30.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 278/34


Maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistuksia koskeva ilmoitus

(Tämä ilmoitus korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 264, 13. syyskuuta 2013, sivulla 4 julkaistun ilmoituksen ja jäsenvaltioille 25. syyskuuta 2013 tiedoksi annetun komission tiedonannon, joka koskee komission 24. syyskuuta 2013 hyväksymiä ohjeita asetuksen (EY) N:o 376/2008 soveltamiseen)

(2016/C 278/03)

Sisältö

I.

YLEISTÄ 34

II.

TODISTUSHAKEMUKSEN JA TODISTUKSEN KOHTIEN TÄYTTÄMINEN 35

1.

Yleistä 35

2.

Alakohtaista 37

3.

Tuonti 38

4.

Vienti 39

5.

Todistusten otteet 39

III.

PAPERILLE LAADITTAVIIN TODISTUKSIIN TEHTÄVÄT HYVÄKSYMISMERKINNÄT (TODISTUKSEN TAI SEN OTTEEN KÄÄNTÖPUOLI) 41

1.

Yleiset säännöt 41

2.

Tiettyjä lomakkeen kohtia koskevat erityiset säännöt 41

IV.

TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUKSEN (EU) 2016/1239 13 ARTIKLAN 3 KOHDAN TOISEN ALAKOHDAN SOVELTAMINEN 41

Liite I – Maininnat

A osa

B osa

C osa

Liite II – Jälkeenpäin suoritettu tarkastus

I.   YLEISTÄ

1.

Kunkin jäsenvaltion todistuksen myöntävät viranomaiset myöntävät todistukset ja niiden otteet. Todistukset ja niiden otteet ovat voimassa missä tahansa jäsenvaltiossa suoritettavien vienti- ja tuontitoimien osalta, tiettyjä unionin sääntelyssä säädettyjä erityistapauksia lukuun ottamatta.

2.

Neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (1) 2 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti yleiset vapaapäivät, sunnuntait ja lauantait eivät ole sellaisia työpäiviä, jolloin todistuksia voidaan hakea tai myöntää.

3.

Kukin todistus voidaan täyttää ainoastaan yhdellä kielellä.

4.

Hakemuksissa, todistuksissa ja todistusten otteissa ei saa olla korjauksia eikä päällekirjoituksia. Jos lomaketta täytettäessä tehdään virhe, on laadittava kokonaan uusi hakemus tai todistus.

Jos hakemuslomakkeessa on vähäinen virhe, joka ei aiheuta epäselvyyksiä hakemuksen sisällön suhteen, todistus myönnetään sen jälkeen kun kyseinen virhe on korjattu.

5.

Määrät ilmoitetaan euroina. Euroalueeseen kuulumattomissa jäsenvaltioissa määrät voidaan kuitenkin ilmoittaa kansallisena valuuttana.

6.

Määrät ilmoitetaan:

metrijärjestelmän mukaisina paino- tai tilavuusmittoina, joista käytetään seuraavia lyhenteitä:

kg kilogrammoista,

hl hehtolitroista,

tarvittaessa eläimeltä, kun on kyse elävistä eläimistä.

7.

Päivämäärä merkitään kuusinumeroisena lukuna, kaksi numeroa kutakin ruudun kenttää kohti: kaksi ensimmäistä numeroa ensimmäisessä kentässä osoittavat päivän (01-31), kaksi seuraavaa numeroa toisessa kentässä kuukauden (01-12) ja kaksi viimeistä numeroa kolmannessa kentässä vuoden (01 jne.).

8.

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1237 (2) (Todistukset) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1239 (3) (Todistukset) säädetyn Brysselin ajan soveltamista koskeva esimerkki:

Kello 13.00 tarkoittaa edellä mainituissa asetuksissa kello 13.00 (Brysselin aikaa):

Jäsenvaltiot

Paikallista aikaa (talvi ja kesä)

Saksa

Belgia

Kroatia

Tanska

Espanja

Ranska

Italia

Luxemburg

Alankomaat

Itävalta

Ruotsi

Tšekki

Unkari

Malta

Puola

Slovenia

Slovakia

kello 13.00

Irlanti

Portugali

Yhdistynyt kuningaskunta

kello 12.00 (= kello 13.00, Brysselin aikaa)

Bulgaria

Kypros

Kreikka

Suomi

Viro

Latvia

Liettua

Romania

kello 14.00 (= kello 13.00, Brysselin aikaa)

II.   TODISTUSHAKEMUKSEN JA TODISTUKSEN KOHTIEN TÄYTTÄMINEN

1.   Yleistä

1.1

Hakija täyttää ainoastaan todistushakemusta koskevan lomakkeen kohdat 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 ja 20. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edellyttää, että hakijan on täytettävä myös kohta 1 ja tarvittaessa kohta 5.

1.2

Jos tuontilomakkeen kohdissa 7 tai 8 ja vientilomakkeen kohdassa 7 oleva tila ei riitä unionin sääntelyssä säädetyn maininnan merkitsemiseen, koko merkintä siirretään kohtaan 20 ja sen eteen sekä kohtaan 7 tai 8 merkitään asteriski.

1.3

Jos kohdassa 20 oleva tila ei riitä kaikkien tietojen merkitsemiseen, koko merkintä siirretään kohtaan 15, ja sen eteen sekä kohtaan 7 tai 8 merkitään asteriski.

1.4

Lomakkeen kohdissa 7 ja 8 ja oleviin ruutuihin, joita seuraavat sanat ”kyllä” ja ”ei”, on merkittävä asianmukaiseen kohtaan kirjain ”X”.

1.5

Kun todistus myönnetään haettua pienemmälle määrälle, todistuksen myöntävän viranomaisen on ilmoitettava

a)

todistuksen kohdissa 17 ja 18 määrä, jolle todistus myönnetään;

b)

todistuksen kohdassa 11 vastaavan vakuuden määrä.

1.6

Käyttämätön tila tuontitodistusten kohdissa 20 ja 24 ja vientitodistusten ja ennakkovahvistustodistusten kohdissa 20 ja 22 on ylipyyhittävä. Jotta vältettäisiin muiden kuin sallittujen merkintöjen tekeminen, olisi toimittava seuraavasti:

a)

jos mitään erityisiä edellytyksiä ei ole vahvistettu:

merkitään X:llä ensimmäisen rivin loppuun asti, esim.:

24   Erityiset edellytykset (3): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)

jos erityisiä edellytyksiä on vahvistettu:

merkitään X:llä tekstin lopusta ensimmäisen rivin loppuun sekä seuraava rivi kokonaan, esim.:

24.   Erityiset edellytykset (3): Sallittu poikkeama 0,4 astetta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7

Todistusten kohta 3 yliviivataan, jollei kyseessä ole todistuksen ote.

1.8

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237] 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa todistuksen myöntävän viranomaisen on ilmoitettava todistuksen kohdassa 6 jokin liitteessä I olevan A osan maininnoista.

1.9

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vientitodistuksen kohdassa 22 tai tuontitodistuksen kohdassa 24 on ilmoitettava jokin liitteessä I olevan B osan maininnoista.

1.10

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 5 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa todistuksen kohtaan 19 on merkittävä luku ”0”.

1.11

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 5 artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa erityisten alojen asetuksissa edellytetään erityistä sanamuotoa, tuontitodistuksen kohdassa 24 on ilmoitettava jokin liitteessä I olevan C osan maininnoista.

