23.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 176/46


Euroopan alueiden komitean lausunto aiheesta ”Aloite sinisen talouden kestävää kehittämistä varten läntisen Välimeren alueella”

(2018/C 176/11)

Esittelijä:

Samuel Azzopardi (MT, EPP), Rabatin/Victorian (Gozo) kunnanvaltuuston jäsen

Viiteasiakirja:

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Aloite sinisen talouden kestävää kehittämistä varten läntisen Välimeren alueella

COM(2017) 183 final, SWD(2017) 130 final

POLIITTISET SUOSITUKSET

EUROOPAN ALUEIDEN KOMITEA

1.

on tyytyväinen Euroopan komission 19. huhtikuuta 2017 antamaan tiedonantoon ”Aloite sinisen talouden kestävää kehittämistä varten läntisen Välimeren alueella” ja siihen liittyvään toimintakehykseen.

2.

kannattaa ehdotettuja toimenpiteitä turvallisen, luotettavan ja puhtaan meriympäristön, meren paremman hallinnoinnin ja valtamerten kestävän hoidon varmistamiseksi.

3.

palauttaa mieliin Välimeren unionin ministerintason julkilausuman sinisestä taloudesta ja tukee sitä varauksetta. Julkilausumassa kehotettiin ja kannustettiin osallistujamaita selvittämään asianmukaisten meristrategioiden lisäarvoa ja toteutettavuutta osa-aluetasolla ja hyödyntämään 5+5-vuoropuhelusta saatua kokemusta. Lokakuussa 2016 Algerian, Espanjan, Italian, Libyan, Maltan, Marokon, Mauritanian, Portugalin, Ranskan ja Tunisian ulkoministerit kehottivat jatkamaan työtä sinisen talouden kestävää kehitystä koskevan aloitteen hyväksi yhdessä Välimeren unionin sihteeristön kanssa (1).

4.

toteaa, että esitetyssä aloitteessa myönnetään, että yhteistyö Välimeren kahden rannikon välillä on nykyään edelleen vähäistä ja että asiassa on parantamisen varaa.

5.

toteaa, että läntisen Välimeren alue tarjoaa huomattavia taloudellisia mahdollisuuksia ja on kuuluisa vilkkaista satamistaan ja kulttuuriperintönsä houkuttelemista lukuisista matkailijoista. Kulttuuriperintöä on mahdollista hyödyntää vielä lisää kestävältä pohjalta.

6.

kiinnittää huomiota Välimeren strategiseen maantieteelliseen sijaintiin kolmen suuren maanosan eli Euroopan, Afrikan ja Aasian yhtymäkohdassa. Välimeren alue on aina ollut kulttuurin ja kaupankäynnin keskus naapurivaltioidensa keskuudessa ja laajemminkin.

7.

toteaa Välimeren alueen olevan tunnettu biologisesta monimuotoisuudestaan ja lukemattomista merellisistä suojelualueistaan.

8.

muistuttaa muun muassa niistä aiemmista lausunnoistaan, joissa käsitellään komission tiedonantoa ”Kohti yhdennettyä meripolitiikkaa” (2), merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa (3) sekä meriympäristön suojelun parantamista, ja lausunnostaan ”EU:n sinisen kasvun politiikka uuteen vaiheeseen” (4).

9.

on huolissaan siitä, että ilmastonmuutos vaikuttaa Välimeren alueeseen erittäin voimakkaasti (5).

10.

panee merkille, että alue yhdistetään myös suureen nuorisotyöttömyyteen, poliittiseen epävakauteen sekä vakaviin muuttoliikeongelmiin, ja tämä vaikuttaa kielteisesti alueen taloudellisiin näkymiin.

11.

kannattaa sitä, että esitetyssä aloitteessa keskitytään lähinnä Välimeren alueen läntiseen osaan, mutta korostaa, ettei tämä sulje millään tavoin pois mahdollisuutta ulottaa sen potentiaali ja tavoitteet koskemaan myös alueen muita osia.

