21.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/69


P8_TA(2015)0182

Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus

Euroopan parlamentin päätöslauselma 30. huhtikuuta 2015 Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta vuoden 2014 edistymiskertomuksesta (2014/2952(RSP))

(2016/C 346/12)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2008 allekirjoitetun ja EU:n kaikkien jäsenvaltioiden ja Bosnia ja Hertsegovinan ratifioiman Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,

ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät Länsi-Balkanista ja niiden liitteen ”Länsi-Balkania koskeva Thessalonikin toimintasuunnitelma: kohti yhdentyvää Eurooppaa”,

ottaa huomioon 20. lokakuuta, 17. ja 18. marraskuuta sekä 15. ja 16. joulukuuta 2014 kokoontuneen neuvoston päätelmät,

ottaa huomioon 8. lokakuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Laajentumisstrategia ja vuosien 2014 ja 2015 tärkeimmät haasteet” (COM(2014)0700), johon liittyy komission yksiköiden valmisteluasiakirja Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta vuoden 2014 edistymiskertomuksesta (SWD(2014)0305), sekä 15. joulukuuta 2014 hyväksytyn ohjeellisen strategia-asiakirjan (2014–2017) Bosnia ja Hertsegovinasta,

ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan presidentin 29. tammikuuta 2015 antaman ja Bosnia ja Hertsegovinan parlamentin 23. helmikuuta 2015 hyväksymän, EU:hun yhdentymistä koskevan kirjallisen sitoumuksen,

ottaa huomioon 19. tammikuuta 2015 tehdyn neuvoston päätöksen, jolla Lars-Gunnar Wigemark nimitettiin EU:n erityisedustajaksi Bosnia ja Hertsegovinaan ja EU:n edustuston päälliköksi,

ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bosnia ja Hertsegovinasta,

ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinasta vastaavan ulkoasiainvaliokunnan pysyvän esittelijän Cristian Dan Predan työskentelyn,

ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.

ottaa huomioon, että EU on toistuvasti ilmaissut yksiselitteisen sitoutumisensa Bosnia ja Hertsegovinan lähentymiseen Euroopan unioniin ja sen alueelliseen koskemattomuuteen, suvereniteettiin ja yhtenäisyyteen;

B.

toteaa, että EU on tarjonnut Bosnia ja Hertsegovinalle uuden mahdollisuuden, joka perustuu koordinoituun lähestymistapaan, jolla pyritään auttamaan maata jatkamaan uudistusprosessiaan, parantamaan sosiaalista ja taloudellista tilannetta ja lähentymään kohti Euroopan unionia; toteaa, että Bosnia ja Hertsegovinan poliittiselta eliitiltä edellytetään nyt yhtä yksiselitteistä sitoutumista ja osallistumista; toteaa, että EU:hun liittyminen on osallistava prosessi, joka kuuluu koko maalle ja kaikille sen kansalaisille ja edellyttää kansallista yksimielisyyttä uudistusohjelmasta;

C.

toteaa, että liian monimutkainen ja tehoton toimielinrakenne, Bosnia ja Hertsegovinan poliittisten johtajien ja kaikkien hallinnon tasojen riittävän yhteistyön ja koordinoinnin puute, yhteisen vision ja poliittisen tahdon puute sekä etnosentriset asenteet ovat haitanneet vakavasti maan edistymistä; toteaa, että poliittisten ja etnisten rajalinjojen mukaan kulkevat erimielisyydet ovat haitanneet vakavasti parlamenttien työtä valtion tasolla;

D.

toteaa, että pitkittynyt poliittinen pattitilanne muodostaa vakavan esteen Bosnia ja Hertsegovinan vakauttamiselle ja kehitykselle ja riistää kansalaisilta turvallisen ja vauraan tulevaisuuden; toteaa, että poliittinen saamattomuus, työttömyys ja laaja korruptio sekä tyytymättömyys poliittiseen eliittiin ovat aiheuttaneet levottomuuksia, jotka levisivät Tuzlasta koko maahan helmikuussa 2014;

E.

toteaa, että EU on asettanut oikeusvaltion periaatteet laajentumisprosessinsa ytimeen; toteaa, että vahva poliittinen tuki on keskeisellä sijalla edistyksen aikaansaamiseksi näillä aloilla;

F.

toteaa, että korruptio on laajalle levinnyttä, julkishallinto on hajanaista, useat erilaiset oikeusjärjestelmät muodostavat haasteen, yhteistyömekanismit kansalaisyhteiskunnan kanssa ovat edelleen heikkoja, mediamaisema on polarisoitunut eikä maan kaikkien kansanryhmien ja kansalaisten yhtäläisiä oikeuksia ole taattu;

G.

toteaa, että yli 50 prosenttia Bosnia ja Hertsegovinan valtion tuloista käytetään useisiin tasoihin jakautuneen hallinnon ylläpitämiseen; toteaa, että Maailmanpankin indikaattorien mukaan Bosnia ja Hertsegovina on liiketoiminnan helppouden kannalta heikoimmin sijoittuva Euroopan maa ja Corruption Perception -korruptioindeksin mukaan yksi huonoimmista maista; toteaa, että Bosnia ja Hertsegovinan nuorisotyöttömyysaste on Euroopan korkein (59 prosenttia 15–24-vuotiaasta aktiivisesta väestöstä);

1.

