52015PC0157

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta (kodifikaatio) /* COM/2015/0157 final - 2015/0082 (COD) */


PERUSTELUT

1.           Komissio pitää Kansalaisten Eurooppa -hankkeen kannalta tärkeänä unionin lainsäädännön yksinkertaistamista ja selkeyttämistä, jotta siitä saataisiin yksiselitteisempää ja luettavampaa kansalaisille. Kansalaiset saisivat näin uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia käyttää lainsäädännön heille tarjoamia erityisiä oikeuksia.

Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa niin kauan kuin useita kertoja ja usein huomattavilta osin muutettuja säännöksiä ei ole koottu yhteen, vaan niitä on etsittävä sekä alkuperäisestä säädöksestä että siihen myöhemmin tehdyistä muutoksista. Voimassa olevien säännösten selvittämiseksi on sen vuoksi tutkittava ja vertailtava suuri määrä säädöksiä.

Useita kertoja muutetut säädökset on tästä syystä kodifioitava, jotta unionin oikeus olisi selkeää ja luettavaa.

2.           Komissio on 1 päivänä huhtikuuta 1987 tekemällään päätöksellä[1] antanut henkilöstölleen ohjeet toteuttaa säädösten kodifiointi viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenen kertaa. Komissio on lisäksi korostanut, että tämä on vähimmäissääntö, sillä säännösten selkeyden ja ymmärrettävyyden edistämiseksi yksiköiden olisi pyrittävä kodifioimaan niiden vastuulla olevat tekstit mahdollisimman lyhyin väliajoin.

3.           Tämä vahvistettiin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Edinburghin huippukokouksessa joulukuussa 1992 esittämissä päätelmissä[2], joissa korostettiin kodifioinnin merkitystä, koska sillä taataan oikeusvarmuus tiettynä ajankohtana tiettyyn kysymykseen sovellettavasta lainsäädännöstä.

Kodifiointi on toteutettava noudattaen kokonaisuudessaan unionin säädösten tavanomaista hyväksymismenettelyä.

Koska kodifioinnissa ei saa muuttaa kodifioitavien säädösten asiasisältöä, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet 20 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä toimielinten välisellä sopimuksella nopeutetusta käsittelymenettelystä, jonka mukaisesti kodifioidut säädökset voidaan antaa nopeasti.

4.           Tällä ehdotuksella on tarkoitus kodifioida tietyistä menettelyistä, joita noudatetaan Euroopan yhteisöjen ja Kazakstanin tasavallan välisen tiettyjen terästuotteiden kaupasta 8 päivänä joulukuuta 2008 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1340/2008[3]. Uudella asetuksella korvataan siihen sisällytetyt säädökset[4]. Kodifioitavien säädösten asiasisältöä ei ole muutettu tässä ehdotuksessa, vaan niihin on yhdistettäessä tehty ainoastaan kodifioinnin edellyttämät muodolliset muutokset. Kodifioitavien säädösten asiasisältöä ei ole muutettu tässä ehdotuksessa, vaan niihin on yhdistettäessä tehty ainoastaan kodifioinnin edellyttämät muodolliset muutokset.

5.           Kodifiointiehdotus on laadittu 23 virallisella kielellä asetuksen (EY) N:o 1340/2008 ja sen muuttamisesta annettujen säädösten alustavan koonnelman pohjalta. Koonnelman on laatinut Euroopan unionin julkaisutoimisto tietojenkäsittely­järjestelmää käyttäen. Siltä osin kuin artikloja on numeroitu uudelleen, vanhojen ja uusien numeroiden vastaavuus esitetään kodifioidun asetuksen liitteessä VII.

ê 1340/2008 (mukautettu)

2015/0082 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan Ö unionin Õ ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta (kodifikaatio)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan Ö unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen Õ ja erityisesti sen Ö 207 Õ  artiklan Ö 2 kohdan Õ,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[5],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

ê

(1)       Neuvoston asetusta (EY) N:o 1340/2008[6] on muutettu huomattavilta osilta[7]. Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

ê 1340/2008 johdanto-osan 1 kappale

(2)       Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen[8] 17 artiklan 1 kohdassa määrätään, että tiettyjen terästuotteiden kauppaan sovelletaan erityistä määrällisiä järjestelyjä koskevaa sopimusta.

