Bryssel 29.6.2017

COM(2017) 343 final

2017/0143(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{SWD(2017) 243 final}
{SWD(2017) 244 final}


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

1.1.Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Ihmiset, jotka haluavat täydentää eläkettään, säästävät eläkkeelle siirtymistä varten kaikkialla Euroopan unionissa, jäljempänä ’EU’, monin eri tavoin, esimerkiksi sijoittamalla kiinteistöihin, henkivakuutuksiin ja muihin pitkän aikavälin sijoitustuotteisiin. Vaihtoehdon tarjoavat myös yksilölliset eläketuotteet. Yksilöllisten eläkkeiden markkinoita kehitetään kuitenkin epätasaisesti, eikä yksilöllisten eläketuotteiden hinta ole tasapuolisesti kohtuullinen kaikkialla EU:ssa. Ihmiset, jotka haluavat kerryttää enemmän säästöjä eläkkeelle siirtymistä varten, tarvitsevat suuremman valikoiman soveltuvia yksilöllisiä eläketuotteita, jotka perustuvat pääomamarkkinapohjaisiin sijoituksiin. Julkisen politiikan kannalta lisähaasteena on tarve varmistaa valtion, ammatillisten ja yksilöllisten eläkkeiden yhdistelmästä saatavien eläketulojen pitkän aikavälin riittävyys.

Markkinoiden pirstaleisuus estää yksilöllisten eläkkeiden tarjoajia hyödyntämästä parhaalla mahdollisella tavalla riskien hajauttamista, innovointia ja mittakaavaetuja. Tämä vähentää valinnanvaraa ja houkuttelevuutta ja johtaa eläkesäästäjien kustannusten kasvamiseen. Se myös pahentaa pääomamarkkinoiden likviditeetin ja syvyyden puutetta verrattuna muihin lainkäyttöalueisiin, kuten Amerikan yhdysvaltoihin, jossa eläkerahastoilla on merkittävämpi asema yhteisösijoittajina. Joillakin olemassa olevilla yksilöllisillä eläketuotteilla on lisäksi puutteellisia ominaisuuksia 1 , ja niiden saatavuus ja siirrettävyys valtioiden rajojen yli on vähäistä: palveluntarjoajat tai säästäjät eivät juurikaan harjoita rajatylittävää toimintaa. 

Yksilöllisiä eläkkeitä koskevalla EU:n aloitteella voitaisiin sen vuoksi täydentää nykyisiä toisistaan eroavia sääntöjä EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla ottamalla käyttöön Euroopan laajuiset eläkepuitteet niille, jotka haluavat hyödyntää tätä täydentävää säästövaihtoehtoa. Näillä puitteilla ei korvata eikä yhdenmukaisteta voimassa olevia kansallisia yksilöllisiä eläkejärjestelmiä. Niillä tarjotaan uudet vapaaehtoiset säästöpuitteet varmistamalla asianmukainen kuluttajansuoja tuotteen olennaisten ominaisuuksien osalta. Samalla nämä puitteet ovat riittävän joustavat, jotta eri palveluntarjoajat voivat räätälöidä tuotteita omien liiketoimintamalliensa mukaisesti. Niillä kannustetaan palveluntarjoajia tekemään reaalitalouteen, etenkin infrastruktuurihankkeisiin ja -yrityksiin, pitkän aikavälin kestäviä sijoituksia, jotka vastaavat yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen (PEPP) mukaisia pitkäaikaisia velkoja.

Ehdotuksella luodaan laatumerkki EU:n yksilöllisille eläketuotteille ja lisätään luottamusta kuluttajien parissa. Sillä lisätään kuluttajien valinnanvaraa eri palveluntarjoajien välillä ja varmistetaan palveluntarjoajien tasapuoliset toimintaedellytykset. Ehdotuksella voidaan myös edistää yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinoiden luomista ja lisätä palveluntarjoajien välistä kilpailua kuluttajien eduksi.

Syyskuussa 2015 julkaisussa pääomamarkkinaunionia koskevassa komission toimintasuunnitelmassa 2 todettiin, että ”vapaaehtoinen (”opt in”) eurooppalainen henkilökohtainen eläke, joka perustuu asianmukaiseen kuluttajansuojaan, voisi toimia sääntelymallina, jonka eläkkeiden tarjoajat voisivat valita tarjotessaan tuotteita eri puolilla EU:ta. Suuremmat ”kolmannen pilarin” eurooppalaiset eläkemarkkinat voisivat myös lisätä tarjolla olevaa yhteisösijoittajien rahoitusta ja investointeja reaalitalouteen.” Komissio ilmoitti toimintasuunnitelmassa myös, että se ”arvioi tätä luodakseen toimintakehyksen, jonka turvin perustetaan menestyvät eurooppalaiset markkinat yksinkertaisille, tehokkaille ja kilpailukykyisille yksilöllisille eläkkeille, ja määritelläkseen, tarvitaanko EU:n lainsäädäntöä vahvistamaan näitä markkinoita”.

Euroopan parlamentti ilmaisi 19. tammikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa 3 olevansa huolestunut siitä, että kuluttajille ei ole tarjolla houkuttelevia ja riskitasoltaan sopivia (pitkän aikavälin) sijoitustuotteita ja kustannustehokkaita ja sopivia säästötuotteita. Euroopan parlamentti muistutti, että sijoittajien ja kuluttajien on voitava valita erilaisista vaihtoehdoista, ja korosti, että ”on luotava toimintaedellytykset, jotka kannustavat rahoitustuotteiden innovointiin, edistävät monimuotoisuutta, hyödyttävät reaalitaloutta, tarjoavat lisäkannustimia investointeihin ja voivat lisäksi edistää riittävien, turvattujen ja kestävien eläkkeiden maksamista”. Esimerkkinä tästä se mainitsi yksinkertaisen ja avoimen PEPP-tuotteen kehittämisen.

Eurooppa-neuvosto korosti kesäkuussa 2016 antamissaan päätelmissä 4 , että on tärkeää ”varmistaa yrityksille helpompi rahoituksen saanti ja tukea investointeja reaalitalouteen edistämällä pääomamarkkinaunionin tavoitteita”.

Syyskuussa 2016 julkaistussa tiedonannossaan Pääomamarkkinaunioni – Vauhtia uudistuksiin 5 komissio – ottaen huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja sidosryhmien antaman voimakkaan tuen pääomamarkkinaunionia koskevalle toimintasuunnitelmalle – totesi, että se ”harkitsee tekevänsä yksinkertaista, tehokasta ja kilpailukykyistä yksilöllistä EU:n eläketuotetta koskevia ehdotuksia”.

Tämän jälkeen Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnista antamassaan tiedonannossa komissio ilmoitti yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä. Tiedonannon mukaan sillä ”luodaan perusta turvallisemmille, kustannustehokkaammille ja avoimemmille kohtuuhintaisen, vapaaehtoisen ja yleiseurooppalaisesti hallittavan yksilöllisen eläkesäästämisen markkinoille. Näin voidaan ottaa huomioon niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, vastata väestörakenteen aiheuttamaan haasteeseen, täydentää nykyisiä eläketuotteita ja -järjestelmiä ja edistää yksilöllisten eläkkeiden kustannustehokkuutta tukemalla mahdollisuuksia tehdä pitkän aikavälin investointeja yksilöllisiin eläkkeisiin”. 6

Tähän PEPP-puitteita koskevaan ehdotukseen sisältyy kansallisia järjestelmiä täydentävä vapaaehtoinen järjestelmä, joka antaa palveluntarjoajille mahdollisuuden luoda yksilöllisiä eläketuotteita Euroopan laajuisesti. Sillä pyritään kanavoimaan kotitalouksien säästöjä pois perinteisistä välineistä, kuten säästötalletuksista, pääomamarkkinoille.

Ehdotuksella pyritään varmistamaan, että kuluttajat ovat täysin tietoisia tuotteen keskeisistä ominaisuuksista. Sijoitustavan osalta kuluttajat voivat valita oletusarvoisen turvallisen vaihtoehdon tai muita vaihtoehtoja, joiden riski-hyötyprofiilit ovat erilaisia. Kuluttajat saavat etua EU:n laajuisesta siirrettävyydestä, PEPP-tuotteen kustannusten täydestä avoimuudesta sekä mahdollisuudesta vaihtaa palveluntarjoajaa (vaihtomaksulle on asetettu yläraja).

Palveluntarjoajien kannalta ehdotuksella pyritään antamaan laajalle palveluntarjoajajoukolle (pankeille, vakuutuksenantajille, omaisuudenhoitajille, ammatillisille lisäeläkerahastoille, sijoituspalveluyrityksille) mahdollisuus tarjota yksilöllisiä eläketuotteita ja varmistamaan tasapuoliset toimintaedellytykset. PEPP-tuote, myös sitä koskeva neuvonta, voidaan tarjota verkon kautta, eikä se edellytä sivuliikkeiden verkostoa, mikä helpottaa markkinoille pääsyä. EU:n laajuista toimilupaa koskevien sääntöjen (nk. passporting-säännöt) ansiosta palveluntarjoajat pääsisivät muille kansallisille markkinoille. Keskeisten ominaisuuksien standardoinnin pitäisi myös alentaa palveluntarjoajien kustannuksia ja auttaa niitä kokoamaan yhteen rahoitusosuuksia eri kansallisilta markkinoilta omaisuuserien kanavoimiseksi EU:n laajuisiin sijoituksiin.

Muiden ominaisuuksien, kuten eläkevakuutusmaksujen kerryttämistä koskevien ehtojen, joustavuudella on tarkoitus antaa kuluttajille mahdollisuus hyötyä asuinjäsenvaltiossaan saatavilla olevista kansallisista verokannustimista, edellyttäen että palveluntarjoajat mukauttavat PEPP-tuotteet vastaamaan verokannustimia koskevia kansallisia vaatimuksia.

Kannustaakseen jäsenvaltioita myöntämään PEPP-tuotteille verohelpotuksia komissio on hyväksynyt yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan luettuna yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen, verokohtelua koskevan suosituksen tämän ehdotuksen rinnalla.

1.2.Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

EU on hyväksynyt viime vuosina eläkkeiden alalla seuraavia keskeisiä aloitteita:

·yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta vuonna 1998 annettu direktiivi 7 ;

·lisäeläkeoikeuksien siirrettävyydestä vuonna 2014 annettu direktiivi 8 , jonka tarkoituksena on edistää työntekijöiden liikkuvuutta vähentämällä tiettyjen ammatillisia lisäeläkkeitä koskevien sääntöjen luomia esteitä;

·ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavista laitoksista vuonna 2016 annettu direktiivi 9 , jolla vahvistetaan ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin sovellettavia vaatimuksia hallintotavan, tietojen antamisen ja rajatylittävän toiminnan osalta.

Lainsäädäntötoimien lisäksi komissio on toteuttanut muitakin eläkkeisiin liittyviä hankkeita, esimerkiksi Eläkkeesi jäljittäminen Euroopassa -hankkeen 10 , jossa ehdotetaan Euroopan laajuista jäljityspalvelua, jonka kautta ihmiset saisivat tietoa eläkeoikeuksistaan eri jäsenvaltioissa, ja RESAVER-hankkeen 11 .

PEPP-puitteita koskeva ehdotus ei vaikuta kolmeen edellä mainittuun direktiiviin, koska ne koskevat ammatillisia lisäeläkkeitä. Muiden kuin lainsäädäntöaloitteiden osalta PEPP-puitteet voidaan integroida tuleviin hankkeisiin.

1.3.Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Ehdotuksella pyritään lisäämään yksilöllisten eläkkeiden käyttöä EU:ssa. Se noudattelee johdonmukaisesti EU:n politiikkaa, jolla kannustetaan täydentäviin eläkesäästöihin eläkkeiden riittävyyden saavuttamiseksi, kuten eläkkeitä käsittelevässä komission valkoisessa kirjassa 12 vuonna 2012 esitettiin. Tämän linjan mukaisesti eläkkeiden riittävyyttä koskevassa kertomuksessa vuonna 2015 pääteltiin, että täydentävistä (sekä ammatillisista että henkilökohtaisista) eläkesäästöistä saatavilla etuuksilla – yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa – voitaisiin lieventää joidenkin jäsenvaltioiden julkisten järjestelmien pienentyneiden eläkkeiden vaikutuksia. Vuoden 2017 vuotuisessa kasvuselvityksessä raportoitiin, että täydentävien eläkkeiden laajalla kattavuudella (eli laajalla saatavuudella ja lisääntyneellä käytöllä) voisi olla keskeinen rooli eläketulojen varmistamisessa, etenkin jos julkisista järjestelmistä saatavat eläkkeet ovat riittämättömiä, ja niitä olisi edistettävä asianmukaisesti kansallisesta ympäristöstä riippuen.

Ehdotus on kuluttajansuojan vahvistamista koskevan EU:n politiikan mukainen, etenkin sikäli, että sillä kehitetään matalan riskin oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto, edellytetään täyttä avoimuutta PEPP-säästäjiin nähden, varsinkin kustannusten osalta, ja annetaan säästäjille mahdollisuus vaihtaa palveluntarjoajaa ja asetetaan katto vaihtokustannuksille.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

2.1.Oikeusperusta

Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimuksen) 114 artikla, jonka nojalla voidaan toteuttaa sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevia toimenpiteitä jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi.

Yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinoiden toimintaa haittaavat tällä hetkellä kansallisten markkinoiden suuri hajanaisuus sekä yksilöllisten eläketuotteiden rajallinen siirrettävyys. Näiden vuoksi yksittäisten henkilöiden saattaa olla vaikea hyödyntää perusvapauksiaan. He eivät ehkä esimerkiksi pysty ottamaan vastaan työpaikkaa toisesta jäsenvaltiosta tai jäämään eläkkeelle toisessa jäsenvaltiossa. Lisäksi nykyisten yksilöllisten eläketuotteiden standardoinnin puute haittaa palveluntarjoajien mahdollisuutta hyödyntää sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

Ehdotuksella luodaan pitkälti standardoitu yleiseurooppalainen tuote, joka on saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa ja jonka ansiosta kuluttajat voivat hyödyntää sisämarkkinoita täysimääräisesti, koska heillä on mahdollisuus siirtää eläkeoikeudet ulkomaille ja valita palveluntarjoaja suuremmasta joukosta, myös muista EU-maista. Ehdotuksella yhdenmukaistetaan PEPP-tuotteen keskeiset ominaisuudet: hyväksyntä, jakelu (mukaan luettuna tietojen ja neuvonnan tarjoaminen), sijoituspolitiikka, palveluntarjoajan vaihto sekä rajatylittävä tarjoaminen ja siirrettävyys. Ehdotusta täydennetään yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan luettuna yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen, verokohtelua koskevalla suosituksella 13 . Näin pyritään välttämään se, että joissakin jäsenvaltioissa PEPP-tuotteet jäisivät kansallisten verokannustimien soveltamisalan ulkopuolelle, jos tuotteen keskeiset ominaisuudet eivät vastaa kaikkia verohelpotukseen sovellettavia kansallisia vaatimuksia.

2.2.Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)

SEUT-sopimuksen 4 artiklan perusteella sisämarkkinoiden toteuttamiseen tähtääviä EU:n toimia on tarkasteltava ottaen huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 5 artiklan 3 kohdassa määrätty toissijaisuusperiaate. On arvioitava, voisivatko jäsenvaltiot saavuttaa ehdotuksen tavoitteet kansallisen oikeusjärjestelmänsä puitteissa (välttämättömyysperuste) ja saavutetaanko tavoitteet niiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi paremmin EU:n tasolla (tehokkuusperuste).

Välttämättömyysperusteen osalta voidaan ensin todeta, että jäsenvaltioiden keskus-, alue- ja paikallistason koordinoimattomilla toimilla ei voida korjata tuotteiden sääntelyn oikeudellista hajanaisuutta, josta aiheutuu palveluntarjoajille vaatimusten noudattamiseen liittyviä lisäkustannuksia ja joka ei kannusta rajatylittävään toimintaan. Esimerkiksi rahoitustuotteiden tarjoamiseen liittyviä vaatimuksia koskevaa EU:n lainsäädäntöä (kuten vakuutusten tarjoamista koskeva direktiivi, rahoitusvälineiden markkinoita koskeva direktiivi ja vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskeva asetus) 14 ei sovelleta useimpiin yksilöllisiin eläketuotteisiin, joten tällaiset tuotteet kuuluvat kansallisen lainsäädännön soveltamisalaan.

Koska yksilöllisten eläketuotteiden markkinoihin sovelletaan yksinomaisesti kansallista sääntelyä, palveluntarjoajat ja eläkesäästäjät ovat eriarvoisessa asemassa tiedonsaannin suhteen, etenkin valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. Näin ollen eläkesäästäjillä saattaa olla puutteelliset tiedot yksilöllisten eläketuotteidensa tosiasiallisesta suorituskyvystä tai he eivät ehkä pysty vaihtamaan palveluntarjoajaa. Jos palveluntarjoajat eivät anna kansallisella tasolla riittävästi tietoa eläkesäästäjille, tämä saattaa vähentää säästäjien luottamusta yksilöllisten eläketuotteiden tarjoajiin ja vähentää näin liiketoimia, hillitsee eläketuotteiden hankkimista ja johtaa huonompiin päätöksiin.

Yksilöllisten eläketuotteiden siirrettävyys on ongelma niille, jotka muuttavat toiseen EU-valtioon ja yrittävät säilyttää saman tuotteen ja palveluntarjoajan. Tällä hetkellä ihmisten muuttaessa toiseen jäsenvaltioon heillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin etsiä uusi tuote, jonka tarjoaa palveluntarjoaja uudessa jäsenvaltiossa merkittävästi erilaisilla säännöillä, sen sijaan että he voisivat jatkaa säästämistä aiemmassa jäsenvaltiossaan. Kansalliset verokannustimet kannustavat ihmisiä säästämään eläkettä varten ja ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä edistämään yksilöllisten eläkkeiden käyttöä. Tällaisten veroetuuksien menettäminen toiseen jäsenvaltioon muutettaessa on merkittävä tekijä, joka estää yksilöllisten eläketuotteiden siirrettävyyttä valtioiden rajojen yli. Jäsenvaltiot eivät pysty yksin korjaamaan tällaisia siirrettävyyteen liittyviä ongelmia.

Tehokkuusperusteen kannalta EU:n tason toimilla voidaan korjata markkinoiden pirstoutumisen seurauksia, etenkin kustannusten osalta. Jos EU:n tason toimia ei toteuteta, omaisuuserien muodostamat poolit todennäköisesti pysyvät pieninä ja jäävät kansallisten rajojen sisäisiksi ilman mittakaavaetuja ja kilpailu rajoittuu kansallisiin palveluntarjoajiin. Yksittäiset säästäjät eivät sen vuoksi todennäköisesti saa etua alemmista hinnoista ja paremmista tuotevalikoimista, jotka olisivat tulosta tehokkuuden paranemisesta ja omaisuuserien muodostamien laajojen poolien tuotoista. Pirstoutuminen on kallista myös palveluntarjoajien kannalta: kansallisen sääntelyn eroavaisuudet tarkoittavat vaatimusten noudattamisesta johtuvia lisäkustannuksia. Palveluntarjoajilla on vain vähäiset kannustimet tarjota tuotteita valtioiden rajojen yli, pääasiassa korkeiden kustannusten vuoksi. Standardoidun EU:n yksilöllisen eläketuotteen puolestaan odotetaan leikkaavan palveluntarjoajien kustannuksia, kun luodaan laajempia omaisuuserien pooleja. Eräässä tutkimuksessa esimerkiksi osoitettiin, että kiinteiden kustannusten jakaminen suuremmalle jäsenten poolille auttaisi vähentämään hallintokustannuksia 25 prosenttia. 15

Yksilöllisiä eläkkeitä koskevilla EU:n lainsäädäntöpuitteilla vähennettäisiin palveluntarjoajien kustannuksia luomalla mittakaavaetuja, etenkin sijoitusten ja hallinnon alalla. EU:n puitteilla autettaisiin palveluntarjoajia toimimaan valtioiden rajojen yli, koska niiden ansiosta ne voisivat keskittää tiettyjä toimintoja EU:n tasolla (paikallisen toiminnan tai ulkoistamisen sijaan). Standardoinnin ansiosta palveluntarjoajat pystyisivät tarjoamaan helpommin eläkeratkaisuja yritysasiakkaille, jotka toimivat useassa jäsenvaltiossa ja haluavat EU:n laajuisen yksilöllisen eläkkeen työntekijöilleen. Tämä voisi johtaa tehokkuushyötyihin myös jakelussa, esimerkiksi käyttämällä digitaalisia kanavia yksilöllisten eläkkeiden myymiseen. Yksilöllisiä eläkkeitä koskeviin EU:n lainsäädäntöpuitteisiin voitaisiin yhdistää rahoitusteknologian alan EU-toimia.

Yksilöllisten eläkkeiden käytön lisäämisellä voitaisiin osaltaan turvata riittävät korvausasteet valtion eläkkeiden tai ammatillisten lisäeläkkeiden täydennykseksi tulevaisuudessa. Turvallisten ja korkealaatuisten yksilöllisten eläketuotteiden suuremmasta valikoimasta on etua kaikille työntekijöille, riippumatta siitä, ovatko he palkkatyössä vai itsenäisiä ammatinharjoittajia ja ovatko he ottaneet vastaan työpaikan toisessa jäsenvaltiossa. Yksilöllisten eläkkeiden EU:n sisämarkkinoiden ansiosta tuote olisi saatavilla suuremmalle joukolle ihmisiä. EU:n sääntöjen mukaiset tuotteen vähimmäisvaatimukset toisivat avoimuutta, yksinkertaisuutta ja turvallisuutta PEPP-säästäjille. Lisäksi niissä voitaisiin ottaa huomioon EU:n kansalaisten kasvava liikkuvuus ja työn yhä joustavampi luonne.

2.3.Suhteellisuusperiaate

Suhteellisuusperiaatteen mukaan EU:n toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Periaatteessa jo nyt on mahdollista tarjota yksilöllisiä eläketuotteita kaikissa jäsenvaltioissa. Markkinapotentiaaliinsa verrattuna nämä tuotteet eivät kuitenkaan kanavoi riittävästi säästöjä pääomamarkkinoille eivätkä edistä pääomamarkkinaunionin toteuttamista. Joidenkin nykyisten yksilöllisten eläketuotteiden ominaisuudet ovat myös puutteelliset, eikä niiden rajatylittävää siirrettävyyttä ja tarjoamista ole kehitetty riittävästi.

Tämän ehdotuksen liitteenä olevassa vaikutustenarvioinnissa esitetään eri toimintavaihtoehtoja: ei toteuteta EU:n tason toimia, laaditaan PEPP-puitteet ja yhdenmukaistetaan kansalliset yksilölliset eläkejärjestelmät.

”Ei EU:n tason toimia” -vaihtoehdolla ei saavutettaisi edellä esitettyjä tavoitteita. Kansallisten järjestelmien yhdenmukaistamisella kyllä saavutettaisiin tavoitteet, mutta se edellyttäisi hyvin erilaisten kansallisten tilanteiden – yksilölliset eläkkeet ovat hyvin kehittyneitä joissakin jäsenvaltioissa mutteivät kaikissa – täyttä yhdenmukaistamista. Tätä vaihtoehtoa pidettiin liian raskaana tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin ollen on aiheellista ehdottaa EU:n laajuista yksilöllistä eläketuotetta koskevia PEPP-puitteita, joilla täydennetään nykyisiä kansallisia järjestelmiä.

Vaikutustenarvioinnissa tarkasteltiin vaihtoehtoja myös PEPP-tuotteen keskeisten ominaisuuksien kannalta ja suositeltujen ominaisuuksien verovaikutuksia. Jakeluun, sijoituspolitiikkaan, palveluntarjoajan vaihtoon sekä rajatylittäviin tekijöihin liittyvät keskeiset ominaisuudet on suunniteltu tarjoamaan riittävä kuluttajansuoja ja tekemään puitteista houkuttelevat tuleville PEPP-tarjoajille. Esimerkiksi jakeluun sovellettaisiin pitkälti alakohtaisia sääntöjä. Sijoituspolitiikan osalta oletusarvoisena vaihtoehtona olisi asettaa vaatimus, jolla varmistetaan pääomasuoja mutta annetaan palveluntarjoajille mahdollisuus ehdottaa muitakin sijoitusvaihtoehtoja. Palveluntarjoajien vaihto olisi sallittua, mutta vaihtotiheyttä rajoitettaisiin. Valtioiden rajat ylittävän siirrettävyyden ja tarjoamisen osalta suositeltu vaihtoehto perustuu (tällä hetkellä joidenkin ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten käyttämään) toimintatapaan, jossa luodaan kansallisia rahasto-osuuksia muutettaessa toiseen jäsenvaltioon, mutta sitä järkevöitettäisiin edelleen PEPP-säästäjien eduksi.

PEPP-tuotteesta aiheutuva hallinnollinen rasite olisi vähäinen, koska ehdotuksella vain lisätään uusi tuoteluokka vakuutuksenantajien, eläkerahastojen, sijoituspalveluyritysten, omaisuudenhoitajien ja pankkien tällä hetkellä tarjoamien tuotteiden valikoimaan, ja toimivaltaisten viranomaisten harjoittama valvonta kohdistuu jo kaikkiin näihin voimassa olevien sääntelypuitteiden nojalla. Viranomaiset voivat ottaa käyttöön palveluntarjoajiin kohdistuvia uusia raportointivaatimuksia PEPP-tuotteiden tarjoamisen osalta, etenkin PEPP-tuotteiden rajatylittävän jakelun seuraamiseksi. Tämän hallinnollisen rasitteen pitäisi olla oikeassa suhteessa PEPP-tuotteiden rajatylittävään tarjoamiseen liittyviin riskeihin, ja sen pitäisi mahdollistaa markkinaseuranta, taata asianmukainen valvonta ja edistää kuluttajansuojaa.

2.4.Toimintatavan valinta

SEUT-sopimuksen 114 artiklassa annetaan mahdollisuus hyväksyä säädöksiä sekä asetusten että direktiivien muodossa. Tässä tapauksessa valittiin asetus jäljempänä esitetyistä syistä.

Koska asetus on suoraan sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa, se mahdollistaa PEPP-tuotteen nopeamman käyttöönoton ja sen ansiosta voidaan puuttua pikaisesti tarpeeseen lisätä eläkesäästämistä ja -sijoituksia pääomamarkkinaunioniin liittyen.