pitää myönteisenä, että neuvosto on toiminut parlamentin pyynnön mukaisesti ja muuttanut unionin lähestymistapaa Bosnia ja Hertsegovinaan; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan uusia johtajia sitoutumaan täysimittaisesti tarvittavien institutionaalisten, taloudellisten ja sosiaalisten uudistusten toteuttamiseen, jotta parannetaan Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten elämänlaatua ja jotta maa edistyy matkalla kohti unionin jäsenyyttä; huomauttaa, että muun muassa kasvu- ja työllisyyssopimuksen sisältävän uudistusohjelman täytäntöönpanossa on edistyttävä merkittävästi, jotta jäsenyyshakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi; korostaa, että Bosnia ja Hertsegovinaa, kuten jokaista (mahdollista) ehdokasvaltiota, olisi arvioitava sen omien saavutusten perusteella ja että tarvittavien uudistusten toteuttamisen nopeuden ja laadun olisi määritettävä liittymisaikataulu;

2.

korostaa, että komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota Sejdićin ja Fincin asiassa annetun tuomion täytäntöönpanoon, kun neuvosto pyytää sitä valmistelemaan lausunnon EU:n jäsenyyttä koskevasta hakemuksesta; pyytää komissiota olemaan valmis edesauttamaan asiassa annetun tuomion täytäntöönpanoa koskevan sopimuksen syntymistä, jotta taataan yhtäläiset oikeudet kaikille kansalaisille, sekä toimimaan keskeisessä asemassa EU:n suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden, kuten hyvän hallinnon toimivan järjestelmän, demokratiakehityksen, taloudellisen hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen, toteuttamisessa;

3.

kannattaa vahvasti Bosnia ja Hertsegovinan yhdentymistä Euroopan unioniin ja uskoo, että unionin vahvemman sitoutumisen myötä olisi keskityttävä muun muassa sosioekonomisiin seikkoihin, liiketoimintaympäristöön, institutionaaliseen kehykseen, oikeusvaltioon ja hallintoon, lainvalvontapolitiikkaan, riippumattomaan oikeuslaitokseen, korruption torjuntaan, julkishallinnon uudistamiseen, kansalaisyhteiskuntaan sekä nuorisoon mutta samalla säilytettävä unioniin liittymisen ehdot muuttumattomina; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, komissiota ja jäsenvaltioita pitämään unionin kannan koordinoituna, yhtenäisenä ja johdonmukaisena sekä osoittamaan, että Bosnia ja Hertsegovinan yhdentyminen Euroopan unioniin on yksi unionin ulkopolitiikan painopisteistä; korostaa, että unionin olisi pyrittävä kokoamaan yhteen kaikki taloudellisen avun antajat EU:n uuden lähestymistavan ja kirjallisen sitoumuksen tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi;

4.

suhtautuu myönteisesti Bosnia ja Hertsegovinan presidentin antamaan kaikkien parlamenttia edustavien poliittisten puolueiden edustajien allekirjoittamaan ja parlamentin 23. helmikuuta 2015 hyväksymään EU:hun yhdentymistä koskevaan kirjalliseen sitoumukseen toimista, joilla lisätään instituutioiden toimivuutta ja tehokkuutta, käynnistetään uudistuksia hallinnon kaikilla tasoilla sekä vauhditetaan sovintoprosessia ja vahvistetaan hallinnollisia valmiuksia; toteaa, että sitoumus viitoitti tietä sille, että neuvosto sopi 16. maaliskuuta 2015 etenemisestä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisessä ja voimaantulossa; pitää myönteisenä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen suunniteltua voimaantuloa 1. kesäkuuta 2015, mikä mahdollistaa Bosnia ja Hertsegovinan ja EU:n tiiviimmän yhteistyön ja suhteiden syventämisen; kehottaa kaikkia poliittisia johtajia tekemään täysimääräisesti yhteistyötä sitoumuksen panemiseksi perinpohjaisesti ja tehokkaasti täytäntöön ja erityisesti oikeusvaltion lujittamiseksi sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi; muistuttaa, että poliittinen sitoutuminen ja aito vastuunotto uudistusprosessista ovat avaintekijöitä; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan uusia johtajia sopimaan unionin kanssa laajaa ja eri toimijat kattavaa uudistusohjelmaa koskevasta konkreettisesta etenemissuunnitelmasta maan kehittämiseksi sen tiellä kohti Euroopan unionia; kehottaa noudattamaan avoimuutta uudistusten suunnittelu- ja täytäntöönpanoprosessissa ja kutsumaan kansalaisyhteiskunta osallistumaan uudistusprosessiin;

5.

on erittäin huolissaan riippumattomien sosiaalidemokraattien liiton (Alliance of Independent Social Democrats, SNSD) kongressin 25. huhtikuuta 2015 Itä-Sarajevossa hyväksymästä julistuksesta, jossa vaaditaan muun muassa kansanäänestystä Serbitasavallan itsenäisyydestä vuonna 2018; korostaa, että Daytonin sopimuksen mukaan Serbitasavallalla ei ole oikeutta irtautumiseen; muistuttaa, että hyväksyttyään kirjallisen sitoumuksen kaikki poliittiset voimat, myös SNSD, ovat sitoutuneet kunnioittamaan Bosnia ja Hertsegovinan suvereniteettia, alueellista koskemattomuutta ja poliittista riippumattomuutta; kehottaa uusia poliittisia johtajia pidättäytymään yhteiskuntaa polarisoivasta eripuraa lietsovasta ja separatistisesta kielenkäytöstä ja sitoutumaan vakavasti uudistuksiin, joilla parannetaan Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten elämänlaatua, luodaan demokraattinen, osallistava ja toimiva valtio ja lähennetään maata kohti EU:ta;