1.12

Jos todistuksesta tai sen otteesta annetaan kaksoiskappale, mahdollisuuksien mukaan jokin seuraavista maininnoista merkitään vinosti kyseisiin asiakirjoihin:

”ДУБЛИКАТ”

BG

”DUPLICADO”

ES

”DUPLIKÁT”

CS

”DUPLIKAT”

DA

”DUPLIKAT”

DE

”DUPLIKAAT”

ET

”ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ”

EL

”DUPLICATE”

EN

”DUPLICATA”

FR

”DUPLIKAT”

HR

”DUPLICATO”

IT

”DUBLIKĀTS”

LV

”DUBLIKATAS”

LT

”MÁSOLAT”

HU

”DUPLIKAT”

MT

”DUPLICAAT”

NL

”DUPLIKAT”

PL

”DUPLICADO”

PT

”DUPLICAT”

RO

”DUPLIKÁT”

SK

”DVOJNIK”

SL

”KAKSOISKAPPALE”

FI

”DUPLIKAT”

SV

2.   Alakohtaista

2.1   Hamppu

2.1.1

Kohta 20

Hamppulajike on ilmoitettava, kun kyse on kylvämiseen tarkoitetuista siemenistä.

2.1.2

Kohta 24

Kohtaan on lisättävä jokin seuraavista maininnoista:

CN-koodin ex 1207 99 20 kylvettäviksi tarkoitettujen hampunsiementen mukana on todisteet siitä, että asianomaisen lajikkeen tetrahydrokannabinolipitoisuus ei ylitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 (4) 32 artiklan 6 kohdan ja 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistettua pitoisuutta,

CN-koodin 1207 99 91 muuhun kuin kylvämiseen tarkoitettujen hampunsiementen tuojana on jäsenvaltion hyväksymä tuoja,

CN-koodin 5302 10 00 raaka tai liotettu hamppu täyttää asetuksen EU) N:o 1307/2013 32 artiklan 6 kohdassa ja 35 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset.

2.2   Maatalousperäinen etyylialkoholi

2.2.1

Maatalousperäisen alkoholin tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen kohtaan 8 on merkittävä alkuperämaa. Ruutuun ”pakollinen: kyllä” on merkittävä rasti. Todistuksen myöntänyt viranomainen voi asianomaisen pyynnöstä korvata alkuperämaan toisella maalla yhden kerran.

2.2.2

Jäsenvaltiot voivat päättää, että kohtaan 20 on merkittävä alkoholin CIF-hinta.

2.3   Valkosipuli

2.3.1

Todistushakemusten ja -todistusten kohdassa 8 on mainittava alkuperämaa, ja kyllä-merkinnän on oltava rastittu. Tuontitodistus on voimassa ainoastaan mainitusta maasta peräisin olevien tuotteiden tuonnille.

3.   Tuonti

3.1   Kohta 7

”Lähtömaalla” tarkoitetaan kolmatta maata, josta tuote lähetetään unioniin.

3.1.1

Lähtömaa tai lähtömaiden ryhmä on mainittava silloin, kun siitä säädetään unionin sääntelyssä.

3.1.2

Jos unionin sääntelyssä säädetään, että lähtömaa on ehdottomasti ilmoitettava, merkitään rasti sanaa ”kyllä” edeltävään ruutuun, jolloin tuotteen lähtömaan on vastattava todistuksessa olevia tietoja tai todistusta ei hyväksytä.

3.1.3

Muissa tapauksissa lähtömaan ilmoittaminen ei ole välttämätöntä. Tällöin laitetaan rasti (X) sanaa ”ei” edeltävään ruutuun. Lähtömaan ilmoittaminen voi kuitenkin olla hyödyllistä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 ylivoimaista estettä koskevan 16 artiklan soveltamiseksi; kyseinen artikla liittyy ylivoimaista estettä koskeviin kohtiin.

3.2   Kohta 8

Alkuperämaa määritetään unionin asiaa koskevien sääntelyn mukaisesti.

Edellä olevia kohtaan 7 liittyviä huomautuksia sovelletaan yhdenmukaisesti.

3.3   Kohta 14

Tuotteet on kuvattava niiden tavanomaisilla ja tuotenimillä (esim. sokeri) eikä niiden tavaramerkeillä.

3.4   Kohdat 15 ja 16

Pääsääntöisesti todistus haetaan ja myönnetään kaikille yhteen CN-koodiin (kahdeksannumeroinen koodi) kuuluville tuotteille. Tietyissä unionin sääntelyssä säädetyissä erityistapauksissa todistus haetaan ja myönnetään:

joko usean CN-koodin tuotteille, tai

vain osalle jonkin CN-koodin tuotteista.

