5.10.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 366/3


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (1)

Teräspuhalteet (Pometon)

(AT.39792)

(2016/C 366/03)

Asia koskee perustamissopimuksen 101 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkomista, joka koostuu hintojen koordinoinnista kaikkialla Euroopan talousalueella teräspuhalteiden alalla.

Kyseessä on hybridikartellitapaus. Komissio antoi jo 2. huhtikuuta 2014 päätöksen, joka osoitettiin neljälle yritykselle, jotka valitsivat kartelliasioiden sovintomenettelyn, jäljempänä ’sovintopäätös’ (2). Tämä ehdotus päätökseksi on osoitettu Pometon S.p.A:lle, jäljempänä ’Pometon’, joka ei tehnyt sovintoehdotusta.

Komissio antoi 3. joulukuuta 2014 Pometonia koskevan väitetiedoksiannon, joka annettiin Pometonille tiedoksi 5. joulukuuta 2014. Väitetiedoksiannossa komissio esitti alustavana näkemyksenään, että Pometon koordinoi teräspuhalteiden hintoja Euroopan talousalueella. Väitetiedoksiannossa pääteltiin alustavasti, että Pometon päätti yhdessä muiden osapuolten kanssa teräspuhalteiden keskeisenä hintatekijänä toimivasta romulisämaksusta Euroopan talousalueella sekä sopi kyseisten osapuolten kanssa olla kilpailematta hinnoissa yksittäisten asiakkaiden kohdalla. Komissio totesi, että rikkominen tapahtui 3. lokakuuta 2003 ja 16. toukokuuta 2007 välisenä aikana. Väitetiedoksiannossa komissio ilmoitti aikomuksestaan määrätä sakkoja Pometonille asetuksen (EY) N:o 1/2003 (3) 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Pometonille annettiin mahdollisuus tutustua asiakirjoihin komission tiloissa 18. ja 19. joulukuuta 2014 sekä CD-ROM-levyllä 19. joulukuuta 2014, ja sille annettiin kuuden viikon määräaika väitetiedoksiantoon vastaamiselle, jota jatkettiin sen pyynnöstä kahdella viikolla 16. helmikuuta 2015 asti. Pometon vastasi väitetiedoksiantoon 13. helmikuuta 2015 ja pyysi tulla kuulluksi suullisesti.

Suullisessa kuulemisessa, joka pidettiin 17. huhtikuuta 2015, Pometon ilmaisi väitetiedoksiantoon antamassaan kirjallisessa vastauksessa esitettyjen perustelujen lisäksi huolensa tasapuolisesta kohtelusta ja syyttömyysolettamasta asiassa. Ensinnäkin Pometon valitti, että sovintopäätös sisälsi tarpeettomia viittauksia siihen. Toiseksi Pometon valitti, että komissio julkaisi 23. joulukuuta 2014 verkkosivustollaan väliaikaisen ei-luottamuksellisen version sovintopäätöksestä, josta Pometonin nimeä ei oltu peitetty. Tämä versio oli saatavilla komission verkkosivustolla 6. tammikuuta 2015 asti, jolloin se korvattiin uudella väliaikaisella ei-luottamuksellisella versiolla, jossa Pometonin nimi korvattiin ilmaisulla ”[toinen yritys]”. Kartelliosaston johtaja vastasi kuulemisen aikana Pometonin toiseen väitteeseen ja pyysi anteeksi inhimillisestä virheestä aiheutunutta tahatonta paljastusta sekä vakuutti Pometonille, että tapaus ei muuttaisi komission puolueetonta arviointia Pometonin asiassa.

Kuten unionin yleinen tuomioistuin äskettäin vahvisti (4), hybridikartellitapauksessa osapuolten sovintomenettely ja sovintomenettelyn ulkopuolisten osapuolten tavanomainen menettely ovat kaksi erillistä menettelyä. Näin ollen Pometonin syyllisyydestä ei voida tehdä päätelmiä sovintopäätöksen perusteella. Lisäksi johdanto-osan 29 kappaleessa ja sovintopäätöksen alaviitteessä 32 mainitun asiakirjan perusteella sovintomenettelyyn osallistuvan MTS:n (5) rikkomiseen osallistumisen alkamispäivä perustuu sovintopäätöksen mukaisesti erään Pometonin johtajan kyseisenä päivänä lähettämään sähköpostiin. Tämän vuoksi on välttämätöntä mainita, että Pometon osallistui 3. lokakuuta 2003 pidettyyn kokoukseen ja sitä seuraaviin yhteydenpitoihin. Lisäksi sovintopäätöksen alaviitteestä 4 ilmenee, että sitä ei ole osoitettu Pometonille, että tosiasioihin perustuvissa kuvauksissa viittauksia Pometoniin käytettiin yksinomaan sovintomenettelyn osapuolten vastuun määrittämiseksi, ja että Pometonia vastaan aloitettu menettely oli vielä kesken. Näin ollen olen sitä mieltä, että Pometonin oikeutta syyttömyysolettaman kunnioittamiseen ei ole rikottu sovintopäätöksen viittauksissa Pometoniin.

Lopuksi katson, että komission suullisessa käsittelyssä esittämä anteeksipyyntö ja vakuutus riittävät vastineeksi Pometonin nimen tahattomaan paljastumiseen 23. joulukuuta 2014 julkaistun sovintopäätöksen väliaikaisessa ei-luottamuksellisessa versiossa, kun otetaan huomioon, että paljastuminen aiheutui inhimillisestä virheestä.

Olen tutkinut päätöksen 2011/695/EU 16 artiklan mukaisesti, käsitelläänkö päätösluonnoksessa ainoastaan sellaisia väitteitä, joista Pometonille on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä. Katson, että asia on näin.

Katson kaiken kaikkiaan, että menettelylliset oikeudet ovat tosiasiallisesti toteutuneet tässä asiassa.

Bryssel 24. toukokuuta 2016

Wouter WILS


(1)  Laadittu kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 29), jäljempänä ’päätös 2011/695/EU’, 16 ja 17 artiklan mukaisesti.

(2)  Ks. komission päätös C(2014) 2074 final, annettu 2. huhtikuuta 2014, julkaistu lyhennelmänä EUVL C 362, 14.10.2014, s. 8, ja kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (EUVL C 362, 14.10.2014, s. 7).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

(4)  Tuomio asiassa Timab Industries ja CFPR v. Commission, T-456/10, EU:T:2015:296, 71 ja 72 kohta.

(5)  Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG.