52014PC0518

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */


PERUSTELUT

1.           EHDOTUKSEN TAUSTA

Neuvosto valtuutti Euroopan komission neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta Senegalin tasavallan hallituksen ja Euroopan talousyhteisön välisen, 1. kesäkuuta 1981 voimaantulleen Senegalin rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevan sopimuksen uusimisesta ja pöytäkirjasta, jossa vahvistetaan kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Neuvottelujen päätteeksi neuvottelijat parafoivat uuden sopimuksen ja pöytäkirjan luonnoksen 25. huhtikuuta 2014. Uudella sopimuksella kumotaan ja korvataan nykyinen sopimus; sitä sovelletaan viiden vuoden ajan sen voimaantulosta, ja se voidaan uusia hiljaisesti. Uusi pöytäkirja on voimassa viisi vuotta sen 12 artiklassa vahvistetusta väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä eli siitä, kun sopimuspuolet allekirjoittavat uuden pöytäkirjan.

Uuden sopimuksen tavoitteena on luoda ajantasaistettu kehys eli ottaa huomioon uudistetun kalastuspolitiikan painopisteet ja kyseisen politiikan ulkoinen ulottuvuus sekä Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan strateginen kumppanuus kalastusalalla.

Pöytäkirjan tavoitteena on tarjota Euroopan unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Senegalin vesillä ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset arvioinnit, erityisesti Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF) laatimat tieteelliset arvioinnit, ja noudattaen parhaita saatavilla olevia tieteellisiä lausuntoja ja Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosituksia käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Komissio on tukeutunut muun muassa ulkopuolisten asiantuntijoiden laatiman, uuden sopimuksen ja pöytäkirjan tekomahdollisuuksia koskevan ennakoivan arvioinnin tuloksiin. Tavoitteena on myös vahvistaa Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välistä yhteistyötä kestävän kalastuksen politiikan kehittämiseksi ja Senegalin kalastusalueiden kalavarojen vastuuntuntoiseksi hyödyntämiseksi kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti.

Pöytäkirjassa säädetään kalastusmahdollisuuksista seuraavissa luokissa:

–          28 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta,

–          8 vapapyydysalusta,

–          2 troolaria (jotka pyytävät senegalinkummelia, joka on pohjalaji).

Komissio ehdottaa tämän perusteella, että neuvosto hyväksyy päätöksellä uuden sopimuksen ja uuden pöytäkirjan tekemisen Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan.

2.           KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Asianomaisia osapuolia kuultiin samassa yhteydessä, kun laadittiin ennakoiva arviointi mahdollisuuksista tehdä Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus. Myös jäsenvaltioiden asiantuntijoita kuultiin teknisissä kokouksissa. Näissä kuulemisissa kävi ilmi halukkuus uusia kalastussopimus ja tehdä kalastuspöytäkirja Senegalin tasavallan kanssa.

3.           EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

Tämä menettely aloitetaan samanaikaisesti niiden menettelyjen kanssa, jotka liittyvät kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta hyväksyttävään neuvoston päätökseen sekä kalastusmahdollisuuksien jakamista Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken koskevaan neuvoston asetukseen.

4.           TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Vuotuinen taloudellinen korvaus on 1 808 000 euroa ensimmäisenä vuonna, 1 738 000 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä 1 668 000 euroa viidentenä vuonna perustuen seuraaviin:

a) 14 000 tonnin viitesaalismäärä tonnikalojen osalta ja 2 000 tonnin sallittu saalis senegalinkummelin osalta; näihin kalavaroihin pääsyyn liittyvät määrät ovat 1 058 000 euroa ensimmäisenä vuonna, 988 000 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä 918 000 euroa viidentenä vuonna; ja 

b) 750 000 euron vuotuinen tuki Senegalin tasavallan alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen.  Tämä tuki on kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukaista ja vastaa erityisesti Senegalin tasavallan seuraavanlaisiin tarpeisiin: tieteellisen tutkimuksen tukeminen, laittoman kalastuksen valvonnan ja torjunnan tukeminen, pienimuotoisen kalastuksen tukeminen, mukaan lukien heikentyneiden ekosysteemien ennallistaminen nuorten kalojen kantojen elvyttämiseksi.

2014/0238 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 7 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän[1],

sekä katsoo seuraavaa:

(1)       Unioni on allekirjoittanut Senegalin kanssa kestävää kalastusta koskevan sopimuksen, joka on voimassa viisi vuotta ja joka voidaan uusia hiljaisesti, ja kyseisen sopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan, joka on voimassa viisi vuotta. Niillä myönnetään unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia Senegalin tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.

(2)       Kyseinen sopimus ja pöytäkirja allekirjoitettiin [...] päätöksen 2014/ /EU[2] mukaisesti, ja niitä sovelletaan väliaikaisesti niiden allekirjoituspäivästä.

(3)       Sopimus ja täytäntöönpanopöytäkirja olisi hyväksyttävä unionin puolesta.

(4)       Sopimuksessa perustetaan sekakomitea, jonka tehtävänä on valvoa sopimuksen soveltamista. Pöytäkirjan mukaisesti sekakomitea voi lisäksi hyväksyä tiettyjä pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia. Näiden muutosten hyväksymisen helpottamiseksi komissio olisi valtuutettava tietyin edellytyksin hyväksymään muutokset noudattaen yksinkertaistettua menettelyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus, jäljempänä ’sopimus’, ja sen täytäntöönpanopöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’.

Lisätään sopimuksen ja pöytäkirjan teksti tämän päätöksen liitteiksi I ja II.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus tehdä unionin puolesta sopimuksen 16 artiklassa ja pöytäkirjan 13 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset, joilla unioni ilmaisee sitoutuvansa noudattamaan sopimusta ja pöytäkirjaa.

3 artikla

Valtuutetaan Euroopan komissio tämän päätöksen liitteessä III vahvistettujen edellytysten mukaisesti hyväksymään unionin puolesta muutokset, jotka sopimuksen 7 artiklalla perustetussa sekakomiteassa tehdään pöytäkirjaan.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

                                                                       Neuvoston puolesta

                                                                       Puheenjohtaja

[1]               EUVL C , , s. .

[2]               EUVL L , , s. .

Liite I

Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva

KUMPPANUUSSOPIMUS

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’unioni’, ja

SENEGALIN TASAVALTA, jäljempänä ’Senegal’,

jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON unionin ja Senegalin väliset, erityisesti Cotonoun yleissopimukseen perustuvat läheiset yhteistyösuhteet sekä sopimuspuolten yhteisen halun tiivistää näitä suhteita,

OTTAVAT huomioon Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1982 merioikeusyleissopimuksen ja hajallaan olevia kalakantoja koskevan vuoden 1995 sopimuksen,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET soveltaa asianomaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen, joiden jäseniä sopimuspuolet ovat, antamia päätöksiä ja suosituksia,

OVAT TIETOISIA FAO:n vuonna 1995 hyväksymissä vastuullisen kalastuksen toimintasäännöissä olevien periaatteiden merkityksestä,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET edistää yhdessä ja yhteisen edun mukaisesti vastuullisen kalastuksen harjoittamista turvatakseen pitkällä aikavälillä meren elollisten luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen ja säilyttämisen,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tällaisessa yhteistyössä aloitteiden ja toimenpiteiden on niin yhdessä kuin sopimuspuolten erikseenkin toteuttamina oltava toisiaan täydentäviä, johdonmukaisia ja pyrkimysten synergiaedut turvaavia,

OVAT PÄÄTTÄNEET, että sopimuspuolet aloittavat tällaisen yhteistyön toteuttamiseksi Senegalin kalastuspolitiikan täytäntöönpanemiseksi tarvittavan vuoropuhelun kuulemalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita, erityisesti kalastusalan ammattilaisia,

HALUAVAT vahvistaa ehdot ja edellytykset, jotka koskevat unionin kalastusalusten kalastustoimintaa Senegalin vesillä ja unionin tukea vastuullisen kalastuksen kehittämiseen kyseisillä vesillä,

OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa entistä tiiviimpää taloudellista yhteistyötä kalatalousalalla ja siihen liittyvillä aloilla edistämällä kummankin sopimuspuolen yritysten välistä yhteistyötä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla – Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)      ’Senegalin viranomaisilla’ Senegalin tasavallan kalastusministeriötä;

b)      ’unionin viranomaisilla’ Euroopan komissiota;

c)      ’kalastustoiminnalla’ kalojen etsimistä, pyydysten laskemista, asettamista, vetämistä ja nostamista, saaliin ottamista alukselle, kalojen ja kalastustuotteiden jälleenlaivausta, aluksella pitämistä, aluksella jalostamista, siirtämistä, altaaseen panemista, lihotusta sekä purkamista;

d)      ’kalastusaluksella’ kaikkia aluksia tai veneitä, joita käytetään, jotka on varusteltu tai jotka ovat sentyyppisiä, että niitä tavanomaisesti käytetään kalastustoimintaan Senegalin lainsäädännön mukaisesti;

e)      ’unionin kalastusaluksella’ jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja unionissa rekisteröityä kalastusalusta;

f)       ’Senegalin vesillä’ Senegalin suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvia vesialueita;

g)      ’sopimuksella’ sopimusta sekä pöytäkirjaa, sen liitettä ja sen lisäyksiä;

h)      ’ylivoimaisella estellä’ yllättäviä, ennakoimattomia ja väistämättömiä tapahtumia, jotka voivat vaarantaa tai estää tavanomaisen kalastustoiminnan Senegalin vesillä.

2 artikla – Kohde

Tällä sopimuksella vahvistetaan ne periaatteet, säännöt ja menettelyt, jotka koskevat

a)      edellytyksiä, joilla unionin kalastusalukset voivat harjoittaa käytettävissä olevaan ylijäämään kohdistuvaa kalastustoimintaa Senegalin vesillä;

b)      taloudellista, rahoituksellista, teknistä ja tieteellistä kalastusalan yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää kestävää kalastusta Senegalin vesillä ja kehittää Senegalin kalastusalaa;

c)      yhteistyötä, joka liittyy kalastusvalvontaa Senegalin vesillä koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin sen varmistamiseksi, että edellä mainittuja sääntöjä ja edellytyksiä noudatetaan, kalakantojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi toteutetaan tehokkaita toimenpiteitä sekä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ehkäistään.

3 artikla – Periaatteet

1. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Senegalin vesillä noudattaen FAO:n vastuullisen kalastuksen toimintasääntöjä.

2. Senegal sitoutuu siihen, ettei se myönnä suotuisampia edellytyksiä kuin mitä tässä sopimuksessa vahvistetaan Senegalin vesillä toimiville muiden ulkomaisten laivastojen osille, joiden aluksilla on samat ominaisuudet ja jotka pyytävät samoja lajeja kuin mitä kuuluu tämän sopimuksen soveltamisalaan.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että tämä sopimus pannaan täytäntöön noudattaen Cotonoun sopimuksen 9 artiklaa, joka koskee ihmisoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatetta koskevia olennaisia osia ja hyvää hallintoa koskevaa perusosaa, kyseisen sopimuksen 8 ja 96 artiklassa vahvistettua menettelyä noudattaen.

4. Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että tämä sopimus pannaan täytäntöön hyvän taloudellisen ja sosiaalisen hallinnon periaatteiden mukaisesti ja kalavarojen tilaa kunnioittaen.

5. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti unionin kalastusaluksille otettuihin merimiehiin. Tämä koskee erityisesti järjestäytymisvapautta ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallista tunnustamista sekä syrjinnän poistamista työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

6. Sopimuspuolten on kuultava toisiaan ennen sellaisten päätösten tekemistä, jotka saattaisivat vaikuttaa unionin alusten tämän sopimuksen mukaisesti harjoittamaan toimintaan.

4 artikla – Pääsy Senegalin vesille

1. Unionin kalastusalukset voivat harjoittaa kalastusta Senegalin vesillä vain, jos niillä on tämän sopimuksen mukaisesti myönnetty kalastuslupa, ja kaikki muu tämän sopimuksen ulkopuolinen kalastustoiminta on kielletty.

2. Senegalin viranomaiset myöntävät kalastusluvat unionin kalastusaluksille vain tämän sopimuksen nojalla, ja lupien myöntäminen kyseisille kalastusaluksille tämän sopimuksen ulkopuolella, erityisesti yksityisinä lisensseinä, on kielletty.

5 artikla – Sovellettava lainsäädäntö ja täytäntöönpano

1. Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin kalastustoimiin sovelletaan Senegalin lainsäädäntöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen määräysten soveltamista.

2. Senegalin viranomaiset ilmoittavat unionin viranomaisille kaikista lainsäädännön muutoksista, joilla voi olla vaikutusta unionin kalastusalusten toimintaan. Kyseistä lainsäädäntöä sovelletaan unionin kalastusaluksiin 60. päivästä sen jälkeen, kun unionin viranomaiset ovat vastaanottaneet kyseisen ilmoituksen.

3. Senegal sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet tässä sopimuksessa olevien kalastuksen valvontaa koskevien määräysten tosiasiallista täytäntöönpanoa varten. Unionin kalastusalukset tekevät yhteistyötä tästä valvonnasta vastaavien Senegalin viranomaisten kanssa.

4. Unioni sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että sen alukset noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä ja niihin liittyvää Senegalin lainsäädäntöä.

5. Unionin viranomaiset ilmoittavat Senegalin viranomaisille kaikista lainsäädännön muutoksista, joilla voi olla vaikutusta unionin kalastusalusten toimintaan tämän sopimuksen puitteissa.

6 artikla – Taloudellinen korvaus

1. Unioni myöntää Senegalille taloudellisen korvauksen tämän sopimuksen puitteissa seuraavissa tarkoituksissa:

a)       korvaamaan osa kustannuksista, jotka aiheutuvat unionin kalastusalusten mahdollisuudesta hyödyntää Senegalin kalavaroja, riippumatta siitä osasta kustannuksista, joka varustajien on maksettava;

b)      lujittamaan alakohtaisella tuella Senegalin valmiuksia kehittää ja soveltaa kestävää kalastuspolitiikkaa.

