkikäsittelyllä, joka tapahtuu saostamalla ja dekantoimalla.

Käyminen: Käymisprosessi aloitetaan lisäämällä mehuun Saccharomyces cerevisiae -kannan hiivaa, joka saadaan ananaksesta.

Tislaus: Tislaus tapahtuu jatkuvatoimisena tislauskolonnissa ilman uuttoa. Käynyt puristemehu kuumennetaan höyryllä pisteeseen, jossa alkoholi muuttuu alkoholihöyryksi, joka muuttuu jälleen nestemäiseksi kuljettuaan lauhduttimen läpi. Näin saadaan raakaa rommia.

Ikäännyttäminen: Alkoholipitoisuus lasketaan lakisääteiseen raja-arvoon (60 °) lisäämällä lähellä sijaitsevista lähteistä peräisin olevaa vettä. Sen jälkeen rommi varastoidaan Amerikasta ja Euroopasta peräisin oleviin valkotammitynnyreihin, joissa on aiemmin säilytetty erilaisia viinejä tai muita tislattuja juomia. Tynnyreitä säilytetään varastoissa, joita ei ole suljettu ilmatiiviisti.

Viimeinen vaihe on sekoittaminen. Eri rommilaatuja sekoitetaan keskenään, vettä lisätään alkoholipitoisuuden alentamiseksi, ja näin syntynyt seos varastoidaan puisiin astioihin, joissa rommin annetaan tasoittua.

7.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Ron de Guatemala -rommin erityisluonne johtuu useista eri tekijöistä, jotka liittyvät sekä sokeriruo’on viljely- ja ikäännyttämisalueen maatalous- ja ympäristöoloihin että ainutlaatuiseen tuotantoprosessiin, jossa yhdistyvät luonto, perinne, osaaminen ja tiede.

Sokeriruo’on viljelyalueella vallitsevat tyypilliset trooppiset ilmasto-olosuhteet. Vuotuinen keskilämpötila on 26 °C, ilman suhteellinen kosteus noin 78 prosenttia ja vuoden keskimääräinen sademäärä 2 600–3 600 mm. Näissä oloissa sokeriruokosadon sokeripitoisuus kehittyy korkeaksi, mikä on ratkaisevan tärkeää mahdollisimman korkealaatuisen tiiviin ja poreilevan mehun aikaansaamiseksi rommintuotantoa varten.

Savipitoinen maaperä edistää kosteuden säilymistä ja lisää sokeriruo’on sokeripitoisuutta.

Ikäännyttämisalue sijaitsee yli 2 400 metrin korkeudessa. Siellä vallitsee kylmä ja kuiva ilmasto; vuoden keskilämpötila on 14,79 °C.

Kylmyys ja korkean ilmanalan alhaisempi happipitoisuus hidastavat kemiallista ikäännyttämisprosessia, jolloin aromi ja maku voivat kehittyä voimakkaammiksi.

8.   Kansallisen lainsäädännön vaatimukset

Ron de Guatemala on Guatemalan teollis- ja tekijänoikeusrekisteriin merkitty suojattu alkuperänimitys. Se täyttää guatemalalaisessa teknisessä standardissa COGUANOR NGO 33011, väkevistä alkoholijuomista, alkoholipitoisista juomista ja käyttämällä saaduista juomista annetussa laissa ja sen täytäntöönpanosäädöksessä sekä Guatemalan tasavallan kansalliskongressin asetuksessa N:o 536 säädetyt vaatimukset.

9.   Hakija

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE ALCOHOLES Y LICORES (ANFAL), jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Km. 16,5 Carretera Roosevelt, 4-81 zona 1 de Mixco, Guatemala.

10.   Valvontaviranomainen

LABORATORIO NACIONAL DE SALUD DE GUATEMALA, joka vastaa maantieteellisen merkinnän ”Ron de Guatemala” teknisen asiakirjan vaatimusten täyttymisen toteamisesta ennen kyseisen tuotteen saattamista myyntiin.


(1)  EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16.