Bryssel 14.9.2016

COM(2016) 604 final

2016/0283(APP)

Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Unionin ratkaistavana on vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisinä vuosina ollut täysin uudenlaisia haasteita, joiden laajuus johtuu naapurialueiden epävakaudesta ja sen aiheuttamista turvallisuusuhkista ja massamuuttoliikkeestä.

Komissio on arvioinut monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 väliarviointia/tarkistusta koskevassa tiedonannossaan 1 erityisvälineiden toimintaa ja käyttöä monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisten kahden–kolmen täytäntöönpanovuoden aikana.

Kaikkia käytettävissä olevia budjettikeinoja on käytetty laajasti, jotta edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseen tarkoitettuihin toimenpiteisiin saataisiin lisävaroja. Näitä keinoja olleet esimerkiksi määrärahojen uudelleen kohdentaminen, liikkumavarojen hyödyntäminen ja erityisrahoitusvälineet. Myös uusia välineitä, esimerkiksi Euroopan unionin erityisrahasto ja Turkin-pakolaisavun koordinointiväline, on perustettu lisäämään rahoitusta monivuotisen rahoituskehyksen asettamissa rajoissa. Asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1311/2013 2 (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus) säädetyt erityisrahoitusvälineet ovat lisänneet merkittävästi monivuotisen rahoituskehyksen joustavuutta edeltävään kauteen verrattuna, minkä vuoksi unioni on voinut toteuttaa määrätietoisia toimia. Haasteet ovat kuitenkin edelleen olemassa, ja unionin jatkuva valmius reagoida hätätilanteisiin nopeasti on vaakalaudalla.

Tämän vuoksi Euroopan parlamentti kehotti lisäämään rohkeasti unionin talousarvion joustavuutta. 3 Myös neuvostossa käydyissä epävirallisissa keskusteluissa todettiin, että nykyisen monivuotisen talousarvion kykyä reagoida ennakoimattomiin tilanteisiin on parannettava. 4  

2.EHDOTUKSEN OIKEUSPERUSTA JA SISÄLTÖ

Ehdotuksen perustana on monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 2 artikla. Sen mukaan monivuotisen rahoituskehyksen toiminnasta tehdään arviointi, jonka yhteydessä tehdään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus asetuksen tarkistamiseksi. Ennalta jaettuja jäsenvaltiokohtaisia määrärahoja ei tällaisen tarkistuksen yhteydessä vähennetä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 7 artiklan mukaista koheesiopolitiikan määrärahojen mukauttamista 5 .

Kun otetaan huomioon, miten erityisrahoitusvälineitä on käytetty rahoituskehyksen alusta, sekä unionin kohtaamat haasteet, komissio ehdottaa, että monivuotista rahoituskehystä koskevaa asetusta muutetaan siten, että hätäapuvarauksen (9 artikla) ja joustovälineen (11 artikla) vuotuisia enimmäismääriä lisätään. Lisäksi komissio ehdottaa uuden erityisrahoitusvälineen ottamista käyttöön Euroopan unionin kriisivarauksen perustamista varten. Varaus rahoitetaan vapautetuista määrärahoista ja sen tarkoituksena on varmistaa, että unioni pystyy reagoimaan nopeasti esimerkiksi meneillään olevan muuttoliikekriisin kaltaisiin kriiseihin sekä tapahtumiin, joilla on vakavia humanitaarisia tai turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia. Komissio ehdottaa samaan aikaan tämän ehdotuksen kanssa talousarvioyhteistyötä ja moitteetonta varainhoitoa koskevan toimielinten sopimuksen 6 muuttamista uuden kriisivarauksen käyttöönottomenettelyn vuoksi.

Lisäksi ehdotetaan sitoumusten kokonaisliikkumavaran kestoa ja soveltamisalaa koskevien rajoitusten (14 artikla) poistamista.

Maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaralle vuosiksi 2018–2020 asetettuja enimmäismääriä (5 artiklan 2 kohta) ehdotetaan poistettaviksi, jotta voidaan varmistaa, että maksumäärärahoihin vuosina 2016 ja 2017 jääneet suuret liikkumavarat voidaan tarpeen vaatiessa ottaa täysimääräisesti käyttöön, minkä ansiosta jousto olisi kohdennettua ja mahdollisimman suurta.

3.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Tällä ehdotuksella ei ole välittömiä talousarviovaikutuksia. Erityisrahoitusvälineet otetaan käyttöön ja määrärahat osoitetaan vuotuiseen talousarvioon monivuotista rahoituskehystä koskevassa asetuksessa, asianomaisissa perussäädöksissä (ks. asetuksen 3 artiklan 2 kohta) ja talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyssä toimielinten sopimuksessa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

2016/0283 (APP)

Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 312 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)Neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1311/2013 7 vahvistetun, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäisten täytäntöönpanovuosien aikana erityisrahoitusvälineitä on käytetty paljon sellaisiin haasteisiin vastaamiseksi, joita syntyi Euroopan naapurustossa ja jotka edellyttivät nopeita ja kattavia unionin toimia kauaskantoisten humanitaaristen ja turvallisuuteen liittyvien vaikutustensa vuoksi.

(2)Nämä poikkeukselliset olosuhteet ja lisätoimien tarpeen aiheuttaneet olosuhteet vallitsevat edelleen, mistä on osoituksena se, että vuoden 2017 talousarvioesityksessä käytettiin jälleen liikkumavaroja ja erityisrahoitusvälineitä, ja minkä vuoksi käytettävissä on vähemmän määrärahoja tällaisten tilanteiden hoitamiseen monivuotisen rahoituskehyksen loppuaikana.