ê 1340/2008 johdanto-osan 2 kappale (mukautettu)

(3)       Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan hallituksen välisen tiettyjen teräs­tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen[9], joka tehtiin 19 päivänä heinäkuuta 2005, voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2006.

ê 1340/2008 johdanto-osan 3 kappale (mukautettu)

(4)       Siihen saakka, kunnes uusi sopimus allekirjoitetaan ja se tulee voimaan tai Kazakstan liittyy Maailman kauppajärjestöön (WTO), määrälliset rajoitukset Ö on vahvistettu vuodesta 2007 alkaen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1870/2006[10], neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1531/2007[11] ja asetuksella (EY) N:o 1340/2008 Õ.

ê 1340/2008 johdanto-osan 5 kappale (mukautettu)

(5)       Keinojen tarjoaminen on tarpeen tämän järjestelmän hallinnoimiseksi Ö unionin Õ sisällä siten, että uuden sopimuksen täytäntöönpanoa helpotetaan käyttämällä mahdollisimman paljon samanlaisia määräyksiä.

ê 1340/2008 johdanto-osan 6 kappale (mukautettu)

(6)       On tarpeen varmistaa, että kyseisten tuotteiden alkuperä tarkastetaan ja että tätä varten Ö määritetään Õ asianmukaiset hallinnollisen yhteistyön menetelmät.

ê 1340/2008 johdanto-osan 7 kappale (mukautettu)

(7)       Vapaa-alueelle siirrettyjä tuotteita tai tuotteita, jotka tuodaan tullivarastointi­menettelyssä, väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä tai sisäisessä jalostus­menettelyssä (suspensiojärjestelmässä), ei pitäisi lukea kyseisille tuotteille vahvistettuihin Ö määrällisiin Õ rajoituksiin.

ê 1340/2008 johdanto-osan 8 kappale (mukautettu)

(8)       Tämän asetuksen Ö tehokas soveltaminen edellyttää, että käytetään Õ Ö unionin Õ tuontilisenssiä Ö kyseisten tavaroiden Õ luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen Ö unionissa Õ.

ê 1340/2008 johdanto-osan 9 kappale (mukautettu)

(9)       Sen varmistamiseksi, että Ö sovellettavia Õ määrällisiä rajoituksia ei ylitetä, on tarpeen vahvistaa Ö menettely Õ, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää tuontilisenssejä ennen kuin ne ovat saaneet komissiolta vahvistuksen siitä, että tarvittavat määrät ovat edelleen käytettävissä kyseisen määrällisen rajoituksen puitteissa.

ê 38/2014 1 artikla ja liitteessä oleva 7 kohta (mukautettu)

(10)     Jotta tiettyjen rajoitusten tehokas hallinnointi olisi mahdollista, siirrettävä valta hyväksyä Ö perussopimuksen Õ 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat muutoksia Ö tämän asetuksen Õ asetuksen liitteeseen V. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti,

ê 1340/2008 (mukautettu)

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tätä asetusta sovelletaan Kazakstanin tasavallasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen terästuotteiden Ö unioniin Õ suuntautuvaan tuontiin.

2. Ö Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet Õ luokitellaan liitteen I mukaisiin tuoteryhmiin.

3. Liitteessä I lueteltujen tuotteiden luokittelu perustuu neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87[12] käyttöön otettuun yhdistettyyn nimikkeistöön (CN).

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden alkuperä määritetään Ö unionissa Õ voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

2 artikla

1. Kazakstanin tasavallasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen terästuotteiden Ö unioniin Õ suuntautuvassa tuonnissa on noudatettava liitteessä V vahvistettuja määrällisiä rajoituksia. Kazakstanin tasavallasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen Ö unionissa Õ edellyttää liitteessä II vahvistetun alkuperätodistuksen ja jäsenvaltioiden viranomaisten 4 artiklan mukaisesti myöntämän tuontilisenssin esittämistä.

