Bryssel 18.11.2015

COM(2015) 496 final

2015/0239(COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista sekä yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/92/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet

Komissio (Eurostat) kerää tietoja teollisuuskäyttäjiltä (muilta loppukäyttäjiltä kuin kotitalouskäyttäjiltä) veloitetuista maakaasun ja sähkön hinnoista. Teollisuuskäyttäjien hintoja on säännelty lainsäädännöllä vuodesta 1990, ja nykyisin niitä säännellään direktiivillä 2008/92/EY, jolla on kumottu direktiivi 90/377/ETY. Kotitalousasiakkaiden osalta kansalliset viranomaiset keräävät tietoja vapaaehtoisuuden pohjalta. Kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että taloudellisiin ja henkilöresursseihin liittyvien rajoitteiden vuoksi useat tiedontuottajat (maakaasu- ja sähköyhtiöt) miettivät parhaillaan, jatkaako kyseisten tietojen keräämistä.

Energiaa ja verotusta käsittelevän Eurooppa-neuvoston kokoontuessa 22. toukokuuta 2013 valtion ja hallitusten päämiehet totesivat, että EU:n energiapolitiikan tavoitteena olisi oltava kohtuuhintaisen ja kilpailukykyisesti hinnoitellun energian toimittaminen kotitalouksille ja yrityksille turvallisella ja kestävällä tavalla. Sen vuoksi komissiota pyydettiin laatimaan analyysi energian hintojen ja kustannusten koostumuksesta ja niihin vaikuttavista tekijöistä jäsenvaltioissa. Tarkoitus oli, että analyysissä painotetaan vaikutuksia, joita energian hinnoilla on kotitalouksiin, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja energiavaltaiseen teollisuuteen, sekä tarkastellaan laajemmin EU:n kilpailukykyä verrattuna globaalin talouden vastapuoliin.

Todettuaan, että analyysiä varten tarvittiin lisää yksityiskohtaisia hinnoittelutietoja, komissio keräsi tarpeelliset tiedot kaikilta EU:n 28 jäsenvaltiolta vapaaehtoisuuteen perustuvan järjestelyn avulla. Maakaasun ja sähkön hintakomponenttien yksityiskohtaisen analyysin sisältävä raportti esitettiin neuvostolle tammikuussa 2014.

Vuoden 2014 aikana poliittiset päättäjät pyysivät useaan otteeseen yksityiskohtaisempia virallisia tilastoja maakaasun ja sähkön hinnoista. Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto myönsi kokouksessaan 13. kesäkuuta 2014, että korkeat ja nousevat energian hinnat ja kustannukset vaikuttavat kielteisellä tavalla Euroopan kilpailukykyyn maailmanlaajuisesti ja yksittäisten asiakkaiden elintasoon. Tästä syystä liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto edellytti komissiolta seuranta-arviointia energian hinnoista ja kustannuksista sekä kuluttajista vuoteen 2016 mennessä.

Euroopan komissio hyväksyi 25. helmikuuta 2015 energiaunionipaketin. Yhdeksi energian sisämarkkinoita käsittelevään energiaunionipaketin lukuun liittyväksi toimeksi määritellään energian hintoja ja kustannuksia koskeva analyysi, joka tehdään vuonna 2016 ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

On laadittu lisävalikoima maakaasun ja sähkön veroihin ja veronluonteisiin maksuihin sekä verkkohintoihin liittyviä osakomponentteja, jotta voitaisiin ottaa huomioon energiaunionipaketin tavoitteet, erityisesti tarve energian kustannusten ja hintojen suurempaan läpinäkyvyyteen paketin toimintakohdan 8 mukaisesti.

Johdonmukaisuus suhteessa alalla voimassa olevaan politiikkaan

Kesäkuussa 2014 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti uudelleen, että on tarpeen lujittaa EU:n sisämarkkinoita, lisätä kilpailua ja avoimuutta kaasumarkkinoilla ja saattaa päätökseen Euroopan energiamarkkinoiden yhdentyminen. Neuvosto edellytti myös perusteellisempaa analyysiä energiatehokkuuden ja -varmuuden osalta.

Johdonmukaisuus suhteessa EU:n muuhun politiikkaan

Komissio hyväksyi energiaunionipaketin 25. helmikuuta 2015. Tältä osin komissio aikoo tuottaa vuodesta 2016 alkaen tietoja energian hinnoista ja kustannuksista (mukaan luettuina verot ja tuet). Tämän energian hintojen ja kustannusten erittelyn avulla komissio voi seurata tilannetta energiamarkkinoilla.

2.OIKEUSPERUSTA SEKÄ TOISSIJAISUUS- JA SUHTEELLISUUSPERIAATE

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 338 artiklan 1 kohta.

Toissijaisuus (muut kuin ensisijaiset vastuut)

Komissio (Eurostat) kokoaa kansallisia tietoja maakaasun ja sähkön hinnoista käyttäen menetelmiä, jotka mahdollistavat jäsenvaltioiden väliset hintavertailut. Kyseiset hintatiedot on kerättävä EU:n tasolla, jotta voidaan varmistaa tietojen olevan luotettavia ja vertailukelpoisia kaikkien EU:n jäsenvaltioiden välillä sekä aggregoida tiedot sekä EU:n että euroalueen osalta. Kansallisella tasolla hintatiedot kerää toimivaltainen kansallinen viranomainen, ja tämän jälkeen Eurostat julkaisee ne.

