52014DC0910

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Komission työohjelma 2015 Uusi alku /* COM/2014/0910 final */


JOHDANTO

Kun nykyinen komissio valittiin tehtäväänsä, se sitoutui saamaan aikaan muutoksen: tekemään eri asioita eri tavalla. Kansalaiset odottavat EU:lta vastausta suuriin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin, joita ovat korkea työttömyys, hidas talouskasvu, julkisen velan suuri määrä, investointivaje ja kilpailukyvyn puute globaaleilla markkinoilla. Lisäksi he haluavat EU:n puuttuvan vähemmän niihin asioihin, jotka jäsenvaltiot voivat hoitaa paremmin kansallisella ja paikallisella tasolla. He myös odottavat EU:n olevan avoimempi ja ottavan paremmin vastuuta siitä, mitä se tekee ja miten se sen tekee.

Tämä komissio on vakaasti päättänyt edistää muutosta ja tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa varmistaakseen, että muutos toteutuu. Tästä syystä se keskittyy ”isoihin asioihin”, kuten työllisyyteen ja kasvuun puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin poliittisiin suuntaviivoihin[1] sisältyvien kymmenen painopisteen mukaisesti. Se ei esitä ehdotuksia, jotka eivät edistä näiden painopisteiden saavuttamista. Lisäksi se soveltaa politiikan suunnantarkistuksen periaatetta[2] ja poistaa pöydältään sellaiset vireillä olevat ehdotukset, jotka eivät vastaa uusia tavoitteita tai jotka eivät etene. Komissio haluaa kaikkien toimielinten keskittyvän siihen, millä on merkitystä.

Tämä on komission poliittinen sitoumus, ja sen pohjalta halutaan toimia myös Brysselin ulkopuolella kaikkialla EU:ssa, jotta voidaan vahvistaa EU:n kansalaisten uskoa ja saavuttaa jälleen heidän luottamuksensa. Kansalaiset arvioivat komission sitoutumista ja sen saavuttamia tuloksia sen perusteella, millaisia parannuksia he näkevät omassa elämässään. Komissio ehdotti toimikautensa ensimmäisen kuukauden aikana merkittävää työllisyys-, kasvu- ja investointipakettia[3]. Pakettiin sisältyy uusi investointiohjelma, jolla strategisille aloille suunnataan yli 315 miljardin euron lisäinvestoinnit seuraavien kolmen vuoden aikana. Jatkossa on tarkoitus toimia samaan tapaan.

Tässä työohjelmassa mainitut ehdotukset on valittu, koska komissio uskoo, että niillä voidaan edistää työllisyyttä, kasvua ja investointeja, mistä koituu kansalaisille konkreettista hyötyä ensi vuonna. Tässä työohjelmassa sitoudutaan asioihin, jotka toteutetaan vuonna 2015. Tulevissa työohjelmissa ehdotetaan muita toimia kymmenen painopisteen saavuttamiseksi. Näistä joitakin aletaan valmistella jo vuonna 2015.

Suurin vaikutus EU:n tämänhetkisiin tapahtumiin ja siihen, millaisen arvosanan kansalaiset antavat EU:lle, on kuitenkin voimassa olevalla lainsäädännöllä ja käynnissä olevilla ohjelmilla. Välittömät huolenaiheet liittyvät voimassa oleviin sääntöihin. Tästä syystä komissio on ottanut poliittiseksi tavoitteekseen keventää sääntelytaakkaa säilyttäen kuitenkin sosiaalisen suojelun, terveyden suojelun ja ympäristönsuojelun sekä kuluttajan valintamahdollisuudet korkealla tasolla. Sääntöjä tarkistamalla pyritään varmistamaan, että ne edistävät työllisyyden ja kasvun ohjelmaa lisäämättä tarpeettomasti byrokratiaa tai hallinnollista taakkaa ja että niillä saadaan aikaan kansalaisten odottamat tulokset. Jos säännöt ovat vanhentuneita tai ristiriidassa komission painopisteiden kanssa, niitä muutetaan tai parannetaan. Tarpeeton byrokratia poistetaan. Jos voimassa olevat säännöt ovat järkeviä ja edistävät tavoitteiden saavuttamista, komissio pyrkii aktiivisesti varmistamaan niiden asianmukaisen soveltamisen, täytäntöönpanon ja valvonnan, jotta niistä on todellista hyötyä kansalaisille. Työllisyyden ja kasvun edistämisessä hyödynnetään muita käytettävissä olevia välineitä, erityisesti EU:n talousarviota, joka on jäsenvaltioihin ja alueille kohdistuvien järkevien investointien tärkein väline.

Tämä on muutosohjelma. Se on syntynyt tarpeesta ohjata EU jälleen kasvun tielle, jotta Euroopan sosiaalinen malli ja terveellinen ympäristö saadaan säilymään tuleville polville.

Se on myös kehotus uudistaa Euroopan parlamentin ja neuvoston työskentelytapoja. Komissio haluaa tehdä parlamentin ja neuvoston kanssa yhteistyötä määritelläkseen tärkeimmät kaikille kolmelle toimielimelle yhteiset painopisteet ja nopeuttaakseen niitä koskevaa päätöksentekoa, jotta kansalaiset saisivat kokea komission ehdotusten myönteiset vaikutukset mahdollisimman pian. Jäsenvaltioihin, kansallisiin parlamentteihin, alueisiin ja kuntiin luodaan tiiviimpi kumppanuussuhde, jotta voidaan parantaa nykyisten politiikkojen täytäntöönpanoa ja paikan päällä toteutettavien toimien tehokkuutta aloilla, jotka ulottuvat rakenne- ja investointirahastojen käytöstä ympäristöpolitiikkaan ja sisämarkkinoista kuluttajan oikeuksiin.

Luottamuksen palauttaminen edellyttää, että muutos on näkyvä[4] ja vaikuttaa nopeasti. Tällä työohjelmalla ja sillä, että se toteutetaan vuoden 2015 aikana, on määrä todistaa, että asiat tehdään nyt eri tavalla.

***

Tässä työohjelmassa esitetään vuodelle 2015 kohdennetut toimet. Siinä ei selitetä yksityiskohtaisesti, mitä komissio aikoo tehdä toimikautensa seuraavina neljänä vuotena, vaikka valmisteluja aletaankin tehdä esimerkiksi monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistusta silmällä pitäen. Liitteessä I esitetään ne poliittisten suuntaviivojen tärkeimpiin painopisteisiin perustuvat uudet aloitteet, joihin komissio aikoo keskittää toimensa vuonna 2015.

Tätä työohjelmaa valmistellessaan komissio on tutkinut kaikki ehdotukset, jotka tällä hetkellä odottavat Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä.[5] Komissio katsoo politiikan suunnantarkistuksen olevan tärkeä osa sen poliittista vastuuta: pöytä on raivattava, jotta aika ja energia voidaan käyttää niihin ehdotuksiin, joilla on suurin vaikutus työllisyyteen ja kasvuun ja joilla on hyvät edellytykset tulla hyväksytyiksi lähitulevaisuudessa.

Komissio on tarkastellut ehdotuksia, joiden käsittelyn se haluaa jatkuvan aina hyväksymiseen saakka, sekä ehdotuksia, joita aiotaan muuttaa vastaamaan kymmentä painopistettä tai joita ehdotetaan peruttaviksi. Komissio on edelleen sitoutunut vahvasti moniin niistä tavoitteista, joihin nyt peruttavaksi ehdotettavilla ehdotuksilla pyrittiin. Ehdotuksista ei kuitenkaan ole mitään hyötyä, jos ne juuttuvat neuvottelupöydälle, jos ne jäävät jälkeen tilanteen kehityksestä tai jos ne vesitetään neuvotteluissa niin pahasti, että niillä ei enää voida saavuttaa alkuperäistä tavoitetta. Joissakin tapauksissa komissio ehdottaa ehdotusten perumista, jotta ne voidaan myöhemmin korvata kunnianhimoisemmilla ehdotuksilla tai muokata vastaamaan paremmin komission kymmentä painopistettä. Toisissa tapauksissa yhteiskunnassa on tapahtunut muutoksia komission alkuperäisen ehdotuksen tekemisen jälkeen. Liitteessä II esitetään ehdotukset, jotka on tarkoitus perua (tai joita on tarkoitus muuttaa). Komissio odottaa Euroopan parlamentin ja neuvoston näkemyksiä näistä ehdotuksista ennen niiden perumista.

Työohjelma heijastaa myös komission sitoutumista sääntelyn parantamiseen. Tämä tavoite on keskeisellä sijalla sääntelyn toimivuutta koskevassa komission ohjelmassa, jonka tarkoituksena on byrokratian vähentäminen ja sääntelyn keventäminen. Siihen sisältyvät, liitteessä III luetellut toimet – lainsäädännön muuttaminen, toimivuustarkastukset ja arvioinnit – ovat komission työskentelyn ytimessä. Yksinkertaistamistoimia käynnistetään esimerkiksi yhteisen maatalouspolitiikan alalla. Työskentelyssä keskitytään myös äskettäisen finanssipalvelu-uudistuksen, yhteisen kalastuspolitiikan ja EU:n rakenne- ja investointirahastoja koskevien sääntöjen täytäntöönpanon sujuvaan käynnistämiseen. Tämä edellyttää koordinointia kaikilla tasoilla sekä kaikkien sidosryhmien osallistumista – verkostojen rakentamista ja kokemusten ja parhaiden käytänteiden jakamista eri politiikanaloilla.

Liitteessä IV luetellaan säädökset, joita aletaan soveltaa vuonna 2015. Tarkoituksena on tiedottaa kansalaisille ja yrityksille paremmin, milloin EU:n lainsäädäntö tulee voimaan.

***

1. Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin

Komission uusi talousnäkemys perustuu kolmeen päälinjaan: investointien vauhdittamiseen, rakenneuudistusten jatkamiseen ja finanssipoliittiseen vastuuseen. Komissio on tiiviissä yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa ehdottanut tärkeää investointiohjelmaa[6], jolla annetaan uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin Euroopassa. Uusiin investointeihin saadaan lisärahoitusta uudesta Euroopan strategisten investointien rahastosta. Lisäksi varmistetaan rahoituksen vaikutus reaalitalouteen luomalla uskottava hankejatkumo ja laajentamalla ja helpottamalla teknisen avun saatavuutta.

Uuden rahaston perustamisen lisäksi edistetään edelleen innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttöä (esimerkiksi lainat ja takaukset avustusten sijasta). Näin pyritään lisäämään EU:n rakenne- ja investointirahastojen vaikutusta vuosina 2014–2020. Tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa tällaisten välineiden käyttö uudella ohjelmakaudella.

Muissa toimenpiteissä keskitytään parantamaan liiketoimintaympäristöä, poistamaan investointeja haittaavat sääntely- ja muut esteet ja vahvistamaan sisämarkkinoita entisestään. Komissio esittää useita tämän lähestymistavan pikaista toteuttamista koskevia ehdotuksia ja tarkastelee tarkemmin voimassa olevia valtiontukisääntöjä.

Kaikki vuosia 2014–2020 koskeviin EU:n rakenne- ja investointirahastoihin liittyvät kumppanuussopimukset on nyt hyväksytty ja jäljellä olevia toimintaohjelmia viimeistellään, joten investointien pitäisi alkaa vaikuttaa Eurooppa 2020 -strategian[7] älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeviin tavoitteisiin vuonna 2015. Uudesta koheesiopolitiikasta, joka pohjautuu tukevasti eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja EU:n talouden ohjaus- ja hallintaprosessiin, on tullut julkisten investointien tärkein lähde useissa jäsenvaltioissa.

EU:n talousarvion työllisyyttä, kasvua ja investointeja edistävien vaikutusten maksimoinnilla sekä uudelleen heränneellä tietoisuudella siitä, että julkisten varojen käyttöä on parannettava, on merkitystä myöhemmin komission toimikaudella, kun pohditaan monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistusta ja valmistellaan vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevaa pakettia.

Komissio tarkistaa EU:n kauppa- ja investointipoliittista strategiaa keskittyen erityisesti siihen, miten se vaikuttaa työllisyyteen ja kasvuun. EU:n kauppa- ja investointiyhteyksien vahvistaminen maailman uusiin kasvukeskuksiin on elintärkeää EU:n työllisyyden, kasvun ja tuottavuuden tehostamisen kannalta, mutta se vaikuttaa merkittävästi myös EU:n naapuruus- ja kehityspolitiikkoihin sekä EU:n osallistumiseen kansainvälisten rahoituslaitosten toimintaan.

Jäsenvaltioilla on edessään hankala haaste: miten saada enemmän ihmisiä töihin ja miten varmistaa, että työntekijöillä on taidot, joita eteneminen ja tulevaisuuden työtapoihin mukautuminen edellyttävät. Komissio esittää toimenpidepaketin, jolla tuetaan näitä pyrkimyksiä työmarkkinoille pääsyn edistämiseksi ja taitojen lisäämiseksi.

Huolellisesti laaditulla EU:n lainsäädännöllä ja sen tehokkaalla täytäntöönpanolla voidaan vaikuttaa merkittävästi työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin. Ekoteollisuus ja ekoinvestoinnit muodostavat tällä hetkellä kolmanneksen vihreän teknologian maailmanmarkkinoista, joiden arvo on biljoona euroa. Markkinoiden arvon odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Kiertotalouden edistämistä koskeva tarkistettu ehdotus vahvistaa tätä suuntausta ja hyödyttää näin osaltaan vihreää kasvua. Tällä alalla on tärkeää sopia yhteisistä tavoitteista ja niiden saavuttamisen vaatimasta kunnianhimoisuudesta. Jäsenvaltioille ei kuitenkaan pidä antaa liian tiukkoja ohjeita siitä, miten tulokset saavutetaan. Tällä tavoin ehdotukset saadaan helpommin muutettua konkreettisiksi toimiksi jäsenvaltioissa.

