Bryssel 22.3.2017

COM(2017) 136 final

2017/0060(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista 7 päivänä heinäkuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU 1 (ITS-direktiivi) tuli voimaan elokuussa 2010. Sen tavoitteena on nopeuttaa älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) koordinoitua käyttöönottoa ja käyttöä tieliikenteessä kaikkialla EU:ssa. ITS-direktiivissä säädetään, että neljän ensisijaisen alan kattamia toimia koskevat määritykset on annettava delegoiduilla säädöksillä. ITS-direktiivi on yksi ensimmäisistä unionin säädöksistä, joissa säädetään delegoitujen säädösten käytöstä. Siinä siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä ainoastaan rajatulla aikavälillä (27. elokuuta 2017 saakka).

ITS-direktiivin voimaantulosta lähtien on annettu neljä delegoitua säädöstä. Jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa on viimeistelty viides delegoitu säädös, joka koskee EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamista. Tässä yhteydessä kehitetyillä datanjakomekanismeilla, kuten myös eCall-järjestelmiä koskevilla yhteentoimivuusvaatimuksilla, edistetään merkittävästi digitaalisten sisämarkkinoiden strategian 2 tavoitteita. Lisäksi liikennealan digitalisointi parantaa alan kestävyyttä.

Digitaalinen liikennejärjestelmä edellyttää eri liikennemuodot ja toimialat kattavaa horisontaalista ajattelua. Digitaaliteknologian perustan muodostaa datakerros, jonka sisältämää dataa voidaan yhdistellä innovatiivisten palveluiden ja sovellusten kerrokseksi. ITS-direktiivin mukaiset määritykset mahdollistavat yhteisten toiminnallisten, teknisten, organisatoristen ja palveluita koskevien määräyksien laatimisen. Tällä tavoin on helpommin saatavilla ja käytettävissä dataa innovatiivisten palveluiden ja sovellusten kerroksen kehittämiseksi.

Komissio julkaisi vastikään eurooppalaisen strategian vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten 3 (C-ITS). Komissio laatii parhaillaan yhteistyössä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa asiaan liittyviä oikeudellisia ja teknisiä puitteita vuorovaikutteisten ITS-järjestelmien käyttöönoton tukemiseksi. Tämä on osa ITS-direktiivin ensisijaista alaa IV. Se on myös yksi niistä toimista, joiden suhteen komissio aikoo käyttää valtaansa hyväksyä teknisiä, toiminnallisia ja organisatorisia määrityksiä. Perusteellinen valmistelutyö on tarpeen, jotta määritykset kattavat kaikki näkökohdat, joita C-ITS-järjestelmien yhdenmukainen ja yhteentoimiva käyttöönotto unionissa edellyttää. Tätä työtä edistävät myös C-ITS-alustaan 4 osallistuvien sidosryhmien antama panos ja niiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä kokemukset C-ITS-järjestelmien käyttöönottohankkeista, esimerkiksi jäsenvaltioiden toteuttamista C-ROADS-alustaan 5 liittyvistä aloitteista. C-ITS-määrityksillä on perustavanlaatuista merkitystä vuorovaikutteisten, verkkoon liitettyjen ja automatisoitujen ajoneuvojen koordinoidun ja nopean käyttöönoton varmistamiselle unionissa.

C-ITS-järjestelmien käyttöönoton tukemiseksi laadittavien oikeudellisten ja teknisten puitteiden ohella on huolehdittava vielä useista muista toimista, jotka liittyvät ITS-direktiivin neljään ensisijaiseen alaan 6 . Näitä ovat määritykset ja standardit, jotka liittyvät liikenteen ja rahtitoimintojen hallintapalvelujen jatkuvuuteen ja yhteentoimivuuteen (ensisijainen ala II), määritykset, jotka liittyvät muihin toimiin, jotka koskevat ITS-sovelluksia tieliikenteen turvallisuuden ja turvatoimien takaamiseksi (ensisijainen ala III), ja tarvittavien toimenpiteiden määrittely erilaisten ITS-sovellusten integroimiseksi avoimeen ajoneuvon sisäiseen järjestelmäalustaan (ensisijainen ala IV, 1.1 kohta).