Koska ehdotuksella yhdenmukaistetaan PEPP-tuotteen keskeisiä ominaisuuksia, niihin ei voida soveltaa erityisiä kansallisia sääntöjä, joten asetus on tässä tapauksessa soveltuvampi kuin direktiivi. Kaikkiin ominaisuuksiin, jotka jäävät ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle (esim. kerryttämisvaihetta koskevat ehdot), sovellettaisiin tietenkin kansallisia sääntöjä.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

3.1.Sidosryhmien kuuleminen

Komissio toteutti heinäkuun ja lokakuun 2016 välillä EU:n yksilöllisiä eläkkeitä koskevan julkisen kuulemisen (myös julkisen kuulemistilaisuuden), johon saatiin yhteensä 585 vastausta eri sidosryhmiltä 16 . Vastauksissa tuli esiin yksityishenkilöiden voimakas kiinnostus yksinkertaisiin, avoimiin ja kustannustehokkaisiin yksilöllisiin eläketuotteisiin kaikkialla EU:ssa. Julkisessa kuulemisessa pyydettiin myös alan toimijoilta palautetta yksilöllisiä eläkkeitä koskevien EU:n puitteiden, mukaan lukien PEPP, toteutettavuudesta. Yleisesti ottaen ne katsoivat, että PEPP-puitteet tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehittää uusi eläketuote, ja jotkin alan toimijat ovat jo valmistelemassa PEPP-tuotteen käyttöönottoa.

3.2.Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö

Ehdotus perustuu eurooppalaisia yksilöllisiä eläkepuitteita koskevaan tutkimukseen, jonka Ernst & Young toteutti komission puolesta. Tutkimus saatiin päätökseen kesäkuussa 2017, ja siinä kartoitetaan erityisesti kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavia vero- ja muita oikeudellisia vaatimuksia ja arvioidaan PEPP-tuotteen markkinapotentiaalia. Tutkimuksen keskeisenä päätelmänä on, että verojärjestelmät EU:ssa ovat hyvin erilaisia, minkä vuoksi PEPP-tuotteita koskevien EU:n lainsäädäntöpuitteiden on oltava riittävän joustavat pystyäkseen mukautumaan kansallisiin vaatimuksiin. Lisäksi tutkimuksessa pääteltiin, että PEPP-tuotteen myötä yksilöllisten eläkkeiden markkinat kasvaisivat 0,7 biljoonasta eurosta 2,1 biljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä, kun ilman PEPP-tuotetta ne kasvaisivat 1,4 biljoonaan euroon (olettaen, että PEPP-tuotteeseen sovellettaisiin yksilöllisiä eläketuotteita koskevia nykyisiä kansallisia verokannustimia).

Ehdotus perustuu myös Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) 17 teknisiin neuvoihin, jotka koskevat yksilöllisiä eläketuotteita koskevien EU:n sisämarkkinoiden kehittämistä. Neuvojen pohjana on aiempi EIOPAn alustava raportti Towards a single market for personal pensions 18 . Teknisissä neuvoissa suositellaan seuraavaa:

·valitaan mieluummin PEPP-tuote kuin kansallisten järjestelmien yhdenmukaistaminen; ja

·määritellään PEPP-tuotteen keskeiset ominaisuudet EU:n tasolla ja jätetään tietyt muut verotukseen liittyvät ominaisuudet kansallisen lainsäädännön vastuulle.

Teknisissä neuvoissa suositellaan, että keskeisiin ominaisuuksiin sisällytetään erityisesti turvallinen oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto ja tarkat vaatimukset PEPP-säästäjille annettavien tietojen avoimuudesta. Ehdotus on näiden suositusten mukainen.

Ehdotus perustuu lisäksi seuraaviin:

·OECD:n tutkimus ”Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU countries”; 19

·verotusta, rahoituskannustimia ja eläkesäästöjä koskeva komission ja OECD:n hanke; 20

·OECD:n tutkimus ”Core Principles of Private Pension Regulation”; 21 ja

·Oxeran tutkimus ”Position of savers in private pension products across 14 EU Member States”. 22

3.3.Vaikutustenarviointi

PEPP-ehdotuksen tukena on sääntelyntarkastelulautakunnan 22. toukokuuta 2017 antama myönteinen lausunto 23 sen 2. toukokuuta 2017 antaman ensimmäisen kielteisen lausunnon 24 jälkeen. Kommenteissaan sääntelyntarkastelulautakunta ehdotti, että vaikutustenarvioinnissa olisi analysoitava tarkemmin PEPP-tuotteen keskeisiä ominaisuuksia ja selitettävä, miten sen ominaisuudet vertautuvat tämänhetkisten yksilöllisten eläketuotteiden ominaisuuksiin.

Sääntelyntarkastelulautakunta edellytti myös PEPP-vaihtoehdon vaikutusten tarkempaa määrällistä tarkastelua ja sen taustalla olevien olettamusten selventämistä. Vaikutustenarvioinnin lopullisessa versiossa käsitellään näitä seikkoja seuraavasti:

·esitetään yksityiskohtaisesti PEPP-tuotteen ominaisuuksien eri vaihtoehdot;

·selitetään, miten niissä on käytetty mallina nykyisiä yksilöllisiä eläketuotteita, joiden levinneisyysindeksi on suurin; ja

·esitetään määrällisesti PEPP-tuotteen käyttöönoton aikaan saamat lisämäärät yksilöllisten eläkkeiden markkinoille ja vaikutukset pääomamarkkinoihin.

Ehdotus on vaikutustenarvioinnin päätelmien 25 mukainen.

Vaikutustenarvioinnissa tarkastellut yleiset toimintavaihtoehdot ovat seuraavat:

·ei EU:n toimia;

·PEPP-puitteet; tai

·kansallisten yksilöllisten eläkejärjestelmien yhdenmukaistaminen.

Ensimmäisen vaihtoehdon valinnalla ei päästäisi eroon todetuista puutteista (kansallisten pääomamarkkinoiden pirstoutuminen, nykyisten yksilöllisten eläkejärjestelmien puutteelliset ominaisuudet ja rajatylittävän siirrettävyyden ja tarjonnan rajoitukset). Kolmannessa vaihtoehdossa näitä puutteita sitä vastoin käsiteltäisiin. Tähän kuitenkin sisältyisi myös yksilöllisiä eläkkeitä koskevien kansallisen verojärjestelmien yhdenmukaistaminen, mikä edellyttäisi jäsenvaltioiden yksimielistä tukea. Lisäksi palveluntarjoajiin kohdistuisi merkittäviä vaatimusten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia, kun niiden olisi mukautettava kaikki yksilölliset eläketuotteensa uuden järjestelmän mukaisiksi. Lisäksi järjestelmä saattaa poiketa merkittävästi alakohtaisista järjestelmistä, joiden mukaisesti palveluntarjoajat jakelevat muita rahoitustuotteitaan.

Sen vuoksi vaikutustenarvioinnissa arvioitiin parhaaksi toinen toimintavaihtoehto, koska se tarjoaa yleiseurooppalaiset yhdenmukaistetut puitteet, joilla täydennetään nykyisiä kansallisia järjestelmiä ja voidaan käsitellä yksilöityjä puutteita hyödyntämällä kohdennettuja ratkaisuja, joissa vältetään liialliset vaatimusten noudattamisesta aiheutuvat kustannukset.

PEPP-puitteilla olisi positiivinen taloudellinen vaikutus. Ernst & Youngin tutkimuksen mukaan yksilöllisten eläketuotteiden markkinoilla hoidettavana olevat varat kasvaisivat näiden puitteiden ansiosta 0,7 biljoonasta eurosta 2,1 biljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä, kun ilman PEPP-tuotetta ne kasvaisivat 1,4 biljoonaan euroon (olettaen, että PEPP-tuotteeseen sovellettaisiin verokannustimia).

Niillä olisi myös positiivinen sosiaalinen vaikutus, kun useammat ihmiset voisivat täydentää muita tulolähteitään PEPP-tuotteella eläkkeellä ollessaan ja parantaa näin eläkkeensä riittävyyttä. Puitteilla olisi erityisesti suurempi vaikutus epätyypillistä työtä tekeviin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja liikkuviin työntekijöihin, joilla ei ole riittävää valtiollista eläkettä tai ammatillista lisäeläkettä tai jotka eivät voi liittyä näihin järjestelmiin. Positiivinen sosiaalinen vaikutus olisi suurempi niissä jäsenvaltioissa, joissa valinnanvara ja yksilöllisten eläketuotteiden käyttö on vähäistä.

Odotettavissa ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia, joskin sillä, että palveluntarjoajia kannustetaan ottamaan huomioon ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät sekä sosiaaliset tekijät sijoituksissaan (julkistamisvaatimuksiin liittyen), voi olla positiivista vaikutusta kestävyyden kannalta.

3.4.Perusoikeudet

Ehdotuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, erityisesti oikeus henkilötietojen suojaan, omistusoikeus, elinkeinovapaus sekä naisten ja miesten tasa-arvon periaate. Sillä edistetään korkeatasoista kuluttajansuojaa koskevia perusoikeuskirjan 38 artiklan tavoitteita.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotuksella on vaikutuksia EU:n talousarvioon. Erityisesti Euroopan valvontaviranomaisten lisätehtävät edellyttävät lisää resursseja ja joitakin operationaalisia sijoituksia. Näihin tehtäviin kuuluvat seuraavat:

·PEPP-tuotteiden hyväksyntä;

·lisäohjeiden laatiminen; tai

·kaikkien hyväksyttyjen PEPP-tuotteiden keskusrekisteri.

Vuoden 2019 kustannuksiksi on arvioitu 1 000 000 euroa, mukaan luettuna kertaluonteinen operationaalinen sijoitus, ja kustannukset ovat yhteensä noin 1 200 000 euroa vuodessa vuoteen 2021 asti. Euroopan valvontaviranomaisten tämänhetkisten yhteisrahoitusjärjestelyjen mukaisesti rahoituksesta 40 prosenttia sisällytetään EU:n talousarvioon eikä se ylitä määrää, joka on vahvistettu nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä, joka on voimassa vuoteen 2020.

5.LISÄTIEDOT

5.1.Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Asetuksen voimaantulon jälkeen komissio seuraa tavoitteiden keskeisiä keskipitkän aikavälin suorituskykyindikaattoreita. Näihin indikaattoreihin kuuluvat seuraavat:

·yksilöllisten eläketuotteiden käyttöönotto yhteensä – hoidettavana olevien varojen osalta – ja PEPP-tarjoajien sekä PEPP-sijoitusten maantieteellinen ja alakohtainen jakautuminen (tavoite: sijoitusten lisääminen EU:ssa ja pääomamarkkinaunionin edistäminen);

·PEPP-rekisteröitymisten lukumäärä ja yksilöllisten eläketuotteiden (mukaan luettuna kansalliset tuotteet ja PEPP) suhteellinen osuus prosentteina kotitalouksien rahoitusomaisuudesta (tavoite: tuotteen ominaisuuksien parantaminen yksilöllisten eläkkeiden markkinoilla); ja

·niiden palveluntarjoajien määrä, jotka käyttävät rajatylittävään toimintaan tarkoitettua toimilupaa, ja sellaisten PEPP-tuotteiden suhteellinen osuus, joissa on enemmän kuin yksi kansallinen rahasto-osuus, verrattuna kaikkiin yksilöllisiin eläketuotteisiin (tavoite: yksilöllisten eläketuotteiden rajatylittävän tarjoamisen ja siirrettävyyden lisääminen).

Euroopan valvontaviranomaisten keräämien tietojen avulla voitaisiin seurata PEPP-tuotteen suorituskykyindikaattoreita.

Lisäksi komissio arvioi, missä määrin jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä on otettu huomioon komission suositus PEPP-tuotteeseen sovellettavasta suotuisasta verokohtelusta.

Ehdotukseen sisältyy arviointi viisi vuotta asetuksen soveltamisen alkamispäivän jälkeen.

5.2.Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Ehdotetussa yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta koskevassa asetuksessa on 11 lukua. Ensimmäistä lukua (Yleiset säännökset) ja viimeistä lukua (Loppusäännökset) lukuun ottamatta rakenne noudattelee tuotteen elinkaarta.

I luvussa esitetään ehdotetun asetuksen tavoitteet, joihin kuuluvat seuraavat:

·hankitaan lisää pääomaa ja kanavoidaan se eurooppalaisiin pitkän aikavälin sijoituksiin reaalitalouteen;

·tarjotaan parempia tuoteominaisuuksia, jotta kansalaiset saavat etua yksinkertaisesta, turvallisesta ja kustannustehokkaasta yksilöllisestä eläketuotteesta ja voivat valita erityyppisistä PEPP-tarjoajista; ja

·kannustetaan PEPP-tuotteiden rajatylittävää tarjoamista ja siirrettävyyttä.

I luku sisältää ehdotetun asetuksen merkittävien käsitteiden määritelmät, esimerkiksi ’yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote’, ’PEPP-tili’, ’eläke-etuudet’, ’kerryttämisvaihe’, ’maksatusvaihe’, ’PEPP-tarjoaja’ ja ’PEPP-jakelija’, ’PEPP-tuotteen siirrettävyys’ ja ’palveluntarjoajan vaihto’.

Sovellettavia sääntöjä koskevassa artiklassa selitetään ehdotetun asetuksen, PEPP-tuotetta koskevien sopimusehtojen ja asiaa sääntelevien kansallisten sääntöjen välinen vuorovaikutus.

II luvussa esitetään periaate, jonka mukaan vain rahoitusalan yritykset, joilla on jo EU:n tasolla toimivaltaisten viranomaisten sovellettavan alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti antama hyväksyntä, voivat hakea hyväksyntää PEPP-tuotteiden tarjoamiselle (eli niiden luomiselle ja jakelulle). Hyväksynnän PEPP-tarjoajana toimimiselle eli sille, että yksilöllisessä eläketuotteessa saa käyttää PEPP-merkkiä, myöntää EU:n viranomainen EIOPA. Nimitystä ’PEPP’ tai ’yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote’ voidaan käyttää yksilöllisestä eläketuotteesta vain, jos EIOPA on hyväksynyt, että kyseisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamisessa voidaan käyttää nimitystä ’PEPP’. Olemassa olevat yksilölliset eläketuotteet voidaan muuttaa PEPP-tuotteiksi EIOPAn hyväksynnän jälkeen. EIOPAn on kuultava rahoitusalan yrityksen suhteen toimivaltaista valvontaviranomaista ennen kuin se tekee päätöksen hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Lisäksi II lukuun sisältyy sääntöjä, joiden mukaan PEPP-tuotteita voivat jaella myös rahoitusalan yritykset, jotka eivät ole luoneet niitä. Näin voivat tehdä rahoitusalan yritykset, jotka ovat saaneet kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta erityishyväksynnän jakelua varten, sekä vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajat tai sivutoimiset vakuutusedustajat, jotka ovat rekisteröityneet tällaisiksi direktiivin (EU) 2016/97 (vakuutusten tarjoamista koskeva direktiivi) mukaisesti.

III luvussa vahvistetaan kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välinen toimivallan jako siltä osin kuin on kyse PEPP-tarjoajien vapaudesta tarjota palveluja ja niiden sijoittautumisvapaudesta. Kun otetaan huomioon joidenkin jäsenvaltioiden huoli mahdollisista epätasapuolisista toimintaedellytyksistä niiden erilaisten vakavaraisuusjärjestelyjen vuoksi, joita erityyppisiin potentiaalisiin PEPP-tarjoajiin sovelletaan, EU:n laajuista toimilupaa koskevalla järjestelmällä (”passporting”) voitaisiin suureksi osaksi lieventää erilaisten vakavaraisuusjärjestelyjen kilpailuvaikutuksia, koska järjestelmän tukena ovat kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset sekä EIOPA, joka on vastuussa PEPP-merkin käytön hyväksymisestä.

III luku sisältää myös siirrettävyyttä koskevat säännökset. Niiden ansiosta PEPP-säästäjät, joiden kotipaikka vaihtuu heidän muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon, voivat jatkaa maksamista siihen PEPP-tuotteeseen, josta he ovat jo tehneet sopimuksen alkuperäisessä jäsenvaltiossa olevan palveluntarjoajan kanssa. Tällöin PEPP-säästäjillä on oikeus säilyttää kaikki etuudet ja kannustimet, jotka liittyvät jatkuvaan sijoittamiseen samaan PEPP-tuotteeseen.

Siirrettävyyspalvelun taustalla olevan mekanismin mukaan kunkin henkilökohtaisen PEPP-tilin sisällä avataan uusi rahasto-osuus. Tämä rahasto-osuus vastaa verokannustimien käyttöä koskevia oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka on vahvistettu kansallisella tasolla PEPP-tuotteille siinä jäsenvaltiossa, johon PEPP-säästäjä muuttaa. Asetusehdotuksessa säädetään uusien rahasto-osuuksien avaamista, kertyneiden oikeuksien siirtoa näiden rahasto-osuuksien välillä ja tästä vaihtoehdosta annettavien tietojen tarjoamista koskevasta mekanismista, jossa noudatetaan vaiheittaista lähestymistapaa. Asetuksen kolmen ensimmäisen soveltamisvuoden aikana PEPP-tarjoajien on annettava tietoja saatavilla olevista rahasto-osuuksista. Tämän jälkeen PEPP-säästäjillä on oikeus avata kansallisia rahasto-osuuksia, jotka kattavat kaikki jäsenvaltioiden järjestelmät.

IV luvun säännöksillä pyritään takaamaan mahdollisimman avoimet tiedot PEPP-tuotteen ominaisuuksista, etenkin potentiaalisten PEPP-säästäjien kannalta. Säännöissä selvennetään erityisesti, että kaikki PEPP-tuotteita koskevat asiakirjat ja tiedot on toimitettava potentiaalisille PEPP-säästäjille ja PEPP-edunsaajille sähköisesti; sähköinen jakelu on oletusarvoinen valinta. PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on pyynnöstä toimitettava nämä asiakirjat ja tiedot veloituksetta myös pysyvällä välineellä.

Neuvonnan osalta PEPP-tarjoajien odotetaan arvioivan potentiaalisten PEPP-säästäjien soveltuvuus ja asianmukaisuus, vaikkakin säästäjät voivat luopua oikeudestaan saada neuvontaa, jos he valitsevat oletusarvoisen vaihtoehdon.

Sopimusta edeltävien tietojen toimittamisen kulmakivi on PEPP-avaintietoasiakirja. Sen muoto, sisältö ja toimittamisedellytykset kuvataan yksityiskohtaisesti ehdotetussa asetuksessa.

PEPP-sopimuksen voimassaolon aikana annetuista tiedoista palveluntarjoajan on laadittava ’PEPP-etuusote’. Tämän on sisällettävä tiedot seuraavista:

·kertyneet oikeudet tai karttunut pääoma;

·PEPP-järjestelmän mukaiset täydelliset tai osittaiset takeet; ja

·tapauksen mukaan takeiden luonne ja mekanismit, joilla kertyneet henkilökohtaiset oikeudet suojataan.

V luvussa käsitellään PEPP-tuotteen kerryttämisvaihetta, mukaan luettuna PEPP-tarjoajia ja -säästäjiä koskevat sijoittamissäännöt. PEPP-tarjoajiin sovellettavat säännökset on johdettu varovaisuusperiaatteesta 26 , ja niillä taataan sijoituspolitiikkaa koskevat turvalliset ja luotettavat puitteet.

PEPP-tarjoajien on tarjottava PEPP-säästäjille enintään viisi sijoitusvaihtoehtoa, joista yksi on oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto, joka varmistaa, että PEPP-säästäjä saa takaisin vähintään sijoitetun pääoman. PEPP-tarjoajien on suunniteltava kaikki sijoitusvaihtoehdot todistettujen riskienpienentämistekniikoiden perusteella, joilla varmistetaan PEPP-säästäjien riittävä suojelu. PEPP-sopimuksen tekemisen jälkeen PEPP-säästäjien on valittava sijoitusvaihtoehto, ja heidän on voitava vaihtaa sitä maksutta joka viides kerryttämisvuosi.

Jäsenvaltiot voivat päättää kaikista muista kerryttämisvaiheeseen liittyvistä ehdoista. Tällaisiin ehtoihin voivat kuulua seuraavat:

·ikärajat kerryttämisvaiheen aloittamista varten;

·kerryttämisvaiheen vähimmäiskesto;

·talletusten enimmäis- ja vähimmäismäärä ja niiden jatkuvuus; ja

·lunastusta koskevat ehdot ennen eläkeikää, jos kyseessä on erityisen vaikea tilanne.

VI luvussa vahvistetaan mekanismi säilytysyhteisön nimeämiseksi, kun kyseessä on PEPP-järjestelmä, jossa PEPP-säästäjät ja PEPP-edunsaajat kantavat kokonaisuudessaan sijoitusriskin. Säännökset kattavat varojen säilyttämisen sekä säilytysyhteisön valvontavelvollisuudet ja vastuut.

Ehdotetussa asetuksessa edellytetään, että on perustettava menettelyt, joiden mukaisesti asiakkailla ja muilla asianomaisilla osapuolilla, erityisesti kuluttajajärjestöillä, on mahdollisuus tehdä PEPP-tarjoajiin ja -jakelijoihin kohdistuvia valituksia. Kaikissa tapauksissa on varmistettava, että valituksen tekijät saavat vastauksen valitukseensa. Käyttöön on myös otettava asianmukaiset mekanismit puolueettomia ja riippumattomia tuomioistuinten ulkopuolisia valitus- ja riidanratkaisumenettelyjä varten PEPP-säästäjien ja PEPP-tarjojajien tai -jakelijoiden välisten riitojen ratkaisemiseksi.

Ehdotettuun asetukseen sisältyy PEPP-tarjoajien mahdollisuus kattaa kuolemanvarariski ja muut biometriset riskit.

VII luvussa säännellään PEPP-tarjoajien vaihtoa. PEPP-säästäjän esittämän pyynnön jälkeen mahdollinen positiivinen saldo siirretään siirtävän tarjoajan ylläpitämältä PEPP-tililtä uudelle PEPP-tilille, jonka vastaanottava tarjoaja on avannut, ja aiempi PEPP-tili suljetaan. Vaihtopalvelun voivat tarjota PEPP-tarjoajat, jotka ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon (kotimainen vaihto) tai eri jäsenvaltioihin (rajatylittävä vaihto). Maksuihin, jotka siirtävä PEPP-tarjoaja veloittaa PEPP-säästäjältä ylläpitämänsä PEPP-tilin lopettamisesta, kaavaillaan ylärajaa.

VIII luvussa jätetään suurin osa maksatusvaiheeseen liittyvistä PEPP-ehdoista jäsenvaltioiden päätettäväksi, esimerkiksi seuraavat:

·eläkeiän vahvistaminen;

·eläkeiän saavuttamisen ja maksatusvaiheen alkamisen välinen pakollinen yhteys;

·PEPP-järjestelmään kuulumisen vähimmäiskausi; ja

·enimmäiskausi PEPP-järjestelmään liittymiselle ennen eläkeiän saavuttamista.

Ehdotuksessa annetaan PEPP-tarjoajille, PEPP-säästäjille ja PEPP-edunsaajille vapaus määritellä sopimusteitse maksusuoritusten (esim. elinkorot, kertasuoritukset, nostoerät) muodot ja asetetaan tämä joustavuus jäsenvaltioille pakolliseksi ehdoksi, jolla voi olla vaikutusta PEPP-tuotteiden kansallisten verokannustimien saatavuuteen joissakin jäsenvaltioissa.

IX luvussa jaetaan valvontavelvollisuudet EIOPAn ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välille. EIOPAn edellytetään valvovan EU:n alueella perustettuja tai jaeltuja eläkejärjestelmiä sen varmistamiseksi, että niistä ei käytetä nimitystä ’PEPP’ tai anneta ymmärtää, että kyseessä olisi PEPP-järjestelmä, ellei niitä ole hyväksytty ehdotetun asetuksen nojalla.

X luvussa kuvataan, mitkä ehdotetun asetuksen säännösten rikkomiset saattavat johtaa seuraamuksiin, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa nämä seuraamukset ja miten rikkomisista ja seuraamuksista olisi raportoitava.

XI luvussa annetaan Euroopan komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä seuraavilla aloilla:

·eturistiriidat;

·kannustimet;

·PEPP-tuotteiden myynti neuvonnalla ja ilman neuvontaa;

·tuotehallintavaatimukset;

·tietojen toimittaminen sopimuskaudella; ja

·raportointi kansallisille viranomaisille ja raportointi sijoitusvaihtoehdoista.

Komissio hyväksyy myös teknisiä sääntelystandardeja, jotka koskevat avaintietoasiakirjan sisältöä ja toimittamista, sekä teknisiä täytäntöönpanostandardeja, jotka koskevat PEPP-etuusotteen standardoitua esitysmuotoa.

Komissio arvioi asetusta viisi vuotta sen voimaantulon jälkeen. Arvioinnissa on erityisesti tarkasteltava, miten asetuksen säännöt toimivat ja mitä kokemuksia niiden soveltamisesta on saatu, missä määrin PEPP-tarjoajat ovat käyttäneet PEPP-nimitystä, PEPP-tarjoajien ja PEPP-tuotteisiin tehtyjen sijoitusten maantieteellistä ja alakohtaista jakautumista, asetuksen vaikutusta yksilöllisten eläkkeiden markkinoihin, IV luvun mukaisten tietovaatimusten asianmukaisuutta, sitä, olisiko asetusta asianmukaista täydentää PEPP-sijoitusten kannustimia koskevilla säännöksillä, mahdollisia esteitä, jotka ovat saattaneet haitata sijoittamista PEPP-nimitystä käyttäviin yksilöllisiin eläketuotteisiin, mukaan luettuna unionin muun lainsäädännön vaikutukset PEPP-säästäjiin, maksuja, joita vaaditaan PEPP-tarjoajilta niiden avatessa uusia rahasto-osuuksia PEPP-säästäjien henkilökohtaisille PEPP-tileille, sekä PEPP-tuotteisiin liittyvien sijoituspäätösten vaikutusta ympäristöön ja hallintotapaan liittyviin sekä sosiaalisiin tekijöihin.

2017/0143 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 27 ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä

sekä katsovat seuraavaa:

(1)EU:n kotitaloudet ovat maailman suurimpien säästäjien joukossa, mutta enin osa näistä säästöistä on lyhyen maturiteetin pankkitileillä. Pääomamarkkinoille tehtävien sijoitusten lisääntyminen auttaisi vastaamaan väestön ikääntymisen ja matalien korkojen aiheuttamiin haasteisiin.

(2)Yksilöllisillä eläkkeillä on tärkeä tehtävä pitkän aikavälin säästäjien ja pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuksien yhdistämisessä. Laajemmat eurooppalaiset yksilöllisten eläkkeiden markkinat tukisivat yhteisösijoittajille tarjolla olevaa rahoitusta ja investointeja reaalitalouteen.

