Bryssel 26.5.2016

COM(2016) 301 final

2016/0154(NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 1387/2013 on suspendoitu osittain tai kokonaan eräät yhteisen tullitariffin autonomiset tullit, jotta voidaan varmistaa tiettyjen sellaisten tavaroiden riittävä ja jatkuva saatavuus, joita ei ole riittävästi tai ollenkaan unionissa, ja välttää tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevat markkinahäiriöt.

Asetus saatetaan ajan tasalle puolen vuoden välein, minkä tarkoituksena on tyydyttää EU:n tuotannonalojen tarpeet. Komissio on tullitaloustyöryhmän avustamana tarkastellut uudelleen kaikkia jäsenvaltioiden esittämiä pyyntöjä, jotka koskevat yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaista suspendointia.

Kyseisen uudelleentarkastelun perusteella komissio katsoo, että on perusteltua suspendoida joidenkin sellaisten uusien tuotteiden tullit, joita ei tällä hetkellä luetella neuvoston asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä. Joidenkin muiden tuotteiden tavaran kuvausta on muutettava tai niille olisi annettava uusi CN- tai Taric-koodi. Lisäksi ehdotetaan, että liitteestä poistetaan tuotteet, joiden tullisuspension jatkaminen ei ole enää unionin taloudellisten etujen mukaista.

Yhdenmukaisuus muiden alaa koskevien politiikkojen säännösten kanssa

Tämä ehdotus ei vaikuta kielteisesti maihin, jotka ovat tehneet etuuskohtelukauppaa koskevan sopimuksen EU:n kanssa (esim. GSP- ja AKT-maat sekä ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat).

Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Ehdotus on johdonmukainen maatalous-, kauppa-, yritys-, kehitysyhteistyö- ja ulkosuhdepolitiikan kanssa.

2.OIKEUSPERUSTA, TOISSIJAISUUSPERIAATE JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Tämän ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 31 artikla.

Toissijaisuusperiaate (jaetun toimivallan osalta)

Ehdotus kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Sen vuoksi toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta.

Suhteellisuusperiaate

Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen, sillä kyseisissä toimenpiteissä noudatetaan periaatteita, joilla pyritään yksinkertaistamaan ulkomaankaupan toimijoiden menettelyjä yksipuolisista tullisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä annetun komission tiedonannon (EUVL C 363, 13.12.2011, s. 6) mukaisesti. Tässä asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintatavan valinta

SEUT-sopimuksen 31 artiklan nojalla neuvosto vahvistaa yksipuoliset tullisuspensiot ja autonomiset tariffikiintiöt määräenemmistöllä komission ehdotuksesta; sen vuoksi asetus on tässä tapauksessa asianmukainen toimintatapa.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMIEN KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Jälkiarvioinnit/toimivuustarkastukset

Koko yksipuolisten suspensioiden järjestelmästä tehtiin arviointitutkimus vuonna 2013. Arvioinnissa pääteltiin, että järjestelmän keskeiset perusteet ovat edelleen voimassa. EU:n yritykset, jotka tuovat tavaroita järjestelmän puitteissa, voivat saada merkittäviä kustannussäästöjä. Näillä säästöillä voi puolestaan olla laajempia myönteisiä vaikutuksia. Niiden avulla voidaan esimerkiksi parantaa kilpailukykyä, tehostaa tuotantomenetelmiä sekä luoda uusia tai turvata olemassa olevia työpaikkoja EU:ssa. Vaikutukset riippuvat kulloinkin kyseessä olevasta tuotteesta, yrityksestä ja toimialasta.

Sidosryhmien kuuleminen

Ehdotuksen arviointiin on osallistunut tullitaloustyöryhmä, jossa on edustajia jokaisesta jäsenvaltiosta sekä Turkista. Se kokoontui kolme kertaa ennen kuin tässä ehdotuksessa esitetyistä muutoksista päästiin yhteisymmärrykseen.

Ryhmä arvioi huolellisesti jokaisen hakemuksen (uudet hakemukset ja muutoshakemukset). Kussakin tapauksessa arvioitiin etenkin, aiheutettaisiinko EU:n tuottajille haittaa sekä parannettaisiinko ja lujitettaisiinko EU:n tuotannon kilpailukykyä. Arviointi toteutettiin siten, että siitä keskusteltiin tullitaloustyöryhmässä, sekä siten, että jäsenvaltiot kuulivat asianomaisia tuotannonaloja, edunvalvontajärjestöjä, kauppakamareja ja muita sidosryhmiä.

Kaikki luetteloon merkityt tullisuspensiot vastaavat tullitaloustyöryhmän keskusteluissa saavutettua yksimielisyyttä tai kompromissia. Esiin ei ole tuotu sellaisia mahdollisesti vakavia riskejä, joilla olisi peruuttamattomia seurauksia.