Jos kohdassa 16 oleva tila ei riitä useiden CN-koodien mainitsemiseen, kaikki CN-koodit siirretään kohtaan 15 ja niiden eteen sekä kohtaan 16 merkitään asteriski.

3.5   Kohta 15

Kuvaus voi olla sanamuodoltaan yksinkertaistettu, kunhan siinä on kaikki tarvittavat tekijät, joiden avulla tuote voidaan luokitella kohdassa 16 olevaan CN-koodiin.

3.6   Kohta 16

CN-koodi on ilmoitettava täydellisenä. Kuitenkin joissakin unionin sääntelyssä säädetyissä erityistapauksissa

on ilmoitettava yhdistetyn nimikkeistön koodit tai yhdistetyn nimikkeistön koodi ja sitä edeltävä ”ex” täydellisinä,

tai

on ilmoitettava koodit asianomaisessa unionin sääntelyssä säädetyllä tavalla.

3.7   Kohta 19

3.7.1

Täytetään kyseisen tuotteen osalta sallittuja poikkeamia koskevan unionin sääntelyn mukaisesti.

3.7.2

Jos todistusten osalta ei ole säädetty lisäpoikkeamista, on merkittävä luku nolla ”0” kohtaan 19.

3.7.3

Kohta 20

Täytetään kunkin alan yhteistä markkinajärjestelyä koskevan unionin sääntelyn mukaisesti.

3.7.4

Kohta 24

Täytetään kullakin tuotealalla sovellettavan unionin erityisen sääntelyn mukaisesti.

3.7.5

Kohdat 25 ja 26

Paperille laaditut todistukset on allekirjoitettava käsin.

4.   Vienti

4.1   Kohta 7

4.1.1

Määräpaikkana oleva maa tai maaryhmä on ilmoitettava silloin, kun sitä edellytetään unionin sääntelyssä.

4.1.2

Jos unionin sääntelyssä säädetään, että määräpaikka on ehdottomasti ilmoitettava, laitetaan rasti sanaa ”kyllä” edeltävään ruutuun, ja tuote on toimitettava todistuksessa ilmoitettuun määräpaikkaan.

4.1.3

Muissa tapauksissa määrämaan ilmoittaminen ei ole välttämätöntä. Tällöin laitetaan rasti ”X” sanaa ”ei” edeltävään ruutuun. Määrämaan ilmoittaminen voi kuitenkin olla hyödyllistä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 16 artiklan soveltamiseksi; kyseinen artikla liittyy ylivoimaista estettä koskeviin tapauksiin.

4.2   Kohdat 14, 15, 16, 19 ja 20

Täytetään samoin kuin tuonnin yhteydessä.

4.3   Kohta 22

1.

Täytetään kullakin tuotealalla sovellettavan unionin erityisen sääntelyn mukaisesti.

2.

Määriin ja summiin liittyvät tiedot on merkittävä numeroin ja kirjaimin.

4.4   Kohdat 23 ja 24

Paperille laaditut todistukset on allekirjoitettava käsin.

5.   Todistusten otteiden laatimista koskevat säännöt

5.1   Todistuksen myöntäneen jäsenvaltion todistuksen myöntävät viranomaiset laativat todistusten otteet.

Todistusten otteiden kohdassa 3 on oltava jokin seuraavista maininnoista:

:

bulgariaksi

:

”Извлечение от лицензия № …”

:

espanjaksi

:

”Extracto de certificado n.o …”

:

tšekiksi

:

”Výpis z licence č. …”

:

tanskaksi

:

”Partiallicens nr. …”

:

saksaksi

:

”Teillizenz der Lizenz Nr. …”

:

viroksi

:

”Litsentsi nr … väljavõte”

:

kreikaksi

:

”Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ. …”

:

englanniksi

:

”Extract of licence No. …”

:

ranskaksi

:

”Extrait du certificat no …”

:

kroaatiksi

:

”Izvadak dozvole br. …”

:

italiaksi

:

”Estratto del titolo n. …”

:

latviaksi

:

