Bryssel 9.12.2016

COM(2016) 786 final

2016/0389(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

integroiduista maatilatilastoista

sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Poliittiset päättäjät tarvitsevat lisää maataloutta koskevia tilastotietoja voidakseen suunnitella, seurata ja arvioida nykyisen politiikan ja sen mahdollisten muutosten vaikutuksia ja toimivuutta. Tällaiset muutokset liittyvät esimerkiksi maatalouden ympäristövaikutukseen ja kestäviin viljelykäytäntöihin. Euroopan maataloustilastojärjestelmän (EASS) arvioinnissa tultiin siihen tulokseen, että maataloustilastojen keskeiset käyttäjät ovat melko tyytyväisiä näiden tilastojen yksityiskohtaisuuteen ja laatuun, mutta tyytymättömyyttä herättää tietojen puute tietyistä seikoista (hankintataseet, maan hinnat ja vuokrat, ravinnevirrat, ympäristöön liittyvät tiedot ja muut). Arvostelua herätti myös järjestelmän liiallinen jäykkyys, joka ei mahdollista uusien tiedonkeruiden nopeaa toteuttamista.

Unionin tasolla käytettävät maataloustilastot ovat peräisin monista eri lähteistä: tilastollisista kyselytutkimuksista, hallinnollisista tiedoista, maatiloilta ja muilta yrityksiltä saaduista tiedoista sekä tilatason tiedoista maatilojen laskennan ja otosten muodossa. Nyt käsillä oleva ehdotus liittyy viimeksi mainittuun maataloustilastojen lähteeseen.

Euroopan nykyinen tilastojärjestelmä, jolla tuotetaan tilastoja maatilojen ja viljelijäkotitalouksien tasolla, perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1166/2008 1 . Tiedot kerätään otoksista ja kymmenen vuoden välein tehtävästä laskennasta. Asetuksen puitteissa toteutettu viimeisin kyselytutkimus on vuonna 2016 tehty maatilojen rakennetutkimus.

Tämä aloite on osa sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa ohjelmaa (REFIT) ja ensimmäinen vaihe vuodesta 2020 eteenpäin toteutettavassa maataloustilastostrategiassa, jolla pyritään järkeistämään maataloustilastojärjestelmää kokonaisuudessaan ja lisäämään tiedonkeruuprosessin tehokkuutta ja merkityksellisyyttä. Strategian puitteissa ehdotettavilla kahdella asetuksella, joista ensimmäinen esitetään tässä asiakirjassa, olisi taattava maataloustietojen vertailukelpoisuus ja yhdenmukaisuus pitkällä aikavälillä. Euroopan maataloustilastojärjestelmän olisi oltava riittävän vankka ja tehokas, ja samalla olisi varmistettava, että tilastojen korkea laatu voidaan säilyttää, mikä voi olla haasteellista alan jatkuvan muutoksen vuoksi. Tällä ensimmäisellä asetuksella olisi varmistettava Euroopan maatilojen rakennetutkimusten sarjojen jatkuminen ja näin johdonmukaiset aikasarjat ja vastattava samalla tilatason tietoja koskeviin uusiin tarpeisiin.

Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Tilastojen on oltava luotettavia ja korkealaatuisia, jotta poliittiset päättäjät, yritykset ja kansalaiset voivat tehdä näyttöön perustuvia asianmukaisia päätöksiä. Korkealaatuisten tilastojen tuottaminen Euroopan tilastojärjestelmässä on kuitenkin haasteellista; tietojen kysynnän jatkuva kasvu ja tilastollisten kyselytutkimusten vastaajien vaatimukset vastausrasituksen pienentämisestä aiheuttavat paineita tilastojen tuotannolle. Viimeaikaisissa tilastoalan aloitteissa onkin tämän vuoksi pyritty Euroopan tilastojärjestelmän yksinkertaistamiseen ja sen sisäisen koordinoinnin ja yhteistyön lisäämiseen, jotta Euroopan tilastojen tuotantoa voitaisiin tehostaa ja samalla pienentää vastaajille aiheutuvaa rasitetta. Esimerkki tästä on Euroopan tilastoista annettu asetus (EY) N:o 223/2009 2 , jota muutettiin vuonna 2015, jotta voitiin selkeyttää Euroopan tilastojärjestelmän hallinnointia ja vahvistaa koordinointi- ja yhteistyökeinoja sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla. Komission REFIT-aloitteeseen sisältyy muitakin tämän ehdotuksen kaltaisia modernisointialoitteita, joilla pyritään yksinkertaistamaan ja virtaviivaistamaan Euroopan tilastojen tuotantoa valituilla kohdealoilla.

Eurostatin laatimalla maataloustilastostrategialla, joka on hyväksytty Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevässä komiteassa, on seuraavat erityistavoitteet:

tuotetaan korkealaatuisia tilastoja, jotka täyttävät käyttäjien tarpeet tehokkaasti ja vaikuttavasti;

lisätään maataloustilastojärjestelmän joustavuutta ja reagointinopeutta;

integroidaan maatalous-, metsätalous-, maankäyttö- ja ympäristötilastot toisiinsa paremmin;

kehitetään reagoiva ja vastuullinen hallintorakenne maataloustilastoja varten;

lisätään Euroopan maataloustilastojen yhdenmukaistamista ja johdonmukaisuutta;

tuotetaan enemmän tilastoja mutta pienennetään vastaajien rasitetta etsimällä vaihtoehtoisia tietolähteitä ja mahdollisuuksia tehokkuuden parannuksiin.

Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Korkealaatuisten tilastojen tuottaminen eurooppalaisen politiikan tueksi on Euroopan tilasto-ohjelman 2013–2017 keskeinen tavoite. Ympäristö- ja maataloustilastot ovat yksi ohjelman mukaisen tilastotuotannon kolmesta pilarista. Ohjelman tavoitteena on muun muassa tarkastella maataloutta koskevien tietojen keruuta ja yksinkertaistaa sitä vuoden 2013 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan tarkastelun mukaisesti sekä uudistaa maataloutta koskevien tietojen keruun prosesseja tavoitteena erityisesti parantaa tuotettujen tietojen laatua ja oikea-aikaisuutta. Tällä aloitteella pannaan kyseinen tavoite täytäntöön.

Euroopan tulevalla maataloustilastojärjestelmällä edistetään myös ainakin seuraavia neljää komission kymmenestä prioriteetista:

1. Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin

3. Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

4. Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollisuuspohja sekä

9. Vahvempi maailmanlaajuinen toimija.

Tähän päästään tarjoamalla parempia tietoja työllisyys-, kasvu-, investointi-, ehkäisy- ja lieventämispolitiikkaa varten maatalouteen, ilmastonmuutokseen, bioenergiaan ja ympäristöön liittyvissä toimissa ja parantamalla tietämystä elintarvikkeisiin liittyvistä globaaleista virroista, kehityssuunnista ja riskeistä. Maataloustilastot voivat olla hyödyllisiä myös muiden sellaisten unionin tai jäsenvaltioiden prioriteettien kannalta, jotka vaikuttavat maatalouteen ja maaseudun kehitykseen tai joihin maatalous ja maaseudun kehitys vaikuttavat.

Maataloustilastoista saadaan korkealaatuista tilastonäyttöä yhteisen maatalouspolitiikan (2014–2020) täytäntöönpanoa ja seurantaa varten. Yhteinen maatalouspolitiikka on merkittävä tekijä unionin työllisyyden sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun kannalta. Maaseudun kehittämispolitiikka on olennainen osa yhteistä maatalouspolitiikkaa, ja sosiaalisten tavoitteiden lisäksi sillä pyritään parantamaan maataloustuotannon kilpailukykyä ja kestävyyttä. Yhteisen maatalouspolitiikan osuus unionin koko budjetista monivuotisen rahoituskehyksen (2014–2020) puitteissa on yli 37 prosenttia.

Maataloustilastoille on yhä enemmän tarvetta myös muussa unionin keskeisessä politiikassa, kuten sosiaali-, ympäristö-, ilmastonmuutos-, kauppa- ja aluepolitiikassa.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Euroopan tilastojen oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 338 artikla. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen unionin toiminnan kannalta tarpeellisten tilastojen tuottamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Kyseisessä 338 artiklassa asetetaan Euroopan tilastojen tuottamiseen liittyvät vaatimukset ja todetaan, että tilastojen laatimisessa on noudatettava puolueettomuutta, luotettavuutta, objektiivisuutta, tieteellistä riippumattomuutta, kustannustehokkuutta ja tilastosalaisuutta.

Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta) 

Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, koska asia, jota ehdotus koskee, ei kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Euroopan tilastojärjestelmä tarjoaa infrastruktuurin tilastotiedolle. Järjestelmä on suunniteltu täyttämään monien käyttäjien tarpeet ja käytettäväksi demokraattisten yhteiskuntien päätöksenteossa. Tämä asetusehdotus on laadittu, jotta voidaan suojella Euroopan tilastojärjestelmän kumppanien ydintoimintoja ja samalla parantaa tehokkuutta ja varmistaa, että vältetään tarpeettomat muutokset ja päällekkäinen työ mahdollisimman suuressa määrin.

Ehdotuksen piiriin kuuluvien tilastojen keruu tapahtuu nykyisin unionin tasolla erilaisten sääntöjen mukaisesti. Ehdotuksella pyritään järkeistämään ja modernisoimaan tilojen tasolla tapahtuvaa tilastojen keruuta niin, että se tapahtuisi yhden säädöksen nojalla, ja kaikki muut maataloustilastot sisällytettäisiin toiseen puiteasetukseen. Unionin tasoisten vertailukelpoisten tilastojen tuottaminen politiikan tarpeisiin on mahdollista vain unionin tasoisilla toimilla.

Yksi keskeisistä vaatimuksista, jotka tilastotietojen on täytettävä, koskee niiden johdonmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta. Jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa tarvittavaa johdonmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta ilman selkeitä Euroopan tasoisia puitteita eli unionin lainsäädäntöä, jossa vahvistetaan yhteiset tilastokäsitteet, raportointimuodot ja laatuvaatimukset.

Ehdotetun toiminnan tavoitetta eli Euroopan maataloustilastojen järkeistämistä ei voida saavuttaa tyydyttävällä tavalla jäsenvaltioiden erillisin toimin. Toimet voidaan toteuttaa tehokkaammin unionin tasolla unionin säädöksen pohjalta, jolla varmistetaan tilastotietojen unionin tasoinen vertailukelpoisuus ehdotetun säädöksen piiriin kuuluvilla tilastoaloilla. Varsinaisen tiedonkeruun toteuttavat jäsenvaltiot.

Tämän vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä tällä alalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa esitetyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Suhteellisuusperiaate

Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen seuraavista syistä:

Sillä varmistetaan otannoilla kerättävien Euroopan maataloustilastojen laatu ja vertailukelpoisuus, kun kaikissa jäsenvaltioissa sovelletaan samoja periaatteita. Sillä myös varmistetaan, että Euroopan maataloustilastot ovat edelleen relevantteja ja että ne sopeutetaan käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Asetuksella lisätään tilastojen tuotannon kustannustehokkuutta ja otetaan samalla huomioon jäsenvaltioiden järjestelmien erityispiirteet.

Maataloustilastoja koskevaa unionin lainsäädäntöä on laadittu 1950-luvulta lähtien. Euroopan maataloustilastojärjestelmän arvioinnissa on tullut esiin, että maatalousalan tilastotietojen keruuseen, käsittelyyn ja levittämiseen sovellettavat yhteiset puitteet tekisivät tästä prosessista tehokkaamman (kustannus/hyöty) ja vaikuttavamman ja vähentäisivät todettuja laatuongelmia.

Asetuksen odotetaan pienentävän vastaajille, kansallisille, alueellisille ja paikallisviranomaisille sekä yrityksille ja kansalaisille koituvaa taloudellista ja hallinnollista rasitetta. Tähän päästään erityisesti standardoimalla käsitteitä ja menetelmiä, poistamalla päällekkäisyyksiä, harventamalla tietojen toimitustiheyttä joillakin aloilla ja käyttämällä nykyistä enemmän lähteiden yhdistelmää kyselytutkimusten lisäksi.

Ehdotetussa asetuksessa säädetään suhteellisuusperiaatteen mukaisesti vain asetuksen tavoitteen saavuttamisen edellyttämistä vähimmäisvaatimuksista, eikä siinä mennä pidemmälle kuin on tämän vuoksi tarpeen.

Sääntelytavan valinta

Ehdotettu sääntelytapa: asetus.

Kun otetaan huomioon ehdotuksen tavoite ja sisältö, sopivin sääntelytapa on asetus. Merkittävän yhteisen EU-politiikan, kuten yhteisen maatalouspolitiikan, kannalta on olennaisen tärkeää saada vertailukelpoisia, yhdenmukaistettuja ja korkealaatuisia maataloustilastoja Euroopan tasolla. Tämä voidaan parhaiten varmistaa asetuksilla, joita sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa ja joita ei tarvitse ensin saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ne tarjoavat mahdollisuuden kerätä yhtä yksityiskohtaisia tietoja kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden perusteella sovelletaan yhteisiä standardeja, määritelmiä ja menetelmiä. Näin varmistetaan korkealaatuisten vertailukelpoisten tilastojen tuottaminen EU-politiikkaa varten tehokkaasti ja ajantasaisesti. Direktiiveillä ei pystyttäisi varmistamaan halutun yhdenmukaistamisen samaa tasoa, koska tietojen laatu riippuisi 28:n eri lainsäätäjän päätöksistä.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

Vaikka tämä aloite pantiin vireille ennen uusien paremman sääntelyn suuntaviivojen (COM(2015) 215) antamista, nykytilannetta koskeva arviointi kuitenkin tehtiin jo saatavilla olevien tietojen ja asiakirjojen perusteella. Lisäksi voimassa olevan lainsäädännön arviointiin sovellettava Eurostatin tavanomainen järjestelmä 3 oli keskeinen osa koko prosessia.

