Bryssel 14.9.2015

COM(2015) 435 final

2015/0198(NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta


PERUSTELUT

1.EHDOTUKSEN TAUSTA

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 539/2001 1 luetellaan kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Kaikki jäsenvaltiot Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta soveltavat asetusta (EY) N:o 539/2001.

Asetusta (EY) N:o 539/2001 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 509/2014 2 ; sillä siirrettiin 19 maata liitteeseen II, jossa luetellaan kolmannet maat, joiden kansalaisia viisumipakko ei koske. Kyseiset 19 maata ovat Dominica, Grenada, Itä-Timor, Kiribati, Kolumbia, Marshallinsaaret, Mikronesia, Nauru, Palau, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Salomonsaaret, Samoa, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tuvalu, Vanuatu ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Kutakin edellä mainittua maata koskevaan viittaukseen liitteessä II liittyy alaviite, jossa todetaan, että ”viisumivapautta sovelletaan Euroopan unionin kanssa tehtävän viisumivapautta koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä”.

Asetus (EU) N:o 509/2014 hyväksyttiin 20. toukokuuta 2014, ja se tuli voimaan 9. kesäkuuta 2014. Kyseisistä viisumivapaussopimuksista ensimmäiset allekirjoitettiin 6. toukokuuta 2015 (Yhdistyneet arabiemiirikunnat), 26. toukokuuta 2015 (Itä-Timor) ja 28. toukokuuta 2015 (Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Samoa, Trinidad ja Tobago sekä Vanuatu), ja niitä sovelletaan väliaikaisesti niiden allekirjoittamispäivästä alkaen odotettaessa niiden voimaantuloa.

Kolumbiaan ja Peruun sovellettiin asetuksen (EU) N:o 509/2014 johdanto-osan 5 kappaleen ja asetuksen antamisajankohtana annetun yhteisen julistuksen mukaan erityistä menettelyä. Menettelyn mukaan oli arvioitava, täyttävätkö nämä maat asiaankuuluvat perusteet, ennen kuin komissio voi esittää neuvostolle suositukset päätöksiksi, joilla annetaan lupa aloittaa neuvottelut viisumivapaussopimuksista näiden kahden maan kanssa. Komissio antoi lokakuussa 2014 kertomuksen 3 , jossa arvioitiin Kolumbian tilannetta pääpiirteissään suhteessa asetuksen (EY) N:o 539/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 509/2014, 1 artiklassa lueteltuihin perusteisiin. Samanaikaisesti annettiin myös Perua koskeva kertomus 4 . Kertomuksessa tarkasteltiin muuttoliike- ja liikkuvuusasioita koskevia tietoja ja tilanteen kehitystä (Schengen-viisumit, laillinen maahanmuutto, laiton maahanmuutto, matkustusasiakirjojen turvallisuus ja niihin liittyvät petokset), rikollisuutta ja turvallisuutta, taloutta, kauppaa ja matkailua, ulkosuhteita, ihmisoikeuskysymyksiä, alueellista yhtenäisyyttä ja vastavuoroisuutta. Lisäksi siinä arvioitiin viisumipakon poistamisesta mahdollisesti aiheutuvia riskiskenaarioita. Komissio päätteli, että Kolumbian taloudellisen, sosiaalisen ja turvallisuustilanteen merkittävä parantuminen viime vuosina on peruste sille, että kolumbialaisille olisi myönnettävä viisumivapaa pääsy jäsenvaltioiden alueelle. Viisumipakon poistamiseen liittyvien riskien katsottiin olevan hallittavissa muun muassa tehostamalla paluuseen liittyvää yhteistyötä ja toteuttamalla rajatarkastukset asianmukaisesti. Lisäksi viisumivapaussopimus sisältää tarvittavat takeet siitä, että sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää tai sopimus voidaan irtisanoa, jos tämä on tarpeen unioniin kohdistuvien turvallisuus- tai maahanmuuttoriskien välttämiseksi.

Komissio esitti neuvostolle maaliskuussa 2015 suosituksen, jotta tämä antaisi komissiolle luvan aloittaa neuvottelut viisumivapaussopimuksista Kolumbian ja Perun kanssa 5 . Neuvosto antoi komissiolle neuvotteluohjeet 19. toukokuuta 2015. Neuvottelut Kolumbian kanssa käytiin Brysselissä 20. toukokuuta. Kyseisessä kokouksessa käytiin läpi koko tekstiluonnos, ehdotettiin joitakin muutoksia ja päästiin yksimielisyyteen kaikista sen näkökohdista.

