19.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 205/9


Suuntaviivat Israelin kesäkuusta 1967 miehittämillä alueilla sijaitsevien israelilaisten yhteisöjen ja niiden toimien kelpoisuudesta saada EU:n avustuksia ja palkintoja sekä tukea EU:n rahoitusvälineistä vuodesta 2014 lähtien

(2013/C 205/05)

A jakso.   YLEISET SEIKAT

1.

Näissä suuntaviivoissa määritetään edellytykset, joiden mukaisesti komissio aikoo esittää perusvaatimukset EU:n tuen myöntämiseksi Israelin kesäkuusta 1967 miehittämillä alueilla sijaitseville israelilaisille yhteisöille tai niiden toimille. Niiden tavoitteena on varmistaa, että EU:n kantoja ja sitoumuksia kunnioitetaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jonka mukaan EU ei tunnusta Israelin suvereniteettia Israelin kesäkuusta 1967 miehittämillä alueilla. Nämä suuntaviivat eivät rajoita EU:n lainsäädännössä vahvistettujen muiden vaatimusten soveltamista.

2.

Israelin kesäkuusta 1967 lähtien miehittämiä alueita ovat Golanin kukkulat, Gazan alue ja Länsiranta, Itä-Jerusalem mukaan luettuna.

3.

EU ei tunnusta Israelin suvereniteettia millään 2 kohdassa tarkoitetulla alueella ja katsoo, etteivät ne ole osa Israelin aluetta (1) huolimatta niiden oikeudellisesta asemasta Israelin lainsäädännössä (2). EU on tehnyt selväksi, että se ei tunnusta vuotta 1967 edeltäneisiin rajoihin muita muutoksia kuin ne, joista on sovittu Lähi-idän rauhanprosessin osapuolten kesken (3). EU:n ulkoasiainneuvosto korosti, että on tärkeää rajoittaa Israelin kanssa tehtyjen sopimusten soveltamisala Israelin alueeseen sellaisena kuin EU sen tunnustaa (4).

4.

Näitä suuntaviivoja ei sovelleta 2 kohdassa tarkoitetuilla alueilla sijaitseville palestiinalaisille yhteisöille tai niiden toimille avustusten, palkintojen tai rahoitusvälineiden muodossa myönnettyyn EU:n tukeen tai sitä koskeviin tukikelpoisuusvaatimuksiin. Niitä ei varsinkaan sovelleta EU:n ja Palestiinan vapautusjärjestön tai palestiinalaishallinnon välisiin sopimuksiin.

B jakso.   SOVELTAMISALA

5.

Näitä suuntaviivoja sovelletaan varainhoitoasetuksen (5) VI, VII ja VIII osastossa tarkoitettujen avustusten, palkintojen tai rahoitusvälineiden muodossa myönnettävään EU:n tukeen, jota voidaan myöntää Israelin kesäkuusta 1967 miehittämillä alueilla sijaitseville israelilaisille yhteisöille tai niiden toimille. Niiden soveltaminen ei rajoita asianomaisessa perussäädöksessä mahdollisesti vahvistettavia erityisiä tukikelpoisuusvaatimuksia.

6.

Suuntaviivoja sovelletaan

a)

avustuksiin – kaikille hakijoille ja tuensaajille niiden asemasta (ainoa tuensaaja, koordinaattori tai tuensaaja) riippumatta. Tähän sisältyvät yhteisöt, jotka osallistuvat toimintaan ilman kustannuksia (6), ja varainhoitoasetuksen 122 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuensaajaan sidoksissa olevat yhteisöt. Tähän eivät kuulu hankkijat ja alihankkijat, jotka avustusten saajat ovat valinneet julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti. Varainhoitoasetuksen 137 artiklassa tarkoitettujen kolmansien osapuolten osalta voidaan todeta, että jos kyseisille kolmansille osapuolille myönnettävän taloudellisen tuen kustannukset ovat ehdotuspyynnön mukaisesti tukikelpoisia, valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä voi tarvittaessa ilmoittaa ehdotuspyynnöissä ja avustussopimuksissa tai -päätöksissä, että näissä suuntaviivoissa vahvistettuja kelpoisuusehtoja sovelletaan myös henkilöihin, jotka voivat saada taloudellista tukea tuensaajilta;

b)

palkintoihin – kaikille kilpailujen osanottajille ja voittajille;

c)

rahoitusvälineisiin – erityisille sijoitusvälineille, rahoituksen välittäjille ja alemmille rahoitusvälittäjille sekä lopullisille tuensaajille.

