52013PC0441

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että Kroatia ja Kypros hyväksyvät yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY kumoamisesta /* COM/2013/0441 final - 2013/0210 (COD) */


PERUSTELUT

1.           EHDOTUKSEN TAUSTA

Kroatia liittyy Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013. Kroatian osalta on Schengenin säännöstöön liittyvissä asioissa noudatettu ns. kaksivaiheista Schengenin säännöstön täytäntöönpanomenettelyä (Kroatian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyn asiakirjan, jäljempänä ’vuoden 2012 liittymisasiakirja’, 4 artikla). Näin tehtiin myös vuosien 2004 ja 2007 laajentumisten yhteydessä. Tästä seuraa, että Kroatian on aiempien liittymismaiden tapaan sovellettava liittymispäivästä alkaen asetuksen (EY) N:o 539/2001[1] säännöksiä ja näin ollen edellytettävä sen liitteessä I lueteltujen kolmansien maiden kansalaisilta viisumia.

Kroatialla, samoin kuin Euroopan unioniin vuosina 2004 ja 2007 liittyneillä mailla, on tämä velvoite, vaikka asianomaisilla henkilöillä olisi Schengen-jäsenvaltion myöntämä yhtenäinen viisumi, pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa, koska Kroatiaan ei sovelleta sen liittymispäivästä alkaen muita Schengenin säännöstön määräyksiä, esimerkiksi

– Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen[2] 18 ja 21 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 562/2006[3] (Schengenin rajasäännöstö) 5 artiklan 4 kohdassa vahvistettuja Schengenin vastavuoroisia hyväksymissääntöjä, joiden mukaan ulkomaalaiset, joilla on yhden Schengen-jäsenvaltion myöntämä, voimassa oleva oleskelulupa tai pitkäaikainen viisumi, voivat vapaasti liikkua muiden jäsenvaltioiden alueella, kun on kyse lyhytaikaisesta oleskelusta,

– asetuksen (EY) N:o 810/2009[4] (viisumisäännöstö) 2 artiklan 3 kohdassa vahvistettuja yhtenäistä viisumia koskevia säännöksiä, joiden mukaan yhtenäiset viisumit ovat päteviä Schengen-jäsenvaltioiden koko alueella.

Myöskään niiden EU:n jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vielä Schengen-jäsenvaltioita (Kypros), myöntämät kansalliset viisumit eivät ole päteviä Kroatian alueella.

Euroopan unioniin vuosina 2004 ja 2007 liittyneille maille aiheutuvan tarpeettoman hallinnollisen rasituksen välttämiseksi ja asetuksesta (EY) N:o 539/2001 poiketen päätöksillä N:o 895/2006/EY[5] ja N:o 582/2008/EY[6] uusille jäsenvaltioille, jotka eivät vielä soveltaneet Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, annettiin lupa hyväksyä yksipuolisesti Schengen-jäsenvaltioiden myöntämät yhtenäiset viisumit, pitkäaikaiset viisumit ja oleskeluluvat sekä muiden jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä soveltaneet Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, myöntämät kansalliset lyhyt- ja pitkäaikaiset viisumit ja oleskeluluvat enintään viisi päivää kestävää kauttakulkua varten. Lisäksi päätöksellä N:o 896/2006/EY[7] uusille jäsenvaltioille annettiin lupa hyväksyä Sveitsin ja Liechtensteinin, jotka eivät vielä kuuluneet Schengen-alueeseen, myöntämät oleskeluluvat enintään viisi päivää kestävää kauttakulkua varten.