Pääneuvottelijat parafoivat sopimuksen 9. kesäkuuta 2015. EU-CELAC-huippukokouksen yhteydessä 10. kesäkuuta 2015 järjestettiin virallinen seremonia. Sopimuksen teksti oli toimitettu jäsenvaltioille 27. toukokuuta 2015, ja lisätietoja asiasta annettiin 15. kesäkuuta 2015 pidetyssä neuvoston viisumityöryhmän kokouksessa.

2.OIKEUSPERUSTA

Unionin kannalta sopimuksen oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 77 artiklan 2 kohdan a alakohta yhdessä sen 218 artiklan kanssa.

Oheinen ehdotus on oikeudellinen väline sopimuksen allekirjoittamista varten. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.

Koska Kolumbia voi saattaa sisäisen ratifiointimenettelynsä päätökseen nopeasti, allekirjoittamista koskevassa päätösehdotuksessa vahvistetaan, että sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivää seuraavasta päivästä SEUT-sopimuksen 218 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Koska Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä ennen kuin sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen, komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta.

3.NEUVOTTELUJEN TULOKSET

Komissio katsoo, että neuvoston neuvotteluohjeisiin sisältyvät tavoitteet on saavutettu ja että unioni voi hyväksyä viisumivapaussopimuksen luonnoksen.

Sopimuksen lopullinen sisältö on tiivistetysti seuraava:

Tarkoitus

Sopimuksessa määrätään Euroopan unionin ja Kolumbian kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen sopimuspuolen alueelle enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

Kaikkien EU:n kansalaisten tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi sopimukseen on sisällytetty määräys, jonka mukaan Kolumbia voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen vain kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta ja unioni voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sopimuksen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon johdanto-osassa.

Soveltamisala

Viisumivapaus kattaa kaikki henkilöryhmät (henkilöt, joilla on tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi/virkamatkapassi tai erityispassi), jotka matkustavat eri tarkoituksissa, lukuun ottamatta henkilöitä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan. Viimeksi mainitun ryhmän osalta kullakin jäsenvaltiolla ja myös Kolumbialla on sovellettavan unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti vapaus vaatia toisen sopimuspuolen kansalaisilta viisumi. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi sopimukseen liitetään yhteinen julistus siitä, miten olisi määriteltävä niiden henkilöiden ryhmä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

Oleskelun kesto

Sopimuksessa määrätään Euroopan unionin ja Kolumbian kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen sopimuspuolen alueelle enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Sopimukseen liitetään yhteinen julistus siitä, miten kyseinen 90 päivän ajanjakso minkä tahansa 180 päivän jakson aikana olisi määriteltävä.

Sopimuksessa otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden tilanne, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti. Viisumivapaus antaa Kolumbian kansalaisille oikeuden oleskella 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana kunkin kyseisen jäsenvaltion (tällä hetkellä Bulgaria, Kroatia, Kypros ja Romania) alueella, niin kauan kuin kyseiset maat eivät kuulu sisärajattomaan Schengen-alueeseen, riippumatta ajasta, joka koskee oleskelua koko Schengen-alueella.

Alueellinen soveltaminen

Sopimuksessa on määräyksiä alueista, joihin sopimusta sovelletaan: Ranskan ja Alankomaiden tapauksessa viisumivapaus antaisi Kolumbian kansalaisille oikeuden oleskella vain kyseisten jäsenvaltioiden Euroopassa sijaitsevilla alueilla.

Julistukset

Edellä mainittujen yhteisten julistusten lisäksi sopimukseen on liitetty neljä muuta yhteistä julistusta, jotka koskevat

Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen;

kattavaa tiedottamista viisumivapaussopimuksen sisällöstä ja seurauksista ja muista seikoista, kuten maahantuloedellytyksistä;

biometristen passien käyttöönottoa Kolumbian tasavallassa; tämän julistuksen mukaan Kolumbia sitoutuu myöntämään biometrisiä passeja viimeistään 31. elokuuta 2015 alkaen ja ellei biometrisiä passeja oteta käyttöön 31. joulukuuta 2015 mennessä, kyseessä on riittävä peruste keskeyttää sopimuksen soveltaminen; sekä

laitonta muuttoliikettä koskevaa yhteistyötä. Tässä julistuksessa muistutetaan poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehdyn Euroopan unionin ja Andien yhteisön välisen sopimuksen 49 artiklan 3 kohdan mukaisesta sitoumuksesta, joka koskee sopimuspuolten laittomien muuttajien takaisinottamista. Sopimuspuolet seuraavat tarkasti tämän sitoumuksen toteutumista ja sopivat tekevänsä kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä takaisinottosopimuksen, erityisesti tilanteessa, jossa laiton muuttoliike lisääntyy ja laittomien muuttajien takaisinottoon liittyy ongelmia. Takaisinottosopimuksen tekemättä jättäminen pyynnöstä huolimatta on riittävä peruste keskeyttää sopimuksen soveltaminen.

4.PÄÄTELMÄ

Edellä esitetyn perusteella komissio ehdottaa, että neuvosto

päättää, että sopimus allekirjoitetaan unionin puolesta, ja valtuuttaa neuvoston puheenjohtajan nimeämään henkilön tai henkilöt, jo(i)lla on valtuudet allekirjoittaa sopimus unionin puolesta;

hyväksyy sopimuksen väliaikaisen soveltamisen odotettaessa sen voimaantuloa.

2015/0198 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)Viittaus Kolumbian tasavaltaan siirrettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 509/2014 6 neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 7 liitteestä I liitteeseen II.

(2)Kolumbiaa koskevaan viittaukseen liittyy alaviite, jossa todetaan, että viisumivapautta sovelletaan Euroopan unionin kanssa tehtävän viisumivapautta koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä.

(3)Komissio on arvioinut asetuksen (EU) N:o 509/2014 johdanto-osan 5 kappaleen nojalla Kolumbian tilannetta kyseisessä asetuksessa säädettyjen perusteiden osalta. Komissio antoi 29 päivänä lokakuuta 2014 kertomuksen, jonka päätelmien mukaan Kolumbian taloudellisen, sosiaalisen ja turvallisuustilanteen merkittävä parantuminen viime vuosina on peruste sille, että Kolumbian kansalaiset olisi vapautettava viisumipakosta heidän matkustaessaan jäsenvaltioiden alueelle.

(4)Neuvosto valtuutti 19 päivänä toukokuuta 2015 antamallaan päätöksellä komission neuvottelemaan Euroopan unionin ja Kolumbian välillä tehtävän lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen. Sopimusta koskevat neuvottelut käytiin 20 päivänä toukokuuta 2015.

(5)Kesäkuun 9 päivänä 2015 parafoitu sopimus olisi allekirjoitettava, ja tähän päätökseen liitetyt julistukset olisi hyväksyttävä. Sopimusta olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

(6)Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettyjen, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan ja osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyn pöytäkirjan mukaisesti sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoittaminen unionin puolesta sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Hyväksytään unionin puolesta tähän päätökseen liitetyt julistukset.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että sen tekeminen saatetaan päätökseen.

4 artikla

Sopimusta sovelletaan sen tekemistä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivää seuraavasta päivästä.

Tehty Brysselissä

   Neuvoston puolesta

   Puheenjohtaja

(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 509/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta, EUVL L 149, 20.5.2014, s. 67.
(3) COM (2014) 665, 29.10.2014.
(4) COM (2014) 663, 29.10.2014.
(5) COM (2015) 119, 11.3.2015.
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 509/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta, EUVL L 149, 20.5.2014, s. 67.
(7) Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.

Bryssel 14.9.2015

COM(2015) 435 final

LIITE

asiakirjaan

Ehdotus neuvoston päätökseksi

Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta


LIITE

asiakirjaan

Ehdotus neuvoston päätökseksi

Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisestaEuroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välinen

SOPIMUS

lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’ tai ’EU’, ja

KOLUMBIAN TASAVALTA, jäljempänä ’Kolumbia’,

jäljempänä yhdessä ’sopimuspuolet’, jotka

TARKOITUKSENAAN kehittää edelleen sopimuspuolten välisiä ystävällisiä suhteita ja helpottaa matkustamista varmistamalla kansalaisilleen viisumivapaa maahantulo ja lyhytaikainen oleskelu

