30.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 207/67


Euroopan alueiden komitean lausunto – Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistaminen – Paketti II ja unionin uudelleensijoittamiskehys

(2017/C 207/13)

Esittelijä:

Vincenzo Bianco (PES, IT), Catanian pormestari

Viiteasiakirjat:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu teksti)

COM(2016) 465 final

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiselle kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle ja myönnetyn suojelun sisällölle sekä pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta

COM(2016) 466 final

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta

COM(2016) 467 final

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta

COM(2016) 468 final

I   MUUTOSEHDOTUKSET

COM(2016) 466 final (Suojelun myöntämisperusteet)

Muutosehdotus 1

8 artiklan 3 kohta – Alkuperämaassa annettava suojelu

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Tutkiessaan, onko hakijalla perusteltu pelko joutua vainotuksi tai todellinen vaara joutua kärsimään vakavaa haittaa tai mahdollisuus saada suojelua vainolta tai vakavalta haitalta alkuperämaan jossakin osassa 1 kohdan mukaisesti, määrittävien viranomaisten on tehdessään päätöksen hakemuksen johdosta kiinnitettävä huomiota alkuperämaan kyseisessä osassa vallitseviin yleisiin olosuhteisiin sekä hakijan henkilökohtaisiin olosuhteisiin 4 artiklan mukaisesti. Tätä varten määrittävien viranomaisten on varmistettava, että tarkkaa ja ajantasaista tietoa hankitaan kaikista tarkoituksenmukaisista lähteistä ja että tällaisia tietoja ovat esimerkiksi asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 ja 10 artiklassa tarkoitetut unionin tasolla saatavilla olevat alkuperämaatiedot ja alkuperämaatietoja koskeva yhteinen analyysi sekä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun julkaisemat tiedot ja ohjeet.

Tutkiessaan, onko hakijalla perusteltu pelko joutua vainotuksi tai todellinen vaara joutua kärsimään vakavaa haittaa tai mahdollisuus saada suojelua vainolta tai vakavalta haitalta alkuperämaan jossakin osassa 1 kohdan mukaisesti, määrittävien viranomaisten on tehdessään päätöksen hakemuksen johdosta kiinnitettävä huomiota alkuperämaan kyseisessä osassa vallitseviin yleisiin olosuhteisiin sekä hakijan henkilökohtaisiin olosuhteisiin 4 artiklan mukaisesti. Tätä varten määrittävien viranomaisten on varmistettava, että tarkkaa ja ajantasaista tietoa hankitaan kaikista tarkoituksenmukaisista lähteistä ja että tällaisia tietoja ovat esimerkiksi asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 ja 10 artiklassa tarkoitetut unionin tasolla saatavilla olevat alkuperämaatiedot ja alkuperämaatietoja koskeva yhteinen analyysi sekä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun julkaisemat tiedot ja ohjeet. Voidaan myös arvioida riippumattomista lähteistä ja asiantuntijoilta saatuja tietoja ja suuntaviivoja.

Perustelu

Riippumattomat tiedot ja arviot voivat tuoda esiin seikkoja, jotka eivät aina ole saatavilla virallisten lähteiden kautta.

Muutosehdotus 2

15 artikla – Pakolaisaseman uudelleentarkastelu

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Edellä olevan 14 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi määrittävän viranomaisen on tarkasteltava pakolaisasemaa uudelleen erityisesti

Edellä olevan 14 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi määrittävän viranomaisen on tarkasteltava pakolaisasemaa uudelleen erityisesti

a)

jos asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 ja 10 artiklassa tarkoitetuista unionin tason alkuperämaatiedoista ja alkuperämaatietoja koskevasta yhteisestä analyysista ilmenee, että alkuperämaassa on tapahtunut merkittävä muutos, jolla on vaikutusta hakijan suojelutarpeisiin;

a)

jos asetuksen (EU) XXX/XXX [asetus Euroopan unionin turvapaikkavirastosta] 8 ja 10 artiklassa tarkoitetuista unionin tason alkuperämaatiedoista ja alkuperämaatietoja koskevasta yhteisestä analyysista ilmenee, että alkuperämaassa on tapahtunut merkittävä muutos, jolla on vaikutusta hakijan suojelutarpeisiin;

b)

silloin, kun pakolaisen oleskelulupa uusitaan ensimmäisen kerran.

b)

silloin, kun pakolaisen oleskelulupa uusitaan ensimmäisen kerran yksinkertaistetulla menettelyllä. Jos yksinkertaistetun menettelyn aikana ilmenee a kohdassa esitetyn kaltaisia tekijöitä oleskeluluvan pidentämistä vastaan, menettely on välittömästi muutettava tavanomaiseksi menettelyksi ja tästä on ilmoitettava hakijalle. Jos oleskelulupaa ei uusita, on joka tapauksessa aina mahdollisuus muutoksenhakuun.

Perustelu

Komission ehdotuksessa otetaan käyttöön pakolaisaseman uudelleentarkastelu. Tällainen uudelleentarkastelu toteutetaan a) viran puolesta, aina kun Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) ilmoittaa merkittävistä muutoksista alkuperämaan tilanteessa ja b) joka tapauksessa säännöllisin väliajoin, myös silloin, kun muutoksista ei ole ilmoitettu. Jälkimmäisessä tapauksessa oleskelulupa voitaisiin ja se tulisi kuitenkin uusia yksinkertaistetulla menettelyllä, jotta vältetään pakolaisille muutoin koituva liiallinen taakka ja huomattava epävakauden tunne.

COM(2016) 467 final (Kansainvälisen suojelun myöntämistä koskevat yhteiset menettelyt)

Muutosehdotus 3

7 artiklan 4 kohta – Hakijoiden velvollisuudet

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Hakijan on ilmoitettava sen jäsenvaltion määrittävälle viranomaiselle, jossa hänen edellytetään olevan saapuvilla, asuinpaikkansa tai osoitteensa tai puhelinnumeronsa, josta määrittävä viranomainen tai muut vastuuviranomaiset voivat tavoittaa hänet. Hänen on ilmoitettava määrittävälle viranomaiselle kaikista muutoksista. Hakijan on vastaanotettava mahdolliset tiedoksiannot viimeksi ilmoittamassaan asuinpaikassa tai osoitteessa, erityisesti jos hän jättää hakemuksen 28 artiklan mukaisesti.