”Licences Nr. … Izraksts”

:

liettuaksi

:

”Licencijos Nr. … išrašas”

:

unkariksi

:

”A … sz. engedély kivonata”

:

maltaksi

:

”Estratt tal-liċenzja Nru. …”

:

hollanniksi

:

”Uittreksel van certificaat nr. …”

:

puolaksi

:

”Wyciąg z pozwolenia nr …”

:

portugaliksi

:

”Extrato do certificado n.o …”

:

romaniaksi

:

”Extras din licenţa nr. …”

:

slovakiksi

:

”Výpis z licencie č. …”

:

sloveeniksi

:

”Izpisek dovoljenja št. …”

:

suomeksi

:

”Ote todistuksesta nro …”

:

ruotsiksi

:

”Dellicens nr. …”

Todistuksen kohtaan 3 merkittävä numero on alkuperäisen tuontitodistuksen kohdassa 25 tai alkuperäisen vientitodistuksen kohdassa 23 mainittu numero.

Tuonnin osalta kaikki todistuksen kohtiin 4, 6–8, 10, 12–16 ja 19–24 liittyvät maininnat on esitettävä myös otteessa tai otteissa.

Viennin osalta kaikki todistuksen kohtiin 4, 6, 7, 10, 12–16 ja 19–22 liittyvät maininnat on esitettävä myös otteessa tai otteissa.

Otteen kohdassa 11 on aina oltava jokin seuraavista maininnoista:

”Извлечение”

BG

”Extracto”

ES

”Výpis”

CS

”Partiallicens”

DA

”Teillizenz”

DE

”Väljavõte”

ET

”Απόσπασμα”

EL

”Extract”

EN

”Extrait”

FR

”Izvadak”

HR

”Estratto”

IT

”Izraksts”

LV

”Išrašas”

LT

”Kivonat”

HU

”Estratt”

MT

”Uittreksel”

NL

”Wyciąg”

PL

”Extrato”

PT

”Extras”

RO

”Výpis”

SK

”Izpisek”

SL

”Ote”

FI

”Dellicens”

SV

III.   PAPERILLE LAADITTAVIIN TODISTUKSIIN TEHTÄVÄT HYVÄKSYMISMERKINNÄT (TODISTUKSEN TAI SEN OTTEEN KÄÄNTÖPUOLI)

1.   Yleiset ohjeet

1.1

Hyväksymismerkinnät on tehtävä luettavasti tietokoneella, kirjoituskoneella tai musteella.

1.2

Hyväksymismerkintöjä ei saa pyyhkiä pois eikä muuttaa kirjoittamalla niiden päälle. Mahdolliset virheet korjataan yliviivaamalla ne ja lisäämällä oikea merkintä.

Korjauksen tekijä varustaa näin tehdyt korjaukset omalla merkinnällään, ja hyväksymismerkinnästä vastaava viranomainen varmentaa ne leimallaan.

Jos myönnetään oikaistu todistus tai todistuksen ote, oikaistun todistuksen tai todistuksen otteen myöntävä viranomainen merkitsee siihen myös alkuperäiseen asiakirjaan tehdyt hyväksymismerkinnät.

2.   Tiettyjä lomakkeen kohtia koskevat erityiset ohjeet

2.1   Kohta 29

Ensimmäisen hyväksymismerkinnän yhteydessä I osaan merkittävä nettomäärä on kohdissa 17 ja 18 oleva määrä lisättynä mahdollisella sallitulla poikkeamalla käyttäen samoja yksikköjä.

2.2   Kohdat 29 ja 30

Otteen myöntämiseen liittyvien hyväksymismerkintöjen yhteydessä ilmoitettava määrä on määrä, jonka osalta ote annetaan, korotettuna mahdollisella sallitulla poikkeamalla.

2.3   Kohta 31

Tulli-ilmoituksen tai tarvittaessa otteen numero ilmoitetaan; samoin ilmoitetaan tulli-ilmoituksen hyväksymispäivä, joka on hyväksymismerkinnän päiväys.