12.

toteaa, että vaikka ympäristöä, kalastusta ja vesiviljelyä koskevien haasteiden ratkaisemiseksi on olemassa todellista poliittista tahtoa, tarvittava valveutuneisuus, tiedonvälitys ja monialaiseen näyttöön perustuva poliittinen päätöksenteko puuttuu alueelta edelleen. Myös täytäntöönpanossa ja sen valvonnassa on yhä monia puutteita etenkin valtio- ja paikallistasolla (6).

13.

korostaa, että aluetta koettelevat jatkuvasti humanitaariset haasteet, kun Afrikasta ja Lähi-idästä pyrkii joukoittain luvattomia muuttajia Etelä-Euroopan maihin, mikä vaikuttaa suoraan meriraja-alueisiin.

14.

ymmärtää, että myös meriliikenne on haaste tietyillä Välimeren alueilla. Tätä ei voida jättää huomiotta, sillä aloitteella pyritään ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden kunnioittamisen, ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävyyden kriteereitä koskaan unohtamatta lisäämään taloudellista toimintaa, mikä saattaa johtaa meriliikenteen kasvuun.

15.

toteaa, että läntisen Välimeren alueen nuorisotyöttömyysasteet ovat korkeita. Samaan aikaan monilla elinkeinoaloilla on ongelmana, ettei tarvittavaa pätevyyttä ja osaamista omaavia työntekijöitä löydy.

16.

suhtautuu myönteisesti komission mainitsemaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan, joka soveltuu parhaiten edistämään paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista aloitteessa suunniteltuihin toimiin.

Tavoite 1 – Turvallisempi ja luotettavampi meriympäristö

17.

katsoo, että sininen talous ei voi toimia kestävällä ja tehokkaalla tavalla, ellei alueella todella toteuteta turvallisuus- ja turvatoimenpiteitä ja valvota asianmukaisesti niiden täytäntöönpanoa. Komitea suosittaakin, että paikallisviranomaiset Välimeren molemmin puolin pyrkivät tekemään yhteistyötä ja parantamaan vallitsevaa tilannetta tehokkaasti.

18.

on huolissaan siitä, että tätä nykyä ”rannikkovartiostojen yhteistyö alueen kahden rannan välillä on edelleen vähäistä ja reaaliaikaista reagointia merellä tapahtuvissa hätätilanteissa on vielä parannettava” (7), ja kannattaa esitettyjä toimia, joiden tarkoituksena on edistää rannikkovartiostojen yhteistyötä Välimeren molemmin puolin etenkin puuttumalla meriturvallisuutta koskevaan osaamisvajeeseen. Komitea pitää erityisesti meriliikenteeseen liittyvän tietämyksen vaihtoa ja tiedon jakamista suotavana.

19.

kannattaa toimia, joilla kannustetaan kumppaneita tehostamaan pyrkimyksiään parantaa nykyisiä valmiuksiaan, jotta voidaan puuttua ihmisten sääntelemättömään ja laittomaan toimintaan ja torjua meren saastumista Välimeren alueella. Esimerkkeinä mainittakoon muuttajien salakuljetus ja laiton kalastus sekä välineiden kehittäminen meren saastumisen nykyistä tehokkaampaa torjuntaa varten. Komitea on huolissaan siitä, että paikallis- ja aluetaloudet eivät välttämättä pysty taloudellisesti huolehtimaan asianmukaisesta valmiuksien kehittämisestä.

20.

palauttaa mieliin äskettäin esitetyt neuvoston päätelmät kansainvälisestä valtamerten hallinnoinnista (8). Niillä edistetään nykyistä yhtenäisempää lähestymistapaa alueiden keskuudessa, ja komitea tukee niitä varauksetta.

Tavoite 2 – Älykäs ja kestävä sininen talous

21.

on yhtä mieltä siitä, että älykkääseen ja kestävään siniseen talouteen voidaan päästä vain omaksumalla jatkuvan innovoinnin ja osaamisen jakamisen kulttuuri ja edistämällä kestäväpohjaista kilpailukykyä ja taloudellista toimintaa. Välimeren alue on erityisen tunnettu kukoistavasta merimatkailusta, ja alaa on syytä tukea innovointi- ja monipuolistamisstrategioiden avulla kiinnittäen erityistä huomiota rannikkoalueiden ja sisämaan kulttuuri- ja arkeologiseen perintöön sekä vastaavaan merenalaiseen perintöön.