Hakijan on ilmoitettava sen jäsenvaltion määrittävälle viranomaiselle, jossa hänen edellytetään olevan saapuvilla, asuinpaikkansa tai osoitteensa ja puhelinnumeronsa, josta määrittävä viranomainen tai muut vastuuviranomaiset voivat tavoittaa hänet. Hänen on ilmoitettava määrittävälle viranomaiselle kaikista muutoksista. Hakijan on vastaanotettava mahdolliset tiedoksiannot viimeksi ilmoittamassaan asuinpaikassa tai osoitteessa, erityisesti jos hän jättää hakemuksen 28 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Hakijan olisi ilmoitettava myös asuinpaikkansa ja osoitteensa eikä pelkästään puhelinnumeroaan, jotta hänelle voitaisiin tiedottaa hyvissä ajoin hänen menettelyään koskevista päätöksistä.

Muutosehdotus 4

15 artiklan 5 kohta – Maksuton oikeusapu ja oikeudellinen edustus (muutoksenhakumenettelyssä)

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Maksuton oikeusapu ja oikeudellinen edustus muutoksenhakumenettelyssä voidaan evätä, jos

Maksuton oikeusapu ja oikeudellinen edustus muutoksenhakumenettelyssä voidaan evätä, jos

a)

hakijalla on riittävät varat;

a)

hakijalla on riittävät varat.

b)

muutoksenhaulla ei katsota olevan konkreettisia edellytyksiä menestyä;

 

c)

muutoksenhaku tai uudelleentarkastelu on toisella tai korkeammalla muutoksenhakutasolla kansallisen lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien muutoksenhaun uudelleenkäsittely tai uudelleenarviointi.

 

Jos päätöksen maksuttoman oikeusavun ja oikeudellisen edustuksen epäämisestä tekee viranomainen, joka ei ole tuomioistuin, sillä perusteella, että muutoksenhaulla ei katsota olevan konkreettisia edellytyksiä menestyä, hakijalla on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa muutoksen hakemiseksi tähän päätökseen ja tätä varten hänellä on oikeus vaatia maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustusta.

Jos muutoksenhaku perustuu vain välineellisiin syihin tai on selvästi perusteeton, tuomari voi päättää maksuttoman oikeusavun ja oikeudellisen edustuksen epäämisestä sekä valtion oikeusavustajalle (jos tämän käyttöä edellytetään) maksaman korvauksen alentamisesta tai poistamisesta.

Perustelu

Etenkin muutoksenhakumenettelyssä (sekä ensimmäisellä että toisella ja/tai korkeammalla tasolla) olisi maksuttoman oikeusavun epäämisen perustuttava riittävän tiukkaan kriteeriin, joka jättää mahdollisimman vähän tilaa sattumanvaraisuudelle tai harkinnalle. Asianomaisen arvioinnin tekijän on ehdottomasti oltava tuomari.

Muutosehdotus 5

33 artiklan 2 kohta – Hakemusten tutkiminen

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

2.   Määrittävän viranomaisen on tehtävä kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia koskevat päätökset hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytysten tai perusteiden asianmukaisen tutkimisen jälkeen. Määrittävän viranomaisen on tutkittava hakemukset objektiivisesti, puolueettomasti ja yksittäin. Tutkiessaan hakemusta sen on otettava huomioon seuraavat seikat:

2.   Määrittävän viranomaisen on tehtävä kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia koskevat päätökset hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytysten tai perusteiden asianmukaisen tutkimisen jälkeen. Määrittävän viranomaisen on tutkittava hakemukset objektiivisesti, puolueettomasti ja yksittäin. Tutkiessaan hakemusta sen on otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

hakijan esittämät asiaan vaikuttavat lausumat ja asiakirjat, mukaan lukien tiedot siitä, onko hakija joutunut tai voiko hän joutua vainotuksi tai kärsimään vakavaa haittaa;

a)

hakijan esittämät asiaan vaikuttavat lausumat ja asiakirjat, mukaan lukien tiedot siitä, onko hakija joutunut tai voiko hän joutua vainotuksi tai kärsimään vakavaa haittaa;

b)

kaikki tilannetta hakijan alkuperämaassa hakemusta koskevan päätöksen tekemisajankohtana koskevat merkitykselliset, tarkat ja ajantasaiset tiedot, mukaan lukien alkuperämaan lait ja asetukset ja tapa, jolla niitä sovelletaan, sekä kaikki muut asiaan liittyvät tiedot, jotka on saatu Euroopan unionin turvapaikkavirastolta, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta ja asianmukaisilta kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä tai muista lähteistä;

b)

kaikki tilannetta hakijan alkuperämaassa hakemusta koskevan päätöksen tekemisajankohtana koskevat merkitykselliset, tarkat ja ajantasaiset tiedot, mukaan lukien alkuperämaan lait ja asetukset ja tapa, jolla niitä sovelletaan, sekä kaikki muut asiaan liittyvät tiedot, jotka on saatu Euroopan unionin turvapaikkavirastolta, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta ja asianmukaisilta kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä tai muista lähteistä;

c)

asetuksen (EU) XXX/XXX (EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus) 10 artiklassa tarkoitettu yhteinen alkuperämaatietoja koskeva analyysi;

c)

asetuksen (EU) XXX/XXX (EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus) 10 artiklassa tarkoitettu yhteinen alkuperämaatietoja koskeva analyysi;

d)

hakijan asema ja henkilökohtaiset olosuhteet, kuten tausta, sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti, jotta voidaan arvioida, onko hakijan henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella niitä tekoja, joiden kohteeksi hakija on joutunut tai voisi joutua, pidettävä vainona tai vakavana haittana;

d)

hakijan asema ja henkilökohtaiset olosuhteet, kuten tausta, sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti, jotta voidaan arvioida, onko hakijan henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella niitä tekoja, joiden kohteeksi hakija on joutunut tai voisi joutua, pidettävä vainona tai vakavana haittana;

e)

onko hakijan alkuperämaasta lähtemisen jälkeen toteuttamien toimien ainoana tai tärkeimpänä tarkoituksena ollut luoda edellytykset kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tekemiselle, sen arvioimiseksi, asettaisivatko nämä toimet hakijan vaaraan joutua vainotuksi tai kärsimään vakavaa haittaa, jos hänet palautetaan tähän maahan;

e)

onko hakijan alkuperämaasta lähtemisen jälkeen toteuttamien toimien ainoana tai tärkeimpänä tarkoituksena ollut luoda edellytykset kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tekemiselle, sen arvioimiseksi, asettaisivatko nämä toimet hakijan vaaraan joutua vainotuksi tai kärsimään vakavaa haittaa, jos hänet palautetaan tähän maahan;

f)

voidaanko hakijan kohtuudella olettaa turvautuvan sellaisen toisen maan suojeluun, jonka kansalaisuuteen hänellä on oikeus.

f)

voidaanko hakijan kohtuudella olettaa turvautuvan sellaisen toisen maan suojeluun, jonka kansalaisuuteen hänellä on oikeus;

 

g)

hakijan esittämät lausunnot, jos niiden tueksi on virallisia asiakirjoja, ja asiakirjat, jotka ovat todisteena tämän etusijaisuustoiveista, perhesiteistä, yhteyksistä alkuperämaan yhteisöihin sekä kieli- tai ammattitaidosta ja jotka voivat helpottaa kotouttamista yhteen tai useampaan kohdejäsenvaltioon.

