9.8.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 288/2


EU 28 -maiden etyylialkoholitilasto vuodelta 2015

(Laadittu 28. heinäkuuta 2016 asetuksen (EY) N:o 2336/2003 2 artiklan mukaisesti)

(2016/C 288/02)

 

EU 28 -maiden etyylialkoholitilasto vuodelta 2015

Laadittu 28. heinäkuuta 2016 asetuksen (EY) N:o 2336/2003 (1) 2 artiklan mukaisesti

Hehtolitraa puhdasta alkoholia

1.

Alkuvarasto

maatalousperäinen

16 926 851

muu kuin maatalousperäinen

2.

Tuotanto

maatalousperäinen

64 201 116

muu kuin maatalousperäinen

3.

Tuonti (2)  (3)

4 721 410

tulli 0 %

2 448 098

alennettu tulli

tulli 100 %

2 273 312

4.

Resurssit yhteensä

85 849 377

5.

Vienti

1 626 361

6.

Käyttö sisämarkkinoilla

65 772 749

 

Maatalous

Muu kuin maatalous

Yhteensä

Elintarvikkeet

9 294 927

 

 

Teollisuuden tarpeisiin

8 158 146

 

 

Polttoaine (3)

45 216 528

 

 

Muu

3 103 148

 

 

 

Yhteensä

65 772 749

 

 

7.

Loppuvarasto

maatalousperäinen

18 450 267

muu kuin maatalousperäinen


(1)  Komission asetus (EY) N:o 2336/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EUVL L 346, 31.12.2003, s. 19).

(2)  Ainoastaan CN-koodien CN 2207 10, CN 2207 20, CN 2208 90 91 ja CN 2208 90 99 tuotteet.

(3)  Ei sisällä polttoaineen valmistukseen käytettyä 3,5:tä miljoonaa hehtolitraa CN-koodien CN 3824 90 92, 3824 90 93 ja 3824 90 96 puhdasta alkoholia eikä 0,9:ää miljoonaa hehtolitraa CN-koodin 2909 19 10 ETBE:tä.

Lähteet: Jäsenvaltioiden tiedonannot / Eurostat COMEXT