OTTAVAT HUOMIOON luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 509/2014 1 , jolla muun muassa siirretään 19 kolmatta maata, mukaan lukien Kolumbia, niiden kolmansien maiden luetteloon, joiden kansalaiset on vapautettu viisumipakosta heidän oleskellessaan lyhyen ajan jäsenvaltioissa,

OTTAVAT HUOMIOON, että asetuksen (EU) N:o 509/2014 1 artiklassa säädetään, että kyseisten 19 maan osalta viisumivapautta sovelletaan unionin kanssa tehtävän viisumivapautta koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä,

HALUAVAT VARMISTAA, että kaikkien EU:n kansalaisten tasavertaista kohtelua koskevaa periaatetta noudatetaan,

OTTAVAT HUOMIOON, että henkilöt, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan lyhytaikaisen oleskelunsa aikana, eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi kyseisen ryhmän osalta viisumipakkoon tai siitä myönnettävään vapautukseen ja työnsaantiin sovelletaan edelleen asiaa koskevaa unionin oikeutta ja jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä sekä Kolumbian kansallista lainsäädäntöä,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyt pöytäkirjat Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta sekä osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 ARTIKLA

Tarkoitus

Tässä sopimuksessa määrätään unionin ja Kolumbian kansalaisten mahdollisuudesta matkustaa viisumivapaasti toisen sopimuspuolen alueelle enintään 90 päiväksi minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

2 ARTIKLA

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)    ’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa unionin jäsenvaltiota Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia lukuun ottamatta;

b)    ’unionin kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin a alakohdassa määritellyn jäsenvaltion kansalaisuus;

c)    ’Kolumbian kansalaisella’ henkilöä, jolla on Kolumbian kansalaisuus;

d)    ’Schengen-alueella’ aluetta, jolla ei ole sisärajoja ja joka käsittää a alakohdassa tarkoitettujen, Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueet.

e)    ’Schengenin säännöstöllä’ kaikkia toimenpiteitä henkilöiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi alueella, jolla ei ole sisärajoja, yhdessä suoraan niihin liittyvien ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia, turvapaikkaa ja maahanmuuttoa koskevien rinnakkaistoimenpiteiden ja rikollisuuden ehkäisemis- ja torjumistoimenpiteiden kanssa.

3 ARTIKLA

Soveltamisala

1.    Unionin kansalaiset, joilla on jonkin jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, virkamatkapassi tai erityispassi, voivat tulla Kolumbian alueelle ja oleskella siellä ilman viisumia 4 artiklan 1 kohdassa määritetyn ajan.

Kolumbian kansalaiset, joilla on Kolumbian myöntämä voimassa oleva tavallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, virkamatkapassi tai erityispassi, voivat tulla jäsenvaltioiden alueelle ja oleskella siellä ilman viisumia 4 artiklan 2 kohdassa määritetyn ajan.

2.    Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta henkilöihin, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan.

Kyseisen henkilöryhmän osalta kukin jäsenvaltio voi erikseen päättää viisumipakon määräämisestä Kolumbian kansalaisille tai sen peruuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 2 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Kyseisen henkilöryhmän osalta Kolumbia voi päättää kunkin jäsenvaltion kansalaisille erikseen määrättävästä viisumipakosta tai viisumivapaudesta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

3.    Tämän sopimuksen mukaista viisumivapautta sovelletaan rajoittamatta maahantulon ja lyhytaikaisen oleskelun edellytyksiä koskevan sopimuspuolten lainsäädännön soveltamista. Jäsenvaltiot ja Kolumbia varaavat oikeuden evätä maahantulon alueelleen ja lyhytaikaisen oleskelun, jos yksi tai useampi näistä edellytyksistä ei täyty.

4.    Viisumivapautta sovelletaan riippumatta siitä, mitä kuljetusmuotoa on käytetty sopimuspuolten rajojen ylittämiseen.

5.    Seikkoihin, jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan, sovelletaan unionin oikeutta, jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä tai Kolumbian kansallista lainsäädäntöä.

4 ARTIKLA

Oleskelun kesto

1.    Unionin kansalaiset voivat oleskella Kolumbian alueella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

2.    Kolumbian kansalaiset voivat oleskella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. Tämä aika lasketaan ottamatta huomioon mahdollista oleskelua sellaisessa jäsenvaltiossa, joka ei vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti.

Kolumbian kansalaiset voivat oleskella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana kunkin sellaisen jäsenvaltion alueella, joka ei vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, riippumatta Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueella oleskelun lasketusta kestosta.