Perustelu

Muutos on yhdenmukainen Dublin-asetuksen (…) tarkistuksesta annetussa ja CIVEX-valiokunnassa jo hyväksytyssä lausunnossa olevan muutoksen kanssa. Sen mukaan on otettava huomioon hakijan etusijaisuustoiveet ja siteet määritettäessä vastuussa olevaa jäsenvaltiota.

Muutosehdotus 6

34 artikla – Tutkintamenettelyn kesto

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.   Hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytysten täyttymistä koskeva 36 artiklan 1 kohdan mukainen tutkinta saa kestää enintään kuukauden siitä, kun hakemus on jätetty.

1.   Hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytysten täyttymistä koskeva 36 artiklan 1 kohdan mukainen tutkinta saa kestää enintään kuukauden siitä, kun hakemus on jätetty.

Tutkinnan määräaika on kymmenen työpäivää, jos se jäsenvaltio, jossa ensimmäinen hakemus on tehty, soveltaa asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti 36 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ensimmäisen turvapaikkamaan käsitettä tai 36 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua turvallisen kolmannen maan käsitettä.

 

2.   Määrittävän viranomaisen on varmistettava, että perusteita koskeva tutkintamenettely saadaan päätökseen mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianmukaista ja perusteellista tutkintaa.

2.   Määrittävän viranomaisen on varmistettava, että perusteita koskeva tutkintamenettely saadaan päätökseen mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianmukaista ja perusteellista tutkintaa.

3.   Määrittävä viranomainen voi pidentää kyseistä kuuden kuukauden määräaikaa enintään kolmella kuukaudella, jos

3.   Määrittävä viranomainen voi pidentää kyseistä kuuden kuukauden määräaikaa enintään kuudella kuukaudella, jos

a)

suhteettoman paljon kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä hakee kansainvälistä suojelua samanaikaisesti, minkä vuoksi menettelyä on käytännössä erittäin vaikea saada päätökseen kuuden kuukauden määräajassa;

a)

suhteettoman paljon kolmansien maiden kansalaisia tai kansalaisuudettomia henkilöitä hakee kansainvälistä suojelua samanaikaisesti, minkä vuoksi menettelyä on käytännössä erittäin vaikea saada päätökseen kuuden kuukauden määräajassa;

b)

asiaan liittyy monimutkaisia tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin liittyviä kysymyksiä.

b)

asiaan liittyy monimutkaisia tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin liittyviä kysymyksiä.

Perustelu

Määräaikojen vaihtelu saattaa heikentää puolustautumisoikeutta, sillä puolustusasianajajalle avustettavan aseman tarkistamisesta ja ajantasaistamisesta koituva taakka kasvaa.

Kun otetaan huomioon kriisitilanteiden tai hakemusten erittäin suuren määrän mahdollisuus, on järkevää – myös ottaen huomioon EASOn tai muiden jäsenvaltioiden erityistuki – nostaa menettelyn enimmäiskesto yhdeksästä kuukaudesta vuoteen (kokonaiskesto).

Muutosehdotus 7

36 artiklan 2 kohta – Päätös hakemuksen tutkittavaksi ottamisesta ja toimivallasta

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Hakemuksen perusteita ei tutkita niissä tapauksissa, joissa hakemusta ei tutkita asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) nojalla, ei myöskään silloin, kun jokin toinen jäsenvaltio on myöntänyt hakijalle kansainvälistä suojelua tai kun hakemus on hylätty tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi 1 kohdan mukaisesti.

Hakemuksen perusteita ei tutkita niissä tapauksissa, joissa hakemusta ei tutkita asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) nojalla, ei myöskään silloin, kun jokin toinen jäsenvaltio on myöntänyt hakijalle kansainvälistä suojelua tai kun hakemus on hylätty tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi 1 kohdan mukaisesti tai jos hakija on asetuksen (EU) XXX/XXX (Dublin-asetus) 7 artiklan perusteella ilmaissut asettavansa etusijalle yhden tai useamman kohdejäsenvaltion, jossa ei EASOn neljännesvuosittain antamien tietojen mukaan ole saavutettu mainitun asetuksen 7 ja 35 artiklassa säädettyä raja-arvoa .

Perustelu

Myös tässä tapauksessa muutosehdotus on yhdenmukainen Dublin-asetuksen tarkistusehdotuksesta annetun ja CIVEX-valiokunnan jo hyväksymän lausunnon kanssa. Mainitussa tapauksessa sisällöllisestä tutkimisesta on vastuussa etusijaisuuden tai siteen kriteerin perusteella määräytyvä jäsenvaltio eikä valtio, johon hakija on tullut ensimmäiseksi – sen on vain huolehdittava asianomaisen siirtämisestä vastuussa olevaan jäsenvaltioon.

Muutosehdotus 8

39 artikla – Hakemuksen implisiittinen peruuttaminen

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.   Määrittävän viranomaisen on hylättävä hakemus hakemuksena, josta hakija on luopunut, kun

1.   Määrittävän viranomaisen on hylättävä hakemus hakemuksena, josta hakija on luopunut, kun

[– –]

[– –]

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa määrittävän viranomaisen on keskeytettävä hakemuksen tutkinta ja lähetettävä hakijalle 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun asuinpaikkaan tai osoitteeseen kirjallinen ilmoitus, jossa hänelle ilmoitetaan, että hänen hakemuksensa tutkinta on keskeytetty ja että hakemus hylätään lopullisesti, koska hakijan katsotaan luopuneen siitä, jollei hakija ilmoittaudu määrittävälle viranomaiselle kuukauden kuluessa päivästä, jona kirjallinen ilmoitus on lähetetty.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa määrittävän viranomaisen on keskeytettävä hakemuksen tutkinta ja lähetettävä hakijalle 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun asuinpaikkaan tai osoitteeseen kirjallinen ilmoitus, jossa hänelle ilmoitetaan, että hänen hakemuksensa tutkinta on keskeytetty ja että hakemus hylätään lopullisesti, koska hakijan katsotaan luopuneen siitä, jollei hakija ilmoittaudu määrittävälle viranomaiselle kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona kirjallinen ilmoitus on lähetetty.