(3)Kohdennetun ja mahdollisimman suuren jouston aikaansaamiseksi ja maksumäärärahojen enimmäismäärien riittävyyden varmistamiseksi, jotta unioni voi täyttää perussopimuksen 323 artiklan mukaiset velvoitteensa, maksumäärärahojen enimmäismäärien mukautuksille asetetut rajoitteet vuosina 2018–2020 on poistettava.

(4)Hätäapuvarausta ja joustovälinettä on lisättävä ja maksusitoumus- ja maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaroja koskevat rajoitteet poistettava, jotta unioni voi pitää yllä riittävää valmiutta reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin.

(5)Olisi säädettävä uudesta erityisrahoitusvälineestä, jolla perustetaan vapautetuista määrärahoista rahoitettava Euroopan unionin kriisivaraus, jotta voidaan varmistaa, että unioni pystyy reagoimaan nopeasti esimerkiksi meneillään olevan muuttoliikekriisin kaltaisiin kriiseihin sekä tapahtumiin, joilla on vakavia humanitaarisia tai turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia.

(6)Asetusta (EU, Euratom) N:o 1311/2013 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013 seuraavasti:

(1)Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

(2)”2.    Jäljempänä 9–15 artiklassa säädetyillä erityisrahoitusvälineillä varmistetaan monivuotisen rahoituskehyksen jousto, ja ne vahvistetaan, jotta talousarviomenettely voidaan toteuttaa sujuvasti. Maksusitoumusmäärärahoja voidaan ottaa talousarvioon yli monivuotisessa rahoituskehyksessä asianomaisille otsakkeille vahvistettujen enimmäismäärien silloin, kun on tarpeen ottaa käyttöön varoja hätäapuvarauksesta, Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, joustovälineestä, Euroopan globalisaatiorahastosta, ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta, Euroopan unionin kriisivarauksesta, nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja tutkimustoiminnan vahvistamiseen tarkoitetusta erityisestä joustovarasta sekä sitoumuksia varten asetetusta kokonaisliikkumavarasta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 8 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1309/2013 9 sekä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen 10 mukaisesti.”

(3)Poistetaan 5 artiklan 2 kohta.

(4)Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)se laskee vuonna n – 2 vapautetut määrärahat, jotka asetetaan 13 a artiklassa tarkoitetun Euroopan unionin kriisivarauksen käyttöön.”.

(5)Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.    Hätäapuvarauksen vuotuinen määrä on 500 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina), ja sitä voidaan käyttää vuoteen n + 1 saakka varainhoitoasetuksen mukaisesti. Hätäapuvaraus otetaan unionin yleiseen talousarvioon varauksena. Vuotuisesta määrästä käytetään ensin edelliseltä vuodelta peräisin olevat määrät. Se osa vuoden n vuosittaisesta määrästä, jota ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, peruuntuu.”

(6)Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.    Joustovälineestä on tarkoitus rahoittaa tiettynä varainhoitovuonna sellaisia tarkasti määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa yhden tai useamman muun otsakkeen enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä. Joustovälinettä varten käytettävissä oleva vuotuinen enimmäismäärä on 1 000 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina).”.

(7)Lisätään 13 a artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Euroopan unionin kriisivaraus

1.    Euroopan unionin kriisivarauksen tarkoituksena on varmistaa, että unioni pystyy reagoimaan nopeasti kriiseihin sekä tapahtumiin, joilla on vakavia humanitaarisia tai turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia.

2.    Vuoden n – 2 aikana vapautetut määrärahat asetetaan Euroopan unionin kriisivarauksen käyttöön vuoden n talousarviomenettelyn yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta varainhoitoasetuksen [178 artiklan] soveltamista. Kriisivaraus otetaan unionin yleiseen talousarvioon varauksena. Vuotuista käytettävissä olevaa määrää käytetään vuoteen n + 1 saakka varainhoitoasetuksen mukaisesti. Vuotuisesta määrästä käytetään ensin vuodelta n peräisin olevat määrät. Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, peruuntuu.”.

(8)Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara

1.Monivuotisessa rahoituskehyksessä maksusitoumusmäärärahojen enimmäismääriin nähden jäävä liikkumavara muodostaa sellaisen monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisliikkumavaran sitoumuksia varten, joka on määrä ottaa käyttöön monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosiksi 2016–2020.

2.Komissio laskee käytettävissä olevan määrän vuosittain osana 6 artiklassa tarkoitettua teknistä mukautusta. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat ottaa monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisliikkumavaran tai osan siitä käyttöön talousarviomenettelyn puitteissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

   Neuvoston puolesta

   Puheenjohtaja

(1) COM(2016) 603, 14.9.2016.
(2) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).
(3)

   Euroopan parlamentin päätöslauselma monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa (2015/2353(INI)), P8_TA-PROV(2016)0309.

(4) Alankomaiden puheenjohtajakauden raportti: Towards a forward-looking and flexible Multiannual Financial Framework, 30.5.2016, https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/30/voorzitterschapsverslag-over-mfk/voorzitterschapsverslag-over-mfk.pdf .
(5) Mukauttamisen osalta ks. BKTL:n muutosten perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2017 ja koheesiopolitiikan määrärahojen mukauttaminen, COM(2016) 311 final, 30.6.2016.
(6) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).
(7) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).
(8) Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3).
(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).
(10) Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).