(3)Yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinoiden toimintaa haittaavat tällä hetkellä kansallisten markkinoiden suuri hajanaisuus sekä yksilöllisten eläketuotteiden rajallinen siirrettävyys. Näiden vuoksi yksittäisten henkilöiden saattaa olla vaikea hyödyntää perusvapauksiaan. He eivät ehkä esimerkiksi pysty ottamaan vastaan työpaikkaa toisesta jäsenvaltiosta tai jäämään eläkkeelle toisessa jäsenvaltiossa. Lisäksi nykyisten yksilöllisten eläketuotteiden standardoinnin puute haittaa palveluntarjoajien mahdollisuutta hyödyntää sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

(4)Pääomamarkkinaunionin avulla voidaan edistää pääoman mobilisointia Euroopassa ja sen kanavoimista kaikille yrityksille, myös pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä infrastruktuurihankkeisiin ja pitkän aikavälin kestäviin hankkeisiin, jotka tarvitsevat sitä laajentuakseen ja luodakseen työpaikkoja. Yksi pääomamarkkinaunionin keskeisistä tavoitteista on lisätä yksityissijoittajien sijoituksia ja valinnanvaraa ottamalla eurooppalaiset säästöt paremmin käyttöön.

(5)Syyskuussa 2015 esitetyssä pääomamarkkinaunionin luomista koskevassa toimintasuunnitelmassa 28 komissio ilmoitti, että se ”arvioi tarvetta luoda toimintapuitteet, joiden avulla Eurooppaan luodaan menestyksekkäät markkinat yksinkertaisille, tehokkaille ja kilpailukykyisille henkilökohtaisille eläkkeille, ja määrittää, edellyttävätkö tällaiset markkinat EU:n lainsäädäntöä”.

(6)Euroopan parlamentti korosti 19 päivänä tammikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa 29 , että ”on luotava toimintaedellytykset, jotka kannustavat rahoitustuotteiden innovointiin, edistävät monimuotoisuutta, hyödyttävät reaalitaloutta, tarjoavat lisäkannustimia investointeihin ja voivat lisäksi edistää riittävien, turvattujen ja kestävien eläkkeiden maksamista”. Esimerkkinä se mainitsee yksinkertaisen ja avoimen yleiseurooppalaisen eläketuotteen kehittämisen.

(7)Eurooppa-neuvosto korosti 28 päivänä kesäkuuta 2016 antamissaan päätelmissä 30 , että on tärkeää ”varmistaa yrityksille helpompi rahoituksen saanti ja tukea investointeja reaalitalouteen edistämällä pääomamarkkinaunionin tavoitteita”.

(8)Syyskuun 14 päivänä 2016 julkaistussa tiedonannossaan Pääomamarkkinaunioni – Vauhtia uudistuksiin 31 komissio totesi, että se ”harkitsee tekevänsä yksinkertaista, tehokasta ja kilpailukykyistä yksilöllistä EU:n eläketuotetta koskevia ehdotuksia.[...] Tarkastelussa on myös se vaihtoehto, että tehdään lainsäädäntöehdotus vuonna 2017”. 

(9)Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnista antamassaan tiedonannossa 32 komissio ilmoitti yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta vuoden 2017 kesäkuun loppuun mennessä. Tiedonannon mukaan sillä ”luodaan perusta turvallisemmille, kustannustehokkaammille ja avoimemmille kohtuuhintaisen, vapaaehtoisen ja yleiseurooppalaisesti hallittavan yksilöllisen eläkesäästämisen markkinoille. Näin voidaan ottaa huomioon niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, vastata väestörakenteen aiheuttamaan haasteeseen, täydentää nykyisiä eläketuotteita ja -järjestelmiä ja edistää yksilöllisten eläkkeiden kustannustehokkuutta tukemalla mahdollisuuksia tehdä pitkän aikavälin investointeja yksilöllisiin eläkkeisiin”.

(10)Yksilöllisiin eläketuotteisiin kuuluvan PEPP-tuotteen kehittämisellä lisätään eläkesäästämisen vaihtoehtoja ja luodaan EU-markkinat PEPP-tarjoajille. Se tarjoaa kotitalouksille parempia vaihtoehtoja saavuttaa eläkkeelle siirtymistä koskevat tavoitteet.

(11)PEPP-tuotteita koskevilla lainsäädäntöpuitteilla luodaan perusta kohtuuhintaisten ja vapaaehtoisten eläkkeisiin liittyvien sijoitusten menestyville markkinoille, joita voidaan hallinnoida yleiseurooppalaisella tasolla. Näillä lainsäädäntöpuitteilla täydennetään nykyisiä eläketuotteita ja -järjestelmiä ja voidaan ottaa huomioon niiden ihmisten tarpeet, jotka haluavat parantaa eläkesäästöjensä riittävyyttä, vastata väestörakenteen aiheuttamaan haasteeseen ja tarjota uusi merkittävä yksityisen pääoman lähde pitkän aikavälin sijoituksia varten. Näillä puitteilla ei korvata eikä yhdenmukaisteta voimassa olevia kansallisia yksilöllisiä eläkejärjestelmiä.

(12)Asetuksella yhdenmukaistetaan joitakin PEPP-tuotteen keskeisiä ominaisuuksia, jotka liittyvät avaintekijöihin, kuten jakeluun, sijoituspolitiikkaan, palveluntarjoajan vaihtoon taikka rajatylittävään tarjoamiseen ja siirrettävyyteen. Näiden keskeisten ominaisuuksien yhdenmukaistamisella parannetaan yksilöllisten eläkkeiden tarjoajien tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja edistetään pääomamarkkinaunionin toteuttamista sekä yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinoiden yhdentymistä. Näin luodaan pitkälti standardoitu yleiseurooppalainen tuote, joka on saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa ja jonka ansiosta kuluttajat voivat hyödyntää sisämarkkinoita täysimääräisesti, koska heillä on mahdollisuus siirtää eläkeoikeudet ulkomaille ja tarjolla on suurempi valikoima eri tyyppisiä palveluntarjoajia, myös valtioiden rajat ylittävästi. Kun valtioiden rajat ylittävään eläkepalvelujen tarjoamiseen kohdistuu vähemmän esteitä, yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote lisää kilpailua palveluntarjoajien välillä yleiseurooppalaisella tasolla ja luo mittakaavaetuja, joista pitäisi olla hyötyä säästäjille.

(13)SEUT-sopimuksen 114 artiklassa annetaan mahdollisuus hyväksyä säädöksiä sekä asetusten että direktiivien muodossa. Asetuksen hyväksymistä pidetään parempana vaihtoehtona, koska se on suoraan sovellettavissa kaikissa jäsenvaltioissa. Sen ansiosta voidaan näin ollen ottaa PEPP-tuote nopeammin käyttöön ja puuttua pikaisesti tarpeeseen lisätä eläkesäästämistä ja -sijoituksia pääomamarkkinaunionin puitteissa. Koska asetuksella yhdenmukaistetaan PEPP-tuotteen keskeisiä ominaisuuksia, niihin ei tarvitse soveltaa erityisiä kansallisia sääntöjä, joten asetus vaikuttaa tässä tapauksessa soveltuvammalta kuin direktiivi. Sitä vastoin ominaisuuksiin, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan (esim. kerryttämisvaihetta koskevat ehdot), sovelletaan kansallisia sääntöjä.

(14)PEPP-tarjoajilla pitäisi olla pääsy koko unionin markkinoille tuotetta koskevalla yhdellä hyväksynnällä, jonka antaa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä ’EIOPA’, yksien sääntöjen perusteella.

(15)Yhdellä yhtenäisellä PEPP-passilla varmistetaan PEPP-tuotteiden sisämarkkinoiden luominen.

(16)Jotta varmistetaan palvelujen laadukkuus ja kuluttajansuojan tehokkuus, kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä tässä asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien täytäntöönpanossa. Jos PEPP-tarjoajat ja -jakelijat harjoittavat liiketoimintaa eri jäsenvaltioissa palvelujen tarjoamisen vapauden puitteissa, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pitäisi olla vastuussa tässä asetuksessa vahvistettujen velvollisuuksien noudattamisen varmistamisesta, koska sillä on tiiviimmät yhteydet PEPP-tarjojaan. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa tietoonsa, että velvollisuuksia on rikottu sen alueella, sen olisi ilmoitettava tästä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on tämän jälkeen toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta varmistetaan kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vastuulle kuuluvien tehtävien oikeudenmukainen jakautuminen. Lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava puuttua asiaan, jos kotijäsenvaltio ei toteuta aiheellisia toimenpiteitä tai jos toteutetut toimenpiteet eivät ole riittävät.

(17)Jos toiseen jäsenvaltioon perustetaan sivuliike tai pysyvä liikepaikka, on asianmukaista jakaa täytäntöönpanovastuu kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion kesken. Samoin kuin palvelujen tarjoamisen tapauksessa kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen vastattava liiketoimintaan kokonaisuudessaan vaikuttavien velvollisuuksien, kuten ammatillisia vaatimuksia koskevien sääntöjen, noudattamisesta, kun taas vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi vastattava tietojen ilmoittamista koskevien sääntöjen ja liiketoiminnan menettelytapasääntöjen noudattamisen valvonnasta alueellaan tarjottujen palvelujen osalta. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen kuitenkin saa tietoonsa, että sen alueella on rikottu velvollisuuksia, joiden suhteen vastaanottavalle jäsenvaltiolle ei ole tässä asetuksessa annettu vastuuta, tiivis yhteistyö edellyttää, että viranomainen ilmoittaa tästä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tämä voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Asia on näin erityisesti silloin, kun kyse on hyvää mainetta, ammatillista tietämystä ja pätevyyttä koskeviin vaatimuksiin liittyvien sääntöjen rikkomisista. Lisäksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi kuluttajien suojelemiseksi voitava puuttua asiaan, jos kotijäsenvaltio ei toteuta aiheellisia toimenpiteitä tai jos toteutetut toimenpiteet eivät ole riittävät.

(18)Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi siksi oltava käytettävissään kaikki tarpeelliset keinot sen varmistamiseksi, että PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden liiketoiminta on asianmukaista koko unionissa riippumatta siitä, perustuuko se sijoittautumisvapauteen vai palveluiden tarjoamisen vapauteen. Valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi kaikkien toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien toimien olisi oltava oikeassa suhteessa tietyn tarjoajan tai jakelijan liiketoimintaan liittyvien riskien luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen riippumatta siitä, kuinka merkittävä kyseinen tarjoaja tai jakelija on markkinoiden yleisen taloudellisen vakauden kannalta.

(19)PEPP-tuotteen yleiseurooppalaista ulottuvuutta voidaan kehittää tarjoajan tasolla rajatylittävän toiminnan tarjoamien mahdollisuuksien kautta mutta myös PEPP-säästäjän tasolla PEPP-tuotteen siirrettävyyden kautta; näin edistetään sellaisten henkilöiden yksilöllisten eläkeoikeuksien suojaamista, jotka käyttävät SEUT-sopimuksen 21 ja 45 artiklan mukaista oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Siirrettävyyteen liittyy PEPP-säästäjän asuinpaikan muuttaminen toiseen jäsenvaltioon vaihtamatta PEPP-tarjoajaa, kun taas PEPP-tarjoajan vaihtoon ei välttämättä liity asuinpaikan muuttamista.

(20)PEPP-tuotteeseen olisi sisällyttävä kansallisia rahasto-osuuksia, joista jokaisessa otetaan huomioon yksilöllisen eläketuotteen ominaisuudet, jotka mahdollistavat sen, että PEPP-tuotteeseen suoritettavat maksut ovat kannustinkelpoisia. Yksittäisten PEPP-säästäjien tasolla ensimmäinen rahasto-osuus olisi luotava PEPP-tuotteen avaamisen yhteydessä.

(21)Jotta siirtymävaihe olisi jouheva PEPP-tarjoajien kannalta, velvollisuutta tarjota PEPP-tuotteita, joissa on rahasto-osuuksia kutakin jäsenvaltiota varten, sovelletaan kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. PEPP-tuotetta käyttöön ottaessaan tarjoajan olisi kuitenkin annettava tietoa siitä, mitkä kansalliset rahasto-osuudet ovat välittömästi saatavilla, jotta vältetään mahdollinen kuluttajien harhaanjohtaminen.

(22)Kun otetaan huomioon perustetun eläkejärjestelmän luonne ja siihen liittyvä hallinnollinen rasite, PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi tarjottava potentiaalisille PEPP-säästäjille ja -edunsaajille selviä ja riittäviä tietoja eläkkeelle siirtymistä koskevan päätöksenteon tueksi. Samasta syystä PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi varmistettava erittäin laaja avoimuus järjestelmän eri vaiheissa eli ennen järjestelmään liittymistä, jäsenyyden aikana (mukaan lukien eläkkeelle siirtymistä edeltävä vaihe) ja eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Erityisesti olisi annettava tiedot kertyneistä eläkeoikeuksista, ennustetuista eläke-etuuksien tasoista, riskeistä ja takeista sekä kustannuksista. Jos ennustettu eläke-etuuksien taso perustuu talousskenaarioihin, tietoa olisi annettava myös epäedullisesta skenaariosta, jonka olisi oltava ääritapaus mutta kuitenkin uskottava.

(23)Ennen PEPP-järjestelmään liittymistä potentiaalisille PEPP-säästäjille olisi annettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voivat tehdä perusteltuja valintoja.

(24)Tuotteen mahdollisimman suuren avoimuuden varmistamiseksi PEPP-tuotteiden kehittäjien olisi laadittava kehittämästään tuotteesta PEPP-avaintietoasiakirja ennen kuin tuotetta voidaan jaella PEPP-säästäjille. Niiden olisi myös oltava vastuussa PEPP-avaintietoasiakirjan tietojen paikkansapitävyydestä. PEPP-avaintietoasiakirjalla olisi korvattava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 33 mukainen vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskeva avaintietoasiakirja, jota ei tarvitse toimittaa PEPP-tuotteiden osalta, ja mukautettava sitä.

(25)Tässä asetuksessa olisi PEPP-avaintietoasiakirjojen laajan levityksen ja saatavuuden varmistamiseksi säädettävä, että PEPP-tuotteen kehittäjän on julkaistava PEPP-avaintietoasiakirjat verkkosivustollaan.

(26)Kansallisella tasolla ollaan jo kehittämässä eläketuotelaskureita. Jotta tällaiset laskurit olisivat mahdollisimman hyödyllisiä kuluttajien kannalta, niiden olisi katettava eri PEPP-tuotteiden kehittäjien perimät kulut ja palkkiot sekä mahdolliset muut välittäjien tai sijoitusketjun muiden osien perimät kulut ja palkkiot, joita PEPP-tuotteiden kehittäjät eivät ole jo sisällyttäneet hintaan.

(27)PEPP-avaintietoasiakirjaan sisällytettävien tietojen yksityiskohdat – niiden seikkojen lisäksi, joista on jo säädetty vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevissa avaintietoasiakirjoissa asetuksen (EU) N:o 1286/2014 nojalla – ja tietojen esitystapa olisi yhdenmukaistettava laajemmin teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täydennetään 8 päivänä maaliskuuta 2017 annetussa komission delegoidussa asetuksessa 34 säädettyjä teknisiä sääntelystandardeja, ottaen huomioon aiemmat ja käynnissä olevat kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevat tutkimukset, mukaan luettuna tulokset testeistä, joissa tarkastellaan, kuinka tehokkaita erilaiset tietojen esitystavat ovat kuluttajien kannalta.

(28)PEPP-avaintietoasiakirjan olisi erotuttava selkeästi ja oltava erillään mahdollisesta markkinointiviestinnästä.

(29)PEPP-tarjoajien olisi laadittava PEPP-säästäjille osoitettu eläke-etuusote, jotta heille voidaan esittää yksilöllisiä ja yleisiä avaintietoja PEPP-järjestelmästä ja jotta voidaan varmistaa sitä koskevat jatkuvat tiedot. Eläke-etuusotteen olisi oltava selkeä ja kattava, ja sen olisi sisällettävä merkitykselliset ja asianmukaiset tiedot, jotta eläkeoikeuksien ymmärtäminen olisi helpompaa eri aikoina ja eri järjestelmissä ja jotta ote palvelisi työvoiman liikkuvuutta.

(30)PEPP-tarjoajien olisi ilmoitettava PEPP-säästäjille riittävän ajoissa ennen eläkkeelle siirtymistä heidän maksatusvaihtoehdoistaan. Jos eläke-etuutta ei makseta elinkorkona koko eliniän ajan, eläkkeelle siirtymisen ajankohtaa lähellä olevien jäsenten olisi saatava tietoa saatavilla olevista etuudenmaksutuotteista eläkeajan talouden suunnittelun helpottamiseksi.

(31)Siinä vaiheessa, kun eläke-etuuksia maksetaan, PEPP-edunsaajien olisi edelleen saatava tietoa etuuksistaan ja vastaavista maksatusvaihtoehdoista. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun PEPP-edunsaajat kantavat merkittävän osan sijoitusriskistä maksatusvaiheen aikana. PEPP-edunsaajille olisi myös ilmoitettava maksettavaksi tulevien etuuksien vähentämisestä sen jälkeen kun päätös vähentämisestä on tehty ja ennen kuin vähentämistä aletaan soveltaa. Hyvä käytäntö olisi, että PEPP-tarjoajat ottaisivat yhteyttä PEPP-edunsaajiin ennen tällaisen päätöksen tekemistä.

(32)PEPP-säästäjien ja -edunsaajien etujen suojaamiseksi riittävästi PEPP-tarjoajien olisi voitava valita varojensa sijoittamisessa tapa, joka parhaiten soveltuu niiden vastuiden luonteeseen ja kestoon. Tehokas valvonta on siksi tarpeen ja sijoittamista koskeviin sääntöihin on sovellettava lähestymistapaa, joka tarjoaa PEPP-tarjoajille riittävästi joustavuutta turvallisimmasta ja tehokkaimmasta sijoituspolitiikasta päättämiseen ja velvoittaa ne toimimaan varovaisesti. Varovaisuusperiaatteen noudattaminen edellyttää siksi kunkin PEPP-tarjoajan asiakasrakenteen mukaan sovitettua sijoituspolitiikkaa.

(33)Asettamalla varovaisuusperiaate perusperiaatteeksi pääomasijoitusten osalta ja mahdollistamalla PEPP-tarjoajien rajatylittävä toiminta kannustetaan säästöjen suuntaamista yksilöllisiin eläkkeisiin, mikä myötävaikuttaa taloudelliseen ja sosiaaliseen edistykseen.

(34)Tällä asetuksella olisi varmistettava asianmukainen sijoitusten vapaus PEPP-tarjoajille. Koska PEPP-tarjoajat ovat erittäin pitkän aikavälin sijoittajia, joiden maksuvalmiusriskit ovat vähäisiä, niillä on mahdollisuus edistää pääomamarkkinaunionin kehittämistä sijoittamalla varovaisuusperiaatetta noudattaen osakkeiden kaltaisiin epälikvideihin varoihin samoin kuin muihin sijoitusinstrumentteihin, joilla on pitkän aikavälin taloudellista merkitystä ja joilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai organisoiduissa kaupankäyntijärjestelmissä. Lisäksi ne voivat hyötyä kansainvälisen hajauttamisen eduista. Sijoittamista osakkeisiin muissa valuutoissa kuin niissä, joissa vastuut ovat, ja muihin sijoitusinstrumentteihin, joilla on pitkän aikavälin taloudellista merkitystä ja joilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai organisoiduissa kaupankäyntijärjestelmissä, olisi sen vuoksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti rajoitettava ainoastaan varovaisuussyistä, jotta suojellaan PEPP-säästäjien ja -edunsaajien etuja.

(35)Pääomamarkkinaunionin syventämiseen liittyen sijoitusinstrumentit, joilla on pitkän aikavälin taloudellista merkitystä, ymmärretään laajasti. Tällaiset sijoitusinstrumentit ovat arvopapereita, jotka eivät ole siirtokelpoisia, minkä vuoksi jälkimarkkinoiden likviditeettiä ei voida käyttää. Ne edellyttävät usein määräaikaisia sitoumuksia, jotka rajoittavat niiden markkinoitavuutta ja niihin olisi katsottava sisältyvän myös osakkuudet ja listaamattomia yrityksiä koskevat velkainstrumentit ja tällaisille yrityksille myönnetyt lainat. Listaamattomiin yrityksiin sisältyvät infrastruktuurihankkeet, listaamattomat kasvuyritykset, kiinteistöt tai muut omaisuuserät, jotka voisivat olla sopivia pitkän aikavälin sijoitustarkoituksiin. Vähähiiliset ja ilmastonmuutoksen kestävät infrastruktuurihankkeet ovat usein listaamattomia omaisuuseriä ja perustuvat hankerahoitukseen liittyviin pitkäaikaisiin luottoihin. Kun otetaan huomioon PEPP-tarjoajien vastuiden pitkäaikainen luonne, niitä kannustetaan jakamaan riittävä osa sijoitussalkustaan reaalitalouteen tehtäviin kestäviin sijoituksiin, joista saadaan pitkän aikavälin taloudellisia etuja, erityisesti infrastruktuurihankkeisiin ja -yrityksiin.

(36)Yhdistyneiden kansakuntien tukemissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissa mainitut sosiaaliset sekä ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät tekijät ovat PEPP-tarjoajien sijoituspolitiikan ja riskienhallintajärjestelmien tärkeitä näkökohtia. PEPP-tarjoajia olisi kannustettava ottamaan huomioon tällaiset tekijät sijoituspäätöksissä ja se, miten ne muodostavat osan niiden riskienhallintajärjestelmää.

(37)Pyrittäessä varmistamaan, että PEPP-tarjoajat noudattavat velvollisuuttaan varovaisuusperiaatteen mukaiseen sijoituspolitiikkaan, niitä olisi estettävä tekemästä sijoituksia rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) nimeämälle suuren riskin yhteistyöhaluttomalle lainkäyttöalueelle. 

(38)Kun otetaan huomioon PEPP-tuotteen pitkän aikavälin eläketavoite, PEPP-säästäjille tarjottavissa sijoitusvaihtoehdoissa olisi määriteltävä tekijät, jotka antavat sijoittajille mahdollisuuden sijoituspäätöksen tekemiseen, mukaan luettuna niiden sijoitusvaihtoehtojen lukumäärä, joista he voivat valita. PEPP-tuotteen hankkimisen yhteydessä tehdyn alkuperäisen valinnan jälkeen PEPP-säästäjillä pitäisi olla mahdollisuus muuttaa valintaansa kohtuullisin välein (joka viides vuosi), jotta tarjoajille tarjotaan riittävä vakaus pitkän aikavälin sijoitusstrategiaa varten mutta samalla varmistetaan sijoittajien suoja.

(39)Oletusarvoisen sijoitusvaihtoehdon pitäisi antaa PEPP-säästäjille mahdollisuus saada takaisin sijoitettu pääoma. Lisäksi PEPP-tarjoajat voivat sisällyttää tuotteeseen indeksointimekanismin, joka kattaisi inflaation ainakin osittain.

(40)Toimivaltaisen viranomaisen olisi käytettävä toimivaltaansa, jonka keskeisinä tavoitteina ovat PEPP-säästäjien ja -edunsaajien oikeuksien turvaaminen sekä PEPP-tarjoajien vakaus ja hyvä kunto.

(41)Jos PEPP-tarjoaja on ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos tai sijoitusyritys, sen olisi nimettävä säilytysyhteisö varojen säilyttämiseen. Tämä on tarpeen kuluttajien suojelemiseksi, koska ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin ja sijoitusyrityksiin sovellettavassa alakohtaisessa lainsäädännössä ei säädetä säilytysyhteisön nimeämisestä.

(42)Kustannusten ja maksujen avoimuus on olennaisen tärkeää, jotta saavutetaan PEPP-säästäjien luottamus ja annetaan heille mahdollisuus tehdä perusteltuja valintoja. Näin ollen läpinäkymättömien hinnoittelumenetelmien käyttö olisi kiellettävä.

(43)Komissiolle olisi tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä, joilla vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen sekä toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valtuuksia toteuttaa interventiotoimia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(44)Komission olisi hyväksyttävä Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomiteassa laatimat luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, jotka koskevat PEPP-avaintietoasiakirjan tiettyjen sellaisten tekijöiden esitystapaa ja sisältöä, jotka eivät kuulu [PRIIP-tuotteiden avaintietoasiakirjoja koskevien teknisten sääntelystandardien] piiriin, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 35 10–14 artiklan, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 36 10–14 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 10–14 artiklan mukaisesti. Komission olisi täydennettävä Euroopan valvontaviranomaisten teknistä työtä toteuttamalla avaintietoasiakirjan esitystapaa koskevia kuluttajatutkimuksia Euroopan valvontaviranomaisten ehdottamalla tavalla.

(45)Rajoittamatta PEPP-asiakkaiden oikeutta panna vireille kanne tuomioistuimessa olisi perustettava helposti saatavilla oleva, asianmukainen, riippumaton, puolueeton, avoin ja tehokas vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely tässä asetuksessa vahvistettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien riitojen ratkaisua varten PEPP-tarjoajien tai -jakelijoiden ja PEPP-asiakkaiden välillä.

(46)Tehokkaan ja vaikuttavan riitojenratkaisumenettelyn perustamista varten PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden olisi otettava käyttöön tehokas valitusmenettely, jota niiden asiakkaat voivat käyttää ennen kuin riita viedään vaihtoehtoisen riitojenratkaisumenettelyn tai tuomioistuimen käsiteltäväksi. Valitusmenettelyn olisi sisällettävä lyhyet ja selkeästi määritellyt määräajat, joihin mennessä PEPP-tarjoajan tai -jakelijan olisi vastattava valitukseen. Vaihtoehtoisilla riitojenratkaisuelimillä olisi oltava riittävät valmiudet osallistua asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla rajatylittävään yhteistyöhön riidoissa, jotka koskevat tämän asetuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

(47)Jotta PEPP-säästäjät saisivat paremmat ehdot sijoituksilleen, heillä olisi oltava oikeus vaihtaa tarjoajaa kerryttämis- ja maksatusvaiheen aikana selkeän, nopean ja turvallisen menettelyn kautta, mikä myös lisää PEPP-tarjoajien välistä kilpailua.

(48)Vaihtomenettelyn olisi oltava yksinkertainen PEPP-säästäjän kannalta. Tämän vuoksi vastaanottavan PEPP-tarjoajan pitäisi olla vastuussa menettelyn käynnistämisestä ja hoitamisesta PEPP-säästäjän puolesta. Vaihtopalvelua perustaessaan PEPP-tarjoajien pitäisi pystyä käyttämään vapaaehtoisia lisäkeinoja, kuten jotakin teknistä ratkaisua.

(49)PEPP-säästäjälle olisi ennen vaihdon hyväksymistä ilmoitettava kaikista vaihdon toteuttamisen edellyttämistä menettelyvaiheista.