Sidosryhmien kuuleminen

Eurostat kehittää, tuottaa ja jakelee Euroopan maataloustilastoja tekemällä tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä Euroopan tilastojärjestelmässä, joka perustuu Eurostatin ja kansallisten tilastolaitosten ja muiden asiaan liittyvien viranomaisten pitkään kumppanuuteen.

Euroopan maataloustilastojen sidosryhmien tärkeimmät ryhmät ovat tiedontuottajat (kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset sekä Eurostat), vastaajat (maataloustuottajat sekä niiden järjestöt ja yritykset) ja käyttäjät (julkiset ja yksityiset päättäjät, etenkin komission muissa pääosastoissa, tutkijat ja journalistit). Sidosryhmiä on kuultu kattavasti ongelmista ja toivotuista muutoksista nykytilanteeseen, tietotarpeista ja -prioriteeteista, mahdollisista toimintavaihtoehdoista ongelmien ratkaisemiseksi, ehdotettujen toimien vaikutuksista sekä erityisesti strategian muotoilusta, kuten jäljempänä olevasta taulukosta ilmenee. Kuulemiset on järjestetty ensisijaisesti pysyvän maataloustilastokomitean ja sen seuraajan, maataloustilastojen johtajien ryhmän, kokouksissa ja seminaareissa (kansallisten tilastolaitosten maataloustilastojen johtajat, kansainväliset organisaatiot, maataloustuottajien organisaatiot, vastaajat, tietojen käyttäjät ja muut), Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean kokouksissa (kansallisten tilastolaitosten pääjohtajat) sekä säännöllisissä kuulemistilaisuuksissa (komission pääosastot).

Sidosryhmien kuuleminen maataloustilastostrategiasta 2020

Kuuleminen ongelmista ja muutoksista

Kuuleminen tarpeista ja prioriteeteista

Kuuleminen vaihtoehdoista ja vaikutuksista

Tuottajat

Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean kokous, toukokuu 2014

Pysyvän maataloustilastokomitean kokoukset ja seminaarit, vuodesta 2009

Maataloustilastojen johtajien ryhmän kokous, heinäkuu 2015, Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean kokous, marraskuu 2015

Vastaajat

Pysyvän maataloustilastokomitean seminaarit, vuodesta 2009

Avoin julkinen kuuleminen, elokuu–marraskuu 2015

Käyttäjät

Avoin julkinen kuuleminen, elokuu–marraskuu 2015    
Kirjalliset kuulemiset, vuodesta 2014

Avoin julkinen kuuleminen järjestettiin elokuun ja marraskuun 2015 välillä, ja sen yksityiskohtaiset tulokset esitetään erityisraportissa 4 .

Edellä mainituista kuulemisista saatiin kolme keskeistä tulosta, jotka muodostavat maataloustilastostrategian 2020 – ja näin ollen tämän asetuksen – ytimen:

Unionin tämänhetkinen maataloustilastolainsäädäntö ei palvele riittävällä tavalla uusia ja tulevia tietotarpeita, koska ne eivät sisälly säädöksiin eivätkä säädökset ole riittävän joustavia ja integroituja, jotta niillä pystyttäisiin vastaamaan uusiin tarpeisiin nopeasti. Lisäksi asetuksen (EY) N:o 1166/2008, joka on keskeinen osa Euroopan unionin tämänhetkistä maataloustilastojärjestelmää, perusteella ei saada enää tilastotietoja vuodesta 2018 lähtien.

Uudet tietotarpeet johtuvat pääasiassa maataloudessa tapahtuneesta kehityksestä, tarkistetusta lainsäädännöstä ja muuttuvista poliittisista prioriteeteista, etenkin hiljattain uudistetusta yhteisestä maatalouspolitiikasta.

Tiedonkeruut eivät ole yhdenmukaistettuja eivätkä johdonmukaisia, koska uusia tietotarpeita on syntymässä, lainsäädäntöä on kehitetty erillisesti useiden vuosien aikana ja maataloustilastojen eri aloilla käytetään osittain erilaisia määritelmiä ja käsitteitä.

Tietojen toimittamisesta aiheutuvaa rasitetta pidetään liian suurena, koska tietotarpeet ovat kasvamassa, tiedonkeruuta ei ole yhdenmukaistettu ja resurssit vähenevät edelleen sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla. Rasitteen vahvistettiin olevan vaaraksi tiedonkeruulle ja tietojen laadulle.

Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö

Eurostat on käynyt ehdotuksesta laajoja keskusteluja kansallisten tilastolaitosten kanssa. Se on perustanut työryhmiä, erityisryhmiä ja johtajien ryhmiä, jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti käsittelemään ehdotusta. Ehdotus on myös esitelty asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustetulle Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevälle komitealle.

Vaikutusten arviointi

Tähän ehdotukseen liittyy vaikutustenarviointi. Siinä yksilöidään nykyiset ongelmat, esitellään toimintavaihtoehtoja, joilla näihin ongelmiin voitaisiin vastata, ja arvioidaan kunkin vaihtoehdon sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Sääntelyntarkastelulautakunta antoi maaliskuussa 2016 myönteisen lausunnon vaikutustenarvioinnista.

Vaikutustenarvioinnissa yksilöitiin kolme keskeistä taustatekijää Euroopan maataloustilastojärjestelmän alalla esiintyviin ongelmiin:

(1)uusia ja tulevia tietotarpeita ei palvella riittävällä tavalla;

(2)tiedonkeruut eivät ole riittävän yhdenmukaistettuja eivätkä johdonmukaisia;

(3)tietojen toimittamisesta aiheutuvaa rasitetta pidetään liian suurena.

Seuraavia vaihtoehtoja arvioitiin keinoina, joilla yksilöityihin ongelmiin voidaan puuttua.

Vaihtoehto

Kuvaus

1.    Perusskenaario – ei unionin toimia maataloutta koskevien rakennetietojen alalla

Jos unionin toimia ei toteuteta, asetuksen (EY) N:o 1166/2008 voimassaolo päättyy ja maataloutta koskevien rakennetietojen keruu jää jäsenvaltioiden harkintavaltaan. Muu maataloustilastolainsäädäntö jäisi samanlaiseksi kuin nyt, mutta laadunvarmistus olisi heikompi, koska maatilojen laskentaa käytetään usein päivittämään maatilarekistereitä, joita käytetään otantatutkimuksen osittamiseen.

2.    Asetuksen (EY) N:o 1166/2008 voimassaolon jatkaminen

Uusitaan asetus (EY) N:o 1166/2008, jonka voimassaolo päättyy vuonna 2018. Tämä tarkoittaisi sitä, että nykyinen järjestelmä, joka on ollut voimassa vuodesta 1966, jatkuisi ilman muutoksia. Muu maataloustilastolainsäädäntö jäisi samanlaiseksi ja nykytilanne jatkuisi.

3.    Kaikkia maataloustilastoja koskevat yhdet oikeudelliset puitteet

Luodaan täysin uudet oikeudelliset puitteet kaikille unionin maataloustilastoille. Kaikki maataloustilastoihin liittyvä lainsäädäntö integroitaisiin yhteen puiteasetukseen.

4.    Integroidaan maataloustilastot kahdessa vaiheessa

Maataloustilastojen kaksivaiheiselle integroimisella taattaisiin maatalouden rakennetilastojen jatkuvuus ja nykyaikaistaminen. Käyttöön otettaisiin kaksi uutta puiteasetusta: integroituja maatilatilastoja koskeva asetus sekä maatalouden panos- ja tuotostilastoja koskeva puiteasetus.

Eri vaihtoehtojen vaikutusten yksityiskohtaisen arvioinnin jälkeen päädyttiin seuraaviin tuloksiin:

Vaihtoehto 1 (perusskenaario) tarjoaa heikoimmat tulokset lähes kaikilta kannoilta, etenkin pitkällä aikavälillä, koska tietotarpeista ja resurssien rajoituksista tulee entistä kiireellisempiä. Vaihtoehto 2 (voimassaolon jatkaminen) tuottaa vain vähän arvoa lyhyellä aikavälillä ja vahingoittaa vakavasti Euroopan maataloustilastojärjestelmän toimintaa pitkällä aikavälillä, koska siitä tulee vanhentunut ja vaikeakäyttöinen. Vaihtoehdot 3 (yksi puiteasetus) ja 4 (kaksivaiheinen integrointi) – alkuvaiheen investoinneista ja uusista EU-asetuksista huolimatta – tarjoavat parhaat mahdollisuudet saavuttaa aiemmin muotoillut tavoitteet kustannustehokkaasti, niissä on suhteellisesti vähiten riskejä, niillä on eniten positiivisia epäsuoria vaikutuksia ja ne tyydyttävät parhaiten sidosryhmien vaatimukset. Ne täyttävät myös REFIT-aloitteen tavoitteet unionin lainsäädännön päivittämisestä niin, että parannetaan sen kustannushyötysuhdetta ja kevennetään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin) kohdistuvaa rasitetta. Vaihtoehdon 4 lisähyötynä on myös se, että ajoituksen kannalta se aiheuttaa vähemmän riskejä lainsäädäntöprosessissa (neuvoston ja parlamentin on hyväksyttävä uusi maatilojen laskentaa koskeva asetus viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä) ja se on hieman joustavampi keveämmän lainsäädäntörakenteen ansiosta. Sen vuoksi Eurostat pitää vaihtoehtoa 4 parempana kuin vaihtoehtoa 3.

Myös Euroopan maataloustilastojärjestelmän keskeiset sidosryhmät – eli komissio tietojen käyttäjänä, kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset tietojen tuottajina sekä maataloustuottajat vastaajina – pitävät vaihtoehtoa 4 parhaana.

Sääntelyn toimivuus ja yksinkertaistaminen

Ehdotuksen tavoitteena REFIT-ohjelman kannalta on hyödyntää toimitettuja tietoja mahdollisimman hyvin Euroopan maataloustilastojen laatimisen nykyisiä ja tulevia tarpeita varten ja rajoittaa samalla vastaajiin kohdistuvaa rasitetta. Nämä tavoitteet saavutetaan yhdistämällä samojen puitteiden alle erilaisia Euroopan tilastojen tiedonkeruita, jotka nyt ovat eri asetusten piirissä.

Malliskenaarioiden pohjalta lasketut yksityiskohtaiset tiedot kustannusten pienentymisestä tiedontuottajien ja toimittajien osalta ovat saatavilla vaikutustenarvioinnissa (kohta 5 ”Impact Analysis” ja liite 4 ”Impact analysis methodology”).

Ehdotuksella pyritään keventämään mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin kohdistuvaa rasitetta nostamalla kyselytutkimusten kynnysarvoja.

Ehdotuksella edistetään tukena olevan tieto- ja viestintätekniikan yhteentoimivuutta ja uudelleenkäytettävyyttä seuraavilla tavoilla:

Tietokokonaisuuksiin sovellettavat samat tekniset eritelmät. Eritelmät sisältävät muuttujien määrän ja kuvauksen, tilastoluokitukset, tilastollisen perusjoukon ominaisuustiedot, havaintoyksiköt ja vastaajat, viitekaudet ja viitepäivät sekä vaatimukset, jotka koskevat maantieteellistä kattavuutta, otannan ominaisuuksia, kenttätyön teknisiä seikkoja, tietojen toimitustyötä ja puuttuvien tietojen korvaamista, painotusta, estimointia ja varianssin estimointia.

Samat Eurostatin ja jäsenvaltioiden välisen tietojen toimittamisen, vaihdon ja jakamisen standardit. Nämä standardit kattavat käsitteet, prosessit ja tuotteet, myös tiedot ja metatiedot.

Kun tietojen laatu täyttää asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa esitetyt laatukriteerit, jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa useista lähteistä peräisin olevia tietoja, mukaan luettuina innovatiiviset menetelmät tai toimintatavat, kunhan ne varmistavat, että tuotettavat tiedot ovat vertailukelpoisia ja täyttävät asetuksessa vahvistetut erityisvaatimukset.

Perusoikeudet

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia perusoikeuksien suojeluun. Tämän ehdotuksen tärkeimmät näkökohdat ovat sen mahdolliset vaikutukset tietosuojaan (jota koskevista oikeuksista säädetään Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa ja johdetussa oikeudessa 5 ). Valituissa toimintavaihtoehdoissa ei kuitenkaan esitetä tietosuojasäännösten muuttamista. Tilastoja koskevassa kansallisessa ja unionin lainsäädännössä säädetään, että kansalliset tilastolaitokset takaavat tietosuojan. Käytössä on järeät toimintalinjat, joilla esimerkiksi turvataan vastaajien luottamuksellisuus, poistetaan tietojen tunnistettavuus ja suojataan kyselyvastaukset.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotuksella on rahoitusvaikutuksia vuosina 2019 ja 2020 (mahdolliset rahoitusvaikutukset ulottuvat vuoteen 2028 seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä riippuen).

Nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana määrärahojen kokonaismääräksi arvioidaan 40 miljoonaa euroa. Yksityiskohtaiset talousarviovaikutukset esitetään säädökseen liittyvässä rahoitusselvityksessä.

5.LISÄTIEDOT

Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Euroopan parlamentin ja neuvoston odotetaan hyväksyvän asetusehdotuksen vuonna 2017, ja pian tämän jälkeen komissio voisi antaa täytäntöönpanotoimenpiteet.

Jäsenvaltioiden odotetaan käynnistävän uuden asetuksen mukaiset tietojen toimitukset komissiolle vuonna 2022.

Ehdotettu säädös on osa Euroopan maataloustilastojärjestelmää, ja siitä tehdään täydellinen arviointi muun muassa sen selvittämiseksi, kuinka toimiva ja tehokas se on ollut tavoitteiden saavuttamisessa ja tarvitaanko uusia toimenpiteitä tai muutoksia.

Säännösten noudattamista koskeva vuotuinen seuranta tuotettujen tilastojen osalta

Eurostat arvioi säännösten noudattamista vuosittain. Arvioinneissa tarkastellaan tietojen saatavuutta, laatua ja oikea-aikaisuutta sekä seurantatoimia säännöstenvastaisuuksien tapauksessa.