22.

yhtyy suositukseen kutsua sidosryhmiä Välimeren etelärannikolta liittymään BlueMed-aloitteeseen ja pitää aloitetta tärkeänä välineenä, joka edistää huomattavasti yhteisiä toimia tutkimuksen ja innovoinnin hyväksi. Komitea kehottaa koordinoimaan mereen ja merenkulkuun liittyviä tutkimus- ja innovointitoimia ja luomaan synergiaa alue-, valtio- ja EU-tason investointien välillä ja siten välttämään päällekkäisyyksiä ja vähentämään hajanaisuutta.

23.

kannattaa uuden teknologian ja innovatiivisten biopohjaisten tuotannonalojen kehittämistä, etenkin jos tällaisissa toimissa keskitytään ensisijaisesti kestävyysperiaatteiden mukaisten tuotteiden kehittelyyn, ja kannustaa kehittämään teknologioita ja räätälöityjä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi erityisesti merten uusiutuvien energialähteiden ja Välimerelle erityisen hyvin soveltuvien kelluvien tuulivoimaloiden aloilla.

24.

kannattaa ajatusta perustaa kansallisia ja alueellisia merialan klustereita ja siten luoda ihanteellinen kasvualusta, jotta talous voi menestyä innovatiivisia ratkaisuja kehittämällä. Komitea katsoo klustereiden tukevan ja edistävän yhteistyötä, osaamisen jakamista ja yrittäjähenkeä pk- ja mikroyritysten keskuudessa.

25.

toistaa kehotuksensa (9) perustaa erityinen sinisen talouden osaamis- ja innovaatioyhteisö, jotta voidaan edelleen kehittää osaamista ja siirtää ideoita merentutkimuksesta yksityiselle sektorille. Tässä yhteydessä lisäarvoa voi tuoda myös Virtual Knowledge Centre (10), joka mahdollistaa osaamisen jakamisen sinisen talouden kehittämisen tueksi ja jonka voidaan määritellä olevan ”keskitetty verkkoportaali mereen ja merielinkeinoihin Välimerellä liittyvän yleisen, teknisen ja alakohtaisen tiedon kokoamista ja jakamista varten”.

26.

muistuttaa lausunnossa CdR 6622/2016 esitetystä ehdotuksesta perustaa alueellisia tai alueidenvälisiä sinisen talouden alustoja ja toteaa, että monien Välimeren merialueeseen kuuluvien alueiden kannattaisi lähteä mukaan tällaisten alustojen perustamiseen. Alustojen tarkoituksena olisi kartoittaa hankemahdollisuuksia, tukea hankkeiden toteuttamista ja mobilisoida paikallisia, kansallisia ja eurooppalaisia rahoitusvälineitä. Alustoja hallinnoisivat alueet, ja niiden valitsemat hankkeet rahoitettaisiin Juncker 2.0 -ohjelman puitteissa.

27.

pyytää, että alueidenväliset, valtakunnalliset ja monikansalliset hankkeet, jotka ovat aloitteen strategiakehyksen ja älykkään erikoistumisen strategioiden mukaisia, voisivat saada rahoitusta yhdistetysti alueellisista, kansallisista ja eurooppalaisista rahastoista yksinkertaistetussa kehyksessä ja saada unionilisää osallistumatta uusiin hankepyyntöihin.

28.

painottaa, että yrittäjyys sinisen talouden alalla ulottuu Välimerellä tapahtuvaa toimintaa edemmäs, joten on tärkeää suunnitella asianmukaisia tukijärjestelyjä maalla toimivia siniseen talouteen kytkeytyviä yrityksiä, kuten kalanjalostuslaitoksia, telakkateollisuutta ja rannikolla sijaitsevia tuuli- ja aurinkosähkövoimaloita, varten.