2. Alakohtaiseen tukeen tarkoitettu rahoitustuki irrotetaan kalavaroihin pääsystä maksettavista maksuista. Kyseistä rahoitustukea määrittää ja sen ehtona on Senegalin alakohtaisen kalastuspolitiikan tavoitteiden toteutuminen tämän sopimuksen pöytäkirjassa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti täytäntöönpanoa koskevan vuosittaisen ja monivuotisen ohjelmatyön päättyessä.

3. Unionin myöntämä taloudellinen korvaus maksetaan vuosittain noudattaen pöytäkirjassa vahvistettuja ehtoja. Sen suuruutta voidaan tarkistaa seuraavissa tapauksissa:

a)       ylivoimaisen esteen tapauksessa;

b)      unionin kalastusaluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien vähentäminen erityisesti soveltamalla toimenpiteitä kyseessä olevien kalakantojen hoitamiseksi silloin kun se katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeelliseksi kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen kannalta;

c)       unionin kalastusaluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien lisääminen, jos kalavarojen tila parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sen sallii;

d)      alakohtaiseen kalastuspolitiikkaan tarkoitetun rahoitustuen edellytysten uudelleenarviointi silloin kun se on aiheellista sopimuspuolten vuosittaisen ja monivuotisen ohjelmatyön tuloksista tekemien huomioiden perusteella;

e)       tämän sopimuksen täytäntöönpanon keskeyttäminen sopimuksen 13 artiklan nojalla;

f)       tämän sopimuksen irtisanominen sopimuksen 14 artiklan nojalla.

7 artikla – Sekakomitea

1. Perustetaan sekakomitea, joka koostuu unionin ja Senegalin viranomaisten edustajista ja joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta. Se voi muun muassa muuttaa pöytäkirjaa, liitteitä ja lisäyksiä.

2. Sekakomitean tehtävänä täytäntöönpanon seurannan osalta on erityisesti

a)       valvoa tämän sopimuksen toteutumista, tulkintaa ja soveltamista ja erityisesti 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen ja monivuotisen ohjelmatyön määrittelyä ja täytäntöönpanon arviointia;

b)      toimia välittäjänä molemmille sopimuspuolille tärkeissä kalastusta koskevissa kysymyksissä;

c)       toimia foorumina, jolla sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta mahdollisesti syntyvät riidat voidaan ratkaista sovintoteitse.

3. Sekakomitean tehtävänä päätöksenteon osalta on hyväksyä tämän sopimuksen pöytäkirjan, liitteen ja lisäysten muutokset, jotka koskevat seuraavia:

a)       kalastusmahdollisuuksien ja vastaavan taloudellisen korvauksen tason tarkistaminen;

b)      alakohtaisen tuen yksityiskohtaiset säännöt;

c)       edellytykset, joilla unionin kalastusalukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa.

Päätökset tehdään yhteisymmärryksessä, ja ne liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

4. Sekakomitea hoitaa tehtävänsä ottaen huomioon tämän sopimuksen tavoitteet ja alueellisten kalastusjärjestöjen hyväksymät asianomaiset säännöt.

5. Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuoroin Senegalissa ja EU:ssa tai jossakin muussa sopimuspuolten sopimassa paikassa, ja sen puheenjohtajana toimii kokousta isännöivä sopimuspuoli. Se kokoontuu ylimääräiseen istuntoon jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

8 artikla – Yhteistyö valvonnan sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjunnan aloilla

Sopimuspuolet sitoutuvat torjumaan läheisessä yhteistyössä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta, jotta kalastus olisi vastuullista ja kestävää.

9 artikla – Tieteellinen yhteistyö

1. Sopimuspuolet kannustavat tieteelliseen yhteistyöhön varmistaakseen meren elollisten luonnonvarojen paremman seurannan Senegalin vesillä.

2. Sopimuspuolet kuulevat toisiaan yhteisessä tieteellisessä työryhmässä ja toimivaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä turvatakseen Atlantin valtameren elollisten luonnonvarojen hoitamisen ja säilymisen sekä tehdäkseen asiaa koskevaan tieteelliseen tutkimukseen liittyvää yhteistyötä.

10 artikla – Kalastusalan ammattialajärjestöjen, yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan välinen yhteistyö

1. Sopimuspuolet kannustavat kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudelliseen, tieteelliseen ja tekniseen yhteistyöhön. Ne voivat erityisesti neuvotella keskenään tässä tarkoituksessa mahdollisesti toteutettavien toimien helpottamiseksi ja yhteensovittamiseksi.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään kalastustekniikoita ja pyydyksiä, suojelumenetelmiä ja kalastustuotteiden teollista jalostusta koskevien tietojen vaihtoa.

3. Sopimuspuolet pyrkivät luomaan suotuisat olosuhteet yritystensä välisten suhteiden edistämiselle teknisellä, taloudellisella ja kaupallisella alalla edistämällä yritystoiminnan ja investointien kehittämiselle suotuisan ympäristön luomista. Ne kannustavat perustamaan yhteisyrityksiä tarvittaessa.

11 artikla – Maantieteellinen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta, kyseisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, sekä toisaalta Senegalin alueella.

12 artikla – Voimassaoloaika

Tätä sopimusta sovelletaan viiden vuoden ajan sen voimaantulosta alkaen; voimassaolo jatkuu hiljaisesti, ellei sopimusta sanota irti 14 artiklan mukaisesti.

13 artikla – Täytäntöönpanon keskeyttäminen

1. Tämän sopimuksen täytäntöönpano voidaan keskeyttää jommankumman sopimuspuolen yksipuolisesta aloitteesta seuraavissa tapauksissa:

a)       ylivoimaisen esteen tapauksessa;

b)      sopimuspuolet ovat eri mieltä tämän sopimuksen tulkinnasta tai täytäntöönpanosta;

c)       jompikumpi sopimuspuoli rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä, erityisesti ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevaa 3 artiklan 3 kohtaa.

2. Sopimuksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä ilmoitetaan kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle, ja keskeytys tulee voimaan kolme kuukautta ilmoituksen vastaanottamisesta. Sopimuspuolet kuulevat toisiaan täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen löytääkseen sovintoratkaisun kolmen kuukauden kuluessa. Kuulemista voidaan jatkaa sen jälkeen kun keskeytys on tullut voimaan. Jos sovintoratkaisuun päästään, sopimuksen täytäntöönpano alkaa viipymättä uudelleen ja 6 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään suhteessa keskeytyksen kestoon.

14 artikla – Irtisanominen

1. Tämä sopimus voidaan irtisanoa jommankumman sopimuspuolen yksipuolisesta aloitteesta seuraavissa tapauksissa:

a)       ylivoimaisen esteen tapauksessa;

b)      asianomaisten kantojen heikkeneminen parhaan saatavilla olevan riippumattoman ja luotettavan tieteellisen lausunnon mukaan;

c)       unionin kalastusaluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien vajaakäyttö;

d)      laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevien sopimuspuolten sitoumusten rikkominen.

2. Sopimuksen irtisanomisesta ilmoitetaan kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle, ja irtisanominen tulee voimaan kuusi kuukautta ilmoituksen vastaanottamisesta, jolleivät sopimuspuolet yhteisestä sopimuksesta päätä pidentää tätä määräaikaa. Sopimuspuolet kuulevat toisiaan irtisanomista koskevan ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen löytääkseen sovintoratkaisun kuuden kuukauden kuluessa. Jos sovintoratkaisuun päästään, sopimuksen täytäntöönpano alkaa viipymättä uudelleen ja 6 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään suhteessa keskeytyksen kestoon.

15 artikla – Kumoaminen

Kumotaan Senegalin tasavallan hallituksen ja Euroopan talousyhteisön välinen Senegalin rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskeva sopimus, joka tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1981.

16 artikla – Voimaantulo

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroatian, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Sopimus tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

17 artikla – Väliaikainen soveltaminen

Kun sopimuspuolet ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen, sitä ryhdytään soveltamaan väliaikaisesti ennen sen voimaantuloa.

LIITE II Pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta

1 artikla Soveltamisala

1. Unionin kalastusaluksille myönnettävät kalastusmahdollisuudet vahvistetaan seuraavasti:

–  laajasti vaeltavat kalalajit (Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 1982 merioikeusyleissopimuksen liitteessä 1 luetellut lajit), lukuun ottamatta kalalajeja, jotka on suojeltu tai joiden kalastus on kielletty Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) toimesta:

a)       28 nuottaa käyttävää tonnikalan pakastusalusta,

b)      8 vapapyydysalusta

–   pohjakalat:

c)       2 troolaria.

Tätä kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 5 ja 6 artiklassa toisin määrätä.

2. Ensimmäisessä kohdassa kuvatut kalastusmahdollisuudet koskevat vain Senegalin kalastusalueita, joiden maantieteelliset koordinaatit esitetään liitteessä.

2 artikla Voimassaoloaika

Tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä sovelletaan viiden vuoden ajan pöytäkirjan voimaantulosta tai tapauksen mukaan pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta.

3 artikla Taloudellinen korvaus

1. Pöytäkirjan arvioitu vuotuinen kokonaisarvo on 13 930 000 euroa 2 artiklassa tarkoitetulla kaudella.  Tämä kokonaissumma jakautuu seuraavasti:

1.1. 8 690 000 euroa sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettuna taloudellisena korvauksena jakautuen seuraavasti:

1)      1 058 000 euroa vuotuisena taloudellisena korvauksena kalavaroihin pääsystä ensimmäisenä vuonna, 988 000 euroa toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä 918 000 euroa viidentenä vuonna sisältäen laajasti vaeltavien kalalajien osalta viitesaalismäärää vastaavan määrän, joka on 14 000 tonnia vuodessa;

2)      viiden vuoden aikana 750 000 euron vuosittainen erityismäärä, joka osoitetaan Senegalin alakohtaisen kalastuspolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

1.2. 5 240 000 euroa, joka vastaa varustajien maksettaviksi sopimuksen 4 artiklan mukaisesti myönnettävien kalastuslupien mukaisesti arviolta tulevia maksuja noudattaen II luvun 3 kohdassa määrättyjä yksityiskohtaisia sääntöjä.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 5, 6, 7 ja 8 artiklassa tai sopimuksen 13 ja 14 artiklassa toisin määrätä.

3. Senegal varmistaa unionin kalastusalusten seurannan Senegalin kalastusalueilla, jotta varmistetaan laajasti vaeltavien kalalajien osalta 1.1 kohdan 1 alakohdassa vahvistetun viitesaalismäärän ja pohjalajien osalta tämän pöytäkirjan liitteen lisäyksessä olevassa teknisessä selvityksessä vahvistetun sallitun kokonaissaaliin tarkoituksenmukainen hallinnointi, ottaen huomioon kantojen tila ja käytettävissä oleva ylijäämä. Seurannan kuluessa Senegal ilmoittaa unionin viranomaisille, kun unionin kalastusalusten Senegalin kalastusalueilla saamien saaliiden taso saavuttaa 80 prosenttia viitesaalismäärästä tai 80 prosenttia pohjalajien sallitusta kokonaissaaliista. Kyseisen ilmoituksen saatuaan unioni ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille.

4. Heti kun saaliit saavuttavat 80 prosenttia viitesaalismäärästä tai 80 prosenttia pohjalajien sallitusta kokonaissaaliista Senegal varmistaa, että unionin kalastusalusten saaliita seurataan kuukausittain. Seuranta toteutetaan päivittäin heti kun tämän pöytäkirjan liitteessä olevan IV luvun 1 jaksossa tarkoitettua sähköistä raportointijärjestelmää (ERS) ryhdytään soveltamaan. Senegal ilmoittaa unionin viranomaisille heti kun vahvistettu viitesaalismäärä on saavutettu tai sallittu kokonaissaalis pyydetty. Kyseisen ilmoituksen saatuaan unioni ilmoittaa asiasta myös jäsenvaltioille.

5. Jos unionin kalastusalusten Senegalin vesillä pyytämien laajasti vaeltavien kalalajien vuotuinen saalismäärä ylittää 1.1 kohdan 1 alakohdassa vahvistetun viitesaalismäärän, vuosittaisen taloudellisen korvauksen kokonaismäärää korotetaan 55 eurolla ensimmäisenä vuonna, 50 eurolla toisena, kolmantena ja neljäntenä vuonna sekä 45 eurolla viidentenä vuonna kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohden.

6. Tämän pöytäkirjan liitteen lisäyksessä olevassa teknisessä selvityksessä vahvistettu pohjalajien sallittu kokonaissaalis on kyseisten lajien suurin sallittu saalis. Jos kyseisten lajien vuotuisten saaliiden määrä ylittää sallitun kokonaismäärän, kyseisessä selvityksessä vahvistettua vain varustajilta perittävää maksua korotetaan 50 prosenttia sallitun kokonaismäärän ylittävien saaliiden osalta.

7. Euroopan unionin maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 1.1 kohdan 1 alakohdassa vahvistettuun määrään nähden. Jos unionin kalastusalusten pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa kyseistä määrää vastaavien määrien suuruisia, tuon rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

8. Unioni maksaa 1.1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen unionin kalastusalusten pääsystä Senegalin kalastusalueiden kalavaroihin viimeistään yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluttua pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamispäivästä ensimmäisenä vuonna ja viimeistään pöytäkirjan allekirjoittamisen vuosipäivänä seuraavina vuosina.

9. Edellä 1.1 kohdan 1 alakohdassa vahvistettu taloudellinen korvaus maksetaan yhdelle Senegalin valtionkassan pankkitilille. Edellä 1.1 kohdan 2 alakohdassa vahvistettu, alakohtaiseen tukeen tarkoitettu taloudellinen korvaus asetetaan merikalastusosaston (Direction des Pêches maritimes, DPM) käyttöön valtionkassaan avatulle tilille. Senegalin viranomaiset toimittavat tilitiedot vuosittain Euroopan komissiolle.