Unionin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti jäsenvaltioiden edellytetään toimittavan komissiolle maataloustilastoja koskevat asiaankuuluvat luvut. Näihin lukuihin sovelletaan tiukkoja toimitusmääräaikoja, joita on noudatettava unionin tilastojen hyvän hallinnan, jakelun ja hyödyllisyyden vuoksi, koska jos tietoja ei ole tai ne ovat puutteellisia, tietojen saatavuus kärsii (eli ei ole mahdollista laskea unionin aggregaatteja ja julkaista tietoja suunniteltujen aikataulujen mukaisesti).

Asetusta (EY) N:o 223/2009, joka on Euroopan tilastojärjestelmän toiminnan ja Euroopan tilastojen tuottamista koskevien kaikkien alakohtaisten säädösten oikeudellinen peruskehys, muutettiin 29. huhtikuuta 2015.

Tietojen ajantasaisuus, oikea-aikaisuus ja täydellisyys ovat jo tärkeitä tekijöitä vuotuisissa säännönmukaisuuden arvioinneissa, jotta varmistetaan maataloustilastojen jakelu ajallaan, mutta niihin ja muihin laatutekijöihin on kiinnitettävä lisähuomiota luottamuksen lisäämiseksi Euroopan tilastojärjestelmän tuottamiin tilastoihin.

Euroopan maataloustilastojärjestelmän jatkuva parantaminen: uusien tietotarpeiden ja -lähteiden yksilöinti, johdonmukaisuuden lisääminen ja rasitteen keventäminen

Eurostat on käymässä vuotuisia kuulemisia komission muiden yksikköjen kanssa. Tärkeä osa näissä kuulemisissa on tietojenvaihto eri työohjelmista. Ne tarjoavat virallisen foorumin, jolla voidaan tuoda esiin uusia tilastoja koskevia uusia tarpeita ja tarkastella käytettävissä olevien tilastojen hyödyllisyyttä.

Muuta yhteistyötä komission muiden yksikköjen, kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten kanssa tehdään hierarkian eri tasoilla säännöllisissä työryhmäkokouksissa ja seminaareissa, johtajien ryhmän kokouksissa, Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean kokouksissa ja säännöllisen kahdenvälisen tiedonvaihdon kautta. Erityishuomiota kiinnitetään hallinnollisten tietojen ja muiden unionin lainsäädännön nojalla ylläpidettyjen tietolähteiden kartoittamiseen ja sen arviointiin, soveltuvatko ne tilastojen tuottamiseen. Tämän perusteella voidaan laatia sopimuksia niiden vakaudesta, saatavuudesta ja mahdollisesta mukauttamisesta, jotta ne sopisivat paremmin tilastovaatimuksiin. Lisäksi tehdään säännöllisiä kyselytutkimuksia ja analyysejä, joilla kartoitetaan mahdollisuuksia Euroopan maataloustilastojen parannuksiin ja rasitteen keventämiseen esimerkiksi poistamalla muuttujia, joiden kustannushyötysuhde on heikko. Uudet joustavammat oikeudelliset puitteet mahdollistavat mukautukset.

Näitä mukautuksia ja oikeudellisen puitteiden yleistä toimivuutta seurataan ja arvioidaan erityisesti aiemmin lueteltuihin strategisiin tavoitteisiin nähden.

Joka kolmas vuosi laadittavat seurantaraportit

Jotta voidaan seurata Euroopan uudistetun maataloustilastojärjestelmän toimivuutta ja varmistaa yksinkertaistamiseen ja rasitteen keventämiseen liittyvien REFIT-tavoitteiden täyttyminen, järjestelmän toimivuudesta raportoidaan säännöllisesti kolmen vuoden välein.

Arviointi

Toisen kolmen vuoden välein laadittavan seurantaraportin korvaa uudistetun maataloustilastojärjestelmän takautuva arviointi, joka tehdään komission arviointisuuntaviivojen mukaisesti. Myös se voi toimia tarvittaessa perustana lainsäädännön lisätarkistuksille.

Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Ehdotettu asetus koostuu 19 artiklasta ja viidestä liitteestä.

Kuten 1 artiklassa todetaan, asetuksen tarkoituksena on laatia puitteet Euroopan maataloustilastoille tilatasolla ja säätää rakenteellisten tietojen integroinnista muihin tietoihin, kuten tuotantomenetelmiä, maaseudun kehittämistoimia ja maatalouden ympäristönäkökohtia koskeviin tietoihin. Keskeiset määritelmät annetaan 2 artiklassa. Soveltamisala ja kattavuus esitetään 3 artiklassa. Ehdotuksella mahdollistetaan uusien tiedonkeruumuotojen ja vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttö ja edistetään sitä, mukaan luettuna hallinnollinen tieto sekä muista lähteistä saatu tieto (4 artikla).

Asetuksen piiriin kuuluvia tilastoja käsitellään 5, 6 ja 7 artiklassa erityisten viitevuosien ja -kausien osalta (10 artikla). Ehdotetaan, että komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä liitteessä III lueteltujen keskeisten ominaisuustietojen muuttamiseksi (5 artikla) – tämä koskee vain niiden linjaamista hallinnollisten rekistereiden mukaisiksi – ja liitteessä IV lueteltujen moduulien yksityiskohtaisten aiheiden muuttamiseksi (8 artikla), jotta voidaan mukauttaa kerättyjä tietoja tulevien käyttäjien tarpeisiin ja vastata käyttäjien erityisvaatimuksiin kertaluonteisissa kyselytutkimuksissa (9 artikla).

Komissiolle olisi myös siirrettävä valta antaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat tietokokonaisuuksia varten vaadittuja teknisiä eritelmiä (8 artikla) ja laaturaportointia (11 artikla). Laaturaportointiin liittyvät vaatimukset ovat asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisia. Siinä säädetään viitekehyksestä ja edellytetään, että jäsenvaltiot noudattavat kyseisen asetuksen tilastoperiaatteita ja laatukriteerejä.

Tiedot on toimitettava ennalta määritellyissä määräajoissa (12 artikla).

Asetusluonnokseen sisältyy säännöksiä jäsenvaltioille annettavasta rahoitustuesta (13 ja 14 artikla) seuraavia varten:

tietovaatimusten noudattaminen ja sellaisten menetelmien kehittäminen, joilla pyritään korkeampaan laatuun tai alempiin kustannuksiin tai molempiin, sekä integroitujen maatilatilastojen keräämiseen ja tuottamiseen liittyvä hallinnollinen rasite;

tiedonkeruiden kustannukset;

kertaluonteisten tietojen keruu.

Lisäksi asetukseen sisältyvät unionin taloudellisten etujen suojaamista (15 artikla) ja siirretyn säädösvallan käyttöä (16 artikla) koskevat vaaditut säännökset.

Loppuartikloissa viitataan komiteamenettelyyn (17 artikla) ja kumotaan kaksi voimassa olevaa asetusta, jotka korvataan kokonaisuudessaan tällä asetuksella (18 artikla).

Viidessä liitteessä esitetään yksityiskohtaiset tiedot kotieläinyksikkökertoimista, aineellisten kynnysarvojen luettelo, olennaisia rakennetietoja koskevien ominaisuustietojen luettelo, moduuleissa katettavat ominaisuustiedot sekä tarkkuuteen liittyvät vaatimukset.

2016/0389 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

integroiduista maatilatilastoista

sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1166/2008 6 vahvistetaan puitteet maatilojen rakennetta koskeville Euroopan tilastoille vuoteen 2016 asti. Asetus (EY) N:o 1166/2008 olisi näin ollen kumottava.

(2)Maatilojen rakennetta koskevien kyselytutkimusten ohjelmaa, jota on toteutettu unionissa vuodesta 1966 lähtien, olisi jatkettava, jotta voidaan tarkastella maatilojen rakenteen muutossuuntauksia unionin tasolla ja tarjota tilastollinen tietopohja, jota tarvitaan alaan liittyvän politiikan, kuten yhteisen maatalouspolitiikan, ympäristöpolitiikan sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen liittyvän politiikan, suunnittelua, täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia varten.

(3)Maataloustilastojen kansainvälisen arvioinnin tuloksena perustettiin YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAOn maatalous- ja maaseututilastojen parantamiseen tähtäävä globaali strategia, jonka YK:n tilastotoimikunta vahvisti vuonna 2010. Euroopan maataloustilasoissa olisi tapauksen mukaan noudatettava tämän globaalin strategian samoin kuin maatalouslaskentaa koskevaa FAOn ohjelman (FAO World Programme for the Census of Agriculture 2020) suosituksia.

(4)Seuraavaa vuosikymmentä varten olisi perustettava maatiloja koskeva moneen tarkoitukseen soveltuva kyselytutkimusohjelma, jotta saadaan puitteet yhdenmukaistettuja, vertailukelpoisia ja johdonmukaisia tilastoja varten.

(5)Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean marraskuussa 2015 vahvistamassa maataloustilastostrategiassa vuodesta 2020 eteenpäin esitetään, että annetaan kaksi puiteasetusta, joissa katetaan kaikki maataloustilastojen näkökohdat, maatalouden tilinpitoa lukuun ottamatta. Tämä integroituja maatilatilastoja käsittelevä asetus on toinen näistä puiteasetuksista.

(6)Maatilojen rakennetta koskevien tietojen yhdenmukaistamisen ja vertailukelpoisuuden vuoksi ja yhteisen markkinajärjestelyn tämänhetkisten tarpeiden täyttämiseksi, etenkin hedelmä- ja viinialalla, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1337/2011 7 olisi integroitava maatilatason rakenteellisiin tietoihin vuodesta 2023 eteenpäin. Asetus (EU) N:o 1337/2011 olisi näin ollen kumottava.

(7)On tärkeää, että määritettäessä yhteisen maatalouspolitiikan kehittämistä kaikista jäsenvaltioista saadaan vertailukelpoisia maatilojen rakennetilastoja. Sen vuoksi kyselytutkimuksen ominaisuustietojen osalta olisi käytettävä mahdollisimman pitkälti standardiluokituksia ja yhteisiä määritelmiä.

(8)Maatilojen perusrekisterien ja otantatutkimuksen osittamiseen vaadittavien muiden tietojen saattamiseksi ajan tasalle unionissa olevat maatilat olisi laskettava vähintään joka kymmenes vuosi. Tuorein laskenta toteutettiin vuosina 2009/2010.

(9)Maatiloille ja hallinnolle aiheutuvan tarpeettoman rasitteen välttämiseksi olisi vahvistettava tietyt kynnysarvot siten, että muut kuin merkitykselliset yksiköt jätetään niiden perusyksikköjen ulkopuolelle, joiden osalta tilastoja kootaan.

(10)Maataloustilastojen olisi katettava maataloustuotantoon käytetyt kaikki alueet, mukaan luettuna useiden maatilojen käyttämä maa, johon sovelletaan yhteisoikeutta.

(11)Vastaajiin kohdistuvan rasitteen keventämiseksi kansallisten tilastolaitosten ja muiden kansallisten viranomaisten olisi päästävä käyttämään hallinnollisia tietoja sikäli kuin kyseiset tiedot ovat tarpeellisia Euroopan tilastojen kehittämisen, tuottamisen ja jakelun kannalta.

(12)Euroopan maataloustilastojärjestelmän joustavuuden ja maataloustilastojen yksinkertaistamisen ja nykyaikaistamisen vuoksi kerätyt muuttujat olisi jaettava eri keruuryhmiin (olennaiset tiedot ja moduulit), joiden tiheys tai edustavuus tai molemmat vaihtelevat.

(13)Tietojenkeruuta maatilojen ravinteiden ja veden käytöstä sekä tuotantomenetelmistä olisi parannettava, jotta voidaan tuottaa enemmän tilastotietoja maatalouden ympäristöpolitiikan kehittämistä varten ja parantaa maatalouden ympäristöindikaattorien laatua.

(14)Maatilojen maantieteellisiä viitetietoja varten yhteisenä viitekehyksenä olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY 8 liitteen I mukaista standardoitua eurooppalaista paikannusruudustoa.

(15)Komissio noudattaa toimitettujen tietojen luottamuksellisuutta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 9 mukaisesti. Tarvittava tietojen luottamuksellisuuden suoja olisi varmistettava muun muassa rajoittamalla sijaintia koskevien muuttujien käyttö tietojen paikka-analyysiin ja käyttämällä asianmukaista aggregointia tilastoja julkaistaessa. Sen vuoksi luottamuksellisuuden suojaa ja tietojen levittämisen laatunäkökohtia varten olisi laadittava yhdenmukainen lähestymistapa.

(16)Tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan direktiiviä 95/46/EY ja sen kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä ja/tai tapauksen mukaan asetusta (EY) N:o 45/2001.

(17)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 10 vahvistetaan tässä asetuksessa tarkoitettu Euroopan unionin tilastollinen toimialaluokitus maatilojen merkityksellisen perusjoukon määrittelemistä varten.

(18)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 11 mukaisesti alueyksiköt olisi määritettävä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön (NUTS) mukaisesti.

(19)Kyselytutkimuksen tekemistä varten sekä jäsenvaltioilta että unionilta olisi edellytettävä rahoitusta tiettyjen vuosien ajan. Sen vuoksi olisi säädettävä unionin avustuksesta, jolla tuetaan kyselytutkimusohjelmaa Euroopan maatalouden tukirahastosta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1306/2013 12 nojalla.

(20)Tässä asetuksessa vahvistetaan määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen kestoajaksi; monivuotinen rahoituskehys muodostaa pääasiallisen viitteen budjettivallan käyttäjälle vuotuisessa talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 17 kohdan mukaisesti. Asetuksessa varaudutaan vahvistamaan talousarvio myöhemmän rahoituskehyksen puitteissa uusia kyselytutkimuksia varten.