6.

kehottaa poliittisia johtajia pitämään etusijalla unionin vaikuttavan koordinointimekanismin luomista, joka yhdistää tehokkaasti toimielimet kaikilla hallinnon tasoilla, jotta varmistetaan, että lainsäädäntö mukautetaan unionin säännöstöön ja se pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti koko maassa kansalaisten yleisen hyvinvoinnin turvaamiseksi; painottaa, että ilman tällaista mekanismia unioniin liittymisprosessi ajautuu umpikujaan, sillä maan nykyinen organisointi on liian tehoton ja huonosti toimiva; korostaa, että tällaisen mekanismin luominen avaisi Bosnia ja Hertsegovinalle mahdollisuuden hyötyä täysimääräisesti saatavilla olevasta rahoituksesta; korostaa, että on toteutettava konkreettisia uudistustoimia ja annettava maalle ja sen kansalaisille selvä suunta;

7.

korostaa, että ensisijaisena tavoitteena on oltava kansalaisten sosioekonomisiin tarpeisiin vastaaminen; katsoo, että on kuitenkin hyvin tärkeää jatkaa samanaikaisesti poliittisia uudistuksia ja poliittisen järjestelmän demokratisointia; korostaa, että taloudellinen vauraus on mahdollista saavuttaa vain, jos se perustuu demokraattiseen ja osallistuvaan yhteiskuntaan ja valtioon; tähdentää, että Bosnia ja Hertsegovinan ehdokkuudella EU:n jäseneksi ei ole menestymisen mahdollisuuksia, ennen kuin on luotu asianmukaiset institutionaaliset edellytykset; huomauttaa, että perustuslakiuudistus, jolla pyritään vakiinnuttamaan, yksinkertaistamaan ja vahvistamaan valtion tason toimielimiä, on edelleen avaintekijä Bosnia ja Hertsegovinan muuttamiseksi tehokkaaksi, osallistavaksi ja täysin toimivaksi valtioksi; muistuttaa, että tulevassa perustuslakiuudistuksessa olisi otettava huomioon federalismin, hajauttamisen, toissijaisuuden ja legitiimin edustuksen periaatteet, jotta varmistetaan Bosnia ja Hertsegovinan tehokas ja kitkaton yhdentyminen EU:hun; kehottaa kaikkia poliittisia johtajia työskentelemään tarvittavien muutosten toteuttamiseksi;

8.

suhtautuu myönteisesti komission aloitteisiin liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA) rahoitettavien hankkeiden täytäntöönpanon nopeuttamiseksi ja talouden hallinnan vahvistamiseksi; pitää valitettavana, että toimien puuttuminen voi vaikuttaa poliittiseen ja sosioekonomiseen kehitykseen tarkoitetun IPA-II:sta rahoitettavan unionin tuen myöntämiseen; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia sopimaan koko maan kattavista alakohtaisista strategioista erityisesti liikenteen, energian, ympäristön ja maatalouden kaltaisilla painopistealoilla ja toteaa, että nämä ovat perusedellytyksiä IPA-rahoituksen täysimääräiselle hyödyntämiselle;

9.

toteaa, että lokakuun 2014 vaalit sujuivat hyvässä järjestyksessä; huomauttaa kuitenkin, että toisen kerran peräkkäin vaalit järjestettiin niin, että kaikki kansalaiset eivät voineet asettua ehdokkaiksi kaikki toimiin; korostaa, että on keskeisen tärkeää perustaa kiireellisesti kaikki uudet parlamentaariset elimet ja hallitukset kaikilla tasoilla; kehottaa uusia johtajia noudattamaan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja välittömien vaalien periaatetta, lähestymään kansaa, luomaan yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan ja tarjoamaan vastuullisia ja välittömiä vastauksia kansalaisten oikeutettuihin huolenaiheisiin; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tutkimaan erittäin vakavat syytökset, joiden mukaan Serbitasavallan pääministeri sekaantui äänten ostamiseen kahdelta hänen puolueeseensa kuulumattomalta parlamentin jäseneltä saadakseen enemmistön Serbitasavallan parlamentissa;

10.

pitää kiitettävänä ylitsevuotavan runsasta kansallista ja kansainvälistä solidaarisuutta, myös EU:n tulvien jälkeisen jälleenrakennusohjelman yhteydessä, vuoden 2014 luonnonkatastrofien jälkeen; on tyytyväinen, että unioni ryhtyi Bosnia ja Hertsegovinan pyynnöstä välittömästi laajoihin pelastus- ja aputoimiin sekä järjesti heinäkuussa 2014 komission isännöimän sekä Ranskan ja Slovenian yhdessä järjestämän avunantajakonferenssin; korostaa, että komissio on pyytänyt Bosnia ja Hertsegovinaa liittymään unionin pelastuspalvelumekanismiin; vaatii tehokkaita ja koordinoituja ehkäiseviä toimia kaikilla tasoilla tämän katastrofin seurausten korjaamiseksi ja tulevien estämiseksi; suhtautuu myönteisesti moniin positiivisiin esimerkkeihin etnisten ryhmien hyvin tiiviistä yhteistyöstä ja tulvien jälkeisestä tuesta merkkinä siitä, että sovinto on mahdollinen; katsoo, että alueellinen yhteistyö ja läheinen yhteistyö naapurimaiden kanssa ovat tärkeitä tekijöitä vastattaessa tämäntyyppisiin katastrofeihin tulevaisuudessa;

11.