2. Sen varmistamiseksi, että määrät, joille tuontilisenssit myönnetään, eivät minään ajankohtana ylitä kullekin tuoteryhmälle asetettuja määrällisiä kokonaisrajoituksia, liitteessä IV luetellut toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tuontilisenssejä vasta saatuaan komissiolta vahvistuksen siitä, että määriä on edelleen käytettävissä niiden terästuotteiden tuoteryhmän ja toimittajamaan määrällisten rajoitusten puitteissa, joiden osalta yksi tai useampi tuoja on jättänyt hakemuksen kyseisille viranomaisille.

3. Luvallinen tuonti luetaan kyseessä olevaan liitteessä V vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen. Tuotteiden lähetyksen katsotaan tapahtuneen päivänä, jona ne on lastattu vievään kuljetusvälineeseen.

3 artikla

1. Liitteessä V Ö vahvistettuja Õ määrällisiä rajoituksia ei sovelleta vapaa-alueelle tai vapaavarastoon siirrettyihin tuotteisiin eikä tuotteisiin, jotka on tuotu tullivarastointi­menettelyssä, väliaikaisen tuonnin menettelyssä tai sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensio­järjestelmässä).

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet luovutetaan myöhemmin vapaaseen liikkeeseen joko muuttumattomassa tilassa taikka käsittelyn tai jalostuksen jälkeen, sovelletaan 2 artiklan 2 kohtaa, ja tällä tavoin vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet luetaan niitä koskeviin liitteessä V Ö vahvistettuihin Õ määrällisiin rajoituksiin.

4 artikla

1. Sovellettaessa 2 artiklan 2 kohtaa liitteessä IV lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten on ennen tuontilisenssien myöntämistä ilmoitettava komissiolle niiden vastaanottamiensa tuontilisenssihakemusten määrät, joiden tueksi on liitetty alkuperäiset vientilisenssit. Tämän jälkeen komissio ilmoittaa, ovatko haetut määrät käytettävissä tuontia varten, siinä aikajärjestyksessä, jossa jäsenvaltioiden ilmoitukset vastaanotetaan (ns. aikaprioriteetti­periaatteella).

2. Komissiolle toimitettuihin ilmoituksiin sisältyvät hakemukset ovat hyväksyttävissä, jos niissä todetaan selvästi jokaisessa tapauksessa viejämaa, käytettävä tuotekoodi, tuotavat määrät, vientilisenssin numero, kiintiövuosi ja jäsenvaltio, jossa tuotteet on tarkoitus luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

3. Komissio vahvistaa mahdollisuuksien mukaan Ö liitteessä IV luetelluille toimi­valtaisille Õ viranomaisille hakemuksiin merkityn täydellisen määrän, joka on ilmoitettu kunkin tuoteryhmän osalta.

4. Ö Liitteessä IV lueteltujen Õ toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava komissiolle, kun näille on ilmoitettu määristä, jotka on jätetty käyttämättä tuontilisenssin voimassaoloaikana. Kyseiset käyttämättömät määrät siirretään ilman eri toimenpiteitä kussakin tuoteryhmässä Ö unionin Õ yhteenlasketun määrällisen rajoituksen jäljellä oleviin määriin.

5. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava sähköisesti tätä varten perustetussa integroidussa verkossa, jollei pakottavista teknisistä syistä ole välttämätöntä käyttää väliaikaisesti muuta toimitustapaa.

6. Tuontilisenssit tai vastaavat asiakirjat myönnetään 12–16 artiklan mukaisesti.

7. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle jo myönnettyjen tuontilisenssien tai vastaavien asiakirjojen peruuttamisesta, jos Kazakstanin tasavallan viranomaiset ovat mitätöineet tai peruuttaneet vastaavat vientilisenssit. Jos Kazakstanin tasavallan toimivaltaiset viranomaiset ovat kuitenkin ilmoittaneet komissiolle tai jonkin jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vientilisenssin mitätöimisestä tai peruuttamisesta sen jälkeen, kun sitä koskevat tuotteet on tuotu Ö unioniin Õ, kyseiset määrät luetaan asianomaiseen liitteessä V vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen.