4 artikla Alakohtainen tuki

1. Sekakomitea hyväksyy viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta ja tapauksen mukaan väliaikaisen soveltamisen alkamisesta monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka sisältävät erityisesti

1)      vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti 3 artiklan 1.1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus käytetään;

2)      vuosittain ja useamman vuoden aikana saavutettavat tavoitteet, joilla pyritään siihen, että kalastus on tietyn ajan kuluttua kestävää ja vastuullista, ottaen huomioon prioriteetit, jotka on esitetty Senegalin kansallisessa kalastuspolitiikassa tai muussa politiikassa, joka liittyy tai vaikuttaa vastuullisen ja kestävän kalastuksen harjoittamiseen, erityisesti pienimuotoisen kalastuksen, seurannan ja valvonnan sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän eli LIS-kalastuksen torjunnan aloilla, sekä prioriteetit, jotka liittyvät Senegalin valmiuksien lujittamiseen kalavarojen alalla;

3)      käytettävät kriteerit ja menettelyt, mukaan lukien tarvittaessa talousarvio- ja rahoitusindikaattorit, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuosittaisen arvioinnin.

2. Sekakomitea yksilöi tavoitteet ja arvioi toteutettavien hankkeiden vaikutuksia, jotta se voi hyväksyä rahoitustukimäärien kohdentamisen Senegalin alakohtaiseen tukeen.

3. Senegal esittelee vuosittain, miten alakohtaisella tuella rahoitetut hankkeet ovat edenneet, ja tuloksia tarkastellaan sekakomiteassa tuloksista laadittujen vuotuisten raporttien perusteella. Senegal laatii myös loppuraportin ennen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä.

4. Alakohtaiseen tukeen tarkoitettu rahoitustuki maksetaan erissä, kun on ensin tarkasteltu alakohtaisen tuen täytäntöönpanon tuloksia sekä ohjelmatyön aikana havaittuja tarpeita. Unioni voi keskeyttää tämän pöytäkirjan 3 artiklan 1.1 kohdan 2 alakohdassa määrätyn taloudellisen korvauksen maksamisen osittain tai kokonaan, jos

4.1. saadut tulokset eivät sekakomitean arvioinnin mukaan ole ohjelmatyön mukaisia;

4.2. kyseistä taloudellista korvausta ei käytetä sovitun ohjelmatyön mukaisesti.

Rahoitustukea aletaan jälleen maksaa kuulemisten jälkeen ja sopimuspuolten suostumuksella, kun/jos se on perusteltua 4 kohdassa tarkoitettujen rahoituksen toteuttamisen tulosten nojalla. Edellä 3 artiklan 1.1 kohdan 2 alakohdassa määrättyä erityistä rahoitustukea ei kuitenkaan voida maksaa, jos pöytäkirjan voimassaolon päättymisestä on kulunut enemmän kuin kuusi (6) kuukautta.

5. Kaikki monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan ehdotetut muutokset on hyväksyttävä sekakomiteassa.

5 artikla Tieteellinen yhteistyö

1. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuulliseen kalastukseen liittyvää yhteistyötä Länsi-Afrikan alueella. Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suosituksia ja päätöslauselmia sekä ottamaan huomioon muiden toimivaltaisten alueellisten järjestöjen, kuten Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF), tieteelliset lausunnot.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat järjestämään säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa yhteisen tieteellisen työryhmän kokouksia, jotta voidaan tarkastella kaikkia tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyviä tieteellisiä kysymyksiä. Sekakomitea vahvistaa kyseisen yhteisen tieteellisen työryhmän toimeksiannon, kokoonpanon ja tehtävät.

3. ICCAT:n antamien suositusten ja päätöslauselmien sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen, esimerkiksi CECAF:n lausuntojen, ja tapauksen mukaan yhteisen tieteellisen työryhmän kokousten päätelmien perusteella sekakomitea hyväksyy tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat unionin kalastusalusten toimintaan.

6 artikla Kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen

1. Sekakomitea voi tarkistaa 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia, jos tarkistuksella ICCAT:n antamien suositusten ja päätöslauselmien sekä CECAF:n lausuntojen mukaan varmistetaan tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen kalavarojen kestävä hoito ja edellyttäen, että tieteellinen työryhmä varmentaa tarkistuksen.

2. Tällöin 3 artiklan 1.1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta mukautetaan vastaavasti kyseisen ajan mukaan suhteutettuna. Unionin maksaman taloudellisen korvauksen vuotuinen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 3 artiklan 1.1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettuun määrään verrattuna.

7 artikla Uudet kalastusmahdollisuudet ja koekalastus

1. Jos unionin kalastusalukset haluaisivat harjoittaa muuta kuin 1 artiklassa esitettyä kalastustoimintaa, sopimuspuolet kuulevat toisiaan sekakomiteassa tällaiseen uuteen kalastustoimintaan mahdollisesti myönnettävästä luvasta. Sekakomitea sopii tarvittaessa näihin uusiin kalastusmahdollisuuksiin sovellettavista edellytyksistä ja muuttaa tarvittaessa tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä.

2. Uuden kalastustoiminnan harjoittamiseen liittyvä lupa myönnetään ottaen huomioon parhaat tieteelliset lausunnot ja, tapauksen mukaan, yhteisen tieteellisen työryhmän varmentamat tieteellisten tutkimusten tulokset.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kuulemisten jälkeen sekakomitea voi sallia Senegalin kalastusalueella koekalastustoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on testata uusien kalastusten teknistä toteutettavuutta ja taloudellista kannattavuutta. Sekakomitea määrittää tätä tarkoitusta varten ja Senegalin pyynnöstä tapauskohtaisesti asianomaiset lajit, ehdot ja muut muuttujat.  Sopimuspuolet harjoittavat koekalastusta yhteisen tieteellisen työryhmän määrittelemien edellytysten mukaisesti.

8 artikla Täytäntöönpanon keskeyttäminen

Tämän pöytäkirjan täytäntöönpano, myös taloudellisen korvauksen maksaminen, voidaan keskeyttää jommankumman sopimuspuolen yksipuolisesta aloitteesta sopimuksen 13 artiklassa luetelluissa tapauksissa ja siinä luetelluin edellytyksin.

9 artikla Irtisanominen

Tämä pöytäkirja voidaan irtisanoa jommankumman sopimuspuolen yksipuolisesta aloitteesta sopimuksen 14 artiklassa luetelluissa tapauksissa ja siinä luetelluin edellytyksin.

10 artikla Tiedonvaihdon sähköistäminen

1. Senegal ja Euroopan unioni sitoutuvat ottamaan mahdollisimman pian käyttöön järjestelmät, jotka ovat tarpeen kaikkien sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien tietojen ja asiakirjojen sähköiseen vaihtoon.

2. Asiakirjan sähköisen version katsotaan vastaavan kaikilta kohdiltaan asiakirjan paperiversiota.

3. Senegal ja Euroopan unioni ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista tietotekniikkajärjestelmän toimintahäiriöistä. Sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät tiedot ja asiakirjat korvataan tällöin automaattisesti niiden paperiversioilla.

11 artikla Tietojen luottamuksellisuus

1. Senegal ja Euroopan unioni sitoutuvat siihen, että kaikkia EU:n aluksiin ja niiden kalastustoimiin liittyviä, sopimuksen yhteydessä saatuja tietoja käsitellään kaikkina aikoina huolellisesti luottamuksen ja tietosuojan periaatteiden mukaisesti.

2. Sopimuspuolet varmistavat, että ICCAT:n ja muiden alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen asianomaisten määräysten mukaisesti julkisesti saatavilla ovat ainoastaan koostetut tiedot Senegalin vesillä harjoitetusta kalastustoiminnasta. Toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää tietoja, joita voidaan pitää luottamuksellisina, yksinomaan sopimuksen täytäntöönpanoon ja kalastuksenhoitoon sekä kalastuksen valvontaan ja tarkkailuun.

12 artikla Väliaikainen soveltaminen

Tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä ja lisäyksiä sovelletaan väliaikaisesti allekirjoituspäivästä alkaen.

13 artikla Voimaantulo

Tämä pöytäkirja ja sen liite ja lisäykset tulevat voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

PÖYTÄKIRJAN LIITE

EUROOPAN UNIONIN ALUSTEN SENEGALIN KALASTUSALUEELLA HARJOITTAMAA KALASTUSTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

I luku – Yleiset säännökset

1. Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen

Tämän liitteen soveltamiseksi ja jollei toisin määrätä, viittauksia Euroopan unionin (EU) tai Senegalin tasavallan (Senegalin) toimivaltaiseen viranomaiseen pidetään

– EU:n osalta viittauksina Euroopan komissioon, tarvittaessa EU:n Senegalissa sijaitsevan edustuston välityksellä,

– Senegalin tasavallan osalta viittauksina kalastuksesta ja meriasioista vastaavaan ministeriöön.

2. Tämän liitteen määräysten soveltamiseksi ilmaisu ”kalastuslupa” vastaa ilmaisua ”lisenssi”, sellaisena kuin se määritellään Senegalin lainsäädännössä.

3. Kalastusalueet

Senegalin kalastusalueiksi määritellään ne Senegalin vedet, joilla Senegal sallii unionin kalastusalusten harjoittaa kalastustoimintaa sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.1. Senegalin kalastusalueiden maantieteelliset koordinaatit ja perusviivat esitetään tämän pöytäkirjan liitteessä olevassa lisäyksessä 4.

3.2. Voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaiset kalastuskieltoalueet, kuten kansallispuistot, suojellut merialueet ja kalojen lisääntymisalueet, sekä alueet, joilla merenkulku on kielletty, esitetään tämän pöytäkirjan lisäyksessä 4.

3.3. Senegal ilmoittaa kalastusalueiden ja kieltoalueiden rajat varustamoille kalastusluvan myöntämisen yhteydessä.

3.4. Senegal ilmoittaa kaikista näiden alueiden muutoksista Euroopan komissiolle vähintään kaksi kuukautta ennen niiden soveltamista.

4. Rauhoitusaika

Tämän pöytäkirjan mukaisesti toimivat unionin kalastusalukset noudattavat kaikkia Senegalin lainsäädännön mukaisia rauhoitusaikoja.

5. Edustajan nimeäminen

Kaikilla unionin kalastusaluksilla, jotka aikovat purkaa tai jälleenlaivata saaliitaan Senegalin satamassa, on oltava Senegaliin sijoittautunut edustaja.

6. Varustajien maksettavaksi tulevien maksujen suorittaminen

Senegal ilmoittaa ennen pöytäkirjan voimaantuloa EU:lle tiedot valtionkassassa olevasta tilistä, jolle EU:n alusten vastuulla olevat sopimuksen mukaiset summat maksetaan. Varustajat vastaavat pankkisiirtoihin liittyvistä kustannuksista.

7. Yhteystahot

Senegalin kalastuksesta ja meriasioista vastaavan ministeriön ja  kalastuksenvalvontaviranomaisten (Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches, DPSP) yhteystiedot esitetään lisäyksessä 7.

II luku – Kalastusluvat

1.         Ennakkoedellytykset kalastusluvan saamiseksi – kelpoisuusehdot täyttävät alukset

Sopimuksen 4 artiklassa tarkoitetut kalastusluvat myönnetään sillä edellytyksellä, että alus on kirjattu unionin kalastusalusrekisteriin ja että kaikki varustajaa, aluksen päällikköä tai alusta itseään koskevat, Senegalissa sopimuksen mukaisesti harjoitettuun kalastukseen liittyvät aikaisemmat velvollisuudet on täytetty.

2.         Kalastuslupahakemus

1. EU:n toimivaltaiset viranomaiset toimittavat kalastuksesta ja meriasioista vastaavalle Senegalin ministeriölle sähköisesti vähintään kaksikymmentä (20) työpäivää ennen luvalle haetun voimassaoloajan alkamista hakemuksen jokaisesta aluksesta, joka haluaa harjoittaa sopimuksen nojalla kalastustoimintaa, ja jäljennöksen kustakin hakemuksesta Euroopan unionin Senegalissa sijaitsevalle edustustolle. Unionin toimivaltaiset viranomaiset lähettävät alkuperäiskappaleet suoraan merikalastusosastolle (Direction des Pêches Maritimes, DPM) EU:n edustuston välityksellä.

2. Merikalastusosastolle esitettävät hakemukset on tehtävä lomakkeelle, jonka malli on lisäyksessä 1.

3. Kalastuslupahakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

– todistus kiinteän ennakkomaksun maksamisesta luvan voimassaoloajalta,

– värivalokuva, jossa alus on sivulta nähtynä.

4. Uusittaessa voimassa olevan pöytäkirjan mukaista lupaa sellaisen aluksen osalta, jonka tekniset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, uudistamishakemukseen liitetään yksinomaan todistus maksun suorittamisesta.

3.         Kiinteä maksu / ennakot

1. Pohjalajeista maksettavan maksun määrä vahvistetaan teknisessä selvityksessä lisäyksessä 2. Kalastusluvat myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on suoritettu kyseisessä teknisessä selvityksessä vahvistettu ennakko.

2. Maksu vahvistetaan nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja vapapyydysalusten osalta Senegalin kalastusalueella pyydettyä tonnia kohti euroina seuraavasti:

pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuonna 55 euroa;

pöytäkirjan toisena ja kolmantena soveltamisvuonna 60 euroa;

pöytäkirjan neljäntenä soveltamisvuonna 65 euroa;

pöytäkirjan viidentenä soveltamisvuonna 70 euroa.

Kalastusluvat myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on suoritettu seuraavat kiinteämääräiset maksut:

–        Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

–           pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuonna 13 750 euroa alusta kohden, mikä vastaa 250:tä saalistonnia vuodessa,

–           pöytäkirjan toisena ja kolmantena soveltamisvuonna 15 000 euroa alusta kohden, mikä vastaa 250:tä saalistonnia vuodessa,

–           pöytäkirjan neljäntenä soveltamisvuonna 16 250 euroa alusta kohden, mikä vastaa 250:tä saalistonnia vuodessa,

–           pöytäkirjan viidentenä soveltamisvuonna 17 500 euroa alusta kohden, mikä vastaa 250:tä saalistonnia vuodessa

–       Vapapyydysalukset:

–           pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuonna 8 250 euroa alusta kohden, mikä vastaa 150:tä saalistonnia vuodessa,

–           pöytäkirjan toisena ja kolmantena soveltamisvuonna 9 000 euroa alusta kohden, mikä vastaa 150:tä saalistonnia vuodessa,

–           pöytäkirjan neljäntenä soveltamisvuonna 9 750 euroa alusta kohden, mikä vastaa 150:tä saalistonnia vuodessa,

–           pöytäkirjan viidentenä soveltamisvuonna 10 500 euroa alusta kohden, mikä vastaa 150:tä saalistonnia vuodessa.