muistuttaa, että ammattimainen, tehokas ja pätevyyteen perustuva julkishallinto on yhdentymisprosessin kannalta perustavan tärkeä Bosnia ja Hertsegovinalle ja kaikille valtioille, jotka haluavat liittyä EU:n jäseniksi; on erittäin huolestunut siitä, että julkishallinto, jonka olisi tuettava Bosnia ja Hertsegovinan mahdollisuuksia edetä kohti EU:n jäsenyyttä ja parantaa kansalaistensa elinoloja, on edelleen pirstaleista, politisoitunutta ja huonosti toimivaa; on edelleen huolissaan myös julkishallinnon rahoituksen kestävyydestä ja siitä, että poliittinen haluttomuus uudistaa hallintoa voi vaikuttaa julkisten palvelujen tarjontaan; kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita hyväksymään uuden julkishallinnon uudistusta koskevan strategian ja toimintasuunnitelman vuodesta 2014 eteenpäin, jotta yksinkertaistetaan monimutkaista toimielinrakennetta, järkeistetään kustannuksia ja parannetaan valtion toimivuutta;

12.

kehottaa viranomaisia laittamaan ehdottomasti etusijalle korruption torjunnan, sillä siinä ei ole vielä saatu aikaan riittäviä parannuksia ja se haittaa kaikkia aloja, terveydenhuolto ja koulutus mukaan luettuna, riistää heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja lisää pessimismiä ja saa yhä useammat kansalaiset menettämään luottamuksensa instituutioita kohtaan; vaatii toimivia mekanismeja korruption torjuntaan sekä riippumatonta oikeudellista seurantaa ja kaikkien sidosryhmien kuulemista, minkä tulisi taata uudistettujen strategisten puitteiden hyväksyminen ajoissa vuosiksi 2015–2019; vaatii yleisesti korruption vastaisten toimien tehokasta täytäntöönpanoa; pitää ilahduttavana korruption torjuntaan tähtäävien lakien hyväksymistä, mihin kuuluu ilmiantajien suojelun parantaminen valtion tasolla ja ennaltaehkäisevien elinten perustaminen federaatiotasolla; tuomitsee yritykset heikentää nykyisiä oikeusvaltioperiaatteita ja on huolissaan siitä, että uusi eturistiriitoja koskeva laki heikentää lainsäädäntökehystä ja on takaisku eturistiriitojen ehkäisemiselle, sillä se lisää poliittisen ohjailun riskiä eikä kannusta virkamiehiä noudattamaan lakia; kehottaa vahvistamaan parlamentaarisia elimiä eturistiriitojen ehkäisemiseksi; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia parantamaan tutkimusten tuloksellisuutta ja lisäämään syytteiden nostamista ja tuomioiden antamista korkean tason korruptiotapauksissa erityisesti julkisten hankintojen ja yksityistämisen yhteydessä;

13.

on edelleen hyvin huolestunut oikeusjärjestelmän tehottomuudesta, poliittisen ohjailun mahdollisuudesta oikeudenkäynneissä, nimitysmenettelyjen politisoitumisesta, oikeuslaitoksen ja syyttäjälaitoksen budjetointiprosessin pirstaleisuudesta ja eturistiriitojen riskistä oikeuslaitoksissa; kehottaa maan uusia johtajia käynnistämään rakenteellisia ja institutionaalisia uudistuksia muun muassa maan neljän eri oikeusjärjestelmän yhdenmukaistamiseksi; kehottaa niitä keskittymään komission suosituksiin, kuten valtion tason oikeuslaitoksen institutionaalisiin uudistuksiin, joihin kuuluu lain hyväksyminen Bosnia ja Hertsegovinan tuomioistuimista; kehottaa tulevaa ministerineuvostoa hyväksymään jo valmistellun uuden oikeuslaitoksen uudistusstrategian; vahvistaa tukensa oikeusasiamiehen virastolle; huomauttaa, että Serbitasavallan perustuslaki sisältää edelleen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämisen, ja kehottaa Serbitasavallan viranomaisia lakkauttamaan kuolemanrangaistuksen viipymättä;

14.

on huolestunut siitä, että ilmaisen oikeusavun saatavuus on hyvin rajallista ja oikeutta sen saamiseen ei edelleenkään ole kaikilta osin säännelty oikeudellisesti koko Bosnia ja Hertsegovinassa, mikä rajoittaa heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten oikeussuojan saatavuutta; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia hyväksymään valtion tasoisen lain ilmaisesta oikeusavusta ja määrittämään selvästi kansalaisyhteiskunnan roolin sen tarjoamisessa;

15.

pitää myönteisenä Euroopan unionin ja Bosnia ja Hertsegovinan oikeusasioista käymän jäsennellyn vuoropuhelun laajentamista muihin oikeusvaltioasioihin, erityisesti korruptioon ja syrjintään, ja katsoo, että se on tuottanut myönteisiä tuloksia alueellisen yhteistyön, sotarikosten käsittelyn ja oikeuslaitoksen ammattimaisuuden ja tehokkuuden osalta; suhtautuu myönteisesti kansalaisyhteiskunnan kutsumiseen osallistumaan tähän prosessiin; toteaa, että olosuhteet ovat parantuneet useissa entiteettien tuomioistuimissa myös todistajien suojelun suhteen;

16.