EU:lla on erittäin kehittynyt sääntelyjärjestelmä. Entistä tarmokkaampi keskittyminen täytäntöönpanoon ja yhteisvaikutusten etsimiseen olemassa olevien säädösten väliltä voisi tuottaa nopeita tuloksia ja synnyttää uusia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja kasvua. Komissio tarkistaa olemassa olevaa lainsäädäntöä varmistaakseen, että se vastaa tarkoitustaan. Lisäksi tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että EU:n nykyisen lainsäädännön tarjoama kasvupotentiaali käytetään mahdollisimman tarkoin hyväksi. Tämä on komission työskentelyssä etusijalla monilla aloilla, joista esimerkkeinä voidaan mainita maatalous, kalastus, tulliasiat, rahoituspalvelut ja sisämarkkinat.

2. Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat

Digitaalisilla sisämarkkinoilla, jotka tukevat työllisyyttä, kasvua, innovointia ja sosiaalista kehitystä, on keskeinen rooli luotaessa uutta dynaamisuutta koko Euroopan talouteen. Kaikki talouden ja yhteiskunnan alat ovat siirtymässä digitaaliaikaan. Euroopan on oltava tämän digitaalisen vallankumouksen etulinjassa kansalaistensa ja yritystensä puolesta. Digitalisaatiota haittaavat seikat haittaavat myös työllisyyttä, vaurautta ja kehitystä.

Komissio valmistelee strategiaa, jossa eritellään turvallisten, luotettavien ja dynaamisten digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattamisen suurimmat haasteet. Strategiassa keskitytään seuraaviin kuuteen päälinjaan: uskon ja luottamuksen lisääminen, rajoitusten poistaminen, saatavuuden ja liitettävyyden varmistaminen, digitaalitalouden rakentaminen, digitaalisen yhteiskunnan edistäminen ja investoiminen tieto- ja viestintäteknologian maailmanluokan tutkimukseen ja innovointiin.

Komissio pyrkii osana digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa strategiaa saattamaan vuonna 2015 päätökseen käynnissä olevat toimielintenväliset neuvottelut ehdotuksista, jotka koskevat esimerkiksi yhteistä eurooppalaista tietosuojauudistusta ja Euroopan yhteen liittämisestä annettavaa asetusta. Se ehdottaa myös uusia lainsäädännöllisiä ja muita aloitteita, joilla digitaalisten sisämarkkinoiden kunnianhimoisuus nostetaan tasolle, jota nykyisiin haasteisiin vastaaminen vaatii. Tässä yhteydessä komissio muun muassa täydentää televiestinnän sääntely-ympäristöä, päivittää tekijänoikeussäännöistä ja audiovisuaalisista mediapalveluista annettua lainsäädäntöä, yksinkertaistaa verkko-ostoksia ja digitaalista kaupankäyntiä koskevia kuluttajasääntöjä, helpottaa sähköistä kauppaa, parantaa tietoverkkoturvallisuutta ja ottaa digitalisaation huomioon kaikilla politiikanaloilla.

 

3. Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

Luotettava ja kohtuuhintainen energia on kaikkien osapuolten tärkein tavoite. Komissio hyväksyy energiaunionin strategiakehyksen, jossa esitetään keskeisiä toimia, joilla varmistetaan energian toimitusvarmuus, vähennetään riippuvuutta energiantuonnista kolmansista maista, yhdistetään kansallisia markkinoita ja parannetaan edelleen kuluttajien osallistumista, lisätään energiatehokkuutta[8], pyritään energiapaletin vähähiilisyyteen ja edistetään tutkimusta ja innovaatioita energia-alalla.

EU on etulinjassa myös globaalissa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan. Komissio esittää EU:n linjaukset ja odotukset valmisteltaessa ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) osapuolikonferenssia, joka järjestetään Pariisissa vuoden 2015 lopussa. Se alkaa myös laatia lainsäädäntöehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapaketin täytäntöönpanemiseksi.

Lisäksi jatketaan toimia, joilla parannetaan sellaisten toisiinsa liitettyjen, turvallisten ja varmojen liikennepalvelujen sääntelykehystä, jotka aiheuttavat vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä.

4. Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollisuuspohja

Sisämarkkinat ovat Euroopan parhaita valtteja – niiden tarjoamaa potentiaalia on hyödynnettävä aiempaa tehokkaammin, jotta voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla sekä luoda työpaikkoja. Komissio esittelee sisämarkkinastrategian, jossa esitetään uusia lähestymistapoja potentiaalin käyttöön saamiseksi.

Sisämarkkinat ovat luoneet perustan myös Euroopan teolliselle vahvuudelle ja tuotantokyvylle, joita on kasvatettava edelleen. Toimissa tärkeällä sijalla ovat infrastruktuuriin, pk-yrityksiin ja markkina-arvoltaan keskisuuriin yrityksiin (mid-cap) tehtävien investointien edistäminen, sääntely-ympäristön parantaminen ja yritysten auttaminen innovoinnissa. Näihin tavoitteisiin pyritään esimerkiksi Horisontti 2020 -ohjelman tuella. Ilmailualalla on merkittäviä haasteita. Komissio tarkastelee mahdollisuuksia parantaa alan toimintaolosuhteita kehittämällä sen kilpailukykyä.

Komissio haluaa auttaa jäsenvaltioita vähentämään työttömyyttä rakenneuudistuksilla sekä tukemalla työpaikkojen luomista ja työllistymistä edistäviä toimia. Se erittelee tapoja investoida tietoon ja taitoihin kiinnittäen erityistä huomiota kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten nuoriin työttömiin ja pitkäaikaistyöttömiin. Työvoiman liikkuvuuden tukeminen, myös rajatylittävästi, on tärkeää erityisesti niissä tapauksissa, joissa haasteena on jatkuva työvoimapula tai se, että ammattitaidon kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Samalla on tuettava kansallisten viranomaisten roolia vilpin ja väärinkäytösten torjunnassa.

On edelleen tärkeää saattaa loppuun ja panna täytäntöön finanssialan sääntelykehyksen merkittävä tarkistus, jolla vastataan rahoituskriisiin. Tähän sisältyy muun muassa uusien pankkivalvonta- ja kriisinratkaisusääntöjen täytäntöönpano. Sääntelykehystä lujitetaan edelleen ehdotuksella, jolla parannetaan kriisinhallintaa ja ‑ratkaisua sellaisissa järjestelmän kannalta merkittävissä yhteisöissä, jotka eivät ole pankkeja. Komissio alkaa pohtia alustavasti, kuinka kuluttajille koituvia etuja voitaisiin lisätä vähittäisrahoituspalvelujen sisämarkkinoiden avulla.

Komissio esittää toimintasuunnitelman pääomamarkkinaunionin luomiseksi. Se tarkastelee tapoja vähentää rahoitusmarkkinoiden hajanaisuutta, monipuolistaa talouden rahoituslähteitä, parantaa pk-yritysten rahoituksen saantia ja vahvistaa pääoman rajatylittäviä liikkeitä sisämarkkinoilla, jotta pääomaa voitaisiin käyttää mahdollisimman tuottavasti. Lyhyellä aikavälillä komissio ehdottaa, että Eurooppaan luodaan laadukkaan arvopaperistamisen puitteet, joilla parannetaan pk-yritysten luottotietojen standardointia. Lisäksi se tarkastelee mahdollisuuksia tehdä suunnattua osakeantia koskevista onnistuneista järjestelmistä EU:n laajuisia. Se myös tarkistaa esitedirektiiviä vähentääkseen pk-yritysten hallinnollista taakkaa.

5. Syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto

Talous- ja rahaliiton rakennetta on lujitettava edelleen, jotta voidaan säilyttää kansalaisten luottamus euroon, selviytyä jatkossakin markkinoiden myllerryksestä ja luoda edellytykset pysyville työpaikoille ja kestävälle kasvulle. Tarkistettuaan talouden ohjaus- ja hallintasääntöjä sekä toimia, joilla yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan eurooppalaista ohjausjaksoa, komissio työskentelee nyt talous- ja rahaliiton syventämiseksi ja laatii ehdotuksia toimiksi, joilla tähdätään talousohjaukseen liittyvän määräysvallan yhdistämiseen. Pyrkimystä tuetaan toimilla, joilla annetaan uutta puhtia kaikilla tasoilla käytävälle työmarkkinavuoropuhelulle.

Komissio tunnustaa, että jäsenvaltioilla on toimivalta päättää omasta verotusjärjestelmästään, mutta lisää kuitenkin toimia, joilla torjutaan veronkiertoa ja veropetoksia sekä vastataan tasapuolisuuden toteutumista ja verotuksen avoimuutta koskeviin unionin yhteiskuntien tarpeisiin. Komissio ottaa lähtökohdakseen OECD- ja G20-tasolla tehdyn, veropohjan kaventumiseen ja voitonsiirtoihin liittyvän työn ja laatii sen pohjalta toimintasuunnitelman, joka sisältää EU-tason toimenpiteitä. Tavoitteena on siirtyä järjestelmään, jossa voitot verotetaan siinä maassa, jossa ne on tuotettu (myös digitaalitaloudessa). Tämä edellyttää myös sopimusta yhteisestä yhtenäistetystä yhtiöveropohjasta. Tässä yhteydessä komissio tekee erittäin pian ehdotuksen myös veroviranomaisten välisestä veropäätöksiä koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta rajatylittävissä tilanteissa. Lisäksi se tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa tukeakseen finanssitransaktioveron ja tiukempien rahanpesun torjuntaa koskevien sääntöjen hyväksymistä. Työskentelyä jatketaan myös arvonlisäveron alalla esimerkiksi toteuttamalla toimia verotulovajeen kiinni kuromiseksi.

6. Kohtuullinen ja tasapainoinen vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa

Kaupalla on huomattava vaikutus työllisyyteen ja kasvuun. Yhdysvaltojen kanssa solmittavaa transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuussopimusta (TTIP) koskevien neuvottelujen lisäksi komissio käy aktiivisesti useita kahdenvälisiä neuvotteluja, jotka koskevat vahvaa monenvälistä sitoutumista Maailman kauppajärjestöön (WTO). Komissio on jo toteuttanut toimia TTIP-neuvottelujen avoimuuden parantamiseksi[9], ja se jatkaa työskentelyä sellaisen järkevän ja tasapainoisen sopimuksen aikaansaamiseksi, jolla turvataan eurooppalainen työterveys ja -turvallisuus, sosiaaliturva, tietosuoja ja kulttuurinen moninaisuus.

7. Luottamukseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva oikeusalue

Kansalaiset odottavat EU:lta oikeutta, suojelua, oikeudenmukaisuutta ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista sekä kaikenlaisen syrjinnän tiukkaa vastustamista jatkossakin. Komissio jatkaa tuomioistuimelta pian saatavan ohjauksen valossa toimia, jotka koskevat EU:n tulevaa liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Se tehostaa edelleen rajatylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa sekä oikeudellista yhteistyötä, mistä on hyötyä kansalaisille kaikkialla EU:ssa. Lisäksi se suojaa edelleen EU:n talousarviota petoksilta muun muassa jatkamalla toimia riippumattoman Euroopan syyttäjänviraston perustamiseksi.

Euroopan komissio on vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n yleissopimusta täysimääräisesti kunnioittaen sitoutunut turvaamaan vammaisten yhtäläiset mahdollisuudet. Oikeuksiin sisältyy muun muassa fyysisen ympäristön ja liikennevälineiden, tieto- ja viestintäteknologian ja -järjestelmien sekä muiden toimintojen ja palveluiden esteettömyys.

Komissio on sitoutunut edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa ja mahdollistamaan sen, että useammat naiset voivat päästä työmarkkinoille. Komissio peruu vuonna 2008 tehdyn äitiyslomia koskevan ehdotuksen kuuden kuukauden kuluessa, jos neuvotteluja ei pystytä käynnistämään uudelleen. Näin pystyttäneen omaksumaan uusi lähestymistapa, jossa asiaa tarkastellaan laajemmassa yhteydessä ottaen huomioon nykypäivän yhteiskunnat sekä edistys, jota tällä alalla on jo saavutettu jäsenvaltioiden tasolla.

Komissio tuo käsiteltäväksi Euroopan turvallisuusstrategian, jonka avulla puututaan EU:n sisäistä turvallisuutta koskeviin uhkiin, kuten rajatylittävään rikollisuuteen, tietoverkkorikollisuuteen, terrorismiin, ulkomaalaisiin taistelijoihin ja radikalisoitumiseen, jotta voidaan auttaa EU:ta suojelemaan kansalaisiaan mutta pysymään kuitenkin avoimena maailmalle.

8. Kohti uudenlaista maahanmuuttopolitiikkaa

Komissio laatii Euroopan ulkorajoihin kohdistuvan kasvavan paineen hallitsemiseksi Euroopan muuttoliikestrategiaa, jolla luodaan tasapainoinen ja aiempaa oikeudenmukaisempi ja vastuullisempi lähestymistapa lailliseen muuttoliikkeeseen, jotta EU houkuttelisi lahjakkaita ja ammattitaitoisia muuttajia. Strategia sisältää myös tiukkoja toimenpiteitä laittoman muuttoliikkeen sekä ihmiskaupan ja ihmisten salakuljetuksen torjumiseksi. Muuttoliikkeen hallinnan tehostaminen merkitsee sitä, että vastuuntuntoon ja solidaarisuuteen tukeutuen kytketään EU:n muuttoliikepolitiikka paremmin ulkopolitiikkaan, edistetään sisäistä ja ulkoista yhteistyötä ja tarjotaan suojelua sitä tarvitseville, jotta voidaan välttää sellaiset tragediat, joita Välimerellä tapahtuu toistuvasti.