Suhteellisuus

Ehdotettu säädös kattaa maakaasun ja sähkön hintoja koskevien tietojen keruun kotitaloussektorin ja muiden kuin kotitaloussektorin osalta. Aiemmin hintatiedot on kerätty teollisuussektorin osalta direktiivin 2008/92/EY mukaisesti mutta kotitaloussektorin osalta hintatietoja on kerätty vapaaehtoisuuteen perustuvan sopimuksen perusteella. Energian sisämarkkinoiden muuttuessa yhä mutkikkaammiksi on etenkin kotitaloussektorin osalta yhä vaikeampi saada luotettavia ja ajantasaisia tietoja maakaasun ja sähkön hinnoista, koska kyseisten tietojen toimittamista edellyttävät oikeudellisesti sitovat velvoitteet puuttuvat. Ehdotettuun säädökseen sisältyvät muutokset direktiivin 2008/92/EY mukaiseen tilanteeseen nähden tarkoittavat, että säädöksen soveltamisalaan kuuluisivat myös tiedot, joita nykyisin kerätään vapaaehtoisuuden pohjalta. Tällä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valittu oikeudellinen väline

Käyttämällä oikeudellisena välineenä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta voidaan todennäköisesti varmistaa nopea, sujuva ja yhdenmukainen täytäntöönpano koko EU:n alueella.

3.JÄLKIARVIOINTIEN, SIDOSRYHMÄKUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Voimassa olevan lainsäädännön jälkiarvioinnit/kuntotarkastukset

Voimassa oleva sovellettava lainsäädäntö (direktiivi 2008/92/EY) kattaa ainoastaan maakaasun ja sähkön hintatietojen keruun teollisuussektorin osalta. Näissä hintakartoituksissa käytettävät menetelmät, jotka otettiin käyttöön vuonna 2007, ovat osoittautuneet tehokkaiksi.

Sidosryhmien kuuleminen

Eurostat kuuli energiatilastotyöryhmän (Energy Statistics Working Group, ESWG) jäseniä kirjallisesti tammikuussa 2015. Heidän huomautuksensa ja suosituksensa otettiin huomioon. ESWG:n kirjallinen kuuleminen johti siihen, että veroja ja veroluonteisia maksuja koskevien osakomponenttien määrää on vähennetty (11:stä 6:een) ja ilmoitettavia sähkön ja maakaasun verkkohintoja koskevia tietoja on vähennetty merkittävästi. Alakohtaisia tilastoja ja tilinpitoa ja ympäristötilastoja ja -tilinpitoa käsittelevien johtajien ryhmän (DIMESA) jäseniä kuultiin kirjallisesti touko- ja kesäkuussa 2015, ja kuulemisen perusteella pidennettiin hintatietojen komponenttien ja/tai osakomponenttien ilmoittamista koskevien poikkeushakemusten määräaikoja. Kotitaloussektorille vahvistettiin maakaasun hintojen osalta kynnysarvo, jotta maat, joissa maakaasun kulutus kotitalouksissa on vähäistä, voidaan vapauttaa ilmoitusvelvollisuudesta. Muutettu luonnos esiteltiin DIMESA-ryhmän kokouksessa 11. kesäkuuta 2015 ja ESWG-ryhmän kokouksessa 24. kesäkuuta 2015.

Asiantuntijoiden hankkiminen ja käyttäminen

Eurostat kuuli tiedonkeruun toteutettavuudesta Eurogasia ja Eurelectriciä, kahta kaasualalla ja sähköalalla toimivaa yhteisöä. Niiden suositukset sähkön ja maakaasun verkkohintojen osakomponentteja koskevan tiedon saatavuudesta otettiin huomioon.

Sääntelyn tila ja yksinkertaistaminen

Raportoivien viranomaisten ja komission hallinnollinen rasite ei kasva merkittävästi, sillä suurin osa asianomaisista hintatiedoista ilmoitetaan jo nyt vapaaehtoisuuden pohjalta. Vaikka ilmoitettavien tietojen luetteloon on lisätty muutamia veroihin ja veronluonteisiin maksuihin liittyviä osakomponentteja, ilmoitustiheyttä on harvennettu vuosittaisesta kerran kolmessa vuodessa tapahtuvaksi. Sen vuoksi hallinnollinen kokonaisrasite ei todennäköisesti muutu.

Vaikutusten arviointi

Ehdotusta varten ei tehty vaikutusten arviointia, sillä se ei aiheuta merkittävää muutosta raportoivien viranomaisten tai komission toimintaan. Yksityiskohtaiset perustelut päätökselle olla tekemättä vaikutusten arviointia esitetään komission etenemissuunnitelmassa, joka on julkaistu komission verkkosivustolla osoitteessa http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_estat_001_roadmap_electricityprices.pdf.

Perusoikeudet

Ei sovelleta.

4.TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia EU:n talousarvioon. Koska toiminta ei kasva merkittävästi, lisäkustannuksia ei ole.

5.MUUT NÄKÖKOHDAT

Täytäntöönpanosuunnitelmat sekä seuranta-, arviointi- ja raportointijärjestelyt

Ei ole.

Perusteluasiakirjat (direktiivien osalta)

Ei sovelleta.