3. Kiinteämääräiseen maksuun sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset verot ja maksut, lukuun ottamatta satamamaksuja ja palveluista aiheutuvia kustannuksia.

4. Jos kalastuslupa on voimassa alle vuoden, erityisesti rauhoitusajan vuoksi, maksun määrää mukautetaan suhteutettuna haettuun voimassaoloaikaan.

4.         Kalastusluvan myöntäminen ja alustava luettelo aluksista, joilla on lupa kalastaa

1. Heti kun Senegal on saanut kalastuslupahakemukset 2.2 ja 2.3 kohdan mukaisesti, se vahvistaa viiden päivän kuluessa kunkin alusluokan osalta alustavan luettelon aluksista, joilla on lupa kalastaa.

2. Luettelo toimitetaan viipymättä kalastuksen valvonnasta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle ja EU:lle.

3. EU toimittaa alustavan luettelon varustajille tai näiden edustajille. Jos EU:n toimistot ovat kiinni, Senegal voi toimittaa alustavan luettelon suoraan varustajalle tai tämän edustajalle ja antaa siitä jäljennöksen EU:lle.

4. Alusten sallitaan kalastaa heti, kun ne on merkitty alustavaan luetteloon. Alustavan luettelon jäljennös on säilytettävä aluksella, kunnes sille toimitetaan sen kalastuslupa.

5. Kalastusluvat myönnetään kaikkien alusten osalta kahdenkymmenen (20) työpäivän kuluessa päivästä, jona merikalastusosasto on saanut kaikki 2.3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat; luvat toimitetaan varustajille tai näiden edustajille Euroopan unionin Senegalissa sijaitsevan edustuston välityksellä.

6. Jotta kalastustoiminnan aloittaminen ei viivästyisi, kalastusluvasta lähetetään samanaikaisesti sähköisesti jäljennös varustajalle. Tätä jäljennöstä voidaan käyttää enintään 60 päivän ajan kalastusluvan myöntämispäivästä. Jäljennöksen katsotaan vastaavan alkuperäiskappaletta kyseisen jakson ajan.

7. Kalastuslupa on säilytettävä aluksella koko ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän jakson 4 ja 6 kohdan soveltamista.

5.         Kalastusluvan siirtäminen

1. Kalastuslupa myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä.

2. EU:n pyynnöstä ja todistettavan ylivoimaisen esteen johdosta, erityisesti jos alus on menetetty tai joutuu olemaan pitkään paikoillaan vakavan teknisen vian takia, aluksen kalastuslupa kuitenkin korvataan uudella sellaiselle toiselle alukselle myönnettävällä kalastusluvalla, joka kuuluu samaan luokkaan kuin edellinen alus, jolloin uutta maksua ei tarvitse maksaa.

3. Tällaisessa tapauksessa on otettava huomioon näiden kahden aluksen yhteenlaskettu kokonaissaalis, kun saalismäärää lasketaan mahdollisen lisämaksun määrittämistä varten.

4. Edellisen aluksen omistajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu kalastuslupa merikalastusosastolle Senegalissa sijaitsevan EU:n edustuston välityksellä.

5. Uusi kalastuslupa tulee voimaan päivänä, jona peruutettu kalastuslupa palautetaan merikalastusosastolle. EU:n edustustolle on ilmoitettava kalastusluvan siirtämisestä.

6.         Lisenssin voimassaoloaika

1. Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja vapapyydysalusten kalastusluvat vahvistetaan vuodeksi kerrallaan. Syvänmeren pohjakalatroolarien kalastusluvat vahvistetaan neljännesvuodeksi kerrallaan.

2. Kalastusluvat voidaan uusia.

3. Kalastuslupien voimassaoloajan alkamisen määrittämiseksi tarkoitetaan

– vuoden pituisella jaksolla pöytäkirjan ensimmäisen soveltamisvuoden aikana sen voimaantulopäivän ja saman vuoden 31 päivän joulukuuta välistä jaksoa; sen jälkeen kutakin kokonaista kalenterivuotta; pöytäkirjan viimeisen soveltamisvuoden aikana 1 päivän tammikuuta ja pöytäkirjan voimassaolon päättymispäivän välistä jaksoa,

– neljännesvuoden pituisella jaksolla pöytäkirjan tullessa voimaan ajanjaksoa, joka kestää pöytäkirjan voimaantulopäivästä seuraavan neljännesvuoden alkuun; neljännesvuosi alkaa aina joko 1 päivänä tammikuuta, 1 päivänä huhtikuuta, 1 päivänä heinäkuuta tai 1 päivänä lokakuuta; sen jälkeen jokaista kokonaista neljännesvuotta; pöytäkirjan soveltamisen lopussa ajanjaksoa, joka kestää viimeisen kokonaisen neljännesvuoden lopusta pöytäkirjan voimassaolon päättymispäivään.

7.         Huoltoalukset

1. Senegal sallii EU:n pyynnöstä, että kalastusluvan saaneilla unionin kalastusaluksilla on apunaan huoltoaluksia.

2. Tällaiseen huoltoon ei saa sisältyä polttoaineen tankkausta eikä saaliiden jälleenlaivausta.

3. Huoltoalusten on purjehdittava jonkin EU:n jäsenvaltion lipun alla, eivätkä ne voi olla varustettuja pyyntiä varten.

4. Huoltoaluksiin sovelletaan II luvussa kuvattua kalastuslupien hakumenettelyä siinä määrin kuin se on sovellettavissa niihin.

5. Senegal laatii luettelon sallituista huoltoaluksista ja toimittaa sen viipymättä kalastuksen valvonnasta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle ja EU:lle.

III luku – Tekniset toimenpiteet

Kalastusluvan saaneisiin syvänmeren pohjakalatroolareihin sovellettavat aluetta, pyydyksiä ja sivusaaliita koskevat tekniset toimenpiteet määritellään lisäyksessä 2 olevassa teknisessä selvityksessä.

Tonnikala-alusten on noudatettava kaikkia ICCAT:n antamia suosituksia ja päätöslauselmia.

IV luku – Valvonta, seuranta ja tarkastus

1 jakso: Saaliiden ilmoitusjärjestelmä

1.         Kalastuspäiväkirja

1. Sopimuksen nojalla kalastavan unionin kalastusaluksen päällikön on pidettävä kalastuspäiväkirjaa, jonka kalastusluokkakohtainen malli on tämän liitteen lisäyksissä 3a ja 3b.

2. Päällikön on täytettävä kalastuspäiväkirja jokaiselta päivältä, jonka alus on Senegalin kalastusalueella.

3. Päällikön on kirjattava joka päivä kalastuspäiväkirjaan kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn, FAO:n kolmikirjaimisella koodilla merkityn lajin määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä. Päällikön on mainittava kunkin ensisijaisen lajin osalta myös se, jos saaliita ei ole saatu.

4. Päällikön on kirjattava kalastuspäiväkirjaan joka päivä tarvittaessa myös kunkin lajin mereen heitetyt määrät kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä.

5. Kalastuspäiväkirja on täytettävä selkeästi suuraakkosin, ja päällikön on allekirjoitettava se.

6. Päällikkö vastaa kalastuspäiväkirjaan merkittyjen tietojen paikkansapitävyydestä.

2.         Saalisilmoitukset

1. Päällikön on ilmoitettava aluksen saaliit luovuttamalla Senegalille kalastuspäiväkirjansa, jotka liittyvät aluksen Senegalin kalastusalueella oloon.

2. Siihen saakka kun tämän jakson 4 kohdassa tarkoitettu kalastustietojen sähköinen raportointijärjestelmä otetaan käyttöön kalastuspäiväkirjat on toimitettava seuraavien menettelyjen mukaisesti:

i. jos alus poikkeaa jossakin Senegalin satamassa, kunkin kalastuspäiväkirjan alkuperäiskappale on luovutettava Senegalin paikalliselle edustajalle, joka antaa siitä kirjallisen vastaanottoilmoituksen;

        ii.  jos alus poistuu Senegalin kalastusalueelta poikkeamatta sitä ennen jossakin Senegalin satamassa, kunkin kalastuspäiväkirjan alkuperäiskappale lähetetään

(a) skannattuna sähköisesti Senegalin ilmoittamaan osoitteeseen. Senegal vahvistaa viipymättä vastaanottaneensa ilmoituksen vastaamalla sähköpostiviestiin;

tai poikkeuksellisesti

(b) faksilla Senegalin ilmoittamaan numeroon, tai

(c) 14 päivän kuluessa satamaan saapumisesta ja joka tapauksessa 45 päivän kuluessa Senegalin alueelta poistumisesta Senegaliin postitse.

3. Päällikön on lähetettävä EU:lle jäljennös kaikista kalastuspäiväkirjoista. Tonnikala-alusten päälliköiden on toimitettava jäljennös kaikista kalastuspäiväkirjoistaan myös jollekin seuraavista tutkimuslaitoksista:

i)       IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii)      IEO (Instituto Español de Oceanografía); tai

iii)     INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao Agrária y das Pescas) sekä

v)      CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye).

4. Jos alus palaa Senegalin kalastusalueelle aluksen kalastusluvan voimassaoloaikana, on tehtävä uusi saalisilmoitus.

5. Ellei saalisilmoitukseen liittyviä määräyksiä noudateta, Senegal voi peruuttaa asianomaisen aluksen kalastusluvan siihen asti, kun puuttuvat saalisilmoitukset toimitetaan, ja rangaista varustajaa kansallisessa lainsäädännössä tätä varten vahvistettujen säännösten mukaisesti. Rikkomuksen toistuessa Senegal voi kieltäytyä uusimasta kalastuslupaa.

6. Senegal ilmoittaa viipymättä EU:lle kaikista tässä yhteydessä sovelletuista seuraamuksista.

3.         Neljännesvuosittaiset ilmoitukset troolareiden saamista saaliista

Siihen saakka kun tämän jakson 4 kohdassa tarkoitettu kalastustietojen sähköinen raportointijärjestelmä otetaan käyttöön Euroopan komissio ilmoittaa merikalastusosastolle ennen kunkin vuosineljänneksen kolmannen kuukauden loppua saalismäärät, jotka troolarit ovat pyytäneet edeltävän vuosineljänneksen aikana, tämän liitteen lisäyksessä 3c esitetyn mallin mukaisesti.

4.         Siirtyminen kalastustietojen sähköiseen raportointijärjestelmään (ERS)

Sopimuspuolet sopivat varmistavansa siirtymisen lisäyksessä 6 määriteltyihin teknisiin ominaisuuksiin perustuvaan kalastustietojen sähköiseen raportointijärjestelmään. Sopimuspuolet sopivat, että ne määrittelevät yhteiset yksityiskohtaiset säännöt, jotta siirtyminen tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Senegal ilmoittaa EU:lle heti, kun siirtymisen edellytykset täyttyvät. Tämän tiedon ilmoittamispäivästä laskien alkaa kahden kuukauden määräaika järjestelmän saamiseksi täysin toimintakykyiseksi.

5.         Tonnikala-alusten suoritettavaksi kuuluvien maksujen tilitys

1. Vuosi-ilmoitus

1.1. Kalastuspäiväkirjoihin ja päällikön toimittamiin tietoihin perustuva vuosi-ilmoitus saaliista lähetetään edellä mainituille tutkimuslaitoksille varmennusta varten.

1.2. Kun tiedot on varmennettu, ilmoitukset lähetetään DPM:lle, DPSP:lle ja CRODT:lle tarkastusta varten.

1.3. Senegal ilmoittaa EU:lle pikaisesti tämän tarkastuksen tuloksesta.

1.4. EU ottaa yhteyttä EU:n tutkimuslaitoksiin, jos selvityksiä tarvitaan, ja ilmoittaa niistä Senegalille. Ilmoitukset annetaan sähköisesti.

1.5. Yhteinen tieteellinen työryhmä kokoontuu tarvittaessa.

1.6. Tarkastusmenettelystä käydään tarvittaessa muita keskusteluja, ja tarvittaessa järjestetään kokous, johon kaikki tutkimuslaitokset osallistuvat.

2. Lopullinen tilitys

2.1. EU vahvistaa edellä tarkoitettujen tutkimuslaitosten ja tutkimuskeskuksen varmentamien saalisilmoitusten perusteella kunkin tonnikala-aluksen suoritettavaksi kuuluvien maksujen lopullisen tilityksen edelliselle kalenterivuodelle ajoittuneen kalastusvuoden osalta.

2.2. EU antaa lopullisen tilityksen tiedoksi Senegalille ja varustajalle ennen 15 päivää heinäkuuta sitä vuotta, jona saaliit on saatu, seuraavana vuonna.

2.3. Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on suurempi kuin kalastusluvan saamiseksi maksettu kiinteämääräinen ennakkomaksu, varustaja suorittaa loppumaksun Senegalille ennen kulloisenkin vuoden 30 päivänä elokuuta. Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on kiinteämääräistä ennakkomaksua pienempi, erotusta ei palauteta varustajalle.

2 jakso: Senegalin vesille saapuminen ja niiltä poistuminen

1.           Tämän pöytäkirjan mukaisesti Senegalin vesillä toimivien unionin kalastusalusten on ilmoitettava Senegalin toimivaltaisille viranomaisille vähintään kuusi (6) tuntia aikaisemmin aikomuksestaan saapua Senegalin vesille tai poistua niiltä.