9. Vahvempi maailmanlaajuinen toimija

Viimeaikaiset tapahtumat ovat nostaneet geopoliittiset haasteet asialistan kärkeen erityisesti EU:n itäisillä ja eteläisillä rajoilla. EU tarvitsee tehokkaan yhteisen ulkopolitiikan, jonka mekanismeilla voidaan ennakoida tapahtumia paremmin ja löytää nopeasti yhteinen ratkaisu. On löydettävä yhteiset vastaukset yhteisiin haasteisiin sekä yhteiset toimet, joilla tartutaan mahdollisuuksiin, joiden täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää yhdessä toimimista. EU:n on tehtävä yhteistyötä turvallisuus- ja puolustusasioissa ja kehitettävä strategisia kumppanuuksiaan. Sen toimintapoliittisten tavoitteiden edistäminen maailmanlaajuisesti edellyttää kaikkien unionin käytettävissä olevien välineiden, myös yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP), johdonmukaista ja yhtenäistä käyttöä sekä ulkoisen ulottuvuuden järjestelmällistä huomioimista sisäisissä politiikoissa.

Komissio ottaa ensisijaiseksi tavoitteekseen edistää vakautta Euroopan rajoilla. Tavoitteen saavuttamisessa on keskeistä tukea naapurimaita, kun ne panevat täytäntöön demokraattisia ja taloudellisia uudistuksia, pitävät yllä oikeusvaltioperiaatetta, vahvistavat talousohjausta ja kilpailukykyä, kehittävät institutionaalisia valmiuksia ja hyvin toimivaa julkista hallintoa sekä lisäävät vaurautta. Komissio tarkistaa Euroopan naapuruuspolitiikkaa ja tekee tulevaisuutta koskevia ehdotuksia. Kuten poliittisissa suuntaviivoissa todetaan, meneillään olevia laajentumisneuvotteluja jatketaan, ja erityisesti Länsi-Balkanin maiden on pidettävä tähtäimessään osallistuminen Euroopan yhdentymiskehitykseen. Seuraavien viiden vuoden aikana EU ei kuitenkaan laajene.

EU:lla on vahvaa näyttöä kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysavun antamisesta eri puolilla maailmaa. Toiminta kattaa ihmisoikeuksien edistämisen kaikissa ulkoisissa toimissa sekä eriarvoisuuteen puuttumisen ja sukupuolten tasa-arvon tukemisen. Unionin kehitysyhteistyöpolitiikkaa on kuitenkin myös mukautettava jatkuvasti kumppanimaiden muuttuviin tarpeisiin, jotta unionin antamat sitoumukset voidaan lunastaa mahdollisimman hyvin. Koska vuosi 2015 on kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi, komissio jatkaa työskentelyä vuoden 2015 jälkeisten kestävän kehityksen tavoitteiden parissa ja alkaa pohtia tulevia (Cotonoun sopimuksen jälkeisiä) suhteitaan kehitysmaihin. Komissio osallistuu myös ebolan torjuntaan. Jatkossakin on tarkoitus maksimoida humanitaarisen avun vaikutukset ja parantaa valmiuksia vastata kriiseihin.

10. Demokraattisen muutoksen unioni

Kansalaiset odottavat parannuksia siihen, mitä EU tekee ja miten se sen tekee. Komissio haluaa olla työskentelynsä suhteen mahdollisimman avoin, ja se tekee yhteistyötä muiden toimielinten kanssa lisätäkseen EU:n toimiin liittyvää vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta. Komissio on antanut uusia sääntöjä, joilla varmistetaan komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä yhteyksiä koskeva täysi avoimuus[10], ja se tekee ehdotuksia pakollista avoimuusrekisteriä koskevaksi toimielinten sopimukseksi, jotta kaikki EU:n toimielimet olisivat avoimia siitä, kenellä on vaikutusta päätöksentekoprosessiin.

Kuten poliittisissa suuntaviivoissa ilmoitetaan, komissio tarkistaa muuntogeenisten organismien (GMO) hyväksymiseen sovellettavaa päätöksentekoprosessia. Tarkoituksena on vastata kansalaisten ja jäsenvaltioiden huoleen siitä, että komissiolla on tällä hetkellä oikeudellinen velvoite vahvistaa muuntogeenisten organismien hyväksyntä myös silloin, jos jäsenvaltioiden selkeä enemmistö vastustaa ehdotusta.

Komissio kehittää sääntelyn parantamiseen tähtäävää välineistöään erityisesti arviointien, vaikutustenarviointien ja julkisten kuulemisten osalta ja määrittelee sääntelyn toimivuutta koskevan ohjelmansa puitteissa lisää uusia toimia. Lainsäädäntöprosessin tehostaminen EU:n tasolla edellyttää, että kaikki toimielimet parantavat sääntelyään. Niinpä komissio tekee ehdotuksen parempaa lainsäädäntöä koskevaksi toimielinten sopimukseksi. Työllisyyttä, kasvua ja investointeja koskevien painopisteiden toteuttamiseksi kaikkien kolmen toimielimen on parannettava yhteistyötään, jotta asiat tulevat tehdyiksi. Komissio ryhtyy Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa parantamaan yhteistä ohjelmasuunnittelua, jonka myötä kaikki tuntisivat painopisteet omikseen, jolloin EU:n asialistaa voitaisiin viedä eteenpäin mahdollisimman tehokkaasti kunnioittaen kuitenkin kunkin toimielimen roolia ja toimivaltaa, joista määrätään perussopimuksissa.

***

Kun vuotta 2015 koskeva työohjelma on hyväksytty, komissio haluaa laatia yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa luettelon ensisijaisista ehdotuksista, joiden käsittelyssä toimielimet sitoutuvat etenemään nopeasti ja joiden pikaisen ja lopullisen hyväksymisen ne sitoutuvat varmistamaan. Tämä koskee erityisesti niitä ehdotuksia, jotka liittyvät suoraan investointialoitteen täytäntöönpanoon. Toimimalla yhdessä voidaan varmistaa, että tällä kertaa asiat ovat toisin.

[1] Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma – Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_fi.pdf).

[2] Ks. Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 39 kohdan toinen alakohta: ”Komissio tarkastelee aina toimikautensa alussa kaikkia ehdotuksia, joiden käsittely on vielä kesken, vahvistaakseen ne poliittisesti tai peruuttaakseen ne ja ottaa asianmukaisesti huomioon parlamentin näkemykset.”

[3] COM(2014) 903 final.

[4] Korostaakseen uuteen komissioon ja tähän työohjelmaan perustuvaa uutta alkua komissio keskittyy vuoden 2015 viestintätoimissaan poliittisten suuntaviivojen kymmeneen painopisteeseen. Ks. toimielimen viestintätoiminnasta monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020 annetun asiakirjan (SEC(2013) 486, 23. syyskuuta 2013) 2.4 kohta.

[5] Edellisten komissioiden jäljiltä on vireillä kaikkiaan 452 ehdotusta.

[6] COM(2014) 903 final.

[7] KOM(2010) 2020 lopullinen.

[8] Komissio tarkistaa energiamerkintädirektiiviä (2010/30/EU) ja tutkii, olisiko nykyisiä sääntöjä syytä muuttaa siten, että direktiivin tavoitteet saavutettaisiin vähemmän rajoittavalla tavalla.

[9] C(2014)9052.

[10] C(2014)9051.

Liite I: Uudet aloitteet

Nro || Otsikko || Aloitetyyppi[1] || Kuvaus soveltamisalasta ja tavoitteista

Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin

1. || Euroopan investointiohjelma: Lainsäädännölliset jatkotoimet || Säädös || Jatkotoimiin kuuluvat Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) perustaminen, yhteistyön edistäminen kansallisten kehityspankkien kanssa ja pk-yritysten rahoituksensaannin parantaminen.

2. || Työmarkkinoille pääsyn ja työllistettävyyden edistäminen || Säädös / muu kuin säädös || Toimenpidekokonaisuudella tuetaan jäsenvaltioiden toimia erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseksi ja ammattitaitoisen työvoiman kouluttamiseksi. Tämä käsittää nuorisotyöllisyysaloitteen toteutuksen seurantatoimenpiteitä, ehdotuksen neuvoston suositukseksi pitkäaikaistyöttömien pääsystä työmarkkinoille ja toimenpiteitä, joilla edistetään ammattitaidon kehittämistä.

3. || Eurooppa 2020 -strategian välitarkistus || Muu kuin säädös || Tavoitteena on parannettu ja ajantasaistettu Eurooppa 2020 -strategia, jossa otetaan huomioon neljän ensimmäisen toteutusvuoden kokemukset ja varmistetaan tuloksellisuus kriisin jälkeisenä eurooppalaisena kasvu- ja työllisyysstrategiana.  Tarkistus toteutetaan äskettäin järjestetyn julkisen kuulemisen jatkotoimena.

Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat

4. || Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva paketti || Säädös / muu kuin säädös || Tavoitteena on varmistaa, että kuluttajilla on rajatylittävä pääsy digitaalisiin palveluihin, luoda yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset ja luoda suotuisat olosuhteet vireälle digitaalitaloudelle ja -yhteiskunnalle. Tämä paketti sisältää muun muassa tekijänoikeussääntöjen päivittämistä koskevan säädösaloitteen ja muita lainsäädäntöehdotuksia.

Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

5. || Energiaunionin strategiakehys || Säädös / muu kuin säädös || Strategiakehys keskittyy energian toimitusvarmuuteen, kansallisten energiamarkkinoiden yhdistämiseen, energian kysynnän vähentämiseen Euroopassa sekä energiapaletin vähähiilisyyteen ja tutkimuksen ja innovaatioiden edistämiseen energia-alalla. Tähän sisältyy EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistaminen osana vuoden 2020 jälkeistä lainsäädäntökehystä.

6. || Pariisin ilmastokokouksen valmisteluja koskeva tiedonanto – monenväliset toimet ilmastonmuutokseen vastaamiseksi || Muu kuin säädös || Tavoitteena on esittää EU:n linjaukset ja odotukset, selittää kumppaneiden tavoitteita vuoden 2015 sopimuksen osalta ja kartoittaa EU:n panosta 24. lokakuuta 2014 annettujen Eurooppa-neuvoston päätelmien perusteella.

Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollisuuspohja

7. || Tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinastrategia || Säädös / muu kuin säädös || Sisämarkkinastrategiaa koskevalla uudistetulla ja kokonaisvaltaisella lähestymistavalla pyritään lisäämään yhdentymistä ja parantamaan vastavuoroista tunnustamista ja standardointia keskeisillä teollisuus- ja palvelualoilla, joilla taloudellinen potentiaali on suurin. Näitä aloja ovat liike-elämän palvelut, rakennusala, vähittäiskauppa, säännellyt ammatit, edistynyt valmistusteknologia ja palvelujen/tavaroiden tarjoaminen yhdessä. Erityisenä painopisteenä ovat pk-yritykset.

8. || Työvoiman liikkuvuuspaketti || Säädös / muu kuin säädös || Paketin tavoitteena on tukea työvoiman liikkuvuutta ja puuttua väärinkäytöksiin koordinoimalla sosiaaliturvajärjestelmiä paremmin, tarkistamalla kohdennetusti lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä ja kehittämällä EURES-verkostoa.

9. || Pääomamarkkinaunioni || Säädös / muu kuin säädös || Kyseessä on toimintasuunnitelma, jolla pyritään parantamaan talouden rahoitusta aiempaa tehokkaammilla markkinalähtöisillä rahoitusinstrumenteilla, myös korkealaatuisen arvopaperistamisen puitteiden kehittämiseksi.

10. || Muiden rahoituslaitosten kuin pankkien kriisinratkaisukehys || Säädös || Ehdotuksen tavoitteena on luoda rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien rahoituslaitosten, kuten keskusvastapuolten, eurooppalainen elvytys- ja kriisinratkaisukehys.

11. || Ilmailupaketti || Säädös / muu kuin säädös || Paketti sisältää tiedonannon, jossa kartoitetaan EU:n ilmailualan haasteita ja toimenpiteitä sen kilpailukyvyn parantamiseksi, sekä Euroopan lentoturvallisuusvirastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 216/2008 tarkistuksen.

Syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto

12. || Talous- ja rahaliiton syventämistä koskeva paketti || Säädös / muu kuin säädös || Paketti sisältää EU:n talouden ohjaus- ja hallintaprosessin uusimpien toimenpiteiden (budjettikuripaketti ja talouspolitiikan ohjauspaketti) tarkistusta koskevia jatkotoimia, tarjoaa kannustimia rakenneuudistuksille ja tehostaa talous- ja rahaliiton ulkoista edustusta.

13. || Ehdotus direktiiviksi, jossa edellytetään pakollista tietojenvaihtoa rajatylittävissä tilanteissa annettavista päätöksistä || Säädös || Ehdotuksella varmistetaan eri jäsenvaltioiden veroviranomaisten välinen tietojenvaihto, joka koskee lainsäädännön etukäteistulkintaa tai soveltamista yksittäistä veronmaksajaa koskevissa rajatylittävissä tilanteissa.

14. || Veronkierron ja veropetosten torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma, johon liittyy tiedonanto maailmanlaajuisten muutosten perusteella uudistetusta lähestymistavasta yhtiöverotukseen sisämarkkinoilla || Muu kuin säädös || Toimintasuunnitelman lähtökohtana on OECD- ja G20-tasolla tehty, veropohjan kaventumiseen ja voitonsiirtoihin liittyvä työ. Toimintasuunnitelma sisältää EU-tason toimenpiteitä, jotta voidaan siirtyä järjestelmään, jossa voitot verotetaan siinä maassa, jossa ne on tuotettu (myös digitaalitaloudessa). Tiedonannolla pyritään vakauttamaan yhtiöveropohjat EU:ssa tasapuolisen verotusympäristön luomiseksi ja käynnistämään uudelleen yhteiseen yhdistettyyn yhtiöveropohjaan tähtäävät toimet.

Kauppa: Kohtuullinen ja tasapainoinen vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa

15. || Kauppa- ja investointistrategia työllisyyden ja kasvun edistämiseksi || Muu kuin säädös || Kyseessä on EU:n kauppapoliittisen strategian kattava uudelleentarkastelu, ja erityisesti huomioidaan sen vaikutukset työpaikkoihin, kasvuun ja investointeihin. Uudelleentarkastelu kattaa kaikki kauppapolitiikan osa-alueet, myös kahdenväliset, useammankeskiset ja monenväliset neuvottelut sekä yksipuoliset toimenpiteet. Strategia sisältää kaikkia näitä osa-alueita koskevat poliittiset linjaukset viideksi seuraavaksi vuodeksi.

Luottamukseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva oikeusalue

16. || Ehdotukset, joilla saatetaan päätökseen EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen || Säädös || Ehdotusten tarkoituksena on mahdollistaa liittymissopimuksen allekirjoittaminen, tekeminen ja täytäntöönpano tuomioistuimelta pian saatavan ohjauksen perusteella.

17. || Euroopan turvallisuusstrategia || Muu kuin säädös || Tiedonannossa ehdotetaan Euroopan turvallisuusstrategiaa kaudeksi 2015–2020, tarkistetaan käynnissä olevia hankkeita ja esitetään uusia hankkeita tulevien uhkien torjumiseksi.

Kohti uudenlaista maahanmuuttopolitiikkaa

18. || Euroopan muuttoliikestrategia || Säädös / muu kuin säädös || Tavoitteena on kehittää uusi lähestymistapa lailliseen muuttoliikkeeseen, jotta EU houkuttelisi lahjakkaita ja ammattitaitoisia muuttajia. Lisäksi pyritään parantamaan muuttoliikkeen hallintaa tehostamalla yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, edistämällä vastuun jakamista ja solidaarisuutta sekä torjumalla laitonta muuttoliikettä ja ihmisten salakuljetusta. Strategia sisältää sinistä korttia eli erittäin päteville työntekijöille myönnettävää unioninlaajuista työlupaa koskevan direktiivin uudelleentarkastelun.

Vahvempi maailmanlaajuinen toimija

19. || Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskeva tiedonanto || Muu kuin säädös || Korkean edustajan ja komission yhteisessä tiedonannossa esitetään Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevan tarkastelun tulokset ja uudet poliittiset linjaukset vuotuisen naapuruuspolitiikkapaketin yhteydessä käynnistettävän kuulemisen perusteella.

20. || Vuoden 2015 jälkeisiä kestävän kehityksen tavoitteita koskeva tiedonanto || Muu kuin säädös || Tiedonannon tavoitteena on muodostaa EU:n yhteinen kanta maailmanlaajuiseen kumppanuuteen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se kattaa sekä rahoituksen että muut täytäntöönpanokysymykset, kansallisen/kansainvälisen ja julkisen/yksityisen rahoituksen, erityyppiset kumppanuudet sekä valvonnan, vastuuvelvollisuusjärjestelyt ja uudelleentarkastelun.

Demokraattisen muutoksen unioni

21. || Ehdotus parempaa lainsäädäntöä koskevaksi toimielinten sopimukseksi || Muu kuin säädös || Ehdotuksella on tarkoitus ajantasaistaa ja vahvistaa parempaa lainsäädäntöä koskevaa yhteisymmärrystä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa.

22. || Ehdotus pakollista avoimuusrekisteriä koskevaksi toimielinten sopimukseksi || Muu kuin säädös || Ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa tehtäväksi toimielinten sopimukseksi lisätään avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta, sillä sen myötä avoimuusrekisteristä tulee pakollinen kaikille edunvalvojille, jotka pyrkivät vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon näissä kolmessa toimielimessä.

23. || Muuntogeenisiä organismeja (GMO) koskevan päätöksentekoprosessin tarkistaminen || Säädös || Tarkistamisen yhteydessä selvitetään, miten sääntöjä voitaisiin muuttaa, jotta varmistettaisiin paremmin jäsenvaltioiden enemmistön näkemyksen huomiointi.

[1] Aloitetyyppi saattaa muuttua vaikutustenarviointiprosessin tulosten perusteella.

Liite III – REFIT-toimet[1]

Nro || Otsikko || Aloitetyyppi / REFIT-tavoite || Kuvaus

Maatalous ja maaseudun kehittäminen

1. || Horisontaalinen toimi, jossa useat yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvät säädökset todetaan vanhentuneiksi || Lainsäädäntöaloite: Kumoaminen || Toimen tarkoituksena on todeta virallisesti, että nämä säädökset ovat vanhentuneet, koska ne ovat menettäneet merkityksensä. Oikeusperustan puuttumisen vuoksi niitä ei kuitenkaan voida kumota.

2. || Naudanlihaa koskevat merkinnät || Arviointi || Arviointi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1760/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta Arvioinnin yhteydessä selvitetään naudanlihan merkitsemistä koskevien sääntöjen vaikutusta lihan toimitusketjuun ja kauppaan sekä kuluttajiin. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

3. || Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (POSEI-ohjelma) Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet || Arviointi || Kertomuksissa, jotka laaditaan Euroopan parlamentille asetuksen (EU) N:o 228/2013 32 artiklan nojalla ja neuvostolle asetuksen (EU) N:o 229/2013 20 artiklan nojalla, arvioidaan unionin syrjäisimpien alueiden (POSEI-ohjelma) ja Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien maatalousalan erityistoimenpiteiden vaikutusta. POSEI-ohjelman arvioinnin jälkeen laaditaan vaikutustenarviointi, jonka yhteydessä alan toimia tarkastellaan tarvittaessa uudelleen. Käynnissä. Tuloksia odotetaan vuonna 2016.

Ilmastotoimet ja energia

4. || Komission direktiivi 2003/66/EY neuvoston direktiivin 92/75/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiankulutuksen osoittamisen osalta annetun direktiivin 94/2/EY muuttamisesta || Lainsäädäntöaloite: Kumoaminen || Direktiivi ei ole enää aiheellinen, koska on hyväksytty uusia delegoituja säädöksiä.

5. || Komission direktiivi 1999/9/EY neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien astianpesukoneiden energiankulutuksen merkinnän osalta ja komission direktiivin 97/17/EY muuttamisesta || Lainsäädäntöaloite: Kumoaminen || Direktiivi ei ole enää aiheellinen, koska on hyväksytty uusia delegoituja säädöksiä.

6. || Direktiivi 96/89/EY neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouksien pesukoneiden energiankulutuksen osoittamisen osalta annetun komission direktiivin 95/12/EY muuttamisesta || Lainsäädäntöaloite: Kumoaminen || Direktiivi ei ole enää aiheellinen, koska on hyväksytty uusia delegoituja säädöksiä.

7. || Regulation of the Supply Agency of the European Atomic Energy Community of 5 May 1960 determining the manner in which demand is to be balanced against the supply of ores, source materials and special fissile materials (EYVL P 32, 11.5.1960, ei saatavilla suomeksi) || Lainsäädäntöaloite: Päivitys / Uudelleentarkastelu || Asetuksen päivitys / uudelleentarkastelu.

8. || Regulation of the Supply Agency of the European Atomic Energy Community amending the rules of the Supply Agency of 5 May 1960 determining the manner in which demand is to be balanced against the supply of ores, source materials and special fissile materials (EYVL L 193 25.7.1975, ei saatavilla suomeksi) || Lainsäädäntöaloite: Päivitys / Uudelleentarkastelu || Asetuksen päivitys / uudelleentarkastelu.

9. || Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 1977, yhteisön tavoitteesta vähentää primäärienergian kulutusta raakaöljyn ja öljytuotteiden hankinnan vaikeutuessa, ja neuvoston päätöksen 77/706/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä kesäkuuta 1979 tehty komission päätös || Lainsäädäntöaloite: Kumoaminen || Päätös on vanhentunut, koska öljyn toimitushäiriöiden sattuessa tärkeimpänä säädösperustana öljyvarastojen käyttöönotolle pidetään öljyvarastodirektiiviä 2009/119/EY

10. || Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

11. || Hiilidioksidin geologinen varastointi || Arviointi || Arviointi hiilidioksidin geologisesta varastoinnista annetusta direktiivistä 2009/311/EY Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

12. || Kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen || Arviointi || Arviointi kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi annetuista asetuksista 443/2009 ja 510/2011 Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

13. || Polttoaineen laatu || Arviointi || Polttoaineiden laatudirektiivi 98/70/EY. Aloitetaan vuonna 2015.

Digitaalitalous ja -yhteiskunta

14. || Selvitys alkoholijuomien audiovisuaalisen kaupallisen mainonnan säännöistä || Selvitys || Selvityksessä arvioidaan, ovatko alkoholijuomien audiovisuaalisen kaupallisen mainonnan säännöt antaneet alaikäisille vaaditun suojan, ja edistetään näin audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (2010/13/EU) sääntelyn toimivuuden arviointia. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

15. || Selvitys yhteis- ja itsesääntelyä koskevien näkökohtien tehokkuudesta audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tuloksellisen täytäntöönpanon edistämisessä || Selvitys || Selvitetään, missä määrin yhteis- ja itsesääntelyä koskevat näkökohdat voivat vähentää sääntelyn monimutkaisuutta audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tuloksellisen täytäntöönpanon edistämisen yhteydessä. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

16. || Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2002/58/EY henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla, tietosuojaa koskevan ehdotuksen hyväksymisen jälkeen. Käynnissä, odotetaan päättyvän vuonna 2016.

17. || Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2010/13/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta Käynnissä, odotetaan päättyvän vuonna 2016.

18. || Televiestintäpaketti || Arviointi || Vuoden 2009 televiestintäpaketin arviointi. Käynnissä, odotetaan päättyvän vuonna 2016.

Talous- ja rahoitusasiat, verotus ja tulli

19. || Valmistevero || Arviointi || Arviointi neuvoston direktiivistä 2008/118/EY valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä. Arviointi koskee oikeudellisia järjestelyjä, joilla säännellään kulutukseen luovutettujen, valmisteveron alaisten tavaroiden rajat ylittävää liikkumista kaupan alan toimijoiden ja etämyyntiä harjoittavien yritysten välillä. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

20. || Keskitetty minipalvelupiste || Arviointi || Arviointi keskitetyn minipalvelupisteen täytäntöönpanosta (direktiivi 2008/8/EY) Aloitetaan vuonna 2015.

Työllisyys, sosiaaliasiat, osaaminen ja työvoiman liikkuvuus

21. || Työntekijöille tiedottaminen ja työntekijöiden kuuleminen || Lainsäädäntöaloite: Konsolidointi, yksinkertaistaminen || Työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevan kolmen direktiivin konsolidointi, jossa otetaan huomioon työmarkkinaosapuolten kuulemisen tulokset: Direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Neuvoston direktiivi 2001/23/EY, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

22. || Teräsalan tilastot || Lainsäädäntöaloite: Kumoaminen || Asetus (EY) N:o 48/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, viitevuosia 2003–2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästeollisuustilastojen tuottamisesta. Asetus on vanhentunut, koska näiden tietojen kerääminen on päättynyt.

23. || Sosiaalialan tilastojen yhdentäminen || Lainsäädäntöaloite: Konsolidointi, yksinkertaistaminen || Henkilöitä ja kotitalouksia koskevien unionin tilastojen laatimisesta annetun tilastolainsäädännön konsolidointi ja yhdentäminen. Tavoitteena on hyödyntää yksityisten kotitalouksien ja yksilöiden antamia tietoja mahdollisimman hyvin unionin tilastojen laatimisen nykyisiä ja tulevia tarpeita varten samalla kun vastaajiin kohdistuva rasitus pidetään mahdollisimman vähäisenä.

24. || Työterveys ja -turvallisuus || Arviointi || Arviointi neuvoston direktiivistä 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä, ja sen 23 tytärdirektiivistä Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

25. || Osa- ja määräaikainen työ || Arviointi || Arviointi direktiivistä 97/81/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta Direktiivi 1999/70/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1999, Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

26. || Tiedonantovelvollisuus || Arviointi || Arviointi neuvoston direktiivistä 91/533/ETY työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista Odotetaan alkavan vuonna 2015 ja päättyvän vuonna 2016.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasiat

27. || Kalastuslupia koskeva asetus || Lainsäädäntöaloite: Uudelleenlaatiminen || Ehdotus asetukseksi kalastustoiminnan luvista annetun asetuksen (EY) N:o 1006/2008 korvaamisesta Kalastustoiminnan luvista annetun voimassa olevan asetuksen uudelleenlaatimisen tarkoituksena on yksinkertaistaa nykyistä järjestelmää, yhdenmukaistaa jäsenvaltioille asetettuja hyvinkin erilaisia tietovaatimuksia ja tehostaa seuraamuksia.

28. || Meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavat tekniset toimenpiteet || Lainsäädäntöaloite: Yksinkertaistaminen || Ehdotus teknisiä toimenpiteitä koskevaksi yksinkertaistetuksi kehykseksi, jolla muutetaan kalavarojen säilyttämisestä suojelemalla nuoria meren eliöitä teknisin toimenpitein annettua asetusta (EY) N:o 850/98

29. || Ympäristömerkkiä ja ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS-järjestelmä) koskevat asetukset || Toimivuustarkastus || Toimivuustarkastus: Asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) Asetus (EY) N:o 66/2010 EU-ympäristömerkistä Toimivuustarkastuksen yhteydessä arvioidaan, miten sääntely edistää kilpailukykyä ja kestävää kulutusta ja tuotantoa. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

30. || Yhteinen kalastuspolitiikka || Arviointi || Arviointi kalastuksen valvontaa koskevan asetuksen vaikutuksista (asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen) yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen ja tavoitteiden täytäntöönpanosta sen voimaantulosta 1 päivänä tammikuuta 2010 31 päivään joulukuuta 2014. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

31. || Ympäristövastuu || Arviointi || Arviointi ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta annetusta direktiivistä 2004/35/EY. Direktiivin 18 artiklan mukaan komissio raportoi sen soveltamisesta saaduista kokemuksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

32. || Juomavesi || Arviointi || Eurooppalaista kansalaisaloitetta Right2Water koskevassa tiedonannossaan komissio ilmoitti toteuttavansa EU:n laajuisen julkisen kuulemisen juomavesidirektiivistä (neuvoston direktiivi 98/83/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta). Kuulemisen perusteella tehtävä arviointi kertoo, onko sääntely tarkoituksenmukaista ja täyttääkö se sille asetetut tavoitteet. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

33. || Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) || Arviointi || Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurista (INSPIRE) annetun direktiivin 2007/2/EY arviointi. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

34. || Natura 2000 (lintu- ja luontodirektiivit) || Toimivuustarkastus || Toimivuustarkastus: Direktiivi 2009/147/ETY luonnonvaraisten lintujen suojelusta Direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta. Käynnissä, odotetaan päättyvän vuonna 2016.