Tällaisten asiakirjojen haltijat ovat jo läpäisseet asiakirjan myöntäneen Schengen-valtion tiukan tarkastusprosessin, eikä kyseinen valtio pidä heitä uhkana yleiselle järjestykselle tai potentiaalisena laittomana maahanmuuttajana. Tällainen yksipuoliseen hyväksymiseen perustuva järjestelmä ei vaikuta liittyvien maiden velvollisuuteen evätä sellaisen henkilön maahanpääsy, joka on sen kansallisessa tietokannassa määrätty maahantulokieltoon Schengenin rajasäännöstön 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Asetuksesta (EY) N:o 539/2001 poiketen tämän ehdotuksen tavoitteena on ottaa käyttöön yhteisiin sääntöihin perustuva vapaaehtoinen järjestelmä, jossa Kroatialla on siirtymäkauden ajan siihen asti, kun se soveltaa Schengenin säännöstöä täysimääräisesti, lupa hyväksyä yksipuolisesti kansallisia viisumejaan vastaaviksi Schengen-jäsenvaltioiden myöntämät yhtenäiset viisumit, pitkäaikaiset viisumit ja oleskeluluvat samoin kuin niiden jäsenvaltioiden myöntämät vastaavat asiakirjat, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti (Kypros). Tämä lupa ei ole kuitenkaan rajattu enintään viisi päivää kestävään kauttakulkuun, kuten päätöksissä N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY, vaan se koskee sekä maan alueen läpi tapahtuvaa kauttakulkua että 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää oleskelua maan alueella. Itse asiassa edellä mainittujen päätösten tekoajankohtana sovelletussa yhteisessä konsuliohjeistossa diplomaatti- ja konsuliedustustoille tehtiin vielä ero kauttakulkuviisumien ja lyhytaikaisten viisumien välillä. Ero kumottiin yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 810/2009, joten edellä mainittu rajaus ei ole enää asianmukainen.

Edellä mainitut kauttakulkupäätökset tehtiin EU:n kahden edellisen laajentumisen yhteydessä, ja niissä käsiteltiin ainoastaan yhtenäisiä Schengen-viisumeja eli viisumeja, jotka mahdollistavat liikkumisen Schengen-alueella. Alueellisesti rajoitetut viisumit jätettiin kyseisten päätösten soveltamisalan ulkopuolelle. Kosovon* (sellaisena kuin se on määritelty YK:n turvallisuusneuvoston 10.6.1999 antamassa päätöslauselmassa 1244) kysymys on kuitenkin ratkaistava, koska kaikki Schengen-valtiot eivät tunnusta Kosovoa.

Alueellisesti rajoitettujen viisumien, jotka ovat periaatteessa voimassa ainoastaan viisumin myöntäneen jäsenvaltion alueella, ja vastaavien Kosovon kansalaisille (viisumisäännöstön 25 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti) myönnettyjen viisumien, jotka mahdollistavat liikkumisen kaikissa muissa Schengen-jäsenvaltioissa paitsi niissä muutamassa, jotka eivät tunnusta Kosovoa, välillä on olennainen ero. Tämä erityispiirre oikeuttaa tuomaan nämä alueellisesti rajoitetut viisumit yksipuoliseen hyväksymiseen perustuvan järjestelmän piiriin, myös siitä syystä, että Schengenin alueeseen ei tässä tapauksessa kohdistu todellista laittoman siirtolaisuuden uhkaa tai turvallisuusriskejä.

Yksipuoliseen hyväksymiseen perustuvan järjestelmän laajentaminen unionin säädöksellä ei aiheuttaisi Kroatialle uusia velvoitteita vuoden 2012 liittymisasiakirjassa lueteltujen velvoitteiden lisäksi. Se ei siis merkitsisi poikkeamista kyseisestä liittymissopimuksesta. Ehdotetun järjestelmän soveltaminen olisi vapaaehtoista: Kroatia voisi joko soveltaa uutta järjestelmää tai jatkaa kansallisten viisumien myöntämistä liittymissopimuksen mukaisesti. Jos Kroatia päättää soveltaa yhteistä järjestelmää, sen on hyväksyttävä kaikkien Schengen- jäsenvaltioiden myöntämät asiakirjat tekemättä minkäänlaista eroa kyseisten jäsenvaltioiden välillä.

Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että Kroatia hyväksyy kansallisen lainsäädäntönsä nojalla liittymispäiväänsä asti Schengen-valtioiden myöntämät, voimassa olevat Schengen-viisumit, pitkäaikaiset viisumit ja oleskeluluvat alueelleen tuloa, siellä oleskelua tai alueensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten.

Tällä ehdotuksella kumotaan päätökset N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY. Kyseiset päätökset ovat vanhentuneet niiden jäsenvaltioiden osalta, joille päätökset on osoitettu mutta joista on sittemmin tullut Schengen-jäsenvaltioita (kaikki muut paitsi Kypros).[8] Mitä tulee Kyprokseen, joka on soveltanut päätöksellä N:o 895/2006/EY käyttöön otettua järjestelmää 10. heinäkuuta 2006 lähtien ja päätöksellä N:o 582/2008/EY käyttöön otettua järjestelmää 18. heinäkuuta 2008 lähtien, tässä ehdotuksessa lähdetään siitä, että järjestelmä korvataan sellaisella järjestelmällä, jossa Kyproksella on Kroatian tavoin lupa hyväksyä yksipuolisesti Schengen-jäsenvaltioiden myöntämät lyhyt- ja pitkäaikaiset viisumit ja oleskeluluvat sekä niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti (Kroatia), myöntämät kansalliset lyhyt- ja pitkäaikaiset viisumit ja oleskeluluvat alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten.[9] Ehdotuksen mukaisesti Kyproksella on Kroatian tavoin lupa hyväksyä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvien maiden myöntämät viisumit ja oleskeluluvat.

Tätä järjestelmää sovelletaan siirtymäkauden ajan siihen asti, kun asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat täysimääräisesti sisärajattomaan alueeseen, eli päivään, jona tässä tarkoitettujen asiakirjojen vastavuoroisesta hyväksymisestä tulee pakollista Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 18 ja 21 artiklan, Schengenin rajasäännöstön 5 artiklan 2 kohdan ja viisumisäännöstön nojalla.

3.           EHDOTUKSEN OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT

Tiivistelmä

Tämän ehdotukset pääkohdat voidaan tiivistää seuraavasti:

-          yhteiset säännöt, joiden mukaisesti Kroatialla ja Kyproksella on lupa hyväksyä yksipuolisesti siirtymäkauden ajan Schengen-jäsenvaltioiden myöntämät yhtenäiset viisumit, pitkäaikaiset viisumit, Kosovon kansalaisille viisumisäännöstön 25 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti myönnetyt alueellisesti rajatut viisumit ja oleskeluluvat sekä toistensa myöntämät vastaavat asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten;

-          tämän ehdotuksen mukainen yksipuoliseen hyväksymiseen perustuva järjestelmä on rajattava koskemaan asiakirjoja, joiden voimassaolo kattaa koko lyhytaikaisen oleskelun Kroatiassa tai Kyproksella. Tätä taustaa vasten yksipuoliseen hyväksymiseen perustuva järjestelmä pitäisi ehdotuksessa rajata yhtenäisiin viisumeihin, jotka oikeuttavat kahteen tai useaan tuloon Schengenin alueelle, ottaen huomioon (päätöksistä N:o 895/2006 ja N:o 582/2008 johtuvat) ongelmat, joihin ovat aiemmin törmänneet oleskelunsa päätteeksi Schengenin alueelle palaavat kolmansien maiden kansalaiset, joilla on yhteen maahantuloon oikeuttava yhtenäinen viisumi, jonka voimassaolo on päättynyt;

-          jäsenvaltioiden, joille tämä päätös on osoitettu, on ilmoitettava komissiolle päätöksestään käyttää niille myönnettyä lupaa. Komissio julkaisee tiedon Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja varmistaa tällä tavoin järjestelmän läpinäkyvyyden;

-          päätösten N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY kumoaminen.