Asiantuntijatiedon keruu ja käyttö

Ei sovelleta

Vaikutustenarviointi

Ehdotettu muutos on luonteeltaan tekninen ja koskee pelkästään liitteessä lueteltujen tullisuspensioiden soveltamisalaa. Muilta osin asetus pysyy samansisältöisenä kuin voimassa oleva neuvoston asetus. Tästä ehdotuksesta ei näin ollen tehty vaikutustenarviointia.

Sääntelyn toimivuus ja yksinkertaistaminen

Ei sovelleta

Perusoikeudet

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia perusoikeuksiin.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia menoihin, mutta sillä on rahoitusvaikutus tuloihin. Tulleja jää kantamatta yhteensä noin 88 miljoonaa euroa vuodessa. Vaikutus perinteisiin omiin varoihin on 66 miljoonaa euroa vuodessa (75 % × 88 miljoonaa euroa/vuosi). Ehdotuksen talousarviovaikutuksista annetaan lisätietoja säädökseen liittyvässä rahoitusselvityksessä.

Perinteisiin omiin varoihin kohdistuva tulojen menetys on katettava bruttokansantuloon (BKTL) perustuvilla jäsenvaltioiden maksuosuuksilla.

5.LISÄTIEDOT

Toteuttamissuunnitelmat, seuranta, arviointi ja raportointijärjestelyt

Ehdotetut toimenpiteet toteutetaan Euroopan unionin yhtenäistariffiin (Taric) puitteissa. Jäsenvaltioiden tullihallinnot panevat toimenpiteet täytäntöön.

Joidenkin tässä neuvoston asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden tiettyä käyttötarkoitusta valvotaan unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston komission asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artiklan mukaisesti.

Selittävät asiakirjat (direktiivien osalta)

Ei sovelleta

Ehdotukseen sisältyvien säännösten yksityiskohtaiset selitykset

Ei sovelleta

2016/0154 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)On unionin edun mukaista suspendoida kokonaan yhteisen tullitariffin autonomiset tullit 140 tuotteelta, joita ei tällä hetkellä luetella neuvoston asetuksen (EU) N:o 1387/2013 1 liitteessä.

(2)Asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä luetellaan tällä hetkellä kuusi sellaista tuotetta, joihin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspensio ei ole enää unionin edun mukaista.

(3)Teknisen tuotekehityksen, markkinoiden suhdannekehityksen, luokittelun tarkemman tarkastelun tai kielellisten mukautusten huomioon ottamiseksi on tarpeen muuttaa asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä tällä hetkellä lueteltavien 46 suspension edellytyksiä. Muuttuneet edellytykset johtuvat tavaran kuvauksen, luokittelun, tullien määrän tai tietyn käyttötarkoituksen muuttumisesta. Suspensiot, joihin on tarpeen tehdä muutoksia, olisi poistettava asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä olevasta tullisuspensioluettelosta, ja muutetut suspensiot olisi lisättävä kyseiseen luetteloon.

(4)Asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteestä olisi selkeyden vuoksi poistettava alaviite, joka ilmaisee uutta toimenpidettä tai toimenpidettä, jota koskevat edellytykset ovat muuttuneet, ja tällä asetuksella muutetut kohdat olisi merkittävä asteriskilla.

(5)Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1387/2013 olisi muutettava.

(6)Koska tässä asetuksessa asianomaisten tuotteiden suspensioon säädettäviä muutoksia on sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2016, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite seuraavasti:

1) lisätään tämän asetuksen liitteessä I luetellut tuoterivit asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa olevien CN-koodien mukaisessa järjestyksessä;

2) poistetaan tuoterivit, joiden CN- ja Taric-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä II;

3) poistetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteen seitsemäs alaviite ”Uusi, muutettu tai voimassaololtaan jatkettu nimike”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

   Neuvoston puolesta

   Puheenjohtaja

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.EHDOTUKSEN NIMI:

Neuvoston asetus tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

2.BUDJETTIKOHDAT:

Luku ja momentti: 12 luvun 120 momentti

Vuodeksi 2016 budjetoitu määrä: € 18 465 300 000 € (B 2016)

3.RAHOITUSVAIKUTUKSET

   Ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia

X    Ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia menoihin, mutta sillä on seuraava rahoitusvaikutus tuloihin:

(milj. euroa yhden desimaalin tarkkuudella 2 )

Budjettikohta

Tulot 3

6 kk:n jakso, joka alkaa pp/kk/vvvv

[Vuosi: 2/2016]

120 momentti

Vaikutukset omiin varoihin

1.7.2016

-33

Toteutuksen jälkeen

[2017–2020]

120 momentti

- 66/vuosi

4.PETOSTENTORJUNTA

Joidenkin tässä neuvoston asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden tiettyä käyttötarkoitusta valvotaan unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artiklan mukaisesti.