Yksityiskohtainen selvitys ehdotuksen säännöksistä

Maakaasun ja sähkön hintoja koskevat luotettavat, ajantasaiset ja täydelliset tiedot ovat tärkeä tietolähde eurooppalaisille poliittisille päättäjille. Koska kaasun ja sähkön hintatietojen keruu tapahtuu kotitaloussektorin osalta vapaaehtoisuuden pohjalta, yksittäiset tiedontuottajat (sähkö- ja kaasuyhtiöt) voivat päättää olla jatkamatta sitä. Koska tiedonkeruu kuuluu jatkossa oikeudellisen kehyksen soveltamisalaan, ilmoitusten jatkuminen on varmistettu.

Tärkeimpien sähkön ja maakaasun hintoihin vaikuttavien tekijöiden analysoimiseksi ei riitä, että tarkastellaan pelkästään kaasun ja sähkön lopullisia hintoja ja verkkohintoja sekä veroja ja tuotteiden hintoja. Hintoihin vaikuttavien tekijöiden määrittelemistä varten on kerättäviin tietoihin lisätty joukko muuttujia (osakomponentteja), jotka mahdollistavat yhdenmukaistettujen menetelmien mukaisesti kerättyjen tietojen analysoinnin.

Euroopan talousalue

Ehdotettu säädös koskee ETA-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa alaa, minkä vuoksi se olisi ulotettava koskemaan Euroopan talousaluetta.

2015/0239 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista sekä yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/92/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä, 1

sekä katsovat seuraavaa:

(1)Kilpailukyky, kestävyys ja energiavarmuus ovat joustavan energiaunionin ja tulevaisuuteen suuntautuvan ilmastonmuutospolitiikan yleiset tavoitteet.

(2)Energiaunionipolitiikan laatimista ja jäsenvaltioiden energiamarkkinoiden seurantaa varten tarvitaan laadukasta, vertailukelpoista, ajantasaista, luotettavaa ja yhdenmukaistettua tietoa.

(3)Tämän asetuksen tarkoituksena on Euroopan tilastojen tuottaminen erityisesti sellaisen energiapolitiikan tueksi, jonka tavoitteena on täysin yhdennettyjen energian sisämarkkinoiden luominen asiakkaille. Markkinoiden yhdentymisen edistämiseksi läpinäkyvyyttä olisi lisättävä energian kustannusten ja hintojen sekä julkisen tuen määrän osalta.

(4)Tähän asti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/92/EY 2 on tarjonnut yhteisen kehyksen unionissa teollisuusasiakkailta veloitettuja maakaasun ja sähkön vähittäishintoja koskevien vertailukelpoisten tilastotietojen tuottamista, siirtämistä ja levittämistä varten.

(5)Kotitaloussektorin loppukäyttäjiltä veloitettuja maakaasun ja sähkön vähittäishintoja koskevia tietoja on tähän asti kerätty vapaaehtoisen sopimuksen perusteella.

(6)Energian sisämarkkinoiden muuttuessa jatkuvasti mutkikkaammiksi on maakaasun ja sähkön hintoja koskevien luotettavien ja ajantasaisten tietojen saaminen yhä vaikeampaa, kun kyseisten tietojen toimittamista koskevat oikeudellisesti sitovat velvoitteet puuttuvat etenkin kotitaloussektorin osalta.

(7)Jotta voidaan varmistaa laadukkaiden hintatietojen ilmoittaminen sekä kotitaloussektorilta että muulta kuin kotitaloussektorilta, kummankin tyypin tietojen keruuta olisi säänneltävä säädöksellä.

(8)Useimmissa maissa on käytettävissä siirtoverkkoja koskevia tietoja, jotka saadaan energia-alan sääntelyviranomaisilta. Jakelukustannuksia koskevia tietoja kerää kuitenkin paljon suurempi määrä toimijoita, ja joissakin jäsenvaltioissa kyseisistä tiedoista ilmoittaminen nähdään haasteellisemmaksi. Kun otetaan huomioon jakelukustannusten merkitys ja niihin liittyvä läpinäkyvyyden tarve, on välttämätöntä yhdenmukaistaa tietojen keruuta luotettaviin menetelmiin nojaten.

(9)Komission (Eurostatin) hintajulkaisuissaan käyttämän kulutusluokituksen olisi varmistettava markkinoiden läpinäkyvyys ja muiden kuin luottamuksellisten hintatietojen laaja levitys ja mahdollistaa Euroopan tason aggregaattien laskeminen.

(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009 3 edellytetään tilastojen keräämistä puolueettomuuden, avoimuuden, luotettavuuden, objektiivisuuden, ammatillisen riippumattomuuden ja kustannustehokkuuden periaatteiden mukaisesti ja tilastosalaisuutta suojaten.

(11)Loppukäyttäjiltä veloitettuja maakaasun ja sähkön hintoja koskevan tiedon olisi mahdollistettava vertailut muiden energiahyödykkeiden hintojen kanssa.

(12)Hintatietojen keruuta ja niiden laatua koskeva informaatio olisi ilmoitettava osana tavanomaista ilmoitusmenettelyä.

(13)Kulutusluokituksen yksityiskohtainen erittely ja kunkin luokan markkinaosuus ovat olennainen osa maakaasun ja sähkön hintatilastoja.