3.    Tämä sopimus ei vaikuta Kolumbian ja jäsenvaltioiden mahdollisuuteen pidentää 90 päivän oleskeluaikaa kansallisen lainsäädäntönsä ja unionin oikeuden mukaisesti.

5 ARTIKLA

Alueellinen soveltaminen

1.    Tätä sopimusta sovelletaan Ranskan tasavallan osalta ainoastaan Ranskan tasavallan Euroopassa olevaan alueeseen.

2.    Tätä sopimusta sovelletaan Alankomaiden kuningaskunnan osalta ainoastaan Alankomaiden kuningaskunnan Euroopassa olevaan alueeseen.

6 ARTIKLA

Sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea

1.    Sopimuspuolet perustavat asiantuntijoiden sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, joka koostuu unionin ja Kolumbian edustajista. Unionia siinä edustaa Euroopan komissio.

2.    Komitean tehtävänä on

a)    valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;

b)    ehdottaa muutoksia tai lisäyksiä tähän sopimukseen;

c)    ratkaista riitoja, jotka johtuvat tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta.

d)    hoitaa muita sopimuspuolten sopimia tehtäviä.

3.    Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

4.    Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 ARTIKLA

Tämän sopimuksen suhde jäsenvaltioiden ja Kolumbian voimassa oleviin kahdenvälisiin viisumivapaussopimuksiin

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan ensisijaisesti muihin sellaisiin kahdenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin nähden, joita on tehty yksittäisten jäsenvaltioiden ja Kolumbian välillä, siltä osin kuin ne koskevat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

8 ARTIKLA

Loppumääräykset

1.    Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia sisäisiä menettelyjään noudattaen, ja sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolista jälkimmäinen on ilmoittanut toiselle saattaneensa päätökseen edellä tarkoitetut menettelyt.

Tätä sopimusta sovelletaan sen allekirjoittamispäivää seuraavasta päivästä lukien odotettaessa sen voimaantuloa.

2.    Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota 5 kohdan mukaisesti.

3.    Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien sisäisten menettelyjensä päätökseen saattamisesta.

4.    Kumpikin sopimuspuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osan soveltamisen erityisesti yleiseen järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojaamiseen, laittomaan maahanmuuttoon tai toisen sopimuspuolen palauttamaan viisumipakkoon liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle sopimuspuolelle viimeistään kaksi kuukautta ennen sen suunniteltua voimaantuloa. Kun kyseiseen keskeyttämiseen johtaneet syyt lakkaavat olemasta voimassa, soveltamisen keskeyttäneen sopimuspuolen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle sopimuspuolelle ja jatkettava sopimuksen soveltamista.

5.    Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy 90 päivän kuluttua tästä lukien.

6.    Kolumbia voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sen vain kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

7.    Unioni voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sen vain kaikkien jäsenvaltioidensa osalta.

Tehty kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

ISLANTIA, NORJAA, SVEITSIÄ JA LIECHTENSTEINIA KOSKEVA YHTEINEN JULISTUS

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan unionin sekä Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 ja 26 päivänä lokakuuta 2004 tehdyistä sopimuksista.

Tämän vuoksi on suotavaa, että toisaalta Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin viranomaiset ja toisaalta Kolumbian viranomaiset tekevät viipymättä kahdenväliset lyhytaikaista oleskelua koskevat viisumivapaussopimukset tämän sopimuksen kanssa samanlaisin ehdoin.

YHTEINEN JULISTUS SIITÄ, MITEN OLISI MÄÄRITELTÄVÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN 3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTU NIIDEN HENKILÖIDEN RYHMÄ, JOIDEN MATKAN TARKOITUKSENA ON TYÖSKENTELY KORVAUSTA VASTAAN

Koska sopimuspuolet haluavat varmistaa yhteisen määritelmän soveltamisen, ne sopivat, että tässä sopimuksessa niiden henkilöiden ryhmällä, joiden matkan tarkoituksena on työskentely korvausta vastaan, tarkoitetaan henkilöitä, jotka tulevat toisen sopimuspuolen alueelle harjoittaakseen ansiotoimintaa tai toimintaa korvausta vastaan työntekijänä tai palveluntarjoajana.