5.MUUT HUOMAUTUKSET

Tähän ehdotukseen sisältyvät ne muutokset, jotka on tehtävä voimassa olevan asetuksen liitteeseen, jotta seuraavat seikat voidaan ottaa huomioon:

1. esitetyt ja hyväksytyt uudet suspensiohakemukset;

2. tuotteiden tekninen kehitys ja markkinoiden suhdannekehitys, joiden vaikutuksesta tietyt voimassa olevat suspensiot on lakkautettava.

Lisäys

Tavaran kuvauksen tai koodien muuttumisesta johtuvien muutosten lisäksi tähän liitteeseen on lisätty 140 uutta tuotetta. Kyseisten suspensioiden vuoksi tulleja jää kantamatta 55,8 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä laskelma perustuu hakemuksia jättäneiden jäsenvaltioiden vuosia 2015–2019 koskeviin arviointeihin.

Edeltäviltä vuosilta käytettävissä olevien tilastojen perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että tätä määrää on tarpeen korottaa soveltamalla keskimääräistä kerrointa, jonka arvioidaan olevan 1,8. Näin voidaan ottaa huomioon samoja suspensioita soveltaviin muihin jäsenvaltioihin suuntautuva tuonti. Tullien kantamatta jäämisen aiheuttama tulonmenetys on näin ollen noin 100,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Poistot

Liitteestä on poistettu kuusi tuotetta, koska tullien kantaminen on aloitettu uudelleen. Tämä lisää tuloja 12,4 miljoonaa euroa vuoden 2015 tilastojen perusteella arvioituna.

Toimen arvioidut kustannukset

Edellä esitetyn perusteella tästä asetuksesta aiheutuvan tulonmenetyksen voidaan arvioida olevan 100,4 – 12,4 = 88 miljoonaa euroa (bruttomäärä, joka sisältää kantokulut) × 0,75 = 66 miljoonaa euroa vuodessa 1.7.2016 ja 31.12.2020 välisenä aikana.

Perinteisiin omiin varoihin kohdistuva tulojen menetys on katettava bruttokansantuloon (BKTL) perustuvilla jäsenvaltioiden maksuosuuksilla.

(1) Neuvoston asetus (EU) N:o 1387/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta ja asetuksen (EU) N:o 1344/2011 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 201).
(2) Vuosikohtaisten määrien on oltava arvioita, jotka perustavat 5 jaksossa olevaan kaavaan. Tätä ilmaistaan asianmukaisella alaviitteellä, kuten ”sovittuun kaavaan perustuva alustava määrä”. Vuotuinen määrä maksetaan alkamisvuonna tavallisesti ilman alennusta tai suhteessa kuluneeseen aikaan.
(3) Perinteisistä omista varoista (maatalousmaksut, sokerimaksut, tullit) ilmoitetaan nettomäärät, jotka saadaan vähentämällä bruttomääristä 25 prosenttia jäsenvaltioiden kantokuluja.

Bryssel 26.5.2016

COM(2016) 301 final

LIITTEET

asiakirjaan

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta


LIITE I

CN-koodi

Taric

Tavaran kuvaus

Autonominen tulli

Paljousyksikkö

Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä

ex 1512 19 10

10

Puhdistettu safloriöljy (Safloröl, CAS RN 8001-23-8), joka on tarkoitettu seuraavien tuotteiden valmistukseen:

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Vesipähkinät (Eleocharis dulcis tai Eleocharis tuberosa) kuoritut, pestyt, valkaistut, viilennetyt ja yksittäin pakastetut, elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistuksessa tapahtuvaa muuta käsittelyä kuin pelkkää pakkaamista varten tarkoitetut

 (2)(1)

0 % (3)

-

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Kookosmehu

 (2)

0 %

-

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Soijaproteiini-isolaattiin perustuva valmiste, jossa on vähintään 6,6 mutta enintään 8,6 painoprosenttia kalsiumfosfaattia

0 %

-

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Litiummetalli, puhtausaste vähintään 98,8 painoprosenttia (CAS RN 7439-93-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Amorfinen piidioksidi (CAS RN 60676-86-0),

0 %

-

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Alumiinihydroksidi (CAS RN 21645-51-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Kupari(II)oksidi (CAS RN 1317-38-0), hiukkaskoko enintään 100 nm