on huolissaan siitä, että joissakin lausunnoissa on kyseenalaistettu ICTY:n tuomioiden legitimiteetti ja siten heikennetty Haagin tuomioistuimen arvovaltaa; kehottaa ryhtymään toimiin uhrien suojelemiseksi ja Bosnia ja Hertsegovinan syyttäjälaitoksen toiminnan parantamiseksi tarkistamalla luokan II sotarikostapausten käsittelyä; pitää ilahduttavana edistystä sotarikostapausten suman purkamisessa; panee merkille, että syytteiden nostaminen sellaisista sotarikoksista, joihin liittyy seksuaalista väkivaltaa, on tehostunut, ja vaatii, että tämä prosessi jatkuu tulevaisuudessa; korostaa, että toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä kauan valmisteilla ollut valtion tason ohjelma tällaisten sotarikosten uhrien aseman parantamiseksi, mukaan luettuna oikeus korvaukseen, varmistettava tehokas oikeussuojan saanti ja saatettava seksuaalista väkivaltaa koskeva Bosnia ja Hertsegovinan rikoslainsäädäntö kansainvälisten vaatimusten mukaiseksi;

17.

on huolissaan kadonneiden henkilöiden yhä edelleen suuresta määrästä ja hitaasta edistymisestä tässä suhteessa; kehottaa viranomaisia käynnistämään tehokkaan yhteistyön molempien entiteettien välillä ja tehostamaan ponnisteluja kadonneiden henkilöiden löytämiseksi;

18.

muistaa kaikkia Srebrenicassa vuonna 1995 tehdyn kansanmurhan uhreja ja esittää surunvalittelunsa uhrien perheille ja henkiin jääneille; ilmaisee tukensa Srebrenican ja Žepan äitien yhdistyksen kaltaisille järjestöille, joilla on merkittävä rooli tietoisuuden lisäämisessä ja sovinnon edellyttämän laajan perustan luomisessa maan kaikkien kansalaisten keskuudessa; kehottaa kaikkia Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisia hyödyntämään Srebrenican joukkomurhan 20-vuotispäivää tilaisuutena tehostaa sovintoprosessia ja yhteistyötä, jotka ovat keskeisiä edellytyksiä, jotta kaikki alueen maat voivat edetä yhdentymisessä Euroopan unioniin;

19.

panee huolestuneena merkille, että Bosnia ja Hertsegovinassa on vieläkin 84 500 maan sisäisesti siirtymään joutunutta henkilöä ja 6 853 pakolaista; on huolestunut paluumuuttajien oikeuksien rikkomisista Serbitasavallassa; pitää kuitenkin myönteisinä uusia federaation parlamentin hyväksymiä toimia, jotka antavat Serbitasavallasta tulleille paluumuuttajille oikeuden eläkkeeseen ja terveydenhuoltoon federaatiossa, ja pitää tärkeänä kaikkien kansalaisten mahdollisuutta saada sosiaaliturvaetuuksia; kehottaa kaikkia hallinnon tasoja, erityisesti Serbitasavallan viranomaisia, vauhdittamaan siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten paluuta toteuttamalla kaikki tarvittavat lainsäädäntö- ja hallintotoimet; kehottaa yhteistyöhön tässä asiassa sekä luomaan asianmukaiset edellytykset heidän rauhanomaista ja kestävää uudelleenkotouttamistaan varten; kehottaa panemaan tosiasiallisesti täytäntöön Daytonin rauhansopimuksen liitteen VII mukaisen tarkistetun strategian; kehottaa jatkamaan hyvää alueellista yhteistyötä Sarajevon julistukseen liittyvän prosessin puitteissa; suosittaa kokonaisvaltaista toimintatapaa, jotta voidaan ratkaista jäljellä olevat ongelmat maan puhdistamiseksi miinoista vuoteen 2019 mennessä;

20.

vahvistaa tukensa viisumivapaudelle, jolla on ollut näkyviä myönteisiä seurauksia Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille; toistaa sitoutumisensa Länsi-Balkanin maiden kansalaisten viisumivapaan matkustusoikeuden turvaamiseen; kehottaa samalla toteuttamaan kansallisen tason toimenpiteitä, etenkin sosioekonomisia toimenpiteitä heikommassa asemassa olevien ryhmien hyväksi, aktiivisia toimenpiteitä yhteistyön ja tietojenvaihdon lisäämiseksi, jotta saadaan hajotettua järjestäytyneet rikollisverkostot, sekä tehostamaan rajavalvontaa ja valistuskampanjoita; kehottaa komissiota hyväksymään toimenpiteitä viisumivapausjärjestelmän eheyden ylläpitämiseksi ja puuttumaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa EU:n turvapaikkajärjestelmän mahdolliseen väärinkäyttöön;

21.