(14)Hinta-analyysin tekeminen on mahdollista vain, jos jäsenvaltioilta saadaan käyttöön maakaasun ja sähkön hintojen eri komponenttien ja osakomponenttien osalta laadukkaat viralliset tilastot. Tarkistetun menetelmän avulla tuotetaan loppukäyttäjiltä veloitettujen maakaasun ja sähkön hintojen eri komponentteja ja osakomponentteja koskeva yksityiskohtainen erittely, ja sen ansiosta on mahdollista analysoida, kuinka eri tekijät vaikuttavat lopullisiin hintoihin.

(15)Komissiolle (Eurostatille) hinnoista ja loppukäyttäjiin sovellettavista myyntiehdoista toimitettujen tietojen sekä kussakin kuluttajaluokassa tapahtuneeseen kulutukseen perustuvan loppukäyttäjien jaottelun olisi tarjottava komissiolle tarvittavat tiedot, jotta se voi tehdä päätöksiä aiheellisista energiapolitiikkaan liittyvistä toimenpiteistä ja ehdotuksista.

(16)Hintojen läpinäkyvyyden takaamiseksi on tunnettava hyvin kunkin jäsenvaltion verot ja maksut. On todettu olevan tärkeää eritellä verkkokustannuksia, maksuja, veroja, veroluonteisia maksuja ja korvauksia koskevat tiedot.

(17)Jäsenvaltiot, joissa maakaasun kulutuksen osuus kotitalouksien lopullisesta energiankulutuksesta on pieni, olisi vapautettava velvoitteesta ilmoittaa tiedot lopullisilta kotitalousasiakkailta veloitetuista maakaasun hinnoista.

(18)Tietojen luotettavuuden parantamiseksi komission (Eurostatin) olisi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa arvioitava ja tarvittaessa parannettava tietojen keruu- ja käsittelymenetelmiä seikkaperäisesti tilastojen hallintokehykseen soveltuvalla tavalla. Tästä syystä olisi säännöllisesti laadittava laaturaportteja ja arvioitava hintatietojen laatua.

(19)Jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä komissio voi myöntää jäsenvaltioille poikkeuksia sellaisista yksittäisistä velvoitteista, joiden osalta tämän asetuksen soveltaminen jäsenvaltion kansalliseen tilastointijärjestelmään vaatii huomattavia mukautuksia ja todennäköisesti lisää merkittävästi vastausrasitetta.

(20)Jotta jäsenvaltioiden toimittamat tiedot säilyisivät laadukkaina, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä maakaasun markkinoihin mahdollisesti sovellettavien kynnysarvojen mukauttamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(21)Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

(22)Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tietojen toimittamismuodon ja -järjestelyjen, laaturaportteja koskevien vaatimusten ja raportin rakenteen ja vertailukelpoisuuden sekä poikkeusten myöntämisen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(23)Kumotaan direktiivi 2008/92/EY.

(24)Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa on kuultu,OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen kehys kotitalousasiakkailta ja muilta loppukäyttäjiltä EU:ssa veloitettuja maakaasun ja sähkön hintoja koskevien vertailukelpoisten Euroopan tilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja levittämiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

(1)’kotitaloudella’, ’energian loppukäytöllä’ ja ’omaan käyttöön tuottajilla’ samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2008 4 liitteessä A;

(2)’asiakkaalla’, ’loppukäyttäjällä’, ’kotitalousasiakkaalla’, ’muulla kuin kotitalousasiakkaalla’, ’siirrolla’, ’jakelulla’ ja ’toimituksella’ sähkön yhteydessä samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/72/EY 5 , kun niitä käytetään sähkön yhteydessä;

(3)’asiakkaalla’, ’loppukäyttäjällä’, ’kotitalousasiakkaalla’, ’muulla kuin kotitalousasiakkaalla’, ’siirrolla”, ’jakelulla’ ja ’toimituksella’ maakaasun yhteydessä samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/73/EY 6 , kun niitä käytetään maakaasun yhteydessä;

(4)’verkkokomponentilla’ jakelu- ja siirtoverkkokustannusten yhdistelmää, jota tarkoitetaan liitteessä I olevassa 6 kohdassa ja liitteessä II olevassa 5 kohdassa.

3 artikla

Tietolähteet

Jäsenvaltioiden on koottava yhteen tietoja maakaasun ja sähkön hinnoista ja hintojen osakomponenteista (liitteissä I ja II tarkoitetut verkkokustannukset ja verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut) ja kulutusmääristä sekä laadittava laaturaportti pienemmän vastausrasitteen ja hallinnon yksinkertaistamisen periaatteita noudattaen ja käyttäen seuraavia lähteitä:

(a)yksittäiset tuottajia tai välittäjiä, siirto- ja jakeluverkonhaltijoita, energiatuotteiden tuojia tai viejiä sekä toimittajia koskevat maakaasun ja sähkön vähittäishintoihin liittyvät tilastotutkimukset;

(b)muut kotitaloussektorin asiakkaita ja muun kuin kotitaloussektorin asiakkaita koskevat tilastotutkimukset;

(c)hallinnolliset lähteet, kuten kansallisten maakaasu- ja sähkömarkkinoita sääntelevien viranomaisten ylläpitämät lähteet;

(d)muut lähteet, joissa käytetään luotettavia tilastollisia estimointimenetelmiä.

4 artikla

Kattavuus

(1)Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietojen keruu- ja laadintajärjestelmä on edustava.