2.           Senegalin vesille saapumista / niiltä poistumista koskevan ilmoituksen yhteydessä alusten on ilmoitettava myös sijaintinsa ja aluksella olevien, FAO:n kolmikirjaimisella koodilla merkityn lajin saaliiden määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lisäyksessä 6 olevan 2 jakson määräysten soveltamista. Ilmoitukset on tehtävä sähköpostitse tai faksitse lisäyksessä 7 ilmoitettuihin osoitteisiin.

3.           Ilman Senegalin toimivaltaiselle viranomaiselle tehtyä ennakkoilmoitusta kalastamasta yllätetty alus katsotaan vailla kalastuslupaa olevaksi alukseksi, ja siihen sovelletaan kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia.

4.           Kalastuslupaan liitetään Senegalin toimivaltaisten viranomaisten sähköpostiosoite, faksi- ja puhelinnumerot sekä radioyhteystiedot.

3 jakso: Saaliiden jälleenlaivaus ja purkaminen

1. Senegalin kalastusalueilla saaliinsa pyytäneet vapapyydysalukset purkavat saaliinsa Dakarin satamassa ja voivat myydä saaliinsa paikallisille yrityksille kansainväliseen markkinahintaan, joka on määritelty toimijoiden käymien neuvottelujen perusteella.

2. Tämän pöytäkirjan mukaisesti Senegalin vesillä toimivat unionin kalastusalukset, jotka jälleenlaivaavat saaliita Senegalin vesillä, suorittavat tämän toiminnon Dakarin sataman redillä Senegalin toimivaltaisen viranomaisen myönnettyä siihen luvan.

3. Jos alus purkaa tai jälleenlaivaa saaliitaan, varustajan tai tämän edustajan on ilmoitettava Senegalin toimivaltaisille viranomaisille vähintään 72 tuntia ennen purkamista tai jälleenlaivausta seuraavat tiedot:

3.1. jälleenlaivausta tai purkamista aikovien kalastusalusten nimet;

3.2. rahtialuksen nimi tai purkamissatama;

3.3. jälleenlaivattava tai purettava määrä tonneina lajeittain;

3.4. jälleenlaivaus- tai purkamispäivä;

3.5. jälleenlaivattujen tai purettujen saaliiden määräpaikka.

4. Jälleenlaivaus tai purkaminen rinnastetaan Senegalin vesiltä poistumiseen. Alusten on toimitettava Senegalin toimivaltaisille viranomaisille saalisilmoitukset ja ilmoitettava, aikovatko ne jatkaa kalastusta vai poistua Senegalin vesiltä.

5. Muut kuin edellä olevissa kohdissa tarkoitetut saaliiden jälleenlaivaus- tai purkamistoimenpiteet ovat kiellettyjä Senegalin vesillä. Tämän määräyksen rikkominen johtaa Senegalin voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

4 jakso: Satelliittiseurantajärjestelmä (VMS)

1.         Alusten sijainti-ilmoitukset – VMS-järjestelmä

1. Kalastusluvan saaneilla EU:n aluksilla on satelliittiseurantalaitteet (Vessel Monitoring System – VMS), joilla varmistetaan, että alusten sijainti on automaattisesti ja jatkuvasti niiden lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen (Fisheries Monitoring Center – FMC) tiedossa.

2. Kunkin sijainti-ilmoituksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

i.       sen on sisällettävä seuraavat tiedot:

(a) aluksen tunnistetiedot;

(a) aluksen viimeisin maantieteellinen sijainti (pituus- ja leveyspiiri), jonka virheen on oltava alle 500 metriä ja luotettavuusvälin 99 prosenttia;

(b) sijainnin kirjaamisen päivä ja kellonaika;

(c) aluksen nopeus ja kurssi;

ii.      se on annettava tämän liitteen lisäyksessä 5 olevan mallin muodossa.

3. Ensimmäinen kirjattu sijainti Senegalin alueelle saapumisen jälkeen merkitään koodilla ”ENT”. Kaikki sitä seuraavat sijainnit merkitään koodilla ”POS” lukuun ottamatta ensimmäistä kirjattua sijaintia Senegalin alueelta poistumisen jälkeen, joka merkitään koodilla ”EXI”.

4. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus huolehtii sijainti-ilmoitusten automaattisesta käsittelystä ja tarvittaessa sähköisestä toimittamisesta. Sijainti-ilmoitukset on kirjattava suojatussa muodossa ja säilytettävä kolmen vuoden ajan.

2.         Aluksen sijainnin ilmoittaminen VMS-järjestelmän rikkoutuessa

1. Päällikön on varmistettava, että hänen aluksensa VMS-järjestelmä on jatkuvasti täysin toimintakykyinen ja että sijainti-ilmoitukset välittyvät lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle asianmukaisesti.

2. Jos aluksen VMS-järjestelmä menee rikki, se on korjattava tai korvattava yhden kuukauden kuluessa. Tämän määräajan jälkeen aluksella ei ole enää lupaa kalastaa Senegalin kalastusalueilla.

3. Senegalin kalastusalueilla kalastavat alukset, joiden VMS-järjestelmä on viallinen, toimittavat kaikki tämän jakson 1.2 kohdan i alakohdassa täsmennetyt pakolliset tiedot sisältävät sijainti-ilmoituksensa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle sähköpostitse, radioitse tai faksitse vähintään joka neljäs tunti.

3.         Sijainti-ilmoitusten turvallinen toimittaminen Senegalille

1. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus välittää asianomaisten alusten sijainti-ilmoitukset automaattisesti Senegalin kalastuksenseurantakeskukselle. Lippuvaltion ja Senegalin kalastuksenseurantakeskukset vaihtavat tiedot sähköpostiosoitteistaan ja ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista näihin osoitteisiin tehdyistä muutoksista.

2. Sijainti-ilmoitukset toimitetaan lippuvaltion ja Senegalin kalastuksenseurantakeskusten välillä sähköisesti turvallisen viestintäjärjestelmän avulla.

3. Jos alus ei ole ilmoittanut poistuneensa Senegalin kalastusalueilta, Senegalin kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja EU:lle viipymättä kaikista keskeytyksistä kalastusluvan saaneen aluksen perättäisten sijainti-ilmoitusten vastaanottamisessa.

4.         Viestintäjärjestelmän toimintahäiriö

1. Senegal varmistaa, että sen sähköiset laitteet ovat yhteensopivia lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen laitteiden kanssa ja ilmoittaa EU:lle viipymättä kaikista viestintään ja sijainti-ilmoitusten vastaanottamiseen liittyvistä toimintahäiriöistä teknisen ratkaisun löytymiseksi mahdollisimman pian.

2. Jos asiasta syntyy riita, se viedään sekakomitean käsittelyyn.

3. Aluksen päällikön katsotaan olevan vastuussa kaikenlaisesta aluksen VMS-järjestelmään puuttumisesta, jonka tarkoituksena on häiritä sen toimintaa tai väärentää sijainti-ilmoituksia. Kaikkiin rikkomuksiin sovelletaan voimassa olevassa Senegalin lainsäädännössä vahvistettuja seuraamuksia.

5.         Sijainti-ilmoitusten toimittamistiheyden muuttaminen

1. Senegal voi rikkomuksen todistamiseksi esittämiensä perusteltujen seikkojen pohjalta osoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle pyynnön, jonka jäljennös toimitetaan EU:lle ja jonka mukaan aluksen sijainti-ilmoitusten toimittamistiheys olisi nostettava määritellyn tarkkailujakson ajaksi yhteen tuntiin.

2. Senegal toimittaa kyseiset todisteet viipymättä lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja EU:lle.

3. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on viipymättä noudatettava sijainti-ilmoitusten Senegalille toimittamisessa nostettua toimittamistiheyttä.

4. Määritellyn tutkintajakson lopuksi Senegal ilmoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja EU:lle mahdollisista jatkotoimista.

6.         VMS-viestien pätevyys riitatapauksissa

VMS-järjestelmästä saadut paikkatiedot ovat ratkaisevia, jos sopimuspuolilla on erimielisyyksiä.

5 jakso: Tarkkailijat

1. Kalastustoiminnan tarkkailu

1.1. Kalastusluvan saaneiden alusten sopimuksen puitteissa harjoittamaan kalastustoimintaan sovelletaan tarkkailijaohjelmaa.

1.2. Tonnikala-alusten osalta kyseisessä tarkkailijaohjelmassa on noudatettava ICCAT:n (Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio) antamia suosituksia.

2. Nimetyt alukset ja tarkkailijat

2.1. Senegal ilmoittaa kalastuslupaa myöntäessään EU:lle ja varustajalle tai tämän edustajalle alukset, joille tulee tarkkailija, ja ajan, jonka tarkkailija viettää kullakin aluksella.

2.2. Senegal ilmoittaa EU:lle ja sen aluksen varustajalle tai tämän edustajalle, jolle tulee tarkkailija, alukselle tulevan tarkkailijan nimen vähintään 15 päivää ennen suunniteltua alukselletuloa. Senegal ilmoittaa viipymättä EU:lle ja varustajalle tai tämän edustajalle kaikista nimettyjen alusten tai tarkkailijoiden muutoksista.

2.3. Senegal pyrkii olemaan nimeämättä tarkkailijoita aluksille, joilla on jo tarkkailija tai joilla on virallinen velvollisuus ottaa asianomaisen kalastusmatkan ajaksi tarkkailija muilla kuin Senegalin kalastusalueilla harjoittamansa toiminnan mukaisesti.

2.4. Syvänmeren pohjakalatroolarien osalta aluksellaoloaika ei saa ylittää kahta kuukautta. Tarkkailijan aluksellaoloaika ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen hänen tehtäviensä suorittamiseksi.

3. Kiinteämääräinen maksu

3.1. Vuosimaksun suorittamisen yhteydessä nuottaa käyttävien tonnikalan pakastusalusten ja vapapyydysalusten varustajat maksavat DPSP:lle kustakin aluksesta kiinteämääräisen 400 euron määrän, jotta tarkkailijaohjelma toimisi hyvin.

3.2. Neljännesvuosittaisen maksun suorittamisen yhteydessä troolareiden varustajat maksavat DPSP:lle kustakin aluksesta kiinteämääräisen 100 euron määrän, jotta tarkkailijaohjelma toimisi hyvin.

4. Tarkkailijan palkka

Tarkkailijan palkan ja sosiaalimaksut maksaa Senegal.

5. Alukselle ottamisen edellytykset

5.1. Varustaja tai tämän edustaja ja Senegal sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä, erityisesti aluksellaoloajasta.

5.2. Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Tarkkailijalle aluksella järjestettävässä majoituksessa otetaan kuitenkin huomioon aluksen tekninen rakenne.

5.3. Varustaja vastaa majoituksesta ja ruokailusta aluksella aiheutuvista kuluista.

5.4. Päällikön on kaikin vastuulleen kuuluvin tavoin huolehdittava tarkkailijan fyysisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

5.5. Tarkkailijalla on oltava käytettävissään kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat keinot. Hänellä on oltava käytössään viestintävälineet, kalastustoimintaan liittyvät asiakirjat, erityisesti kalastuspäiväkirja ja lokikirja, ja hänellä on oltava pääsy niihin aluksen osiin, jotka liittyvät suoraan hänen tehtäviinsä.

6. Tarkkailijan velvollisuudet

6.1. Tarkkailijan on koko aluksellaolonsa ajan

6.2. kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, etteivät kalastustoimet keskeydy tai häiriinny;

6.3. käsiteltävä hyvin aluksella olevia varusteita ja laitteistoja;

6.4. otettava huomioon aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuus.

7. Tarkkailijan alukselle nousu ja alukselta poistuminen

7.1. Tarkkailija nousee alukselle varustajan valitsemassa satamassa.

7.2. Varustajan tai tämän edustajan on ilmoitettava Senegalille 10 päivää etukäteen tarkkailijan alukselle nousemisen päivä, kellonaika ja satama. Jos tarkkailija nousee alukselle muussa kuin kotimaassaan, varustajan on vastattava kuluista, jotka aiheutuvat tarkkailijan matkustamisesta satamaan, jossa hän nousee alukselle.

7.3. Jos tarkkailija ei ilmesty paikalle 12 tunnin kuluessa ilmoitetusta päivästä ja kellonajasta, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa tarkkailija alukselle. Tämä on vapaa lähtemään satamasta ja aloittamaan kalastustoimintansa.

7.4. Jos tarkkailija ei poistu alukselta Senegalin satamassa, varustajan on vastattava kuluista, jotka aiheutuvat tarkkailijan mahdollisimman pikaisesta paluusta Senegaliin.

8. Tarkkailijan tehtävät

Tarkkailijan tehtävänä on

8.1. tehdä havaintoja aluksen kalastustoiminnasta;

8.2. tarkistaa kalastusta harjoittavan aluksen sijainti;

8.3. ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisen ohjelman mukaisesti;

8.4. laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

8.5. tarkastaa Senegalin vesillä pyydettyjä saaliita koskevat kalastuspäiväkirjassa ilmoitetut tiedot;

8.6. tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio poisheitetyistä määristä;

8.7. ilmoittaa havaintonsa radioitse, faksitse tai sähköpostitse vähintään kerran viikossa, kun alus harjoittaa toimintaa Senegalin alueella, mukaan luettuna aluksella olevien pääasiallisten ja sivusaaliiden määrä.

9. Tarkkailijan raportti

9.1. Ennen alukselta poistumistaan tarkkailija esittää aluksen päällikölle raportin havainnoistaan. Aluksen päälliköllä on oikeus tehdä tarkkailijan raporttiin huomautuksensa. Tarkkailija ja päällikkö allekirjoittavat raportin. Päällikkö saa jäljennöksen tarkkailijan raportista.

9.2. Tarkkailija luovuttaa raporttinsa Senegalille, joka lähettää siitä jäljennöksen EU:lle kahdeksan päivän kuluessa tarkkailijan alukselta poistumisesta.

6 jakso: Tarkastukset merellä ja satamassa

1. Tarkastukset merellä

1.1. Kalastusluvan saaneille unionin kalastusaluksille Senegalin kalastusalueilla tehtävistä tarkastuksista huolehtivat Senegalin alukset ja tarkastajat, joiden voidaan selvästi tunnistaa vastaavan kalastuksen valvonnasta.

