18.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 172/8


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

2013/C 172/10

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa muutoshakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla (1).

MUUTOSHAKEMUS

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettu

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006  (2)

9 ARTIKLASSA TARKOITETTU MUUTOSHAKEMUS

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA

EY-N:o: IT-PDO-0117-01007-21.06.2012

SMM ( ) SAN ( X )

1.   Eritelmän kohta (kohdat), jota (joita) muutos koskee

Tuotteen nimi

Tuotteen kuvaus

Maantieteellinen alue

Alkuperätodisteet

Tuotantomenetelmä

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Merkinnät

Kansalliset vaatimukset

Muuta (täsmennettävä)

2.   Muutoksen (muutosten) tyyppi

Yhtenäisen asiakirjan tai yhteenvedon muutos

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n eritelmän muutos, kun yhtenäistä asiakirjaa tai yhteenvetoa ei ole julkaistu

Eritelmän muutos, joka ei edellytä julkaistun yhtenäisen asiakirjan muutosta (asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 3 kohta)

Eritelmän väliaikainen muutos, joka johtuu viranomaisten asettamista pakollisista terveys- tai kasvinsuojelutoimista (asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 4 kohta)

3.   Muutos (muutokset)

Tuotteen kuvaus

Muutoksella halutaan korjata eräitä virheitä, jotka liittyvät tuotteen tiheyden ja kokonaishappopitoisuuden mittayksiköihin. Ilmaisu ”tuotteelle ominainen tiheys 20 celsiusasteessa on vähintään 1,200 gr/l” korvataan ilmaisulla ”tiheys 20 celsiusasteessa vähintään 1,200 g/l”, koska tämä on oikea mittayksikkö (ks. 12. elokuuta 1982 annettu tasavallan presidentin asetus nro 802 mittayksiköistä annetun direktiivin 80/181 täytäntöönpanosta, julkaistu 3. marraskuuta 1982Italian tasavallan virallisen lehden numerossa 302). Myös ilmaisu ”kokonaishappopitoisuus vähintään 5 astetta (ilmaistuna grammoina etikkahappoa 100 grammassa tuotetta)” korvataan ilmaisulla ”kokonaishappopitoisuus vähintään 5 astetta (ilmaistuna grammoina etikkahappoa 100 millilitrassa tuotetta)”; millilitrojen käyttö mittayksikkönä on asianmukaisempi, koska on kyse nestemäisestä tuotteesta, jonka ominaispaino on huomattava.

Lisäksi keitetyn rypäleen puristemehun sokeripitoisuus vahvistetaan vähintään 30 sakkarimetrin asteen asemesta enintään 40 Brix-asteeksi, jotta voidaan välttää liian pitkään jatkuva keittäminen ja/tai tuotteen ennenaikainen väkevöityminen.

Ilmaisua ”sokeri- ja etikkahappokäyminen” täydennetään muuttamalla se muotoon ”sokerikäyminen ja hapettuminen etikkahapoksi”, joka on tieteellisesti oikea ilmaisu, jossa tehdään ero kahden keitetyn rypäleen puristemehun jalostusvaiheen välillä. Tämä muutos on puhtaasti kuvaukseen liittyvä, eikä se vaikuta itse tuotantoprosessiin.

Selvitetään alueen tyypilliset puulajit, kuten tammi, kastanja, kirsikkapuu, kataja, mulperipuu, saarni ja valeakasia.

Kuvataan yksityiskohtaisesti kodifioidut menettelyt, jotka liittyvät pullotettavien erien esittämiseen ja aistinvaraisten määritysten tekemiseen, jotta ne olisivat tuottajien ja kuluttajien tiedossa, ilmoittamalla määräajat ja menettelyt erien esittämiselle, niiden sinetöimiselle ja luokittelulle sekä analyyttisiin ja aistinvaraisiin kokeisiin valittavien näytteiden ottamiselle. Erityisesti aistinvaraisista määrityksistä vastaa maistajapaneeli, joka tarkastelee ulkonäköön, tuoksuun ja makuun liittyviä ominaisuuksia numeeristen arvosanojen mukaan. Niiden summa vastaa maistajan antamaa arviota ja yksittäisten arvioiden keskiarvo paneelin mielipidettä. Ainoastaan tuote, joka on saanut vähintään 240 pistettä, voidaan pullottaa.