3.   Jos hakija ilmoittautuu määrittävälle viranomaiselle tämän yhden kuukauden määräajan kuluessa ja osoittaa, että laiminlyönti johtui olosuhteista, joihin hän ei voinut vaikuttaa, määrittävän viranomaisen on jatkettava hakemuksen tutkintaa.

3.   Jos hakija ilmoittautuu määrittävälle viranomaiselle tämän kahden kuukauden määräajan kuluessa ja osoittaa, että laiminlyönti johtui olosuhteista, joihin hän ei voinut vaikuttaa, määrittävän viranomaisen on jatkettava hakemuksen tutkintaa.

4.   Jos hakija ei ilmoittaudu määrittävälle viranomaiselle tämän yhden kuukauden määräajan kuluessa eikä osoita, että laiminlyönti johtui olosuhteista, joihin hän ei voinut vaikuttaa, määrittävän viranomaisen on katsottava hakemus implisiittisesti peruutetuksi.

4.   Jos hakija ei ilmoittaudu määrittävälle viranomaiselle tämän kahden kuukauden määräajan kuluessa eikä osoita, että laiminlyönti johtui olosuhteista, joihin hän ei voinut vaikuttaa, määrittävän viranomaisen on katsottava hakemus implisiittisesti peruutetuksi.

Perustelu

Asianomaisen mahdollisten kommunikaatiovaikeuksien vuoksi olisi määriteltävä enemmän varmuutta tarjoava määräaika.

Muutosehdotus 9

43 artikla – Poikkeaminen oikeudesta jäädä alueelle myöhempien hakemusten yhteydessä

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Rajoittamatta palauttamiskiellon periaatteen soveltamista jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksesta, joka koskee oikeutta jäädä niiden alueelle, ja poiketa 54 artiklan 1 kohdasta, jos

Rajoittamatta palauttamiskiellon periaatteen soveltamista jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksesta, joka koskee oikeutta jäädä niiden alueelle, ja poiketa 54 artiklan 1 kohdasta, jos

a)

määrittävä viranomainen on hylännyt myöhemmän hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai ilmeisen perusteettomana;

a)

määrittävä viranomainen on hylännyt myöhemmän hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai ilmeisen perusteettomana;

b)

jossakin jäsenvaltiossa tehdään toinen tai sen jälkeinen myöhempi hakemus sellaisen lainvoimaisen päätöksen jälkeen, jossa aikaisemmin tehty myöhempi hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana.

b)

jossakin jäsenvaltiossa tehdään toinen tai sen jälkeinen myöhempi hakemus sellaisen lainvoimaisen päätöksen jälkeen, jossa aikaisemmin tehty myöhempi hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana.

B alakohdan säännöstä ei sovelleta, jos aiempi hakemus on esitetty ennen nykyisen asetuksen voimaantuloa ja jos kyseinen hakija ei ole saanut menettelyn aikana oikeusapua.

Perustelu

Koska tiedotusta, edustusta ja apua koskevat velvoitteet otetaan käyttöön kaikilla tasoilla vasta komission nyt esittämässä ehdotuspaketissa, valtiot eivät voi evätä oikeutta oleskella alueellaan, jos hakija ei ole saanut ensimmäisen hakemuksensa yhteydessä oikeusapua.

Muutosehdotus 10

45 artiklan 3 kohta – Turvallisen kolmannen maan käsite

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Määrittävän viranomaisen on katsottava kolmannen maan olevan turvallinen kolmas maa tietyn hakijan kannalta hakemuksen yksilöllisen tutkinnan jälkeen ainoastaan, jos se on vakuuttunut kyseisen kolmannen maan turvallisuudesta tietylle hakijalle 1 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti ja se on todennut, että

Määrittävän viranomaisen on katsottava kolmannen maan olevan turvallinen kolmas maa tietyn hakijan kannalta hakemuksen yksilöllisen tutkinnan jälkeen ainoastaan, jos se on vakuuttunut kyseisen kolmannen maan turvallisuudesta tietylle hakijalle 1 kohdassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti ja se on todennut, että

a)

hakijan ja kyseisen kolmannen maan välillä on yhteys, jonka perusteella hakijan olisi kohtuullista matkustaa tähän maahan, myös siksi, että hakija on kulkenut kyseisen kolmannen maan kautta, joka on maantieteellisesti lähellä hakijan alkuperämaata ;

a)

hakijan ja kyseisen kolmannen maan välillä on yhteys, jonka perusteella hakijan olisi kohtuullista matkustaa tähän maahan, myös siksi, että hakija on oleskellut kyseisessä maassa huomattavan ajan tai hänellä on siellä edelleen siteitä tai suhteita perheenjäseniin tai maanmiehiin ;

b)

hakija ei ole esittänyt vakavia perusteita sille, että tätä maata ei voida katsoa turvalliseksi kolmanneksi maaksi hänen henkilökohtaisessa tilanteessaan.

b)

hakija ei ole esittänyt vakavia perusteita sille, että tätä maata ei voida katsoa turvalliseksi kolmanneksi maaksi hänen henkilökohtaisessa tilanteessaan.

Perustelu

Vain kulkua kolmannen maan kautta kohti EU:ta (tai oleskelua vain lähdön valmisteluun tarvittavan ajan) ei voida pitää riittävänä kriteerinä hakijan palauttamiseksi kyseiseen maahan.