5 artikla

1. Jos komissiolla on tiedossa, että liitteessä I luetellut Kazakstanin tasavallasta peräisin olevat tuotteet on lastattu kuljetusvälineestä toiseen, niiden reittiä on muutettu tai ne on muulla tavalla tuotu Ö unioniin Õ kiertämällä 2 artiklan mukaisia määrällisiä rajoituksia, ja että välttämättömien tarkistusten tekeminen on tarpeen, komissio pyytää neuvottelujen aloittamista sopimukseen pääsemiseksi vastaavien määrällisten rajoitusten tarvittavasta tarkistamisesta.

2. Siihen asti, kunnes 1 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen tulos on selvillä, komissio voi pyytää Kazakstanin tasavaltaa toteuttamaan tarvittavat varotoimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisten neuvottelujen perusteella sovitut määrällisiä rajoituksia koskevat tarkistukset voidaan toteuttaa.

ê 38/2014 1 artikla ja liitteessä oleva 7 kohdan 1 kohta (mukautettu)

3. Jos unioni ja Kazakstanin tasavalta eivät pääse tyydyttävään ratkaisuun ja jos komissio toteaa, että kiertämisestä on selviä todisteita, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä Ö 17 Õ artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, jotta määrällisistä rajoituksista voidaan vähentää vastaava määrä tuotteita, jotka ovat peräisin Kazakstanin tasavallasta, ja jotta liitteeseen V voidaan tehdä muutoksia.

Ensimmäisen alakohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan Ö 18 Õ artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, jossa selvästi todistettavaa kiertämistä koskevien toimenpiteiden viivästyminen aiheuttaisi vahinkoa, jota olisi vaikea korjata.

ê 1340/2008 (mukautettu)

6 artikla

1. Vientilisenssiä, joka on Kazakstanin tasavallan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä, on edellytettävä liitteessä V vahvistettujen määrällisten rajoitusten alaisten terästuotteiden kaikilta lähetyksiltä mainittuihin rajoituksiin asti.

2. Tuojan on esitettävä vientilisenssin alkuperäiskappale 12 artiklassa tarkoitetun tuonti­lisenssin myöntämistä varten.

7 artikla

1. Määrällisiä rajoituksia varten tarvittavan vientilisenssin on oltava liitteessä II esitetyn mallin mukainen ja siinä on muun muassa vahvistettava, että kyseisten tavaroiden määrä on luettu asianomaiselle tuoteryhmälle vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen.

2. Kukin vientilisenssi voi koskea ainoastaan yhtä liitteessä I mainittua tuoteryhmää.

8 artikla

Vientituotteet luetaan asianomaisiin liitteessä V vahvistettuihin määrällisiin rajoituksiin ja lähetetään 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

9 artikla

1. Edellä 6 artiklassa tarkoitetussa vientilisenssissä voi olla lisäkappaleita, jotka on asianmukaisesti merkitty sellaisiksi. Vientilisenssi lisäkappaleineen ja alkuperätodistus lisäkappaleineen on laadittava englannin kielellä.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat täytetään käsin, tiedot on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

3. Vientilisenssien tai vastaavien asiakirjojen on oltava kooltaan 210 × 297 millimetriä. Paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä hiokkeetonta kirjoituspaperia, jonka paino on vähintään 25 grammaa neliömetriä kohti. Jokaisessa osassa on oltava painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee mekaanisin tai kemiallisin keinoin tapahtuneen väärentämisen silmin havaittavaksi.

4. Ö Unionin Õ toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä ainoastaan alkuperäis­kappaleen voimassa olevaksi tämän asetuksen säännösten mukaista tuontia varten.

5. Kussakin vientilisenssissä tai vastaavassa asiakirjassa on oltava yhdenmukainen painettu tai muulla tavoin merkitty sarjanumero, jolla asiakirja voidaan yksilöidä.