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

Oikeusperusta

Päätösehdotus perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaan, koska se on viisumeita ja muita lyhytaikaisia oleskelulupia koskevaa yhteistä politiikkaa sekä ulkorajoja ylittäville henkilöille tehtäviä tarkistuksia koskeva toimenpide. Säädös hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Koska ehdotettu päätös olisi osoitettava Kroatialle, sen ehtona on Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Kroatian tasavallan välisen, Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen[10] voimaantulo.

Toissijaisuusperiaate

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaan unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Koska tämän ehdotuksen tavoite edellyttää poikkeamista unionin lainsäädännöstä, se voidaan saavuttaa ainoastaan unionin tason toimilla.

Suhteellisuusperiaate

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaan unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteet on toteutettava sellaisessa muodossa, että voidaan taata ehdotuksen tavoitteen toteutuminen ja päätöksen mahdollisimman tehokas täytäntöönpano. Mitä taas tulee sisältöön, aloitteella asianomaisille jäsenvaltioille annetaan tilapäisesti lupa poiketa neuvoston asetuksesta (EY) N:o 539/2001 niille johtuvista velvoitteista hyväksymällä yksipuolisesti Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien valtioiden myöntämät viisumit ja oleskeluluvat niiden voimassaoloaikana alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten. Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien valtioiden tai Kroatian tai Kyproksen myöntämien viisumien tai oleskelulupien haltijoiden tulo asianomaisten jäsenvaltioiden alueelle tai siellä oleskelu ei muodosta riskiä, koska viisumin tai oleskeluluvan myöntänyt valtio on tehnyt heille asiassa sovellettavat tarkastukset. Ehdotettu yksipuolinen poikkeaminen asetuksesta (EY) N:o 539/2001 on siksi perusteltu, jotta voidaan välttää tarpeettoman hallinnollisen rasituksen aiheutuminen asianomaisille jäsenvaltioille. Poikkeusta ei myöskään sovelleta kuin siirtymäkautena siihen asti, kun asianomaiset jäsenvaltiot ovat täysimääräisesti tulleet osaksi sisärajatonta aluetta, eli päivään, jona vastavuoroiseen hyväksymiseen perustuvasta järjestelmästä tulee pakollinen. Poikkeus on lisäksi vapaaehtoinen, eli siitä ei aiheudu asianomaisille jäsenvaltioille uusia velvoitteita liittymisasiakirjoista niille johtuvien velvoitteiden lisäksi. Näin ollen ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen. Se annetaan päätöksen muodossa samaan tapaan kuin EU:hun vuosina 2004 ja 2007 liittyneiden jäsenvaltioiden tapauksessa.

5.           Perustamissopimuksiin liitetyistä pöytäkirjoista ja kolmansien maiden kanssa tehdyistä assosiaatio­sopimuksista aiheutuvat seuraukset

Tämän ehdotuksen oikeusperusta löytyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osastosta niin, että asiassa sovelletaan eriytetyn yhdentymisen mallia, josta määrätään pöytäkirjassa Tanskan asemasta, pöytäkirjassa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta ja pöytäkirjassa osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä. Kyseiset pöytäkirjat on liitetty sopimukseen Euroopan unionista ja sopimukseen Euroopan unionin toiminnasta. Näin ollen Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido niitä eikä sitä sovelleta niihin. Tämä on seurausta myös siitä, että ehdotettu päätös on osoitettu yksinomaan jäsenvaltioille, joita Schengenin säännöstö sitoo mutta jotka eivät vielä sovella sitä.

Koska ehdotettu päätös on osoitettu yksinomaan jäsenvaltioille, joita Schengenin säännöstö sitoo mutta jotka eivät vielä sovella sitä, ehdotuksessa ei ole kyse Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa tehdyissä assosiaatiosopimuksissa tarkoitetusta Schengenin säännöstön määräysten kehittämisestä. Näin ollen se ei sido edellä mainittuja maita. Schengenin järjestelmän yhtenäisyyden ja asianmukaisen toimivuuden vuoksi tämä päätös kattaa kuitenkin myös Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvien maiden myöntämät viisumit ja oleskeluluvat.