Muutosehdotus 11

53 artiklan 6 kohta – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Hakijoiden on haettava muutosta 1 kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin

Hakijoiden on haettava muutosta 1 kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin

a)

viikon kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla myöhempi hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai ilmeisen perusteettomana;

a)

viidentoista päivän kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla myöhempi hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi tai ilmeisen perusteettomana;

b)

kahden viikon kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, tai kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään sen nimenomaisen peruuttamisen tai siitä luopumisen perusteella, tai kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen nopeutetun tutkintamenettelyn tai rajamenettelyn jälkeen tai kun hakija on otettu säilöön;

b)

viidentoista päivän kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, tai kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään sen nimenomaisen peruuttamisen tai siitä luopumisen perusteella, tai kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään perusteettomana tai ilmeisen perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen nopeutetun tutkintamenettelyn tai rajamenettelyn jälkeen tai kun hakija on otettu säilöön;

c)

yhden kuukauden kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen, jos tutkintaa ei ole nopeutettu tai jos on kyse kansainvälisen suojelun poistamista koskevasta päätöksestä.

c)

yhden kuukauden kuluessa, kun on kyse päätöksestä, jolla hakemus hylätään perusteettomana pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman suhteen, jos tutkintaa ei ole nopeutettu tai jos on kyse kansainvälisen suojelun poistamista koskevasta päätöksestä.

Sovellettaessa b alakohtaa jäsenvaltiot voivat säätää rajamenettelyssä tehtyjen päätösten uudelleentarkastelusta viran puolesta.

Sovellettaessa b alakohtaa jäsenvaltiot voivat säätää rajamenettelyssä tehtyjen päätösten uudelleentarkastelusta viran puolesta.

Tässä kohdassa säädetyt määräajat alkavat kulua päivästä, jolloin määrittävän viranomaisen päätös annetaan tiedoksi hakijalle, tai siitä hetkestä, jolloin oikeudellinen tai muu neuvonantaja nimitetään, jos hakija on pyytänyt maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustajaa.

Tässä kohdassa säädetyt määräajat alkavat kulua päivästä, jolloin määrittävän viranomaisen päätös annetaan tiedoksi hakijalle, tai siitä hetkestä, jolloin oikeudellinen tai muu neuvonantaja nimitetään, jos hakija on pyytänyt maksutonta oikeusapua ja oikeudellista edustajaa.

Perustelu

Myös unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa olisi määriteltävä asianmukaiset ja yhdenmukaiset vähimmäismääräajat.

COM(2016) 465 final (Vastaanottoa koskevat vaatimukset)

Muutosehdotus 12

7 artiklan 5 kohta – Asuinpaikka ja liikkumisvapaus

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Jäsenvaltion on vaadittava hakijaa ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille kulloinenkin asuinpaikkansa tai osoitteensa tai puhelinnumero, josta hänet voi tavoittaa, ja ilmoittamaan näille puhelinnumeron tai osoitteen muutoksista mahdollisimman pian.

Jäsenvaltion on vaadittava hakijaa ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille kulloinenkin asuinpaikkansa tai osoitteensa ja puhelinnumero, josta hänet voi tavoittaa, ja ilmoittamaan näille puhelinnumeron tai osoitteen muutoksista mahdollisimman pian.

Perustelu

Hakijan olisi ilmoitettava myös asuinpaikkansa ja osoitteensa eikä pelkästään puhelinnumeroaan, jotta hänelle voitaisiin tiedottaa hyvissä ajoin hänen menettelyään koskevista päätöksistä.

Muutosehdotus 13

19 artikla – Aineellisten vastaanotto-olosuhteiden korvaaminen, rajoittaminen tai peruuttaminen

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.   Sellaisten hakijoiden osalta, joiden edellytetään asetuksen (EU) XXX/XXX [Dublin-asetus] mukaisesti olevan saapuvilla jäsenvaltioiden alueella, jäsenvaltiot voivat 2 kohdassa kuvatuissa tilanteissa

1.   Sellaisten hakijoiden osalta, joiden edellytetään asetuksen (EU) XXX/XXX [Dublin-asetus] mukaisesti olevan saapuvilla jäsenvaltioiden alueella, jäsenvaltiot voivat 2 kohdassa kuvatuissa tilanteissa

a)

korvata majoituksen, ruuan, vaatetuksen ja muut olennaiset muut tarvikkeet kuin elintarvikkeet, jotka tarjotaan rahallisina etuuksina tai maksukuponkeina, luontoissuorituksina annettavilla aineellisilla vastaanotto-olosuhteilla;

a)

korvata majoituksen, ruuan, vaatetuksen ja muut olennaiset muut tarvikkeet kuin elintarvikkeet, jotka tarjotaan rahallisina etuuksina tai maksukuponkeina, luontoissuorituksina annettavilla aineellisilla vastaanotto-olosuhteilla;

b)

rajoittaa päivärahoja tai asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa peruuttaa ne .

b)

rajoittaa päivärahoja.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jos hakija

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jos hakija

a)

poistuu toimivaltaisen viranomaisen määräämästä asuinpaikasta ilmoittamatta tästä kyseiselle viranomaiselle tai ilman lupaa, jos sellaista edellytetään, tai pakenee ;

a)

poistuu toimivaltaisen viranomaisen määräämästä asuinpaikasta ilmoittamatta tästä kyseiselle viranomaiselle tai ilman lupaa, jos sellaista edellytetään, tai katoaa kansallisessa lainsäädännössä säädetyn kohtuullisen pituisen ajanjakson ajaksi ; tai

b)

laiminlyö turvapaikkamenettelyyn liittyvän ilmoittautumisvelvollisuutensa tai ei ole noudattanut pyyntöä toimittaa tietoja tai kutsua saapua turvapaikkamenettelyä koskevaan henkilökohtaiseen haastatteluun kansallisessa lainsäädännössä säädetyn kohtuullisen ajan kuluessa; tai

b)

laiminlyö turvapaikkamenettelyyn liittyvän ilmoittautumisvelvollisuutensa tai ei ole noudattanut pyyntöä toimittaa tietoja tai kutsua saapua turvapaikkamenettelyä koskevaan henkilökohtaiseen haastatteluun kansallisessa lainsäädännössä säädetyn kohtuullisen ajan kuluessa; tai

c)

on jättänyt asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyasetus] [4 artiklan 2 kohdan i alakohdassa] määritellyn myöhemmän hakemuksen; tai

c)

on jättänyt asetuksen (EU) XXX/XXX [menettelyasetus] [4 artiklan 2 kohdan i alakohdassa] määritellyn myöhemmän hakemuksen; tai

d)

on kätkenyt varoja ja saanut näin ollen aiheetonta etua myönnetyistä aineellisista vastaanotto-olosuhteista; tai

d)