(2)Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia toimittamaan komissiolle (Eurostatille) maakaasun hintatietoja kotitalousasiakkaiden osalta, jos maakaasun kulutus kotitaloussektorilla on alle kynnysarvon, joka on 1 prosentti kansallisesta energian kokonaiskulutuksesta kotitaloussektorilla. Komissio (Eurostat) tarkistaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, missä jäsenvaltioissa täyttyvät kotitaloussektorilla toteutuneen maakaasun kulutuksen osalta edellytykset sille, ettei tietojen ilmoittamisvelvoitetta sovelleta.

(3)Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 artiklan mukaisesti kynnysarvon mukauttamiseksi, ottaen huomioon taloudelliset ja tekniset kehityssuuntaukset.

5 artikla

Tietojen toimittaminen

(1)Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) liitteissä I ja II esitetyt tiedot.

(2)Komissio vahvistaa ja hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä muodon ja järjestelyt liitteissä esitettyjen tietojen toimittamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6 artikla

Viiteajanjakso ja toimitustiheys

(1)Jäsenvaltioiden on koottava kaikki tämän asetuksen liitteissä mainitut tiedot tämän asetuksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta lähtien ja toimitettava tilastot komissiolle (Eurostatille) kolmen kuukauden kuluessa viiteajanjakson päättymisestä.

(2)Toimitustiheys on

(a)    kerran vuodessa (tammikuu–joulukuu) liitteessä I olevan 6 kohdan a alakohdassa ja saman liitteen 7 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja liitteessä II olevan 5 kohdan a alakohdassa sekä saman liitteen 6 kohdassa tarkoitettujen tietojen osalta;

(b)kaksi kertaa vuodessa (tammikuu–kesäkuu ja heinäkuu–joulukuu) liitteessä I olevan 6 kohdan b alakohdassa sekä liitteessä II olevan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tietojen osalta.

7 artikla

Laadunarviointi ja laaturaportit

(1)Jäsenvaltioiden on varmistettava tietojen laatu asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen laatukriteerien mukaisesti.

(2)Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostatille) kaikista menetelmiä koskevista tai muista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi maakaasun ja sähkön hintatilastoihin, viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään yhden kuukauden kuluttua muutoksesta.

(3)Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) joka kolmas vuosi tietoja koskeva laaturaportti, jossa esitetään, kuinka kyseiset tiedot on laskettu. Raporttiin on sisällyttävä tiedot aineiston kattavuudesta ja keruusta, laskentakriteereistä, käytetyistä menetelmistä ja tietolähteistä sekä menetelmien ja tietolähteiden mahdollisista muutoksista.

(4)Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen ja laaturaporteissa annetun informaation laadun sekä laatii laadunarvioinnista tiivistelmäraportin ja julkistaa sen.

(5)Jos komissio (Eurostat) toteaa toimitetuissa tiedoissa tilastollisesti merkittäviä poikkeamia tai epäjohdonmukaisuuksia, se voi tietojen arvioimista varten pyytää kansallisia viranomaisia esittämään tiedot tarkoituksenmukaisesti jaoteltuna sekä laskenta- tai arviointimenetelmät, joihin toimitetut tiedot perustuvat, sekä tarvittaessa pyytää asianomaista jäsenvaltiota korjaamaan ja toimittamaan uudelleen epätarkaksi katsotun tietoaineiston tai informaation.

(6)Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 3 kohdassa tarkoitettuja laaturaportteja sekä raporttien rakennetta ja vertailukelpoisuutta koskevat vaatimukset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

8 artikla

Levitys

Komissio (Eurostat) antaa maakaasun ja sähkön hintatilastot levitykseen viimeistään viiden kuukauden kuluttua kunkin viiteajanjakson päättymisestä.

9 artikla

Poikkeukset

(1)Poikkeuksia voidaan myöntää täytäntöönpanosäädöksillä sellaisista yksittäisistä velvoitteista, joiden osalta tämän asetuksen soveltaminen jäsenvaltion kansalliseen tilastointijärjestelmään vaatii huomattavia mukautuksia ja todennäköisesti lisää merkittävästi vastausrasitetta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään [xx-xx-xxx].

(2)Edellä olevan 1 kohdan tarkoitusta varten asianomaisen jäsenvaltion on esitettävä komissiolle asianmukaisesti perusteltu pyyntö viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

(3)Poikkeukset ovat voimassa mahdollisimman lyhyen ajan eivätkä missään tapauksessa yli kolmea vuotta.

(4)Jäsenvaltion, jolle on myönnetty poikkeus 1 kohdan mukaisesti, on sovellettava edelleen asiaankuuluvia direktiivin 2008/92/EY säännöksiä myös poikkeuksen voimassaoloaikana.

10 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

(1)Komissiolle siirrettyä valta antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

(2)Siirretään komissiolle [x] päivästä [x]kuuta [x] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

(3)Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

(4)Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(5)Edellä 4 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

11 artikla

Komiteamenettely

(1)Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 7 tarkoitettu komitea.

(2)Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

12 artikla

Direktiivin 2008/92/EY kumoaminen

(1)Kumotaan direktiivi 2008/92/EY.

(2)Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän asetukseen.13 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta    Neuvoston puolesta

Puhemies    Puheenjohtaja

(1) Euroopan parlamentin lausunto, annettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, hyväksytty ....
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/92/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi (EUVL L 298, 7.11.2008, s. 9).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, energiatilastoista (EUVL L 304, 14.11.2008, s. 6–11).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 55).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13–18).