0 %

-

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Emäksinen zirkonium(IV)karbonaatti (CAS RN 57219-64-4 tai 37356-18-6), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluoriheksaani (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Bromi-5-jodi-bentseenimetanoli (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorifenoli (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorifenoli (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Etoksi-2,3-difluoribentseeni (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoksi-2,3-difluoribentseeni (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propoksipropan-2-oli (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Etoksi-2,2-difluorietanoli (CAS RN 148992-43-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Hydroksi-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenoni (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-Etyyli-2-metyylibutaanihappo (CAS RN 19889-37-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Allyylimetakrylaatti (CAS RN 96-05-9) ja sen isomeerit, joiden puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia jossa on

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

3,5-Diklooribentsoyylikloridi (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

4-Bromi-2,6-difluoribentsoyylikloridi (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

3-Kloori-2-fluoribentsoehappo (CAS RN 161957-55-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

2-Fenyylivoihappo (CAS RN 90-27-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Naftaleeni-1,8-dikarboksyylianhydridi (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Metyyli-2-nitrotereftalaatti (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

3-Metoksi-2-metyylibentsoyylikloridi (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

Etyyli-2-hydroksi-2-(4-fenoksifenyyli)propanoaatti (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Di-isopropyylianiliini (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]etanoli (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aklonifeeni (ISO) (CAS RN 74070-46-5), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetyyliamino)-1-(1-naftalenyyli)-1-propanoni)hydrokloridi (CAS RN 5409-58-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Kloori-2-(metyyliamino)bentsofenoni (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia natriummetyyliaminoasetaattia (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-fenyylietanamiini (S)-2-(((1R,2R)-2-allyylisyklopropoksi) karbonyyliamino)-3,3-dimetyylibutanoaatti (CUS 0143288-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Klooribentsamidi (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3',4'-dikloori-5-fluori[1,1’-bifenyyli]-2-yyli)-asetamidi (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Syaanietikkahappo (CAS RN 372-09-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Sypermetriini (ISO) ja sen stereoisomeerit (CAS RN 52315-07-8), puhtausaste vähintään 90 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromuroni (ISO) (CAS RN 3060-89-7), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-Metyylisulfinyyli-1,1-dimetyyli-etyyli)-N'-{2-metyyli-4-[1,2,2,2-tetrafluori-1-(trifluorimetyyli)etyyli]fenyyli}ftaaliamidi (CAS RN 371771-07-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrioni (ISO) (CAS RN 335104-84-2), puhtausaste vähintään 94,5 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpetti (ISO)(CAS RN 133-07-3), puhtausaste vähintään 97,5 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

4-Kloori-2-fluori-3-metoksifenyyliboronihappo (CAS RN 944129-07-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Kloorietenyylidimetyylisilaani (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Bis(4-tert-butyylifenyyli)iodoniumiheksafluorifosfaatti (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dimetyylitinadioleaatti (CAS RN 3865-34-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

(4-Propyylifenyyli)boronihappo (CAS RN 134150-01-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahydrofuraani-boraani (CAS RN 14044-65-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetyyli-3,5,8-trioksabisyklo[5,1,0]oktaani(CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

1-Aminohydantoiinihydrokloridi (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-tert-Butyyli-2-(5-bromi-1H-imidatsol-2-yyli)pyrrolidiini-1-karboksylaatti (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Metyyli-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyylietyyli]-2-atsabisyklo[2.2.1]hept-5-eeni-3-karboksylaatti (CAS RN 130194-96-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetyyli-1-(fenyylimetyyli)- 3-piperidiiniamiinihydrokloridi (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Metyyli-(2S,5R)-5-[(bentsyylioksi)amino]piperidiini-2-karboksylaattidihydrokloridi (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetyylipyridiini (CAS RN 591-22-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Metyylinikotinaatti (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Kloori-3-syanopyridiini (CAS RN 6602-54-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hydratsinyylimetyyli)fenyyli]-pyridiinidihydrokloridi (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