(21)Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on eurooppalaisten tilastojen järjestelmällinen tuottaminen unionin maatiloista, vaan se voidaan johdonmukaisuuteen ja vertailukelpoisuuteen liittyvien syiden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, minkä vuoksi unionin olisi toteutettava toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

(22)Asetus (EY) N:o 223/2009 tarjoaa puitteet Euroopan tilastoille ja siinä edellytetään, että jäsenvaltiot noudattavat asetuksessa vahvistettuja tilastoperiaatteita ja laatukriteerejä. Laaturaportit ovat olennaisen tärkeitä, kun arvioidaan ja parannetaan Euroopan tilastojen laatua ja tiedotetaan siitä. Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea on vahvistanut Euroopan tilastojärjestelmän laaturaporttien rakennestandardin asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan mukaisesti. Kyseisen Euroopan tilastojärjestelmän standardin pitäisi edistää asetuksen mukaisen laaturaportoinnin yhdenmukaistamista.

(23)Moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti on suoritettu vaikutustenarviointi sen varmistamiseksi, että tällä asetuksella perustettavassa kyselytutkimusohjelmassa keskitytään saavuttamaan tavoitteet tehokkaasti ja että ohjelmaan sisällytetään talousarvioon liittyvät rajoitukset jo sen suunnitteluvaiheessa.

(24)Jotta varmistettaisiin tämän asetuksen yhdenmukaiset täytäntöönpanoedellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta siltä osin kuin kyseessä on liitteessä III lueteltujen ominaisuustietojen kuvausten ja toimitettavien tietojen teknisten osatekijöiden eritteleminen, kertaluonteisesti toimitettavien tietojen määrittäminen sekä laaturaporttien yksityiskohtaisten sääntöjen ja sisällön vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 14 mukaisesti.

(25)Jotta voidaan ottaa huomioon pääasiassa maataloudessa tapahtuneesta kehityksestä, tarkistetusta lainsäädännöstä ja muuttuvista poliittisista prioriteeteista johtuvat uudet tietotarpeet, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 290 artiklan mukaisesti säädöksiä liitteessä IV lueteltujen aiheiden muuttamisesta. Jotta voidaan säätää yhteensopivuudesta ja helpottaa muiden tietolähteiden käyttöä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 290 artiklan mukaisesti säädöksiä liitteessä III lueteltujen ominaisuustietojen muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa 15 . Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, on erityisen tärkeää, että Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille ja että Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(26)Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu.

(27)Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa on kuultu,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet Euroopan tilastoille maatilatasolla ja säädetään rakenteellisten tietojen integroinnista tuotantomenetelmiä, maaseudun kehittämistoimia ja maatalouden ympäristönäkökohtia koskeviin tietoihin ja muihin asiaan liittyviin tietoihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)’maatilalla’ tai ’tilalla’ yhtä teknistä ja taloudellista yksikköä, jolla on yksi hallinto ja joka harjoittaa taloudellista toimintaa maataloudessa joko ensisijaisena tai toissijaisena toimenaan unionin talousalueella asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukaisesti ja kuuluu ryhmiin A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 tai ryhmän A.01.6 kohtaan ”maan säilyttäminen maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa”. Luokan A.01.49 toiminnoista huomioon otetaan vain ”Puoliksi kesytettyjen tai muiden elävien eläinten kasvattaminen ja jalostus” (hyönteisten kasvatusta lukuun ottamatta) ja ”Mehiläishoito sekä hunajan ja mehiläisvahan tuotanto”;

b)’yhteismaan maatalousyksiköllä’ maayksikköä, johon sovelletaan yhteisoikeutta ja jota useat maatilat käyttävät maataloustuotantoon mutta jota ei ole jaettu niiden kesken;

c)    ’alueella’ tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistön (NUTS) alueellista yksikköä, joka on määritetty asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisesti;

d)    ’kotieläinyksiköllä’ vakioitua mittayksikköä, jonka avulla voidaan aggregoida erilaisia kotieläinluokkia niiden vertailua varten; kertoimet, joilla määritetään kotieläinyksiköt eri kotieläinluokkien osalta, luetellaan liitteessä I;

e)    ’tutkimuksen viitevuodella’ kalenterivuotta, johon viitekaudet viittaavat;

f)    ’kotipuutarhalla’ alueita, joita käytetään omaan kulutukseen tarkoitettujen elintarvikkeiden tuottamiseen.

3 artikla

Kattavuus

1.Tämän asetuksen mukaisesti vaadittujen tietojen on katettava 98 prosenttia jäsenvaltion koko käytössä olevasta maatalousmaasta (kotipuutarhat pois lukien) ja 98 prosenttia kotieläinyksiköistä.

2.Näiden vaatimusten täyttämiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava edustavat tiedot maatiloista ja yhteismaan maatalousyksiköistä, jotka täyttävät vähintään yhden liitteessä II luetelluista aineellisista kynnysarvoista maatalousmaan koon tai eläinten lukumäärän osalta.

3.Jos 2 kohdassa täsmennetty pääasiallinen tutkimuskehikko edustaa yli 98:aa prosenttia kansallisesta maataloustuotannosta, joka on mitattu komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1198/2014 16 mukaisena standardituotoksena, jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti ja edellyttäen, että komissio (Eurostat) antaa tähän ennakkohyväksynnän, vahvistaa korkeamman aineellisen tai vastaavan taloudellisen kynnysarvon tutkimuskehikon pienentämiseksi, kunhan saavutetaan 98 prosentin kattavuus koko käytössä olevasta maatalousmaasta (kotipuutarhat pois lukien) ja 98 prosentin kattavuus kotieläinyksiköistä jäsenvaltioissa.

4.Jos 2 kohdassa täsmennetty pääasiallinen tutkimuskehikko ei edusta 98:aa prosenttia käytössä olevasta maatalousmaasta eikä 98:aa prosenttia kotieläinyksiköistä, jäsenvaltioiden on laajennettava kehikkoa vahvistamalla 2 kohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja alemmat kynnysarvot tai vahvistamalla uusia kynnysarvoja tai vahvistamalla nämä molemmat.

4 artikla

Tietolähteet

1.Tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen hankkimiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava tilastollisia kyselytutkimuksia.

2.Jäsenvaltiot voivat käyttää tietoja, jotka on saatu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1307/2013 17 perustetusta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä (IACS), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1760/2000 18 perustetusta nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmästä ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 21/2004 19 perustetusta lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmästä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1308/2013 20 145 artiklan mukaisesti täytäntöön pannusta viinitilarekisteristä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 21 nojalla perustetuista luonnonmukaisen maatalouden rekistereistä, edellyttäen että näiden tietojen laatu on vähintään yhtä hyvä kuin tilastollisista kyselytutkimuksista saatujen tietojen. Jäsenvaltiot voivat myös käyttää hallinnollisia tietolähteitä, jotka liittyvät tiettyihin maaseudun kehittämistoimiin.

3.Jäsenvaltioilla on oltava oikeus käyttää muitakin kuin 2 kohdassa mainittuja tietolähteitä, kunhan niistä saadut tiedot ovat vähintään saman laatuisia kuin tilastollisista kyselytutkimuksista saadut. Jos jäsenvaltiot päättävät käyttää muita tietolähteitä, niiden on ilmoitettava tästä komissiolle (Eurostatille) tutkimuksen viitevuotta edeltävän vuoden aikana ja toimitettava yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä lähteestä saatujen tietojen laadusta ja käytettävistä tiedonkeruumenetelmistä.

4.Tämän asetuksen vaatimusten täyttämisestä vastaavilla kansallisilla viranomaisilla on oltava oikeus saada ja käyttää viipymättä ja maksutta tietoja, mukaan luettuna maatiloja koskevat yksittäiset tiedot ja tilojen haltijoiden henkilötiedot, jotka sisältyvät niiden kansallisella alueella laadittuihin hallinnollisiin rekistereihin asetuksen (EY) N:o 223/2009 17 a artiklan nojalla. Kansallisten viranomaisten ja hallinnollisten rekisterien haltijoiden on vahvistettava tarvittavat yhteistyömekanismit.

5 artikla

Olennaiset rakennetiedot

1.Jäsenvaltioiden on kerättävä ja toimitettava liitteessä III luetellut olennaiset rakennetiedot, jäljempänä ’olennaiset tiedot’, jotka liittyvät 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin maatiloihin, tutkimuksen viitevuosilta 2020, 2023 ja 2026. Olennaisten tietojen keruu viitevuodelta 2020 on toteutettava laskentana.

2.Olennaisten tietojen keruut viitevuosilta 2023 ja 2026 voidaan toteuttaa otantatutkimuksina. Tällöin jäsenvaltioiden on varmistettava, että painotetut tutkimustulokset ovat maatiloja kullakin alueella tilastollisesti edustavia ja että ne on suunniteltu täyttämään liitteessä V vahvistetut tarkkuusvaatimukset.

3.Jos jonkin liitteessä III luetellun ominaisuustiedon esiintyvyys jäsenvaltiossa on alhainen tai nolla, se voidaan jättää pois tiedonkeruusta, edellyttäen että asianomainen jäsenvaltio toimittaa komissiolle (Eurostatille) tutkimuksen viitevuotta edeltävän kalenterivuoden aikana asianmukaisesti perustellut tiedot sen poisjättämisestä.

4.Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä liitteessä III lueteltujen ominaisuustietojen kuvausten täsmentämiseksi.

5.Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään [Publications Office, please insert the exact date: entry into force of this Regulation+6 months, or 31 December 2018, whichever is the latest] tutkimuksen viitevuoden 2020 osalta, viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 tutkimuksen viitevuoden 2023 osalta ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 tutkimuksen viitevuoden 2026 osalta.

6.Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 16 artiklan mukaisesti liitteessä III lueteltujen tietojen muuttamiseksi, jos se on tarpeen 4 artiklan 2 kohdassa täsmennettyjen tietolähteiden yhdenmukaistamista varten vuosiksi 2023 ja 2026. Harjoittaessaan tätä valtaa komissio varmistaa, että tällaisilla delegoiduilla säädöksillä korvataan liitteessä III olevat vain sellaiset ominaisuustiedot, joita ei enää voida johtaa suoraan tietyistä tietolähteistä. Lisäksi se varmistaa, että tällaisilla delegoiduilla säädöksillä ei aiheuteta merkittävää lisärasitetta tai -kustannuksia jäsenvaltioille tai vastaajille ja että enintään 10 prosenttia – pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun – liitteessä III luetteluista ominaisuustiedoista muutetaan.

7.Nämä delegoidut säädökset on annettava 30 päivään syyskuuta 2021 mennessä tutkimusviitevuoden 2023 osalta ja 30 päivään syyskuuta 2024 mennessä tutkimusviitevuoden 2026 osalta.

6 artikla

Kehikon laajentaminen

1.Jäsenvaltioiden, jotka laajentavat tutkimuskehikkoa 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti, on toimitettava kyseiseen tutkimusviitevuotta 2020 koskevaan kehikon laajentamiseen sisältyvistä maatiloista olennaiset tiedot, jotka sisältävät liitteessä III täsmennetyt tiedot.

2.Tiedot kehikon laajentamisen piiriin kuuluvista tiloista voidaan kerätä otantatutkimuksilla. Tällöin jäsenvaltioiden on varmistettava, että painotetut tutkimustulokset ovat maatiloja kullakin alueella tilastollisesti edustavia ja että ne on suunniteltu täyttämään liitteessä V vahvistetut tarkkuusvaatimukset.

7 artikla

Moduulitiedot

1.Jäsenvaltioiden on kerättävä ja toimitettava moduulitiedot, jäljempänä ’moduulit’, liitteessä luetteluista aiheista ja yksityiskohtaisista aiheista seuraavilta tutkimusviitevuosilta:

a) ”Työvoima ja muu ansiotoiminta” -moduuli vuosilta 2020, 2023 ja 2026; 

b) ”Maaseudun kehittäminen” -moduuli vuosilta 2020, 2023 ja 2026;

c) ”Eläinsuojat ja lannankäsittely” -moduuli vuosilta 2020 ja 2026;

d) ”Kastelu”-moduuli vuodelta 2023;

e) ”Maanhoitokäytännöt”-moduuli vuodelta 2023;

f) ”Koneet ja laitteet”-moduuli vuodelta 2023;

g) ”Hedelmätarhat”-moduuli vuodelta 2023;

h) ”Viinitarhat”-moduuli vuodelta 2026.

2.Näiden tiedonkeruiden piiriin kuuluvat 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut maatilat.

3.Moduulit voidaan kerätä otantatutkimuksilla. Tällöin jäsenvaltioiden on varmistettava, että painotetut tutkimustulokset ovat maatiloja kullakin alueella tilastollisesti edustavia ja että ne on suunniteltu täyttämään liitteessä V vahvistetut tarkkuusvaatimukset.

4.Moduulit on kerättävä niiden maatilojen päällekkäisotoksista, joilta on kerätty olennaiset tiedot samalta viitevuodelta. Kunkin moduuleista tietoa antavan tietueen mukana on joka tapauksessa oltava liitteessä III luetellut olennaiset tiedot.

5.Jäsenvaltiot, joissa on alle 1 000 hehtaaria jotakin yksittäistä viljelykasvia, jota tarkoitetaan liitteessä IV olevassa ”Hedelmätarhat”-moduulin yksityiskohtaisissa aiheissa ja jota tuotetaan yksinomaan tai pääasiassa markkinoita varten, vapautetaan ”Hedelmätarhat”-moduulin toteuttamisesta kyseisen viljelykasvin osalta.

6.Jäsenvaltiot, joissa on alle 1 000 hehtaaria viinitarhoja, joihin on istutettu viinin valmistukseen tarkoitettuja viinirypäleitä tuottavia viiniköynnöksiä ja jotka tuottavat yksinomaan tai pääasiassa markkinoita varten, vapautetaan ”Viinitarhat”-moduulin toteuttamisesta.

7.Jäsenvaltiot, joissa käytössä olevasta maatalousmaasta alle 2 prosenttia on kasteltua aluetta ja joissa ei ole NUTS 2 -tason alueita, joilla käytössä olevasta maatalousmaasta vähintään 5 prosenttia on kasteltua aluetta, vapautetaan ”Kastelu”-moduulin toteuttamisesta.

8.Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostatille) 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuista tapauksista tutkimuksen viitevuotta edeltävän vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

9.Jos ominaisuustiedon esiintyvyys jäsenvaltiossa on alhainen tai nolla, se voidaan jättää pois tiedonkeruusta, edellyttäen että komissiolle (Eurostatille) toimitetaan tutkimuksen viitevuotta edeltävän kalenterivuoden aikana asianmukaisesti perustellut tiedot sen poisjättämisestä.

