19.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 303/21


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen Italian tasavallan taloudellisen kehittämisen ministeriön ilmoitus

2013/C 303/09

Taloudellisen kehittämisen ministeriö ilmoittaa saaneensa Global Petroleum Limited -nimiseltä yritykseltä lupahakemuksen (ns. ”d 82 F.R-.GP”), joka koskee hiilivetyjen etsimistä alueella F (Adrianmeri) sijaitsevalla alueella, jonka pituus- ja leveyspiirien rajat kulkevat seuraavassa taulukossa esitettyjen maantieteellisten koordinaattien ja kulmapisteiden kautta:

Kulmapisteet

Maantieteelliset koordinaatit

Itäistä pituutta Greenwich

Pohjoista leveyttä

a

17°17′

41°54′

b

Pituuspiirin 41°54′ ja alueen F rajaviivan leikkauspiste

c

Alueen F rajaviivan ja pituuspiirin 17°27′ leikkauspiste

d

17°27′

41°36′

e

17°36′

41°36′

f

17°36′

41°30′

g

17°17′

41°30′

Kulmapisteiden b ja c välillä lupahakemuksen kohteena olevan alueen rajoina ovat alueen F rajat.

Edellä ilmoitetut koordinaatit on määritetty Italian merivoimien hydrologisen instituutin Italian rannikosta mittakaavassa 1:250 000 laatiman merikartan (kartta nro 921) avulla.

Tämän kuvauksen perusteella alueen pinta-ala on 745,70 km2.

Taloudellisen kehittämisen ministeriö julkaisee edellä mainitun direktiivin, 25. marraskuuta 1996 annetun asetuksen nro 625 4 §:n, 4. maaliskuuta 2011 annetun ministeriön asetuksen ja 22. maaliskuuta 2011 annetun määräyksen mukaisesti ilmoituksen, jotta muut kiinnostuneet tahot voivat jättää hiilivetyjen etsimistä samalla, edellä esitettyjen kulmapisteiden ja koordinaattien rajaamalla alueella koskevia kilpailevia lupahakemuksia.

Etsimisluvan myöntämisvaltuudet on annettu taloudellisen kehittämisen ministeriön energiaosaston kaivannais- ja energiavaroista vastaavan viraston VI jaostolle.

Kaivostoiminnan harjoittamisluvan myöntämistä koskevat säännöt määritellään tarkemmin seuraavissa säädöksissä:

21. heinäkuuta 1967 annettu laki nro 613, 9. tammikuuta 1991 annettu laki nro 9, 25. marraskuuta 1996 annettu asetus nro 625, 4. maaliskuuta 2011 annettu ministeriön asetus ja 22. maaliskuuta 2011 annettu määräys.

Hakemukset on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakemukset on jätettävä seuraavaan osoitteeseen:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat voidaan jättää myös sähköisesti seuraavaan osoitteeseen: ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it. Tällöin on käytettävä hakijayrityksen laillisen edustajan digitaalista allekirjoitusta.

22. joulukuuta 2010 annetun pääministerin asetuksen nro 22 liitteessä A olevan 2 kohdan mukaisesti etsimisluvan myöntämismenettely saa kestää enintään 180 päivää.