(50)Vaihdon onnistuminen edellyttää yhteistyötä siirtävän PEPP-tarjoajan kanssa. Sen vuoksi siirtävän PEPP-tarjoajan olisi annettava vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle kaikki tarvittavat tiedot maksujen jatkamiseksi toisella PEPP-tililllä. Tällaiset tiedot olisi kuitenkin rajattava vaihdon toteuttamisen kannalta tarpeellisiin tietoihin.

(51)Rajatylittävän vaihdon helpottamiseksi PEPP-säästäjällä pitäisi olla mahdollisuus pyytää uutta PEPP-tarjoajaa toimittamaan PEPP-säästäjälle yksityiskohtaiset tiedot uudesta PEPP-tilistä, mielellään yhdessä tapaamisessa uuden PEPP-tarjoajan kanssa.

(52)PEPP-säästäjille ei saisi aiheutua maksuja, korkoja tai muuta taloudellista tappiota kummankaan vaihtoprosessiin osallistuvan PEPP-tarjoajan mahdollisten virheiden vuoksi. PEPP-säästäjille ei erityisesti saisi aiheutua taloudellista tappiota lisämaksujen, korkojen tai muiden veloitusten maksamisesta taikka sakoista, seuraamuksista tai muista taloudellisista vahingoista, jotka johtuvat vaihdon toteuttamisen viivästymisestä.

(53)PEPP-säästäjillä olisi oltava vapaus päättää PEPP-tuotteen hankkimisen yhteydessä maksatusvaihetta varten valitsemastaan vaihtoehdosta (elinkorko, kertasuoritus vai muu), mutta heillä olisi oltava mahdollisuus tarkistaa valintaansa tämän jälkeen kerran viidessä vuodessa, jotta valittu maksatusvaihtoehto vastaa parhaiten heidän tarpeitaan eläkkeelle siirtymisen lähestyessä.

(54)PEPP-tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus tarjota PEPP-säästäjille laaja valikoima maksatusvaihtoehtoja. Näin saavutettaisiin tavoite PEPP-tuotteen vilkkaammasta käyttöönotosta, kun lisätään joustavuutta ja valinnanvaraa PEPP-säästäjien kannalta. Tämä lähestymistapa antaisi PEPP-tarjoajille tilaisuuden suunnitella PEPP-tuotteensa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Se on johdonmukainen muun EU-politiikan kanssa ja poliittisesti toteuttamiskelpoinen, koska sillä annetaan riittävästi joustavuutta jäsenvaltioille päättää, mitä maksatusvaihtoehtoja ne haluavat kannustaa.

(55)PEPP-tuotteeseen tehtäviin sijoituksiin liittyvien kustannusten ja maksujen täysi avoimuus olisi taattava. Palveluntarjoajien välille luotaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset niin, että samalla varmistetaan kuluttajien suoja. Eri tuotteista pitäisi olla saatavilla vertailevia tietoja hinnoittelukilpailun kannustamiseksi.

(56)Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset vastaavat PEPP-tarjoajien valvonnasta, mutta EIOPAn olisi koordinoitava PEPP-tuotteiden valvontaa, jotta voidaan taata yhtenäisen valvontamenetelmän soveltaminen ja edistää näin eläketuotteen yleiseurooppalaista luonnetta. 

(57)EIOPAn olisi tehtävä yhteistyötä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja helpotettava niiden välistä yhteistyötä. Tältä osin EIOPAlla olisi oltava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaan liittyvä tehtävä valvontatoimenpiteiden soveltamisen osalta siten, että se toimittaa näyttöä PEPP-järjestelmään liittyvistä rikkomisista. EIOPAn olisi myös tarjottava sitovaa sovittelua siinä tapauksessa, että toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa.

(58)Jotta varmistetaan, että PEPP-tuotteita kehittävät rahoitusalan yritykset sekä PEPP-tuotteita jakelevat rahoitusalan yritykset ja henkilöt noudattavat tämän asetuksen säännöksiä ja että niihin sovelletaan samanlaista kohtelua kaikkialla unionissa, olisi säädettävä hallinnollisista seuraamuksista ja muista toimenpiteistä, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(59)Joulukuun 8 päivänä 2010 annetun komission tiedonannon Seuraamusjärjestelmien lujittaminen finanssipalvelujen alalla 38 mukaisesti ja tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi on tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimet varmistaakseen, että tämän asetuksen rikkomisesta määrätään asianmukaiset hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet.

(60)Vaikka jäsenvaltiot voivat antaa hallinnollisia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevia sääntöjä samojen rikkomisten osalta, jäsenvaltioiden ei olisi edellytettävä antavan hallinnollisia seuraamuksia koskevia sääntöjä sellaisten tähän asetukseen kohdistuvien rikkomisten osalta, joihin sovelletaan kansallista rikosoikeutta. Tämän asetuksen rikkomisesta aiheutuvien rikosoikeudellisten seuraamusten säilyttäminen hallinnollisten seuraamusten sijaan ei kuitenkaan saisi vähentää toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä tätä asetusta sovellettaessa yhteistyötä, tutustua tietoihin ja vaihtaa tietoja oikea-aikaisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa eikä muullakaan tavoin vaikuttaa näihin mahdollisuuksiin, myöskään sen jälkeen, kun asianomaiset rikkomiset on saatettu toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäviksi syytetoimia varten.

(61)Toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava valtuudet määrätä taloudellisia seuraamuksia, jotka ovat riittävän suuria ylittääkseen tosiasialliset tai mahdolliset hyödyt ja joilla on varoittava vaikutus myös suurempiin rahoitusalan yrityksiin ja niiden johtajiin.

(62)Jotta varmistetaan seuraamusten johdonmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa, toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet määrittäessään hallinnollisen seuraamuksen tai muun toimenpiteen tyyppiä ja hallinnollisen taloudellisen seuraamuksen tasoa.

(63)Jotta varmistetaan, että rikkomisia ja seuraamuksia koskevilla toimivaltaisten viranomaisten päätöksillä on varoittava vaikutus yleisesti, ja jotta vahvistetaan kuluttajansuojaa varoittamalla kuluttajia tämän asetuksen vastaisesti jaelluista PEPP-tuotteista, nämä päätökset olisi julkistettava, edellyttäen että muutoksenhakuaika on umpeutunut eikä muutosta ole haettu, paitsi jos tällainen julkistaminen vaarantaa finanssimarkkinoiden vakauden tai meneillään olevan tutkinnan.

(64)Mahdollisten rikkomisten havaitsemiseksi toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava tarvittavat tutkintavaltuudet, ja niiden olisi luotava tehokkaat mekanismit, jotta mahdollisista tai tosiasiallisista rikkomisista voidaan ilmoittaa.

(65)Tällä asetuksella ei pitäisi rajoittaa rikoksiin liittyvien jäsenvaltioiden lainsäädännön säännösten soveltamista.

(66)Tämän asetuksen yhteydessä harjoitettavan henkilötietojen käsittelyn, kuten toimivaltaisten viranomaisten välisen henkilötietojen vaihdon tai siirron, olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 39 mukaisesti, ja Euroopan valvontaviranomaisten harjoittaman tietojen vaihdon tai siirron olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 40 mukaisesti. 

(67)Verokannustimet voivat olla eri muotoisia, ja niillä voi olla merkittävä asema yksilöllisten eläketuotteiden käyttöönoton kannustamisessa useissa jäsenvaltioissa. Monissa jäsenvaltioissa yksilöllisiin eläketuotteisiin suoritettuihin maksuihin sovelletaan jonkinlaista verohelpotusta, joko eksplisiittistä tai implisiittistä.

(68)Tätä asetusta ei pitäisi tulkita niin, että se velvoittaa jäsenvaltioita soveltamaan PEPP-tuotteisiin samoja verosääntöjä kuin ne soveltavat vastaaviin kansallisen lainsäädännön mukaisiin yksilöllisiin eläketuotteisiin. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21 ja 45 artiklasta johtuvan kansallisen kohtelun periaatteen mukaisesti, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, pitäisi kuitenkin olla mahdollista, että PEPP-tuotteeseen, joka on puolueettomasti tarkasteltuna vastaava kuin tietyssä jäsenvaltiossa jaeltu yksilöllinen eläketuote, sovelletaan samaa verohelpotusta kuin kyseisen jäsenvaltion yksilölliseen eläketuotteeseen, jos PEPP-säästäjä on tässä jäsenvaltiossa verovelvollinen. Tämä pätee myös silloin, kun PEPP-tuotteen tarjoaja on jostakin muusta jäsenvaltiosta.

(69)PEPP-tuotteen käyttöönoton jälkeen jäsenvaltioita kannustetaan ottamaan huomioon komission suositus (EU) 2017/... ja ulottamaan kansallisille yksilöllisille eläketuotteille myönnetyt veroetuudet koskemaan myös yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta.

(70)Asetuksesta olisi suoritettava arviointi, jossa tarkastellaan muun muassa markkinoilla tapahtuvaa kehitystä, kuten uusien PEPP-tuotetyyppien markkinoille tuloa, sekä unionin oikeuden muilla aloilla tapahtuvaa kehitystä ja jäsenvaltioiden kokemuksia.

(71)Tässä asetuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, erityisesti oikeus henkilötietojen suojaan, omistusoikeus, elinkeinovapaus, naisten ja miesten tasa-arvon periaate sekä korkeatasoisen kuluttajansuojan periaate.

(72)Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, joita ovat PEPP-säästäjien suojan vahvistaminen ja PEPP-säästäjien luottamuksen lujittaminen PEPP-tuotteita kohtaan, mukaan lukien tilanteet, joissa kyseisiä tuotteita jaellaan valtioiden rajojen yli, vaan ne voidaan vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt, joita sovelletaan unionissa nimityksellä ’yleiseurooppalainen eläketuote’ eli ’PEPP’ jaeltujen yksilöllisten eläketuotteiden hyväksymiseen, kehittämiseen, jakeluun ja valvontaan.

2 artikla
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(1) ’yksilöllisellä eläketuotteella’ tuotetta,

(a) joka perustuu yksityisen säästäjän ja jonkin yhteisön vapaaehtoiseen sopimukseen;

(b) jolla on nimenomainen eläkkeelle siirtymistä koskeva tavoite;

(c) jossa tarjotaan pääoman karttuminen eläkkeelle siirtymiseen asti ja vain rajoitetut mahdollisuudet varhaisiin nostoihin ennen eläkkeelle siirtymistä;

(d) joka tarjoaa tuloa eläkkeelläoloaikana;

(2) ’yleiseurooppalaisella yksilöllisellä eläketuotteella (PEPP)’ pitkän aikavälin yksilöllistä eläkesäästötuotetta, jonka tarjoaa säännelty rahoitusalan yritys, joka on valtuutettu unionin lainsäädännön nojalla hallinnoimaan kollektiivisia tai yksityisiä investointeja tai säästöjä sovitun PEPP-järjestelmän mukaisesti, ja jonka yksityinen PEPP-säästäjä hankkii vapaaehtoisesti eläkkeelle siirtymistä varten ja jossa ei ole lunastettavuutta tai vain hyvin rajoitettu lunastettavuus;

(3) ’PEPP-säästäjällä’

(a) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU 41 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määriteltyä yksityisasiakasta;

(b) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/92/EY 42 tarkoitettua asiakasta, jos kyseinen asiakas ei ole direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritelty ammattimainen asiakas;

(4)’PEPP-järjestelmällä’ sopimusta, muuta perustamiskirjaa (”trust deed”) tai sääntöjä, jossa tai joissa määritellään myönnettävät eläke-etuudet ja niiden myöntämisedellytykset PEPP-tarjoajan kanssa sovitun henkilökohtaisen eläkesäästösuunnitelman mukaisesti;

(5) ’PEPP-tilillä’ PEPP-säästäjän tai PEPP-edunsaajan nimissä olevaa henkilökohtaista eläketiliä, jota käytetään niiden liiketoimien toteuttamiseen, joiden avulla PEPP-säästäjä voi siirtää säännöllisesti summia eläkettään varten ja PEPP-edunsaaja saada eläke-etuutensa;

(6)’PEPP-tuotteen tarjoamisella’ PEPP-tuotteen kehittämistä ja jakelua;

(7) ’PEPP-edunsaajalla’ henkilöä, joka saa PEPP-eläke-etuuksia;

(8) ’PEPP-tuotteen jakelulla’ PEPP-tuotteen tarjoamiseen liittyviä sopimuksia koskevaa neuvontaa, ehdottamista tai muuta niiden tekemiseen liittyvää valmistelevaa toimintaa, tällaisten sopimusten tekemistä tai avustamista niiden hoidossa ja täyttämisessä, mukaan lukien tietojen antaminen yhdestä tai useammasta eläkesopimuksesta PEPP-asiakkaan valitsemien kriteereiden perusteella verkkosivuston tai muun välineen avulla sekä paremmuusjärjestykseen asetettujen eläketuotteiden luettelon laatiminen, mukaan lukien hinta- ja tuotevertailu, tai eläkesopimuksen hinnanalennuksen tarjoaminen, kun PEPP-asiakas voi tehdä eläkesopimuksen suoraan tai välillisesti verkkosivuston tai muun välineen avulla;

(9) ’PEPP-eläke-etuuksilla’ etuuksia, jotka suoritetaan eläkkeelle siirtymisen tai odotettavissa olevan eläkkeelle siirtymisen perusteella. Näitä etuuksia voidaan maksaa koko jäljellä olevan elinajan, määräaikaisesti, kertasuorituksena tai näiden maksutapojen yhdistelminä;

(10) ’kerryttämisvaiheella’ jaksoa, jonka aikana varoja (talletuksia) kerrytetään PEPP-tilille ja joka yleensä jatkuu PEPP-edunsaajan eläkeikään asti;

(11) ’maksatusvaiheella’ jaksoa, jonka aikana PEPP-tilille kertyneet varat nostetaan eläkkeen rahoittamista tai muita tulovaatimuksia varten;

(12) ’elinkorolla’ summaa, joka maksetaan tietyin välein tietyn jakson aikana, kuten PEPP-edunsaajan eliniän tai tietyn vuosimäärän aikana, sijoituksen tuottona;

(13) ’nostoerillä’ PEPP-edunsaajan mahdollisuutta nostaa harkinnanvaraisia summia määräajoin tiettyyn rajaan asti;

(14) ’PEPP-tuotteen tarjoajalla’ tai ’PEPP-tarjoajalla’ rahoitusalan yritystä, joka on hyväksytty PEPP-tuotteen kehittämistä ja jakelua varten;

(15) ’PEPP-tuotteen jakelijalla’ tai ’PEPP-jakelijalla’ rahoitusalan yritystä, joka on hyväksytty jakelemaan PEPP-tuotteita, joita se ei ole kehittänyt, sekä vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajaa tai sivutoimista vakuutusedustajaa;

(16) ’pysyvällä välineellä’ välinettä,

(a) jonka avulla PEPP-asiakas voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan; ja

(b) joka mahdollistaa tallennettujen tietojen jäljentämisen muuttumattomina;

(17) PEPP-tarjoajien suhteen ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ kansallisia viranomaisia, jotka kukin jäsenvaltio on nimennyt valvomaan PEPP-tarjoajia;

(18) ’PEPP-tarjoajan kotijäsenvaltiolla’ sitä jäsenvaltiota, jossa PEPP-tarjoajan rekisteröity toimipaikka on;

(19) ’PEPP-tarjoajan vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ sellaista muuta jäsenvaltiota kuin kotijäsenvaltiota, jossa PEPP-tarjoaja kehittää tai jakelee PEPP-tuotteita;

(20) ’rahasto-osuudella’ osaa, joka avataan kunkin henkilökohtaisen PEPP-tilin sisällä ja joka vastaa verokannustimien käyttöä koskevia oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka PEPP-säästäjän kotipaikan jäsenvaltiossa on kansallisella tasolla vahvistettu PEPP-tuotteisiin sijoittamiselle. Henkilö voi näin ollen olla PEPP-säästäjä tai PEPP-edunsaaja kussakin rahasto-osuudessa kerryttämis- ja maksatusvaihetta koskevien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti;

(21) ’pääomalla’ yhteenlaskettuja pääomasijoituksia ja maksamattomia pääomasitoumuksia, jotka on laskettu sijoitettavissa olevien sellaisten määrien perusteella, joista on vähennetty kaikki palkkiot, maksut ja kulut, jotka koituvat suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettaviksi;

(22) ’rahoitusvälineellä’ direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevassa C osassa määriteltyjä välineitä;

(23) ’säilytysyhteisöllä’ laitosta, jonka tehtävänä on varojen säilyttäminen ja rahaston sääntöjen ja sovellettavan lainsäädännön noudattamisen valvominen;

(24) ’oletusarvoisella sijoitusvaihtoehdolla’ sovellettavaa sijoitusstrategiaa siinä tapauksessa, että PEPP-säästäjä ei ole antanut ohjeita PEPP-tililleen kertyvien varojen sijoittamisesta;

(25) ’riskienpienentämistekniikoilla’ tekniikoita, joilla järjestelmällisesti vähennetään altistumista riskeille ja/tai riskien esiintymisen todennäköisyyttä;

(26) ’palveluntarjoajan vaihdolla’ sitä, että PEPP-asiakkaan pyynnöstä siirretään yhdeltä PEPP-tarjoajalta toiselle PEPP-tarjoajalle yhden PEPP-tilin mahdollinen positiivinen saldo toiselle PEPP-tilille joko niin, että aiempi PEPP-tili suljetaan tai sitä ei suljeta;

(27) ’neuvonnalla’ henkilökohtaisten suositusten antamista PEPP-säästäjälle joko hänen pyynnöstään tai PEPP-tarjoajan tai -jakelijan aloitteesta yhdestä tai useammasta sopimuksesta PEPP-tuotteen hankkimiseksi;

(28) ’PEPP-asiakkaalla’ PEPP-säästäjää, potentiaalista PEPP-säästäjää ja/tai PEPP-edunsaajaa.

3 artikla
Sovellettavat säännöt

PEPP-tuotteiden tarjoamiseen sovelletaan

(a) tätä asetusta,

(b) PEPP-säästäjän ja PEPP-tarjoajan välillä tehdyn, PEPP-tuotteen tarjoamista koskevan sopimuksen määräyksiä, jos tämä sallitaan tässä asetuksessa,

(c) niiden asioiden osalta, joita ei ole säännelty tässä asetuksessa tai, jos asia on säännelty siinä vain osittain, asetuksen piiriin kuulumattomien seikkojen osalta:

(i)jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joka on annettu nimenomaisesti PEPP-tuotetta koskevien EU:n toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi,

(ii)jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jota sovellettaisiin vastaavaan yksilölliseen eläketuotteeseen, joka on kehitetty ja jota jaellaan sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa tuotteen kehittäjän rekisteröity toimipaikka on.

II LUKU
HYVÄKSYNTÄ

4 artikla
Hyväksyntä

1.PEPP-tuote voidaan kehittää ja sitä voidaan jaella unionissa vain, jos EIOPA on sen hyväksynyt tämän asetuksen mukaisesti.

2.PEPP-tuotteen hyväksyntä on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Hyväksynnän haltijalla on oikeus kehittää ja jaella PEPP-tuotetta EIOPAn antaman hyväksynnän mukaisesti.

5 artikla
PEPP-tuotteen hyväksyntää koskeva hakemus

1.Vain seuraavat rahoitusalan yritykset voivat hakea PEPP-tuotteen hyväksyntää:

(a) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU 43 mukaisesti toimiluvan saaneet luottolaitokset;

(b)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 44 mukaisesti toimiluvan saaneet vakuutusyritykset, jotka harjoittavat henkivakuutuksen ensivakuutustoimintaa direktiivin 2009/138/EY 2 artiklan 3 kohdan ja liitteen II mukaisesti;

(c)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2341 45 mukaisesti rekisteröidyt tai toimiluvan saaneet ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset;

(d)direktiivin 2014/65/EU mukaisesti toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset, jotka harjoittavat salkunhoitoa tai sijoitusneuvontaa;

(e)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY 46 mukaisesti toimiluvan saaneet sijoitusyhtiöt tai rahastoyhtiöt;

(f)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU 47 mukaisesti toimiluvan saaneet vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajat.

2.Edellä 1 kohdassa lueteltujen rahoitusalan yritysten on toimitettava PEPP-tuotteen hyväksyntää koskevat hakemukset EIOPAlle. Hakemuksessa on oltava

(a) tiedot PEPP-säästäjille ehdotettavista sopimuksen vakioehdoista;

(b) tiedot hakijan henkilöllisyydestä ja sen nykyisestä ja aiemmasta kokemuksesta ja toiminnasta rahoitusalalla;

(c) PEPP-tuotteen kehittämiseen ja/tai jakeluun liittyvästä liiketoiminnasta tosiasiallisesti vastaavien henkilöiden henkilöllisyys;

(d)tiedot järjestelyistä, jotka liittyvät PEPP-tuotteen salkunhoitoon, riskienhallintaan ja hallintoon;

(e)tiedot PEPP-tuotteen sijoitusstrategioista, riskiprofiilista ja muista ominaisuuksista;

(f) luettelo jäsenvaltioista, joissa PEPP-hakija aikoo markkinoida PEPP-tuotetta;

(g) tarvittaessa tiedot säilytysyhteisön henkilöllisyydestä;

(h) kuvaus tiedoista, jotka on tarkoitus asettaa PEPP-säästäjien saataville, mukaan lukien kuvaus järjestelyistä, joita noudatetaan PEPP-säästäjien esittämien valitusten käsittelyssä;

(i) todiste hakijan hyväksynnästä tai rekisteröitymisestä 1 kohdassa tarkoitetun unionin säädöksen mukaisesti ja tiedot hyväksynnän tai rekisteröinnin myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen henkilöllisyydestä.

3.EIOPA voi pyytää selvennystä ja lisätietoja 1 kohdan mukaisesti toimitetuista asiakirjoista ja tiedoista.

4.EIOPA voi pyytää hyväksyntää hakevan rahoitusalan yrityksen suhteen toimivaltaiselta viranomaiselta selvennystä ja tietoja 2 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista. Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava pyyntöön 10 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut EIOPAn toimittaman pyynnön.

5.Kaikista myöhemmistä muutoksista 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja tietoihin on ilmoitettava välittömästi EIOPAlle.

6 artikla
PEPP-tuotetta koskevan hyväksynnän myöntämisedellytykset

1.EIOPA myöntää PEPP-tuotteelle hyväksynnän kahden kuukauden kuluessa täytetyn hakemuksen jättämispäivästä vain siinä tapauksessa, että seuraavat edellytykset täyttyvät kaikilta osin:

(a)hakija on tämän asetuksen vaatimusten mukainen;

(b)hakijalla on sen suhteen toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä kehittää tuotteita, joissa noudatetaan sen tyyppisiä sijoitusstrategioita, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan;

(c)ehdotettu PEPP-tuote täyttää kaikki tämän asetuksen vaatimukset;

(d)ehdotettu PEPP-tuote perustuu sijoitusstrategiaan, joka mahdollistaa eläketuloksen, joka sisältyy ehdotettuihin sopimussääntöihin.

2.Ennen hakemusta koskevan päätöksen tekemistä EIOPA kuulee hakijan suhteen toimivaltaista viranomaista.

3.EIOPA ilmoittaa hakijalle syyt PEPP-tuotteelle myönnettävän hyväksynnän mahdolliseen hylkäämiseen.

4.EIOPA peruuttaa PEPP-tuotteen hyväksynnän, jos hyväksynnän myöntämisedellytykset eivät enää täyty.

5.EIOPA ilmoittaa neljännesvuosittain 5 artiklan 1 kohdassa lueteltujen rahoitusalan yritysten suhteen toimivaltaisille viranomaisille päätöksistä myöntää, hylätä tai peruuttaa tämän asetuksen mukaiset hyväksynnät.

6.EIOPAn on varmistettava koordinointi asetuksella (EU) N:o 1093/2010 perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) ja asetuksella (EU) N:o 1095/2010 perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) kanssa ja toimitettava niille tietoja, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä.

7 artikla
Nimitys ja muuntaminen

1.Nimitystä ’PEPP’ tai ’yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote’ voidaan käyttää yksilöllisestä eläketuotteesta vain, jos EIOPA on hyväksynyt, että kyseisen yksilöllisen eläketuotteen jakelussa voidaan käyttää nimitystä ’PEPP’ tämän asetuksen mukaisesti.

2.Olemassa olevat yksilölliset eläketuotteet voidaan muuntaa PEPP-tuotteiksi EIOPAn hyväksynnän jälkeen.

3.PEPP-tarjoajat eivät saa muuntaa PEPP-tuotteita yksilöllisiksi eläketuotteiksi, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

8 artikla
PEPP-tuotteiden jakelu

1.Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rahoitusalan yritykset voivat jaella PEPP-tuotteita, joita ne eivät ole kehittäneet, saatuaan jakelua varten hyväksynnän kotijäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta.

2.Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 48 mukaisesti rekisteröityneillä vakuutusedustajilla on oikeus jaella PEPP-tuotteita, joita ne eivät ole kehittäneet.

9 artikla
Eri tyyppisiin palveluntarjoajiin sovellettava vakavaraisuusjärjestely

PEPP-tarjoajien ja PEPP-jakelijoiden on noudatettava aina tämän asetuksen säännöksiä samoin kuin niihin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti sovellettavaa asianmukaista vakavaraisuusjärjestelyä.

10 artikla
Julkinen keskusrekisteri

EIOPA pitää julkista keskusrekisteriä, jossa yksilöidään kukin tämän asetuksen nojalla hyväksytty PEPP-tuote, PEPP-tuotteen tarjoaja ja PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltainen viranomainen. Rekisteri asetetaan julkisesti saataville sähköisessä muodossa.

III LUKU
PEPP-TUOTTEEN TARJOAMINEN JA SIIRRETTÄVYYS VALTIOIDEN RAJOJEN YLI

I JAKSO
PALVELUJEN TARJOAMISEN VAPAUS JA SIJOITTAUTUMISVAPAUS

11 artikla
PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden käyttämä palvelujen tarjoamisen vapaus ja sijoittautumisvapaus

PEPP-tarjoajat voivat tarjota ja PEPP-jakelijat voivat jaella PEPP-tuotteita vastaanottavan jäsenvaltion alueella palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden nojalla, kunhan ne noudattavat asiaa koskevia sääntöjä ja menettelyjä, jotka on vahvistettu 5 artiklan 1 kohdassa tai 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla niihin sovellettavilla unionin säädöksillä tai niiden nojalla.

