25.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/2


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 12. joulukuuta 2013 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/C.39678/39731 – Deutsche Bahn

Esittelijä: Italia

2014/C 86/02

1.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä komission päätösluonnoksessaan esittämistä kilpailuongelmista.

2.

Neuvoa-antava komitea yhtyy komission arvioon, jonka se on esittänyt päätösluonnoksessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan nojalla.

3.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että menettely voidaan saattaa päätökseen asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohdan mukaisella päätöksellä.

4.

Neuvoa-antava komitea yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan Deutsche Bahnin ehdottamat sitoumukset ovat asianmukaiset, välttämättömät ja oikeasuhteiset.

5.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että Deutsche Bahnin tarjoamien sitoumusten johdosta komission toimille ei ole enää perusteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 2 kohdan soveltamista.

6.

Neuvoa-antava komitea suosittelee tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.