24.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 378/31


Maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY (kaasudirektiivi) 10 artiklan 2 kohdan nojalla annettu Slovakian hallituksen ilmoitus yrityksen eustream, a.s.as nimeämisestä siirtoverkonhaltijaksi Slovakiassa – Kaasun siirtoverkonhaltija

2013/C 378/17

Slovakian sääntelyviranomaisen annettua 28. lokakuuta 2013 lopullisen päätöksensä yrityksen eustream, a. s. as sertifioimisesta riippumattomaksi siirtoverkonhaltijaksi (kaasudirektiivin IV luku) Slovakia on ilmoittanut komissiolle kyseisen yrityksen virallisesta hyväksymisestä ja nimeämisestä Slovakiassa toimivaksi siirtoverkonhaltijaksi kaasudirektiivin 10 artiklan mukaisesti.

Lisätietoja on saatavilla seuraavasta osoitteesta:

Ministry of Economy

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.economy.gov.sk