II JAKSO
SIIRRETTÄVYYS

12 artikla
Siirrettävyyspalvelu

1.Siirrettävyyspalvelun ansiosta PEPP-säästäjät voivat jatkaa maksamista siihen PEPP-tuotteeseen, josta he ovat jo tehneet sopimuksen kyseisen tuotteen tarjoajan kanssa, kun he vaihtavat kotipaikkaa muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon.

2.Jos PEPP-säästäjä käyttää siirrettävyyspalvelua, hänellä on oikeus säilyttää kaikki PEPP-tarjoajan myöntämät edut ja kannustimet, jotka liittyvät samaan PEPP-tuotteeseen tehtäviin jatkuviin sijoituksiin.

13 artikla
Siirrettävyyspalvelun tarjoaminen

1.PEPP-tarjoajien on tarjottava siirrettävyyspalvelu PEPP-säästäjille, joilla on niiden ylläpitämä PEPP-tili ja jotka pyytävät tätä palvelua.

2.Ehdottaessaan PEPP-tuotetta PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on annettava potentiaalisille PEPP-säästäjille tietoja siitä, mitkä kansalliset rahasto-osuudet ovat välittömästi saatavilla.

3.Viimeistään kolme vuotta tämän asetuksen soveltamisen alkamisesta kussakin PEPP-tuotteessa on tarjottava kansallisia rahasto-osuuksia kaikkien jäsenvaltioiden osalta PEPP-tarjoajalle osoitetusta pyynnöstä.

14 artikla
PEPP-tuotteen rahasto-osuudet 

PEPP-tarjoajien on varmistettava, että kunkin henkilökohtaisen PEPP-tilin sisällä voidaan avata uusi rahasto-osuus, joka vastaa kannustimien käyttöä koskevia oikeudellisia vaatimuksia ja ehtoja, jotka on vahvistettu kansallisella tasolla PEPP-tuotteelle siinä jäsenvaltiossa, johon PEPP-säästäjä muuttaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan 3 kohdassa säädetyn määräajan soveltamista.

15 artikla
Uuden rahasto-osuuden avaaminen 

1.Kun PEPP-tarjoajalle on ilmoitettu PEPP-säästäjän aikeesta käyttää oikeuttaan liikkuvuuteen jäsenvaltioiden välillä, PEPP-tarjoajan on ilmoitettava välittömästi tämän jälkeen PEPP-säästäjälle mahdollisuudesta avata uusi rahasto-osuus PEPP-säästäjän henkilökohtaisen tilin sisällä ja määräajasta, jonka kuluessa rahasto-osuus voidaan avata, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan 3 kohdassa säädetyn määräajan soveltamista.

2.Tämän mahdollisuuden käyttämiseksi PEPP-säästäjän on lähetettävä PEPP-tarjoajalle pyyntö, joka sisältää seuraavat tiedot:

(a) PEPP-säästäjän uusi kotijäsenvaltio;

(b) päivämäärä, josta lähtien sijoitukset on suunnattava avattuun uuteen rahasto-osuuteen;

(c) muut merkitykselliset tiedot mahdollisista muutoksista hyväksyttyyn sijoitusstrategiaan tai muista tekijöistä.

3.Viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun PEPP-tarjoaja on vastaanottanut 2 kohdan mukaisen pyynnön, sen on annettava veloituksetta PEPP-säästäjälle kattavat tiedot ja neuvontaa uuteen rahasto-osuuteen sovellettavista ehdoista IV luvun II ja III jakson nojalla.

4.Uusi rahasto-osuus avataan allekirjoittamalla PPP-säästäjän ja PEPP-tarjoajan välillä uusi sopimus tai muuttamalla voimassa olevaa sopimusta sovellettavan sopimuslainsäädännön mukaisesti. Avaamispäivä on määritettävä sopimuksessa tai jos tällaista määräystä ei ole, uusi rahasto-osuus katsotaan avatuksi sopimuksen tai sen muuttamisen allekirjoituspäivänä.

16 artikla
Kertyneiden oikeuksien siirtäminen PEPP-tuotteen rahasto-osuuksien välillä 

1.PEPP-säästäjän pyynnöstä PEPP-tarjoajan on ehdotettava PEPP-säästäjälle kertyneiden varojen siirron järjestämistä henkilökohtaisen PEPP-tilin eri rahasto-osuuksien välillä, jotta kaikki varat voidaan konsolidoida yhteen rahasto-osuuteen.

2.Edellä 1 kohdan mukainen varojen siirto on tehtävä mahdolliseksi ilman varojen lunastusta apporttina.

17 artikla
Siirrettävyyttä koskevien tietojen toimittaminen kansallisille viranomaisille 

1.PEPP-tarjoajan on ilmoitettava kaikista siirrettävyyspalvelun tarjoamiseen liittyvistä sopimusjärjestelyistä kansalliselle viranomaiselle, joka harjoittaa siihen kohdistuvaa vakavaraisuusvalvontaa.

2.Edellä 1 kohdan mukaiset tiedot on toimitettava sähköisesti kansallisen valvontaviranomaisen ylläpitämään keskustietokantaan kuukauden kuluessa uuden rahasto-osuuden avaamisesta, ja niiden on sisällettävä vähintään seuraavat:

(a) rahasto-osuuden yksilöinti (PEPP-säästäjän nimi, sovellettava kansallinen lainsäädäntö, rahasto-osuuden avaamispäivä);

(b) mahdollisesti siirrettyjen varojen määrä;

(c) siirtotapa (siirrettyjen varojen lunastus apporttina tai ilman lunastusta apporttina).

IV LUKU
JAKELUA JA TIEDOTTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

I JAKSO
Yleiset säännökset

18 artikla
Yleisperiaate

Harjoittaessaan PEPP-tuotteiden jakelutoimintaa PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on aina toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaidensa etujen mukaisesti.

19 artikla
Eri tyyppisiin PEPP-tarjoajiin ja -jakelijoihin sovellettava jakelujärjestely

PEPP-tuotteiden jakelua varten eri tyyppisten PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on noudatettava seuraavia sääntöjä:

(a)direktiivin (EU) 2016/97 2 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyjen vakuutusten jakelijoiden on noudatettava sovellettavia kansallisia lakeja, joilla pannaan täytäntöön kyseisen direktiivin V ja VI luvussa vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden jakelua varten annetut säännöt, suoraan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, joka on annettu näiden sääntöjen nojalla tällaisten tuotteiden jakelusta, sekä tämän luvun 18, 19, 21–23 ja 27–32 artiklan säännöksiä;

(b)direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyjen sijoituspalveluyritysten on noudatettava sovellettavia kansallisia lakeja, joilla pannaan täytäntöön kyseisen direktiivin 16 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sekä 23, 24 ja 25 artiklassa annetut rahoitusvälineen markkinointia ja jakelua koskevat säännöt, suoraan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, joka on annettu näiden säännösten nojalla, sekä tämän luvun 18, 19, 21–23 ja 27–32 artiklan säännöksiä;

(c)kaikkien muiden PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on noudatettava kaikkia tämän luvun säännöksiä.

20 artikla
Kannustimet

Siltä osin kuin on kyse välityspalkkioiden tai provisioiden maksamisesta tai saamisesta taikka muiden kuin rahaetuuksien tarjoamisesta ja saamisesta liittyen PEPP-tuotteen jakeluun muulle osapuolelle kuin PEPP-säästäjälle tai PEPP-säästäjän puolesta toimivalle henkilölle tai näiden toimesta, tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen PEPP-tarjoajien tai -jakelijoiden on noudatettava sovellettavia kansallisia lakeja, joilla pannaan täytäntöön direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 7 kohdan b alakohdassa ja 9 kohdassa annetut sijoituspalveluyrityksiä koskevat säännöt. Tätä artiklaa sovellettaessa direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 9 kohdassa olevaa viittausta kyseisen direktiivin 23 artiklaan pidetään viittauksena tämän asetuksen 18 artiklaan.

21 artikla
Sähköinen jakelu ja muut pysyvät välineet

Kaikki tässä luvussa säädetyt asiakirjat ja tiedot on toimitettava PEPP-asiakkaille sähköisesti, edellyttäen että PEPP-asiakas voi tallentaa nämä tiedot siten, että ne ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan ja että väline mahdollistaa tallennettujen tietojen jäljentämisen muuttumattomina. PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on pyynnöstä toimitettava nämä asiakirjat ja tiedot veloituksetta myös muulla pysyvällä välineellä.

22 artikla
Tuotehallintavaatimukset

1.PEPP-tarjoajien on pidettävä yllä, käytettävä ja arvioitava menettelyä, jonka mukaisesti kukin PEPP-tuote tai olemassa olevan PEPP-tuotteen merkittävät muutokset hyväksytään ennen sen jakelua PEPP-asiakkaille.

Tuotteiden hyväksymismenettelyn on oltava PEPP-tuotteen luonteen kannalta oikeasuhteinen ja asianmukainen.

Tuotteiden hyväksymismenettelyssä on määritettävä kullekin PEPP-tuotteelle tarkoitetut yksilöidyt kohdemarkkinat, varmistettava, että kaikki tällaisten kohdemarkkinoiden kannalta merkitykselliset riskit arvioidaan ja että suunniteltu jakelustrategia vastaa yksilöityjä kohdemarkkinoita, sekä toteutettava kohtuullisia toimia sen varmistamiseksi, että PEPP-tuotetta jaellaan yksilöidyille kohdemarkkinoille.

PEPP-tarjoajan on ymmärrettävä tarjoamansa PEPP-tuotteet ja arvioitava niitä säännöllisesti uudelleen ottaen huomioon kaikki tapahtumat, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa yksilöityihin kohdemarkkinoihin kohdistuvaan potentiaaliseen riskiin, arvioidakseen ainakin sitä, onko PEPP-tuote edelleen yksilöityjen kohdemarkkinoiden tarpeiden mukainen ja onko suunniteltu jakelustrategia edelleen asianmukainen.

PEPP-tarjoajien on asetettava PEPP-jakelijoiden saataville kaikki aiheelliset tiedot PEPP-tuotteesta ja tuotteen hyväksymismenettelystä, mukaan luettuna PEPP-tuotteen yksilöidyt kohdemarkkinat.

PEPP-jakelijoilla on oltava käytössä asianmukaiset järjestelyt viidennessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamiseksi ja kunkin PEPP-tuotteen ominaisuuksien ja yksilöityjen kohdemarkkinoiden ymmärtämiseksi.

2.Tässä artiklassa tarkoitetut toimintatavat, menettelyt ja järjestelyt eivät rajoita muita tämän asetuksen mukaisia tai sen nojalla sovellettavia vaatimuksia, mukaan lukien tietojen julkistamista, soveltuvuutta tai asianmukaisuutta, eturistiriitojen tunnistamista ja hallintaa sekä kannustimia koskevat vaatimukset.

II JAKSO
SOPIMUSTA EDELTÄVÄT TIEDOT

23 artikla
PEPP-avaintietoasiakirja

1.Ennen PEPP-tuotteen tarjoamista PEPP-säästäjille PEPP-tarjoajan on laadittava kyseisestä tuotteesta tämän luvun vaatimusten mukainen PEPP-avaintietoasiakirja ja julkaistava se verkkosivustollaan.

2.PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on noudatettava asetuksen (EU) N:o 1286/2014 5 artiklan 2 kohtaa sekä 6–18 artiklaa. 

3.Asetuksen (EU) N:o 1286/2014 8 artiklan 3 kohdan c alakohdassa vahvistettujen tietojen lisäksi osiossa ”Mikä tämä tuote on?” on esitettävä seuraavat tiedot:

(i)kuvaus eläke-etuuksista ja siitä, missä määrin ne on taattu;

(ii)mahdollinen PEPP-järjestelmään kuulumisen vähimmäis- tai enimmäisaika;

(iii)eläkeikä;

(iv)yleiset tiedot siirrettävyyspalvelusta, mukaan luettuna tiedot rahasto-osuuksista;

(v)yleiset tiedot vaihtopalvelusta ja viittaus 50 artiklan mukaisesti saatavilla oleviin vaihtopalvelua koskeviin erityisiin tietoihin;

(vi) saatavilla olevat tiedot sijoituspolitiikasta ympäristöön ja hallintotapaan liittyvien sekä sosiaalisten tekijöiden kannalta;

(vii)PEPP-sopimukseen sovellettava laki, kun osapuolet eivät voi valita sitä vapaasti, tai jos osapuolet voivat vapaasti valita sovellettavan lain, tiedot siitä laista, jota PEPP-tarjoaja ehdottaa valittavaksi.

4.PEPP-avaintietoasiakirjan lisäksi PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on toimitettava potentiaalisille PEPP-säästäjille viittaukset PEPP-tarjoajan vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeviin kertomuksiin, joista nämä tiedot löytyvät helposti.

5.Potentiaalisille PEPP-säästäjille on toimitettava myös tietoja PEPP-järjestelmään liittyvien sijoitusten aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä vähintään viiden vuoden ajalta tai kaikilta järjestelmän toimintavuosilta, jos niitä on vähemmän kuin viisi, sekä tiedot PEPP-säästäjien ja PEPP-edunsaajien kantamien kustannusten rakenteesta.

6.Tämän artiklan johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi Euroopan valvontaviranomaisten (Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja EIOPA) on yhteiskomiteansa kautta laadittava luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa täsmennetään 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen esitystapa ja sisältö sekä vaatimukset, joiden mukaisesti tiedot on esitettävä standardoidussa muodossa niiden vertailun mahdollistamiseksi.

Laatiessaan luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi Euroopan valvontaviranomaisten on otettava huomioon PEPP-tuotteiden eri tyypit, niiden väliset erot ja PEPP-säästäjien valmiudet sekä PEPP-tuotteiden muut ominaisuudet, jotta PEPP-säästäjät voivat tehdä valinnan erilaisten kohteena olevien sijoitusten tai muiden tuotteeseen liittyvien vaihtoehtojen välillä, mukaan lukien tilanteet, joissa tämä valinta voidaan tehdä eri ajankohtina tai joissa sitä voidaan muuttaa myöhemmin.

Euroopan valvontaviranomaisten on toimitettava kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään [...].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010, asetuksen (EU) N:o 1094/2010 ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

24 artikla
Jakeluun liittyvien tietojen julkistaminen

1.Tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on hyvissä ajoin ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä annettava PEPP-säästäjille tai potentiaalisille PEPP-säästäjille vähintään direktiivin (EU) 2016/97 19 artiklan mukaiset tiedot, jotka liittyvät PEPP-sopimukseen ja niihin itseensä, ja 29 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja c alakohdan mukaiset tiedot, jotka liittyvät vakuutussopimuksiin ja vakuutusedustajiin.

2.Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava standardoidussa muodossa, joka mahdollistaa vertailun, ja niin ymmärrettävässä muodossa, että PEPP-säästäjät kohtuullisen hyvin käsittävät tarjotun PEPP-tuotteen luonteen ja riskit ja voivat näin ollen tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.

3.Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 62 artiklan mukaisesti niiden kriteerien täsmentämiseksi, joihin 2 kohdassa tarkoitetun standardoitun muodon on perustuttava.

III JAKSO
Neuvonta ja myyntiä koskeva sääntely, kun neuvontaa ei anneta

25 artikla
Tarpeiden ja vaatimusten täsmentäminen ja neuvonnan antaminen

1.Ennen PEPP-tuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on täsmennettävä PEPP-säästäjältä saatujen tietojen perustella kyseisen PEPP-säästäjän eläkkeeseen liittyvät tarpeet ja vaatimukset ja annettava PEPP-säästäjälle puolueetonta tietoa PEPP-tuotteesta ymmärrettävässä muodossa, jotta PEPP-säästäjä voi tehdä perustellun päätöksen.

Ehdotetun sopimuksen on oltava PEPP-säästäjän eläkettä koskevien tarpeiden ja vaatimusten mukainen.

2.Jos neuvontaa annetaan ennen minkään tietyn sopimuksen tekemistä, tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on annettava PEPP-säästäjälle henkilökohtainen suositus, jossa selitetään, miksi tietty PEPP-tuote vastaisi parhaiten PEPP-säästäjän tarpeita ja vaatimuksia.

3.Antaessaan PEPP-tuotteita koskevaa neuvontaa tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetun PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on noudatettava sovellettavia kansallisia lakeja, joilla pannaan täytäntöön direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 2 kohdassa annetut säännöt, ja näihin sääntöihin liittyvää suoraan sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, joka on annettu kyseisen direktiivin 25 artiklan 8 kohdan nojalla.

4.Jos tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettu PEPP-tarjoaja tai -jakelija ilmoittaa PEPP-säästäjälle antavansa riippumatonta neuvontaa, sen on käytettävä tämän neuvonnan antamisessa perustana analyysiä riittävän monista markkinoilla saatavilla olevista yksilöllisistä eläketuotteista, jotta se kykenee tekemään ammatillisiin kriteereihin perustuvan henkilökohtaisen suosituksen siitä, mikä PEPP-tuotteeseen liittyvä sopimus olisi asianmukainen PEPP-säästäjän tarpeisiin nähden. Tällainen neuvonta ei saa rajoittua PEPP-tuotteeseen liittyviin sopimuksiin, jotka tarjoaa itse PEPP-tarjoaja tai -jakelija, yhteisöt, joilla on tiiviit yhteydet PEPP-tarjoajaan tai -jakelijaan, taikka muut yhteisöt, joiden kanssa PEPP-tarjoajalla tai -jakelijalla on tiivis oikeudellinen tai taloudellinen suhde, mukaan luettuna sopimussuhde, koska tämä vaarantaa annetun neuvonnan riippumattomuuden.

5.Tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on varmistettava ja osoitettava pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille, että PEPP-tuotteisiin liittyvää neuvontaa antavilla luonnollisilla henkilöillä on riittävä tietämys ja pätevyys tämän luvun mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Jäsenvaltioiden on julkaistava tällaisen tietämyksen ja pätevyyden arvioimiseksi käytetyt perusteet.

26 artikla
PEPP-tuotetta koskevan sopimuksen tekeminen ilman neuvontaa

1.PEPP-säästäjä voi luopua oikeudestaan saada neuvontaa, joka liittyy oletusarvoista sijoitusvaihtoehtoa koskevan sopimuksen tekemiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Jos PEPP-säästäjä luopuu oikeudestaan saada neuvontaa, tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen PEPP-tarjoajien tai -jakelijoiden on PEPP-jakelutoimintaa harjoittaessaan pyydettävä PEPP-säästäjää tai potentiaalista PEPP-säästäjää toimittamaan tietoja tarjotun tai pyydetyn PEPP-tuotteen kannalta merkityksellisestä tietämyksestään ja kokemuksestaan sijoitusalalla, jotta PEPP-tarjoaja tai -jakelija pystyy arvioimaan, onko suunniteltu PEPP-tuote kyseiselle PEPP-säästäjälle soveltuva.

Jos tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettu PEPP-tarjoaja tai -jakelija katsoo ensimmäisen alakohdan mukaisesti saatujen tietojen perusteella, että tuote ei ole PEPP-säästäjälle tai potentiaaliselle PEPP-säästäjälle soveltuva, PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on varoitettava tästä PEPP-säästäjää tai potentiaalista PEPP-säästäjää. Varoitus voidaan esittää vakiomuotoisena.

Jos PEPP-säästäjät tai potentiaaliset PEPP-säästäjät eivät anna ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tietoja tai antavat riittämättömät tiedot tietämyksestään ja kokemuksestaan, PEPP-tarjoajan tai -jakelijan on varoitettava heitä siitä, ettei sillä ole mahdollisuutta määrittää, onko suunniteltu tuote soveltuva kyseisille säästäjille. Varoitus voidaan esittää vakiomuotoisena.

2.Rajoittamatta sitä, mitä 25 artiklan 1 kohdassa säädetään, jos PEPP-säästäjä luopuu oikeudestaan saada oletusarvoiseen sijoitusvaihtoon liittyvää neuvontaa, tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitetut PEPP-tarjoajat tai -jakelijat voivat harjoittaa PEPP-jakelutoimintaa hankkimatta tietoja tai tekemättä tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä määritystä, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

(a) toiminta liittyy oletusarvoista sijoitusvaihtoehtoa koskeviin PEPP-sopimuksiin, joista aiheutuva sijoitusriski liittyy ainoastaan direktiivin 2014/65/EU 25 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti yksinkertaisina pidettäviin rahoitusvälineisiin ja jotka eivät rakenteeltaan ole sellaisia, että PEPP-säästäjän olisi vaikea käsittää tuotteeseen liittyviä riskejä;

(b) PEPP-tuotteen jakelu tapahtuu PEPP-säästäjän tai potentiaalisen PEPP-säästäjän aloitteesta;

(c) PEPP-säästäjälle tai potentiaaliselle PEPP-säästäjälle on ilmoitettu selvästi, että PEPP-jakelutoiminnan tarjoamisessa PEPP-tarjoajan tai -jakelijan ei edellytetä arvioivan tarjotun PEPP-tuotteen tai PEPP-jakelutoiminnan soveltuvuutta ja että PEPP-säästäjä tai potentiaalinen PEPP-säästäjä ei saa etua liiketoiminnan menettelytapasääntöjen tarjoamasta suojasta. Tällainen varoitus voidaan esittää vakiomuodossa;

(d) PEPP-tarjoaja tai -jakelija noudattaa siihen sovellettavien sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tämän luvun mukaisesti siltä osin kuin on kyse PEPP-jakelutoimintaan liittyvistä eturistiriidoista.

3.Siirretään komissiolle valta antaa 62 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään, miten tämän asetuksen 19 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen PEPP-tarjoajien tai -jakelijoiden on noudatettava tässä artiklassa vahvistettuja periaatteita harjoittaessaan PEPP-jakelutoimintaa, mukaan luettuna hankittavat tiedot, joiden perusteella arvioidaan PEPP-tuotteen soveltuvuutta asiakkaille, ja kriteerit, joilla arvioidaan PEPP-tuotteisiin liittyviä yksinkertaisia sopimuksia tämän artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa. Näissä delegoiduissa säädöksissä on otettava huomioon

(a) PEPP-säästäjälle tai potentiaaliselle PEPP-säästäjälle tarjottujen palvelujen luonne ottaen huomioon liiketoimien tyyppi, tavoite, laajuus ja tiheys; ja

(b) tarjottavien tai harkittavien tuotteiden luonne, mukaan lukien eri rahoitusvälinetyypit.

IV JAKSO
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLON AIKANA ANNETTAVAT TIEDOT

27 artikla
Yleiset säännökset

1.PEPP-tarjoajien on laadittava kutakin PEPP-säästäjää varten räätälöity tiivis asiakirja, joka sisältää keskeiset tiedot, ottaen huomioon kansallisten eläkejärjestelmien ja kansallisen sosiaali-, työ- ja vero-oikeuden erityispiirteet, jäljempänä ’PEPP-etuusote’. Asiakirjan otsikossa on oltava maininta ”PEPP-etuusote”.

2.Kun tätä asetusta sovellettaessa ’eläke-etuusotteella’ tarkoitetaan PEPP-etuusotetta, seuraaviin seikkoihin sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2341 38 artiklan 2–4 kohtaa: tarkka päivämäärä, johon PEPP-etuusotteen tiedot viittaavat, PEPP-etuusotteeseen liittyvien tietojen muoto ja tietojen merkittävien muutosten käsittely.

3.Lisäksi PEPP-säästäjälle on tiedotettava koko sopimuksen voimassaoloajan kaikista muutoksista seuraaviin tietoihin:

(a) yleiset ja erityiset sopimusehdot;

(b) PEPP-tarjoajen yrityksen nimi, oikeudellinen muoto tai kotipaikka ja tarvittaessa sen sivuliikkeen osoite, jonka kanssa sopimus on tehty;

(c) kaikki 23 artiklan 2–5 kohdassa tarkoitetut tiedot, kun PEPP-ehdot muuttuvat tai PEPP-tuotteeseen liittyviin sopimuksiin sovellettava lainsäädäntö muuttuu;

(d) tiedot siitä, miten sijoituspolitiikassa otetaan huomioon ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät sekä sosiaaliset tekijät.

28 artikla
PEPP-etuusote

1.PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava PEPP-säästäjille vähintään seuraavat keskeiset tiedot:

(a) PEPP-säästäjän henkilötiedot, PEPP-tarjoajan nimi, tiedot eläke-ennusteista, tiedot kertyneistä oikeuksista tai kertyneestä pääomasta, tiedot PEPP-säästäjän tai kolmannen osapuolen suorittamista maksuista ja tiedot PEPP-järjestelmän rahastointitasosta, jonka osalta sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2341 39 artiklan 1 kohdan a, b, d, e, f ja h alakohtaa, jolloin tätä asetusta sovellettaessa ’jäsenellä’ tarkoitetaan PEPP-säästäjää, ’lisäeläkelaitoksella’ PEPP-tarjoajaa, ’eläkejärjestelmällä’ PEPP-järjestelmää ja ’rahoittavalla yrityksellä’ kolmatta osapuolta;

(b) jäsenvaltio, jossa PEPP-tarjoaja on hyväksytty tai rekisteröity, ja toimivaltaisen viranomaisen nimi;

(c) tarvittaessa tiedot PEPP-järjestelmän täysimääräisistä tai osittaisista takeista ja tapauksen mukaan takeiden luonne ja mekanismit, joilla kertyneet henkilökohtaiset oikeudet suojataan;

(d) tiedot koko PEPP-järjestelmän tai tapauksen mukaan PEPP-säästäjän sijoitusvaihtoehdon aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä; nämä kehitystä koskevat tiedot esitetään kaaviona, joka kattaa käytettävissä olevat vuodet mutta enintään viimeiset kymmenen vuotta;

(e) erittely PEPP-tarjoajan vähentämistä kustannuksista vähintään viimeisten 12 kuukauden ajalta, mukaan luettuna hallintokustannukset, varojen säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset, salkkutapahtumiin liittyvät kustannukset ja muut kustannukset sekä arvio kustannusten vaikutuksesta lopullisiin etuuksiin.

2.Komissio antaa 62 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt, joiden perusteella määritetään 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja eläke-ennusteita koskevat olettamukset. PEPP-tarjoajien on sovellettava näitä sääntöjä määritelläkseen tarvittaessa sijoitusten vuotuisen nimellistuottoprosentin, vuotuisen inflaation ja tulevan palkkasuuntauksen.

3.Jäsenvaltioiden on vaihdettava PEPP-etuusotteen muotoa ja sisältöä koskevia parhaita käytäntöjä 55 artiklan mukaisesti.