ê 1012/2014 1 artiklan 1 alakohta (mukautettu)

6. Ö Edellä 5 kohdassa tarkoitetussa Õ sarjanumerossa on oltava seuraavat osat:

– kaksi kirjainta, joilla yksilöidään viejämaa seuraavasti:

KZ = Kazakstanin tasavalta;

– kaksi kirjainta, joilla yksilöidään aiottu määräjäsenvaltio seuraavasti:

BE = Belgia

BG = Bulgaria

CZ = Tšekki

DK = Tanska

DE = Saksa

EE = Viro

IE = Irlanti

GR = Kreikka

ES = Espanja

FR = Ranska

HR = Kroatia

IT = Italia

CY = Kypros

LV = Latvia

LT = Liettua

LU = Luxemburg

HU = Unkari

MT = Malta

NL = Alankomaat

AT = Itävalta

PL = Puola

PT = Portugali

RO = Romania

SI = Slovenia

SK = Slovakia

FI = Suomi

SE = Ruotsi

GB = Yhdistynyt kuningaskunta

– yksinumeroinen luku, jolla yksilöidään kiintiövuosi ja joka on asianomaisen vuosiluvun viimeinen numero, esimerkiksi ”9” vuoden 2009 osalta;

– kaksinumeroinen luku, jolla yksilöidään asiakirjan myöntävä toimipaikka viejämaassa;

– viisinumeroinen luku, joka on juokseva numero 00 001:n ja 99 999:n välillä ja joka on annettu kyseessä olevalle määräjäsenvaltiolle.

ê 1340/2008

10 artikla

Vientilisenssi voidaan myöntää siinä tarkoitettujen tuotteiden lastaamisen jälkeen. Tällöin siinä on oltava maininta ”issued retrospectively” (myönnetty takautuvasti).

ê 1340/2008 (mukautettu)

11 artikla

Jos vientilisenssi varastetaan, katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää asiakirjan antaneelta toimivaltaiselta viranomaiselta kaksoiskappaleen, joka laaditaan Ö viejän Õ hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

Tällä tavoin annetussa lisenssin kaksoiskappaleessa on oltava merkintä ”duplicate” (kaksoiskappale). Siinä on oltava sama päiväys kuin alkuperäisessä lisenssissä.

12 artikla

1. Jos komissio on vahvistanut 4 artiklan mukaisesti, että haettu määrä on käytettävissä kyseessä olevan määrällisen rajoituksen puitteissa, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tuontilisenssi enintään viiden työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona tuoja on esittänyt vastaavan vientilisenssin alkuperäiskappaleen. Lisenssin esittämisen on tapahduttava viimeistään 31 päivänä maaliskuuta lisenssin mukaisten tavaroiden lähetysvuotta seuraavana vuonna. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuontilisenssit riippumatta siitä, mikä jäsenvaltio on ilmoitettu määräpaikaksi vientilisenssissä, edellyttäen, että komissio on vahvistanut 4 artiklan mukaisesti sen, että haettu määrä on käytettävissä kyseisen määrällisen rajoituksen puitteissa.

2. Tuontilisenssit ovat voimassa neljä kuukautta niiden myöntämisestä. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat jatkaa voimassaoloaikaa tuojan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä enintään neljällä kuukaudella.

3. Tuontilisenssit on laadittava liitteessä III esitetyssä muodossa, ja ne ovat voimassa kaikkialla Ö unionin Õ tullialueella.

4. Tuojan esittämässä tuontilisenssiä koskevassa ilmoituksessa tai hakemuksessa on oltava

a)           viejän täydellinen nimi ja osoite;

b)           tuojan täydellinen nimi ja osoite;

c)           tavaroiden tarkka kuvaus ja Taric-koodi(t);

d)           tavaroiden alkuperämaa;

e)           lähetysmaa;

f)            kyseessä oleva tuoteryhmä ja tuotavien tuotteiden määrä;

g)           nettopaino Taric-nimikkeittäin;

h)           tuotteiden CIF-arvo Ö unionin Õ rajalla Taric-nimikkeittäin;

i)            maininta siitä, ovatko kyseiset tuotteet kakkoslaatua tai laatuvaatimuksia vastaamattomia;

j)            tarvittaessa maksu- ja toimituspäivämäärä sekä konossementin ja ostosopimuksen jäljennös;

k)           vientilisenssin päivämäärä ja numero;

l)            hallinnollisiin tarkoituksiin mahdollisesti käytettävä sisäinen koodi;

m)          päiväys ja tuojan allekirjoitus.