1.2. Senegalin tarkastajien on ennen alukselle nousemista ilmoitettava EU:n alukselle päätöksestään tehdä tarkastus. Tarkastuksen tekee enintään kaksi tarkastajaa, joiden on ennen tarkastuksen tekemistä todistettava henkilöllisyytensä ja tarkastajan pätevyytensä.

1.3. Senegalin tarkastajat ovat unionin kalastusaluksella ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen tarkastustehtävien suorittamiseksi. Heidän on tehtävä tarkastus siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alukselle ja sen kalastustoiminnalle ja lastille.

1.4. Senegal voi sallia EU:n edustajan osallistuvan tarkkailijana merellä tehtävään tarkastukseen.

1.5. Unionin kalastusaluksen päällikön on helpotettava Senegalin tarkastajien alukselle pääsyä ja työtä.

1.6. Senegalin tarkastajat laativat jokaisen tarkastuksen lopuksi tarkastusraportin. Unionin kalastusaluksen päälliköllä on oikeus tehdä tarkastusraporttiin huomautuksensa. Raportin laatinut tarkastaja ja unionin kalastusaluksen päällikkö allekirjoittavat tarkastusraportin.

1.7. Senegalin tarkastajat antavat unionin kalastusaluksen päällikölle jäljennöksen tarkastusraportista ennen alukselta poistumistaan. Senegal toimittaa tarkastusraportin jäljennöksen EU:lle kahdeksan päivän kuluessa tarkastuksesta.

2. Tarkastukset satamassa

2.1. Senegalin alueella pyytämiään saaliita Senegalin sataman vesillä purkaville tai jälleenlaivaaville unionin kalastusaluksille tehtävistä satamatarkastuksista huolehtivat valtuutetut tarkastajat.

2.2. Tarkastuksen tekee enintään kaksi tarkastajaa, joiden on ennen tarkastuksen tekemistä todistettava henkilöllisyytensä ja tarkastajan pätevyytensä. Senegalin tarkastajat saavat olla unionin kalastusaluksella ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen tarkastustehtävien suorittamiseksi, ja heidän on tehtävä tarkastus siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alukselle, saaliiden purkamiselle tai jälleenlaivaukselle ja lastille.

2.3. Senegal voi sallia EU:n edustajan osallistuvan tarkkailijana satamatarkastukseen.

2.4. Unionin kalastusaluksen päällikön on helpotettava Senegalin tarkastajien työtä.

2.5. Senegalin tarkastaja laatii jokaisen tarkastuksen lopuksi tarkastusraportin. Unionin kalastusaluksen päälliköllä on oikeus tehdä tarkastusraporttiin huomautuksensa. Raportin laatinut tarkastaja ja unionin kalastusaluksen päällikkö allekirjoittavat tarkastusraportin.

2.6. Senegalin tarkastaja antaa tarkastuksen lopuksi unionin kalastusaluksen päällikölle jäljennöksen tarkastusraportista. Senegal toimittaa tarkastusraportin jäljennöksen EU:lle kahdeksan päivän kuluessa tarkastuksesta.

7 jakso: Rikkomukset

1. Rikkomusten käsittely

1.1. Kaikki rikkomukset, joihin tämän liitteen mukaisen kalastusluvan saanut unionin alus on syyllistynyt, mainitaan tarkastusraportissa. Kyseinen raportti on toimitettava EU:lle ja lippuvaltiolle mahdollisimman pian.

1.2. Tarkastusraportissa oleva päällikön allekirjoitus ei rajoita varustajan oikeutta puolustautua havaitun rikkomuksen suhteen.

2. Aluksen pysäyttäminen – tiedotuskokous

2.1. Jos voimassa olevassa Senegalin lainsäädännössä niin säädetään, rikkomukseen syyllistyneet unionin kalastusalukset voidaan pakottaa keskeyttämään kalastustoimintansa ja, jos alus on merellä, palaamaan Dakarin satamaan.

2.2. Senegal ilmoittaa EU:lle kaikista kalastusluvan saaneiden unionin kalastusalusten pysäyttämisistä 24 tunnin kuluessa. Tähän ilmoitukseen on liitettävä todisteet havaitusta rikkomuksesta.

2.3. Ennen kuin aluksen, päällikön, miehistön tai lastin suhteen toteutetaan mitään toimenpiteitä, lukuun ottamatta havaittua rikkomusta koskevien todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä, Senegal järjestää EU:n pyynnöstä yhden työpäivän kuluessa aluksen pysäyttämisilmoituksesta tiedotuskokouksen niiden seikkojen selventämiseksi, jotka ovat johtaneet aluksen pysäyttämiseen, ja mahdollisten jatkotoimien esittämiseksi. Tiedotuskokoukseen voi osallistua edustaja aluksen lippuvaltiosta.

3. Rikkomuksesta määrättävä seuraamus – sovittelumenettely

3.1. Senegal vahvistaa havaitusta rikkomuksesta määrättävän seuraamuksen voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.2. Jos rikkomuksen ratkaisu edellyttää oikeudellista menettelyä eikä rikkomukseen liity rikosta, Senegalin ja EU:n välillä aloitetaan ennen oikeudellisen menettelyn käynnistämistä sovittelumenettely seuraamuksen ehtojen ja tason määrittämiseksi. Sovittelumenettely päättyy viimeistään kolmen päivän kuluttua aluksen pysäyttämistä koskevasta ilmoituksesta.

3.3. Kyseiseen sovittelumenettelyyn voi osallistua edustajia aluksen lippuvaltiosta ja EU:sta.

4. Oikeudellinen menettely – pankkivakuus

4.1. Jos sovittelumenettely epäonnistuu ja rikkomus viedään toimivaltaisen oikeusviranomaisen käsiteltäväksi, aluksen varustajan on asetettava Senegalin osoittamaan pankkiin Senegalin vahvistaman suuruinen vakuus, jonka määrä kattaa kaikki aluksen pysäyttämisestä, arvioidusta sakosta ja mahdollisista korvausten maksuista aiheutuvat kustannukset. Vakuutta ei voi vapauttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt.

4.2. Pankkivakuus vapautetaan ja palautetaan tuomion antamisen jälkeen viipymättä varustajalle

– a) kokonaisuudessaan, jos seuraamuksia ei määrätä,

– b) jäljellä olevan määrän osalta, jos seuraamukseksi määrätään pankkivakuutta pienempi sakko.

4.3. Senegal ilmoittaa oikeudellisen menettelyn tulokset EU:lle kahdeksan päivän kuluessa tuomion antamisesta.

5. Aluksen ja miehistön vapauttaminen

Alus ja sen miehistö saavat poistua satamasta heti, kun sovittelumenettelyssä määrätty seuraamus on suoritettu tai kun pankkivakuus on asetettu.

8 jakso: Yhteistyö LIS-kalastuksen torjunnassa

1. Tavoite

Avomerellä tapahtuvan kalastuksen seurannan parantamiseksi ja LIS-kalastuksen torjumiseksi unionin kalastusalukset ilmoittavat kaikista aluksista, jotka ovat Senegalin kalastusalueilla ja joita ei ole sisällytetty luetteloon ulkomaisista aluksista, joilla on lupa kalastaa Senegalissa.

2. Menettely

2.1. Jos unionin kalastusaluksen päällikkö havaitsee kalastusaluksen, joka saattaa harjoittaa LIS-kalastusta, hän voi kerätä tällaisesta havainnosta niin paljon tietoja kuin mahdollista.

2.1. Havaintoilmoitukset on lähetettävä viipymättä yhtä aikaa Senegalin viranomaisille ja havainnon tehneen aluksen lippujäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka toimittaa ne Euroopan komissiolle tai sen nimeämälle elimelle.

2.2. Euroopan komissio toimittaa nämä tiedot Senegalille.

3. Vastavuoroisuus

Senegal toimittaa unionille mahdollisimman pian kaikki hallussaan olevat havaintoilmoitukset kalastusaluksista, jotka saattavat harjoittaa LIS-kalastusta Senegalin kalastusalueilla.

V luku – Merimiesten ottaminen palvelukseen

1.           Tämän pöytäkirjan mukaisesti toimivien unionin kalastusalusten varustajat ottavat AKT-maiden kansalaisia palvelukseen seuraavin edellytyksin ja rajoituksin:

–       nuottaa käyttäville tonnikala-aluksille tonnikalan kalastusvuoden aikana Senegalin kalastusalueella otetuista merimiehistä vähintään 20 prosenttia on oltava Senegalin tai jonkin muun AKT-maan kansalaisia,

–       vapapyydysaluksille kalastusvuoden aikana Senegalin kalastusalueella otetuista merimiehistä vähintään 20 prosenttia on oltava Senegalin tai jonkin muun AKT-maan kansalaisia,

–       syvänmeren pohjakalatroolareille kalastusvuoden aikana Senegalin kalastusalueella otetuista merimiehistä vähintään 20 prosenttia on oltava Senegalin tai jonkin muun AKT-maan kansalaisia.

2.           Varustajien on pyrittävä ottamaan palvelukseen senegalilaisia merimiehiä.

3.           Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti unionin kalastusaluksille otettuihin merimiehiin. Tämä koskee erityisesti järjestäytymisvapautta ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallista tunnustamista sekä syrjinnän poistamista työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

4.           Senegalin ja muiden AKT-maiden merimiesten työsopimukset, joista annetaan yksi kappale meritoimen virastolle (Agence nationale des Affaires maritimes) ja sopimuksen allekirjoittajille, laaditaan laivanvarustajien edustajan tai edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä. Nämä sopimukset takaavat merimiehille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän etuudet, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

5.           Laivanvarustajat maksavat AKT-maiden merimiesten palkat. Palkka vahvistetaan varustajien tai näiden edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välisellä sopimuksella. Merimiesten palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan heidän kotimaidensa miehistöihin, eivätkä missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia huonommat.

6.           Jokaisen unionin kalastusalukselle palvelukseen otetun merimiehen on ilmoittauduttava kyseisen aluksen päällikölle hänen aiottua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen merimies miehistöön.

Lisäykset

1 – Kalastuslupahakemus

2 – Tekninen selvitys

3 – Kalastuspäiväkirjan ja saalisilmoituksen malli

4 – Kalastusalueiden maantieteelliset koordinaatit 

5 – VMS-viestien välittäminen Senegalissa – VMS-tietojen muoto – sijainti-ilmoitus

6 – Ohjeet kalastustietojen sähköisen raportointijärjestelmän (Electronic Reporting System, ERS-järjestelmä) täytäntöönpanoa varten

7 – Yhteystahot Senegalissa

Lisäys 1

KALASTUSSOPIMUS SENEGAL - EUROOPAN UNIONI

KALASTUSLUPAHAKEMUS

I – HAKIJA

1.     Varustajan nimi: ................................................... Kansallisuus:........................................................................

2.     Varustajan osoite: ........................................................................................................................

3.     Varustajan yhtiön tai edustajan nimi: .....................................................................

3.     Varustajan yhtiön tai edustajan osoite: ..............................................................

4.     Puhelin:…………………          Faksi: ................................... Sähköpostiosoite: ……………

5.     Päällikön nimi: ......................................... Kansallisuus: ................. Sähköpostiosoite: …………………………

II – ALUS JA SEN TUNNISTEET

1.     Aluksen nimi: ...............................................................................................................................................

2.     Lippu, jonka alla purjehtii: ......................................................................................................................

3.     Ulkoinen rekisterinumero: …………....................................................................................

4.     Rekisteröintisatama: …………………. MMSI : ………….…… IMO-tunnistenumero :…….…….…

5.     Päivämäärä, jona siirtyi nykyisen lipun alle: ........../........./.............. Mahdollinen aiempi lippuvaltio: ………...

6.     Rakennusvuosi ja -paikka: ..../…/… (aika) … (paikka) Radiokutsutunnus: ...............................

7.     Radion kutsutaajuus: ………….............. Satelliittipuhelimen numero: ……………..…………...……

8.     Rungon materiaali:       Teräs ¨  Puu ¨    Lasikuitu ¨          Muu ¨ …………………………….

III – ALUKSEN TEKNISET OMINAISUUDET JA VARUSTUS

1.     Kokonaispituus: ..................................................       Leveys: ....................................... Syväys:......

2.     Bruttovetoisuus (GT): .................................. Nettovetoisuus: ……………….……………

3.     Päämoottorin teho kilowatteina: .......................Merkki: .................................           Tyyppi: ….....................

4.     Alustyyppi ¨ Nuottaa käyttävä tonnikala-alus ¨Vapapyydysalus ¨Syvänmeren pohjakalatroolari

5.     Pyydykset: ......................................

6.     Kalastusalueet: ……………………………………… 

7.     Pyydettävät lajit: ……………………………….

8.     Satama, jossa saaliit on tarkoitus purkaa: ………………………………….………………………

9.     Miehistön lukumäärä: ....................................................................................................................

10.   Saaliin säilytystapa aluksella:             Tuore ¨       Jäähdytetty ¨        Useampi tapa ¨     Jäädytetty ¨

11.   Jäädytyskapasiteetti vuorokaudessa tonneina: ................. Ruumien tilavuus: ...............            Lukumäärä: .....

12.        VMS-transponderi:

            Valmistaja: …………………… Malli: ………………….  Sarjanumero: …………………

            Ohjelmaversio: ...........................................................  Satelliittioperaattori: ………………..

Allekirjoittanut todistaa, että tässä hakemuksessa olevat tiedot ovat oikeita ja vilpittömässä mielessä annettuja.

           

……………………., (paikka) ……………………….. (päiväys)

Hakijan allekirjoitus…............................................