on kätkenyt varoja ja saanut näin ollen aiheetonta etua myönnetyistä aineellisista vastaanotto-olosuhteista; tai

e)

on rikkonut vakavalla tavalla vastaanottokeskuksen sääntöjä tai käyttäytynyt törkeän väkivaltaisesti; tai

e)

on rikkonut vakavalla tavalla vastaanottokeskuksen sääntöjä tai käyttäytynyt törkeän väkivaltaisesti; tai

f)

jättää osallistumatta pakollisiin kotouttamistoimenpiteisiin; tai

f)

jättää osallistumatta pakollisiin kotouttamistoimenpiteisiin; tai

g)

ei ole noudattanut asetuksen (EU) XXX/XXX [Dublin-asetus] [4 artiklan 1 kohdassa] säädettyä velvollisuutta ja on matkustanut toiseen jäsenvaltioon ilman riittäviä perusteluja ja tehnyt hakemuksen siellä; tai

g)

ei ole noudattanut asetuksen (EU) XXX/XXX [Dublin-asetus] [4 artiklan 1 kohdassa] säädettyä velvollisuutta ja on matkustanut toiseen jäsenvaltioon ilman riittäviä perusteluja ja tehnyt hakemuksen siellä; tai

h)

on paennut toiseen jäsenvaltioon ja lähetetty takaisin.

h)

on paennut toiseen jäsenvaltioon ja lähetetty takaisin.

Kun hakija on jäljitetty tai hän ilmoittautuu vapaaehtoisesti toimivaltaiselle viranomaiselle a tai b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, on tehtävä katoamisen syihin perustuva perusteltu päätös korvattujen, rajoitettujen tai peruutettujen aineellisten vastaanotto-olosuhteiden uudelleen myöntämisestä kokonaan tai osittain.

Kun hakija on jäljitetty tai hän ilmoittautuu vapaaehtoisesti toimivaltaiselle viranomaiselle a tai b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, on tehtävä katoamisen syihin perustuva perusteltu päätös korvattujen, rajoitettujen tai peruutettujen aineellisten vastaanotto-olosuhteiden uudelleen myöntämisestä kokonaan tai osittain.

3.   Aineellisten vastaanotto-olosuhteiden korvaamista, rajoittamista tai peruuttamista koskevat päätökset on tehtävä objektiivisesti ja puolueettomasti yksittäisen tapauksen näkökohtien pohjalta ja päätökset on perusteltava. Päätösten on perustuttava erityisesti sellaisten hakijoiden osalta, joilla on erityisiä vastaanottotarpeita, asianomaisen henkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen suhteellisuusperiaate huomioon ottaen. Jäsenvaltioiden on aina varmistettava terveydenhuollon saatavuus 18 artiklan mukaisesti sekä ihmisarvon turvaava elintaso kaikille hakijoille.

3.   Aineellisten vastaanotto-olosuhteiden korvaamista, rajoittamista tai peruuttamista koskevat päätökset on tehtävä objektiivisesti ja puolueettomasti yksittäisen tapauksen näkökohtien pohjalta ja päätökset on perusteltava. Päätösten on perustuttava erityisesti sellaisten hakijoiden osalta, joilla on erityisiä vastaanottotarpeita, asianomaisen henkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen suhteellisuusperiaate huomioon ottaen. Jäsenvaltioiden on aina varmistettava terveydenhuollon saatavuus 18 artiklan mukaisesti sekä ihmisarvon turvaava elintaso kaikille hakijoille.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei aineellisia vastaanotto-olosuhteita korvata, rajoiteta tai peruuteta, ennen kuin 3 kohdassa tarkoitettu päätös on tehty.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei aineellisia vastaanotto-olosuhteita korvata, rajoiteta tai peruuteta, ennen kuin 3 kohdassa tarkoitettu päätös on tehty.

Perustelu

Katoamisesta olisi ilmoitettava vain, jos poissaolo jatkuu pidempään, jotta vältetään se, että satunnaiset tai välttämättömistä syistä johtuvat poissaolot johtavat ylimitoitettuihin rangaistuksiin. Päivärahoja olisi voitava ainoastaan rajoittaa, sillä niiden peruuttaminen kokonaan saattaisi johtaa sosiaaliseen epävakauteen.

Muutosehdotus 14

23 artikla – Ilman huoltajaa olevat alaikäiset

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Ilman huoltajaa olevat alaikäiset

Ilman huoltajaa olevat alaikäiset

Jäsenvaltioiden on mahdollisimman pikaisesti ja viimeistään viiden työpäivän kuluessa siitä, kun ilman huoltajaa oleva alaikäinen tekee kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että edunvalvoja edustaa ja avustaa ilman huoltajaa olevaa alaikäistä, jotta hän voi hyödyntää tämän direktiivin mukaisia oikeuksia ja täyttää tämän direktiivin mukaiset velvollisuudet.

Jäsenvaltioiden on viiden työpäivän kuluessa siitä, kun ilman huoltajaa oleva alaikäinen tekee kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, tai joka tapauksessa mahdollisimman pian, toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että edustaja tai valtuutettu henkilö edustaa ja avustaa ilman huoltajaa olevaa alaikäistä, jotta hän voi hyödyntää tämän direktiivin mukaisia oikeuksia ja täyttää tämän direktiivin mukaiset velvollisuudet.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että edustajan tai valtuutetun henkilön nimeämiseen saakka jokainen jäsenvaltioissa säädetty soveltuva edustuksen muoto, jota voidaan myös lain nojalla käyttää ja jolla kyetään turvaamaan lapsen etu kiireellisissä ja tälle mahdollisesti korjaamatonta vahinkoa aiheuttavissa kysymyksissä, riittää siirtymävaiheessa myös tämän direktiivin tarkoituksiin.

Perustelu

Aikana, jolloin EU:ssa otetaan vastaan lukuisia ilman huoltajaa olevia alaikäisiä, saattaa osoittautua tarpeelliseksi, ettei edunvalvojan nimeämiselle aseteta sitovia määräaikoja. Käsite ”edunvalvoja” ja itse termi saattavat olla harhaanjohtavia, eivätkä ne välttämättä vastaa monien jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Termi olisikin muutettava muotoon ”valtuutettu henkilö”.

II   POLIITTISET SUOSITUKSET

EUROOPAN ALUEIDEN KOMITEA

Yleistä

1.

painottaa, että tarvitaan kattavaa ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jonka avulla edistetään turvapaikka-asioihin ja hakijoiden kotouttamiseen liittyvien poliittisten toimien kestävyyttä ja saadaan unioni kokonaisuudessaan mukaan todellisen yhteisvastuullisuuden järjestelmään, joka toimii myös jäsenvaltioiden välillä.