5. Tuojat eivät ole velvollisia tuomaan tuontilisenssin mukaista kokonaismäärää yhtenä lähetyksenä.

13 artikla

Jäsenvaltioiden viranomaisten myöntämien tuontilisenssien voimassaolo riippuu toimi­valtaisten Kazakstanin tasavallan viranomaisten myöntämien, tuontilisenssien myöntämisen perusteena olevien vientilisenssien voimassaoloajasta ja niissä mainituista määristä.

14 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tuontilisenssit tai vastaavat asiakirjat 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti syrjimättä mitään Ö unionin Õ tuojaa riippumatta siitä, missä tämän sijoittautumispaikka on Ö unionissa Õ, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden voimassa olevien sääntöjen mukaisten ehtojen noudattamista.

15 artikla

1. Jos komissio toteaa, että Kazakstanin tasavallan tietyn tuoteryhmän osalta myöntämien vientilisenssien mukaiset kokonaismäärät ylittävät kyseiselle tuoteryhmälle vahvistetun määrällisen rajoituksen, jäsenvaltioiden toimivaltaisille lisenssiviranomaisille on ilmoitettava siitä viipymättä, jotta tuontilisenssien myöntäminen voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa komissio aloittaa neuvottelut viipymättä.

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kieltäydyttävä myöntämästä tuontilisenssejä Kazakstanin tasavallasta peräisin oleville tuotteille, joilla ei ole 6–11 artiklan mukaisesti myönnettyjä vientilisenssejä.

16 artikla

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 12 artiklassa tarkoitettujen tuontilisenssien myöntämiseen liitteessä III esitetyn tuontilisenssin mallin mukaisia lomakkeita.

2. Tuontilisenssilomakkeet ja niiden otteet on laadittava kahtena kappaleena, joista yhdessä kappaleessa, joka annetaan hakijalle, on maininta ”Holder’s copy” (lisenssinhaltijan kappale) ja numero 1 ja joista toisessa, joka jää lisenssin myöntävälle viranomaiselle, on maininta ”Copy for the issuing authority” (lisenssin myöntävän viranomaisen kappale) ja numero 2. Toimivaltaiset viranomaiset voivat hallinnollisia tarkoituksia varten liittää lisäkappaleita lomakkeeseen numero 2.

3. Lomakkeet on painettava valkoiselle, hiokkeettomalle kirjoituspaperille, jonka paino on 55‑65 grammaa neliömetriltä. Niiden on oltava kooltaan 210 × 297 millimetriä; rivivälin on oltava 4,24 millimetriä (tuuman kuudesosa); lomakkeiden ulkoasua on noudatettava tarkasti. Varsinaisen lisenssin muodostavan kappaleen numero 1 molemmilla puolilla on lisäksi oltava punaisella painettu aaltomainen taustakuvio mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehtyjen väärennösten paljastamiseksi.

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava lomakkeiden painattamisesta. Ne voidaan myös painaa kirjapainossa, jonka on hyväksynyt jäsenvaltio, johon kirjapaino on sijoittautunut. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava viittaus jäsenvaltion antamaan hyväksyntään. Jokaisessa lomakkeessa on oltava painolaitoksen nimi- ja osoitetiedot tai merkki, jonka avulla painolaitos voidaan tunnistaa.

5. Tuontilisensseille tai otteille on niitä myönnettäessä annettava myöntämisnumero, jonka jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat. Tuontilisenssin numero on ilmoitettava komissiolle sähköisesti 4 artiklan mukaisesti perustettua integroitua verkkoa käyttäen.

6. Luvat ja otteet on laadittava asiakirjan myöntävän jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä.

7. Toimivaltaiset viranomaiset merkitsevät asianomaisen terästuoteryhmän kohtaan 10.

8. Lupia myöntävien ja kiintiöön lukemisen suorittavien viranomaisten on tehtävä merkintänsä leimasimella. Asiakirjan myöntävän viranomaisen leima voidaan kuitenkin korvata kirjaimia tai numeroita sisältävällä rei’itetyllä kohopainatuksella tai luvassa olevalla painatuksella. Asiakirjan myöntävien viranomaisten on käytettävä myönnetyn määrän merkitsemisessä väärentämisen estävää menetelmää siten, että numeroita tai merkintöjä on mahdotonta lisätä.