huomauttaa, että järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunta on avainasemassa torjuttaessa rikollisten soluttautumista politiikan, oikeudenkäytön ja talouden järjestelmiin; panee merkille, että järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa on edistytty jonkin verran; muistuttaa, että on tärkeää noudattaa lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) suosituksia; on huolestunut tiedoista, joiden mukaan radikalisoituminen Bosnia ja Hertsegovinan nuorten keskuudessa lisääntyy ja alueen muihin maihin verrattuna suhteellisen monet näistä nuorista liittyvät ISIL-terroristiryhmään; kehottaa viranomaisia tarkistamaan rikoslakia, jotta tehostetaan terrorismin rahoituksen kriminalisointia; pitää myönteisenä rikoslain muuttamista niin, että ulkomaisiin puolisotilaallisiin joukkoihin kuulumisesta tehdään kiellettyä ja rangaistavaa, jotta voidaan ehkäistä uskonnollista radikalisoitumista; korostaa lisäksi, että on tärkeää ehkäistä kaikenlaisia ääriliikkeitä ja väkivaltaista radikalisoitumista; suhtautuu myönteisesti myös kaikkialla Bosnia ja Hertsegovinassa järjestettyihin laajamittaisiin poliisioperaatioihin, joiden johdosta on pidätetty terroristitoiminnan järjestämisestä, tukemisesta ja rahoittamisesta epäiltyjä henkilöitä, myös ulkomaalaisia taistelijoita; kehottaa sisällyttämään viharikoksia koskevan säännöksen Bosnia ja Hertsegovinan federaation rikoslakiin; pitää kiitettävänä asianomaisten Bosnia ja Hertsegovinan laitosten ammattimaisuutta, joka käy ilmi niiden pyrkimyksistä ja päättäväisyydestä torjua kasvavia turvallisuusuhkia; kehottaa komissiota antamaan toimivaltaisille viranomaisille tukea turvallisuus- ja terroristiuhkien tukahduttamisessa;

22.

tuomitsee painokkaasti 27. huhtikuuta 2015 itäisen Bosnian Zvornikissa poliisiasemalle tehdyn terrori-iskun, jonka seurauksena yksi poliisi sai surmansa ja kaksi loukkaantui; ilmaisee myötätuntonsa uhreja ja heidän perheitään kohtaan; tuomitsee erittäin jyrkästi tämän iskun taustalla olevan ääri-ideologian; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia, asianomaisia turvallisuuspalveluja ja oikeudellisia instituutioita toimimaan yhteistyössä ja suorittamaan nopean ja perusteellisen tutkinnan ja ehkäisemään tulevat iskut; toivoo, että Bosnia ja Hertsegovinan instituutiot ja kansalaiset toimivat yhdessä terrorismin ja ääriryhmien väkivallan uhan torjumiseksi;

23.

toteaa, että Bosnia ja Hertsegovina on edelleen ihmiskaupan alkuperä-, kauttakulku- ja määrävaltio; suosittelee, että viranomaiset toteuttavat laittoman huumausainekaupan ja ihmiskaupan torjumiseksi tehokkaita toimenpiteitä, lainsäädäntötoimenpiteet mukaan lukien, ja suojelevat ihmiskaupan uhreja;

24.

pitää keskeisenä kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamista, jotta se voi tuoda esille kansalaisille tärkeitä etenkin nuoriin liittyviä asioita, kuten viime vuoden kansalaiskokoukset osoittivat; muistuttaa, että kansalaisyhteiskunta voi täydentää sosiaalisesti yhtenäisen ja demokraattisen yhteiskunnan kehittymistä tarjoamalla elintärkeitä sosiaalipalveluja; huomauttaa, että kansalaisyhteiskunnan edustajilla olisi oltava merkittävä rooli liittymistä koskevassa prosessissa; kehottaa komissiota asettamaan edelleen unionin varoja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden saataville; toteaa, että yhteistyöhön kansalaisyhteiskunnan kanssa tarkoitetut institutionaaliset mekanismit ovat edelleen hataria ja haittaavat osallistuvamman, kattavamman ja avoimemman demokratian kehittämistä kaikkialla maassa; vaatii tästä syystä kaikki julkiset sidosryhmät kattavia avoimia ja osallistavia julkisia kuulemismekanismeja, jotta luodaan puitteet julkiselle keskustelulle tärkeistä lainsäädäntöpäätöksistä ja kansalaisyhteiskuntaa koskevan kansallisen strategian hyväksymiseksi; on huolestunut viime vuoden yhteiskunnallisten levottomuuksien yhteydessä raportoiduista uhkailutapauksista;

25.

pitää olennaisen tärkeänä osallistavan ja suvaitsevaisen yhteiskunnan tukemista Bosnia ja Hertsegovinassa sekä vähemmistöjen ja heikossa asemassa olevien ryhmien oikeuksien suojelua ja edistämistä; muistuttaa, että Sejdićin ja Fincin asiassa annetun tuomion jättäminen panematta täytäntöön johtaa Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten avoimeen syrjintään; kehottaa ryhtymään toimiin ihmisoikeusasiamiehen roolin vahvistamiseksi ja laatimaan kaikenlaisen syrjinnän vastaisen strategian valtion tasolla yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia jatkamaan lainsäädännön yhdenmukaistamista EU:n säännöstön kanssa ja kiinnittämään erityistä huomiota syrjintään vammaisuuden ja iän perusteella, kuten jäsennellyssä vuoropuhelussa korostettiin; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan ihmisoikeus- ja pakolaisministeriötä asettamaan viipymättä työryhmän laatimaan muutoksia maan syrjintälakiin; on huolestunut siitä, että vihapuhe, viharikokset, uhkaukset, häirintä ja HLBTI-ihmisten syrjintä ovat edelleenkin hyvin yleisiä; kehottaa viranomaisia toteuttamaan toimia, joilla lisätään tietoisuutta HLBTI-ihmisten oikeuksista oikeuslaitoksen, lainvalvontaviranomaisten ja suuren yleisön keskuudessa; on huolissaan siitä, että edelleen raportoidaan uskontoon perustuvista syrjintätapauksista;

26.

pitää erittäin valitettavana romanien jatkuvaa syrjäytymistä ja syrjintää; arvostaa romanien asuntotarpeiden suhteen saavutettua edistystä, mutta kehottaa lisätoimiin romanien elinolosuhteiden kohentamiseksi parantamalla heidän rekisteröidyksi pääsyään, asumistaan ja koulutustaan;