Lisäys 2

Pohjalajeja koskeva tekninen selvitys

(1) Pyydettävät lajit:

Pyydettävät lajit ovat senegalinkummelit (Merluccius senegalensis ja Merluccius polli) (2) Kalastusalue:

Sallittua kalastusaluetta määrittävät seuraavat tekijät[1]: a) leveyspiirin 16°53'42" W länsipuolella oleva Senegalin ja Mauritanian rajan ja leveyspiirin 15°40'00" N välinen vyöhyke; b) yli 15 meripeninkulman päässä perusviivasta oleva leveyspiirin 15°40'00" N ja leveyspiirin 15°15'00" N välinen vyöhyke; c) yli 12 meripeninkulman päässä perusviivasta oleva vyöhyke leveyspiiristä 15°15' 00" N leveyspiiriin 15°15'00" N vyöhyke; d) yli kahdeksan meripeninkulman päässä perusviivoista oleva vyöhyke leveyspiiristä 15°00'00" N leveyspiiriin 14°32'30" N vyöhyke; e) pituuspiirin 17°30'00" W länsipuolella oleva leveyspiirin 14°32'30" N ja leveyspiirin 14°04'00" N välinen vyöhyke; f) pituuspiirin 17°22'00" W länsipuolella oleva leveyspiirin 14°25'00" N ja Senegalin ja Gambian pohjoisrajan välinen vyöhyke; g) leveyspiirin 17°35'00" W länsipuolella oleva Senegalin ja Gambian etelärajan ja leveyspiirin 12°33'00" N välinen vyöhyke; h) pisteestä P9 (12°33' 00" N; 017°35'00'' W) lähtevän atsimuuttikulman 137° eteläpuoleinen alue ulottuen leikkauspisteeseen Cabo Roxosta lähtevän atsimuuttikulman 220° kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon Senegalin ja Guinea-Bissaun välinen hallinnointi- ja yhteistyösopimus.

(3) Sallittu pyydys:

Klassinen pohjatrooli tai kummeliturskatrooli, silmäkoko vähintään 70 mm. On kiellettyä käyttää mitä tahansa keinoja tai laitteita, jotka tukkivat verkkojen silmät tai vähentävät niiden valikoivuutta. Kulumisen ja rikkoontumisen estämiseksi on kuitenkin sallittua kiinnittää pohjatroolipussien pohjalle verkosta tai muusta materiaalista valmistettu suoja. Kyseiset suojat kiinnitetään ainoastaan troolipussin etu- ja sivureunoille. Troolien takaosassa on sallittua käyttää suojavälineitä, jos ne koostuvat yhdestä verkonpalasta, joka on samaa materiaalia kuin pohja ja jonka silmät venytettyinä ovat vähintään 300 millimetriä. Troolin pohjaverkon lankojen, olivat ne yksinkertaisia tai punottuja, kaksinkertaistaminen on kiellettyä.

(4) Sivusaaliit[2]:

7 % pääjalkaisia, 7 % äyriäisiä ja 15 % muita pohjakaloja. Edellä olevat sivusaaliiden prosenttiosuudet lasketaan kunkin kalastusmatkan päättyessä suhteessa saaliiden kokonaispainoon Senegalin lainsäädännön mukaisesti. Rustokalalajien (kokonaisten kalojen tai kalan osien) säilyttäminen aluksella, jälleenlaivaus, alukselta purkaminen, varastointi ja myynti on kiellettyä, jos lajia suojellaan haikalojen hoitamista ja säilyttämistä koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman puitteissa tai toimivaltaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen tai alueellisten kalastusjärjestöjen puitteissa;  erityisesti tämä koskee seuraavia lajeja: valkopilkkahai  (Carcharhinus longimanus), haukkahai (Carcharhinus falciformis), valkohai (Carcharodon carcharias), jättiläishai (Cetorhinus maximus), sillihai (Lamna nasus), isosilmäkettuhai (Alopias superciliosus), merienkeli (Squatina squatina), paholaisrausku (Manta birostris) ja vasarahaiheimon lajit (Sphyrnidae). Jos ruskokalalajeja, joiden säilyttäminen aluksella on kielletty, saadaan tahattomasti saaliiksi, kaloja ei saa vahingoittaa. Yksilöt on päästettävä heti takaisin mereen.

(5) Sallittu kokonaissaalis / Maksut:

Sallittu saalismäärä: || 2 000 tonnia vuodessa

Maksu: || 90 euroa/tonni

Maksu lasketaan jokaisen sellaisen kolmen kuukauden ajanjakson lopussa, jonka aikana aluksella on ollut lupa kalastaa, ottaen huomioon kyseisellä ajanjaksolla saadut saaliit. Lisenssin myöntämisedellytyksenä on 500 euroa alukselta oleva ennakkomaksu, joka vähennetään maksun kokonaismäärästä ja joka maksetaan jokaisen sellaisen kolmen kuukauden ajanjakson alussa, jonka aikana aluksella on lupa kalastaa.

– Niiden alusten lukumäärä, joilla on lupa kalastaa || 2 alusta

– Niiden alusten tyyppi, joilla on lupa kalastaa || Syvänmeren pohjakalatroolarit

– Senegalilaisten tai muista AKT-maista tulevien merimiesten ottaminen alukselle || 20 % miehistöstä

– Vuotuinen rauhoitusaika || 1. toukokuuta – 30. kesäkuuta[3]

Lisäys 3a

Laajasti vaeltavat kalalajit: kalastuspäiväkirja – ICCAT:n vahvistama malli ||

|| || Pitkäsiima Elävä syötti Kurenuotta Trooli Muu ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Aluksen nimi: ……………………………………………………………………. || Bruttovetoisuus:           …………………………………………………............................. || Alus LÄHTI: Alus PALASI: || Kuukausi || Päivä || Vuosi || Satama || || ||

Lippuvaltio:  ……………………………………………………………………........................... || Kapasiteetti (tonnia): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Rekisterinumero:          ………………………………………………………………................................... || Aluksen päällikkö: ……………………………………………………….... || || || ||

Varustaja: ………………………………………………………….......................... || Miehistön lukumäärä:      ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Osoite: ………………………………………………………………………….... || Raportin päivämäärä: ………………………………………...... || || ||

|| (Raportin laatija):          ………………………………………………................................. || Päiviä merellä: || || Kalastuspäivien lkm: Nostojen lkm: || || Matkan nro: || ||

||

||

|| ||

Päivämäärä || Alue || Pintaveden lämpötila (ºC) || Pyyntiponnistus Koukkujen lkm || Capturas (Saaliit) || Isco usado na pesca (Käytetty syötti) ||

Kuukausi || Päivä || Leveys N/S || Pituus E/W || Tonnikala Thunnus thynnus tai maccoyi || Keltaevätonnikala Thunnus albacares || (Isosilmätonnikala) Thunnus obesus || (Valkotonnikala) Thunnus alalunga || (Miekkakala) Xiphias gladius || (Juovamarliini) (Valkomarliini) Tetraptunus audax tai albidus || (Mustamarliini) Makaira indica || (Purjekala) Istiophorus albicane tai platypterus || Boniitti Katsuwonus pelamis || (Sekalaisia kaloja) || Päivittäinen kokonaismäärä (Paino kilogrammaa) || Makrillihauki || Kalmari || Elävä syötti || (Muu) ||

|| || || || || || lkm || Paino kg || lkm || kg || lkm || kg || lkm || kg || lkm || kg || lkm || kg || lkm || kg || lkm || kg || lkm || kg || lkm || kg || lkm || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

PURETTU MÄÄRÄ (KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Huomautukset: || || || || ||

1 – Yksi sivu kuukautta kohti ja yksi rivi päivää kohti. || || 2 – ’Päivällä’ tarkoitetaan päivää, jona siima lasketaan. || 4 – Alin rivi – purettu määrä – täytetään vasta matkan päättyessä. Merkitään todellinen paino purkamishetkellä. || ||

|| || 3 – Kalastusalue ilmaisee aluksen sijainnin. Pyöristetään leveys- ja pituuspiirin minuutit ja kirjataan aste. Muistettava merkitä N/S ja E/W. || || 5 – Kaikki nämä tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. || || ||

Lisäys 3b Pohjalajit: kalastuspäiväkirja – EU:n vahvistama malli (asetuksen (EU) N:o 404/2011 liite VI)[4]

Nro............ || EUROOPAN UNIONIN KALASTUSPÄIVÄKIRJA || Päivä Kuukausi Kellonaika Vuosi 20--, Lähtö (4Ì 1-------1 1----------1 1---------1 mistä 1-------------------------1 Paluu (5) 1--------1 1---------1 1----------1 mihin 1 -------------------------1 Purkaminen (6) 1---------1 1----------1 1----------1      a)          1--------1

Aluksen / alusten nimi (1)                 Ulkoiset tunnistetiedot (2) _______________________________            __________________________ Kansainvälinen radiokutsutunnus (IRCS)   (1) || Päällikön / päällikköjen nimi (3)          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Osoite/osoitteet 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Pyydys (8)               Silmäkoko (9)             Mitat (10) 1------------------1         1-------------------1        1-----------------1 ||         Jälleenlaivauksen tapauksessa (7)  Päivä 1-------1              Kuukausi 1------------------1 1----------1 || Nimi ja radiokutsutunnut (jos aluksella on sellainen)------------------------ Ulkoiset tunnistetiedot --------------------------------------------------------------- Vastaanottavan kalastusaluksen kansallisuus ----------------------------------

Päivämäärä (11) || Kalastustoimien lukumäärä (12) || Kalastusajankohta (13) || Sijainti (14) || Aluksella pidetyt määrät lajeittain kilogrammoina elopainoa tai yksikkömäärä (15)²

|| || || Tilastoruutu || Alue ICES/ NAFO/ CECAF GFCM || Muu kuin jäsenvaltion kalastusalue || || || || || || || || || || || || Kyseisen lajin yksikköpaino elopainona || Nimikirjaimet

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Kalojen jalostusaste (17) Määrät (19) Kalojen jalostusaste (17) Määrät (19) Kalojen jalostusaste (17) Määrät (19) Kalojen jalostusaste (17) Määrät (19) || Alue ICES/ NAFO/ CECAF GFCM (22) || Muu kuin jäsenvaltion kalastusalue (22) || || || || || || || || || || || || Poisheitettyjä määriä koskeva arvio yhteensä (16)

Purkamis-/jälleenlaivausilmoitus (*) / (18) kilogrammoina tai käytetty yksikkö: vastaa …………….. kilogrammaa

|| || || || || || || || || || || || || Allekirjoitus Aluksen päällikkö / Edustaja Π (20) Edustajan nimi ja osoite (tarvittaessa) (21) Edustajan nimi ja osoite (tarvittaessa) (21)

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || ■ || || || ||

(*) Tarpeeton yliviivataan_

Lisäys 3c

Lisäys 4

Maantieteelliset koordinaatit

Kalastusalueet ja kalastuskieltoalueet Senegalissa

Senegal ilmoittaa kalastusalueiden ja alueiden, joilla kalastus ja merenkulku on kielletty, koordinaatit ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa.

Lisäys 5

VMS-VIESTIEN VÄLITTÄMINEN SENEGALISSA

VMS-TIETOJEN MALLI – SIJAINTI-ILMOITUS 

Tieto || Koodi || Pakollinen (O) / Vapaaehtoinen (F) || Sisältö

Tietueen alku || SR || O || Järjestelmätieto, joka osoittaa tietueen alun

Vastaanottaja || AD || O || Viestin osa – Vastaanottaja – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Lähettäjä || FR || O || Viestin osa – Lähettäjä – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Lippuvaltio || FS || O || Viestin osa – Lippuvaltio – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Viestityyppi || TM || O || Viestin osa – Viestityyppi (ENT, POS, EXI)

Radiokutsutunnus (IRCS) || RC || O || Alukseen liittyvä tieto – Aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus (IRCS)

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero || IR || F || Alukseen liittyvä tieto – sopimuspuolen yksilöllinen numero – kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166), jota seuraa numero

Ulkoinen rekisterinumero || XR || O || Alukseen liittyvä tieto – aluksen kyljessä oleva numero (ISO 8859.1)

Leveysaste || LT || O || Aluksen sijaintiin liittyvä tieto – sijainti asteina ja desimaaliasteina +/- DD.ddd (WGS84)

Pituusaste || LG || O || Aluksen sijaintiin liittyvä tieto – sijainti asteina ja desimaaliasteina +/- DD.ddd (WGS84)

Kurssi || CO || O || Aluksen kurssi 360°:n asteikolla

Nopeus || SP || O || Aluksen nopeus solmuina kymmenyksen tarkkuudella

Päivämäärä || DA || O || Aluksen sijaintiin liittyvä tieto – sijainnin kirjaamisen päivä (UTC) (VVVVKKPP)

Tunti || TI || O || Aluksen sijaintiin liittyvä tieto – sijainnin kirjaamisen kellonaika (UTC) (TTMM)

Tietueen loppu || ER || O || Järjestelmätieto, joka osoittaa tietueen lopun

Tietojen välittämisessä käytetään seuraavaa rakennetta:

Käytettyjen kirjasinten on oltava standardin ISO 8859.1 mukaisia

Viestin alku ilmoitetaan kaksinkertaisella vinoviivalla (//) ja kentän koodilla SR.

Jokainen tietoelementti merkitään omalla koodillaan ja erotetaan muista tietoelementeistä kaksinkertaisella vinoviivalla (//).

Kentän koodi ja tieto erotetaan yksinkertaisella vinoviivalla (/).

Viestin loppu ilmoitetaan koodilla ER, jota seuraa kaksinkertainen vinoviiva (//).

Vapaaehtoiset tietoelementit lisätään viestin alun ja lopun väliin.

Lisäys 6

Ohjeet kalastustietojen sähköisen raportointijärjestelmän (Electronic Reporting System, ERS-järjestelmä) täytäntöönpanoa varten

1. Yleiset säännökset

(1) Kaikilla unionin kalastusaluksilla on oltava sen ajan, kun alus on Senegalin kalastusalueella, sähköinen järjestelmä, jäljempänä ’ERS-järjestelmä’, jolla voidaan kirjata ja toimittaa kalastustoimintaa koskevat tiedot, jäljempänä ’ERS-tiedot’.

(2) Jos EU:n aluksella ei ole ERS-järjestelmää tai jos kyseinen järjestelmä ei toimi, alus ei saa siirtyä Senegalin vesille kalastamaan.