1-Syklopropyyli-6,7,8-trifluori-1,4-dihydro-4-okso-3-kinoliinikarboksyylihappo (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Metyyli-3-fenyylipiperatsiini (CAS RN 5271-27-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-okso-1,2-dihydropyrimidin-4-yyli)bentsamidi(CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metributsiini (ISO) (CAS RN 21087-64-9), puhtausaste vähintään 93 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Bentsoguanamiini (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Pyridaatti (ISO)(CAS RN 55512-33-9), puhtausaste vähintään 90 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Karfentrasonietyyli (ISO) (CAS RN 128639-02-1), puhtausaste vähintään 93 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetyyliamino)metyleeni)-1H-[1,2,3]triatsolo[4,5-b]pyridinium 3-oksidi heksafluorifosfaatti(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metyyli 4-(3-(1,1-difluoribut-3-enyyli)-7-metoksikinoksalin-2-yylioksi)-3-etyylipyrrolidiini-2-karboksylaatti 4-metyylibentseenisulfonaatti (CUS 0143289-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorifenyyli)-1-(1-metyylietyyli)-1H-indol-2-yyli]-(E)-2-propenaali (CAS RN 93957-50-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenoli (ISO) (CAS RN 55219-65-3), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oksadiatsoni (ISO) (CAS RN 19666-30-9), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Klomatsoni (ISO)(CAS RN 81777-89-1), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Oksiran-2-yylimetoksi)-9H-karbatsoli (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Kloori-etyyli)-1-piperatsinyyli]dibentso(b,f)(1,4)tiatsepiini (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-yyli)prop-2-en-1-oni (CAS RN 5117-12-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propikonatsoli (ISO) (CAS RN 60207-90-1), puhtausaste vähintään 92 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluorimetyyli)-N-(1-metyylisyklopropyylisulfonyyli) syklopropaanikarboksamidihydrokloridi (CUS 0143290-2)

 (4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoksikarbatsoninatrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Tolueenisulfonyyli)-N'-(3-(p-tolueenisulfonyylioksi)fenyyli)urea (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenyylikarbamoyyli)amino]fenyyli}bentseenisulfonamidi (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Metyylisyklopropaani-1-sulfonamidi (CAS RN 669008-26-8)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flatsasulfuroni (ISO) (CAS RN 104040-78-0), puhtausaste vähintään 94 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Acacia mearnsii -lajin uutteen, ammoniumkloridin ja formaldehydin reaktiotuote (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Väri C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 49:2 vähintään 60 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Metalloitu kalvo,

0 %

-

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Kreatiiniamidinohydrolaasi (CAS RN 37340-58-2)

0 %

-

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Sanomalehtipaperille painatukseen käytetyt kohopainatuslevyt, jotka koostuvat metallialustasta, joka on peitetty vähintään 0,15 mm mutta enintään 0,8 mm paksulla fotopolymeerikerroksella, ei päällystetty irrotettavalla suojakalvolla, kokonaispaksuus enintään 1 mm

0 %

-

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Aktiivihiilen ja polyetyleenin seos jauheena

0 %

-

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mankotsebi (ISO) (CAS RN 8018-01-7), joka tuodaan sellaisissa tuotetta lähinnä olevissa pakkauksissa, joiden sisältö painaa vähintään 500 kg

 (2)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Dispergointiaine

voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Dispergointiaine

voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Puhdistusaine

voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Puhdistusaine

voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

2-Kloori-5-(kloorimetyyli)-pyridiiniliuos (CAS RN 70258-18-3) tolueenissa

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Vesiliuos, jossa on

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Titaanin (IV) butyylifosfaattikompleksit (CAS RN 109037-78-7), etanoliin ja propan-2-oliin liuotettuina

0 %

-

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Suoraketjuinen pientiheyspolyeteeni (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) jauheena,

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Eteenin ja akryylihapon kopolymeeri (CAS RN 9010-77-9), jonka

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Okteenin suoraketjuinen pientiheyspolyeteeni (LLDPE), pelletteinä, taipuisien elintarvikepakkausten kalvojen ekstruusiomenetelmässä käytettäväksi tarkoitettu

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Ziegler-Natta-katalyyttimenetelmällä tuotettu okteenin suoraketjuinen pientiheyspolyeteeni (LLDPE), pelletteinä

taipuisien elintarvikepakkausten kalvojen ekstruusiomenetelmässä käytettäväksi tarkoitettu

 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Suoraketjuinen pientiheyspolyeteeni (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) jauheena,

0 %

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Pelkästään eteenin ja metakryylihapon monomeereistä valmistettu kopolymeeri, jonka metakryylihappopitoisuus on vähintään 11 painoprosenttia

0 %

-

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Rakeina oleva kopolymeeri, jossa on

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Rakeina oleva kopolymeeri, jossa on

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Trioksaani-oksiraani-kopolymeerin ja polytetrafluorieteenin seos

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polyoksimetyleeni, jossa on asetyylipäitä ja joka sisältää polydimetyylisiloksaania sekä tereftaalihapon ja 1,4-fenyylidiamiinin kopolyymerin kuituja

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Halogeeniton epoksihartsi

jollaisia käytetään painettujen piirien tuotannossa käytettävien prepreglevyjen tai -rullien valmistukseen

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Epoksihartsi

0 %

-

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-Fenoksikarbonyyli-ω-fenoksipoly[oksi(2,6-dibromi-1,4-fenyyleeni) isopropyyliideeni(3,5-dibromi-1,4-fenyyleeni)oksikarbonyyli](CAS RN 94334-64-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimetyyli, metyyli(propyyli(polypropyleenioksidi))siloksaani (CAS RN 68957-00-6), trimetyylisiloksipäätteinen