Aistinvaraisten määritysten ja fysikaalis-kemiallisten vaatimusten täyttymisen toteamisen antaman arvosanan mukaan voidaan kiinnittää kolme eriväristä merkkiä, joissa on myös juokseva numerointi tuotteen jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Pullottamiseen käytetään aina samanmuotoisia pakkauksia, joskin niiden vetoisuus voi vaihdella. Täytetyt pakkaukset suljetaan korkilla, johon kiinnitetään myös naru. Korkki naruineen peitetään vahalla, johon painetaan sinetti, jossa on kirjainlyhenne ABTRE – DOP sekä sisällön tyyppiä vastaava tunnus värillisen merkin mukaan.

Nykyisin käytössä olevien pakkaustyyppien A ja B lisäksi on mahdollista käyttää myös vetoisuudeltaan pienempiä 50 ml:n pulloja (tyyppi C), jotta keskivertokuluttaja voi hankkia tätä arvokasta tuotetta kohtuulliseen hintaan.

Lisäksi sallitaan lasista valmistetut sinetöidyt 5–10 ml:n kerta-annospakkaukset, joiden muotoa ei ole määritelty.

Merkinnät

Aistinvaraisten määritysten tulosten perusteella pulloihin kiinnitetään värillinen merkki. Pronssinvärinen merkki vastaa 240–269:ää pistettä, hopeinen merkki vähintään 270:tä pistettä ja kultainen merkki vähintään 300:aa pistettä ja vähintään 25 vuoden kypsytysaikaa.

Lisäksi ehdotetaan, että eritelmässä mainitut tekstit voidaan merkitä joko etikettiin tai pullosta riippuvaan lappuun, ja vahvistetaan kerta-annospakkausten erityismerkintöjä koskevat vaatimukset.

Kuten asetuksen (EU) N:o 1151/2012 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetään, lisätään eritelmän noudattamisen valvonnasta vastaavan elimen nimi ja osoite.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettu

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006  (3)

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA

EY-N:o: IT-PDO-0117-01007-21.06.2012

SMM ( ) SAN ( X )

1.   Nimi

”Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Italia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.8 –

Muut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.)

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Kulutukseen saatettaessa perinteisellä Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia -balsamietikalla on oltava seuraavat ominaisuudet: väri: tummanruskea, kirkas, kiiltävä; tiheys: huomattava, juoksevan siirappimainen; tuoksu: voimakas ja viipyvä, aromaattinen, miellyttävän hapan tai tunnusomainen, mikä liittyy myös tynnyreissä käytetyistä puulajeista, kuten tammi, kastanja, kirsikkapuu, kataja, mulperipuu, saarni ja valeakasia, ja pitkästä kypsytysajasta; maku: tasapainoinen yhdistelmä makeaa ja hapanta, selkeästi aistittavan hapan ja aromaattinen, tasapainossa tuoksuominaisuuksien kanssa; kokonaishappopitoisuus: vähintään 5 astetta (ilmaistuna grammoina etikkahappoa 100 millilitrassa tuotetta); tiheys 20 celsiusasteessa: vähintään 1,200 g/l.

Ottaen huomioon kuumentamisesta johtuva tilavuuden pieneneminen keitetyn rypäleen puristemehun sokeripitoisuus on enintään 40 Brix-astetta.

Sokerikäyminen ja hapettuminen etikkahapoksi mahdollistavat ihanteellisen käymisen, kypsytyksen ja vanhentamisen, mihin vaaditaan vähintään 12 vuotta, jotta tuotetta voidaan pitää kaupan tällä nimellä.

Tuotteen laatu määritellään maistajapaneelin aistinvaraisten ominaisuuksien tarkastelemisen yhteydessä antaman kokonaisarvosanan mukaan.

Vaihtuvuuden varmistamiseksi maistajat valitaan luettelosta, jossa mainitaan ainoastaan asianmukaisen koulutusjakson läpikäyneiden henkilöiden nimet; heidän kykyään vastata moitteettomasta ja johdonmukaisesta arvioinnista arvioidaan jatkuvasti.

Aistinvaraisessa määrityksessä otetaan huomioon jäljempänä mainitut ominaisuudet antamalla niille kokonaisarvosana seuraavien pistemäärien rajoissa:

 

ulkonäkö: 27–60 pistettä;

 

tuoksu: 44–75 pistettä;

 

maku: 129–210 pistettä.

Kutakin ominaisuutta puolestaan voidaan edelleen luonnehtia kuvailemalla erityisempiä tekijöitä, jotka vahvistetaan perinteiden ja aistinvaraisten arviointiperusteiden kehityksen perusteella.

Alle 240:en pistemäärä tarkoittaa, että tuote ei sovellu myytäväksi, minkä vuoksi sitä ei voida pullottaa.