Jotta komissio voisi antaa delegoituja säädöksiä uusien määritysten hyväksymiseksi, säädösvallan siirtoa on jatkettava. Lisäksi jo hyväksyttyjä määrityksiä voi olla tarpeen ajantasaistaa, jotta voidaan ottaa huomioon tekninen kehitys tai kokemukset jäsenvaltioissa toteutetuista täytäntöönpanotoimista.

Komissio ehdottaa siksi, että säädösvallan siirtoa jatketaan viidellä vuodella 27. elokuuta 2017 alkaen ja sen jälkeen ilman eri toimenpiteitä viisivuotiskausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista.

Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Tämän ehdotuksen ainoana tavoitteena on jatkaa komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä. ITS-direktiivin poliittisia tavoitteita tai soveltamisalaa ei muuteta.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 91 artikla.

Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)

ITS-direktiivissä tarkastellaan ylikansallisia kysymyksiä, joita ei voida tyydyttävästi ratkaista jäsenvaltioiden tasolla. Näitä kysymyksiä ovat muun muassa laitteiden yhteentoimivuus ja ITS-palveluiden sisämarkkinoiden lujittaminen (mitä kautta voidaan lisätä maailmanlaajuista kilpailukykyä sekä työpaikkoja ja kasvua)

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ITS-direktiivin kaltaisen (puite)direktiivin käyttö on edelleen yksi kaikkein asianmukaisimmista keinoista saavuttaa toivottu tulos. ITS:n yleisperiaatteet ja toimintaedellytykset muuntuvat käytännön toimiksi määritysten ansiosta. Määritysten kehittämisessä jäsenvaltioiden asiantuntijoilla on vahva rooli. Lisäksi komissio on perustanut Euroopan ITS-alan neuvoa-antavan ryhmän, joka koostuu julkisten ja yksityisten ITS-sidosryhmien edustajista. Kyseinen ryhmä avustaa komissiota liiketoiminnallisissa ja teknisissä näkökohdissa, jotka liittyvät ITS:n toteutukseen ja käyttöönottoon EU:ssa.

Komission hyväksymiä määrityksiä sovelletaan ITS-direktiivin 5 artiklan nojalla. Kyseisessä artiklassa tunnustetaan kunkin jäsenvaltion oikeus päättää ITS-sovellusten ja -palvelujen käyttöönotosta alueellaan.

Suhteellisuusperiaate

Komission toimivalta rajoitetaan niin pieneksi kuin on mahdollista ehdotuksen tavoitteiden saavuttamiseksi eikä siinä ylitetä sitä, mikä on tämän vuoksi tarpeen. Komission roolina on kehittää menettelyjä ja määrityksiä jäsenvaltioiden tueksi ja kansallisten ITS-asiantuntijoiden avustuksella tarkoin rajatuilla ensisijaisilla aloilla, jotka edellyttävät ylikansallista lähestymistapaa.

Jos komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä ei jatkettaisi, yhteentoimivien ITS-järjestelmien EU:n laajuinen integroitu ja koordinoitu käyttöönotto tieliikenteessä vaarantuisi. Sama koskisi niiden rajapintoja muiden liikennemuotojen kanssa. Neuvoston ja Euroopan parlamentin kannalta ei olisi käytännöllistä eikä ajankäytöllisesti tehokasta hyväksyä erikseen kaikki tarvittavat yksityiskohtaiset määritykset.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

Lokakuussa 2014 annetussa ITS-direktiivin täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessa 7 korostettiin tarvetta jatkaa (elokuusta 2017 alkaen) säädösvallan siirtoa, jotta komissio voi antaa delegoituja säädöksiä ITS-määrityksiä varten. Siinä korostettiin myös tarvetta valmistella myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti toteutettavaa ITS-direktiivin laajempaa tarkistamista, jossa otetaan huomioon ITS:n jatkuva tekninen kehitys. Käsillä oleva ehdotus koskee ainoastaan säädösvallan siirron jatkamista.