29 artikla
Lisätiedot

1.PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava, mistä ja millä tavalla saa muun muassa seuraavia lisätietoja:

(a) direktiivin (EU) 2016/2341 40 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt käytännönläheiset lisätiedot;

(b) tiedot PEPP-tarjoajan tilinpäätöksestä ja vuosikertomuksista ottaen huomioon kyseisen tarjoajan hoitamat kaikki PEPP-järjestelmät ja tapauksen mukaan kunkin PEPP-järjestelmän tilinpäätökset ja vuosikertomukset;

(c) PEPP-tarjoajan sijoituspolitiikan periaatteita koskeva kirjallinen selvitys, joka sisältää ainakin sijoitusriskien mittaamismenetelmät, riskienhallintaprosessit sekä varojen jakamisstrategia ottaen huomioon PEPP-vastuiden luonne ja kesto sekä se, miten sijoituspolitiikassa otetaan huomioon ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät sekä sosiaaliset tekijät;

(d) tapauksen mukaan tiedot olettamista, joita käytetään elinkorkoina ilmaistuihin määriin, erityisesti kun kyse on elinkoron tasosta, PEPP-tarjoajan tyypistä ja elinkoron kestosta;

(e) tiedot etuuksien tasosta ennenaikaisen lunastuksen tapauksessa.

2.Kun kyse on PEPP-järjestelmistä, joissa PEPP-säästäjät kantavat sijoitusriskin ja joissa PEPP-säästäjä sidotaan sijoitusvaihtoehtoon kyseisessä PEPP-järjestelmässä vahvistetulla erityisellä säännöllä, PEPP-etuusotteessa on ilmoitettava, mistä lisätietoja saa.

3.Kuultuaan kansallisia viranomaisia ja suoritettuaan kuluttajatestejä EIOPA laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa täsmennetään 28 artiklassa ja tässä artiklassa tarkoitettujen tietojen esitystapa.

EIOPA toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [9 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti.

30 artikla
PEPP-säästäjille eläkkeelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa ja PEPP-edunsaajille maksatusvaiheessa annettavat tiedot

1.    PEPP-säästäjille on annettava eläkkeelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa direktiivin (EU) 2016/2341 42 artiklassa säädetyt tiedot.

2.    PEPP-tarjoajien on annettava PEPP-edunsaajille säännöllisesti direktiivin (EU) 2016/2341 43 artiklassa säädetyt tiedot.

31 artikla
PEPP-säästäjille ja -edunsaajille pyynnöstä annettavat lisätiedot

PEPP-säästäjän tai -edunsaajan tai heidän edustajansa pyynnöstä PEPP-tarjoajan on annettava seuraavat lisätiedot:

(a) edellä 29 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tilinpäätökset ja vuosikertomukset tai jos PEPP-tarjoaja on vastuussa useammasta kuin yhdestä PEPP-järjestelmästä, PEPP-säästäjän tai -edunsaajan PEPP-järjestelmään liittyvät tilinpäätökset ja vuosikertomukset;

(b) edellä 29 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu sijoituspolitiikan periaatteita koskeva selvitys;

(c) tarkemmat tiedot olettamista, joita on käytetty 28 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen ennusteiden tuottamiseen.

V JAKSO
RAPORTOINTI KANSALLISILLE VIRANOMAISILLE

32 artikla
Yleiset säännökset

1.PEPP-tarjoajien on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille valvonnan kannalta tarvittavat tiedot. Näiden tietojen on sisällettävä vähintään tiedot, jotka ovat tarpeen valvontaprosessin edellyttämien seuraavien toimien toteuttamiseksi:

(a) arvioidaan PEPP-tarjoajien soveltamia hallintojärjestelmiä, niiden harjoittamaa liiketoimintaa, niiden vakavaraisuustarkoituksiin soveltamia arvostusperiaatteita, todettuja riskejä ja riskienhallintajärjestelmiä sekä niiden pääomarakennetta, tarpeita ja johtamista;

(b) tehdään jäsenvaltioiden valvontaoikeuksien ja -velvollisuuksien käyttämisestä ja täyttämisestä johtuvia tarpeellisia päätöksiä.

2.Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava seuraavat valtuudet:

(a) määrittää niiden 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen luonne, laajuus ja muoto, jotka PEPP-tarjoajien on toimitettava seuraavina ajankohtina:

(i) ennalta määritetyin määräajoin;

(ii) ennalta määriteltyjen tapahtumien sattuessa;

(iii) PEPP-tarjoajan tilanteeseen kohdistuvien tutkimusten aikana;

(b) saada PEPP-tarjoajilta niiden hallussa olevia sopimuksia tai kolmansien osapuolten kanssa tehtyjä sopimuksia koskevia tietoja; ja

(c) pyytää tietoja ulkoisilta asiantuntijoilta kuten tilintarkastajilta ja vakuutusmatemaatikoilta.

3.Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on sisällyttävä seuraavat:

(a) laadulliset tai määrälliset tekijät tai niiden asianmukainen yhdistelmä;

(b) menneet, nykyiset ja tulevaisuuteen liittyvät tekijät tai niiden asianmukainen yhdistelmä;

(c) sisäisistä ja ulkoisista lähteistä saatavat tiedot tai niiden asianmukainen yhdistelmä.

4.Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen osalta edellytetään, että

(a) niistä käy ilmi asianomaisen PEPP-tarjoajan liiketoiminnan luonne, laajuus ja monimutkaisuus ja etenkin kyseiseen liiketoimintaan liittyvät riskit;

(b) ne ovat käytettävissä, täydelliset kaikilta osin sekä vertailukelpoiset ja yhdenmukaiset eri aikoina;

(c) ne ovat merkityksellisiä, luotettavia ja kattavia.

5.PEPP-tarjoajilla on oltava käytössä asianmukaiset järjestelmät ja rakenteet 1–4 kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi samoin kuin PEPP-tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet, joilla varmistetaan, että annettavat tiedot ovat jatkuvasti asianmukaisia.

6.Toimivaltaisille viranomaisille esitetyn pyynnön perusteella EIOPAn on saatava PEPP-tarjoajien toimittamat tiedot.

7.Komissio antaa 62 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 1–4 kohdassa tarkoitetut tiedot, jotta varmistetaan valvontaa koskevan raportoinnin riittävä yhdenmukaisuus.

Kuultuaan kansallisia viranomaisia ja suoritettuaan kuluttajatestejä EIOPA laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi valvontaa koskevien raporttien muodosta.

EIOPA toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [9 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti.

V LUKU
KERRYTTÄMISVAIHE

I JAKSO
PEPP-TARJOAJIA KOSKEVAT SIJOITTAMISSÄÄNNÖT

33 artikla
Sijoittamissäännöt 

1.PEPP-tarjoajien on tehtävä sijoituksia varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja etenkin seuraavien sääntöjen mukaisesti:

(a) varat on sijoitettava kaikkien PEPP-säästäjien pitkän aikavälin edun mukaisesti. Mahdollisessa eturistiriitatapauksessa PEPP-tarjoaja tai sen sijoitussalkkua hoitava yhteisö varmistaa, että sijoitukset tehdään pelkästään PEPP-säästäjien edun mukaisesti;

(b) varat on sijoitettava siten, että varmistetaan sijoitussalkun suojaus, laadukkuus, likvidiys ja tuottavuus kokonaisuutena;

(c) varat on sijoitettava pääasiallisesti säännellyillä markkinoilla. Sijoitukset varoihin, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä rahoitusmarkkinoilla, on joka tilanteessa pidettävä varovaisuuden edellyttämällä tasolla;

(d) johdannaisiin tehdyt sijoitukset ovat mahdollisia sikäli kuin tällaiset välineet osaltaan pienentävät sijoitusriskiä tai helpottavat sijoitusten tehokasta hoitoa. Tällaiset välineet on arvostettava varovaisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon niiden perustana olevat varat, ja ne on sisällytettävä PEPP-tarjoajan omaisuuden arvostukseen. PEPP-tarjoajien on myös vältettävä liiallista altistumista yhteen vastapuoleen ja muihin johdannaisoperaatioihin liittyville riskeille;

(e)varat on hajautettava riittävästi, jotta vältetään liiallinen riippuvuus jostakin yksittäisestä varojen lajista, liikkeeseenlaskijasta tai yritysryhmittymästä ja sijoitussalkun riskien kasautuminen kokonaisuutena. Sijoitukset saman liikkeeseenlaskijan tai samaan ryhmään kuuluvien liikkeeseenlaskijoiden varoihin eivät saa asettaa PEPP-tarjoajaa alttiiksi liialliselle riskien keskittymiselle;

(f)varoja ei saa sijoittaa rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) nimeämälle suuren riskin yhteistyöhaluttomalle lainkäyttöalueelle;

(g)PEPP-tarjoaja ei saa altistua riskeille, jotka johtuvat liiallisesta vivutuksen käytöstä ja maturiteettitransformaatiosta.

2.Edellä 1 kohdan a–g alakohdassa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan vain siltä osin kuin PEPP-tarjoajaan sovellettavassa asiaa koskevassa alakohtaisessa lainsäädännössä ei ole tiukempia sääntöjä.

II JAKSO
PEPP-SÄÄSTÄJIÄ KOSKEVAT SIJOITTAMISSÄÄNNÖT

34 artikla
Yleiset säännökset

1.PEPP-tarjoajien on tarjottava PEPP-säästäjille enintään viisi sijoitusvaihtoehtoa.

2.Näiden sijoitusvaihtoehtojen on sisällettävä oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto, ja ne voivat sisältää muitakin sijoitusvaihtoehtoja.

3.PEPP-tarjoajien on suunniteltava kaikki sijoitusvaihtoehdot todistettujen riskienpienentämistekniikoiden perusteella, joilla varmistetaan PEPP-säästäjien riittävä suojelu.

35 artikla
PEPP-säästäjän tekemä sijoitusvaihtoehdon valinta

PEPP-säästäjän on valittava sijoitusvaihtoehto PEPP-sopimuksen tekemisen yhteydessä.

36 artikla
Valitun sijoitusvaihtoehdon muuttamista koskevat edellytykset

1.PEPP-säästäjän on voitava valita eri sijoitusvaihtoehto PEPP-tuotteen joka viides kerryttämisvuosi.

2.Sijoitusvaihtoehdon muuttamisen on oltava maksuton PEPP-säästäjälle.

37 artikla
Oletusarvoinen sijoitusvaihtoehto

1.Oletusarvoisella sijoitusvaihtoehdolla on varmistettava PEPP-säästäjän pääomasuoja turvalliseen sijoitusstrategiaan johtavan riskinpienentämistekniikan perusteella.

2.Pääomasuojan on annettava PEPP-säästäjille mahdollisuus saada takaisin sijoitettu pääoma.

38 artikla
Muut sijoitusvaihtoehdot

1.Jos PEPP-tarjoaja tarjoaa muita sijoitusvaihtoehtoja, ainakin yhden niistä on oltava kustannustehokas PEPP-säästäjien kannalta.

2.Muiden sijoitusvaihtoehtojen on sisällettävä riskinpienentämistekniikoita, jotka PEPP-tarjoajien on määriteltävä.

39 artikla
Sijoitusvaihtoehtoja koskeva delegoitu säädös

Siirretään komissiolle valta antaa 62 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jolla määritellään tarkemmin

(a) riskinpienentämistekniikka, jolla varmistetaan pääomasuoja oletusarvoisessa sijoitusvaihtoehdossa;

(b) riskinpienentämistekniikka, jota sovelletaan muihin sijoitusvaihtoehtoihin.

III JAKSO
KERRYTTÄMISVAIHETTA KOSKEVAT MUUT NÄKÖKOHDAT

40 artikla
Kerryttämisvaiheeseen liittyvät ehdot

1.Jäsenvaltioiden on 3 artiklan b alakohdan mukaisesti määritettävä kerryttämisvaiheeseen liittyvät PEPP-ehdot, ellei niitä ole täsmennetty tässä asetuksessa.

2.Tällaisiin ehtoihin voivat sisältyä erityisesti ikärajat kerryttämisvaiheen aloittamiselle, kerryttämisvaiheen vähimmäiskesto, talletusten enimmäis- ja vähimmäismäärä ja niiden jatkuvuus sekä ennen eläkeikää tapahtuvaa lunastusta koskevat ehdot, jos kyseessä on erityisen vaikea tilanne.

VI LUKU
SIJOITTAJIEN SUOJA

41 artikla
Säilytysyhteisö

1.Jos PEPP-tarjoaja on 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos tai sijoituspalveluyritys, sen on nimettävä vähintään yksi säilytysyhteisö varojen säilyttämistä ja valvontatehtäviä varten.

2.Säilytysyhteisön nimeämiseen ja sen tehtävien hoitamiseen sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2341 33 artiklan 5, 6 ja 7 kohdan säännöksiä.

3.Varojen säilyttämiseen ja säilytysyhteisön vastuuseen sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2341 34 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä. Säilytysyhteisö on vastuussa PEPP-tarjoajalle ja PEPP-säästäjille tappioista, joita niille aiheutuu säilytysyhteisön velvollisuuksien perusteettomasta laiminlyömisestä tai niiden puutteellisesta suorittamisesta. Se, että säilytysyhteisö on siirtänyt kaikki tai osan säilyttämistään varoista kolmannelle osapuolelle, ei vaikuta kyseisen säilytysyhteisön vastuuseen.

4.Säilytysyhteisön valvontatehtäviin sovelletaan direktiivin (EU) 2016/2341 35 artiklan 1 kohdan säännöksiä.

42 artikla
Biometristen riskien kattaminen

PEPP-tarjoajat voivat tarjota PEPP-tuotteita, joissa on mahdollisuutena biometristen riskien kattaminen. Tässä asetuksessa ’biometrisillä riskeillä’ tarkoitetaan eliniänodotteeseen, työkyvyttömyyteen ja kuolemaan liittyviä riskejä.

43 artikla
Valitukset

1.PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on otettava käyttöön ja sovellettava asianmukaisia ja vaikuttavia menettelyjä PEPP-asiakkaiden tästä asetuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien valitusten ratkaisemiseksi.

2.Tällaisia menettelyjä on sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa, joissa PEPP-tarjoaja tai -jakelija tarjoaa palvelujaan, ja niiden on oltava käytettävissä kyseisen jäsenvaltion virallisella kielellä PEPP-asiakkaan valinnan mukaan tai muulla kielellä, jos PEPP-tarjoaja tai -jakelija ja PEPP-asiakas ovat näin sopineet.

3.PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on pyrittävä kaikin mahdollisin keinoin vastaamaan paperimuodossa tai, jos PEPP-tarjoaja tai -jakelija ja PEPP-asiakas ovat niin sopineet, muulla pysyvällä välineellä PEPP-asiakkaiden valituksiin. Vastauksessa on käsiteltävä kaikkia esille otettuja seikkoja asianmukaisessa määräajassa ja viimeistään 15 työpäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos vastausta ei poikkeustilanteissa voida antaa 15 työpäivän kuluessa syistä, joihin PEPP-tarjoaja tai -jakelija ei voi vaikuttaa, sen edellytetään antavan väliaikaisen vastauksen, jossa ilmoitetaan selkeästi syyt valitukseen annettavan vastauksen viivästymiseen ja määräaika, johon mennessä PEPP-asiakas saa lopullisen vastauksen. Lopullisen vastauksen saamisen määräaika ei saa kuitenkaan olla pidempi kuin 35 työpäivää.

4.PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden on ilmoitettava PEPP-asiakkaalle vähintään yhdestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen käsittelemään PEPP-asiakkaiden tästä asetuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä riitoja.

5.Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä selvästi, kattavasti ja helposti saatavilla olevalla tavalla PEPP-tarjoajan tai -jakelijan verkkosivustolla, sivuliikkeessä sekä PEPP-tarjoajan tai -jakelijan ja PEPP-asiakkaan välillä tehdyn sopimuksen yleisissä ehdoissa. Lisäksi on ilmoitettava, miten kyseessä olevasta vaihtoehtoisesta riidanratkaisuelimestä ja sen käyttöön liittyvistä edellytyksistä on saatavilla lisätietoja.

6.Toimivaltaisten viranomaisten on perustettava menettelyjä, joiden avulla PEPP-asiakkaat ja muut asianomaiset osapuolet, mukaan luettuna kuluttajajärjestöt, voivat tehdä valituksia toimivaltaisille viranomaisille tätä asetusta koskevista PEPP-tarjoajien ja -jakelijoiden väitetyistä rikkomisista. Kaikissa tapauksissa on varmistettava, että valituksen tekijät saavat vastauksen valitukseensa.

44 artikla
Tuomioistuinten ulkopuolinen muutoksenhaku 

1.Tässä asetuksessa vahvistettuihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien, PEPP-asiakkaiden ja PEPP-tarjoajien tai -jakelijoiden välisten riitojen ratkaisua varten on perustettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2013/11/EU 49 mukainen asianmukainen, riippumaton, puolueeton, avoin ja tehokas vaihtoehtoinen riitojenratkaisumenettely hyödyntäen tapauksen mukaan olemassa olevia toimivaltaisia elimiä. Tällaisten vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenettelyjen on oltava sovellettavissa PEPP-tarjoajiin tai -jakelijoihin, joita kohtaan menettely on käynnistetty, ja asianomaisen vaihtoehtoisen riitojenratkaisuelimen toimivallan on ulotuttava näihin PEPP-tarjoajiin tai -jakelijoihin.

2.Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen elinten on tehtävä yhteistyötä tästä asetuksesta johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvien valtioiden rajat ylittävien riitojen ratkaisemiseksi.

VII LUKU
PEPP-TARJOAJAN VAIHTO

45 artikla
Vaihtopalvelun tarjoaminen

1.PEPP-tarjoajien on tarjottava PEPP-säästäjän pyynnöstä vaihtopalvelu, jossa mahdollinen positiivinen saldo siirretään siirtävän tarjoajan ylläpitämältä PEPP-tililtä uudelle PEPP-tilille, jonka vastaanottava tarjoaja on avannut, ja aiempi PEPP-tili suljetaan.

Vaihtopalvelun voivat tarjota PEPP-tarjoajat, jotka ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon (kotimainen vaihto) tai eri jäsenvaltioihin (rajatylittävä vaihto).

2.PEPP-säästäjä voi vaihtaa PEPP-tarjoajaa enintään kerran viidessä vuodessa PEPP-sopimuksen tekemisen jälkeen.

46 artikla
Vaihtopalvelu

1.Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on käynnistettävä vaihtopalvelu PEPP-säästäjän pyynnöstä. Vaihtopalvelussa on noudatettava ainakin 2–5 kohtaa.

2.Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on käynnistettävä vaihtopalvelu saatuaan luvan PEPP-säästäjältä. 

Lupa on laadittava sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa vaihtopalvelu käynnistetään, tai millä tahansa muulla osapuolten sopimalla kielellä.

Luvan on mahdollistettava se, että PEPP-säästäjä antaa siirtävälle PEPP-tarjoajalle erikseen suostumuksen kunkin 3 kohdassa tarkoitetun tehtävän suorittamiseen ja vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle erikseen suostumuksen kunkin 5 kohdassa tarkoitetun tehtävän suorittamiseen.

Luvan on mahdollistettava se, että PEPP-säästäjä yksilöi erikseen sijoitussalkut ja/tai määrät, jotka siirretään. Luvan on mahdollistettava myös se, että PEPP-säästäjät täsmentävät päivämäärän, josta lähtien maksut on suoritettava vastaanottavan PEPP-tarjoajan avaamalle PEPP-tilille. Tämän päivämäärän on oltava vähintään kuusi työpäivää sen päivämäärän jälkeen, jona vastaanottava PEPP-tarjoaja vastaanottaa siirtävän PEPP-tarjoajan 4 kohdan mukaisesti siirtämät asiakirjat. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että PEPP-säästäjä antaa luvan kirjallisena ja että PEPP-säästäjälle annetaan jäljennös luvasta.

3.Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on kahden työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun luvan vastaanottamisesta pyydettävä siirtävää PEPP-tarjoajaa suorittamaan seuraavat tehtävät, jos ne sisältyvät PEPP-säästäjän antamaan lupaan:

(a) siirrettävä vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle ja, jos PEPP-säästäjä on sitä erityisesti pyytänyt luvassa, PEPP-säästäjälle luettelo siirrettävistä varoista;

(b) siirrettävä vastaanottavan PEPP-tarjoajan avaamalle tai ylläpitämälle PEPP-tilille mahdollinen jäljellä oleva positiivinen saldo PEPP-säästäjän täsmentämänä päivänä; ja

(c) suljettava siirtävän PEPP-tarjoajan ylläpitämä PEPP-tili PEPP-säästäjän täsmentämänä päivänä.

4.Saatuaan vastaanottavan PEPP-tarjoajan pyynnön siirtävän PEPP-tarjoajan on suoritettava seuraavat tehtävät, jos ne sisältyvät PEPP-säästäjän antamaan lupaan:

(a) lähetettävä vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot viiden työpäivän kuluessa;

(b) lopetettava PEPP-tilille saapuvien maksujen hyväksyminen luvassa täsmennetystä päivästä alkaen, ellei siirtävä PEPP-tarjoaja tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla saapuvat maksut ohjataan vastaanottavan PEPP-tarjoajan avaamalle PEPP-säästäjän PEPP-tilille. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että siirtävä PEPP-tarjoaja ilmoittaa PEPP-säästäjälle syystä, jonka vuoksi se ei hyväksy saapuvia maksuja;

(c) siirrettävä jäljellä oleva positiivinen saldo PEPP-tililtä vastaanottavan PEPP-tarjoajan avaamalle uudelle PEPP-tilille luvassa täsmennettynä päivänä;

(d) suljettava PEPP-tili luvassa täsmennettynä päivänä, jos PEPP-säästäjällä ei ole maksamattomia sitoumuksia tällä PEPP-tilillä ja edellyttäen että tämän kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tehtävät on saatettu päätökseen. PEPP-tarjoajan on ilmoitettava välittömästi PEPP-säästäjälle, jos tällaiset maksamattomat sitoumukset estävät PEPP-säästäjän tilin sulkemisen.

5.Vastaanottavan PEPP-tarjoajan on viiden työpäivän kuluessa siitä, kun se on saanut 3 kohdassa tarkoitetut siirtävältä PEPP-tarjoajalta pyydetyt tiedot, suoritettava seuraavat tehtävät siten kuin luvassa täsmennetään ja siinä määrin kuin siirtävän PEPP-tarjoajan tai PEPP-säästäjän antamat tiedot sen mahdollistavat:

(a) tehtävä mahdollisesti tarvittavat valmistelut tulevien maksujen hyväksymiseksi ja hyväksyttävä ne luvassa täsmennetystä päivästä alkaen;

(b) ilmoitettava luvassa täsmennetyille maksajille PEPP-säästäjän sen PEPP-tilin tiedot, jota vastaanottava PEPP-tarjoaja ylläpitää, ja toimitettava maksajille jäljennös PEPP-säästäjän antamasta luvasta.

Jos vastaanottavalla PEPP-tarjoajalla ei ole kaikkia tietoja, jotka se tarvitsee ilmoittaakseen ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetuille maksajille, sen on pyydettävä PEPP-säästäjää tai siirtävää PEPP-tarjoajaa toimittamaan puuttuvat tiedot.

Jos PEPP-säästäjä päättää toimittaa ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot maksajille mieluummin itse kuin antaa 2 kohdan mukaisesti vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle tätä koskevan suostumuksen, vastaanottavan PEPP-tarjoajan on toimitettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa määräajassa PEPP-säästäjälle vakiomuotoiset kirjeet, joissa ilmoitetaan tarkat tiedot PEPP-tilistä ja luvassa täsmennetty alkamispäivä.

47 artikla
Kotimaisen ja rajatylittävän vaihdon helpottaminen PEPP-säästäjien kannalta

1.Jos PEPP-säästäjä ilmoittaa PEPP-tarjoajalleen, että hän haluaa avata samassa tai toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan PEPP-tarjoajan ylläpitämän PEPP-tilin, sen PEPP-tarjoajan, joka ylläpitää PEPP-säästäjän PEPP-tiliä, on tällaisen pyynnön saatuaan annettava seuraavaa apua PEPP-säästäjälle: 

(a) annettava veloituksetta PEPP-säästäjälle saatavilla olevat tiedot toistuvista saapuvista maksuista PEPP-säästäjän PEPP-tilille edeltävien 13 kuukauden ajalta;

(b) siirrettävä PEPP-säästäjän PEPP-tilillä jäljellä oleva positiivinen saldo vastaanottavan PEPP-tarjoajan avaamalle PEPP-säästäjän PEPP-tilille, edellyttäen että pyyntö sisältää täydelliset tiedot, joiden perusteella vastaanottava PEPP-tarjoaja ja PEPP-säästäjän PEPP-tili voidaan yksilöidä;

(c) suljettava PEPP-säästäjän PEPP-tili.

2.Jos PEPP-säästäjällä ei ole maksamattomia sitoumuksia PEPP-tilillä, PEPP-säästäjän PEPP-tiliä ylläpitävän PEPP-tarjoajan on annettava tämän artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettua apua PEPP-säästäjän täsmentämänä päivänä, jonka on oltava vähintään kuusi työpäivää sen jälkeen, kun PEPP-tarjoaja saa PEPP-säästäjän pyynnön, elleivät osapuolet ole muutoin sopineet. PEPP-tarjojan on ilmoitettava välittömästi PEPP-säästäjälle, jos tällaiset maksamattomat sitoumukset estävät PEPP-tilin sulkemisen.

48 artikla
Vaihtopalveluun liittyvät maksut

1.PEPP-säästäjällä on oltava mahdollisuus saada veloituksetta henkilökohtaiset tietonsa, jotka ovat joko siirtävän tai vastaanottavan PEPP-tarjoajan hallussa.

2.Siirtävän PEPP-tarjoajan on toimitettava vastaanottavan PEPP-tarjoajan 46 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti pyytämät tiedot veloittamatta PEPP-säästäjää tai vastaanottavaa PEPP-tarjoajaa.

3.Siirtävän PEPP-tarjoajan ylläpitämänsä PEPP-tilin sulkemisesta PEPP-säästäjältä veloittamat maksut saavat olla yhteensä enintään 1,5 prosenttia positiivisesta saldosta, joka siirretään vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle.

4.Siirtävän tai vastaanottavan PEPP-tarjoajan PEPP-säästäjältä 46 artiklan mukaisesti tarjoamista palveluista veloittamien mahdollisten muiden kuin tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen maksujen on oltava kohtuullisia ja vastattava PEPP-tarjoajan tosiasiallisia kustannuksia.

49 artikla
PEPP-säästäjien suojaaminen taloudellisilta tappioilta

1.PEPP-tarjoajan on korvattava viipymättä kaikki PEPP-säästäjälle aiheutuneet taloudelliset tappiot, mukaan luettuna maksut ja korot, jotka johtuvat suoraan siitä, että vaihtoprosessiin osallistunut PEPP-tarjoaja ei ole noudattanut 46 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan.