7.

Näitä suuntaviivoja sovelletaan avustuksiin, palkintoihin ja rahoitusvälineisiin, joita hallinnoivat tapauksen mukaan komissio, toimeenpanovirastot (suora hallinnointi) tai elimet, joille talousarvion toteuttamistehtäviä on siirretty varainhoitoasetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti (välillinen hallinnointi).

8.

Näitä suuntaviivoja sovelletaan avustuksiin, palkintoihin ja rahoitusvälineisiin, jotka rahoitetaan varainhoitovuoden 2014 ja seuraavien vuosien määrärahoista ja jotka on hyväksytty suuntaviivojen hyväksymisen jälkeen annetuilla rahoituspäätöksillä.

C jakso.   ISRAELILAISTEN YHTEISÖJEN TUKIKELPOISUUSEDELLYTYKSET

9.

Israelilaisten yhteisöjen sijoittautumispaikan osalta:

a)

Ainoastaan ne israelilaiset yhteisöt, joiden sijoittautumispaikka on vuotta 1967 edeltävien Israelin rajojen sisäpuolella, voivat saada avustuksia ja palkintoja.

b)

Ainoastaan ne israelilaiset yhteisöt, joiden sijoittautumispaikka on vuotta 1967 edeltävien Israelin rajojen sisäpuolella, voivat olla rahoitusvälineistä saatavan tuen lopullisia saajia.

10.

Sijoittautumispaikaksi katsotaan yhteisön tarkka virallinen postiosoite, johon yhteisö on rekisteröity ja joka vastaa konkreettista fyysistä sijoittautumispaikkaa. Postilokeron käyttö ei ole sallittua.

11.

C jakson vaatimukset

a)

koskevat seuraavia oikeushenkilöitä: Israelin alue- ja paikallisviranomaiset tai muut julkiset elimet, julkiset tai yksityiset yritykset tai yhtiöt ja muut yksityiset oikeushenkilöt mukaan luettuna valtiosta riippumattomat voittoa tavoittelemattomat järjestöt;

b)

eivät koske Israelin kansallisia viranomaisia (ministeriöt ja valtion virastot ja elimet);

c)

eivät koske luonnollisia henkilöitä.

D jakso.   ISRAELIN MIEHITTÄMILLÄ ALUEILLA TOTEUTETTAVIEN TOIMIEN TUKIKELPOISUUSEDELLYTYKSET

12.

Israelilaisten yhteisöjen toimien osalta:

a)

Israelilaisten yhteisöjen EU:n rahoittamien avustusten ja palkintojen puitteissa toteuttamille toimille voidaan myöntää avustuksia ja palkintoja, jos niitä ei toteuteta osittain tai kokonaan 2 kohdassa tarkoitetuilla alueilla.

b)

Israelilaisia yhteisöjä pidetään rahoitusvälineistä myönnettävän tuen lopullisina saajina edellyttäen, etteivät ne toimi 2 kohdassa tarkoitetuilla alueilla EU:n rahoittamien rahoitusvälineiden puitteissa tai muutoin.

13.

Ne EU:n avustusta tai palkintoa koskevaan hakemukseen sisältyvät toimet tai niiden osat (7), jotka eivät ole 12 kohdan a alakohdan vaatimusten mukaisia, eivät ole tukikelpoisia eikä niitä oteta huomioon hakemuksen jatkoarvioinnissa.

14.

