1.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 212/22


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8539 – KPS/DexKo)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 212/10)

1.

Komissio vastaanotti 16. kesäkuuta 2017 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla yhdysvaltalainen yritys KPS Capital Partners, L.P. (KPS) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yhdysvaltalaisessa yrityksessä DexKo Global, Inc. (DexKo) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

KPS on Yhdysvaltoihin sijoittautunut sijoitusten hoitoon erikoistunut yhtiö, jolla on sijoituksia useilla eri aloilla, kuten raaka-aineet, kuluttajamerkkituotteet, terveydenhuolto- ja ylellisyystuotteet, autonosat, tuotantohyödykkeet ja yleinen tehdasteollisuus.

DexKo on Yhdysvaltoihin sijoittautunut perävaunujen akseleiden ja pyörästön komponenttien suunnittelija ja valmistaja. Sen tuotteisiin kuuluvat perävaunujen akselit ja jarrut, pyörännavat ja jarrurummut, alustat, pyöräntuennan komponentit ja muut pyörästön komponentit.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.8539 – KPS/DexKo seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.