Bryssel 18.11.2015

COM(2015) 496 final

LIITTEET

asiakirjaan

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista sekä yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/92/EY kumoamisesta


LIITTEET

LIITE I – MAAKAASUN HINNAT

Tässä liitteessä esitetään menetelmät maakaasun hintoja koskevien tilastotietojen keräämistä ja kokoamista varten kotitalousasiakkaiden ja muiden loppukäyttäjien osalta.

1. Hinnat

Ilmoitettavia hintoja ovat hinnat, jotka on veloitettu kaasuverkon kautta jaettavaa maakaasua omaan käyttöönsä ostavilta kotitalousasiakkailta ja muilta loppukäyttäjiltä.

2. Maakaasu

Maakaasu käsittää maakaasun sekä maakaasuun siirto- ja jakeluverkossa sekoitetut muut kaasumaiset polttoaineet kuten biokaasun. Mukaan ei lueta sellaisia muita kaasumaisia polttoaineita, joiden jakelu tapahtuu omissa verkoissa sekoittamatta niitä maakaasuun (esim. kaasulaitoskaasu, koksikaasu, masuunikaasu ja biokaasu).

3. Raportointiyksiköt

Tietojen on katettava kaikki maakaasun kotitalousasiakkaat ja muut loppukäyttäjät, mutta niihin ei saa sisältyä tietoja niiden asiakkaiden osalta, jota käyttävät kaasua vain seuraaviin tarkoituksiin:

sähköntuotanto voimalaitoksissa tai sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa; tai

muu kuin energiakäyttö (esim. käyttö kemianteollisuudessa).

4. Mittayksiköt

Hintoina ilmoitetaan kotitalouksilta ja muilta loppukäyttäjiltä veloitetut kansalliset keskihinnat.

Hinnat ilmoitetaan kansallisena valuuttana gigajoulea (GJ) kohden. Käytetyn energian yksikkö mitataan ylemmän lämpöarvon perusteella (GCV).

Hinnat painotetaan sen mukaan, mikä on maakaasuyhtiöiden markkinaosuus kussakin kulutusluokassa. Jos painotettujen keskihintojen laskeminen ei ole mahdollista, voidaan ilmoittaa aritmeettiset keskihinnat. Kummassakin tapauksessa tietojen on katettava edustava osuus kansallisista markkinoista.

5. Kulutusluokat

Ilmoitettavien hintojen on perustuttava maakaasun vuosikulutusta koskevaan vakiokulutusluokitukseen.

a) Kotitalousasiakkaiden osalta sovelletaan seuraavia kulutusluokkia:

Kulutusluokka

Maakaasun vuosikulutus (GJ)

Vähintään

Enintään

Luokka D1

< 20

Luokka D2

≥ 20

< 200

Luokka D3

≥ 200

b)    Muiden loppukäyttäjien kuin kotitalousasiakkaiden osalta sovelletaan seuraavia kulutusluokkia:

Kulutusluokka

Maakaasun vuosikulutus (GJ)

Vähintään

Enintään

Luokka I1

< 1 000

Luokka I2

≥1 000

<10 000

Luokka I3

≥10 000

<100 000

Luokka I4

≥100 000

<1 000 000

Luokka I5

≥1 000 000

<4 000 000

Luokka I6

≥ 4 000 000

6. Yksityiskohtaisuus    

Hintoihin on sisällyttävä kaikki suoritettavat maksut: verkkomaksut ja energiankulutus, joista on vähennetty mahdolliset alennukset ja hyvitykset, sekä muut maksut (mittarivuokra, kiinteät maksut jne.). Liittymismaksuja ei lasketa mukaan.

Yksityiskohtaisia tietoja on toimitettava seuraavasti:

a)    Komponenttien ja osakomponenttien osalta edellytetty yksityiskohtaisuus

Ilmoitettavat hinnat on jaoteltava kolmeen pääkomponenttiin ja erillisiin osakomponentteihin.

Maakaasun lopullinen kuluttajahinta kulutusluokittain on seuraavien kolmen pääkomponentin summa: energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti (siirto ja jakelu) sekä veroista, veronkaltaisista maksuista ja muista maksuista muodostuva komponentti.

Komponentti &

Osakomponentti

Kuvaus

energia ja toimitus

Tähän komponenttiin on sisällyttävä energiantoimittajan maakaasusta maksama hinta tai maakaasun hinta kohdassa, jossa se saapuu siirtojärjestelmään, mukaan luettuina tapauksen mukaan varastointikustannukset sekä maakaasun myyntiin loppukäyttäjille liittyvät kustannukset.

verkko

Verkkohintaan on sisällyttävä seuraavat kustannukset: siirto- ja jakelutariffit, siirto- ja jakeluhäviöt, verkkokustannukset, myynnin jälkeiset palvelukustannukset, järjestelmän palvelukustannukset sekä mittarivuokra ja mittauskustannukset.

Osakomponentti

Verkkokomponentti on jaettava edelleen siirtokustannuksiin ja jakeluverkon kustannuksiin seuraavasti:

1. Siirtokustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus kokonaisuudessaan (ilmoitetaan prosentteina kokonaisverkkokustannuksista ja 5 kohdassa määriteltyjen kulutusluokkien mukaisesti).

2. Jakelukustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus kokonaisuudessaan (ilmoitetaan prosentteina kokonaisverkkokustannuksista ja 5 kohdassa määriteltyjen kulutusluokkien mukaisesti).

verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut 

Komponentti on kaikkien seuraavassa lueteltujen osakomponenttien (verojen, veronluonteisten maksujen ja muiden maksujen) summa.

Osakomponentti

Seuraavat osakomponentit on ilmoitettava erillisinä kohtina kunkin 5 kohdassa määritellyn kulutusluokan osalta.

1. Arvonlisävero, joka kuvataan yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY 1 .

2. Verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka liittyvät uusiutuvien energianlähteiden, energiatehokkuuden tai sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseen.

3. Verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka liittyvät varmuusvarastoihin, kapasiteettimaksuihin ja energiavarmuuteen; kaasunjakelun verot; hukkakustannukset ja maksut, jotka liittyvät energia-alan sääntelyviranomaisten tai markkinatoimijoiden rahoittamiseen.

4. Verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka liittyvät ilmanlaatuun ja ympäristöön; hiilidioksidin tai muiden kasvihuonekaasujen päästöjä koskevat verot.

5. Kaikki muut verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka eivät sisälly edellä oleviin neljään ryhmään: tuki kaukolämmitystä varten; paikalliset ja alueelliset fiskaaliset maksut; saarekekorvaus; lupamaksut, jotka liittyvät lisensseihin ja maksuihin käytettäessä maata ja julkista tai yksityistä omaisuutta verkkoihin tai muihin järjestelyihin.

b)    Verotietojen yksityiskohtaisuus

Hintatiedot on jaoteltava kolmelle tasolle seuraavasti:

Taso

Kuvaus

hinnat pois luettuna kaikki verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut

Tähän hintatasoon sisältyvät ainoastaan energia- ja toimituskomponentti ja verkkokomponentti.

hinnat pois luettuna arvonlisävero (alv) ja muut palautettavissa olevat verot

Tähän hintatasoon sisältyvät energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti sekä verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, joita ei katsota voitavan palauttaa kotitalousasiakkaisiin kuulumattomille loppukäyttäjille. Kotitalousasiakkaiden osalta tähän hintatasoon sisältyvät energiakomponentti ja verkkokomponentti sekä verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut arvonlisäveroa lukuun ottamatta.

hinnat mukaan luettuina kaikki verot

Tähän hintatasoon sisältyvät energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti sekä kaikki verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka voidaan tai joita ei voida palauttaa takaisin.

7. Kulutusmäärät

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava maakaasun suhteellinen osuus kussakin kulutusluokassa ilmoittamalla kokonaismäärä, johon asianomaiset hinnat liittyvät.

Vuotuinen kulutus on ilmoitettava kunkin kulutusluokan osalta kerran vuodessa samaan aikaan, kun vuoden jälkimmäistä puoliskoa koskevat hintatiedot ilmoitetaan.

Tiedot saavat olla enintään kaksi vuotta vanhoja.LIITE II – SÄHKÖN HINNAT

Tässä liitteessä esitetään menetelmät sähkön hintoja koskevien tilastotietojen keräämistä ja kokoamista varten kotitalousasiakkaiden sekä muiden loppukäyttäjien osalta.

1. Hinnat

Ilmoitettavia hintoja ovat hinnat, jotka on veloitettu sähköä omaan käyttöönsä ostavilta kotitalousasiakkailta ja muilta loppukäyttäjiltä.

2. Raportointiyksiköt

Tietojen on katettava kaikki sähkön kotitalousasiakkaat ja muut loppukäyttäjät, mutta omaan käyttöön sähköä tuottavien tuottama ja käyttämä sähkö on jätettävä raportointivelvoitteen ulkopuolelle.

3. Mittayksikkö

Hintoina ilmoitetaan kotitalouksilta ja muilta loppukäyttäjiltä veloitetut kansalliset keskihinnat.    
   
Hinnat ilmoitetaan kansallisena valuuttana kilowattituntia (kWh) kohden.

Hinnat painotetaan sen mukaan, mikä on sähköyhtiöiden markkinaosuus kussakin kulutusluokassa. Jos painotettujen keskihintojen laskeminen ei ole mahdollista, voidaan ilmoittaa aritmeettiset keskihinnat. Kummassakin tapauksessa tietojen on katettava edustava osuus kansallisista markkinoista.

4. Kulutusluokat

Ilmoitettavien hintojen on perustuttava sähkön vuosikulutusta koskevaan vakiokulutusluokitukseen.

a)    Kotitalousasiakkaiden osalta sovelletaan seuraavia kulutusluokkia:

Kulutusluokka

Sähkön vuosikulutus (kWh)

Vähintään

Enintään

Luokka DA

<1 000

Luokka DB

≥1 000

<2 500

Luokka DC

≥2 500

<5 000

Luokka DD

≥5 000

<15 000

Luokka DE

≥15 000

b)    Muiden loppukäyttäjien kuin kotitalousasiakkaiden osalta sovelletaan seuraavia kulutusluokkia:

Kulutusluokka

Vuotuinen sähkönkulutus (MWh)

Vähintään

Enintään

Luokka IA

<20

Luokka IB

≥20

<500

Luokka IC

≥500

<2 000

Luokka ID

≥2 000

<20 000

Luokka IE

≥20 000

<70 000

Luokka IF

≥70 000

<150 000

Luokka IG

≥150 000

5. Yksityiskohtaisuus    

Kyseisiin hintoihin on sisällyttävä kaikki suoritettavat maksut: verkkomaksut ja energiankulutus, joista on vähennetty mahdolliset alennukset ja hyvitykset, sekä muut maksut (mittarivuokra, kiinteät maksut jne.). Liittymismaksuja ei lasketa mukaan.