Myytäväksi soveltuva tuote luokitellaan seuraaviin luokkiin: 240–269 pistettä; vähintään 270 pistettä; vähintään 300 pistettä ja vähintään 25 vuoden kypsytysaika.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet)

Perinteisen Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia -balsamietikan raaka-aine on rypäleen puristemehu. Rypäleet tulevat viinitarhoista, jotka koostuvat kokonaan tai osittain seuraavista viiniköynnöslajikkeista: Lambrusco (kaikki lajikkeet ja kloonit), Ancellotta, Trebbiano (kaikki lajikkeet ja kloonit), Sauvignon, Sgavetta, Berzemino, Occhio di Gatta.

Kaikki nämä viiniköynnöslajikkeet on merkitty Reggio Emilian suojattujen alkuperänimitysten luetteloon.

Perinteisen Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia -balsamietikan tuotantoon tarkoitettujen rypäleiden puristemehun sokeripitoisuuden on oltava vähintään 15 sakkarimetrin astetta, ja erikoisviljelyssä olevien viinitarhojen hehtaarikohtainen enimmäistuotos saa olla enintään 160 desitonnia.

Haihdutukseen tarkoitetun rypäleen puristemehutuotos saa olla enintään 70 %.

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet)

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Rypäleiden tuotannon, puristemehun valmistuksen ja keittämisen sekä tuotteen jalostamisen ja kypsytyksen on tapahduttava Reggio Emilian maakunnan alueella.

3.6   Viipalointia, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

Laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi pullotuksen on tapahduttava Reggio Emilian maakunnan alueella.

Perinteinen Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia balsamietikka tuotetaan pitkällä ja monimutkaisella prosessilla, jonka tärkeitä osia ovat käyminen ja hapettuminen etikkahapoksi. Kyseessä on erittäin herkkä tuote, ja jotta maistajapaneelin toteamat aistinvaraiset ominaisuudet säilyisivät muuttumattomina, sitä ei tulisi käsitellä tai siirtää, ja se olisi pullotettava nopeasti. Pullottaminen on myös ratkaisevan tärkeä vaihe jäljitettävyyden kannalta, ja ottaen huomioon tuotteen korkea hinta se saattaa johtaa nimen vilpilliseen käyttöön tai petolliseen toimintaan. Alueella tapahtuva pullottaminen auttaa osaltaan helpottamaan tämän vaiheen valvomista.

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia pakataan läpinäkyvästä lasista valmistettuihin ylösalaisin käännetyn tulppaanin muotoisiin pulloihin, joiden vetoisuus on 5, 10 tai 25 cl.

Kun Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia on pullotettu, pullot on suljettava korkilla, johon kiinnitetään myös naru; korkki ja naru on peitettävä vahalla, johon painetaan sinetti, jossa on kirjainlyhenne ”ABTRE – DOP” sekä 3.2 kohdassa kuvaillut luokitusta ilmaisevat merkinnät.

Lisäksi voidaan käyttää lasista valmistettuja kerta-annospakkauksia, joiden vetoisuus on 0,50 tai 1 cl; niiden muotoa, ominaisuuksia, valmistusta ja sinetöintiä koskevia sääntöjä ei ole määritelty. Kukin kerta-annospakkaus on suljettava sinetöityyn pakkaukseen, jota ei voida käyttää uudelleen avaamisen jälkeen ja johon voidaan kiinnittää kaikki tuotteen kuvausta ja tyyppiä koskevat tiedot.

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt

Nimi ”Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” on merkittävä etikettiin tai pullosta riippuvaan lappuun selkein, lähtemättömin samankokoisin ja -värisin kirjaimin; kirjasinkoon on oltava riittävän suuri, jotta se erottuu muista merkinnöistä.

Muiden tässä asiakirjassa nimenomaisesti mainittujen luonnehdintojen, kuten ”extra”, ”fine”, ”scelto”, ”selezionato”, ”riserva”, ”superiore”, ”classico” jne. lisääminen on kielletty.

Viittaukset tuotantovuoteen, tuotteen oletettuun ikään tai valmistuksen aloitusajankohtaan Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia -balsamietikan yhteydessä ovat kiellettyjä. Maininta ”extra vecchio” sallitaan, jos tuotetta on kypsytetty vähintään 25 vuotta ja sen aistinvaraisia ja kemiallisia ominaisuuksia koskeva arviointi täyttää eritelmän 3.2 kohdan c alakohdan määräykset.