2.

korostaa lisäksi, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välttämättömiä kumppaneita turvapaikanhakijoiden hallinnoinnissa ja vastaanotossa ja että niillä on tämän vuoksi erittäin vahva ensisijainen intressi saada asiassa aikaan oikeudenmukainen ja avoin sääntely yhteiskunnallisen rinnakkaiselon edellytyksiä ja perusihmisoikeuksia kunnioittaen. Komitea painottaa myös, että paikallisviranomaiset, jotka yleisesti ottaen varmistavat kansalaisten oikeudet, voivat toteuttaa tämän tehtävän paremmin, jos niillä on käytettävissään unionin lainsäädäntökehys ja asianmukaisia välineitä, joiden avulla voidaan varmistaa kansalaisten turvallisuus ja turvapaikanhakijoiden perusoikeudet.

3.

vahvistaa, kuten jo ensimmäisestä ehdotuspaketista annetussa lausunnossa korostettiin, että tarvitaan kestäviä ratkaisuja, jotta ongelmaan voidaan puuttua suunnitelmallisesti ja luopua harhakuvitelmasta, että kyse on vain yksittäisistä kriisitilanteista. Komitea arvostaa komission pyrkimystä tarjota ratkaisuja asian kiireellisyyden ja siitä johtuvan poliittisen paineen vuoksi mutta katsoo, että tarvitaan ongelman syihin ulottuvaa syvällisempää pohdintaa. Tässä yhteydessä on otettava huomioon kansainväliset velvoitteet, muuttajien oikeudet sekä eri hallintotasojen tarpeet kaikilla unionin maantieteellisillä alueilla rasittamatta muodollisten tai periaatteellisten syiden vuoksi liikaa rajavaltioita tai turvapaikanhakijoiden keskuudessa parhaiten ulottuvilla olevia tai halutuimpia valtioita.

4.

suhtautuu myönteisesti hakijoille myönnetyn avun edellytysten lähentämiseen ja yhtenäistämiseen, jotta estetään myös Euroopan unionin sisäistä edelleen liikkumista. Komitea pitää kuitenkin riittämättömänä lähestymistapaa, joka perustuu yksinomaan aineellisten edellytysten yhdenmukaistamiseen ja luvattomasta edelleen liikkumisesta johtuviin seuraamuksiin.

5.

on sitä mieltä, että kotouttamisen edistämiseksi ja edelleen liikkumisen perimmäisten syiden poistamiseksi mahdollisuuksien mukaan on tärkeää ja välttämätöntä ottaa huomioon hakijoiden tosiasialliset yhteydet, ammattitaito ja etusijaisuustoiveet yhden tai useammat jäsenvaltion suhteen, kuten komitea on jo korostanut Euroopan komission ensimmäisestä ehdotuspaketista antamassaan lausunnossa. Komitea korostaa, että tätä varten on tärkeää kerätä yhteistyössä asianosaisten kanssa olennaiset tiedot, jotta edistetään heidän sosiaalista ja ammatillista integroitumistaan.

6.

suhtautuu myönteisesti kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten tutkimismenettelyjen nopeutumiseen mutta korostaa kuitenkin, että tämä ei saa johtaa perusoikeuksien rajoittamiseen ja että ehdotuspakettiin sisältyviä nopeutettuja menettelyjä on käytettävä erittäin varovasti ja vasta sitten, kun on ensin tutkittu huolellisesti, että niiden käytön edellytykset täyttyvät.

7.

on erittäin huolestunut unionin uudelleensijoittamiskehystä – COM(2016) 468 final – varten valitusta sääntelyratkaisusta (viitekehyksen hyväksyminen neuvoston säädöksellä ja täytäntöönpano komission päätöksellä), joka sulkee pois Euroopan parlamentin. Toisin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, kyseisellä alalla tällainen ratkaisu on harvinainen.

8.

on tyytyväinen komission ehdotuksiin, joilla pyritään helpottamaan kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden pääsyä työmarkkinoille ja koulutukseen, myös ammatilliseen koulutukseen. Komitea myös kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön joustavia ja tehokkaita mekanismeja, jotka mahdollistavat tutkintojen hyväksymisen ja ammattipätevyyksien tunnustamisen kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden työmarkkinoille pääsyn helpottamiseksi.

9.

suhtautuu myönteisesti Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) roolin vahvistamiseen jäsenvaltioiden tukemisessa.

10.

pitää tervetulleena nimenomaan säädettyä yleistä oikeutta oikeusapuun ja korostaa sen mahdollisesti vaikuttavan myönteisesti myös siten, että muutoksenhakutapausten kesto lyhenee ja määrä vähenee tuomioistuimissa.

11.

suosittaa, että vastaanottoedellytyksiin liittyvien toimien toteuttamista tuetaan parantamalla EU-varojen saatavuutta ja käyttöön asettamista. Tässä yhteydessä on edistettävä alueiden ja paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia saada varoja, sillä niillä tulee olla oikeanlaiset edellytykset tarjota asianmukainen vastaanotto turvapaikanhakijoille ja uusille tulokkaille.

12.

pitää myönteisenä, että komission ehdotuksissa otetaan lähtökohtaisesti huomioon ilman huoltajaa olevien alaikäisten etu ja säädetään muun muassa mahdollisimman pikaisesta edustajan tai valtuutetun henkilön nimeämisestä. Aikana, jolloin EU:ssa otetaan vastaan lukuisia ilman huoltajaa olevia alaikäisiä, saattaa kuitenkin osoittautua tarpeelliseksi, ettei nimeämiselle aseteta kiinteitä määräaikoja. Monissa jäsenvaltioissa nimeäminen tapahtuu tuomioistuinmenettelyssä. Tällaiseen menettelyyn liittyy vastaavia menettelyllisiä takeita, kuten tulkin nimeäminen, sekä tiettyjä tutkintavaatimuksia, joiden toteutuminen ei ole mahdollista komission ehdottamien määräaikojen kuluessa.