2.4   Kohta 32

Jäsenvaltion nimi merkitään käyttäen yhtä seuraavista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1239 liitteessä I olevassa 4 kohdassa tarkoitetuista lyhenteistä:

Allekirjoitus on tehtävä käsin.

IV.   TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUKSEN (EU) 2016/1239 13 ARTIKLAN SOVELTAMINEN

Jos toisen jäsenvaltion viranomainen pyytää pistokokeena tai muuten suoritettavaa tarkastusta, käytetään liitteessä II olevaa asiakirjaa.


(1)  EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1.

(2)  EUVL L 206, 30.7.2016, s. 1.

(3)  EUVL L 206, 30.7.2016, s. 44.

(4)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608.


LIITE I

Maininnat

A OSA

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1237 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

espanjaksi

:

Retrocesión al titular el …

:

tšekiksi

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

tanskaksi

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

saksaksi

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

viroksi

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

kreikaksi

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

englanniksi

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

ranskaksi

:

rétrocession au titulaire le …

:

kroaatiksi

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

italiaksi

:

retrocessione al titolare in data …

:

latviaksi

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

liettuaksi

:

teisės grąžinamos nominaliam turėtojui (data) …

:

unkariksi

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …-án/-én

:

maltaksi

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

hollanniksi

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

puolaksi

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu…

:

portugaliksi

:

retrocessão ao titular em …

:

romaniaksi

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

slovakiksi

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

sloveeniksi

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

suomeksi

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

ruotsiksi

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

B OSA

Tämän ilmoituksen II kohdan 1.9 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение – номер на оригиналната лицензия или извлечение…

:

espanjaksi

:

Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido – Número del certificado o extracto inicial …

:

tšekiksi

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis – číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

tanskaksi

:

Erstatningslicens eller -partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens – originallicens eller partiallicens nr. …

:

saksaksi

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz – Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

viroksi

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või -väljavõte – originaallitsentsi või -väljavõtte number

:

kreikaksi

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί – Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

englanniksi

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract – Number of original licence or extract …

:

ranskaksi

:

Certificat ou extrait de remplacement d'un certificat ou d'un extrait perdu ou détruit – Numéro du certificat ou de l'extrait original…

:

kroaatiksi

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak – Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

italiaksi

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto – Numero del titolo o dell'estratto originale …

:

latviaksi

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts – Licences vai izraksta oriģināla numurs …

:

liettuaksi

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas – Pirminės licencijos arba išrašo numeris …

:

unkariksi

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására – az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

maltaksi

:

Is-sostituzzjoni ta' liċenzja jew estratt ta' liċenzja li jintilfu jew jinqerdu – in-Numru tal-liċenzji jew tal-estratt oriġinali …

:

hollanniksi

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren of vernietigd certificaat (of uittreksel) – nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

puolaksi

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu – numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

portugaliksi

:

Certificado ou extrato de substituição de um certificado ou extrato extraviado ou destruído – número do certificado ou do extrato original …

:

romaniaksi

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) – Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

slovakiksi

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis – číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

sloveeniksi

:

Nadomestna dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek – Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

suomeksi

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai todistuksen otteen korvaava todistus tai todistuksen ote – Alkuperäisen todistuksen tai todistuksen otteen numero …

:

ruotsiksi

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens – Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

C OSA

Tämän ilmoituksen II kohdan 1.11 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

espanjaksi

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

tšekiksi

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

tanskaksi

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

saksaksi

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

viroksi

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

kreikaksi

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

englanniksi

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

ranskaksi

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

kroaatiksi

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

italiaksi

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

latviaksi

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

liettuaksi

:

Taikoma lengvatinė tvarka 17 ir 18 skiltyse įrašytam kiekiui

:

unkariksi

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

maltaksi

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

hollanniksi

:

referentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

puolaksi

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

portugaliksi

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

romaniaksi

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

slovakiksi

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

sloveeniksi

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

suomeksi

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

ruotsiksi

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


LIITE II

Jälkeenpäin suoritettu tarkastus

Image

Teksti kuva

Image

Teksti kuva