25.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 361/41


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8671 – BP/Bridas/Axion)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 361/08)

1.

Komissio vastaanotti 19. lokakuuta 2017 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

BP plc (Yhdistynyt kuningaskunta)

Bridas Corporation (Brittiläiset Neitsytsaaret), joka on yritysten Bridas Energy Holdings Ltd ja China National Offshore Oil Corporation yhteisessä määräysvallassa

Axion Energy Holding SL (Espanja), joka on tällä hetkellä yrityksen Bridas Corporation yksinomaisessa määräysvallassa.

BP plc (BP) ja Bridas Corporation (Bridas) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Axion Energy Holding SL (Axion).

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

BP toimii raakaöljyn ja maakaasun etsinnän, tuotannon ja markkinoinnin alalla, öljytuotteiden, petrokemian tuotteiden ja niihin liittyvien tuotteiden jalostuksen, toimituksen ja kuljetuksen alalla sekä vaihtoehtoisen energian alalla.

Bridas toimii välillisesti raakaöljyn ja maakaasun etsinnän, kehittämisen, tuotannon, kuljetuksen ja markkinoinnin alalla, öljytuotteiden markkinoinnin ja kuljetuksen alalla, maakaasun keräämisen, käsittelyn, jalostuksen ja jakelun alalla, sähkövoiman tuotannon, porauksen ja porausreikien huoltopalvelujen alalla sekä polttoaineiden, voiteluaineiden ja niihin liittyvien petrokemian johdannaistuotteiden jalostuksen, tuotannon ja myynnin alalla.

Axion toimii raakaöljyn jalostuksen sekä öljytuotteiden ja öljyjohdannaisten myynnin alalla Argentiinassa, Uruguayssa ja Paraguayssa.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8671 – BP/Bridas/Axion

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.