Sidosryhmien kuuleminen

Ennen ITS-direktiivin ja ITS-toimintasuunnitelman 8 antamista toteutettiin kuuleminen, jonka tuloksia pidetään edelleen merkityksellisinä esimerkiksi poikkialaisen yhteistyön, täytäntöönpanostrategian ja sidosryhmien välisen koordinoinnin suhteen.

Viime aikoina on toteutettu kohdennettuja sidosryhmäkuulemisia, erityisesti Euroopan ITS-komitean ja Euroopan ITS-alan neuvoa-antavan ryhmän kanssa. Niissä oltiin yleisesti sitä mieltä, että säädösvallan siirtoa on jatkettava, jotta komissio voi edelleen antaa delegoituja säädöksiä.

Vaikutustenarviointi

Vaikutustenarviointi ei ole suunnitteilla, koska säädösvallan siirron jatkaminen ei muuta ITS-direktiivin soveltamisalaa eikä sisältöä.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia EU:n talousarvioon.

5.LISÄTIEDOT

Ehdotuksen oikeudellisen muodon valinta

Ehdotuksen tavoitteena on jatkaa säädösvallan siirtoa, jotta komissio voi edelleen antaa delegoituja säädöksiä. Vaikka uudet säännökset ovatkin osa direktiiviä, niitä ei kuitenkaan osoiteta jäsenvaltioille vaan unionin elimille. Siksi niitä ei tarvitse saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja ne olisi annettava päätöksen muodossa.

Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Ehdotuksen 1 artiklalla jatketaan viidellä vuodella komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä. Tämän jälkeen säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä viisivuotiskausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista.

Ehdotuksen 2 artiklassa säädetään, että päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Euroopan talousalue

Ehdotus on ETA:n kannalta merkityksellinen.

2017/0060 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 9 ,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon 10 ,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/40/EU 11 säädetään määritysten laatimisesta ensisijaisia toimia varten ensisijaisilla aloilla.

(2)Direktiivin 2010/40/EU voimaantulosta lähtien komissio on hyväksynyt neljä delegoitua säädöstä, jotka koskevat mainitun direktiivin ensisijaisia toimia. Niissä käsitellään erityisesti eCall-järjestelmää ja datanjakomekanismeja, joilla helpotetaan sähköistä datanvaihtoa asiaankuuluvien viranomaisten, sidosryhmien ja ITS-palveluntarjoajien välillä. On tarpeen hyväksyä uusia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sellaisia direktiivin 2010/40/EU soveltamisalaan kuuluvia toimia, joita ei ole vielä käsitelty.

(3)Direktiivin 2010/40/EU 12 artiklassa säädetään, että komissiolle siirretty valta antaa mainitun direktiivin 7 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä päättyy 27 päivänä elokuuta 2017.

(4)Direktiivissä 2010/40/EU asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä uudeksi viisivuotiskaudeksi, joka alkaa 27 päivänä elokuuta 2017. Tätä kautta olisi jatkettava ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2010/40/EU 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi 27 päivästä elokuuta 2017 alkaen valta antaa 7 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kunkin viisivuotiskauden päättymistä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

(1) EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1.
(2) http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_fi  
(3) Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten – ensimmäinen virstanpylväs matkalla kohti vuorovaikutteista, verkkoon liitettyä ja automatisoitua liikkumista (COM(2016) 766).
(4) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en  
(5) https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2016-10-07-european-commission-member-states-and-industry-join-forces-deployment_en  
(6) Ks. ITS-direktiivin liite I.
(7) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_reports_en.htm  
(8) http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm  
(9) EUVL C , , s. .
(10) EUVL C , , s. .
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1).