29.

korostaa, että koulutukseen ja taitoihin liittyvät puutteet on korjattava viipymättä. Talouskehitys ja koulutus kulkevat käsi kädessä, joten kumppaneiden on otettava nämä molemmat sosioekonomiset näkökohdat huomioon aloitteen onnistumisen varmistamiseksi. Merialan ammattien tuntemuksen lisääminen on ratkaisevan tärkeää, jotta ihmiset saadaan tutustumaan meri- ja merenkulkualan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Näin voidaan lieventää alalle tyypillistä työvoiman kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa ja edistää työttömyysasteen laskua. Erityisesti Välimeren alueella vallitsee paradoksaalinen tilanne, sillä nuorisotyöttömyysaste on Euroopan korkeimpia mutta kehittyvillä ja perinteisillä sektoreilla toimivat merialan yritykset eivät löydä ammattitaitoista työvoimaa.

30.

suhtautuu myönteisesti toimintamalleihin, joilla tuetaan puhtaiden energialähteiden kehittämistä ja käyttöä, myös innovointia valtamerienergian alalla ja kestävyysajattelun mukaista energiankäyttöä suolan poistamiseksi merivedestä siten, että merenpohjaan kohdistuvat vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Komitea kannattaa ehdotuksia edistää energiatehokkuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista rannikkokaupungeissa, ympäristöä säästävää merenkulkua ja vaihtoehtoisten polttoaineiden edellyttämää satamainfrastruktuuria sekä uusien matkailutuotteiden ja -palvelujen kehittämistä ja laatia eri maille yhteisiä teknisiä standardeja kestävää meriviljelyä varten (11). On syytä huomauttaa, että vaikka kaikkien näiden toimien tavoitteet ja päämäärät ovat pohjimmiltaan myönteisiä, vaikeuksissa oleviin tai pieniin kansantalouksiin olisi kiinnitettävä huomiota.

Tavoite 3 – Meren parempi hallinnointi

31.

toteaa, että rannikko- ja merialueet ovat pitkään olleet erittäin kilpailukykyisiä ja monitahoisia, mikä on tuonut mukanaan alueidenkäyttöön ja niukkoihin resursseihin liittyviä haasteita. Ympäristökysymykset ovat luonnonvaroihin kohdistuvien paineiden jatkuvan kasvun vuoksi nykyään hyvin hallitsevassa asemassa, ja lisätietämys on niiden vuoksi tarpeen. Yhdennetty lähestymistapa yhteisten luonnonvarojen käytön edistämiseen johtaa eittämättä uusien mahdollisuuksien avautumiseen.

32.

kannattaa kehitysmalleja, jotka perustuvat päästöjen, energiankulutuksen ja energiakustannusten vähentämiseen sekä joustavuuden ja toimintavarmuuden lisäämiseen. Tässä yhteydessä ratkaisevaa on biopohjaisiin ja orgaanisiin jäämiin sekä jätteisiin pohjautuvan energiantuotannon kehittäminen.

33.

tiedostaa tehokkaan merten aluesuunnittelun olevan tärkeää, kun on kyse ihmisen toiminnasta merialueilla, ja tukee tällaista aluesuunnittelua varauksetta, sillä se mahdollistaa toimien koordinoinnin ja eri toimintamuotojen mahdollisten ristiriitojen vähentämisen.

34.

korostaa ja tukee toimia, joilla tähdennetään meriä koskevan tieteellisen tiedon ja osaamisen merkitystä yhtenä kestävän ja innovatiivisen talouden tukipilarina, ja toteaa samalla, että on tärkeää pitää olemassa olevat tiedot ympäristöilmiöistä ja ilmastonmuutoksesta ajan tasalla ja asettaa ne kansainvälisen tiedeyhteisön ja viranomaisten saataville.

35.

kannattaa täysin toimia meriympäristön ja merellisten luontotyyppien suojelemiseksi kaikenlaiselta saastumiselta. Tässä yhteydessä tulee määrittää ennakoivasti merellisten suojelualueiden kaltaisia suojeltavia vyöhykkeitä. Asiaa koskevat valistuskampanjat ovat epäilemättä askel oikeaan suuntaan.