13.

toteaa, että ehdotukset noudattavat toissijaisuusperiaatetta, sillä niissä käsitellään kattavasti luonteeltaan rajat ylittäviä ongelmia – esimerkiksi jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta, yhdenmukaisemman turvapaikkajärjestelmän luomista ja jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon parantamista. Yksittäiset jäsenvaltiot eivät voisi yksinään saavuttaa tällaisia tavoitteita. Komitea panee merkille, että ehdotetut toimet, joilla luodaan koko Euroopan unionissa sovellettavat yhtenäiset säännöt, ovat myös suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Komitea toivoo jatkuvaa seurantaa koko päätöksentekoprosessin ajan, jotta voidaan tarkistaa, että kyseisiä periaatteita noudatetaan.

COM(2016) 467 final

14.

suosittaa, että käsitteellä ”edunvalvoja” (4 artiklan 2 kohdan f alakohta) tuodaan esiin sen henkilön tai organisaation puolueettomuus ja riippumattomuus, joka on nimetty avustamaan ja edustamaan ilman huoltajaa olevaa alaikäistä asetuksessa säädetyissä menettelyissä.

15.

suosittaa, että myös asianajajan on aina avustettava alaikäistä tämän hakemusta tutkivan hallintoviranomaisen kanssa käytävissä keskusteluissa (22 artikla).

16.

suosittaa myös (22 artiklaan liittyen), että alaikäisen edustajana keskusteluissa on hallinnosta riippumaton henkilö tai organisaatio ja että tämä on nimetty lain perusteella tai oikeusviranomaisen toimesta ainoastaan alaikäisen intressin mukaisesti.

17.

suosittaa myöhempiin hakemuksiin liittyen (42 artikla), että hakemuksen alustavan, kelpoisuutta koskevan tutkimisen yhteydessä tarkistetaan, että hakija on aiemman hakemuksen yhteydessä saanut asianmukaista tietoa ja oikeusapua, ja että tiedonsaannin tai oikeusavun puuttuminen katsotaan perusteeksi myöhemmän hakemuksen tekemiselle.

18.

suosittaa, että tarkastellaan uudelleen asetusehdotuksen 22 artiklan 4 kohdan säännöstä, jonka mukaan edunvalvojana toimivan henkilön saa vaihtaa ainoastaan silloin, kun toimivaltaiset viranomaiset katsovat, ettei hän ole hoitanut asianmukaisesti edunvalvojan tehtäviään. Myös esimerkiksi silloin, jos alaikäisen asuinpaikka vaihtuu, voi olla tarpeen valita toinen edustaja kyseisestä paikasta.

19.

suosittaa ensimmäisen turvapaikkamaan käsitteeseen viitaten, että ilmaisu ”on saanut suojelua” tulkitaan siten, että tällainen suojelu on tunnustettu virallisesti eikä sitä ole vain myönnetty käytännössä.

20.

korostaa ja suosittaa ensimmäisen tason muutoksenhaun kestoon liittyen (55 artikla), etteivät asianomaiset määräajat ole sitovia ja että (kuten artiklassa nimenomaan todetaan) ne eivät rajoita muutoksenhaun asianmukaista ja perusteellista tutkintaa.

COM(2016) 466 final

21.

vastustaa jyrkästi kansainvälisen suojeluaseman määräaikaisarvioinnin ja poistamismenettelyn käyttöönottoa. Nämä toimet voivat paitsi lisätä (myös paikallisten ja alueellisten) hallintotahojen taakkaa pakolaisten kotouttamiseen liittyvien menettelyjen toteuttamisessa ja tehtävien hoitamisessa myös aiheuttaa epävarmuutta asianosaisille. Komitea tuomitsee tässä yhteydessä muukalaisvihamieliset ja populistiset poliittiset puheenvuorot, jotka synnyttävät väkivaltaa ja joissa turvapaikanhakijat ryhmänä leimataan rikollisiksi, mikä aiheuttaa tarpeettomia yhteiskunnallisia jännitteitä, ja peräänkuuluttaa poliittisilta vallankäyttäjiltä ja toimijoilta vastuullisuutta.

22.

on hyvin huolissaan kansainvälisen suojelun enimmäiskeston aikarajoituksen käyttöönotosta ja tällaisen toimenpiteen laillisuudesta. Komitea kehottaakin lainsäätäjiä pohtimaan uudelleen tätä seikkaa.

23.

suosittaa, että kansainvälisen suojelun poistamistapauksessa harkitaan mahdollisuutta sallia komission ehdotusta pidempi määräaika (esim. kuusi kuukautta) oleskeluluvan saamiseksi muista syistä (esim. työnhaku), sillä ehdotettu määräaika (kolme kuukautta) on liian lyhyt.

COM(2016) 465 final

24.

suosittaa, että komission ehdotuksen 17 a artiklan säännöksiä pohditaan uudelleen, sillä niiden mukaan hakijalla ei ole muussa kuin vastuussa olevassa jäsenvaltiossa oikeutta mihinkään asetuksessa säädettyihin aineellisiin avustusedellytyksiin. Jos hakijan on pitänyt lähteä pakottavista tai muista välttämättömistä syistä kyseisestä jäsenvaltiosta, olisi säädettävä mahdollisuudesta taata tällaiset edellytykset määräajaksi, mahdollisesti 19 artiklassa säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

25.

suosittaa, että tarkastellaan uudelleen direktiiviehdotuksen 23 artiklan 1 kohdan säännöstä, jonka mukaan edunvalvojana toimiva henkilö on vaihdettava ”ainoastaan, kun se on välttämätöntä”. Myös esimerkiksi silloin, jos alaikäisen asuinpaikka vaihtuu, voi olla tarpeen valita toinen edustaja kyseisestä paikasta.

26.

suosittaa, että tarkastellaan uudelleen komission ehdotuksen 17 a artiklan säännöstä, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava ihmisarvon turvaava elintaso kaikille hakijoille, ja asetetaan Euroopan unionille ja jäsenvaltioille velvoite tukea myös taloudellisesti paikallisyhteisöjä, jotka osaltaan varmistavat ihmisarvon turvaavan elintason kaikille hakijoille.

COM(2016) 468 final

27.

suosittaa, että harkitaan uudelleen päätöstä sulkea uudelleensijoittamisen ulkopuolelle hakijat, jotka ovat viimeisten viiden vuoden aikana tulleet sääntöjenvastaisesti Euroopan unionin alueelle. Koska matkustamiseen naapurimaista liittyy laajalti laittomuuksia, tällainen päätös rankaisee liiallisesti hakijoita, jotka ovat usein tällaisten ilmiöiden uhreja.

Bryssel 8. helmikuuta 2017.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja

Markku MARKKULA