35. || Ympäristömelu || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2002/49/EY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta. Direktiivin 10 artiklan 4 kohdassa ja 11 artiklassa säädetään, että komissio laatii säännöllisesti viiden vuoden välein kertomuksen, jossa on arvio direktiivin täytäntöönpanosta, yhteenveto sille toimitetuista kartoista ja toimintasuunnitelmista ja arvio siitä, tarvitaanko lisää yhteisön toimia. Käynnissä, odotetaan päättyvän vuonna 2016.

36. || Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva eurooppalainen rekisteri (European Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR) || Arviointi || Arviointi asetuksesta (EY) N:o 166/2006 epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta. Asetuksen 17 artiklan mukaan komissio julkaisee kolmen vuoden välein kertomuksen, joka perustuu jäsenvaltioiden sille toimittamiin tietoihin. Käynnissä, odotetaan päättyvän vuonna 2016.

37. || Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt, vaihe I (VOC I) || Arviointi || Arviointi direktiivistä 94/63/EY bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota sääntelystä johtuvan rasituksen tunnistamiseen ja arviointiin ja sääntelyn yksinkertaistamismahdollisuuksien määrittämiseen. Samaan aikaan toteutetaan myös VOC II -direktiivin arviointi. Käynnissä, odotetaan päättyvän vuonna 2016.

38. || Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt, vaihe II (VOC II) || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2009/126/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa. VOC-II-direktiivin 7 artiklassa edellytetään, että komissio tarkastelee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja erityisesti seuraavia seikkoja: · direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa sekä direktiivin 94/63/EY 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 100 m3:n vuotuinen raja-arvo; bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisen vaiheen järjestelmien käytönaikaisten vaatimusten noudattaminen; ja · automaattisten seurantalaitteiden tarve. Samaan aikaan toteutetaan myös VOC I -direktiivin arviointi. Käynnissä, odotetaan päättyvän vuonna 2016

39. || Eläintarhojen luonnonvaraiset eläimet || Arviointi || Luonnonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhassa annetun direktiivin 1999/22/EY arviointi. Odotetaan alkavan vuonna 2015 ja päättyvän vuonna 2016.

40. || Strategisesta ympäristöarvioinnista (SYA) annetun direktiivin arviointi. || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2001/42/EY strategisesta ympäristöarvioinnista: Direktiivin 12 artiklan nojalla komissio laatii ensimmäisen kertomuksen direktiivin soveltamisesta ja toimivuudesta vuonna 2006 ja sen jälkeen seitsemän vuoden välein. Vuonna 2016 laadittavassa toisessa täytäntöönpanokertomuksessa arvioidaan direktiivin soveltamista ja toimivuutta koko EU:ssa ja arvioidaan mahdollisuuksia yksinkertaistaa sitä. Sen perusteella voidaan laatia REFIT-arviointi. Odotetaan alkavan vuonna 2015 ja päättyvän vuonna 2016.

Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni

41. || Esitedirektiivi 2003/71/EY || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

42. || Kansainväliset tilinpäätösstandardit || Arviointi || Arviointi asetuksesta 1606/2002 kansainvälisten tilinpäätössuositusten soveltamisesta Arvioinnissa tutkitaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFSR)[2] käytöstä EU:ssa kahdeksan vuoden aikana saatuja kokemuksia suhteessa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja koskevan asetuksen alkuperäisiin tavoitteisiin. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

Terveys ja elintarviketurvallisuus

43. || Elintarvikelainsäädäntö || Toimivuustarkastus || Asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä. Toimivuustarkastuksessa arvioidaan elintarvikelainsäädännössä käytettyjen keskeisten välineiden tuloksellisuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta, merkityksellisyyttä ja EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa (näitä välineitä ovat erityisesti tieteeseen perustuva lainsäädäntö, varovaisuusperiaatteen soveltaminen, petosten ehkäiseminen ja kuluttajille suunnattu tiedotus, vaatimukset toimijoiden omista tarkastuksista ja elintarvikkeiden jäljittämisestä, varoitusten hallinnoinnin välineet, hätätilanteet ja kriisit, Euroopan elintarvikevirasto). Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset

44. || Direktiivi 1999/45/EY vaarallisten valmisteiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä || Lainsäädäntöaloite: Kumoaminen || Direktiivi kumotaan CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 60 artiklan mukaisesti 1 päivänä kesäkuuta 2015.

45. || Yhtiöoikeus || Lainsäädäntöaloite: Kodifiointi || Kodifioidaan seitsemän yhtiöoikeutta koskevaa direktiiviä yhteen säädökseen seurattavuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi (direktiivit 82/891, 2005/56, 2009/101, 2009/102, 2011/35, 2012/17, 2012/30). Kodifioinnin tarkoituksena on yhdistää useita yhtiöoikeutta koskevia direktiivejä yhteen säädökseen seurattavuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi.

46. || Raakaöljy /öljynjalostusala || Toimivuustarkastus || Raakaöljyn jalostusta koskevan EU:n lainsäädännön toimivuustarkastuksen kohteita ovat mm. uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi, energiaverodirektiivi, EU:n päästökauppajärjestelmä, polttoaineiden laatudirektiivi, puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annettu direktiivi, teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi, strategisia öljyvarastoja koskeva direktiivi, meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita koskeva direktiivi, energiatehokkuusdirektiivi ja ilmanlaatudirektiivi. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

47. || Kemianteollisuus || Kokonaiskustannusten arviointi || Euroopan kemianteollisuuden kannalta merkityksellisen EU:n sääntelyn ja toimintapolitiikkojen kokonaiskustannusten arviointi. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

48. || Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltaminen tavaroihin || Arviointi || Arviointi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta ja sen soveltamisesta jäsenvaltioissa (SEUT-sopimuksen 34 artikla). Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

49. || Julkisiin hankintoihin liittyvät korjaustoimet || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2007/66/EY direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

50. || Valmispakkauksista annetut direktiivit || Arviointi || Arviointi valmispakkauksista annetuista direktiiveistä 75/107/ETY, 76/211/ETY ja 2007/45/EY Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

51. || Kauppaedustajat || Arviointi || Sisämarkkinat - arviointi direktiivistä 86/653/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1986, jäsenvaltioiden itsenäisiä kauppaedustajia koskevan lainsäädännön yhteensovittamisesta. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

52. || Muu kuin REACH-järjestelmän piiriin kuuluva kemikaalilainsäädäntö[3] || Toimivuustarkastus || Muun kuin REACH-järjestelmän piiriin kuuluvan keskeisen kemikaalilainsäädännön sekä siihen liittyvän, ketjun loppupään teollisuuteen sovellettavan lainsäädännön toimivuustarkastus. Aloitetaan vuonna 2015.

53. || Standardointitoimien merkityksellisyys || Arviointi || EU:n standardointijärjestelmien arviointi. Tarkoituksena on arvioida eurooppalaisesta standardoinnista annettuun asetukseen (EU) N:o 1025/2012 perustuvan standardointijärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta. Aloitetaan vuonna 2015.

54. || Konedirektiivi || Arviointi || Tuotteiden sisämarkkinat – konedirektiivin arviointi (direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006) Aloitetaan vuonna 2015.

55. || Puunjalostusteollisuus || Kokonaiskustannusten arviointi || EU:n puunjalostusteollisuuden (sahatavaran ja puutuotteiden valmistus, huonekalut, massan ja paperin valmistus ja jalostus, painaminen) kannalta keskeisestä EU:n lainsäädännöstä ja toimintapolitiikoista aiheutuvien kokonaiskustannusten arviointi erityisesti voittomarginaalien ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Aloitetaan vuonna 2015.

56. || Lasi/keramiikka || Kokonaiskustannusten arviointi || EU:n lasi- ja keramiikkateollisuuden kannalta keskeisestä EU:n lainsäädännöstä ja toimintapolitiikoista aiheutuvien kokonaiskustannusten arviointi erityisesti voittomarginaalien ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Aloitetaan vuonna 2015.

57. || Maksuviivästysdirektiivi || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2011/7/EU kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta. Aloitetaan vuonna 2015.

58. || Rakennusala || Toimivuustarkastus (alun perin kokonaiskustannusten arviointi) || Tähän alaan vaikuttavan keskeisen EU:n lainsäädännön toimivuustarkastus sisämarkkinoiden ja energiatehokkuuden osalta. Aloitetaan vuonna 2015.

Oikeusasiat, kuluttaja-asiat ja sukupuolten tasa-arvo

59. || Direktiivi 2006/114/EY harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta. || Lainsäädäntöaloite: Yksinkertaistaminen || Direktiivillä yksinkertaistetaan ja virtaviivaistetaan suojelualaa elinkeinonharjoittajien välisissä liiketoimissa. Sillä puututaan verkko- ja muussa etäviestinnässä sovellettuihin harhaanjohtaviin markkinointikäytänteisiin. Direktiivistä pk-yrityksille koituvan hyödyn arvoksi arvioidaan 419–477 miljoonaa euroa vuodessa (harhaanjohtavaan markkinointiin liittyvien kustannusten väheneminen tilanteissa, joissa pk-yritykset eivät itse voi valvoa oikeuksiaan tehokkaasti).

60. || Yhdenvertainen kohtelu sosiaaliturvan alalla || Arviointi || Arviointi yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan alalla koskevasta sääntelystä, joka käsittää neuvoston direktiivin 79/7/ETY miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

61. || Aikaosuussopimus, pitkäkestoista lomatuotetta koskeva sopimus, jälleenmyyntisopimus ja vaihtosopimus || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2008/122/EY kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksiin, pitkäkestoisiin lomatuotteisiin, jälleenmyyntiin ja vaihtoon liittyvien tiettyjen seikkojen osalta. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

62. || Kuluttajaoikeuksiin ja mainontaan liittyvä sääntelykehys || Toimivuustarkastus || Kuluttajaoikeuksiin ja mainontaan liittyvien säädösten toimivuustarkastus kattaa mm. seuraavat: direktiivi 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla direktiivi 1999/44/EY kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista direktiivi 93/13/EY kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Aloitetaan vuonna 2015.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasiat

63. || Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001 luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske || Lainsäädäntöaloite: Kodifiointi || Viisumiasetuksen (539/2001) kodifiointi (14 tarkistusta) Euroopan unionin tuomioistuimen todennäköisesti vuoden 2015 puolivälissä antaman tuomion seurauksena.

64. || Neuvoston päätös 2000/642, tehty 17 päivänä lokakuuta 2000, jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä koskevista järjestelyistä, joita noudatetaan tietojenvaihdossa || Lainsäädäntöaloite: Kumoaminen || Ennaltaehkäisevää yhteistyötä rahanpesun selvittelykeskusten (FIU) välillä säännellään ehdotetulla neljännellä rahanpesua koskevalla direktiivillä (COM/2013/045). Lainvalvontatarkoituksessa tehtävää yhteistyötä koskevien sääntöjen käytännön soveltamisala on rajoitettu, eikä sitä tarvitse säilyttää sellaisenaan.

65. || Viisumitietojärjestelmä || Arviointi || Arviointi asetuksesta 767/2008 viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) ja neuvoston päätöksestä 2004/512/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmästä (VIS), sekä asetuksesta 810/2009 ja päätöksestä 2008/633. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

66. || Laiton maahantulo, kauttakulku ja oleskelu || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2002/90/EY, jossa määritellään laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja oleskelussa avustaminen, ja neuvoston puitepäätöksestä 2002/946/YOS rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemistä varten. Tavoitteena on yhtäältä tehostaa ihmissalakuljetuksen torjuntaa ja toisaalta välttää humanitaarisen avun kriminalisointi. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

67. || FRONTEX ja nopeat rajainterventioryhmät || Arviointi || Arviointi asetuksesta (EY) N:o 2007/2004 Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

68. || Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta || Arviointi || Arviointi neuvoston puitepäätöksestä 2008/841/YOS. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

69. || Laillinen maahanmuutto || Toimivuustarkastus || Toimivuustarkastus: Direktiivi 2009/50/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (EU:n sininen kortti) Direktiivi 2003/109/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta Direktiivi 2011/98/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista (yhdistelmälupa) Tarkoituksena on arvioida laillista maahanmuuttoa koskevan voimassaolevan sääntelykehyksen tarkoituksenmukaisuutta ja ehdottaa mahdollisia muutoksia. Aloitetaan vuonna 2015.

Kauppa

70. || Kauppalainsäädäntö || Lainsäädäntöaloite: Kodifiointi / uudelleenlaatiminen / kumoaminen || Sellaisen sääntelyn kodifiointi, uudelleenlaatiminen ja kumoaminen, jota on muutettu kahdella valtuusasetuksella, joilla kauppasääntely yhdenmukaistetaan SEUT-sopimuksen kanssa - asetus (EU) N:o 37/2014, annettu 15 päivänä tammikuuta 2014, ja asetus (EU) N:o 38/2014, annettu 15 päivänä tammikuuta 2014.

71. || Tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen estämisestä || Arviointi || Arviointi asetuksesta (EY) N:o 953/2003, tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen estämisestä. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

Liikenne

72. || Direktiivi 2007/38/EY peilien jälkiasentamisesta raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin || Lainsäädäntöaloite: Kumoaminen || Direktiivin tavoite on saavutettu: kaikki ajoneuvot, joihin peilin jälkiasentamista koskevaa velvoitetta sovelletaan (ajoneuvot, jotka on rekisteröity 1 päivän tammikuuta 2000 ja 27 päivän tammikuuta 2007 välisenä aikana) on nyt varustettu uusilla peileillä.