8 artikla

Moduulitietoja koskevat tekniset eritelmät

1.Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään kustakin moduulista toimitettavien tietojen seuraavat tekniset osatekijät ja liitteessä IV luetellut vastaavat aiheet ja yksityiskohtaiset aiheet:

a) luettelo ominaisuustiedoista ja vastaavista mittayksiköistä;

b) ominaisuustietojen kuvaukset.

2.Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään [Publications Office, please insert the exact date: entry into force of this Regulation+6 months, or 31 December 2018, whichever is the latest] tutkimuksen viitevuoden 2020 osalta, viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 tutkimuksen viitevuoden 2023 osalta ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 tutkimuksen viitevuoden 2026 osalta.

3.Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 16 artiklan mukaisesti liitteessä IV lueteltujen yksityiskohtaisten aiheiden muutoksista vuosina 2023 ja 2026. Harjoittaessaan tätä valtaa komission on varmistettava, että tällaisilla delegoiduilla säädöksillä ei aiheuteta merkittävää lisärasitetta tai -kustannuksia jäsenvaltioille tai vastaajille ja että enintään 25 prosenttia – pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun – liitteessä IV luetteluista yksityiskohtaisista aiheista kunkin moduulin osalta muutetaan delegoiduilla säädöksillä.

4.Nämä delegoidut säädökset on annettava 30 päivään syyskuuta 2021 mennessä tutkimusviitevuoden 2023 osalta ja 30 päivään syyskuuta 2024 mennessä tutkimusviitevuoden 2026 osalta.

9 artikla

Kertaluonteiset tiedot

1.Siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä toimitettavien kertaluonteisten tietojen täsmentämiseksi säätämällä seuraavista:

a) luettelo komissiolle (Eurostatille) toimitettavista ominaisuustiedoista, joissa on enintään 40 muuttujaa, ja vastaavista mittayksiköistä;

b) ominaisuustietojen kuvaukset;

c) tarkkuusvaatimukset;

d) tutkimuksen viitevuosi;

e) viitejaksot;

f) mahdolliset tietolähteet ja muut menetelmään liittyvät näkökohdat;

g) toimituspäivät.

2.Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään 12 kuukautta ennen tutkimuksen viitevuoden alkua.

10 artikla

Viitejaksot

Tiedot on kerättävä yhdeltä viitevuodelta, joka on yhteinen kaikille jäsenvaltioille, ja niissä on viitattava tilanteeseen tietyn ajanjakson aikana seuraavasti:

a) Maatalousmaata koskevien ominaisuustietojen osalta: i) maan pääasiallisen käytön on viitattava tutkimuksen viitevuoteen; ii) kunkin jäsenvaltion on vahvistettava tutkimuksen viitevuoteen kuuluva viitepäivä viljelylohkojen tunnistamista varten.

b) Kastelu- ja maanhoitokäytäntöjä koskevien ominaisuustietojen osalta viitejakso on 12 kuukauden jakso, joka päättyy tutkimuksen viitevuoden aikana ja jonka kukin jäsenvaltio vahvistaa tuotantosyklien kattamiseksi.

c) Kotieläimiä, eläinsuojia ja lannankäsittelyä koskevien ominaisuustietojen osalta kunkin jäsenvaltion on vahvistettava tutkimuksen viitevuoteen kuuluva yhteinen viitepäivä. Lannankäsittelyä koskevat ominaisuustiedot viittaavat kyseisenä päivänä päättyvään 12 kuukauden jaksoon.

d) Työvoimaa koskevien ominaisuustietojen osalta kunkin jäsenvaltion on vahvistettava 12 kuukauden viitejakso, joka päättyy tutkimuksen viitevuoteen kuuluvaan yhteiseen viitepäivään.

e) Yksittäisillä maatiloilla toteutettuja maaseudun kehittämistoimia koskevien ominaisuustoimien osalta viitejakso on kolmen vuoden jakso, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta tutkimuksen viitevuotena.

f) Kaikkien muiden ominaisuustietojen osalta kunkin jäsenvaltion on vahvistettava tutkimuksen viitevuoteen kuuluva yhteinen viitepäivä.

11 artikla

Laatu

1.Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet toimitettujen tietojen ja metatietojen laadun varmistamiseksi.

2.Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä laatukriteereitä.

3.Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen ja metatietojen laadun.

4.Tätä varten jäsenvaltioiden on toimitettava kultakin tämän asetuksen piiriin kuuluvalta tutkimuksen viitevuodelta laaturaportti, jossa kuvataan tilastoprosessi ja erityisesti seuraavat:

a) 2 kohdassa tarkoitetut laatuperusteet;

b) tässä asetuksessa täsmennettyjen kattavuusvaatimusten täyttämiseksi sovelletut sisällyttämis- ja poissulkemisperusteet;

c) sovellettu organisointi ja sovelletut menetelmät;

d) tutkimusten otantakehikko;

e) otantatutkimusten osalta saavutettu tarkkuustaso;

f) viitejaksot 10 artiklan mukaisesti;    

g) tietolähteiden laatua koskevat tiedot, muut kuin käytetyt tilastotutkimukset;

h) tiedot jäsenvaltioiden toteuttamasta tietojen validoinnista ennen tietojoukon toimittamista komissiolle (Eurostatille).

Komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään laaturaportteja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja niiden sisältö. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostatille) mahdollisimman pian kaikki tämän asetuksen täytäntöönpanon kannalta merkitykselliset tiedot ja muutokset, jotka voivat vaikuttaa toimitettavien tietojen laatuun.

6.Jäsenvaltioiden on komission (Eurostat) pyynnöstä toimitettava sille kaikki tilastotietojen laadun arviointia varten tarvittavat tiedot.

12 artikla

Tietojen ja metatietojen toimittaminen

1.Jäsenvaltioiden on toimitettava tutkimuksen viitevuoden 2020 osalta validoidut olennaiset ja moduulitiedot ja laaturaportti komissiolle (Eurostatille) 15 kuukauden kuluessa tutkimuksen viitevuoden päättymisestä.

2.Jäsenvaltioiden on toimitettava tutkimuksen viitevuosien 2023 ja 2026 osalta validoidut olennaiset tiedot, työvoimaa ja muuta ansiotoimintaa koskevat moduulitiedot ja laaturaportti komissiolle (Eurostatille) 9 kuukauden kuluessa tutkimuksen viitevuoden päättymisestä. Muita moduuleja koskevat tiedot ja niihin liittyvät metatiedot on toimitettava 12 kuukauden kuluessa tutkimuksen viitevuoden päättymisestä.

3.Komissiolle (Eurostatille) toimitettavien tietojen on oltava yksittäisten maatilojen tasolla. Moduuli- ja kertaluonteiset tiedot on liitettävä liitteessä III lueteltuihin olennaisiin tietoihin yksittäisten maatilojen tasolla samalta viitevuodelta. Toimitettuihin tietueisiin on sisällyttävä ekstrapolointikertoimet.

4.Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot ja metatiedot komission (Eurostatin) täsmentämässä teknisessä muodossa. Tiedot ja metatiedot on toimitettava komissiolle (Eurostatille) keskitetyn vastaanottopisteen kautta.

13 artikla

Unionin rahoitusosuus

1.Unioni voi myöntää tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten avustuksia kansallisille tilastolaitoksille tai muille asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille kansallisille viranomaisille seuraaviin tarkoituksiin:

a)    tietovaatimusten kehittäminen tai täytäntöönpano tai molemmat;

b)    sellaisten menetelmien kehittäminen, joilla pyritään parantamaan laatua tai alentamaan kustannuksia ja hallinnollista rasitetta integroitujen maatilatilastojen keräämiseen ja tuottamiseen liittyen tai molempia.

2.Jäsenvaltiot voivat saada unionilta avustuksia kattaakseen 5, 6 ja 7 artiklassa täsmennetyistä tiedonkeruista aiheutuvat kustannukset 14 artiklassa täsmennettyjen määrärahojen puitteissa.

3.Unionin rahoitusosuus on enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista ottaen huomioon 4 ja 5 kohdassa täsmennetyt enimmäismäärät.

4.Vuoden 2020 olennaisten ja moduulitietojen keruiden yhdistettyjen kustannusten osalta unionin rahoitusosuus rajoitetaan jäljempänä esitettyihin enimmäismääriin:

a) 50 000 euroa Luxemburgille ja Maltalle kummallekin;

b) 1 000 000 euroa Irlannille, Itävallalle, Kroatialle ja Liettualle kullekin;

c) 2 000 000 euroa Bulgarialle, Portugalille, Saksalle, Unkarille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle kullekin;

d) 3 000 000 euroa Espanjalle, Kreikalle ja Ranskalle kullekin

e) 4 000 000 euroa Italialle, Puolalle ja Romanialle kullekin;

f) 300 000 euroa kaikille muille jäsenvaltioille kullekin.

5.Vuosien 2023 ja 2026 olennaisten ja moduulitietojen keruiden osalta 4 kohdassa täsmennettyjä enimmäismääriä alennetaan 50 prosenttia, jollei vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen säännöksistä muuta johdu.

6.Unioni voi antaa 9 artiklassa tarkoitettujen kertaluonteisten tietojen keruuta varten avustuksia asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille kansallisille tilastolaitoksille ja muille kansallisille viranomaisille kertaluonteisten tietojen keruusta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Tällaisen unionin rahoitusosuuden määrä saa olla enintään 90 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

7.    Unionin rahoitustuki myönnetään Euroopan maatalouden tukirahastosta asetuksen (EY) N:o 1306/2013 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan nojalla.

14 artikla

Määrärahat

1.Euroopan unionin määrärahat tutkimuksen viitevuotta 2020 koskevan tiedonkeruuohjelman täytäntöönpanoa varten, mukaan luettuna jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti toimittamien tietojen käsittelyyn komissiossa käytettävien tietokantajärjestelmien hallintoon, ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat määrärahat, ovat 40 000 000 euroa vuosiksi 2018–2020, ja ne katetaan monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020.

2.Sen jälkeen, kun vuoden 2020 jälkeinen monivuotinen rahoituskehys tulee voimaan, budjetti- ja lainsäädäntövallan käyttäjä vahvistaa vuoden 2020 jälkeistä kautta koskevan määrän komission ehdotuksesta.

15 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, johdonmukaisilla ja tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.

2.Komissiolla ja sen edustajilla sekä tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien unionilta tämän ohjelman mukaisesti rahoitusta suoraan tai välillisesti saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden sekä kolmansien osapuolten osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

3.Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF voi suorittaa tutkimuksia, mukaan luettuna paikan päällä tehtävät tarkastukset ja todentamiset, talouden toimijoista, joita tällainen rahoitus koskee suoraan tai välillisesti, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2013 22 sekä neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 23 menettelyjen mukaisesti selvittääkseen, onko avustussopimukseen tai -päätökseen taikka sopimukseen, johon on tämän asetuksen yhteydessä saatu rahoitusta suoraan tai välillisesti, liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

4.Kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä yhteistyösopimuksissa ja tämän asetuksen täytäntöönpanosta seuraavissa avustussopimuksissa ja avustuspäätöksissä on nimenomaisesti annettava komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia.

5.Jos toimen toteuttaminen on ulkoistettu tai edelleenvaltuutettu kokonaan tai osittain, tai jos toimi edellyttää hankintasopimuksen tai taloudellisen tuen myöntämistä kolmannelle osapuolelle, sopimuksessa, avustussopimuksessa tai avustuspäätöksessä on määrättävä, että toimeksiantajan tai tuensaajan on velvoitettava kolmas osapuoli nimenomaisesti hyväksymään kyseinen komission, tilintarkastustuomioistuimen ja OLAFin toimivalta.

6.Edellä olevaa 4 ja 5 kohtaa sovelletaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

16 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.Siirretään 5 artiklan 6 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi […] päivästä […][…] [Publications Office, please insert the exact date of entry into force].

3.Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 6 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.Edellä olevien 5 artiklan 6 kohdan tai 8 artiklan 3 kohdan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

17 artikla

Komiteamenettely

1.Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

18 artikla

Kumoaminen

1.Kumotaan asetus (EU) N:o 1337/2011 1 päivästä tammikuuta 2022.

2.Kumotaan asetus (EY) N:o 1166/2008 1 päivästä tammikuuta 2019.

3.Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA 

1.1.Ehdotuksen/aloitteen nimi

1.2.Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)

1.3.Ehdotuksen/aloitteen luonne

1.4.Tavoite (Tavoitteet)

1.5.Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.6.Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

1.7.Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)

2.HALLINNOINTI 

2.1.Seuranta- ja raportointisäännöt

2.2.Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.3.Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3.EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET 

3.1.Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

3.2.Arvioidut vaikutukset menoihin 

3.2.1.Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

3.2.2.Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

3.2.3.Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.4.Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

3.2.5.Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

3.3.Arvioidut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA 

1.1.Ehdotuksen/aloitteen nimi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus integroiduista maatilatilastoista sekä maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1166/2008 ja monivuotisia viljelykasveja koskevista Euroopan tilastoista 13 päivänä joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta

1.2.Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB) 24  

3403 – Euroopan tilastojen tuottaminen

1.3.Ehdotuksen/aloitteen luonne 

Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen. 

Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen 25 . 

Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen. 

X Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen.

1.4.Tavoite (Tavoitteet)

1.4.1.Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee 

Maatilojen rakennetta koskevilla yhdenmukaistetuilla ja vertailukelpoisilla tiedoilla edistetään komission kymmenen prioriteetin joukkoon kuuluvaa prioriteettia 4 (”Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollisuuspohja”) mutta myös seuraavia prioriteetteja: 1 (”Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin”), 3 (”Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka”) ja 9 (”Vahvempi maailmanlaajuinen toimija”).