27.

toteaa, että vaikka naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvon takaavat säännökset on otettu käyttöön, näiden säännösten täytäntöönpanossa on edistytty vain vähän; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia jatkamaan toimia, joilla lisätään naisten osallistumista politiikkaan ja työelämään, ehkäistään äitiyteen liittyvää syrjintää työmarkkinoilla, parannetaan naisten sosiaalista ja taloudellista tilannetta, edistetään, suojellaan ja lujitetaan naisten oikeuksia ja lisätään yleistä tietoisuutta ja ymmärrystä naisten oikeuksista; kehottaa viranomaisia hyväksymään strategian naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi ja luomaan yhdenmukaisen järjestelmän naisiin kohdistuvia väkivaltatapauksia koskevien tietojen seuraamiseksi ja keräämiseksi;

28.

kehottaa Bosnia ja Hertsegovinaa mahdollisimman nopeasti sisällyttämään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin viharikoksia koskevaan lakiin ja siten mahdollistamaan sellaisten henkilöiden tuomitsemisen, jotka jollain tavalla sortavat muita seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella;

29.

toteaa, että sananvapautta koskevaa lainsäädäntöä on olemassa; on kuitenkin huolestunut tiedotusvälineisiin kohdistetusta poliittisesta ja taloudellisesta painostuksesta sekä toimittajien ja päätoimittajien uhkailusta ja pelottelusta myös vaalien alla; tuomitsee yritykset heikentää nykyisiä sääntöjä, sillä niillä voi olla vahingollisia vaikutuksia sananvapauteen ja tiedotusvälineiden vapauteen, verkossa ilmestyvät tiedotusvälineet mukaan luettuna; korostaa, että Klix.ba-yhtiön toimitiloihin Sarajevossa tehdyn poliisiratsian ja Serbitasavallan parlamentin äskettäin hyväksymän kiistanalaisen yleistä järjestystä koskevan lain kaltaiset seikat herättävät vakavaa huolta sananvapaudesta ja tiedotusvälineiden vapaudesta, sosiaalinen media mukaan luettuna; korostaa, että terveessä demokratiassa tiedotusvälineiden on voitava toimia pelotta; vaatii kunnioittamaan täysin tiedotusvälineiden vapautta ja mahdollistamaan toimittajien tiedonsaannin yleisesti kiinnostavista asioista; korostaa, että vakaa ja kestävä rahoitus, toimituksellinen riippumattomuus, lähetykset kaikilla virallisilla kielillä sekä moniarvoisuus ovat oleellisia seikkoja julkisen palvelun tiedotusvälineille; kehottaa viranomaisia tukkimaan kaikki lainsäädännön porsaanreiät, jotka järjestelmällisesti haittaavat tiedotusvälineiden omistusta koskevaa täydellistä avoimuutta, ja laatimaan asetuksen sen varmistamiseksi, ettei asiatonta poliittista ohjailua tapahdu; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia turvaamaan yleisradioyhtiöiden poliittisen, institutionaalisen ja taloudellisen riippumattomuuden ja yhdenmukaistamaan yleisradiotoimintaa koskevan entiteettien lainsäädännön valtion tason lainsäädännön kanssa; vaatii nimittämään Bosnia ja Hertsegovinan viestintäsääntelyviraston hallintoneuvoston johtajan ansioiden perusteella;

30.

on edelleen huolestunut lasten erottelusta julkisissa kouluissa etnisen alkuperän perusteella; toteaa, että kolmen erilaisen opetussuunnitelman olemassaolo haittaa yhteisen historian ja lähihistorian tapahtumien yhteistä, osallistavaa ja objektiivista opiskelua; kehottaa viranomaisia panemaan osallistavat koulutusperiaatteet tehokkaasti täytäntöön vammaisten lasten osalta; kehottaa maan uusia johtajia edistämään viipymättä osallistavaa ja syrjimätöntä koulutusjärjestelmää molemmissa entiteeteissä ja Brckon piirikunnassa, poistamaan eri etnisten ryhmien erottelun ja edistämään koulutusuudistusta, jolla pyritään parantamaan koulutustasoa ja ottamaan käyttöön yhteinen opetussuunnitelma; kehottaa myös tehostamaan romanilasten koulutustarpeita koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja heidän integroimistaan koulutusjärjestelmään;

31.

palauttaa mieliin helmikuun 2014 protestit selvänä merkkinä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten vaatimuksista tehdä maassa sosioekonomisia uudistuksia; on vahvasti sitä mieltä, että toimien täytäntöönpano kasvu- ja työllisyyssopimuksen kuudella keskeisellä uudistusalalla antaa uutta vauhtia lykkääntyneille, myös kasvuun ja työllisyyteen liittyville, sosioekonomisille uudistuksille sekä julkisia hankintoja koskeville uudistuksille; kehottaa uusia valtion, entiteettien ja kantonien hallituksia tiiviiseen yhteistyöhön, jotta talouden ohjausjärjestelmästä ja kasvu- ja työllisyyssopimuksesta tehdään uudistusten keskeinen painopiste; korostaa tarvetta kehittää talouden uudistusohjelmaa edelleen ja panna se täytäntöön;

32.

