19.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 303/28


Ilmoitus direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan mukaisesta hakemuksesta

Hankintayksikön esittämä hakemus

2013/C 303/13

Komissio vastaanotti 1. lokakuuta 2013 vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 5 kohdan mukaisen hakemuksen. Hakemuksen vastaanottoa seuraava työpäivä on 2. lokakuuta 2013.

Österreichische Post AG:n esittämä hakemus koskee direktiivin 2004/17/EY 6 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja postipalveluja ja muita palveluja Itävallassa. Edellä mainitussa 30 artiklassa säädetään, ettei direktiiviä 2004/17/EY sovelleta, jos toiminto siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan, on suoraan avoin kilpailulle markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu. Näiden edellytysten täyttymistä arvioidaan yksinomaan direktiivin 2004/17/EY mukaisesti, eikä arviointi vaikuta kilpailusääntöjen soveltamiseen.

Komissio tekee tätä hakemusta koskevan päätöksen kolmen kuukauden kuluessa edellä mainitusta työpäivästä. Määräaika päättyy siis 2. tammikuuta 2014.

Tätä määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella. Mahdollinen pidentämispäätös julkaistaan.

Direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti sellaisia uusia hakemuksia, jotka koskevat postipalveluja ja muita palveluja Itävallassa ja jotka tehdään ennen tätä hakemusta koskevan määräajan päättymistä, ei pidetä uusina menettelyinä, vaan ne käsitellään yhdessä tämän hakemuksen kanssa.