0 %

-

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Heijastava kalvo, jossa on

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Itsekiinnittyvä heijastava kalvo, myös kappaleisiin jaettu

0 %

-

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Valkea polyolefiininauha, jossa on peräkkäin

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Poly(vinyylikloridi)kalvo, myös jos se on yhdeltä puolelta päällystetty polymeerikalvolla

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Monoaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 75 µm ja jossa on kolme tai neljä kerrosta, joista jokainen sisältää polypropeenin ja polyeteenin seosta, myös jos sen ydinkerros sisältää titaanidioksidia; kalvon ominaisuudet ovat seuraavat:

ASTM D882/ISO 527-3 –menetelmän avulla määritettynä

0 %

-

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Monoaksiaalisesti orientoitu kolmikerroksinen kalvo, jonka jokainen kerros koostuu eteenin ja vinyyliasetaatin kopolymeerin ja polypropeenin seoksesta, myös jos sen ydinkerros sisältää titaanioksidia; kalvon ominaisuudet ovat seuraavat:

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Vinyylialkoholikopolymeeristä valmistettu, kylmään veteen liukeneva kalvo, jonka paksuus on vähintään 34 μm mutta enintään 90 μm, jonka vetomurtolujuus on vähintään 20 MPa mutta enintään 55 MPa ja murtovenymä on vähintään 250 % mutta enintään 900 %

0 %

-

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Läpinäkyvä, mikrohuokoinen, akryylihapolla oksastettu polyeteenikalvo, rullina

jollaisia käytetään alkaliparistojen erottimien valmistuksessa

0 %

-

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Reaktiivisesta, halogeenittomasta epoksihartsista valmistetut lasikuidulla vahvistetut levyt, joissa on kovete, lisäaineita ja epäorgaanisia täyteaineita, puolijohdejärjestelmien kapselointiin tarkoitetut

 (1)

0 %

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Vulkanoidusta kumista (eteeni-propeeni-dieenimonomeereistä) valmistettu suorakulmion muotoinen tiiviste, jossa aineksen sallittu ylivuoto on jakomuotin saumakohdassa enintään 0,25 mm

0 %

-

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Seebun tai seebun ja muun eläimen risteymän crust-käsitelty nahka, jonka pinta-ala on yli 2,6 m2 ja jossa on vähintään 450 mutta enintään 2850 cm2:n suuruinen kyttyräreikä, moottoriajoneuvojen istuinpäällysteiden raaka-aineen valmistamiseen tarkoitettu

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Biohajoava (standardi EN 14995) monofilamentti, joka on enintään 33 desitexiä ja jossa on vähintään 98 painoprosenttia polylaktidia, elintarviketeollisuudessa käytettävien suodatinkankaiden valmistukseen tarkoitettu

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Kiekot

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Kitkamateriaali, paksuus alle 20 mm, asentamaton, kitkakomponenttien valmistukseen tarkoitettu

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Elektrokromitekniikalla valmistettu automaattisesti himmentyvä sisätaustapeili, jossa on

87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

40

Titaaniseoksesta valmistettu harkko

seoksessa on

vähintään 0,1 mutta enintään 0,5 painoprosenttia piitä

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Titaaniseoksesta valmistettu harkko,

seoksessa on

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Titaaniseoksesta valmistettu harkkko

seoksessa on

0 %

-

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Kuution muotoinen alumiinipiikarbidin (AISiC) seoksesta valmistettu välike, IGBT-moduulien pakkauksiin tarkoitettu

0 %

-

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Kääntöpyörät ja niiden kaltaiset pyörät ja rullat (castors)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250cm³, nimikkeen 8432, 8433, 8436 tai 8508 puutarhanhoitolaitteiden valmistukseen tarkoitetut

 (1)

0 %

-

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Nelisylinterinen, nelitahtinen nestejäähdytteinen puristussytytysmoottori, jonka

nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu

 (1)

0 %

-

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Alumiinista kaarihitsaamalla valmistettu irrotettava tasaussäiliö-kuivaaja, jossa on liitäntäkappale ja joka sisältää polyamidia ja keraamisia elementtejä

jollaista käytetään autojen ilmastointijärjestelmissä

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Liekkihitsattu alumiinikappale, jossa on suulakepuristettuja, taivutettuja liitoslinjoja ja jollaista käytetään autojen ilmastointijärjestelmissä

