7.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 352/13


Ilmoitus, joka koskee sovellettavia alkuperäsääntöjä ja väliaikaista suspendointia Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen väliaikaisen soveltamisen yhteydessä

2014/C 352/06

Euroopan unioni ja Fidžin tasavalta ovat ilmoittaneet, että Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen (1) väliaikaisen soveltamisen edellyttämät menettelyt on saatettu päätökseen kyseisen sopimuksen 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Näin ollen sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 28. heinäkuuta 2014 alkaen Euroopan unionin ja Fidžin tasavallan välillä. Kyseisestä päivästä lähtien alkuperätuotteiden käsitteen (”peräisin olevat tuotteet”) määrittelyä koskeva kyseisen sopimuksen pöytäkirja I korvaa mainitun asetuksen liitteen II säännökset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 (2) 4 artiklan nojalla.

Samasta päivästä asetuksen (EY) N:o 1528/2007 5 artiklan 2–4 kohdan mukaiset väliaikaista suspendointia koskevat menettelyt korvataan mainitun asetuksen 5 artiklan 5 kohdan nojalla kyseisen sopimuksen 17 artiklan mukaisilla menettelyillä.


(1)  EUVL L 272, 16.10.2009, s. 2.

(2)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.