9. Kappaleiden 1 ja 2 kääntöpuolella on oltava kohta, johon tuotteiden määriä voivat merkitä joko tulliviranomaiset, kun tuontimuodollisuudet on suoritettu, tai toimivaltaiset hallinto­viranomaiset otteen antamisen yhteydessä. Jos kiintiöön luetuille määrille varattu tila luvassa tai sen otteessa ei ole riittävä, toimivaltaiset viranomaiset voivat liittää asiakirjaan yhden tai useamman lisälehden, joissa on luvan tai otteen kappaleiden 1 ja 2 kääntöpuolen mukaiset kohdat. Kiintiöön lukemisen suorittavien viranomaisten on leimattava asiakirja siten, että sen toinen puolisko on lisenssissä tai sen otteessa ja toinen puolisko lisälehdellä. Jos asiakirjassa on useampi kuin yksi lisälehti, vastaava leima on lyötävä samalla tavoin kullekin lehdelle ja sitä edeltävälle lehdelle.

10. Jäsenvaltion viranomaisten myöntämillä tuontilisensseillä ja otteilla sekä näiden tekemillä merkinnöillä on sama oikeusvaikutus jokaisessa muussa jäsenvaltiossa kuin niiden omien viranomaisten myöntämillä asiakirjoilla ja merkinnöillä.

11. Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarpeen mukaan vaatia, että lisenssien tai otteiden sisältö käännetään kyseisen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai yhdelle jäsenvaltion virallisista kielistä.

ê 38/2014 1 artikla ja liitteessä oleva 7 kohdan 2 alakohta

17 artikla

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2. Siirretään komissiolle 20 päivästä helmikuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolmea kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5. Edellä 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee voimaan vain, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto eivät vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen kyseisen määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

18 artikla

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 17 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

ê

19 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1340/2008.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä VII olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

ê 1340/2008 (mukautettu)

20 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Ö kahdentenakymmenentenä Õ päivänä Ö sen jälkeen, kun se on julkaistu Õ Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos Kazakstan liittyy Maailman kauppajärjestöön, asetuksen voimassaolo päättyy liittymispäivänä[13].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                    Neuvoston puolesta

Puhemies                                                       Puheenjohtaja

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               Katso päätelmien A osan liite 3.

[3]               Sisältyy vuoden 2015 lainsäädäntöohjelmaan.

[4]               Katso tämän ehdotuksen liite VI.

[5]               EUVL C […], […], s. […].

[6]               Neuvoston asetus (EY) N:o 1340/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yhteisöjen ja Kazakstanin tasavallan välisen tiettyjen terästuotteiden kaupasta (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 1).

[7]               Katso liite VI.

[8]               EYVL L 196, 28.7.1999, s. 3.

[9]               EUVL L 232, 8.9.2005, s. 64.

[10]             Neuvoston asetus (EY) N:o 1870/2006, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta (EYVL L 360, 19.12.2006, s. 1).

[11]             Neuvoston asetus (EY) N:o 1531/2007, annettu 10 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta (EYVL L 337, 21.12.2007, s. 2).

[12]             Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilasto­nimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

[13]             Euroopan komissio julkaisee voimassaolon päättymispäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