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Alumiinista kaarihitsaamalla valmistettu irrotettava tasaussäiliö-kuivaaja, joka sisältää polyamidia ja keraamisia elementtejä

jollaista käytetään autojen ilmastointijärjestelmissä

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Osa, jossa on

myös jos siinä on

oksasilppurien valmistukseen tarkoitettu

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Biofarmasia-alan soluviljelyyn tarkoitettu bioreaktori

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Kuulalaakerit

jotka on tarkoitettu moottorien hihnakäyttöisten ohjausjärjestelmien, sähköisten ohjausjärjestelmien tai ohjauslaitteiden valmistukseen

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Veden virtauksensäätömekanismilla varustettujen astianpesukoneiden synkronimoottori

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Turboahtimen sähkösäädin

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Tasavirtamoottori

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Asennusvalmis autojen kestomagnetoitu harjaton tasavirtamoottori

0 %

-

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Vetomoottori, jonka

sähköajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu

 (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Samariumin ja koboltin seoksesta valmistetut lattatangot, joiden

ja jotka on magnetoinnin jälkeen tarkoitettu käytettäviksi kestomagneetteina ja jollaisia käytetään autojen käynnistimissä ja sähköautojen toimintamatkaa pidentävissä laitteissa

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Lieriömäiset galvaaniset litiumparit

kaukomittaus- ja lääkintälaitteiden sekä sähkömittareiden ja kaukosäädinten valmistukseen tarkoitetut

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Lyijyhappoakut tai -moduulit

nimikkeen 8711 tavaroiden valmistukseen tarkoitetut

 (1)

0 %

-

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Ladattavat litiumioniakut, joiden

0 %

-

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Painettu piirilevy, ilman koteloa, enintään 300 W:n tehoisella moottorilla toimivan pölynimurin harjojen käynnistämiseen ja ohjaamiseen tarkoitettu

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Valomoduuli, jossa on ainakin

jäähdyttimen sisältävässä alumiinikotelossa, joka on asennettu ohjaimen sisältävään kiinnitystelineeseen

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Sisäpinnaltaan galvanoidut sumuvalot

87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitetut

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Muovikotelossa oleva pietsosähköisellä periaatteella toimiva pysäköintianturijärjestemän varoitussummeri

jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Kiekon muotoinen, myös jos siinä on reikä keskellä, kaiuttimien magneettijärjestelmän ylälevy, kauttaaltaan rei'itettyä vapaataottua ja pleteroitua terästä, jollaista käytetään autojen kaiuttimissa

0 %

-

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

SD-muistikortti, johon on ladattu sarja karttoja, jotka eivät ole päivitettäviä, autojen navigointiyksikköihin asennettavaksi tarkoitettu

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Suuren aallonpituuden infrapunakamera (LWIR-kamera) (standardin ISO/TS16949 mukainen)

0 %

-

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

LCD-moduulit

kiinteästi 87 ryhmän moottoriajoneuvoihin yhdistettäviksi tai asennettavaksi tarkoitettu

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

LCD-moduulit

87 ryhmän moottoriajoneuvoihin asennettaviksi tarkoitetut

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

OLED-moduulit, joissa on yksi tai useampi  TFT-lasi- tai muovikenno, jotka sisältävät orgaanista ainetta, joita ei ole varustettu kosketusnäyttötoiminnoilla, joissa on yksi tai useampi painettu piirilevy ja ohjauselektroniikkaa pikselien ohjausta varten ja jotka on tarkoitettu televisiovastaanottimien ja monitorien valmistukseen

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Kotelossa oleva LCD-värimoduuli

kiinteästi 87 ryhmän ajoneuvoihin asennettavaksi tarkoitettu

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Piirilevy, joka koostuu levyn muotoisesta eristävästä materiaalista sekä sähköliitoksista ja juotoskohdista, nestekidenäyttömoduulien taustavaloyksikköjen valmistukseen tarkoitettu

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Sähköliittimet ja -pistokeliittimet, joiden pituus on enintään 12,7 mm tai joiden läpimitta on enintään 10,8 mm, kuulolaitteiden ja puheprosessorien tuotantoon tarkoitetut

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Muovikehyksen muotoinen puolijohdinsirukotelo, jossa on kosketusnastoilla varustettu lyijykehys, enintään 1 000 V:n jännitettä varten tarkoitettu

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Kiinnitysniitit

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Asennuskiinnikkeillä varustetussa muovikotelossa oleva sulakkeen valvontamoduuli, jossa on

jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektroniset ohjausyksiköt, jotka on valmistettu standardin IPC-A-610E luokan 2 mukaisesti ja joissa on ainakin

jollaisia käytetään kierrätys- tai lajittelukoneiden valmistuksessa

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Elektroninen ohjausyksikkö ilman muistia, jännite 12 V, ajoneuvojen tietojenvaihtojärjestelmiin tarkoitettu (audio-, puhelin-, navigointi- ja kamerajärjestelmiin sekä langattomiin huoltopalveluihin liitettäväksi tarkoitettu), jossa on