1.4.2.Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Erityistavoite nro

Komission työohjelma 2016, REFIT-aloite nro 26 – tilastopaketti

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

3403 – Euroopan tilastojen tuottaminen

1.4.3.Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen 

Ehdotuksella on tarkoitus varmistaa taloudellinen tuki jäsenvaltioille maatilojen rakennetta koskevien tietojen keräämiseksi vahvistamalla määrärahat kaudeksi 2019–2020; kautta jatketaan mahdollisesti vuoteen 2028 asti uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä riippuen.

Aloitteella pyritään uudistamaan maatilatason rakennetilastojen keruuta koskevaa lainsäädäntöä, jotta voitaisiin vastata maataloudessa tapahtuneisiin globalisaation ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin muutoksiin ja näistä yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja muuhun maatalouteen liittyvään EU-politiikkaan aiheutuviin muutoksiin, jotka luovat uusia tietotarpeita, ja vähentää maataloustilastotietojen epäjohdonmukaisuutta samoin kuin tieonkeruusta aiheutuvaa rasitetta. Jäsenvaltioiden välillä vertailukelpoiset korkealaatuiset tiedot ovat tärkeitä, jotta voidaan suunnitella, toteuttaa, seurata ja arvioida EU:n prioriteetteja, kuten yhteistä maatalouspolitiikkaa ja siihen liittyvää politiikkaa, joiden osuus EU:n budjetista on lähes 40 prosenttia.

Tilastolainsäädäntö on ensisijaisesti hallinnollista lainsäädäntöä, joka vaikuttaa pääasiassa tietojen käyttäjiin (eli komission muihin yksikköihin), tietojen tuottajiin (kansallisiin tilastolaitoksiin) ja vastaajiin (viljelijöihin), ja sillä on vain vähäisiä suoria taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia. Sidosryhmille aiheutuu eniten suoria kustannuksia uusiin tilastollisiin, organisatorisiin ja teknisiin järjestelmiin mukautumisesta, mutta tästä aiheutuvien kustannusten ja rasitteiden odotetaan maksavan itsensä takaisin keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä, kun tiedonkeruusta aiheutuva rasite kevenee ja saavutetaan tehokkuusetuja ja säästöjä.

EU:n taloudellisen tuen kansallisiin maataloustilastojen tiedonkeruisiin odotetaan jatkuvan uudessa järjestelmässä saman tasoisena ja suhteisena kuin nyt, ja myös kansallisten menojen odotetaan olevan samantasoiset kuin nyt. Kun rasitteen ja kustannusten vähentämiseen tähtäävät toimet ovat toteutuneet täysimääräisesti samoin kuin odotettu maatilojen lukumäärän väheneminen (havaitun suuntauksen perusteella), nämä voivat johtaa tiedonkeruuta varten tarvittavien varojen vähenemiseen.

1.4.4.Tulos- ja vaikutusindikaattorit 

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan

Politiikan tarkastelussa käytetään vuotuisia vaatimustenmukaisuuden arviointeja, jatkuvaa näkemysten vaihtoa sidosryhmien kanssa Euroopan maataloustilastojärjestelmän (EASS) parantamiseksi ja kolmen vuoden välein laadittavia seurantaraportteja, jotka perustuvat useisiin keskeisiin tulosindikaattoreihin ja -tavoitteisiin.

1.5.Ehdotuksen/aloitteen perustelut 

1.5.1.Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä 

Maatilojen rakennetutkimukset (vuoden 2020 maatilojen laskenta ja vuosien 2023 ja 2026 otantatutkimukset) kuuluvat ehdotetun asetuksen piiriin ja rahoitetaan osaksi siitä.

1.5.2.EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

Yhdenmukaistettua EU:n politiikkaa, kuten yhteistä maatalouspolitiikkaa, varten tarvitaan välttämättä korkealaatuisia tietoja, jotka ovat vertailukelpoisia jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan kohdentaa poliittiset toimet tehokkaasti, vaikuttavasti ja oikeudenmukaisesti. Tämä voidaan varmistaa vain Euroopan tilastojärjestelmän yhteisellä ja koordinoidulla toimella. Tämä on erityisen tärkeää alalla, johon on osoitettu lähes 40 prosenttia EU:n koko budjetista; kyseessä on suurin yksittäinen menoerä.

1.5.3.Vastaavista toimista saadut kokemukset

Maatilojen rakennetutkimuksia on tehty EU:n tasolla vuodesta 1966/1967, ja ne ovat edelleen Euroopan maataloustilastojen kulmakivi. Niiden oikeusperustaa on kuitenkin päivitettävä, jotta voidaan vastata edellä esitettyihin haasteisiin ja korjata nykyisen maataloustilastojärjestelmän jälkiarvioinnissa yksilöityjä suurimpia ongelmia, joita ovat seuraavat:

1. Tämänhetkinen maataloustilastolainsäädäntö ei palvele riittävällä tavalla uusia ja tulevia tietotarpeita.

2. Euroopan maataloustilastojärjestelmä ei ole riittävän joustava eikä reagoi riittävän nopeasti uusiin tarpeisiin.

3. Tiedonkeruut eivät ole yhdenmukaistettuja eivätkä johdonmukaisia tyydyttävässä määrin.

4. Tilastoja voitaisiin tuottaa tehokkaammin.

5. Tietojen toimittamiseen liittyvää rasitetta pidetään suurena.

1.5.4.Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Ehdotettu asetus on osa maataloustilastoja koskevaa vuoden 2020 jälkeistä Eurostatin strategiaa, johon on tarkoitus sisältyä kaksi puiteasetusta, jotka koskevat integroituja maatilatilastoja sekä maatalouden panos- ja tuotostilastoja. Molemmilla asetuksilla on yhteinen soveltamisala ja yhteiset tekniset ja menetelmiin liittyvä asiakirjat ja ne kattavat yhdessä kaikki maataloustilastostrategian näkökohdat.

1.6.Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto 

X Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu. 

X    Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta päättyy 31.12.2028

X    Rahoitusvaikutuksia vuosina 2019 ja 2020 (mahdolliset rahoitusvaikutukset ulottuvat vuoteen 2028 uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä riippuen).

◻ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

Käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV,

minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.7.Hallinnointitapa (Hallinnointitavat) 26  

X Suora hallinnointi, jonka komissio toteuttaa käyttämällä

X yksiköitään, myös unionin edustustoissa olevaa henkilöstöään

◻ toimeenpanovirastoja

Hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa

Välillinen hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

◻ kolmansille maille tai niiden nimeämille elimille

◻ kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava)

◻ Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle

◻ varainhoitoasetuksen 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille

◻ julkisoikeudellisille yhteisöille

◻ sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut

◻ sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka antavat riittävät rahoitustakuut

◻ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään asiaa koskevassa perussäädöksessä.

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja.

Huomautuksia

2.HALLINNOINTI 

2.1.Seuranta- ja raportointisäännöt 

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.

Avustusten saajien on toimitettava kerätyt tiedot ja niitä vastaavat laaturaportit.

2.2.Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä 

2.2.1.Todetut riskit 

Mahdollisia tietojen laatuun ja ajantasaisuuteen liittyviä ongelmia.

2.2.2.Tiedot käyttöön otetusta sisäisen valvonnan järjestelmästä.

Jäsenvaltioille ilmoitetaan etukäteen tekniset ja menetelmiin liittyvät asiakirjat ja ohjeet. Määräaikojen noudattamista valvotaan. Laaturaportit tarkastetaan kustakin tutkimuksesta.

2.2.3.Arvio tarkastusten kustannustehokkuudesta ja odotettavissa olevasta virheriskin tasosta 

Tarkastuksista ei aiheudu lisäkustannuksia, koska komission virkamiehet tekevät ne osana työtehtäviään. Tarkastusten etuna on tietojen laadun ja vertailukelpoisuuden paraneminen. Odotettu virheriskin taso on alhainen, koska maataloustilastoja koskevaa tiedonkeruuta on tehty yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 1950-luvulta lähtien. Teknisten ja muiden tutkimusjärjestelmien mukauttaminen voi johtaa virheriskin vähäiseen kohoamiseen lyhyellä aikavälillä, mutta sen odotetaan palautuvan ennalleen keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.

2.3.Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi 

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet

Kaikkien viranomaisvalvontamekanismien soveltamisen lisäksi Eurostat soveltaa petosten vastaista strategiaa komission yleisten petostentorjuntatoimien mukaisesti. Näin varmistetaan, että petosriskien hallintaan sovellettavassa lähestymistavassa suuntaudutaan petoksille alttiiden osa-alueiden ja asianmukaisten vastatoimien kartoittamiseen. Tarvittaessa perustetaan verkkoryhmiä ja otetaan käyttöön riittävät tietotekniikan välineet petosten analysoimiseksi.

Menojen toteutumisen valvontaa varten Eurostat on laatinut valvontastrategian. Strategiaan kuuluvia toimenpiteitä ja välineitä sovelletaan ehdotettuun asetukseen täysimääräisesti. Yksinkertaistamalla, soveltamalla kustannustehokkaita seurantaprosesseja ja tekemällä riskiin perustuvia ennakko- ja jälkitarkastuksia pyritään vähentämään petosten todennäköisyyttä ja ehkäisemään niitä. Petostentorjuntaan liittyvä valistus ja koulutus ovat osa valvontastrategiaa.

3.EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET 

3.1.Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat 

Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

Budjettikohta

Määrärahalaji

Rahoitusosuus

Numero […]
[Otsake…]

JM/EI-JM 27

EFTA-mailta 28

ehdokasmailta 29

kolmansilta mailta

varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

2

05 08 02
”Maatilojen rakennetta koskevien tietojen keruu”

JM

EI

EI

EI

EI

Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

Budjettikohta

Määrärahalaji

Rahoitusosuus

Numero […]
[Otsake…]

JM/EI-JM

EFTA-mailta

ehdokasmailta

kolmansilta mailta

varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

Ei ole

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

3.2.Arvioidut vaikutukset menoihin 

3.2.1.Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

2

05 08 02 ”Maatilojen rakennetta koskevien tietojen keruu”

PO: AGRI

Vuosi
2019 30

Vuosi
2020

YHTEENSÄ

 Toimintamäärärahat

Budjettikohdan numero 05 08 02

Sitoumukset

(1)

39,000

1,000

40,000

Maksut

(2)

19,200

0,900

20,100

Budjettikohdan numero

Sitoumukset

(1a)

Maksut

(2a)

Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat 31  

Budjettikohdan numero

(3)

PO AGRIn
määrärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

= 1 + 1 a + 3

39,000

1,000

40,000

Maksut

= 2 + 2 a

+3

19,200

0,900

20,100Toimintamäärärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

(4)

39,000

1,000

40,000

Maksut

(5)

19,200

0,900

20,100

• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ

(6)

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN 2 kuuluvat
määrärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

=4+ 6

39,000

1,000

40,000

Maksut

=5+ 6

19,200

0,900

20,100

Jos ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia useampaan otsakkeeseen:

• Toimintamäärärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

(4)

Maksut

(5)

• Tiettyjen ohjelmien määrärahoista katettavat hallintomäärärahat YHTEENSÄ

(6)

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEISIIN 1–4 kuuluvat
määrärahat YHTEENSÄ
(Viitemäärä)

Sitoumukset

=4+ 6

Maksut

=5+ 6

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

5

”Hallintomenot”

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

PO: ESTAT 29 01

• Henkilöresurssit

0,549

0,549

1,098

• Muut hallintomenot

0,045

0,030

0,075

PO ESTAT YHTEENSÄ

Määrärahat

0,594

0,579

1,173

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat
määrärahat YHTEENSÄ

(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)

0,594

0,579

1,173

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

2019

2020

YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat
määrärahat YHTEENSÄ

Sitoumukset

39,594

1,579

40,573

Maksut

19,794

1,479

21,273

   

3.2.2.Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin 

◻ Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.

X Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset

2019

2020

TUOTOKSET

Tyyppi 32

Keskimäär. kustannukset

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä yhteensä

Kustannukset yhteensä

ERITYISTAVOITE 1 33

- tuotos

Tietokanta

0,600

1,000

1,600

- tuotos

Maatiloja koskevat mikrotiedot

38,400

0

38,400

Välisumma erityistavoite 1

39,000

1,000

40,000

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

39,000

1,000

40,000

3.2.3.Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3.1.Yhteenveto 

◻ Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.

X    Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

2019

2020

YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen
OTSAKE 5

Henkilöresurssit

0,549

0,549

1,098

Muut hallintomenot

0,045

0,030

0,075

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5,
välisumma

0,594

0,579

1,173

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 34 sisältymättömät

Henkilöresurssit

Muut hallintomenot

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät,
välisumma

YHTEENSÄ

0,594

0,579

1,173

Henkilöresursseihin ja muihin hallintomenoihin käytettävien määrärahojen tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetuilla pääosaston määrärahoilla ja/tai pääosastossa toteutetulla määrärahojen uudelleenjärjestelyillä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

.

3.2.3.2.Henkilöresurssien arvioitu tarve

◻ Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

X Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

Arvio kokoaikaiseksi henkilöstöksi muutettuna

2019

2020

 Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)

29 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)

4.1

4.1

XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)

Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna) 35

XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)

XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa)

XX 01 04 yy  36

- päätoimipaikassa

- EU:n ulkopuolisissa edustustoissa

XX 01 05 02 (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö – epäsuora tutkimustoiminta)

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat ja vuokrahenkilöstö)

Muu budjettikohta (mikä?)

YHTEENSÄ

4.1

4.1

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

- aloitteeseen liittyvien avustusten hallinnointi

- tietojen validointi

- menetelmiin liittyvät tukitoiminnot ja tehtävät

- raporttien analysointi

- tietojen levittäminen

Ulkopuolinen henkilöstö

3.2.4.Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa 

X    Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.

◻ Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät

Ei ole

◻ Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista.

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät.

Ei ole

3.2.5.Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet 

Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.

Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio):

määrärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Vuosi
N

Vuosi
N+1

Vuosi
N+2

Vuosi
N+3

(ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Yhteensä

Rahoitukseen osallistuva taho 

Yhteisrahoituksella katettavat määrärahat YHTEENSÄ3.3.Arvioidut vaikutukset tuloihin 

X Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.