D jakson vaatimukset

a)

koskevat 12 kohdan mukaisia toimia, joita toteuttavat seuraavat oikeushenkilöt: Israelin alue- ja paikallisviranomaiset tai muut julkiset elimet, julkiset tai yksityiset yritykset tai yhtiöt ja muut yksityiset oikeushenkilöt mukaan luettuna valtiosta riippumattomat voittoa tavoittelemattomat järjestöt;

b)

koskevat myös 12 kohdan mukaisia toimia, joita toteuttavat Israelin kansalliset viranomaiset (ministeriöt ja valtion virastot ja elimet);

c)

eivät koske 12 kohdan mukaisia toimia, joita toteuttavat luonnolliset henkilöt.

15.

D jakson vaatimukset eivät koske toimia, jotka toteutetaan 2 kohdassa tarkoitetuilla alueilla ja joiden tarkoituksena on auttaa kyseisillä alueilla asuvia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla suojattuja henkilöitä ja/tai edistää Lähi-idän rauhanprosessia EU:n politiikan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12–14 kohdan soveltamista (8).

E jakso.   TÄYTÄNTÖÖNPANOJÄRJESTELYT

16.

Kunkin 11 kohdan a ja b alakohdassa ja 14 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun israelilaisen yhteisön, joka jättää EU:n avustusta, palkintoa tai rahoitusvälinettä koskevan hakemuksen, on annettava valaehtoinen ilmoitus;

a)

Avustusten ja palkintojen osalta ilmoituksessa on mainittava, että israelilaisen yhteisön hakemus on näiden suuntaviivojen 9 kohdan a alakohdan ja 12 kohdan a alakohdan vaatimusten mukainen ja että siinä otetaan myös huomioon 15 kohdan sovellettavuus (9). Avustusten osalta kyseinen ilmoitus laaditaan varainhoitoasetuksen 131 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

b)

Rahoitusvälineiden osalta ilmoituksessa on mainittava, että israelilaisen yhteisön tuen lopullisena saajana esittämä hakemus on näiden suuntaviivojen 9 kohdan b alakohdan ja 12 kohdan b alakohdan vaatimusten mukainen.

17.

Edellä 16 kohdassa esitetyt ilmoitukset eivät rajoita ehdotuspyynnöissä, kilpailusäännöissä tai rahoituksen välittäjien tai erityisten sijoitusvälineiden valintaa koskevissa ehdotuspyynnöissä vaadittujen asiakirjojen esittämistä. Kyseiset ilmoitukset sisältyvät niihin hakuasiakirjoihin, jotka vaaditaan ehdotuspyynnöissä, kilpailusäännöissä tai rahoituksen välittäjien tai erityisten sijoitusvälineiden valintaa koskevissa ehdotuspyynnöissä. Niiden teksti mukautetaan kunkin EU:n avustuksen, palkinnon tai rahoitusvälineen vaatimuksiin.

18.

Jos 16 kohdassa tarkoitettu ilmoitus sisältää virheellisiä tietoja, kyseessä voidaan katsoa olevan väärien tietojen antaminen tai vakava sääntöjenvastaisuus, joka voi johtaa

a)

avustusten osalta – varainhoitoasetuksen 131 artiklan 5 kohdassa ja 135 artiklassa vahvistettuihin toimenpiteisiin,

b)

palkintojen osalta – varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen (10) 212 artiklan 1 kohdan viii alakohdassa vahvistettuihin toimenpiteisiin, ja

c)

rahoitusvälineiden osalta – varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 221 artiklan 3 kohdassa vahvistettuihin toimenpiteisiin.

19.

Komissio panee nämä suuntaviivat täytäntöön kokonaisuudessaan selkeästi ja ymmärrettävästi. Se ilmoittaa erityisesti C ja D jaksoissa vahvistetut tukikelpoisuusedellytykset työohjelmissa (11) ja/tai rahoituspäätöksissä, ehdotuspyynnöissä, kilpailusäännöissä tai rahoituksen välittäjien tai erityisten sijoitusvälineiden valintaa koskevissa ehdotuspyynnöissä.