Tähän ryhmään ei pitäisi lukea seuraavia:

   liikemiehet, ts. henkilöt, jotka matkustavat liikeneuvotteluja varten (ilman, että he työskentelisivät toisen sopimuspuolen alueella)

   urheilijat ja taiteilijat, jotka harjoittavat toimintaa tilapäisesti

   toimittajat, jotka heidän asuinmaansa tiedotusvälineet ovat lähettäneet, ja

   yritysten sisäiset harjoittelijat.

Tämän julistuksen täytäntöönpanoa valvoo sekakomitea tämän sopimuksen 6 artiklan mukaisen vastuunsa nojalla. Sekakomitea voi ehdottaa tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia sopimuspuolten kokemusten perusteella.YHTEINEN JULISTUS SIITÄ, MITEN OLISI MÄÄRITELTÄVÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN 4 ARTIKLASSA TARKOITETTU 90 PÄIVÄN JAKSO MINKÄ TAHANSA 180 PÄIVÄN JAKSON AIKANA

Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tämän sopimuksen 4 artiklassa vahvistetulla enintään 90 päivän jaksolla minkä tahansa 180 päivän jakson aikana tarkoitetaan joko yhtäjaksoista vierailua tai useita peräkkäisiä vierailuja, joiden yhteenlaskettu kesto ei ylitä 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana.

Käsite ”minkä tahansa 180 päivän jakson aikana” tarkoittaa sitä, että olisi sovellettava ”liikkuvaa” 180 päivän viitejaksoa, jolloin oleskelun jokaisena päivänä tarkastellaan viimeisintä 180 päivän ajanjaksoa sen todentamiseksi, täyttyykö 90 päivän ehto minkä tahansa 180 päivän jaksolla edelleen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ilman keskeytystä jatkunut 90 päivän poissaolo antaa mahdollisuuden uuteen enintään 90 päivän oleskeluun.

YHTEINEN JULISTUS KANSALAISILLE SUUNNATTAVASTA VIISUMIVAPAUSSOPIMUSTA KOSKEVASTA TIEDOTUKSESTA

Sopimuspuolet toteavat, että avoimuus on tärkeää Euroopan unionin ja Kolumbian kansalaisille, ja sopivat varmistavansa, että viisumivapaussopimuksen sisällöstä ja seurauksista ja siihen liittyvistä asioista, kuten maahantuloedellytyksistä, tiedotetaan kattavasti.

YHTEINEN JULISTUS BIOMETRISTEN PASSIEN KÄYTTÖÖNOTOSTA KOLUMBIAN TASAVALLASSA

Sopimuspuolena oleva Kolumbian tasavalta ilmoittaa, että se on tehnyt hankintasopimuksen biometristen passien tuotannosta, ja sitoutuu myöntämään biometrisiä passeja kansalaisilleen viimeistään 31 päivästä elokuuta 2015 alkaen. Kyseiset passit ovat täysin ICAOn asiakirjassa 9303 esitettyjen ICAOn vaatimusten mukaisia.

Sopimuspuolet sopivat, että ellei biometrisiä passeja oteta käyttöön 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä, kyseessä on riittävä peruste keskeyttää tämän sopimuksen soveltaminen 8 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

YHTEINEN JULISTUS LAITONTA MUUTTOLIIKETTÄ KOSKEVASTA YHTEISTYÖSTÄ

Sopimuspuolet muistuttavat Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön ja sen jäsenmaiden välisen (vuonna 2003 allekirjoitetun) poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehdyn sopimuksen 49 artiklan 3 kohdan mukaisesta sitoumuksesta, joka koskee sopimuspuolten laittomien muuttajien takaisinottamista.

Sopimuspuolet seuraavat tarkasti tämän sitoumuksen toteutumista. Ne sopivat tekevänsä kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä sopimuksen, jolla säännellään kummankin sopimuspuolen täsmällisiä takaisinottoa koskevia velvoitteita erityisesti tilanteessa, jossa laiton muuttoliike lisääntyy ja laittomien muuttajien takaisinottoon liittyy ongelmia lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen voimaantulon jälkeen.

Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tällainen takaisinottosopimus olisi tärkeä tekijä, jolla lujitettaisiin tässä sopimuksessa annettuja vastavuoroisia sitoumuksia, ja että tällaisen takaisinottosopimuksen tekemättä jättäminen pyynnöstä huolimatta on riittävä peruste keskeyttää tämän sopimuksen soveltaminen 8 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

_________________

(1) EUVL L 149, 20.5.2014, s. 67.
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.