(3) ERS-tiedot toimitetaan aluksen lippuvaltion menettelyjä noudattaen, eli ne lähetetään ensin lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle, joka varmistaa niiden automaattisen toimittamisen Senegalin kalastuksenvalvontaviranomaisille (Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches, DPSP).

(4) Lippuvaltio ja Senegal varmistavat, että niiden kalastuksenseurantakeskuksilla on tietotekniikkalaitteet ja -ohjelmistot, jotka tarvitaan ERS-tietojen automaattiseen toimittamiseen XML-muodossa, ja että ne noudattavat menettelyä, jolla ERS-tiedot kirjataan ja tallennetaan koneellisesti luettavissa olevassa muodossa vähintään kolmen vuoden ajan.

(5) ERS-tietojen toimittamisessa käytetään Euroopan komission EU:n puolesta hallinnoimia sähköisiä viestintävälineitä (DEH eli Data Exchange Highway).

(6) Lippuvaltio ja Senegal nimittävät kumpikin ERS-yhteyshenkilön.

(a) ERS-yhteyshenkilö nimetään vähintään kuuden (6) kuukauden ajaksi.

(b) Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus ja Senegalin kalastuksenseurantakeskus toimittavat toisilleen ennen ERS-järjestelmän käyttöönottoa ERS-yhteyshenkilönsä yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, faksi, sähköposti).

(c) Kaikista ERS-yhteyshenkilön yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

2. ERS-tietojen laatiminen ja toimittaminen

(1) Unionin kalastusalusten on

(a) ilmoitettava päivittäin ERS-tiedot jokaiselta Senegalin vesillä vietetyltä päivältä;

(b) kirjattava kunkin kalastustoimen osalta lajikohtaisesti, kuinka paljon kalaa on pyydetty kohdelajina tai sivusaaliina tai heitetty pois;

(c) kirjattava kunkin Senegalin myöntämässä kalastusluvassa eritellyn lajin osalta myös se, että saaliita ei ole saatu;

(d) yksilöitävä kukin laji FAO:n kolmikirjaimisella koodilla;

(e) ilmoitettava määrät kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä;

(f) kirjattava ERS-tietoihin kunkin lajin osalta jälleenlaivatut ja/tai puretut määrät;

(g) kirjattava ERS-tietoihin joka kerran, kun Senegalin vesille tullaan (viesti COE) tai niiltä lähdetään (viesti COX), tieto, jossa eritellään kunkin Senegalin myöntämässä kalastusluvassa eritellyn lajin osalta määrät, jotka aluksella ovat kullakin tulo- ja lähtökerralla;

(h) toimitettava päivittäin ERS-tiedot lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle 1 kohdan 4 alakohdassa tarkoitetussa muodossa viimeistään klo 23.59 (UTC).

(2) Kirjattujen ja toimitettujen ERS-tietojen paikkansapitävyydestä vastaa aluksen päällikkö.

(3) Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus lähettää ERS-tiedot heti automaattisesti Senegalin kalastuksenseurantakeskukselle.

(4) Senegalin kalastuksenseurantakeskus vahvistaa ERS-tietojen saannin vastaamalla viestiin ja käsittelee kaikkia ERS-tietoja luottamuksellisina.

3. Toimintahäiriö aluksen ERS-järjestelmässä ja/tai ERS-tietojen toimittamisessa aluksen ja lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen välillä

(1) Lippuvaltio ilmoittaa viipymättä lippunsa alla purjehtivan aluksen päällikölle ja/tai omistajalle tai tämän edustajalle kaikista alukselle asennetun ERS-järjestelmän teknisistä toimintahäiriöistä tai siitä, ettei ERS-tietojen lähettäminen aluksen ja lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen välillä onnistu.

(2) Lippuvaltio ilmoittaa Senegalille havaitusta häiriöstä ja toteutetuista korjaavista toimista.

(3) Jos aluksen ERS-järjestelmä on epäkunnossa, päällikön ja/tai omistajan on varmistettava, että ERS-järjestelmä korjataan tai vaihdetaan 10 päivän kuluessa. Jos alus käy välisatamassa näiden 10 päivän kuluessa, se ei saa jatkaa kalastustoimintaansa Senegalin vesillä ennen kuin sen ERS-järjestelmä on täysin toimiva, paitsi jos Senegal antaa tähän luvan.

(a) Kalastusalus saa lähteä satamasta ERS-järjestelmänsä teknisen häiriön jälkeen vasta kun sen ERS-järjestelmä toimii jälleen lippuvaltiota ja Senegalia tyydyttävällä tavalla tai

(b) ennen kun se saa lippuvaltion luvan. Viimeksi mainitussa tapauksessa lippuvaltio tiedottaa Senegalille päätöksestään ennen aluksen lähtöä.

(4) Kaikkien EU:n alusten, joiden ERS-järjestelmä on epäkunnossa niiden toimiessa Senegalin vesillä, on lähetettävä päivittäin ja viimeistään klo 23.59 (UTC) kaikki ERS-tiedot lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle jollakin muulla käytettävissä olevalla sähköisellä viestintävälineellä, joka on myös Senegalin kalastuksenseurantakeskuksen käytettävissä.

(5) Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on toimitettava Senegalin kalastuksenseurantakeskukselle ERS-tiedot, joita ei ole voitu toimittaa Senegalille ERS-järjestelmällä, koska järjestelmä on epäkunnossa, jossakin muussa sähköisessä muodossa, josta on sovittu yhteisesti. Tämä vaihtoehtoinen lähetys on etusijalla, koska tavallisesti sovellettavia lähettämisen määräaikoja ei välttämättä voida noudattaa.

(6) Jos Senegalin kalastuksenseurantakeskus ei saa ERS-tietoja kolmen päivän kuluessa, Senegal voi määrätä aluksen palaamaan heti Senegalin nimeämään satamaan tutkintaa varten.

4. Kalastuksenseurantakeskuksen laiminlyönti – Senegalin kalastuksenseurantakeskus ei saa ERS-tietoja

(1) Jos kalastuksenseurantakeskus ei saa ERS-tietoja, sen ERS-yhteyshenkilö ilmoittaa asiasta viipymättä toisen kalastuksenseurantakeskuksen ERS-yhteyshenkilölle ja toimii tarvittaessa yhteistyössä ratkaisun löytämiseksi.

(2) Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus ja Senegalin kalastuksenseurantakeskus sopivat yhdessä ennen ERS-järjestelmän käyttöönottoa vaihtoehtoisista sähköisistä viestintävälineistä, joita käytetään ERS-tietojen toimittamiseksi, jos kalastuksenseurantakeskus laiminlyö niiden toimittamisen, ja ne ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista muutoksista.

(3) Jos Senegalin kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa, ettei ERS-tietoja ole saatu, lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on yksilöitävä ongelman syyt ja toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on ilmoitettava Senegalin kalastuksenseurantakeskukselle ja EU:lle tuloksista ja toteutetuista toimenpiteistä 24 tunnin kuluessa laiminlyönnin havaitsemisesta.

(4) Jos ongelman ratkaiseminen kestää kauemmin kuin 24 tuntia, lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on toimitettava viipymättä puuttuvat ERS-tiedot Senegalin kalastuksenseurantakeskukselle käyttäen jotakin 3 kohdan 5 alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoista sähköistä keinoa.

(5) Senegal ilmoittaa asiasta toimivaltaisille yksiköilleen, jottei EU:n alusten katsottaisi rikkoneen määräyksiä tilanteessa, jossa Senegalin kalastuksenseurantakeskus ei ole toimittanut tietoja toisen kalastuksenseurantakeskuksen laiminlyönnin vuoksi.

5. Kalastuksenseurantakeskuksen huoltotoimet

(1) Kalastuksenseurantakeskuksen suunnitelluista huoltotoimista (huolto-ohjelma), jotka voivat vaikuttaa ERS-tietojen vaihtoon, on ilmoittava toiselle kalastuksenseurantakeskukselle vähintään 72 tuntia etukäteen, ja samalla on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava huoltotöiden päivämäärä ja kesto. Tiedot huoltotoimista, joita ei ollut suunniteltu, on ilmoitettava mahdollisimman pian toiselle kalastuksenseurantakeskukselle.

(2) Huoltotoimien aikana ERS-tietojen lähettäminen voi odottaa siihen saakka, kun järjestelmä on uudelleen toiminnassa. Asianomaiset ERS-tiedot lähetetään tällöin heti huoltotöiden jälkeen.

(3) Jos huoltotoimet kestävät yli 24 tuntia, ERS-tiedot lähetetään toiselle kalastuksenseurantakeskukselle käyttäen jotakin 3 kohdan 5 alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoista sähköistä viestintävälinettä.

(4) Senegal ilmoittaa asiasta toimivaltaisille yksiköilleen, jottei EU:n alusten katsottaisi rikkoneen määräyksiä tilanteessa, jossa ERS-tietoja ei lähetetä kalastuksenseurantakeskuksen huoltotoimien vuoksi.

Lisäys 7

YHTEYSTAHOT SENEGALISSA

1. DPM

Osoite: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

Sähköposti:infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com

Puhelin: + 221 338230137

Faksi: + 221 338214758

2. Kalastuslupahakemukset

Osoite: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

Sähköposti:infos@dpm.sn; cjpmanel@gmail.com

Puhelin: + 221 338230137

Faksi: + 221 338214758

3. Kalastuksenvalvontaviranomaiset (Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches, DPSP) sekä ilmoitukset alueelle tulosta ja sieltä poistumisesta

Kalastuksenseurantakeskuksen nimi (kutsutunnus): Papa Sierra

Radio:

            VHF: F1 kanava 16 ; F2 kanava 71

            HF: F1 5.283 MHZ ; F2 7.3495 MHZ

Osoite:

Sähköposti: crrsdpsp@gmail.com

Sähköposti (vaihtoehtoinen): surpeche@hotmail.com

Puhelin: + 221 338602465

Faksi: + 221 338603119

4. Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye (CRODT)

Osoite: Pôle de Recherches de Hann Sis au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

Sähköposti: massal.fall@gmail.com

Puhelin: + 221 773339289 / 776483936

Faksi: + 221 338328265

           

LIITE III Erityiset edellytykset, jotka liittyvät Euroopan komission valtuuksiin hyväksyä tiettyjä sopimuksen muutoksia

1.           Euroopan komission valtuuksiin hyväksyä sopimuksen 7 artiklalla perustetun sekakomitean pöytäkirjaan tekemät muutokset sovelletaan tämän liitteen 2–5 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä.

2.           Pöytäkirjaan tehdyt muutokset koskevat seuraavia kysymyksiä:

a)      kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen pöytäkirjan 6 ja 7 artiklan mukaisesti;

b)      päätös pöytäkirjan 4 artiklan mukaisen alakohtaisen tuen yksityiskohtaisista säännöistä;

c)      tekniset erittelyt ja yksityiskohtaiset säännöt, jotka kuuluvat sekakomitean toimivaltaan pöytäkirjan liitteen mukaisesti.

3.           Sekakomiteassa unioni

a)      pyrkii saavuttamaan yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa asetetut unionin tavoitteet;

b)      noudattaa yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2012 annettuja neuvoston päätelmiä;

c)      edistää kantoja, jotka ovat sopusoinnussa alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymien asiaankuuluvien sääntöjen kanssa.

4.           Kun sekakomitean kokouksessa on määrä hyväksyä 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia koskeva päätös, on toteutettava tarvittavat toimet, jotta unionin puolesta esitettävässä kannassa otetaan huomioon viimeisimmät tilastolliset, biologiset ja muut asiaankuuluvat Euroopan komissiolle toimitetut tiedot.

Tätä varten ja näiden tietojen pohjalta komission yksiköt toimittavat neuvostolle tai sen valmisteluelimille käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi riittävän ajoissa ennen sekakomitean asianomaista kokousta asiakirjan, jossa esitetään ehdotetun unionin kannan yksityiskohdat, jäljempänä ’valmisteleva asiakirja’.

Siltä osin kuin on kyse 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista kysymyksistä, neuvosto hyväksyy suunnitellun unionin kannan määräenemmistöllä. Muissa tapauksissa valmistelevassa asiakirjassa suunniteltu unionin kanta katsotaan hyväksytyksi, jollei jäsenvaltioiden määrävähemmistö vastusta sitä neuvoston valmisteluelimen kokouksessa tai 20 päivän kuluessa valmistelevan asiakirjan vastaanottamisesta sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin. Jos tällainen vastustaminen esitetään, asia saatetaan neuvoston käsiteltäväksi.

Jos myöhempien kokousten kuluessa, mukaan lukien paikalla järjestettävät kokoukset, on mahdotonta päästä yhteisymmärrykseen siitä, että unionin kannassa otetaan huomioon uusia seikkoja, asia siirretään neuvoston tai sen valmisteluelinten käsiteltäväksi.

5.           Euroopan komissio toteuttaa hyvissä ajoin kaikki sekakomitean päätöksen noudattamisen edellyttämät toimet, mukaan lukien tarvittaessa asianomaisen päätöksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja tämän päätöksen täytäntöönpanon mahdollisesti edellyttämien ehdotusten toimittaminen.

[1]               Tarvittaessa kalastusalue voidaan määrittää sen monikulmion rajat määrittävillä koordinaateilla, jossa kalastus on sallittu. Senegalin viranomaiset toimittavat kyseiset koordinaatiot Euroopan komissiolle ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa.

[2]               Tätä säännöstä tarkastellaan uudelleen sen jälkeen kun pöytäkirjaa on sovellettu yksi vuosi.

[3]               Rauhoitusaikaa ja muita teknisiä säilyttämistoimenpiteitä arvioidaan sen jälkeen kun pöytäkirjaa on sovellettu yksi vuosi, ja yhteisen tieteellisen työryhmän suosituksesta voidaan tehdä mukautuksia kantojen tila huomioon ottaen.

[4]               Asetuksen (EU) N:o 404/2011 liitteessä X annetaan EU:n kalastusalusten päälliköille ohjeet tarvittavien tietojen kirjaamisesta kalastuspäiväkirjaan.