ê 1340/2008

LIITE I

SA LEVYTUOTTEET

SA1.      Kelat

7208100000

7208250000

7208260000

7208270000

7208360000

7208370010

7208370090

7208380010

7208380090

7208390010

7208390090

7211140010

7211190010

7219110000

7219121000

7219129000

7219131000

7219139000

7219141000

7219149000

7225301000

7225303010

7225309000

7225401510

7225502010

SA2.      Raskaat levyt

7208400010

7208512000

7208519100

7208519800

7208529100

7208521000

7208529900

7208531000

7211130000

SA3.      Muut levytuotteet

7208400090

7208539000

7208540000

7208908010

7209150000

7209161000

7209169000

7209171000

7209179000

7209181000

7209189100

7209189900

7209250000

7209261000

7209269000

7209271000

7209279000

7209281000

7209289000

7209908010

7210110010

7210122010

7210128010

7210200010

7210300010

7210410010

7210490010

7210500010

7210610010

7210690010

7210701010

7210708010

7210903010

7210904010

7210908091

7211140090

7211190090

7211232010

7211233010

7211233091

7211238010

7211238091

7211290010

7211908010

7212101000

7212109011

7212200011

7212300011

7212402010

7212402091

7212408011

7212502011

7212503011

7212504011

7212506111

7212506911

7212509013

7212600011

7212600091

7219211000

7219219000

7219221000

7219229000

7219230000

7219240000

7219310000

7219321000

7219329000

7219331000

7219339000

7219341000

7219349000

7219351000

7219359000

7225401290

7225409000

_____________

LIITE II

_____________

LIITE III

_____________

ê 1012/2014 1 artiklan 2 alakohta ja liite (mukautettu)

LIITE IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale Ö des Analyses économiques et de l'Economie internationale Õ

Service des licences

Rue Ö du Progrès 50 Õ

B-Ö 1210 Õ Bruxelles

Faksi (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Ö Economische Analyses en Internationale Economie Õ

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50 Õ

B-Ö 1210 Õ Brussel

Faksi (32-2) 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

тел.: (359-2) 940 70 01

факс: (359-2) 987 21 90, (359-2) 981 99 70

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Faksi (420) 224 21 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Faksi (45) 35 46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn 1

Faksi (49) 6196 90 88 00

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faksi +372 631 3660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Faksi +353-1-631 25 62

Ö ΕΛΛΑΣ Õ

Υπουργείο  Ö Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Õ

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Ö και Εμπορικής Õ Πολιτικής

Ö Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων Õ

Ö Τμήμα Β΄: Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών Õ

Ö Οδός Õ Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Ö Τηλ. (30-210) 328 60 41-43 Õ

Φαξ (30-210) 328 60 94

Ö Email: e3a@mnec.gr Õ

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Faksi +34-91 349 38 31

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Faksi (33) 153 44 91 81

HRVATSKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Trg N. Š. Zrinskog 7–8,

10000 Zagreb

Tel: (385) 1 6444626

Faksi (385) 1 6444601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Faksi (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

Sähköposti: polcom3@mincomes.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Faksi +371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Ö Investicijų ir eksporto Õ departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksi +370-5-26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Faksi (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Faksi (36-1) 336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Faksi (356) 25 69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Faksi (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Faksi (43-1) 7 11 00/83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Faksi (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Faksi (+ 351) 218 81 39 90

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Faksi (40-21) 315 04 54

sähköposti: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faksi (386-4) 297 44 72

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Faksi (421-2) 48 54 31 16

SUOMI/FINLAND

Tulli Ö (Finnish Customs) Õ

PL 512

FI-00101 Helsinki

Ö P. +358 295 52 00 Õ

Faksi +358-20-492 28 52

Ö Tullen Õ

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Ö Tfn. +358 295 52 00 Õ

Fax +358-20-492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Faksi (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Faksi (44-1642) 36 42 69

_____________

ê 1340/2008

LIITE V

MÄÄRÄLLISET RAJOITUKSET

Tuotteet || Tonnia vuodessa

SA Levytuotteet ||

SA1. Kelat || 87125

SA2. Raskaat levyt || 0

SA3. Muut levytuotteet || 117875

_____________

é

LIITE VI

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Neuvoston asetus (EY) N:o 1340/2008 (EYVL 348, 24.12.2008, s. 1) ||

|| Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 38/2014 (EUVL L 18, 21.1.2014, s. 52) || Ainoastaan liitteessä oleva 7 kohta

|| Neuvoston asetus (EU) N:o 1012/2014 (EUVL L 283, 27.9.2014, s. 2) ||

_____________

LIITE VII

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1340/2008 || Tämä asetus

1 – 16 artikla || 1 – 16 artikla

16 a artikla || 17 artikla

16 b artikla || 18 artikla

– || 19 artikla

17 artikla || 20 artikla

Liitteet I – IV || Liitteet I – V

– || Liite VI

– || Liite VII

_____________