73. || Kumotaan asetus (EY) N:o 569/2008 syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetun asetuksen N:o 11 muuttamisesta || Lainsäädäntöaloite: Kumoaminen || Asetus ei ole enää tarpeen, koska teknologian kehitys ja muu sääntely ovat korvanneet sen.

74. || Yksinkertaistetaan ehdotusta, jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 1071/2009 maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetusta (EY) N:o 1072/2009 maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä. || Lainsäädäntöaloite: Yksinkertaistaminen || Ehdotuksella selkeytetään ja yksinkertaistetaan tiettyjä asetusten (EY) N:o 1071/2009 ja 1072/2009 säännöksiä. Tätä varten tehtävillä tarkistuksilla helpotetaan täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja yhdenmukaistetaan soveltamista kaikkialla EU:ssa. Suunnitelluilla tarkistuksilla vähennetään sekä viranomaisille että yksityisille toimijoille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta.

75. || Yhdistetyt kuljetukset || Arviointi || Arviointi direktiivistä 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä. Direktiivillä otettiin käyttöön kannustimia käyttää yhdistettyjä kuljetuksia, enimmäkseen myöntämällä poikkeuksia muussa sääntelyssä asetetuista rajoituksista ja velvollisuuksista (kabotaasi, enimmäispaino ja -mitat).

76. || Jätteen vastaanottolaitteet satamissa || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2000/59/EY jätteen vastaanottolaitteista satamissa. Arvioinnin tarkoituksena on tarkastella kattavasti direktiivin toimintaa ja arvioida sen tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Siinä olisi selvitettävä ongelma-alueita, joihin voidaan puuttua direktiivin mahdollisen uudelleentarkastelun avulla, jotta voidaan parantaa ja yksinkertaistaa sääntelykehystä ja vähentää sääntelystä aiheutuvia kustannuksia. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

77. || Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja ‑määräykset || Toimivuustarkastus || Toimivuustarkastus: Direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 1998, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä Direktiivi 2003/25/EY ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista Direktiivi 1999/35/EY pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi Direktiivi 1998/41/EY yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä Toimivuustarkastuksessa arvioidaan mahdollisuuksia yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa voimassa olevaa kehystä ottamalla tasapuolisesti huomioon Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO), EU:n ja jäsenvaltioiden säännöt. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

78. || Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen ajoneuvojen edistäminen || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2009/33/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä Direktiivillä kannustetaan hyödyntämään paremmin tarjouskilpailumenettelyjä, joiden avulla julkista rahoitusta voidaan käyttää tehokkaasti ja edistää puhtaampia ajoneuvoja. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

79. || Tunnelien turvallisuus || Arviointi || Arviointi direktiivistä 2004/54/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista. Tuloksia odotetaan vuonna 2015.

[1] Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) avulla komissio varmistaa, että EU:n lainsäädäntö on tarkoituksenmukaista (fit for purpose). Ohjelman puitteissa komissio tarkastelee unionin säännöstöä selvittääkseen, missä tarvitaan korjaustoimia. Korjaustoimiin kuuluu sääntelyn yksinkertaistamiseen ja sääntelystä aiheutuvan rasituksen keventämiseen tähtäävien säädösaloitteiden esittäminen, tarpeettomiksi käyneiden säädösten kumoaminen, sellaisten ehdotusten peruuttaminen, joilla ei ole realistisia edellytyksiä tulla hyväksytyiksi tai joiden alkuperäisiä tavoitteita ei ole enää mahdollista saavuttaa, sekä arvioinnit ja toimivuustarkastukset, joiden avulla arvioidaan unionin lainsäädännön merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta, tehokkuutta, tuloksellisuutta ja siitä EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa sekä selvitetään, miten sitä voitaisiin yksinkertaistaa ja siitä aiheutuvaa rasitusta vähentää. Ensimmäiset tällaiset toimet julkistettiin lokakuussa 2013 ja seuraavat kesäkuussa 2014. Kaiken kaikkiaan REFIT-ohjelman puitteissa on määritelty jo 200 toimea, jotka on koottu 18. kesäkuuta 2014 julkaistuun kattavaan tulostauluun. Siinä komissio julkaisee jo toteutettavat toimet, tapahtuneen edistymisen ja saavutetut tulokset. Se ottaa mielellään vastaan eri sidosryhmien panoksen ja ottaa huomioon niiden huomautukset ja ehdotukset.

Vuodeksi 2015 laaditussa komission työohjelmassa vahvistetaan REFIT-ohjelman puitteissa määritetyt toimet, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoden mittaan. Tähän liitteeseen on koottu kaikki REFIT-ohjelmaan sisältyvät säädösaloitteet (yksinkertaistaminen, kodifiointi/uudelleenlaatiminen, konsolidointi, kumoaminen, päivitys/tarkistus), jotka komissio aikoo hyväksyä vuonna 2015, sekä kaikki REFIT-ohjelmaan liittyvät arvioinnit ja toimivuustarkastukset, joita toteutetaan parhaillaan tai joista odotetaan tuloksia vuoden 2015 aikana.

[2] http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx

[3] Tätä arviointia hallinnoidaan yhdessä ympäristö-, meri- ja kalastusasioiden pääosaston kanssa.

Liite IV: Lainsäädäntö, jonka soveltaminen alkaa vuonna 2015

Nro || Nimi || Alue || Ensimmäinen soveltamispäivä

Säädökset

1. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta || Maatalouden rakennerahastot || 1.1.2015

2. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta || Maatalouden rakenteet || 1.1.2015

3. || Komission asetus (EU) N:o 317/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII (CMR-aineet) muuttamisesta  || Kuluttajansuoja || 1.1.2015

4. || Neuvoston asetus (EU) N:o 713/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta || Tullimaksut: yhteisön tariffikiintiöt, yhteiset tullitariffit || 1.1.2015

5. || Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1073/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/38) || Talous- ja rahapolitiikka, talous- ja rahaliitto || 1.1.2015

6. || Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1074/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista sellaisten postisiirtolaitosten osalta, jotka ottavat vastaan talletuksia euroalueen kotimaisilta muilta kuin rahalaitoksilta (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/39) || Talous- ja rahapolitiikka, talous- ja rahaliitto || 1.1.2015

7. || Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1075/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, arvopaperistamisiin osallistuvien erityisyhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/40) || Talous- ja rahapolitiikka, talous- ja rahaliitto || 1.1.2015

8. || Neuvoston asetus (EU) N:o 827/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi || Talous- ja rahaliitto || 1.1.2015

9. || Neuvoston asetus (EU) N:o 851/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa koskevan euron muuntokurssin osalta || Talous- ja rahaliitto || 1.1.2015

10. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta || Talous- ja rahaliitto || 1.1.2015

11. || Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1072/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitosten soveltamia korkoja koskevista tilastoista (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/34) || Talous- ja rahaliitto, talous- ja rahapolitiikka || 1.1.2015

12. || Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2013/33) || Talous- ja rahaliitto, talous- ja rahapolitiikka, tietojen toimittaminen ja todentaminen || 1.1.2015

13. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta  || Talouspolitiikka || 1.1.2015

14. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta || Ympäristö || 1.1.2015

15. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta  || Rahoitussäännökset, talouspolitiikka || 1.1.2015

16. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta  || Sijoittautumisoikeus, sisämarkkinat – periaatteet || 1.1.2015

17. || Komission asetus (EU) N:o 1319/2013, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta || Tietojen toimittaminen ja todentaminen || 1.1.2015

18. || Komission asetus (EU) N:o 752/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen I korvaamisesta || Kasvinsuojelulainsäädäntö || 1.1.2015

19. || Neuvoston direktiivi 2008/8/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta || Arvonlisävero, verotus || 1.1.2015

20. || Komission asetus (EU) N:o 1148/2014, annettu 28 päivänä lokakuuta 2014, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden II, VII, VIII, IX ja X muuttamisesta  || Eläinlääkintälainsäädäntö || 1.1.2015

21. || Komission asetus (EU) N:o 218/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 sekä komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteiden muuttamisesta  || Eläinlääkintälainsäädäntö, elintarvikkeet || 1.1.2015

22. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla || Oikeus- ja sisäasiat || 10.1.2015

23. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 606/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta || Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue || 11.1.2015

24. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/99/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, eurooppalaisesta suojelumääräyksestä || Oikeus- ja sisäasiat || 11.1.2015

25. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta  || Liikenne || 2.3.2015

26. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/51/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY sekä asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) ja Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) toimivaltuuksien osalta || Sijoittautumisoikeus || 31.3.2015

27. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) || Sisämarkkinat, sijoittautumisoikeus || 31.3.2015

28. || Komission asetus (EU) N:o 1004/2014, annettu 18 päivänä syyskuuta 2014, kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta  || Sisämarkkinat – periaatteet, kuluttajansuoja || 16.4.2015

29. || Komission asetus (EU) N:o 301/2014, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2014, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta kromi (VI) yhdisteiden osalta  || Kuluttajansuoja || 1.5.2015

30. || Komission asetus (EU) N:o 1126/2014, annettu 17 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asulaamin, syanamidin, dikloraanin, flumioksatsiinin, flupyrsulfuronimetyylin, pikolinafeenin ja propisokloorin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla  || Kuluttajansuoja, kasvinsuojelulainsäädäntö || 13.5.2015

31. || Komission asetus (EU) N:o 286/2011, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2011, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen  || Lainsäädännön lähentäminen, sisämarkkinat – periaatteet, tekniset esteet || 1.6.2015

32. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/27/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 || Työllisyysasiat || 1.6.2015

33. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta || Ympäristö || 1.6.2015

34. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1336/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 || Ympäristö, tekniset esteet, teollisuus || 1.6.2015

35. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 462/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta  || Sijoittautumisoikeus || 21.6.2015

36. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta johdottomissa työkaluissa käytettäviksi tarkoitettujen kadmiumia sisältävien kannettavien paristojen ja akkujen sekä vähän elohopeaa sisältävien nappiparistojen markkinoille saattamisen osalta sekä komission päätöksen 2009/603/EY kumoamisesta || Ympäristö || 1.7.2015

37. || Komission asetus (EU) N:o 1003/2014, annettu 18 päivänä syyskuuta 2014, kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen V muuttamisesta  || Sisämarkkinat – periaatteet, kuluttajansuoja || 1.7.2015

38. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, talletusten vakuusjärjestelmistä  || Sijoittautumisoikeus, lainsäädännön lähentäminen || 4.7.2015

39. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta || Kuluttajansuoja || 9.7.2015

40. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta || Oikeus- ja sisäasiat, henkilöiden vapaa liikkuvuus || 20.7.2015

41. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta || Sijoittautumisoikeus || 20.7.2015

42. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista || Turvapaikkapolitiikka, oikeus- ja sisäasiat || 21.7.2015

43. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä || Oikeus- ja sisäasiat, turvapaikkapolitiikka || 21.7.2015

44. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta || Maatalous || 1.8.2015

45. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta || Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa, oikeus- ja sisäasiat || 17.8.2015

46. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/40/EU, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS korvaamisesta || Oikeus- ja sisäasiat || 4.9.2015

47. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/39/EU, annettu 12 päivänä elokuuta 2013, direktiivien 2000/60/EY ja 2008/105/EY muuttamisesta vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden osalta || Ympäristö || 14.9.2015

48. || Komission asetus (EU) N:o 312/2014, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2014, kaasunsiirtoverkkojen tasehallintaa koskevan verkkosäännön vahvistamisesta  || Energia, sisämarkkinat – periaatteet || 1.10.2015

49. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 511/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, geenivarojen saantia ja saatavuutta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakoa koskevan Nagoyan pöytäkirjan määräysten noudattamistoimenpiteistä käyttäjille unionissa || Ympäristö || 12.10.2015

50. || Komission asetus (EU) N:o 984/2013, annettu 14 päivänä lokakuuta 2013, kaasunsiirtojärjestelmien kapasiteetinjakomekanismien verkkosäännön vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009 täydentämisestä  || Energia, sisämarkkinat – periaatteet || 1.11.2015

51. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta siviili-ilmailun alalla, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY, komission asetusten (EY) N:o 1321/2007 ja (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta  || Liikenne || 15.11.2015

52. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta || Oikeus- ja sisäasiat || 16.11.2015

53. || Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1144/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 kumoamisesta || Maatalous ja kalastus || 1.12.2015

54. || Komission asetus (EU) N:o 1332/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, ilmatilan käyttöä koskevista yhteisistä vaatimuksista ja toimintamenetelmistä yhteentörmäysten välttämiseksi ilmassa  || Liikenne, televiestintä || 1.12.2015

55. || Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/60/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (uudelleenlaadittu) || Kulttuuri || 19.12.2015

56. || Komission asetus (EU) N:o 1272/2013, annettu 6 päivänä joulukuuta 2013, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen osalta  || Kuluttajansuoja || 27.12.2015

57. || Neuvoston direktiivi väestön terveyden suojelemista ihmisten käyttöön tarkoitetussa vedessä olevilta radioaktiivisilta aineilta koskevista vaatimuksista || Terveydenhuolto || 28.12.2015

58. || Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista  || Sisämarkkinat – periaatteet, elintarvikkeet || 31.12.2015

Täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset

59. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta || Maatalouden rakennerahastot || 1.1.2015

60. || Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1001/2014, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2014, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen X muuttamisesta || Maatalouden rakenteet || 1.1.2015

61. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 641/2014, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 soveltamissäännöistä || Maatalouden rakenteet || 1.1.2015

62. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1101/2014, annettu 16 päivänä lokakuuta 2014, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta || Yhteinen tullitariffi || 1.1.2015

63. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1130/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettujen Norjan alkuperätuotteiden tuontia Euroopan unioniin koskevan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2015 || Yhteinen tullitariffi, Euroopan vapaakauppaliitto || 1.1.2015

64. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 400/2014, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2014, unionin yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2015, 2016 ja 2017 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi  || Kuluttajansuoja, elintarvikkeet, kasvinsuojelulainsäädäntö || 1.1.2015

65. || 2013/188/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2013, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 nojalla tehtyjä syrjimättömiä tarkastuksia koskevista vuotuisista kertomuksista (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2098)  || Sisämarkkinat – periaatteet || 1.1.2015

66. || Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1015/2014, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden II ja III muuttamisesta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 154/2013 kumoamisesta || Etuuskohtelujärjestelmät || 1.1.2015

67. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 390/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn kehittämisjärjestelmästä  || Liikenne || 1.1.2015

68. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 391/2013, annettu 3 päivänä toukokuuta 2013, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä  || Liikenne || 1.1.2015

69. || Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1042/2013, annettu 7 päivänä lokakuuta 2013, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta || Arvonlisävero, verotus || 1.1.2015

70. || 2014/288/EU: komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä toukokuuta 2014, unionin osarahoittamista tiettyjen eläintautien ja zoonoosien kansallisista hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmista laadittavia kertomuksia koskevista vakiovaatimuksista ja päätöksen 2008/940/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 2976) || Eläinlääkintälainsäädäntö || 1.1.2015

71. || 2014/802/EU: komission täytäntöönpanopäätös, annettu 14 päivänä marraskuuta 2014, päätösten 2010/470/EU ja 2010/472/EU muuttamisesta lammas- ja vuohieläinten alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavien scrapieen liittyvien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta  || Eläinlääkintälainsäädäntö || 1.1.2015

72. || 2014/798/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista unionin sisäistä nautaeläinten ja sikojen kauppaa varten sekä trikiiniin liittyvistä terveyttä koskevista lisävaatimuksista unionin sisäistä kotieläimenä pidettävien sikojen kauppaa varten || Eläinlääkintälainsäädäntö || 1.1.2015

73. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 687/2014, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta ilmailun turvaamista koskevien toimenpiteiden selkiyttämisen, yhdenmukaistamisen ja yksinkertaistamisen, turvavaatimusten vastaavuuden ja rahti- ja postilähetysten turvatoimenpiteiden osalta  || Liikenne || 1.3.2015

74. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1337/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 soveltamissäännöistä tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn sianlihan, lampaan- tai vuohenlihan ja siipikarjan lihan alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittamisen osalta || Elintarvikkeet || 1.4.2015

75. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 402/2013, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2013, riskien arviointia koskevasta yhteisestä turvallisuusmenetelmästä ja asetuksen (EY) N:o 352/2009 kumoamisesta  || Liikenne || 21.5.2015

76. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 869/2014, annettu 11 päivänä elokuuta 2014, uusista rautateiden henkilöliikennepalveluista || Liikenne || 16.6.2015

77. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 870/2014, annettu 11 päivänä elokuuta 2014, rautateiden ratakapasiteetin hakijoita koskevista edellytyksistä || Liikenne || 16.6.2015

78. || Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 699/2014, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, lääkkeitä yleisölle etämyynnillä tarjoavien henkilöiden tunnistamiseen tarkoitetun yhteisen tunnuksen mallista ja tunnuksen aitouden tarkastamiseksi tarkoitetuista teknisistä, sähköisistä ja suojausta koskevista vaatimuksista || Kansanterveys, sisämarkkinat – periaatteet || 1.7.2015

79. || 2014/672/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 24 päivänä syyskuuta 2014, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskyvyn tarkasteluelimen nimeämisen voimassaolon jatkamisesta || Liikenne || 1.7.2015

80. || Komission delegoitu asetus (EU) N:o 886/2013, annettu 15 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä datan ja menettelyjen osalta, joiden avulla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyviä yleisiä vähimmäisliikennetietoja ilmaiseksi käyttäjille || Tietojen toimittaminen ja todentaminen, liikenne || 1.10.2015

81. || Komission delegoitu asetus (EU) N:o 885/2013, annettu 15 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä kuorma-autojen ja hyötyajoneuvojen turvallisia ja valvottuja pysäköintipaikkoja koskevien tietopalvelujen tarjoamisen osalta || Liikenne || 1.10.2015

Liite II: Luettelo käsittelyssä olevista ehdotuksista, jotka perutaan tai joita muutetaan

Muista syistä kuin vanhentumisen vuoksi peruttavat tai muutettavat ehdotukset on lihavoitu

Nro || COM / Toimielinten välinen viite || Otsikko || Syyt perumiseen/muuttamiseen

Maatalous ja maaseudun kehittäminen

1. || KOM/2010/0537 2010/0266/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta) || Ehdotus on rauennut maatalouspolitiikan uudistusta koskevan asetuksen (EU) N:o 1305/2013 tultua voimaan.

2. || KOM/2010/0539 2010/0267/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta || Ehdotus on rauennut maatalouspolitiikan uudistusta koskevan asetuksen (EU) N:o 1307/2013 tultua voimaan.

3. || KOM/2010/0745 2010/0365/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o …/…, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 165/94 ja (EY) N:o 78/2008 kumoamisesta || Ehdotus on rauennut maatalouspolitiikan uudistusta koskevan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 tultua voimaan.

4. || KOM/2010/0738 2010/0354/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta kaupan pitämisen vaatimusten osalta || Ehdotus on rauennut maatalouspolitiikan uudistusta koskevan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 tultua voimaan.

5. || KOM/2010/0759 2010/0364/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta || Ehdotus on sisällytetty 19. maaliskuuta 2014 hyväksyttyyn asiakirjaan COM(2014) 0180.

6. || KOM/2010/0761 2010/0366/COD  || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 485/2008 muuttamisesta || Ehdotus on rauennut maatalouspolitiikan uudistusta koskevan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 tultua voimaan.

7. || KOM/2010/0799 2010/0385/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (YMJ-asetus) || Ehdotus on rauennut maatalouspolitiikan uudistusta koskevan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 tultua voimaan.

8. || KOM/2011/0193 2011/0075/NLE || Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien, vientitukien ja hintojen vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä || Vanhentunut. Ehdotus on sisällytetty maatalouspolitiikan uudistukseen.

9. || KOM/2011/0663 2011/0290/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 muuttamisesta || Ehdotus on rauennut, koska sen sisältö on hyväksytty asiakirjassa 2013/0398/COD.

10. || COM/2013/0159 2013/0087/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisasteesta kalenterivuodeksi 2013 || Vanhentunut. Ehdotus raukesi 30. kesäkuuta 2013 asetuksen (EY) N:o 1290/2005 18 artiklan säännösten perusteella.

11. || COM/2013/0521 2013/0247/COD  || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta || Ehdotus on rauennut maatalouspolitiikan uudistusta koskevan asetuksen (EU) N:o 1310/2013 tultua voimaan.

12. || COM/2014/0032 2014/0014/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin || Koko järjestelmää on tarkoitus arvioida toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen sekä paremman sääntelyn kannalta YMP:n yksinkertaistamisprosessin yhteydessä. Tämän vuoksi komissio suosittaa lainsäätäjille vuoden 2013 muutosehdotuksen valmistelutöiden keskeyttämistä.

13. || COM/2014/0175 2014/0097/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta kalenterivuodeksi 2014 || Ehdotus raukesi 30. kesäkuuta 2014 asetuksen (EY) N:o 1306/2013 26 artiklan säännösten perusteella. Sisältö on otettu osaksi tällä välin hyväksyttyä komission täytäntöönpanoasetusta (COM/879/2014).

14. || COM/2014/0180 2014/0100/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta || Jos asiasta ei päästä sopimukseen kuuden seuraavan kuukauden aikana, ehdotus perutaan ja laaditaan uusi aloite.

Talousarvio ja henkilöresurssit

15. || KOM/2004/0509 2004/0172/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa petoksilta ja muulta laittomalta toiminnalta || Uusi ehdotus direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin hyväksyttiin heinäkuussa 2012 (COM(2012) 0363).

16. || KOM/2010/0071 2010/0047/COD || Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta || Vanhentunut. Uusi varainhoitoasetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 hyväksyttiin 26. lokakuuta 2012.

17. || KOM/2010/0072 2010/0048/APP || Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta || Vanhentunut. Ehdotus asetukseksi vuosia 2007–2013 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta voidaan perua.

18. || COM/2012/0754 2012/0350/NLE || Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2012 || Vanhentunut. Huhtikuussa 2014 hyväksyttiin asetus (EU) N:o 423/2014.

Ilmastotoimet ja energia

19. || KOM/2011/0518 2011/0225/NLE || Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmän perustamisesta || Sopimukseen pääsy asiasta ei ole näköpiirissä. Vaikka Euroopan parlamentti antoi puoltavan lausunnon joulukuussa 2013, ehdotus ei ole saanut neuvostossa riittävästi kannatusta, jotta siitä päästäisiin sopimukseen.

Talous- ja rahoitusasiat, verotus ja tulli

20. || KOM/0098/0030 1998/0025/CNS || Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI asuinpaikan muutoksen yhteydessä lopullisesti toiseen jäsenvaltioon siirrettyjen tai väliaikaisesti muussa kuin niiden rekisteröintijäsenvaltiossa käytettävien yksityisten moottoriajoneuvojen verokohtelusta || Ehdotus on tehty vuonna 1998, eikä sopimukseen pääsy asiasta ole näköpiirissä.

21. || KOM/2002/0456 2002/0246/CNS || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS komission valtuuttamisesta hankkimaan varoja Euratomille ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom muuttamisesta || Komissio teki ehdotuksen vuonna 2002, ja sitä koskevat neuvottelut ovat olleet neuvostossa pysähdyksissä yli kymmenen vuotta (Euratomin perustamissopimuksen mukaan päätöksen tekeminen edellytti yksimielisyyttä, eikä sitä saavutettu).

22. || KOM/2002/0457 2002/0246/NLE || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS komission valtuuttamisesta hankkimaan varoja Euratomille ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom soveltamisesta tehdyn päätöksen 77/271/Euratom muuttamisesta || Komissio teki ehdotuksen vuonna 2002, ja sitä koskevat neuvottelut ovat olleet neuvostossa pysähdyksissä yli kymmenen vuotta (Euratomin perustamissopimuksen mukaan päätöksen tekeminen edellytti yksimielisyyttä, eikä sitä saavutettu).

23. || KOM/2005/0261 2005/0130/CNS || Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI henkilöautojen verotuksesta || Sopimukseen pääsy asiasta ei ole näköpiirissä. Ehdotus on tehty vuonna 2005, eikä asiasta enää keskustella neuvostossa. Viimeinen kompromissiteksti laadittiin vuonna 2007.

24. || KOM/2006/0486 2006/0165/CNS || Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä annetun direktiivin 92/84/ETY muuttamisesta || Sopimukseen pääsy asiasta ei ole näköpiirissä. Asiaa on käsitelty neuvostossa viimeksi vuonna 2010.

25. || KOM/2010/0032 2010/0018/NLE || Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kaupasta tehdyllä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Turkin tasavallan sopimuksella perustetussa sekakomiteassa ilmaistavasta unionin kannasta, joka koskee vuoden 2007 harmonoidun järjestelmän voimaantulon edellyttämiä muutoksia mainitun sopimuksen pöytäkirjan N:o 1 liitteeseen II || Vanhentunut.

26. || KOM/2010/0034 2010/0019/NLE || Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS assosiaationeuvostossa ilmaistavasta unionin kannasta, joka koskee vuoden 2007 harmonoidun järjestelmän voimaantulon edellyttämiä muutoksia maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä 25 päivänä helmikuuta 1998 tehdyn EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/98 pöytäkirjan 3 liitteessä II olevaan luetteloon ei alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- ja käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman || Vanhentunut.

27. || KOM/2010/0778 2010/0378/NLE || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisellä vakautus- ja assosiaatiosopimuksella perustetussa vakautus- ja assosiaationeuvostossa ilmaistavasta Euroopan unionin kannasta ”peräisin olevien tuotteiden” (alkuperätuotteiden) käsitteen määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan mainitussa sopimuksessa olevan pöytäkirjan nro 4 muuttamiseen      || Ehdotus on vanhentunut Kroatian liityttyä EU:hun.

28. || KOM/2011/0169 2011/0092/CNS || Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta || Neuvostossa käytyjen neuvottelujen tuloksena laadittiin kompromissiteksti, jossa komission ehdotuksen sisältö on muuttunut täysin. Neuvostossa ei ole kuitenkaan päästy sopimukseen tästä kompromissitekstistä.

Työllisyys, sosiaaliasiat, osaaminen ja työvoiman liikkuvuus

29. || COM/2014/0239 2014/0131/NLE || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa Euroopan unionin puolesta noudatettavasta kannasta suositukseen, jolla täydennetään vuonna 1930 annettua Kansainvälisen työjärjestön (ILO) pakollista työtä koskevaa yleissopimusta (nro 29) || Ehdotus on vanhentunut. Konferenssi, jota varten SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan mukainen kanta oli tarkoitus vahvistaa, on jo pidetty, eikä neuvosto ole hyväksynyt ehdotettua päätöstä.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasiat

30. || KOM/2009/0189 2009/0057/COD || Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta || Ehdotus on korvattu yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen yhteydessä voimaan tulleella misvelvoitteella.

31. || KOM/2009/0399 2009/0112/COD || Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta Biskajanlahden sardellikannalle ja kyseistä kantaa hyödyntäville kalastuksille || Ehdotus on korvattu yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen yhteydessä voimaan tulleella purkamisvelvoitteella.

32. || KOM/2010/0572 2010/0290/NLE || Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, Euroopan yhteisön ja Mikronesian liittovaltion kalastuskumppanuussopimukseen kuuluvan pöytäkirjan tekemisestä || Mikronesian liittovaltion kongressi hylkäsi pöytäkirjan äänestyksessään, joten ehdotus ei ole enää realistinen lähtökohta pöytäkirjan tekemiselle. Sen vuoksi ehdotus on peruttava.