◻ Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:

◻ vaikutukset omiin varoihin

◻ vaikutukset sekalaisiin tuloihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tulopuolen budjettikohta:

Käytettävissä olevat määrärahat kuluvana varainhoitovuonna

Ehdotuksen/aloitteen vaikutus 37

Vuosi
N

Vuosi
N+1

Vuosi
N+2

Vuosi
N+3

(ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Momentti ….

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten tulojen tapauksessa:

Ei sovelleta

Selvitys tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskentamenetelmästä

Ei sovelleta

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1166/2008, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 kumoamisesta (EUVL L 321, 1.12.2008, s. 14).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).
(3) Ks. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation  
(4) Eurostatin julkisten kuulemisten verkkosivut: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass Raportti julkisesta kuulemisesta:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 2001, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 23.11.1995, s. 1) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1166/2008, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 kumoamisesta (EUVL L 321, 1.12.2008, s. 14).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1337/2011, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, monivuotisia viljelykasveja koskevista Euroopan tilastoista sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 357/79 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/109/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 30.12.2011, s. 7).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).
(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).
(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2011, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 13, 18.1.2011, s. 3).
(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).
(13) EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(15) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(16) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1198/2014, annettu 1 päivänä elokuuta 2014, verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 täydentämisestä (EUVL L 321, 7.11.2014, s. 2).
(17) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608).
(18) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta (EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1).
(19) Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8).
(20) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).
(21) Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1).
(22) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
(23) Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).
(24) ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.
(25) Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.
(26) Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(27) JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.
(28) EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.
(29) Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.
(30) Vuosi n on ehdotuksen/aloitteen toteutuksen aloitusvuosi.
(31) Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
(32) Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).
(33) Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2. ”Erityistavoitteet”.
(34) Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.
(35) AC = sopimussuhteiset toimihenkilöt; AL = paikalliset toimihenkilöt; END = kansalliset asiantuntijat; INT = vuokrahenkilöstö, JED = nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.
(36) Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).
(37) Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.

Bryssel 9.12.2016

COM(2016) 786 final

LIITTEET

ehdotukseen

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta

{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}


LIITTEET

ehdotukseen

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta

LIITE I - kotieläinyksikkökertoimet

Eläinlaji

Eläimiä koskevat ominaisuustiedot

Kerroin

Nautaeläimet

Alle vuoden ikäiset

0,400

Vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäiset

0,700

Sonnit, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

1,000

Hiehot, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

0,800

Lypsylehmät

1,000

Muut kuin lypsylehmät

0,800

Lampaat ja vuohet

0,100

Siat

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kg

0,027

Siitosemakot, joiden elopaino on 50 kg tai enemmän

0,500

Muut siat

0,300

Siipikarja

Broilerit

0,007

Munivat kanat

0,014

Muu siipikarja

Kalkkunat

0,030

Ankat

0,010

Hanhet

0,020

Strutsit

0,350

Muu siipikarja, muualle luokittelemattomat

0,001

Kaniinit, siitosnaaraat

0,020Liite II – Luettelo aineellisista kynnysarvoista 1

   

Erä

Kynnysarvo

Käytössä oleva maatalousmaa

5 ha

Pelto

2 ha

Perunat

0,5 ha

Tuoreet vihannekset ja mansikat

0,5 ha

Mauste- ja lääkekasvit, kukat ja koristekasvit, siemenet ja taimet, taimitarhat

0,2 ha

Hedelmäpuut, marjat, pähkinäpuut, sitruspuut, muut monivuotiset viljelykasvit lukuun ottamatta taimitarhoja, viinitarhoja ja oliivipuita

0,3 ha

Viinitarhat

0,1 ha

Oliivipuut

0,3 ha

Kasvihuoneet

100 m2

Viljellyt sienet

100 m2

Kotieläimet

1,5 kotieläinyksikköäLiite III - Olennaiset tiedot: toimitettavat tiedot

Yleiset ominaisuustiedot

Yksiköt/luokat

Tutkimustiedot

-

Maatilan tunniste

maatilatunniste

Tilan sijainti

-

Maantieteellinen sijainti

1 km:n ekvivalentti ruututunniste (INSPIRE)

-

NUTS 3 -alue

NUTS 3 -koodi

-

Tilalla on alueita, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita asetuksen (EU) N:o 1305/2013 mukaisesti.

L/M/O/N 2

Maatilan omistusmuoto

-

Onko tilan oikeudellinen ja taloudellinen vastuu

-

luonnollisella henkilöllä, joka on itsenäisen tilan ainoa haltija?

kyllä/ei

-

-

jos kyllä, onko tämä haltija myös tilan johtaja?

kyllä/ei

-

-

jos ei, onko johtaja haltijan perheenjäsen?

kyllä/ei

-

-

jos kyllä, onko johtaja haltijan puoliso?

kyllä/ei

-

yhdellä tai useammalla luonnollisella henkilöllä, joka on tilayhtymän osakas?

kyllä/ei

-

oikeushenkilöllä?

kyllä/ei

-

Tila on yhteismaan yksikkö

kyllä/ei

Haltija saa EU-tukea tilan maasta tai eläimistä ja sisältyy näin IACS-järjestelmään

kyllä/ei

Tilan johtaja

-

Syntymävuosi

vuosi

-

Sukupuoli

mies/nainen

-

Maataloustyö tilalla (ei kotityö)

AWU-luokat 3

-

Johtajan maatalousalan koulutus

koulutuskoodit

-

Ollut ammatillisessa koulutuksessa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

kyllä/ei

Käytössä olevan maatalousmaan hallintaoikeusmuoto (suhteessa haltijaan)

-

Oman maan viljely

ha

-

Vuokramaan viljely

ha

-

Osuusviljely tai muu

ha

-

Yhteismaa

ha

Luonnonmukainen viljely

kyllä/ei

-

Käytössä oleva maatalousmaa, jolla sovelletaan kansallisten tai Euroopan unionin sääntöjen mukaisia sertifioituja luonnonmukaisia viljelymenetelmiä

ha

-

Käytössä oleva maatalousmaa, jolla ollaan siirtymässä kansallisten tai Euroopan unionin sääntöjen mukaisiin sertifioituihin luonnonmukaisiin viljelymenetelmiin

ha

Osallistuminen muihin ympäristösertifiointijärjestelmiin

kyllä/ei

Muun tilaan suoraan liittyvän ansiotoiminnan merkitys

-

Prosenttiosuus tilan taloudellisesta lopputuotoksesta

%-luokat 4Maata koskevat ominaisuustiedot

Varsinainen kokonaisviljelyala

josta sertifioitua luonnonmukaista viljelyalaa ja/tai siirtymävaiheessa sertifiointia varten

Käytetty maatalousmaa (UAA)

ha

ha

-

Pelto

ha

ha

-

-

Viljanviljely (mukaan lukien siemenviljely)

ha

ha

-

-

-

Tavallinen vehnä ja spelttivehnä

ha

-

-

-

Durumvehnä

ha

-

-

-

Ruis ja syysviljaseokset (ruisseosvilja)

ha

-

-

-

Ohra

ha

-

-

-

Kaura ja kevätviljaseokset (muut kuin ruisseosvilja)

ha

-

-

-

Viljamaissi ja maissintähkäseos

ha

-

-

-

Ruisvehnä

ha

-

-

-

Durra

ha

-

-

-

Muut viljat, muualle luokittelemattomat (tattari, hirssi, kanarianhelpi jne.)

ha

-

-

-

Riisi

ha

-

-

Kuivat palko- ja valkuaiskasvit (mukaan lukien siementuotanto sekä viljan ja palkokasvien seokset)

ha

ha

-

-

-

Herneet, härkäpavut ja makeat lupiinit

ha

-

-

Juurikasvit

ha

ha

-

-

-

Peruna (mukaan lukien siemenperuna)

ha

ha

-

-

-

Sokerijuurikas (lukuun ottamatta siementuotantoa)

ha

ha

-

-

-

Muut juurikasvit, muualle luokittelemattomat

ha

-

-

Teollisuuskasvit

ha

ha

-

-

-

Öljysiemenet

ha

ha

-

-

-

-

Rapsi ja rypsi

ha

-

-

-

-

Auringonkukansiemenet

ha

-

-

-

-

Soija

ha

-

-

-

-

Öljypellava

ha

-

-

-

-

Muut öljykasvit, muualle luokittelemattomat

ha

-

-

-

Kuitukasvit

ha

-

-

-

-

Kuitupellava

ha

-

-

-

-

Hamppu

ha

-

-

-

-

Puuvilla

ha

-

-

-

-

Muut kuitukasvit, muualle luokittelemattomat

ha

-

-

-

Tupakka

ha

-

-

-

Humala

ha

-

-

-

Mauste- ja lääkekasvit

ha

-

-

-

Energiakasvit, muualle luokittelemattomat

ha

-

-

-

Muut teollisuuskasvit, muualle luokittelemattomat

ha

-

-

Tuoreena korjattavat peltokasvit

ha

ha

-

-

-

Lyhytaikaiset nurmikasvit

ha

ha

-

-

-

Tuoreena korjattavat palkokasvit

ha

-

-

-

Vihantamaissi

ha

-

-

-

Muut vihreänä korjattavat viljakasvit (pois lukien vihantamaissi)

ha

-

-

-

Muut vihreänä korjattavat peltokasvit, muualle luokittelemattomat

ha

-

-

Tuoreet vihannekset (mukaan lukien melonit) ja mansikat

ha

ha

-

-

-

Tuoreet vihannekset (mukaan lukien melonit) ja mansikat, jotka on kasvatettu viljelykierrossa puutarhakasvien kanssa (kaupallinen puutarhaviljely)

ha

-

-

-

Tuoreet vihannekset (mukaan lukien melonit) ja mansikat, jotka on kasvatettu viljelykierrossa muiden kuin puutarhakasvien kanssa (avomaa)

ha

-

-

Kukat ja koristekasvit (lukuun ottamatta taimitarhoja)

ha

-

-

Siemenet ja kasvit

ha

ha

-

-

Muut peltokasvit, muualle luokittelemattomat

ha

-

-

Kesanto

ha

-

Pysyvä nurmi

ha

ha

-

-

Nurmi ja niitty lukuun ottamatta luonnonlaidunta

ha

ha

-

-

Luonnonlaidun

ha

ha

-

-

Pysyvä laidun, jota ei enää käytetä tuotantotarkoituksiin ja joka on tukikelpoista

ha

-

Monivuotiset viljelykasvit (mukaan lukien nuoret ja tilapäisesti hylätyt viljelmät, lukuun ottamatta pelkästään omaan kulutukseen tuottavia alueita)

ha

ha

-

-

Hedelmät, marjat ja pähkinät (pois lukien sitrushedelmät, viinirypäleet ja mansikat)

ha

ha

-

-

-

Siemenhedelmät

ha

-

-

-

Kivihedelmät

ha

-

-

-

Subtrooppisen ja trooppisen ilmastovyöhykkeen hedelmät

ha

-

-

-

Marjat (pois lukien mansikat)

ha

-

-

-

Pähkinät

ha

-

-

Sitrushedelmät

ha

ha

-

-

Viinirypäleet

ha

-

-

-

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

ha

ha

-

-

-

-

Suojatun alkuperänimityksen omaavan viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet (SAN)

ha

-

-

-

-

Suojatun maantieteellisen merkinnän omaavan viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet (SMM)

ha

-

-

-

-

Muun viinin (jolla ei ole suojattua alkuperänimitystä eikä suojattua maantieteellistä merkintää) valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet, muualle luokittelemattomat

ha

-

-

-

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet

ha

-

-

-

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet

ha

-

-

Oliivit

ha

ha

-

-

Taimitarhat

ha

-

-

Muut monivuotiset viljelykasvit, mukaan luettuna ihmisravinnoksi tarkoitetut monivuotiset viljelykasvit

ha

-

-

-

Joulupuut

ha

-

Kotipuutarhat

ha

Muu viljelymaa

ha

-

Käyttämätön maatalousmaa

ha

-

Metsämaat

ha

-

-

Lyhytkiertoinen energiapuu

ha

-

Muu maa (maa, jolla on rakennuksia, piha-alueita, teitä, lammikoita ja muuta tuottamatonta maa-aluetta)

ha

Tilan erityisalueet

-

Viljellyt sienet

ha

Kasvihuoneessa tai korkean, sisälle mentävän suojakatoksen alla oleva käytetty maatalousmaa (sisältyy jo edellä olevaan varsinaiseen kokonaisviljelyalaan)

ha

-

Tuoreet vihannekset, mukaan lukien melonit ja mansikat, kasvihuoneessa tai korkean, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

ha

ha

-

Kukat ja koristekasvit (lukuun ottamatta taimitarhoja) kasvihuoneessa tai korkean, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

ha

-

Muut peltokasvit kasvihuoneessa tai korkean, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

-

Monivuotiset kasvit kasvihuoneessa tai korkean, sisälle mentävän, suojakatoksen alla

ha

-

Muu käytetty maatalousmaa kasvihuoneessa tai korkean, sisälle mentävän, suojakatoksen alla, muualle luokittelematon

ha

Kastelu viljellyllä avomaalla

-

Kasteltavissa oleva ala yhteensä

ha

Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot

Eläinten kokonaismäärä

josta sertifioidusti luonnonmukaisesti kasvatettuja ja/tai siirtymävaiheessa sertifiointia varten

