2.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 217/23


Ilmoitus direktiivin 2014/25/EU 35 artiklan mukaisesta pyynnöstä – määräajan keskeyttäminen

Hankintayksikön esittämä pyyntö

(2015/C 217/09)

Komissio vastaanotti 16. tammikuuta 2015 vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26. helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU (1) 35 artiklan mukaisen pyynnön. Ensimmäinen pyynnön vastaanottoa seuraava työpäivä oli 19. tammikuuta 2015.

Pyynnön esitti Flughafen Wien, ja se koskee toimintoja, jotka liittyvät maantieteellisen alueen hyödyntämiseen lentoasemien tai terminaalipalvelujen saattamiseksi lentoliikenteen harjoittajien käyttöön Itävallassa. Asiaa koskeva ilmoitus julkaistiin EUVL:ssä C 93, 20.3.2015, s. 22.

Komission on direktiivin 2014/25/EU liitteessä IV olevan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtävä tätä pyyntöä koskeva päätös 130 työpäivän kuluessa. Tämä alkuperäinen määräaika päättyy 30. heinäkuuta 2015.

Komissio voi direktiivin 2014/25/EU liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti pyytää jäsenvaltiota tai hakijaa taikka riippumatonta kansallista viranomaista tai muuta toimivaltaista kansallista viranomaista antamaan kaikki tarvittavat tiedot tai täydentämään tai selventämään annettuja tietoja asianmukaisen määräajan kuluessa. Komissio pyysi 27. helmikuuta 2015 Flughafen Wieniä toimittamaan lisätietoja 13. maaliskuuta 2015 mennessä. Komissio pyysi 20. huhtikuuta 2015 Itävallan viranomaisia toimittamaan lisätietoja 18. toukokuuta 2015 mennessä.

Direktiivin 2014/25/EU liitteessä IV olevan 2 kohdan toisessa lauseessa todetaan, että jos vastaukset komission selvennys- tai lisätietopyyntöön annetaan myöhässä tai ne ovat puutteellisia, edellä tarkoitetun 130 päivän määräajan kuluminen keskeytetään tietopyynnössä asetetun määräajan päättymisen ja täydellisten ja asianmukaisten tietojen vastaanottamisen väliseksi ajaksi.

Lopullinen määräaika päättyy sen vuoksi 90 työpäivän kuluttua täydellisten ja asianmukaisten tietojen vastaanottamisesta.


(1)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243.