Yksityiskohtaisia tietoja on toimitettava seuraavasti:

a)    Komponenttien ja osakomponenttien osalta edellytetty yksityiskohtaisuus

Ilmoitettavat hinnat on jaoteltava kolmeen pääkomponenttiin ja erillisiin osakomponentteihin.

Sähkön lopullinen kuluttajahinta kulutusluokittain on seuraavien kolmen pääkomponentin summa: energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti (siirto ja jakelu) sekä veroista, veronkaltaisista maksuista ja muista maksuista muodostuva komponentti.

Komponentti &

Osakomponentti

Kuvaus

energia ja toimitus

Komponentin on sisällettävä seuraavat kustannukset: tuotanto, aggregaatio, tasesähkö, toimitetun energian kustannukset, asiakaspalvelut, jälkimarkkinointi ja muut toimituskustannukset.

verkko

Verkkohintaan on sisällyttävä seuraavat kustannukset: siirto- ja jakelutariffit, siirto- ja jakeluhäviöt, verkkokustannukset, myynnin jälkeiset palvelukustannukset, järjestelmän palvelukustannukset sekä mittarivuokra ja mittauskustannukset.

Osakomponentti

Verkkokomponentti on jaettava edelleen siirtoverkon ja jakeluverkon kustannuksiin seuraavasti:

1. Siirtokustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus kokonaisuudessaan (ilmoitetaan prosentteina kokonaisverkkokustannuksista ja 4 kohdassa määriteltyjen kulutusluokkien mukaisesti).

2. Jakelukustannusten keskimääräinen suhteellinen osuus kokonaisuudessaan (ilmoitetaan prosentteina kokonaisverkkokustannuksista ja 4 kohdassa määriteltyjen kulutusluokkien mukaisesti).

verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut 

Komponentti on kaikkien jäljempänä lueteltujen verojen, veronluonteisten maksujen ja muiden maksujen summa.

Osakomponentti

Seuraavat osakomponentit on ilmoitettava erillisinä kohtina kunkin 4 kohdassa määritellyn kulutusluokan osalta.

1. Arvonlisävero, joka määritellään yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY.

2. Verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka liittyvät uusiutuvien energianlähteiden, energiatehokkuuden tai sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämiseen.

3. Verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka liittyvät kapasiteettimaksuihin, energiavarmuuteen ja tuotannon riittävyyteen; hiiliteollisuuden rakenneuudistukseen liittyvät verot; sähkönjakeluun liittyvät verot. Hukkakustannukset ja maksut, jotka liittyvät energia-alan sääntelyviranomaisten tai markkinatoimijoiden rahoittamiseen.

4. Verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka liittyvät ilmanlaatuun ja ympäristönäkökohtiin, hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöjä koskevat verot.

5. Verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka liittyvät ydinalaan, mukaan luettuina ydinenergian käytöstä poistaminen, ydinlaitosten tarkastukset ja kyseisten laitosten käyttömaksut.

6. Kaikki muut verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka eivät sisälly edellä oleviin viiteen ryhmään: tuki kaukolämmitykseen; paikalliset tai alueelliset fiskaaliset maksut; saarekekorvaus; lupamaksut, jotka liittyvät lisensseihin ja maksuihin käytettäessä maata ja julkista tai yksityistä omaisuutta verkkoihin tai muihin järjestelyihin.

b)    Verotietojen yksityiskohtaisuus

Hintatiedot on jaoteltava kolmelle tasolle seuraavasti:

Taso

Kuvaus

hinnat pois luettuna kaikki verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut

Tähän hintatasoon sisältyvät ainoastaan energia- ja toimituskomponentti ja verkkokomponentti.

hinnat pois luettuna arvonlisävero (alv) ja muut palautettavissa olevat verot

Tähän hintatasoon sisältyvät energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti sekä verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, joita ei katsota voitavan palauttaa kotitalousasiakkaisiin kuulumattomille loppukäyttäjille. Kotitalousasiakkaiden osalta tähän hintatasoon sisältyvät energiakomponentti, verkkokomponentti sekä verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut arvonlisäveroa lukuun ottamatta.

hinnat mukaan luettuina kaikki verot

Tähän hintatasoon sisältyvät energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti sekä kaikki verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut, jotka voidaan tai joita ei voida palauttaa takaisin.

6. Kulutusmäärät

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava sähkön suhteellinen osuus kussakin kulutusluokassa ilmoittamalla kokonaismäärä, johon asianomaiset hinnat liittyvät.

Vuotuinen kulutus on ilmoitettava kunkin kulutusluokan osalta kerran vuodessa samaan aikaan, kun vuoden jälkimmäistä puoliskoa koskevat hintatiedot ilmoitetaan.

Tiedot saavat olla enintään kaksi vuotta vanhoja.

(1) Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347/1, 11.12.2006, s. 1).