katsoo, että Bosnia ja Hertsegovina on saavuttanut vain vähän edistystä pyrkimyksissä muuttua toimivaksi markkinataloudeksi; painottaa, että on tärkeää selviytyä kilpailupaineista ja markkinavoimista; toteaa huolestuneena, että huomattavat puutteet liiketoimintaympäristössä vaikuttavat edelleen kielteisesti yksityisen sektorin kehittymiseen ja suoriin ulkomaisiin investointeihin; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia puuttumaan oikeusvaltion heikkoon täytäntöönpanoon, laajaan epäviralliseen talouteen ja huomattavaan korruptioon, jotka vaikeuttavat liiketoimintaa; kehottaa yhdenmukaistamiseen Solvenssi II -direktiivin kanssa;

33.

korostaa tarvetta uudistaa ja yhdenmukaistaa pirstaleisia sosiaaliturvajärjestelmiä kansalaisten tarpeisiin perustuviksi tasapuolisen kohtelun tarjoamiseksi kaikille kansalaisille, köyhyyden lievittämiseksi ja sellaisen sosiaalisen turvaverkon kehittämiseksi, joka on nykyistä paremmin kohdennettu köyhiin ja sosiaalisesti syrjäytyneisiin kansalaisiin; painottaa, että taloudellinen hyvinvointi ja erityisesti nuorten työllistymismahdollisuudet ovat ratkaisevan tärkeitä maan kehityksen kannalta; kehottaa hallituksia panemaan täytäntöön työmarkkinauudistuksia, jotta voidaan puuttua erittäin korkeaan työttömyysasteeseen ja erityisesti nuoriso-, nais- ja pitkäaikaistyöttömyyteen; toteaa, että työntekijöiden ja ammattiyhdistysten oikeudet ovat yhä rajalliset; kehottaa viranomaisia tehostamaan ja yhdenmukaistamaan asiaankuuluvia lakeja edelleen koko maassa; korostaa tarvetta parantaa koulutusta, jotta puututaan taitojen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuteen ja parannetaan erityisesti nuorten työllistettävyyttä;

34.

painottaa, että voimassa olevia ammattiyhdistysoikeuksia ja työehtosääntöjä on harmonisoitava ja parannettava, sillä ne eivät ole samalla tasolla kaikilla aloilla; panee lisäksi merkille, että sosiaaliset etuudet ja eläkkeet eivät jakaudu tasapuolisesti kaikille;

35.

toteaa, että ympäristön ja ilmastonsuojelun aloilla on saavutettu vain vähän edistystä ja kehottaa viranomaisia parantamaan ympäristönsuojelua EU:n normien mukaisesti; vaatii Bosnia ja Hertsegovinaa noudattamaan kaikkia energiayhteisösopimuksen ja SAA-sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ja varmistamaan riittävän ja ripeän lähentymisen EU:n ympäristösäännöstöön, Bosanski Brodin öljynjalostamon aiheuttaman liiallisen ilman pilaantumisen ehkäiseminen mukaan luettuna; korostaa, että Bosnia ja Hertsegovinan on pantava täysimääräisesti täytäntöön valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehtyyn yleissopimukseen (Espoo 1991) ja strategiseen ympäristöarviointia koskevaan pöytäkirjaan (Kiova 2003) perustuvat velvoitteensa etenkin Neretvan ja Trebišnjican vesistöalueella harjoitettavan toiminnan osalta;

36.

pitää myönteisenä Bosnia ja Hertsegovinan rakentavaa ja aloitteellista suhtautumista alueellisen yhteistyön edistämiseen; pitää erittäin onnistuneena sen yhteisten rajapartioiden järjestämistä toistuvasti naapurimaiden kanssa; korostaa hyvien naapuruussuhteiden erittäin suurta merkitystä; kehottaa uusia johtajia jatkamaan ja lisäämään toimia ratkaisemattomien raja- ja omaisuuskiistojen selvittämiseksi naapurimaiden kanssa; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinaa saattamaan rajamerkintäprosessin Montenegron kanssa päätökseen vilpittömässä mielessä toukokuussa 2014 aikaansaadun sopimuksen perusteella;

37.

pitää valitettavana, että Bosnia ja Hertsegovinan ulkopolitiikassa ei edelleenkään ole yhteistä linjaa, mikä on johtanut siihen, että yhteneväisyys unionin kantojen kanssa on ollut vähäistä (52 prosenttia); muistuttaa Bosnia ja Hertsegovinan yhtenäisen ulkopolitiikan erittäin suuresta merkityksestä; on huolissaan seurauksista, joita aiheutuu siitä, että Venäjä ei hyväksy rauhan täytäntöönpanoneuvoston kielellisiä vakiomuotoiluja Bosnia ja Hertsegovinan alueellisesta koskemattomuudesta ja että se esittää kielteisessä valossa Bosnia ja Hertsegovinan pyrkimykset lähentyä Euroopan unioniin; pitää myönteisenä valmiuksien kehittämiseen ja koulutukseen keskittyvän Althea-operaation jatkamista osana YK:n uudistettua toimeksiantoa;

38.

kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan äskettäin valittuja toimielimiä käyttämään EU:n uuden lähestymistavan tarjoamaa mahdollisuutta tehdä sopimus vakautus- ja assosiaatiosopimuksen/väliaikaisen sopimuksen mukauttamisesta ottaen huomioon Kroatian liittyminen EU:n jäseneksi ja perinteisen kaupan säilyttäminen;

39.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Bosnia ja Hertsegovinan presidentille, Bosnia ja Hertsegovinan ministerineuvostolle, Bosnia ja Hertsegovinan parlamentille sekä Bosnia ja Hertsegovinan federaation ja Serbitasavallan hallitukselle ja parlamentille ja 10 maakunnan/kantonin hallituksille.