Nautaeläimet

päätä

-

Nautaeläimet, alle vuoden ikäiset

päätä

-

Nautaeläimet, vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäiset

päätä

-

-

Sonnit, vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäiset

päätä

-

-

Hiehot, vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäiset

päätä

-

Sonnit, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

päätä

-

Naaraspuoliset nautaeläimet, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

päätä

-

-

Hiehot, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat

päätä

-

-

Lehmät

päätä

-

-

-

Lypsylehmät

päätä

-

-

-

Muut kuin lypsylehmät

päätä

Lampaat ja vuohet

päätä

-

Lampaat (kaiken ikäiset)

päätä

-

-

Siitosnaaraat

päätä

-

-

Muut lampaat

päätä

-

Vuohet (kaiken ikäiset)

päätä

-

-

Siitosnaaraat

päätä

-

-

Muut vuohet

päätä

Siat

päätä

-

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kg

päätä

-

Siitosemakot, joiden elopaino on 50 kg tai enemmän

päätä

-

Muut siat

päätä

Siipikarja

päätä

-

Broilerit

päätä

-

Munivat kanat

päätä

-

-

Munivat kanat, jotka tuottavat ihmisravinnoksi tarkoitettuja munia

päätä

-

-

Muut munivat kanat

päätä

-

Muu siipikarja

päätä

-

-

Kalkkunat

päätä

-

-

Ankat

päätä

-

-

Hanhet

päätä

-

-

Strutsit

päätä

-

-

Muu siipikarja, muualle luokittelemattomat

päätä

Kaniinit

-

Siitosnaaraat

päätä

Mehiläiset

pesät

Hirvieläimet

kyllä/ei

Turkiseläimet

kyllä/ei

Kotieläimet, muualle luokittelemattomat

kyllä/eiLiite IV – Moduulitietoihin sisältyvät aiheet ja yksityiskohtaiset aiheet

Moduuli

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Työvoima

ja muu ansiotoiminta

Tilanhoidon kestävyys

Haltijan ikä

Muu ansiotoiminta

Työvoimapanokset muussa tilan toimintaan suoraan liittyvässä ansiotoiminnassa, pääasiallisena tai toissijaisena toimintana

Muun tilaan suoraan liittyvän ansiotoiminnan merkitys

Muu ansiotoiminta

Maataloustuotannon kannattavuus ja tehokkuus

Maatilan työvoima

Sukupuolten tasa-arvo

Haltijan sukupuoli

Sukupuolten edustus työvoimassa

Riippuvuus maataloustulosta

Muu ansiotoiminta, muu kuin maataloustyö tilan ulkopuolella, pääasiallinen tai toissijainen

Haltija

Johtaja

Työvoimaan kuuluvat perheenjäsenet

Vaikutus työllisyyteen

Työllistettyjen henkilöiden lukumäärä

Yhteys maatalouden työpanokseen

Palkattu työvoima

Työpanoksen mittarit

Työllistettyjen henkilöiden lukumäärä

Tilan epäsäännöllisesti työllistämä työvoima

Urakoitsijoiden työpanos

Moduuli

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittämistoimenpiteistä tukea saavat tilat

Neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut

Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät

Investoinnit fyysiseen omaisuuteen

Luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien vahingoittamien maatalouden tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja aiheellisten ennalta ehkäisevien toimien käyttöönotto

Investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen

Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet

Luonnonmukainen viljely

Natura 2000 -tuet ja vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyvät tuet

Tuet alueille, joilla on luonnonoloista johtuvia rajoitteita tai muita erityisrajoitteita

Eläinten hyvinvointi

Riskienhallinta

Moduuli

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Eläinsuojat ja lannankäsittely

Eläinsuojat

Nautaeläinten suojat

Sikojen suojat

Munivien kanojen suojat

Ravinteiden käyttö ja lannantuotanto tilalla

Lannoitettu käytetty maatalousmaa

Käytettävissä oleva lanta

Muut orgaaniset ja jätteestä saadut lannoitteet kuin lanta

Lannanlevitystekniikat

Levitystapa

Imeytymisaika

Lantaan liittyvät tilat

Lannankäsittelytilat

Lannanvarastointitilat

Moduuli

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Kastelu

Kastelukäytännöt

Kastelun saatavuus

Kastelumenetelmät

Kasteluveden lähteet

Kastelulaitteiden tekniset parametrit

Viljelykasvit, joita on kasteltu 12 kuukauden aikana

Muut viljakasvit

Kuivatut palkokasvit ja valkuaiskasvit

Juurikasvit

Teollisuuskasvit

Tuoreena korjattavat peltokasvit

Muut peltokasvit

Pysyvä nurmi

Monivuotiset kasvit

Moduuli

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Maanhoitokäytännöt

Maanhoitokäytännöt avomaalla

Maanmuokkausmenetelmät

Peltojen kasvipeite

Peltomaan viljelykierto

Ekologinen ala

Moduuli

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Koneet ja laitteet

Koneet

Internet-välineet 

Peruskoneet 

Täsmäviljelyn käyttö 

Kotieläinten käsittelyyn tarkoitetut koneet

Maataloustuotteiden varastointi

Laitteet

Laitteet uusiutuvan energian tuotantoon maatilalla

Moduuli

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Hedelmätarha

Siemenhedelmät

Omenat: Alue viljelmien iän ja puutiheyden mukaan

Päärynät: Alue viljelmien iän ja puutiheyden mukaan

Kivihedelmät

Persikat: Alue viljelmien iän ja puutiheyden mukaan

Nektariinit: Alue viljelmien iän ja puutiheyden mukaan

Aprikoosit: Alue viljelmien iän ja puutiheyden mukaan

Sitrushedelmät

Appelsiinit: Alue viljelmien iän ja puutiheyden mukaan

Pienet sitrushedelmät: Alue viljelmien iän ja puutiheyden mukaan

Sitruunat: Alue viljelmien iän ja puutiheyden mukaan

Oliivit

Alue viljelmien iän ja puutiheyden mukaan

Syötäviksi ja rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet: Alue viljelmien iän ja köynnöstiheyden mukaan

Rusinoiksi tarkoitetut viinirypäleet: Alue viljelmien iän ja köynnöstiheyden mukaan

Moduuli

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Viinitarhat

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

Alue ja ikä

Viinirypälelajikkeet

Lajikkeiden lukumäärä

Koodi ja alue

 Liite V – Tarkkuusvaatimukset

Olennaisten tietojen (vuosina 2023 ja 2026) ja moduulitietojen on oltava tilastollisesti edustavia maatilojen merkityksellisten perusjoukkojen osalta jäljempänä olevassa tarkkuustaulukossa määritellyn mukaisesti NUTS 2 -aluetasolla maatilojen koon ja tyypin osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 5 , komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1198/2014 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/220 6 mukaisesti.

Tarkkuusvaatimuksia sovelletaan jäljempänä olevassa taulukossa esitettyihin ominaisuustietoihin.

Kehikon laajennukseen vuonna 2020 sisältyvien tietojen on oltava tilastollisesti edustavia merkityksellisten perusjoukkojen osalta NUTS 2 -aluetasolla jäljempänä olevassa tarkkuustaulukossa määritellyn mukaisesti.

Lisäksi taulukossa määriteltyjä tarkkuusvaatimuksia sovelletaan kaikkiin NUTS 2 -alueisiin, joilla on vähintään

5 000 tilaa merkityksellisessä perusjoukossa ”Hedelmätarha”- ja ”Viinitarha”-moduulien osalta;

10 000 tilaa merkityksellisessä perusjoukossa olennaisten tietojen, kaikkien muiden moduulien ja kehikon laajennukseen sisältyvien tietojen osalta.

Niiden NUTS 2 -alueiden osalta, joilla on vähemmän tiloja, taulukossa määriteltyjä tarkkuusvaatimuksia sovelletaan niihin liittyviin NUTS 1 -alueisiin, joilla on vähintään

500 tilaa merkityksellisessä perusjoukossa ”Hedelmätarha”- ja ”Viinitarha”-moduulien osalta;

1 000 tilaa merkityksellisessä perusjoukossa olennaisten tietojen, kaikkien muiden moduulien ja kehikon laajennukseen sisältyvien tietojen osalta.

”Hedelmätarha”- ja ”Viinitarha”-moduulien niiden ominaisuustietojen osalta, joihin ei ole sovellettavia tarkkuusvaatimuksia minkään NUTS 2- tai NUTS 1 -alueen osalta, edellytetään kansallisen tason tarkkuutta, jonka suhteellinen keskivirhe on enintään 5 prosenttia.

Muiden moduulien kaikkien ominaisuustietojen osalta, joihin ei ole sovellettavia tarkkuusvaatimuksia minkään NUTS 2- tai NUTS 1 -alueen osalta, edellytetään kansallisen tason tarkkuutta, jonka suhteellinen keskivirhe on enintään 7,5 prosenttia.Tarkkuustaulukko

Merkityksellinen perusjoukko

Ominaisuustiedot, joihin sovelletaan tarkkuusvaatimuksia

Kunkin ominaisuustiedon esiintyvyys merkityksellisessä perusjoukossa

Suhteellinen keskivirhe

Olennaiset tiedot (vuosina 2023 ja 2026)

”Työvoima ja muu ansiotoiminta” -moduuli

Määritelty 5 artiklassa olennaisten tietojen ja 7 artiklassa ”Työvoima ja muu ansiotoiminta” -moduulin osalta

Maata koskevat ominaisuustiedot

Viljanviljely (mukaan lukien siemenviljely)

Öljysiemenet

Vihreänä korjattavat peltokasvit

Tuoreet vihannekset (mukaan luettuna melonit), mansikat, kukat ja koristekasvit (lukuun ottamatta taimitarhoja)

Pysyvä laidun, lukuun ottamatta luonnonlaidunta

Hedelmät, marjat, pähkinät ja sitrushedelmät (pois lukien viinirypäleet ja mansikat)

Viinirypäleet

Oliivit

7,5 % tai enemmän käytössä olevasta maatalousmaasta alueella

< 5 %

Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot

Lypsylehmät

Muut kuin lypsylehmät

Muut nautaeläimet (alle vuoden ikäiset nautaeläimet, vähintään vuoden mutta alle kahden vuoden ikäiset nautaeläimet, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat sonnit, kahden vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat hiehot)

Siitosemakot, joiden elopaino on 50 kg tai enemmän

Porsaat, joiden elopaino on alle 20 kg, ja muut siat

Lampaat ja vuohet

Siipikarja

7,5 % tai enemmän kotieläinyksiköistä alueella ja 5 % tai enemmän ominaisuustiedosta koko maassa

< 5 %

Olennaiset tiedot kehikon laajentamista varten vuonna 2020

Määritelty 6 artiklassa

Maata koskevat ominaisuustiedot

Pelto

Pysyvä laidun, lukuun ottamatta luonnonlaidunta

Monivuotiset kasvit

7,5 % tai enemmän käytössä olevasta maatalousmaasta alueella

< 7,5 %

Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot

Kotieläinyksiköt yhteensä

5 % tai enemmän ominaisuustiedosta koko maassa

< 7,5 %

”Maaseudun kehittäminen” -moduuli ja

”Koneet ja laitteet” -moduuli

Määritelty 7 artiklassa

Maata koskevat ominaisuustiedot kuten ”Työvoima ja muu ansiotoiminta” -moduulin osalta

7,5 % tai enemmän käytössä olevasta maatalousmaasta alueella

< 7,5 %

Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot kuten ”Työvoima ja muu ansiotoiminta” -moduulin osalta

7,5 % tai enemmän kotieläinyksiköistä alueella ja 5 % tai enemmän ominaisuustiedosta koko maassa

< 7,5 %

”Eläinsuojat ja lannankäsittely” -moduuli

Tilojen perusjoukon osajoukko (määritelty 7 artiklassa), jossa on vähintään yksi seuraavista: nautaeläimet, siat, lampaat, vuohet, siipikarja

Kotieläimiä koskevat ominaisuustiedot kuten ”Työvoima ja muu ansiotoiminta” -moduulin osalta

7,5 % tai enemmän kotieläinyksiköistä alueella ja 5 % tai enemmän ominaisuustiedosta koko maassa

< 7,5 %

”Kastelu”-moduuli

Tilojen perusjoukon osajoukko (määritelty 7 artiklassa), jolla on kasteltavaa alaa

Maata koskevat ominaisuustiedot

Kasteltava ala yhteensä

7,5 % tai enemmän käytössä olevasta maatalousmaasta alueella

< 7,5 %

”Maanhoitokäytännöt”-moduuli

Tilojen perusjoukon osajoukko (määritelty 7 artiklassa), jolla peltomaata

Maata koskevat ominaisuustiedot

Peltomaa

7,5 % tai enemmän käytössä olevasta maatalousmaasta alueella

< 7,5 %”Hedelmätarhat”-moduuli

Tilojen perusjoukon osajoukko (määritelty 7 artiklassa), jolla on jokin yksittäisistä hedelmätarhaa koskevista ominaisuustiedoista, joka täyttää 7 artiklan 5 kohdassa täsmennetyn kynnysarvon

Hedelmätarhoja koskevat ominaisuustiedot

Hedelmätarhoja koskevat ominaisuustiedot (omenoiden, päärynöiden, aprikoosien, persikoiden, nektariinien, pienten sitrushedelmien, sitruunoiden, oliivien sekä syötäväksi ja rusinoiksi tarkoitettujen viinirypäleiden osalta), jotka täyttävät 7 artiklan 5 kohdassa täsmennetyn kynnysarvon

5 % tai enemmän käytössä olevasta maatalousmaasta alueella

< 7,5 %

”Viinitarhat”-moduuli

Tilojen perusjoukon osajoukko (määritelty 7 artiklassa), jolla on viinin valmistukseen tarkoitettuja viinirypäleitä

Viinitarhoja koskevat ominaisuustiedot

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet 

5 % tai enemmän käytössä olevasta maatalousmaasta alueella

< 7,5 %

(1) Kynnysarvoja sovelletaan erien ryhmään luettelon mukaisesti.
(2) L – muut alueet kuin vuoristoalueet, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia huomattavia rajoitteita, M – epäsuotuisa vuoristoalue O – muut alueet, joilla on erityisrajoitteita. N – tavanomainen alue (muu kuin epäsuotuisa alue) Tätä luokittelua saatetaan tulevaisuudessa muuttaa yhteisen maatalouspolitiikan kehittymisen myötä.
(3) Vuosityöyksikköä, %-osuuksien luokka 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100)
(4) Prosenttiosuuksien luokat: (≥ 0–≤ 10),(> 10–≤ 50),(> 50–< 100).
(5) Neuvoston asetus (EY) N:o 1217/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten (EUVL L 328, 15.12.2009, s. 27).
(6) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/220, annettu 3 päivänä helmikuuta 2015, verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009 soveltamissäännöistä (EUVL L 46, 19.2.2015, s. 1).