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Autonovien lukitusjärjestelmän sisäantenni

jollaisia käytetään CN-koodin 8703 tavaroiden valmistuksessa

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Kaksijohdinjatkojohto, jossa on kaksi liitintä ja ainakin

jollaista käytetään ajoneuvojen nopeusanturien yhdistämiseksi 87 ryhmän ajoneuvojen valmistuksessa

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Sähköjohtimet

kuulolaitteiden, lisälaitesarjojen ja puheprosessorien valmistukseen tarkoitetut

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Sähköjohtimet

kuulolaitteiden, implanttien ja puheprosessorien valmistukseen tarkoitetut

 (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Moottorilla toimiva jarrunaktivointiyksikkö

sähköisten moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Automaattinen hydrodynaaminen vaihdelaatikko, jossa on hydraulinen momentinmuunnin mutta jossa ei ole jakovaihteistoa, kardaaniakselia eikä etutasauspyörästöä, 87 ryhmän moottoriajoneuvojen tuotantoon tarkoitetut

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Auton jakoakseli, jossa on vakionopeusnivel kummassakin päässä ja jollaista käytetään CN-nimikkeen 8703 tavaroiden valmistuksessa

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Standardin EN AC 42100 mukaisesti alumiiniseoksesta valmistettu imu- tai poistoilmasäiliö

jollaista käytetään autojen jäähdytysjärjestelmien lämmönvaihtimissa

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Jäähdyttimet, jollaisia käytetään moottoripyörissä kiinnikkeiden asentamiseksi

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Alumiiniputkilla varustetut etuhaarukat, polkupyörien valmistukseen tarkoitetut

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Polkimet, polkupyörien valmistukseen tarkoitetut

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Istuintangot, polkupyörien valmistukseen tarkoitetut

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Muodoltaan pyöreä näköä korjaava silmälasien orgaaninen, leikkaamaton linssi, jonka molemmat puolet on viimeistelty ja jonka

ja jollaista käytetään käsittelyyn sen asentamiseksi silmälaseihin

1.45 %

-

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Muodoltaan pyöreä näköä korjaava silmälasien orgaaninen, leikkaamaton linssi, jonka toinen puoli on viimeistelty ja jonka

ja jollaista käytetään käsittelyyn sen asentamiseksi silmälaseihin

0 %

-

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infrapunalinssit, joissa on motorisoitu polttopisteen säätö

lämpökuvakameroiden, infrapunakiikareiden ja aseiden kiikaritähtäinten valmistukseen tarkoitetut

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Sähköinen puolijohdeanturi

jollaista käytetään 84–90 ja 95 ryhmän tuotteisiin asentamista varten

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Moottoriajoneuvon pyörien nopeusanturi (nopeutta mittaava puolijohdeanturi), jossa on

pulssigeneraattorin liikkeiden havaitsemiseen tarkoitettu

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Kiihtyvyyttä ja/tai kulmanopeutta mittaava sähköinen puolijohdinanturi

jollaista käytetään 84–90 ja 95 ryhmän tuotteisiin asentamista varten

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Kehyspalkki, jonka paksuus on vähintään 0,8 mm mutta enintään 3,0 mm ja joka on tarkoitettu sellaisten auton istuinten valmistukseen, joiden selkänoja on säädettävä

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Liukusäätimet, vetoketjun hammastuksella varustetut kapeat liuskat, vetoketjun stopparit ja muut osat, epäjalosta metallista valmistetut, vetoketjujen valmistukseen tarkoitetut

 (1)

0 %

-

31.12.2020

,ex 9607 20 90

10

Muovisilla hammasketjuhampailla varustetut kapeat liuskat, vetoketjujen valmistukseen tarkoitetut

 (1)

0 %

-

31.12.2020

(1)

Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa unionin tullikoodeksista 9 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1) 254 artiklan mukaisesti.

(2)

Tullisuspensiota ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäismyynti- tai ravintolayritys.

(3)

Vain arvotulli suspendoidaan. Paljostullia kannetaan edelleen.

*

Sellaisen asetuksen (EU) N:o 1344/2011 liitteessä luetellun tuotteen suspensio, jonka CN- tai Taric-koodia tai tavaran kuvausta muutetaan tällä asetuksella.

LIITE II

CN-koodi

Taric

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20

*

Sellaisen asetuksen (EU) N:o 1344/2011 liitteessä luetellun tuotteen suspensio, jonka CN- tai Taric-koodia tai tavaran kuvausta muutetaan tällä asetuksella.