Asianmukainen tuote määritellään eritelmän 3.2 kohdassa kuvatun aistinvaraisiin analyyseihin perustuvan luokituksen mukaan kiinnittämällä pulloon pronssinvärinen (a alakohta), hopeinen (b alakohta) tai kultainen merkki (c alakohta); viimeksi mainitussa tapauksessa on lupa käyttää mainintaa ”extra vecchio”.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Alue, jolla rypäleet tuotetaan, jolla tuote jalostetaan ja kypsytetään eritelmän 3.5 kohdan mukaisesti ja jolla perinteinen Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia -balsamietikka pullotetaan, on Reggio Emilian maakunta.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys

Maakunta kuuluu kokonaisuudessaan viileänlauhkean ilmaston alueeseen. Tällaisessa ilmastossa esiintyy yleensä huomattavia lämpötilaeroja sekä eri vuodenaikojen välillä että saman vuodenajan tai vuorokauden aikana. Kesät ovat kuumia, talvet ankaria, ja kesälämpötilojen vaihteluväli on huomattava. Myös kosteus vaihtelee huomattavasti eri vuosina (keskimäärin 7–8 % vuodesta toiseen ja yli 20 % saman vuoden aikana).

Etikanvalmistajat valvovat jatkuvasti pitkää kypsytysprosessia. Osallistuttuaan alan asiantuntijoiden järjestämään erityiskoulutukseen tai tutustuttuaan alaan perhepiirissä he ovat pitkän kokemuksen myötä oppineet hallitsemaan perinteiset tuotantomenetelmät ja -vaiheet; näin perinne on siirtynyt vanhemmilta ja kokeneemmilta sukupolvilta nuoremmille.

5.2   Tuotteen erityisyys

Tuote on syntynyt jalostamalla hitaasti ainutlaatuista raaka-ainetta, Reggio Emilian maakunnassa perinteisesti viljellyistä rypälelajikkeista saatujen rypäleiden puristemehua, jota keitetään avotulella.

Vähintään 12 vuotta kestävä hidas kypsytys tapahtuu ilman lisäaineita tai minkäänlaisia fysikaalis-kemiallisia toimenpiteitä.

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia on yksi alueen tyypillisimmistä elintarvikkeista. Tuotteen erittäin tärkeä merkitys johtuu sen ominaisuuksista ja rajallisesta tuotannosta; korkea hinta ja tuotteen nauttima arvostus kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla perustuvat juuri näihin tekijöihin.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM)

Alkuperäalueen lämpötila- ja kosteusolosuhteet vaikuttavat hitaaseen höyrystymis- ja haihtumisprosessiin tynnyreissä, ja prosessin voimakkuus vaihtelee ympäristöolojen mukaan. Sama pätee myös biologisiin prosesseihin ja kypsymiseen, jotka ovat tiiviimmin sidoksissa lämpötilaan ja ilmastomuuttujien perinteiseen vaihteluun. Tämän hitaan, vaihtelevalla nopeudella jaksottain tapahtuvan prosessin ainutlaatuiset ominaisuudet ovat pysyneet muuttumattomina kautta aikojen.

Tuotteen ja kyseisen alueen ilmasto- ja maaperätekijöiden välisestä tiiviistä ja vakiintuneesta yhteydestä kertoo myös se, että keinotekoisten ja/tai nopeutettujen kypsytysmenetelmien käyttö on kielletty; tämä koskee myös menetelmiä, jotka perustuvat lämpötila-, kosteus- ja ilmastointiolojen säätelyyn valmistamoissa.

Valmistuksesta vastaavien toiminnan merkitys pitkän ja hitaan tynnyrikypsytyksen aikana on ratkaiseva. Vuosisataisen etikanvalmistuksen ansiosta vain tällä alueella on tarvittavaa osaamista Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia -balsamietikan perinteisten, sukupolvelta toiselle siirtyneiden tuotantomenetelmien soveltamiseen.

Yhteys perustuu myös siihen, että raaka-aine on peräisin yksinomaan SAN- ja SMM-viinien tuotantoon käytetyistä Reggio Emilian maakunnassa sijaitsevista viinitarhoista, minkä vuoksi Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia –balsamietikan ominaisuuksia ei voida saada aikaan muualla kuin yksilöidyllä maantieteellisellä alueella.

Eritelmän julkaisutiedot

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 (4) 5 artiklan 7 kohta)

Italian hallitus on aloittanut kansallisen vastaväitemenettelyn julkaisemalla 18. lokakuuta 2011Italian tasavallan virallisen lehden numerossa 243 ehdotuksen suojatun alkuperänimityksen ”Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia” eritelmän muuttamiseksi.

Eritelmän konsolidoitu toisinto on saatavissa internetosoitteessa

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1

(2)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12. Korvattu asetuksella (EU) N:o 1151/2012.

(3)  Korvattu asetuksella (EU) N:o 1151/2012.

(4)  Katso alaviite 3.