36.

kannattaa alueellista koordinointia ja yhteistyötä, jossa tukeudutaan Välimeren yleisen kalastuskomission Välimeren ja Mustanmeren kestävään kalastukseen tähtäävän keskipitkän aikavälin strategian (2017–2020) täytäntöönpanoon. Näin varmistetaan myös, että yhteistä kalastuspolitiikkaa toteutetaan osa-aluetasolla nykyistä yhdenmukaisemmin (12).

37.

puoltaa varauksetta toimia, joilla edistetään pienimuotoisen kalastuksen ja vesiviljelyn kehittämistä ja parhaiden käytänteiden levittämistä kalastus- ja vesiviljelyelinkeinon aseman vahvistamiseksi. Samalla tulee huolehtia alueellisten tietojen asianmukaisesta keruusta ja tieteellisistä arvioinneista. Toiminnassa on noudatettava kansainvälistä lainsäädäntöä kaikilta osin.

Hallinnointi ja täytäntöönpano

38.

kannattaa ajatusta perustaa yhdessä Välimeren unionin kanssa WestMED-toimintaryhmä, jossa ovat mukana kansalliset yhteyspisteet ja Euroopan komissio ja jonka avulla varmistetaan alue- ja paikallisviranomaisten osallistuminen.

39.

toteaa, että erilaisten aloitteiden tukemiseksi on esitetyn hankkeen luonteesta, laajuudesta ja painopisteistä riippuen tarjolla erilaisia rahoituslähteitä lähinnä EU:n rahoitusohjelmien kautta.

Loppusuositukset

40.

kannustaa paikallis- ja alueviranomaisia Välimeren alueen kaikista osista vaihtamaan parhaita käytänteitä, kehittämään valmiuksia ja tekemään rajatylittävää yhteistyötä keskenään.

41.

kehottaa kaikkia osapuolia tukemaan tietämyksen ja poliittisen asiantuntemuksen vaihtoa paikallis- ja alueviranomaisten keskuudessa ja edistämään monitasoista hallintoa yhteisten resurssien ja haasteiden hallinnoinnissa läntisen Välimeren alueella.

42.

suosittaa, että edistetään taloudellisesti kestäväpohjaisia hankkeita paikallis- ja aluetasolla ja helpotetaan pääoman saantia.

43.

korostaa tarvetta edistää koulutus- ja uudelleenkoulutushankkeita ja tukea nuorisotyöttömyyden vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä yhteistyössä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa edistämällä työvoiman liikkuvuutta sinisen talouden alojen välillä. Tässä yhteydessä komitea panee merkille roolin, joka paikallis- ja alueviranomaisilla on osaamistarpeiden ennakoimisessa ja niiden yhteensovittamisessa työmarkkinoiden tarpeisiin. Jäsenvaltioiden tulisi olla tietoisia tästä roolista ja tarjota paikallis- ja alueviranomaisten käyttöön oikeanlaiset resurssit, jotta voidaan helpottaa nuorten siirtymistä koulutuksesta ammattiin.

Bryssel 31. tammikuuta 2018.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Välimeren unionin ministeritason julkilausuma sinisestä taloudesta.

(2)  Esittelijä: Michael Cohen, CdR 126/2010.

(3)  Esittelijä: Paul O'Donoghue, CdR 3766/2013.

(4)  Esittelijä: Herman Kuhn, CdR 7256/2014, ja esittelijä: Christophe Clergeau, NAT-VI/019.

(5)  http://www.cmcc.it/publications/regional-assessment-of-climate-change-in-the-mediterranean-climate-impact-assessments

(6)  SWD(2017) 130 final.

(7)  SWD(2017) 130 final.

(8)  Neuvoston päätelmät, 3. huhtikuuta 2017.

(9)  NAT-V-44.

(10)  http://www.med-vkc.eu/2016/

(11)  SWD(2017) 130 final.

(12)  SWD(2017) 130 final.