20.

Komissio varmistaa, että niiden elinten, joille on siirretty talousarvion toteuttamistehtäviä välillisen hallinnoinnin mukaisesti, julkaisemat työohjelmat, ehdotuspyynnöt, kilpailusäännöt tai rahoituksen välittäjien tai erityisten sijoitusvälineiden valintaa koskevat ehdotuspyynnöt sisältävät C ja D jaksossa vahvistetut tukikelpoisuusedellytykset.

21.

EU:n sitoumusten ilmaisemiseksi selkeästi kansainvälisessä lainsäädännössä, komissio pyrkii EU:n politiikat ja kannat huomioon ottaen ottamaan näiden suuntaviivojen sisällön osaksi kansainvälisiä sopimuksia ja niiden pöytäkirjoja tai israelilaisten tai muiden osapuolten kanssa tehtäviä yhteisymmärryspöytäkirjoja.

22.

EU:n tuen antaminen israelilaisille yhteisöille tai niiden toimille avustusten, palkintojen tai rahoitusvälineiden muodossa edellyttää yhteydenpitoa 11 ja 14 kohdassa tarkoitettujen israelilaisten yhteisöjen kanssa esimerkiksi kokousten, vierailujen tai tapahtumien avulla. Kyseinen yhteydenpito ei saa tapahtua 2 kohdassa tarkoitetuilla alueilla, ellei se liity 15 kohdassa tarkoitettuihin toimiin.


(1)  EU–Israel-assosiaatiosopimuksen maantieteellisen soveltamisalan osalta ks. asia C-386/08, Brita, tuomio 25.2.2010 (Kok., s. I-1289, 47 ja 53 kohta).

(2)  Israelin lainsäädännön mukaan Itä-Jerusalem ja Golanin kukkulat on liitetty Israelin valtioon ja Gazan alueesta sekä Länsirannan muista osista käytetään ilmaisua ’alueet’.

(3)  Ks. muun muassa Lähi-idän rauhanprosessia koskevat ulkoasiainneuvoston päätelmät, jotka hyväksyttiin joulukuussa 2009, joulukuussa 2010, huhtikuussa 2011 sekä vuoden 2012 touko- ja joulukuussa.

(4)  Lähi-Idän rauhanprosessia koskevissa ulkoasiainneuvoston päätelmissä, jotka hyväksyttiin 10. joulukuuta 2012, todetaan, että Israelin valtion ja EU:n välisissä sopimuksissa on ilmoitettava yksiselitteisesti ja selvästi, että niitä ei sovelleta Israelin vuonna 1967 miehittämiin alueisiin.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(6)  Tässä tapauksessa israelilainen yhteisö rahoittaa osallistumisensa muista lähteistä saatavalla rahoituksella, mutta sitä pidetään kuitenkin tuensaajana ja se voi sen vuoksi käyttää hyväkseen taitotietoa, palveluja, verkostoitumista ja muita mahdollisuuksia, joita muut tuensaajat ovat EU:n avustuksen ansiosta kehittäneet.

(7)  Nämä voivat olla esimerkiksi Israelissa toteutettavia valtakunnallisia hankkeita, jotka koostuvat sekä vuotta 1967 edeltävien rajojen sisäpuolella että ulkopuolella toteutettavista toimista (esim. siirtokunnat).

(8)  Esimerkiksi demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen, kansalaisyhteiskuntaa tukevan naapuruuspolitiikan välineen ja/tai rauhankumppanuusohjelman puitteissa toteutettavat toimet.

(9)  Israelin kansallisten viranomaisten (ministeriöt ja valtion virastot/elimet) osalta ilmoitukseen on sisällyttävä osoite, joka on Israelin vuotta 1967 edeltävien rajojen sisäpuolella ja joka on 10 kohdan mukainen.

(10)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(11)  Perussäädöksessä mahdollisesti vaadittujen komitologiamenettelyjen tulos huomioon ottaen.