33. || COM/2012/0155 2012/0077/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttamisesta || Ehdotus on korvattu Itämeren monilajista hoitosuunnitelmaa koskevalla ehdotuksella (COM/2014/0614).

34. || COM/2012/0471 2012/0232/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräistä teknisistä ja valvontatoimenpiteistä Skagerrakissa sekä asetuksen (EY) N:o 850/98 ja asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta || Pääosa ehdotuksesta käsitteli purkamisvelvoitetta, joka on otettu käyttöön asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklalla, eikä edistystä ehdotuksen muun sisällön käsittelyn suhteen ole näköpiirissä.

35. || COM/2012/0591 2012/0285/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta               || Ehdotus on korvattu Itämeren monilajista hoitosuunnitelmaa koskevalla ehdotuksella (COM/2014/0614).

36. || COM/2013/0300 2013/0153/NLE || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS HELCOM:issa ja IMO:ssa esitettävästä kannasta Itämeren nimeämiseen typen oksidien päästöjen valvonta-alueeksi (NECA) || Sopimukseen pääsy asiasta ei ole näköpiirissä.

37. || COM/2013/0920 2013/0443/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta ||  Ehdotusta on tarkoitus muuttaa osana vuoteen 2030 ulottuvan energia- ja ilmastopaketin lainsäädännöllisiä jatkotoimia.

38. || COM/2014/0397 2014/0201/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY, pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY, kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY, romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta             28.10.2014 || Ehdotus perutaan ja korvataan vuoden 2015 loppuun mennessä uudella kunnianhimoisemmalla ehdotuksella kiertotalouden edistämiseksi.

Euroopan naapuruuspolitiikka ja laajentumisneuvottelut

39. || KOM/2008/0308 2008/0095/COD || Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1638/2006 muuttamisesta || Vanhentunut. Euroopan parlamentti on pyytänyt komissiota perumaan tämän ehdotuksen.

40. || COM/2012/0092 2012/0041/NLE || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Turkin ja EU:n assosiaationeuvostossa omaksuttavasta kannasta || Vanhentunut.

41. || COM/2012/0133 2012/0063/NLE || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 4 (Alkuperäsäännöt) muuttamisesta || Uutta ehdotusta valmistellaan parhaillaan.

42. || COM/2012/0329 2012/0159/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 muuttamisesta || Vanhentunut. Asetuksen (EY) N:o 1085/2006 (IPA I -asetus) voimassaolo päättyi vuoden 2013 lopussa. Se on korvattu uudella instrumentilla vuoden 2014 alusta (IPA II).

Ulkoasiat ja turvallisuuspolitiikka

43. || KOM/2005/0281 2005/0121/CNS || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen kauppaa ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen pöytäkirjan allekirjoittamisesta Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi || Vanhentunut. Kauppaa ja yhteistyötä koskeva puitesopimus kumottiin vuonna 2010 tehdyn EU:n ja Korean välisen puitesopimuksen 43 artiklalla (EUVL L 20, 23.1.2014, s. 14).

44. || COM/2013/0289 2013/0155/NLE || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta || Ukrainan tapahtumien vuoksi assosiaatiosopimus allekirjoitettiin uusien neuvoston päätösten nojalla vuonna 2014.

45. || COM/2013/0653 || Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS komission Euroopan atomienergiayhteisön puolesta tekemän Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä || Ukrainan tapahtumien vuoksi assosiaatiosopimus allekirjoitettiin uuden neuvoston päätöksen nojalla vuonna 2014.

Terveys ja elintarviketurvallisuus

46. || KOM/2007/0090 2007/0037/COD || Ehdotus asetukseksi elintarvikehygieniasta annetun asetuksen (EY) N:o 852/2004 muuttamisesta || Ehdotus ei ole enää tarpeen. Alun perin ehdotuksella pyrittiin mahdollistamaan pk-yritysten poikkeaminen elintarviketuottajille asetetuista EU:n vaatimuksista tehdä omia tarkastuksia (HACCP-järjestelmä) tuotantoprosessin aikana. Neuvosto hylkäsi ehdotuksen yksimielisesti (26 vastaan, 1 pidättyi äänestämästä). Tällä välin on julkaistu vähittäiskauppiaille ja muille pk-yrityksille suunnatut HACCP-järjestelmän soveltamista koskevat suuntaviivat, jotka sisältävät jousto- ja yksinkertaistamisvälineitä. Kesäkuussa 2014 annetun REFIT-tiedonannon mukaan peruttava ehdotus.

47. || COM/2013/0262 2013/0137/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta) || Euroopan parlamentti hylkäsi ehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä huhtikuussa 2014 ja pyysi komissiota perumaan ehdotuksen parlamentin puhemiehen kirjeellä D(2014)41887, päivätty 11.9.2014.

Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset

48. || KOM/2010/0371 2010/0199/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY muuttamisesta || Sopimukseen pääsy asiasta ei ole näköpiirissä. Neuvottelut ovat keskeytyneet sekä  neuvostossa että Euroopan parlamentissa. Kesäkuussa 2014 annetun REFIT-tiedonannon mukaan peruttava ehdotus.

49. || COM/2012/0084 2012/0035/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja kyseisten lääkkeiden sisällyttämisestä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin || Sopimukseen pääsy asiasta ei ole näköpiirissä.

50. || COM/2012/0124 2012/0060/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä || Ehdotusta on tarkoitus muuttaa uuden komission prioriteettien mukaisesti. Tavoitteena on yksinkertaistaa menettelyjä, lyhentää tutkimusten määräaikoja ja vähentää täytäntöönpanoon osallistuvien toimijoiden määrää.

51. || COM/2012/0241 2012/0124/NLE || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta neuvottelemaan asekauppasopimusta käsittelevässä Yhdistyneiden kansakuntien konferenssissa (New York, 2–27 päivänä heinäkuuta 2012) asioista, jotka kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan || Vanhentunut. Ehdotus on korvattu muilla päätöksillä, joista viimeisin on neuvoston päätös 2014/165/EU jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan asekauppasopimus Euroopan unionin edun vuoksi (EUVL L 89, 25.3.2014, s. 44).

52. || COM/2014/0085 2014/0043/NLE || Ehdotus NEUVOSTON SUOSITUS Euroopan matkailualan laatuperiaatteista || Määrävähemmistö vastusti ehdotusta neuvostossa. Sopimukseen pääsy asiasta ei ole näköpiirissä.

53. || COM/2014/0344 2014/0176/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI maanhavainnoinnin satelliittitietojen levittämisestä kaupallisiin tarkoituksiin || Jos asiasta ei päästä sopimukseen kuuden seuraavan kuukauden aikana, ehdotus perutaan ja laaditaan uusi aloite .

Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat

54. || KOM/2008/0244 2008/0270/NLE || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 2007 kansainvälisen kahvisopimuksen allekirjoittamista ja tekemistä Euroopan yhteisön puolesta koskevan neuvoston päätösehdotuksen muuttamisesta || Vanhentunut. Vuoden 2007 kansainvälisen kahvisopimuksen allekirjoittaminen (hyväksyminen) hyväksyttiin 16. kesäkuuta 2008 tehdyllä neuvoston päätöksellä (EUVL L 186, s. 12). EU on sen jälkeen ollut Kansainvälisen kahvijärjestön jäsen.

Toimielinten väliset suhteet

55. || COM/2013/0451 2013/0218/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan || Asiaa on tarkoitus käsitellä uudessa, parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa.

56. || COM/2013/0452 2013/0220/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan || Asiaa on tarkoitus käsitellä uudessa, parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa.

57. || COM/2013/0751 2013/0365/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan || Asiaa on tarkoitus käsitellä uudessa, parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten sopimuksessa.

Oikeusasiat, kuluttaja-asiat ja sukupuolten tasa-arvo

58. || KOM/2008/0637 2008/0193/COD || Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta || Jos asiasta ei päästä sopimukseen kuuden kuukauden kuluessa, ehdotus perutaan ja korvataan uudella aloitteella. Kesäkuussa 2014 annetun REFIT-tiedonannon mukaan peruttava ehdotus.

59. || KOM/2010/0082 2010/0050/COD || Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä || Vanhentunut, sillä oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/164/EU.

60. || KOM/2011/0635 2011/0284/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista || Asiasta laaditaan muutettu ehdotus, jotta sähköisen kaupan tarjoamat mahdollisuudet digitaalisilla sisämarkkinoilla voidaan ottaa täysimääräisesti huomioon.

61. || COM/2012/0035 2012/0022/APP || Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisen säätiön (FE) perussäännöstä || Asian käsittely ei ole edennyt neuvostossa. Koska hyväksyminen edellyttää yksimielisyyttä, sopimukseen pääsy asiasta ei ole näköpiirissä.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasiat

62. || KOM/2009/0102 2009/0033/CNS || Ehdotus NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten || Tämän ehdotuksen perumisesta on ilmoitettu jo komission ehdotuksessa KOM(2010) 0624 / KOM(2010) 0559. Komissio ei ole kuitenkaan antanut (erillistä) muodollista päätöstä perumisesta. Tästä syystä ehdotus on muodollisesti edelleen vireillä, ja se on peruttava muodollisesti.

Tutkimus, tiede ja innovointi

63. || KOM/2011/0931 2011/0460/NLE || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ITER-hankkeen lisätutkimusohjelmasta (2014–2018) || Korvattu ehdotuksella COM(2013) 0607.

Kauppa

64. || KOM/2011/0380 2011/0167/NLE || Ehdotus neuvoston päätökseksi väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen tekemisestä || Ehdotusta ei enää tarvita, sillä Euroopan parlamentti päätti heinäkuussa 2012, ettei se hyväksy kyseisen sopimuksen tekemistä. Ehdotuksen peruminen auttaisi selventämään, että menettelyssä sopimuksen tekemiseksi ei ole tarkoitus enää edetä.

Liikenne

65. || KOM/2000/0802 2000/0326/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan vesillä tapahtuvien öljyvahinkojen korvausrahaston perustamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä || Ehdotus on syytä perua, koska vaikutustenarviointi ja analyysi ovat jo vanhentuneet. Kesäkuussa 2014 annetun REFIT-tiedonannon mukaan peruttava ehdotus.

66. || KOM/2005/0353 2005/0141/APP || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Serbia ja Montenegron välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta || Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet ECAA-sopimuksen (2006/36/APP), jota sovelletaan ensisijaisesti tässä tarkoitettuun sopimukseen nähden.

67. || KOM/2008/0700 || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS, Tonavan vesiliikenteestä 18 päivänä elokuuta 1948 tehdyn yleissopimuksen (Belgradin yleissopimus) muutospöytäkirjan allekirjoittamisesta || Sopimukseen pääsy asiasta ei ole näköpiirissä.

68. || KOM/2009/0217 2009/0063/COD || Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ilmailun turvamaksuista || Ehdotus ei ole saanut tukea lainsäätäjiltä, eikä asiasta ole keskusteltu vuoden 2010 jälkeen. Kesäkuussa 2014 annetun REFIT-tiedonannon mukaan peruttava ehdotus.

69. || KOM/2009/0229 2009/0066/APP || Ehdotus: Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä sekä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamista koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen lisäsopimuksen tekemisestä || Ehdotus on korvattu asiakirjalla 2011/0102/NLE.

70. || KOM/2010/0653 2010/0320/NLE || Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ensimmäisen siirtymäkauden päätökseen saattamiselle asetettujen ehtojen täyttymisestä Kroatian tasavallassa Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälisen sopimuksen nojalla             || Asiassa ei ole edistytty ja Kroatia on nykyisin jäsenvaltio.

71. || KOM/2011/0824 2011/0397/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maahuolintapalveluista unionin lentoasemilla ja neuvoston direktiivin 96/67/EY kumoamisesta || Sopimukseen pääsy asiasta ei ole näköpiirissä.

Kodifioinnit

72. || KOM/2008/0761 2008/0225/COD || Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske || Vanhentunut, sillä kodifioitavaa säädöstä on muutettu ehdotuksen tekemisen jälkeen.

73. || KOM/2009/0446 2009/0123/COD || Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi …/…/EY annettu [...] yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa (kodifioitu toisinto) || Vanhentunut, sillä se sisältää vanhentuneita komitologiasäännöksiä.

74. || KOM/2009/0535 2009/0151/COD || Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EY) N:o …/… annettu [...] jätetilastoista (kodifioitu toisinto) || Vanhentunut, sillä kodifioitavaa säädöstä on muutettu ehdotuksen tekemisen jälkeen.

75. || KOM/2009/0634 2009/0176/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (kodifioitu toisinto) || Vanhentunut, sillä se sisältää vanhentuneita komitologiasäännöksiä.

76. || KOM/2010/0179 2010/0095/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (kodifikaatio) || Muutettu kodifikaatioehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM/2013/0932). Tämän vuoksi alkuperäinen kodifikaatioehdotus KOM(2010) 0179 voidaan perua.

77. || KOM/2010/0184 2010/0098/CNS || Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI (EURATOM) elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (uudelleenlaatiminen) || Komissio on laatinut ehdotuksen nämä säädökset korvaavaksi uudeksi asetukseksi (COM/2013/0576). Kodifikaatioehdotus KOM(2010) 0184 voidaan perua.

78. || COM/2010/0507 2010/0260/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (kodifikaatio) || Vanhentunut, sillä se sisältää viittauksen vanhentuneeseen komitologiasäännökseen.

79. || KOM/2010/0691 2010/0338/NLE || Ehdotus NEUVOSTON ASETUKSEKSI liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä || Tästä asetuksesta on hyväksytty uudelleenlaadittu toisinto, asetus (EU) N:o 729/2014.

80. || KOM/2012/0008 2012/0007/COD || Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vaarallisten valmisteiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä || Vanhentunut. Mikään neuvoston puheenjohtajavaltio ei ole ottanut tätä ehdotusta käsiteltäväksi, ja se on nyt vanhentunut, sillä nykyinen direktiivi 1999/45/EY kumotaan 1. kesäkuuta 2015.