14.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/189


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMA (EU) 2016/1496,

annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016,

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0082/2016),

A.

toteaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen, jäljempänä ’keskus’, tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 17 275 766 euroa, mikä merkitsee 3,62 prosentin vähennystä vuoteen 2013 verrattuna;

B.

ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.

on tyytyväinen toimiin, joita keskus on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen viime vuonna esittämien huomautusten ja parlamentin suositusten johdosta;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.

panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,93 prosenttia, toisin sanoen sama kuin vuonna 2013; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 95,68 prosenttia, mikä merkitsee 3,29 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

3.

arvostaa sitä, että vuonna 2014 keskuksen tukipalvelut olivat edelleen tehokkaita: panee merkille, että 95 henkilöstötaulukon 98 virasta/toimesta oli täytetty ja maksut oli yleensä maksettu oikea-aikaisesti;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

4.

panee merkille, että keskuksen johtokunta hyväksyi lokakuussa 2014 keskuksen tilanteeseen mukautetut eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa keskuksessa koskevat toimintaperiaatteet, jotka käsittivät keskuksessa mahdollisesti syntyvät relevantit eturistiriitatilanteet; pitää myönteisenä keskuksen säännöllisesti järjestämää koulutusta, jolla parannetaan sen henkilöstön tietämystä näiden toimintaperiaatteiden asianmukaisesta soveltamisesta; panee merkille, että ensimmäiset koulutustilaisuudet järjestettiin kesäkuussa 2015;

5.

toteaa, että suurin osa keskuksen johtokunnan jäsenistä on allekirjoittanut ilmoituksen eturistiriidattomuudesta; panee lisäksi merkille, että nämä ilmoitukset julkistettiin keskuksen verkkosivuilla asianomaisten jäsenten annettua suostumuksensa; kehottaa johtokunnan jäseniä, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet ilmoitusta eturistiriidattomuudesta, tekemään niin mahdollisimman pian;

6.

panee merkille, että keskus hyväksyi lokakuussa 2014 petostentorjuntastrategian, joka perustui komission kehittämään EU:n erillisvirastoja koskevaan yhteiseen menettelyyn ja jolla tuetaan petosten riskien tehokasta ehkäisyä ja havaitsemista ja vahvistetaan mahdollisia petostapauksia ja niiden seurauksia koskevia asianmukaisia sisäisiä raportointi- ja käsittelymenettelyjä;

7.

katsoo, että keskuksen vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa keskusta sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

Sisäinen tarkastus

8.

panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti riskinarvioinnin yhdestä IAS:n strategiseen tarkastussuunnitelmaan 2013–2015 sisältyvistä neljästä aiheesta; panee merkille, että sisäinen tarkastus esitti lopullisessa tarkastuskertomuksessaan yhden “erittäin tärkeän” suosituksen ja neljä “tärkeää” suositusta; panee merkille, että “erittäin tärkeä” suositus oli jo pantu täytäntöön vuoden lopussa ja sen luokittelu oli alennettu “tärkeäksi”; panee lisäksi merkille, että tarkastuksen tuloksena laadittua toimintasuunnitelmaa ollaan panemassa täytäntöön suunnitellulla tavalla;

Sisäiset tarkastukset

9.

panee merkille, että keskus suorittaa säännöllisesti riskinarviointia ja laatii riskinhallintasuunnitelman sellaisten riskien tunnistamiseksi, jotka voivat vaikuttaa keskuksen tavoitteiden saavuttamiseen; panee huolestuneena merkille, että riskinhallintasuunnitelman mukaan keskus ei pysty välttämättä käsittelemään sidosryhmien esittämiä ennakoimattomia ulkoisia pyyntöjä, koska sen resurssit ovat jo äärirajoilla; panee merkille, että keskus seuraa tiiviisti muutoksia työohjelmassaan mukauttaakseen sitä käytettävissä oleviin resursseihin tai ottaakseen muutoksista seuraavat toimet huomioon asianmukaisella tavalla;

Toiminnan tuloksellisuus

10.

panee merkille, että keskuksen ulkoinen määräaikaistarkastus käsitti suosituksia siitä, miten keskusta voitaisiin kehittää ja sen asemaa vahvistaa; panee lisäksi merkille, että keskus laati huhtikuussa 2014 näiden suositusten seurantaa koskevan toimintasuunnitelman, joka esitettiin keskuksen johtokunnalle; panee merkille, että 23 suosituksesta 7 toteutettiin niihin liittyvine toimineen vuoden 2014 loppuun mennessä; pyytää keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle jäljellä olevien suositusten täytäntöönpanon edistymisestä;

11.

panee merkille, että ulkoisessa määräaikaistarkastuksessa tutkittiin myös mahdollisia synergiavaikutuksia keskuksen, Euroopan koulutussäätiön, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön sekä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston välillä; toteaa, että arvioinnin tulosten mukaan keskus ei harjoittanut päällekkäistä toimintaa minkään muun unionin, kansallisen tai kansainvälisen tason toimijan kanssa;

12.

panee merkille tiiviin yhteistyön, jota keskus harjoittaa Euroopan koulutussäätiön ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kanssa ja joka perustuu muodollisesti näiden virastojen välisiin yhteistyösopimuksiin sekä aiemmin hyväksyttyihin vuotuisiin työohjelmiin;

13.

panee merkille keskuksen työn ammatillisen koulutuksen näkyvyyden parantamiseksi unionissa sekä sen oman roolin näkyvyyden parantamisen sen verkkosivujen, sosiaalisen median ja isäntäjäsenvaltiossa järjestettyjen erilaisten tapahtumien avulla sekä komission kanssa tehtävällä yhteistyöllä erilaisissa julkaisuissa ja lehdistöön liittyvässä työssä;

Muita huomautuksia

14.

pitää valitettavana, ettei keskuksen Kreikassa sijaitsevan rakennuksen korjaustöitä saatu päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä; toteaa kuitenkin, että korjaustyöt kuuluvat isäntäjäsenvaltion hallituksen vastuulle ja rakentaminen oli keskeytettävä isäntäjäsenvaltion taloudellisen tilanteen vuoksi; toteaa, että jäljellä olevat työt oli määrä saada päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä, ja kehottaa keskusta raportoimaan asiasta edelleen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

15.

on ilahtunut siitä, että keskus on keskittynyt toiminnassaan edistämään ja tukemaan nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitettuja toimia; antaa tunnustusta erityisesti keskuksen ammattitaitoennusteille ja -analyyseille sekä oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen keskittyvälle työlle; panee tyytyväisenä merkille, että keskuksen kaikista jäsenvaltioista laatimiin ammattikoulutusta koskeviin yksityiskohtaisiin maakatsauksiin sisältyvät tiedot oli otettu huomioon eurooppalaisen ohjausjakson vuoden 2014 maakohtaisissa suosituksissa;

16.

katsoo, että keskuksen olisi autettava niitä jäsenvaltioita, joihin saapuu suuria määriä pakolaisia, käyttämään ammatillisen koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia pakolaisten integroimiseen työmarkkinoille;

17.

on ilahtunut siitä, että keskuksen 27 kielellä ylläpitämällä Europass-verkkosivustolla oli 21,7 miljoonaa käyttäjää vuonna 2014, mikä oli 8 prosentin lisäys vuoteen 2013 verrattuna;

18.

viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 28. huhtikuuta 2016 (1) antamaansa päätöslauselmaan.


(1)  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0159 (ks. tämän virallisen lehden numero 447).