2.Edellä 1 kohdassa säädettyä vastuuta ei sovelleta tapauksissa, joissa PEPP-tarjoaja voi vedota sellaisiin epätavallisiin ja ennalta arvaamattomiin seikkoihin, joihin se ei voi vaikuttaa ja joiden seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattamalla olisi voinut välttää, tai jos PEPP-tarjoajaa sitovat muut unionin tai kansallisiin säädöksiin perustuvat oikeudelliset velvollisuudet.

3.Edellä 1 kohdan mukainen vastuu on määritettävä kansallisella tasolla sovellettavien oikeudellisten vaatimusten mukaisesti.

4.PEPP-säästäjän on kannettava kustannukset ja taloudellisen tappion riskit, jotka liittyvät PEPP-tilillä pidettyjen varojen lunastukseen apporttina siitä syystä, että ne siirtyvät siirtävältä PEPP-tarjoajalta vastaanottavalle PEPP-tarjoajalle.

5.PEPP-säästäjän on kannettava kustannukset ja taloudellisen tappion riskit, jotka liittyvät siirtävän PEPP-tarjoajan tarjoamaan pääomasuojaan. Tätä pääomasuojaa, joka antaa PEPP-säästäjälle mahdollisuuden saada takaisin sijoitettu pääoma ja tarjoaa inflaatioindeksointimekanismin, on harjoitettava sillä hetkellä, kun tarjoajien vaihto tapahtuu.

50 artikla
Vaihtopalvelua koskevat tiedot

1.PEPP-tarjoajien on annettava PEPP-säästäjille seuraavat tiedot vaihtopalvelusta:

(a) edellä 46 artiklassa luetellut siirtävän ja vastaanottavan PEPP-tarjoajan tehtävät vaihtoprosessin kussakin vaiheessa;

(b) vaihtoprosessin eri vaiheiden toteutusaikataulu;

(c) vaihtoprosessissa veloitetut maksut;

(d) PEPP-säästäjältä mahdollisesti pyydettävät tiedot.

PEPP-tarjoajien on annettava myös muita tietoja, mukaan luettuna tapauksen mukaan tarpeelliset tiedot, jotta voidaan yksilöidä talletustakausjärjestelmä, sijoittajien korvausjärjestelmä tai eläkkeiden suojajärjestelmä, johon PEPP-tarjoaja kuuluu unionissa. ’Eläkkeiden suojajärjestelmällä’ tarkoitetaan järjestelyä, jossa PEPP-säästäjille tai PEPP-edunsaajille maksetaan korvausta PEPP-tarjoajan maksukyvyttömyystilanteessa.

2.Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava aina saatavilla sähköisesti PEPP-tarjoajan verkkosivustolla, ne on asetettava veloituksetta saataville paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä PEPP-tarjoajan toimitiloissa, joihin PEPP-säästäjillä on pääsy, ja ne on toimitettava pyynnöstä PEPP-säästäjille.

VIII LUKU
MAKSATUSVAIHE

51 artikla
Maksatusvaiheeseen liittyvät ehdot

1.Jäsenvaltioiden on 3 artiklan mukaisesti määritettävä maksatusvaiheeseen liittyvät PEPP-ehdot, ellei niitä ole täsmennetty tässä asetuksessa.

2.Tällaisissa ehdoissa voidaan muun muassa vahvistaa eläkeikä, pakollinen yhteys eläkeiän saavuttamisen ja maksatusvaiheen alkamisen välillä, PEPP-järjestelmään kuulumisen vähimmäisaika, enimmäisaika PEPP-järjestelmään liittymiselle ennen eläkeiän saavuttamista sekä lunastusta koskevat ehdot, jos kyseessä on erityisen vaikea tilanne.

52 artikla
Maksusuoritusten muodot

1.PEPP-tarjoajat voivat antaa PEPP-säästäjille mahdollisuuden yhteen tai useampaan seuraavista maksumuodoista:

(a) elinkorot;

(b) kertakorvaukset;

(c) nostoerät;

(d) edellä esitettyjen muotojen yhdistelmät.

2.PEPP-säästäjät valitsevat maksatusvaiheen maksusuoritusten muodon PEPP-sopimuksen tekemisen yhteydessä, ja sitä voidaan vaihtaa tarvittaessa sen jälkeen joka viides vuosi kerryttämisvaiheen aikana.

IX LUKU
VALVONTA

53 artikla
Toimivaltaisten viranomaisten harjoittama valvonta ja EIOPAn harjoittama seuranta

1.PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltaisen viranomaisen on valvottava jatkuvasti tämän asetuksen noudattamista. Sen on oltava vastuussa myös PEPP-tarjoajan säännöissä ja perustamisasiakirjoissa asetettujen velvollisuuksien noudattamisen valvonnasta sekä sen valvonnasta, että tarjoajan järjestelyt ja organisaatio ovat asianmukaiset PEPP-tuotteen tarjoamisen yhteydessä hoidettavien tehtävien suhteen.

2.EIOPAn on seurattava unionin alueella perustettuja tai jaeltuja eläkejärjestelmiä sen varmistamiseksi, että niissä ei käytetä nimitystä PEPP-järjestelmä tai anneta ymmärtää, että kyseessä on PEPP-järjestelmä, ellei niitä ole hyväksytty tämän asetuksen nojalla ja elleivät ne ole tämän asetuksen mukaisia.

3.EIOPA tarkastelee yhdessä muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä PEPP-tarjoajien valvontaa koskevia vuotuisia suunnitelmia.

54 artikla
Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että toimivaltaisella viranomaisella on kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen sille tämän asetuksen nojalla uskottujen tehtävien hoitamiseksi.

55 artikla
Yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten välillä ja EIOPAn kanssa

1.EIOPAn ja PEPP-tarjoajan suhteen toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi.

2.Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 50 , direktiivin 2009/138/EY, direktiivin (EU) 2016/2341, direktiivin 2014/65/EU, direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2011/61/EU mukaisesti.

3.Toimivaltaisten viranomaisten ja EIOPAn on tehtävä yhteistyötä tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi asetuksen (EU) N:o 1094/2010 mukaisesti.

4.Toimivaltaisten viranomaisten ja EIOPAn on vaihdettava keskenään kaikkia tietoja ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1094/2010 mukaisesti ja erityisesti tämän asetuksen rikkomusten tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi.

5.Tämän artiklan johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi EIOPAn on laadittava luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa täsmennetään yhteistyö- ja tiedonvaihtomekanismin yksityiskohdat sekä vaatimukset, joiden mukaisesti edellä tarkoitetut tiedot on esitettävä standardoidussa muodossa niiden vertailun mahdollistamiseksi.

EIOPAn on toimitettava kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [9 kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan mukaisesti.

56 artikla
Toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen rajat ylittävissä tilanteissa

1.Jos PEPP-tarjoajan tai -jakelijan suhteen toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa tämän asetuksen soveltamiseen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puuttumisesta, EIOPA voi yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Jos kyseessä on valtioiden rajat ylittävä tilanne ja jos objektiivisten arviointiperusteiden mukaan eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten voidaan todeta olevan erimielisiä, EIOPA voi omasta aloitteestaan tai Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) tai Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) pyynnöstä auttaa toimivaltaisia viranomaisia pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2.EIOPA asettaa määräajan toimivaltaisten viranomaisten väliselle sovittelulle ottaen huomioon mahdollisesti asetetut määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja kiireellisyyden. Tässä vaiheessa EIOPA toimii sovittelijana.

Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen 2 kohdassa tarkoitetussa sovitteluvaiheessa, EIOPA voi asetuksen (EU) N:o 1094/2010 44 artiklan 1 kohdan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tehdä vaikutuksiltaan kyseisiä viranomaisia sitovan päätöksen, jossa näitä vaaditaan asian ratkaisemiseksi toteuttamaan tietty toimi tai pidättymään toimista, jotta varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen.

3.Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata EIOPAn päätöstä ja jättää siten varmistamatta, että PEPP-tarjoaja tai -jakelija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen suoraan sovellettavia tämän asetuksen nojalla, EIOPA voi tehdä kyseiselle PEPP-tarjoajalle tai -jakelijalle osoitetun päätöksen, jossa tätä vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

4.Päätökset, jotka tehdään 4 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden. Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 3 tai 4 kohdan nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen osalta, on oltava näiden päätösten mukaisia.

5.EIOPAn puheenjohtaja selvittää asetuksen (EU) N:o 1094/2010 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien luonteen ja tyypin, aikaansaadut sopimukset ja näiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi tehdyt päätökset.

X LUKU
SEURAAMUKSET

57 artikla
Hallinnolliset seuraamukset ja korjaavat toimenpiteet

1.Rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta säätää ja määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia, toimivaltaiset viranomaiset voivat määrätä hallinnollisia seuraamuksia ja korjaavia toimenpiteitä seuraavia tilanteita varten:

(a)edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusalan yritys on saanut PEPP-tuotetta koskevan hyväksynnän antamalla virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja taikka muutoin 5 ja 6 artiklan vastaisella tavalla;

(b)edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusalan yritys tarjoaa tai jakelee tuotteita, joista käytetään nimitystä ’PEPP’ tai ’yleiseurooppalainen yksilöllinen eläketuote’, ilman vaadittua hyväksyntää;

(c)PEPP-tuottaja on rikkonut 7 artiklan 3 kohdan säännöksiä, ei ole tarjonnut siirrettävyyspalvelua, mikä on vastoin 13 artiklan säännöksiä, tai ei ole tarjonnut 17 artiklan mukaisesti kyseisestä palvelusta vaadittuja tietoja taikka ei täytä luvussa IV, luvussa V, 43 artiklassa ja luvussa VII vahvistettuja vaatimuksia ja velvollisuuksia;

(d)säilytysyhteisö ei ole noudattanut 42 artiklan mukaisia valvontatehtäviään.

2.Kyseisten seuraamusten ja toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niihin on kuuluttava ainakin seuraavat:

(a)julkinen lausuma, josta käy 59 artiklan mukaisesti ilmi tiedot rikkomisesta vastuussa olevasta luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä sekä rikkomisen luonne;

(b)määräys, jossa kyseistä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä;

(c)väliaikainen kielto, jossa vastuussa olevana pidettyä rahoitusalan yrityksen ylimmän hallintoelimen jäsentä tai muuta luonnollista henkilöä kielletään hoitamasta johtotehtäviä kyseisessä yrityksessä;

(d)hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään 5 000 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava määrä kansallisena valuuttana [tämän asetuksen voimaantulopäivänä];

(e)jos kyse on oikeushenkilöstä, d alakohdassa tarkoitetut hallinnolliset enimmäissakot voivat olla enintään 10 prosenttia ylimmän hallintoelimen hyväksymän viimeisen käytettävissä olevan tilinpäätöksen mukaisesta vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta; jos oikeushenkilö on emoyritys tai sellaisen emoyrityksen tytäryhtiö, jonka on laadittava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU 51 mukaisesti konsernitilinpäätös, huomioon otettava vuotuinen kokonaisliikevaihto on johtavan emoyrityksen ylimmän hallintoelimen hyväksymän viimeisen käytettävissä olevan konsernitilinpäätöksen mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto tai vastaava tulotyyppi tilinpäätöksiä koskevan lainsäädännön mukaisesti;

(f)hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin rikkomisesta saatu hyöty, jos se voidaan määrittää, vaikka se ylittäisi d ja e alakohdan mukaiset enimmäismäärät.

3.Jos 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan oikeushenkilöihin, toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava 2 kohdassa säädettyjä hallinnollisia seuraamuksia ja korjaavia toimenpiteitä ylimmän hallintoelimen jäseniin ja muihin henkilöihin, jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaan vastuussa rikkomisesta.

4.Kaikkien päätösten, joilla määrätään 2 kohdassa säädettyjä hallinnollisia seuraamuksia tai korjaavia toimenpiteitä, on oltava asianmukaisesti perusteltuja, ja niihin on oltava oikeus hakea muutosta tuomioistuimessa.

58 artikla
Hallinnollisten seuraamusten ja korjaavien toimenpiteiden määräämistä koskevien valtuuksien käyttö

1.Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä valtuuksiaan määrätä 57 artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuksia ja korjaavia toimenpiteitä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 

(a)suoraan;

(b)yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa;

(c)saattamalla asia toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäväksi.

2.Kun toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 57 artiklan nojalla määrättävän hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen tyyppiä ja tasoa, niiden on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet, tapauksen mukaan muun muassa seuraavat:

(a)rikkomisen olennaisuus, vakavuus ja kesto;

(b)rikkomisesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön vastuun aste;

(c)vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellinen vahvuus, jota osoittavat erityisesti vastuussa olevan oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai vastuussa olevan luonnollisen henkilön vuositulot ja nettovarallisuus;

(d)vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön saamien voittojen tai välttämien tappioiden suuruus, jos ne ovat määritettävissä;

(e)rikkomisesta kolmansille osapuolille aiheutuneet tappiot, jos ne ovat määritettävissä;

(f)se, missä määrin vastuussa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on tehnyt yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varmistaa, että kyseinen henkilö joutuu luopumaan saamistaan voitoista tai välttämistään tappioista;

(g)vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön aiemmat rikkomiset.

59 artikla
Hallinnollisten seuraamusten ja korjaavien toimenpiteiden julkaiseminen

1.Toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava ilman aiheetonta viivytystä virallisella verkkosivustollaan päätös, jolla määrätään hallinnollinen seuraamus tai korjaava toimenpide tämän asetuksen rikkomisesta, sen jälkeen, kun hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen kohteelle on ilmoitettu päätöksestä. 

2.Edellä 1 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen on sisällettävä tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta, tiedot vastuussa olevista henkilöistä sekä määrätyt seuraamukset tai toimenpiteet.

3.Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että oikeushenkilöiden henkilöllisyyden tai luonnollisten henkilöiden henkilöllisyyden ja henkilötietojen julkaiseminen on tapauskohtaisen arvioinnin perusteella kohtuutonta, tai jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että julkaiseminen vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakauden tai meneillään olevan tutkinnan, toimivaltaisten viranomaisten on

(a)lykättävä hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen julkaisemista, kunnes ei enää ole perusteita olla julkaisematta näitä tietoja; tai

(b)julkaistava hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskeva päätös jättämällä kohtuullisen pituiseksi ajaksi mainitsematta päätöksen kohteena olevan henkilön henkilöllisyys ja henkilötiedot, jos ennakoidaan, että anonyymin julkaisemisen perusteet lakkaavat tuon ajan kuluessa olemasta, ja edellyttäen, että asianomaiset henkilötiedot voidaan tehokkaasti suojata tällaisella anonyymillä julkaisemisella; tai

(c)jätettävä hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskeva päätös kokonaan julkaisematta, mikäli katsotaan, etteivät a ja b alakohdassa säädetyt vaihtoehdot ole riittäviä varmistamaan sitä,

(i)ettei finanssimarkkinoiden vakaus vaarannu;

(ii)että tällaisten päätösten julkaiseminen on oikeasuhteista vähäisiksi katsottujen toimenpiteiden tapauksessa.

4.Jos kyseessä on 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu päätös julkaista seuraamus tai toimenpide anonyymisti, asiaankuuluvien tietojen julkaisemista voidaan lykätä. Jos hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta asianomaisilta oikeusviranomaisilta, toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi julkaistava välittömästi virallisella verkkosivustollaan nämä tiedot ja mahdolliset myöhemmät tiedot muutoksenhaun tuloksesta. Lisäksi on julkaistava kaikki oikeuden päätökset, joilla kumotaan hallinnollisen seuraamuksen tai korjaavan toimenpiteen määräämistä koskeva päätös.

5.Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että 1–4 kohdassa tarkoitetut julkaistut tiedot pysyvät niiden virallisella verkkosivustolla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkaisemisen jälkeen. Julkaisuun sisältyvät henkilötiedot säilytetään toimivaltaisen viranomaisen virallisella verkkosivustolla ainoastaan tarpeellisen ajan kulloinkin sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.

60 artikla
Velvollisuus toimittaa EIOPAlle tietoja hallinnollisista seuraamuksista ja korjaavista toimenpiteistä

1.Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EIOPAlle kaikista määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja muista toimenpiteistä, joita ei ole julkistettu 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EIOPAlle vuosittain yhdistetyt tiedot kaikista 57 artiklan mukaisesti määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja korjaavista toimenpiteistä.

EIOPA julkaisee nämä tiedot vuosikertomuksessaan.

3.Jos toimivaltainen viranomainen on julkistanut hallinnollisen seuraamuksen tai muun toimenpiteen, sen on ilmoitettava tästä samanaikaisesti EIOPAlle.

XI LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

61 artikla
Henkilötietojen käsittely

Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään PEPP-tarjoajien ja toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava henkilötietojen käsittelyssä asetusta (EU) 2016/679. Käsitellessään henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa EIOPAn on noudatettava asetusta (EY) N:o 45/2001.

62 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulosta lukien valta antaa 24 artiklan 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa, 28 artiklan 2 kohdassa, 32 artiklan 7 kohdassa ja 39 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

3.Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 24 artiklan 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa, 28 artiklan 2 kohdassa, 32 artiklan 7 kohdassa ja 39 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.Edellä olevan 24 artiklan 3 kohdan, 26 artiklan 3 kohdan, 28 artiklan 2 kohdan, 32 artiklan 7 kohdan ja 39 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

63 artikla
Arviointi ja raportointi

Komissio tekee tästä asetuksesta arvioinnin viisi vuotta sen voimaantulon jälkeen ja kuultuaan EIOPAa esittää keskeisistä havainnoista kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

Jos arvioinnissa tulee esiin merkittäviä ongelmia asetuksen toimivuudessa, kertomuksessa on luonnosteltava, miten komissio aikoo puuttua yksilöityihin ongelmiin, mukaan luettuna mahdollisen tarkistuksen vaiheet ja aikataulu.

64 artikla
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

   1.1.    Ehdotuksen/aloitteen nimi

   1.2.    Toimintalohko(t)

   1.3.    Ehdotuksen/aloitteen luonne

   1.4.    Tavoite (Tavoitteet)

   1.5.    Ehdotuksen/aloitteen perustelut

   1.6.    Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

   1.7.    Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)

2.HALLINNOINTI

   2.1.    Seuranta- ja raportointisäännöt

   2.2.    Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

   2.3.    Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3.EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

   3.1.    Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

   3.2.    Arvioidut vaikutukset menoihin 

   3.2.1.    Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

   3.2.2.    Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

   3.2.3.    Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

   3.2.4.    Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

   3.2.5.    Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

   3.3.    Arvioidut vaikutukset tuloihin

1.PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1.Ehdotuksen/aloitteen nimi

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)

1.2.Toimintalohko(t)

Rahoituspalvelut

1.3.Ehdotuksen/aloitteen luonne

X Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen. 

Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen 52 .

Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen. 

Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen.

1.4.Tavoite (Tavoitteet)

·Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee

Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollisuuspohja

·Erityistavoitteet

Erityistavoite nro 2.4

Kuluttajilla on mahdollisuus hankkia turvallisia ja luotettavia vakuutus-, eläke- ja UCITS (yhteissijoitusyritysten) -tuotteita.


·Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen

Kehitetään edelleen EU:n pääomamarkkinoita, jotta saavutetaan riittävän syvät, likvidit ja tehokkaat markkinat, jotka hyödyttävät investointeja ja kasvua EU:ssa. Hyvin toimivat yksilöllisten eläkkeiden sisämarkkinat voivat edistää merkittävästi seuraavia:

- tarjotaan kuluttajille riittävästi valinnanvaraa yksilöllisistä eläketuotteista, joissa on vähimmäistason EU-laatustandardit kuluttajansuojan varmistamiseksi,

- tarjotaan kuluttajille ja eläketuotteiden tarjoajille riittävä pääsy markkinoille koko EU:ssa.

·Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan

Asetuksen voimaantulon jälkeen komissio seuraa soveltamista säännöllisten EIOPA-raporttien kautta (esim. valvontaprosessin vuotuinen koordinointi) sekä säännöllisillä yhteyksillä sidosryhmiin (esim. kuluttajat, toimiala ja/tai Euroopan valvontaviranomaiset).

Toimenpiteen vaikutusta mittaavat keskeiset seurantaindikaattorit arvioidaan (esim. 5 vuotta PEPP-asetuksen soveltamisen alkamisen jälkeen).

Keskeiset suorituskykyindikaattorit, joilla seurataan tavoitetta investointien lisäämiseksi EU:ssa ja pääomamarkkinaunionin edistämiseksi:

Keskeinen suorituskykyindikaattori 1: Yksilöllisten eläketuotteiden käyttöönotto (hoidettavana olevien varojen osalta) yhteensä (mukaan luettuna kansalliset tuotteet ja PEPP-tuotteet) verrattuna perusskenaarioon.

Kaikkien yksilöllisten eläketuotteiden (mukaan luettuna kansalliset tuotteet ja PEPP-tuotteet) käyttöönotto yhteensä (hoidettavana olevien varojen osalta) mittaa onnistumista, koska PEPP-tuotteessa asetetaan vertailuarvo tuotteen ominaisuuksien osalta. Kilpailuvoimien vuoksi kansallisiin yksilöllisiin eläketuotteisiin voidaan omaksua PEPP-tuotteiden ominaisuuksia, mikä edistää käyttöönottoa. Tulosta voidaan pitää onnistuneena siinä tapauksessa, että koko käyttöönoton suuntaus on tilastollisesti suurempi kuin perusskenaarion käyttöönotto (sisältäen kansalliset yksilölliset eläketuotteet). Tätä koskevat tiedot ovat saatavilla Eurostatin kotitalouskyselystä, ja ne yhdistetään EIOPAn tietoihin.

Keskeinen suorituskykyindikaattori 2: PEPP-tarjoajien ja PEPP-tuotteisiin tehtyjen sijoitusten maantieteellinen ja alakohtainen jakautuminen

PEPP-tuotteiden käyttöönoton laaja maantieteellinen levinneisyys osoittaisi tuotteen suosiota riippumatta eri jäsenvaltioiden kotitalouksien suhteellisesta varallisuudesta ja antaisi näyttöä siitä, edistetäänkö järjestelmällä pääomamarkkinaunionia. Rahoitusalan eri sektoreilta tuleva PEPP-tarjoajien laaja joukko osoittaisi PEPP-tuotteiden taloudellisen elinkelpoisuuden ja alojen välisen kilpailun lisääntymisen ja antaisi näyttöä yksilöllisten eläketuotteiden todellisten sisämarkkinoiden luomisesta osana pääomamarkkinaunionia.

Keskeiset suorituskykyindikaattorit, joilla seurataan tuotteen ominaisuuksien vahvistamista yksilöllisten eläkkeiden markkinoilla

Keskeinen suorituskykyindikaattori 3: PEPP-rekisteröitymisten lukumäärä (EIOPAn ylläpitämästä keskusrekisteristä)

PEPP-tuotteen käyttöönoton jälkeen tehtyjen hakemusten lukumäärä antaa merkittävää tietoa PEPP-tuotteisiin sisältyvien ominaisuuksien saatavuudesta ja hyödyntämisestä markkinoilla.

Keskeinen suorituskykyindikaattori 4: Yksilöllisten eläketuotteiden (mukaan luettuna kansalliset tuotteet ja PEPP-tuotteet) suhteellinen osuus kotitalouksien rahoitusomaisuudesta

Suhteellisen osuuden tilastollinen kasvu (verrattuna perusskenaarioon) viittaisi siihen, että kotitalouksilla on PEPP-tuotteen käyttöönoton jälkeen suurempi osuus säästöistä yksilöllisissä eläketuotteissa kuin muussa rahoitusomaisuudessa (esim. talletukset). Tätä koskevat tiedot ovat saatavilla Eurostatin kotitalouskyselystä, ja ne yhdistetään EIOPAn tietoihin.

Keskeiset suorituskykyindikaattorit, joilla seurataan yksilöllisten eläketuotteiden rajatylittävää tarjoamista ja siirrettävyyttä

Keskeinen suorituskykyindikaattori 5: Niiden tarjoajien lukumäärä, jotka käyttävät rajatylittävän toimintaan tarkoitettua toimilupaa viiden vuoden aikana (tarjoajien harjoittama rajatylittävä toiminta joko palvelujen vapaan tarjoamisen tai sijoittautumisvapauden kautta)

Positiivinen suuntaus niiden tarjoajien lukumäärässä, jotka käyttävät rajaylittävää toimilupaa, osoittaa tarjoajien lisääntynyttä rajatylittävää toimintaa. Näiden tietojen pitäisi olla saatavilla toimivaltaisilta viranomaisilta ja Euroopan valvontaviranomaisilta.

Keskeinen suorituskykyindikaattori 6: Sellaisten PEPP-tuotteiden suhteellinen osuus (lukumäärä ja hoidettavana olevien varojen arvo), joissa on enemmän kuin yksi (kansallinen) rahasto-osuus, verrattuna kaikkiin yksilöllisiin eläketuotteisiin (kansalliset tuotteet ja PEPP-tuotteet) (mittaa yksityishenkilöiden rajatylittävää toimintaa)

Positiviinen suuntaus sellaisten PEPP-tuotteiden osuudessa, joissa on enemmän kuin yksi rahasto-osuus, osoittaa, että yksityishenkilöt osallistuvat PEPP-järjestelmään rajatylittävästi. Näiden tietojen pitäisi olla saatavilla toimivaltaisilta viranomaisilta ja Euroopan valvontaviranomaisilta.

1.5.Ehdotuksen/aloitteen perustelut

·Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

EIOPAlle on annettava tiettyä valvontavaltaa asetuksen nojalla. Se on vastuussa PEPP-tuotteiden hyväksymisestä ja keskusrekisterin perustamisesta ja ylläpidosta. Se myös koordinoi valvontaa muiden Euroopan valvontaviranomaisten ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Lyhyellä aikavälillä EIOPAn on luotava sisäiset hallinnolliset prosessit, perustettava keskusrekisteri, laadittava täytäntöönpanostandardit ja oltava valmiina hyväksymään PEPP-tuotteita.

Pidemmällä aikavälillä EIOPAn on pystyttävä koordinoimaan valvontaa koordinoimalla kansallisten toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa valvontaa. EIOPAn on myös kerättävä tietoja ja raportoitava säännöllisesti komissiolle markkinatiedoista asetuksen vaatimusten mukaisesti.

·Unionin osallistumisesta saatava lisäarvo (se voi olla tulosta esimerkiksi koordinoinnin paranemisesta, oikeusvarmuudesta, tehokkuuden paranemisesta tai täydentävyyksistä). Tätä kohtaa sovellettaessa ”unionin osallistumisesta saatavalla lisäarvolla” tarkoitetaan arvoa, joka saadaan unionin toiminnan ansiosta sen arvon lisäksi, jonka jäsenvaltiot olisivat muutoin tuottaneet yksinään.

Syyt Euroopan tason toimiin (ex-ante)

- vähennetään riskiä siitä, että eri kansalliset toimivaltaiset viranomaiset soveltavat asetusta eri tavoin ja epäjohdonmukaisesti;

- täytäntöönpanoon osallistuvien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten moninaisuus ja toimivaltaan liittyvien konfliktien riski (konfliktien osalta ehdotetaan sitovaa sovittelua).

Kuten vaikutustenarvioinnissa osoitetaan nämä ongelmat korjaantuvat tai heikkenevät huomattavasti, kun EIOPAlle annetaan vastuu PEPP-tuotteiden rekisteröinnistä ja valvonnan koordinoinnista.

Aikaan saatu odotettu unionin lisäarvo (ex-post) [...]

Luodaan PEPP-tuotteiden sisämarkkinat ja taataan niiden asianmukainen toiminta.

·Vastaavista toimista saadut kokemukset

Tämä valvontamalli on kustannustehokkaaksi todettu menetelmä, jotta saavutetaan todellisten sisämarkkinoiden tavoite ja asianmukaiset pääomamarkkinaunioninäkymät ja taataan korkeatasoinen kuluttajansuoja. Euroopan valvontaviranomaisille on jo annettu samanlaisia tehtäviä ja saadut kokemukset ovat yleisesti olleet positiivisia.

·Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

EIOPAlla on rajoitettua valvontavaltaa valvonnan yhteensovittamisen alalla. Synergiaa voitaisiin saada niiden valtuuksien alalla, joita EIOPAlla on paikalla tehtävien tarkastusten ja valvonnan yhteensovittamisen alalla, vaikka EIOPAlle ei ole vielä annettu valtuuksia myöntää hyväksymisiä.


1.6.Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

◻ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu. 

   Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa [PP/KK]VVVV ja päättyy [PP/KK]VVVV.

   Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna VVVV ja päättyvät vuonna VVVV.

X Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu.

Käynnistysvaihe alkaa vuonna 2019 ja päättyy vuonna 2020,

minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.7.Hallinnointitapa (Hallinnointitavat) 53  

Suora hallinnointi, jonka komissio toteuttaa käyttämällä

◻ yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään

   toimeenpanovirastoja

Hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa

X Välillinen hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

◻ kolmansille maille tai niiden nimeämille elimille

◻ kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava)

◻ Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle

X varainhoitoasetuksen 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille

◻ julkisoikeudellisille yhteisöille

◻ sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut

◻ sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka antavat riittävät rahoitustakuut

◻ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään asiaa koskevassa perussäädöksessä.

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja.

Huomautukset:

2.HALLINNOINTI

2.1 Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.

Olemassa olevien järjestelyjen mukaisesti EIOPA laatii säännölliset raportit toiminnastaan (mukaan luettuna sisäinen raportointi ylemmälle johdolle, raportointi hallintoneuvostolle, puolivuosittainen toimintaraportointi Euroopan valvontaviranomaisten hallintoneuvostolle ja vuosiraportin laatiminen), ja tilintarkastustuomioistuin ja komission sisäisen tarkastuksen yksikkö tarkastavat sen resurssien käytön. Nyt ehdotettuja toimia koskeva seuranta ja raportointi täyttävät voimassa olevat vaatimukset.

2.2 Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

·Todetut riskit

Tähän ehdotukseen liittyvien määrärahojen sääntöjenmukaisen, taloudellisen ja tehokkaan käytön osalta ei odoteta, että ehdotuksesta aiheutuisi uusia riskejä, joita EIOPAn nykyinen sisäisen valvonnan kehys ei kattaisi.

·Tiedot käyttöön otetusta sisäisen valvonnan järjestelmästä

EIOPAa koskevassa asetuksessa säädetyt hallinnointi- ja valvontajärjestelmät ovat jo käytössä. EIOPA tekee tiivistä yhteistyötä komission sisäisen tarkastuksen yksikön kanssa sen varmistamiseksi, että kaikilla sisäisen valvonnan aloilla täytetään asianmukaiset vaatimukset. Näitä järjestelyjä sovelletaan myös EIOPAn tämän ehdotuksen mukaisiin tehtäviin. Vuotuiset sisäisen tarkastuksen raportit lähetetään komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

·Arvio tarkastusten kustannustehokkuudesta ja odotettavissa olevasta virheriskin tasosta

Ei sovelleta

2.3 Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet

Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi EIOPAan sovelletaan rajoituksetta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 11 päivänä syyskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2013 säännöksiä.

EIOPA on liittynyt Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission välillä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen ja antanut asianmukaiset määräykset, jotka koskevat kaikkia EIOPAn työntekijöitä.

EIOPAlla on petostentorjuntastrategia ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma, jotka on otettu käyttöön vuonna 2014. EIOPAn petostentorjuntaa koskevissa tehostetuissa toimissa noudatetaan varainhoitoasetuksen sääntöjä ja ohjeita (petostentorjuntatoimet osana moitteetonta varainhoitoa), OLAFin petostenehkäisypolitiikkaa, komission petostentorjuntastrategiassa (KOM(2011) 376) vahvistettuja sääntöjä sekä EU:n erillisvirastoja koskevassa yhteisessä lähestymistavassa (heinäkuu 2012) ja siihen liittyvässä etenemissuunnitelmassa vahvistettuja sääntöjä.

EIOPAn perustamisasetuksessa annetaan säännökset EIOPAn talousarvion ja sovellettavien varainhoitosääntöjen täytäntöönpanosta ja valvonnasta.

[…]

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1 Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

Budjettikohta

Määrärahalaji

Rahoitusosuudet

Numero
[…][Nimi ………………………...……………]

JM/EI-JM 54

EFTA-mailta 55

ehdokasmailta 56

kolmansilta mailta

varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

1a

12 02 05 EIOPA

Jaks.

EI

EI

EI

EI

Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat / Ei koske tätä ehdotusta

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

Budjettikohta

Määrärahalaji

Rahoitusosuudet

Numero
[…][Nimi ………………………...……………]

JM/EI-JM

EFTA-mailta

ehdokasmailta

kolmansilta mailta

varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

[…][XX.YY.YY.YY]

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

3.2 Arvioidut vaikutukset menoihin

·Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

Numero

[Otsake 1A ……………………………………………………………….]

FISMA PO

Vuosi
2019

Vuosi
N+1

Vuosi
N+2

Vuosi
N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

 Toimintamäärärahat

Budjettikohdan numero 12 02 05 EIOPA

Sitoumukset

(1)

0,348

0,251

100 %:n rahoitus olisi 870,5 tuhatta vuodeksi 2019 ja 629,2 tuhatta vuodeksi 2020; 60/40-yhteisrahoitusjärjestelyjen vuoksi tässä ilmoitetaan vain 40 %

Maksut

(2)

0,348

0,251

Budjettikohdan numero

Sitoumukset

(1a)

Maksut

(2a)

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat 57  

Budjettikohdan numero

(3)

FISMA PO:n määrärahat
YHTEENSÄ – (40 %)

Sitoumukset

=1+1a +3

0,348

0,251

Maksut

=2+2a

+3

0,348

0,251


Toimintamäärärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

(4)

Maksut

(5)

• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ

(6)

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN <….> kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

=4+ 6

Maksut

=5+ 6

Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen:

• Toimintamäärärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

(4)

Maksut

(5)

• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ

(6)

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEISIIN 1–4 kuuluvat määrärahat
YHTEENSÄ
(viitemäärä)

Sitoumukset

=4+ 6

Maksut

=5+ 6

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

5

”Hallintomenot”

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi
N

Vuosi
N+1

Vuosi
N+2

Vuosi
N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

<…….> PO

• Henkilöresurssit

• Muut hallintomenot

<….> PO YHTEENSÄ

Määrärahat

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat
määrärahat YHTEENSÄ

(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi
N 58

Vuosi
N+1

Vuosi
N+2

Vuosi
N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN 1–5 kuuluvat määrärahat
YHTEENSÄ

Sitoumukset

0,348

0,251

Maksut

0,348

0,251

·Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

   Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.

X    Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti: EI SOVELLETA

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset

Vuosi
N

Vuosi
N+1

Vuosi
N+2

Vuosi
N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

TUOTOKSET

Tyyppi 59

Keskimäär. kustannukset

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä yhteensä

Kustannukset yhteensä

ERITYISTAVOITE 1 60

- tuotos

- tuotos

- tuotos

Välisumma erityistavoite 1

ERITYISTAVOITE 2

- tuotos

Välisumma erityistavoite 2

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

·Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

·Yhteenveto

X    Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.

   Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi
N 61

Vuosi
N+1

Vuosi
N+2

Vuosi
N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKE 5

Henkilöresurssit

Muut hallintomenot

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5, välisumma

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät 62  

Henkilöresurssit

Muut hallintomenot

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät,
välisumma

YHTEENSÄ

Henkilöresursseja ja muita hallintomenoja koskeva määrärahatarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutettujen uudelleenjärjestelyjen tuloksena saaduilla määrärahoilla sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

3.2.1 Henkilöresurssien arvioitu tarve

X    Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

   Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna

Vuosi
N

Vuosi
N+1

Vuosi
N+2

Vuosi
N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

 Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)

XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)

XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)

 Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna) 63

XX 01 02 01 (AC, END, INT: kokonaismäärärahoista katettavat)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT ja JED)

XX 01 04 yy  64

- päätoimipaikassa

- EU:n ulkopuolisissa edustustoissa

XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: AC, END, INT)

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: AC, END, INT)

Muu budjettikohta (mikä?)

YHTEENSÄ

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

Ulkopuolinen henkilöstö

3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

X    Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.

   Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät

[…]

   Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät

[…]

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

◻ Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.

X Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

Määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi
2019

Vuosi
N+1

Vuosi
N+2

Vuosi
N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Yhteensä

Rahoitukseen osallistuva taho – Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 60 %

0,870

0,629

100 %

Yhteisrahoituksella katettavat määrärahat YHTEENSÄ

0,522

0,377

60 % yhteisrahoitusjärjestelyn vuoksi

3.3 Arvioidut vaikutukset tuloihin

X    Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.

◻ Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:

   vaikutukset omiin varoihin

   vaikutukset sekalaisiin tuloihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tulopuolen budjettikohta

Käytettävissä olevat määrärahat kuluvana varainhoitovuonna

Ehdotuksen/aloitteen vaikutus 65

Vuosi
N

Vuosi
N+1

Vuosi
N+2

Vuosi
N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Momentti ….

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten tulojen tapauksessa:

[…]

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä

[…]LIITE yleiseurooppalaista yksilöllistä eläketuotetta (PEPP) koskevaan asetusehdotukseen liittyvään rahoitusselvitykseen

Sovellettu menetelmä ja keskeiset perusoletukset

EIOPAn harjoittamasta PEPP-tuotteen valvonnan koordinoinnista johtuvat kustannukset on arvioitu kolmen kustannusluokan perusteella: henkilöstökulut, infrastruktuurikulut ja käyttökulut EIOPAn talousarvion luokittelun mukaisesti.

Komission alustavien arvioiden mukaan PEPP-tuotteen hyväksyntään ja valvontaan liittyvät tehtävät edellyttävät kolmea uutta henkilöstön jäsentä vuonna 2019 ja yhden lisäjäsenen vuonna 2020. Tämä tulisi sen henkilöstön lisäksi, joka tällä hetkellä työskentelee EIOPAssa ja johon sovelletaan EIOPAn tämänhetkistä talousarviota. Kustannukset jaetaan 60/40-perusteella jäsenvaltioiden kanssa.

Henkilöstön lisämäärän tarve johtuu asetuksella EIOPAlle annetuista lisätehtävistä ja liittyy PEPP-tuotteiden valvonnan koordinointiin:

·hyväksyntäprosessin valmistelu ja hoitaminen;

·keskusrekisterin perustaminen ja ylläpito; 66

·asetuksessa säädettyjen teknisten standardien kehittäminen;

·toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välisen yhteistyön helpottaminen;

·kansallisten toimivaltaisten viranomaisten harjoittaman valvonnan koordinoinnin hoitamiseen valmistautuminen: raportointi- ja seurantapuitteiden perustaminen;

·keskeisiä suorituskykyindikaattoreita koskeva vuotuinen seuranta ja raportointi.

Nämä uudet tehtävät esitetään asetusehdotuksessa, ja niitä käsitellään tarkemmin ehdotuksen perusteluosassa. Niihin sisältyvät muun muassa seuraavat: PEPP-tuotteiden rekisteröinti, rekisteröityjen PEPP-tuotteiden valvonnan koordinointi, säännölliset yhteydet valvottujen tahojen johtoon / henkilöstöön, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai kuluttajien kysymyksiin, valituksiin tai pyyntöihin vastaaminen, sen seuraaminen, ovatko PEPP-tuotteet PEPP-asetuksen vaatimusten mukaisia, tietojen pyytäminen PEPP-järjestelmistä tai järjestelmien hallinnointiin osallistuvilta henkilöiltä, paikan päällä tehtävät tarkastukset, asiakirjojen tutkiminen ja henkilöiden kuuleminen asetuksen väitetyistä rikkomisista. Lisäksi EIOPA voisi täydentää kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tehtäviä niin, että sille annettaisiin valtuudet peruuttaa rekisteröinti, toteuttaa muita PEPP-asetuksen 57 artiklassa lueteltuja valvontatoimenpiteitä ja määrätä sakkoja ja uhkasakkoja sellaisille PEPP-tuotteille, jotka ovat asetuksen vastaisia, sekä toimittaa todisteita asetuksen rikkomisesta ja antaa ehdotuksia sakon tai uhkasakon määrästä. EIOPA voisi myös tarjota sitovaa sovittelua kansallisten toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä.

Jäljempänä kuvataan yleisiä olettamuksia lisäresurssien laskemista, uuden henkilöstömäärän kustannuksia ja infrastruktuuriin liittyviä lisäkustannuksia varten.  

Yleiset olettamukset lisäresurssien laskemista varten

Lisäresurssien laskemisessa on tehty seuraavat olettamukset.

Oletetaan, että asetusta ryhdytään soveltamaan vuoden 2019 alussa, ja sidosryhmätapaamisissa ilmaistun yleisen kiinnostuksen perusteella arvioidaan, että noin 325 palveluntarjoajaa hakee PEPP-rekisteröintiä seuraavien viiden vuoden aikana muista uusista järjestelmistä saatujen kokemusten mukaisesti (lisäeläkelaitokset: 80 rekisteröitymistä kahdessa vuodessa ja pitkäaikaiset sijoitusrahastot: viisi yhdessä vuodessa). Rekisteröinnin jälkeen PEPP-tuotteita valvovat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, ja valvonnan koordinoinnista vastaa EIOPA.

Lisätyöntekijöiden odotetaan olevan vakituista henkilöstöä tai väliaikaisia toimihenkilöitä (AD7), joiden keskimääräiset palkkakustannukset ovat 138 000 euroa (ks. taulukko 1).

EIOPAn kustannukset jakautuvat tällä hetkellä jäsenvaltioiden ja komission välillä suhteessa 60/40.

Taulukko 1 – Henkilöstökustannukset

Henkilöstöluokka

Tilinpäätöksissä käytettävät keskimääräiset kustannukset yhteensä(*)

Keskimääräiset kustannukset ilman toimitiloihin liittyviä kustannuksia(**)

Virkamiehet

138 000 euroa/vuosi

115 000 euroa/vuosi

Väliaikaiset toimihenkilöt

138 000 euroa/vuosi

115 000 euroa/vuosi

(**) Kiinteistökustannukset, kalusteet, tietotekniikka jne.

Muut oletukset

Koska EIOPA sijaitsee Frankfurtissa, palkkoihin sovelletaan korjauskerrointa 0,972 Brysseliin verrattuna edullisempien elinkustannusten vuoksi.

Virkamatkoihin liittyvien kustannusten arvioidaan olevan 10 000 euroa henkilöstön jäsentä kohti vuodessa.

Rekrytointiin liittyvien kustannusten (esim. matkat, hotellimajoitus, lääkärintarkastukset, asettautumis- ja muut korvaukset, muuttokustannukset) arvioidaan olevan 12 700 euroa henkilöstön jäsentä kohti.

Henkilöstön lisämäärän laskeminen

EIOPAn henkilöstön lisämäärän laskemiseksi uudet tehtävät jaetaan EIOPAlle annettujen kolmen uuden tehtäväalueen mukaan: hyväksyminen, valvonnan koordinointi ja toimintapolitiikkaan liittyvä työ. Näillä aloilla otetaan huomioon seuraavat arviot työmäärästä:

Hyväksymisen osalta arvioidaan, että yksi työntekijä (selvyyden vuoksi tämän katsotaan vastaavan yhtä kokoaikaista työntekijää) voisi käsitellä yhden hyväksynnän kahdessa viikossa, mikä tarkoittaa noin 25/vuosi. Ensimmäisenä soveltamisvuonna (eli 2019) oletetaan, että hakemuksia on noin 25, mistä se nousee 75:een seuraavina vuosina.

Valvontatehtävien koordinointi on vähäistä ensimmäisenä vuotena, jolloin kansallisten toimivaltaisten viranomaisten valvottavana olevien järjestelmien määrä on vielä pieni, mutta koordinoinnin tarve kasvaa, kun hyväksyttävien järjestelmien määrä kasvaa vuosittain. Synergiaetuja voitaisiin saada hyödyntämällä EIOPAn nykyisiä valtuuksia valvonnan lähentämisen alalla, joskin PEPP-asetuksella EIOPAlle myönnetyt uudet valtuudet ovat kattavammat.

Toimintapolitiikkaan liittyvän työn osalta otetaan huomioon, että asetuksessa annetaan EIOPAlle useita toimeksiantoja teknisten standardien laatimiseen liittyen. Siltä odotetaan myös keskeisten suorituskykyindikaattoreiden seurantaa ja niitä koskevaa raportointia. Tässäkin voidaan saavuttaa joitakin synergiaetuja: EIOPAlla on jo asiantuntemusta, jonka ansiosta se voi ottaa osan uusista tehtävistä, ja tarve hankkia uutta erityisalan asiantuntemusta on otettu huomioon.

Tietotekniikka ja tuki tarkoittaa pääasiassa keskusrekisterin tai PEPP-rekisterin perustamista sekä tuki-infrastruktuuria keskeisiä suorituskykyindikaattoreita koskevaa raportointia varten, ja henkilöstömäärää koskevissa laskelmissa tämä odotetaan katettavan EIOPAn tämänhetkisestä henkilöstöstä.

Taulukossa 2 esitetään EIOPAn arvioitu lisähenkilöstö yhteensä tehtäväkohtaisesti PEPP-tuotteeseen liittyen

Taulukko 2 – Kokoaikaiset työntekijät yhteensä vuodessa PEPP-tuotteeseen liittyvien alojen osalta

Kokoaikaiset työntekijät yhteensä PEPP-tuotteeseen liittyvien alojen osalta

2019

2020

Hyväksyntä

1

2

Valvonnan koordinointi

1

1

Toimintapolitiikkaan liittyvä työ

1

1

Yhteensä

3

4

Vuoden 2020 jälkeiset tarpeet lasketaan ja jaetaan tulevan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa.

Infrastruktuurimenojen laskeminen

Suurimmat infrastruktuurin edellyttämät lisämenot liittyät keskusrekisterin perustamiseen, siihen liittyviin raportointivaatimuksiin sekä keskeisten suorituskykyindikaattoreiden seurantaan tarkoitetun tietokannan perustamiseen. Tietotekniikkaan liittyvien menojen osalta oletetaan, että yhteensä vaaditaan 400 000 euroa, joihin on sisällytetty 10 prosenttia vuotuisia ylläpitokustannuksia. Kokonaismäärän taustalla olevat olettamukset:

·Keskusrekisterin tai PEPP-rekisterin perustaminen ja ylläpito

·Voitaisiin harkita jonkin olemassa olevan kaltaisen keskusrekisterin (esim. ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten vakavaraisuussäännösten rekisteri) perustamista; se kattaisi jotakin satoja eläketuotteita ja sisältäisi tuotteen nimen, rahoitustiedot, keskeiset suorituskykyindikaattorit ja mahdollisesti laadullisia tietoja; päivitys tapahtuisi kerran vuodessa; toiminta alkaisi vuonna 2019, viimeistään vuoden 2020 alussa;

·Käynnissä olevan valvonnan koordinointia koskevien toimien valmistelemiseksi: perustetaan raportointi- ja seurantapuitteet, keskusrekisteriin kerätyt tiedot olisi integroitava EIOPAn kekustietorekisteriin ja ne olisi asetettava saataville liiketoimintatiedon hallintaratkaisun kautta; integrointityö on välttämätöntä, ja uudelle henkilöstölle on hankittava uudet lisenssit.

Menojen kokonaismäärät 2019–2020

Ottaen huomioon edellä esitetyt olettamukset PEPP-tuotteeseen liittyviä EIOPAn tehtäviä varten arvioidut kokonaismäärät vuosiksi 2019–2020 esitetään taulukossa 3.

 

Taulukko 3 – PEPP-tuotteeseen liittyvät EIOPAn kokonaismenot vuosina 2019–2020

Määrä (tuhatta euroa)

Kustannuslaji

Laskelma

2019

2020

Henkilöstömenot / Palkat ja korvaukset

138 työntekijää kohti x 0,972

402,4

536,5

Työhönoton kustannukset

12,7 uutta työntekijää kohti

38,1

12,7

Virkamatkakulut

10 työntekijää kohti vuodessa

30

40

Infrastruktuuri / tietotekniikka

400 + 10 % ylläpitoon

400

40

Yhteensä (*)

870,5

629,2

(*) Kokonaismäärät: ei oteta huomioon 60/40-jakoa jäsenvaltioiden ja komission välillä EIOPAn talousarviossa.

(1) Tämä koskee esimerkiksi jakelua, sijoituspolitiikkaa, palveluntarjoajan vaihtoa sekä rajatylittävää tarjoamista tai siirrettävyyttä. Joissakin nykyisissä yksilöllisissä eläketuotteissa ei esimerkiksi sallita palveluntarjoajan vaihtoa.
(2) COM(2015) 468 final, s. 19.
(3) Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 19 päivänä tammikuuta 2016, ”Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla: vaikutukset ja eteneminen kohti tehokkaampia ja toimivampia EU:n puitteita rahoituspalvelujen sääntelylle ja pääomamarkkinaunionille” (2015/2106(INI)), 20 kohta.
(4) Eurooppa-neuvoston päätelmät, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2016 (EUCO 26/16), 11 kohta.
(5) COM(2016) 601 final, s. 4.
(6) COM(2017) 292 final, s. 6.
(7) Neuvoston direktiivi 98/49/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön alueella liikkuvien palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksien suojaamisesta (EYVL L 209, 25.7.1998, s. 46).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/50/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 1).
(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).
(10) http://ttype.eu/
(11) http://www.resaver.eu/. RESAVER-hanke on alakohtainen ammatillinen lisäeläkerahasto, jonka tarkoituksena on auttaa tutkimushenkilöstöä säilyttämään eläkejärjestelynsä, kun he siirtyvät eri EU-maissa sijaitsevista tutkimuslaitoksista toisiin. Siihen sisältyy myös yksilöllinen eläkevaihtoehto.
(12) Valkoinen kirja Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten, COM(2012) 55 final, 16.2.2012.
(13) C(2017) 4393.
(14) Direktiivi (EU) 2016/97, direktiivi 2014/65/EU, asetus (EU) N:o 1286/2014.
(15) Ernst & Young, Study on a European Personal Pension Framework, komission teettämä tutkimus. Ks. jäljempänä 3.2 kohta.
(16) Ks. tiivistelmä julkisesta kuulemisesta vaikutustenarvioinnin liitteessä 2.
(17) EIOPA’s advice on the development of an EU Single Market for personal pensions products (PPP), heinäkuu 2016, https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%27s%20advice%20on%20the%20development%20of%20an%20EU%20single%20 market%20for%20personal%20pension%20products.pdf
(18) EIOPA, Towards an EU single market for personal pensions, 2014, saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS-14-029_Towards_an_EU_single_market_for_Personal_Pensions-_An_EIOPA_Preliminary_Report_to_COM.pdf
(19) http://www.oecd.org/pensions/Stocktaking-Tax-Treatment-Pensions-OECD-EU.pdf
(20) http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/financial-incentives-retirement-savings.pdf
(21) Saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Core-Principles-Private-Pension- Regulation.pdf
(22) http://www.oxera.com/Latest-Thinking/Publications/Reports/2013/Study-on-the-position-of-savers-in-private-pension.aspx
(23) Saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(24) Saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(25) Saatavilla seuraavasta verkko-osoitteesta: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(26) Vaatimuksena on, että edunvalvojan, eläkerahaston sijoitusten hoitajan tai uskotun miehen (luotetun tahon) on sijoitettava varat varovaisesti, huolellisesti ja harkiten. Yleisesti varovaisuusperiaatteen mukaisia sijoituksia ovat vakaat blue chip -osakkeet, vakuudelliset lainat, valtion takaamat kiinnelainat, valtion velkatodistukset ja muut konservatiiviset sijoitukset, jotka takaavat kohtuullisen tuoton.
(27) EUVL C , , s. .
(28) Pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma, Euroopan komissio, 30.9.2015 (COM(2015) 468 final).
(29) Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 19 päivänä tammikuuta 2016, ”Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla: vaikutukset ja eteneminen kohti tehokkaampia ja toimivampia EU:n puitteita rahoituspalvelujen sääntelylle ja pääomamarkkinaunionille” (2015/2106(INI)), 20 kohta.
(30) Eurooppa-neuvoston päätelmät, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2016, EUCO 26/16, 11 kohta.
(31) COM(2016) 601 final, s. 4.
(32) COM(2017) 292 final, s. 6.
(33) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista (EUVL L 352, 9.12.2014, s. 1).
(34) Komission delegoitu asetus, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2017, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä.
(35) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
(36) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).
(37) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
(38) Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, Seuraamusjärjestelmien lujittaminen finanssipalvelujen alalla, 8.12.2010 (COM(2010) 716 final).
(39) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(40) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
(41) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).
(42) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/92/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2002, vakuutusedustuksesta (EYVL L 9, 15.1.2003, s. 3).
(43) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).
(44) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).
(45) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).
(46) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
(47) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).
(48) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, vakuutusten tarjoamisesta (EUVL L 26, 2.2.2016, s. 19).
(49) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63).
(50) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).
(51) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).
(52) Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.
(53) Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(54) JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.
(55) EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.
(56) Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.
(57) Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
(58) Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(59) Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).
(60) Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet”.
(61) Vuosi N on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(62) Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
(63) AC = sopimussuhteiset toimihenkilöt; AL = paikalliset toimihenkilöt; END = kansalliset asiantuntijat; INT = vuokrahenkilöstö; JED = nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.
(64) Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).
(65) Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.
(66) Ilman tietotekniikkaan ja tekniseen tukeen liittyviä kustannuksia.