2013/0210 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

yksinkertaistetun järjestelmän käyttöönotosta henkilötarkastuksissa ulkorajoilla siten, että Kroatia ja Kypros hyväksyvät yksipuolisesti tietyt asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten  sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 77 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)       Vuoden 2012 liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdan nojalla Kroatian, joka liittyi unioniin 1 päivänä heinäkuuta 2013, on kyseisestä päivästä alkaen vaadittava viisumi niiden kolmansien maiden kansalaisilta, jotka on lueteltu luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, 15 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001[11] liitteessä I.

(2)       Vuoden 2012 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdan mukaan Schengenin säännöstön määräyksiä yhtenäisten viisumien myöntämistä koskevista edellytyksistä ja kriteereistä sekä viisumien vastavuoroisesta hyväksymisestä ja oleskelulupien ja pitkä- ja lyhytaikaisten viisumien vastaavuudesta sovelletaan Kroatiassa ainoastaan asiasta tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti. Määräykset kuitenkin sitovat kyseistä jäsenvaltiota liittymispäivästä alkaen.

(3)       Kroatian on näin ollen myönnettävä kansallinen viisumi maahantuloa tai sen alueen läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten kolmansien maiden kansalaisille, joilla on Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavan jäsenvaltion myöntämä yhtenäinen viisumi, pitkäaikainen viisumi tai oleskelulupa taikka vastaava Kyproksen myöntämä asiakirja.

(4)       Kyseisten jäsenvaltioiden tai Kyproksen myöntämien asiakirjojen haltijat eivät muodosta minkäänlaista riskiä Kroatialle, koska asianomaiset valtiot ovat suorittaneet heille kaikki tarvittavat tarkastukset. Jotta vältettäisiin perusteettoman hallinnollisen lisärasituksen aiheuttaminen Kroatialle, olisi otettava käyttöön yhteiset säännöt, joiden nojalla Kroatialla on lupa hyväksyä yksipuolisesti tietyt kyseisten jäsenvaltioiden myöntämät asiakirjat sen kansallisia viisumeja vastaaviksi ja ottaa käyttöön tähän yksipuoliseen vastaavuuteen perustuva yksinkertaistettu järjestelmä ulkorajoilla suoritettavissa henkilötarkastuksissa.

(5)       Päätöksillä N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY käyttöön otetut yhteiset säännöt olisi kumottava. Kyproksen, joka on soveltanut päätöksellä N:o 895/2006/EY käyttöön otettua yhteistä järjestelmää 10 päivästä heinäkuuta 2006 ja päätöksellä N:o 582/2008/EY käyttöön otettua yhteistä järjestelmää 18 päivästä heinäkuuta 2008, osalta olisi otettava käyttöön yhteiset säännöt, joiden nojalla Kyproksella on Kroatian tavoin lupa hyväksyä yksipuolisesti tietyt Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden myöntämät asiakirjat ja vastaavat Kroatian myöntämät asiakirjat kansallisia viisumejaan vastaaviksi ja ottaa käyttöön tähän yksipuoliseen vastaavuuteen perustuva yksinkertaistettu järjestelmä ulkorajoilla suoritettavissa henkilötarkastuksissa.

(6)       Tässä päätöksessä säädettyä yksinkertaistettua järjestelmää olisi sovellettava siirtymäkauden ajan neuvoston päätöksellä vahvistettavaan päivämäärään asti Kyproksen osalta vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja Kroatian osalta vuoden 2012 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(7)       Yksinkertaistettuun järjestelmään osallistumisen olisi oltava vapaaehtoista, eikä siitä saisi aiheutua jäsenvaltioille vuoden 2003 liittymisasiakirjassa ja vuoden 2012 liittymisasiakirjassa määrättyjen velvoitteiden lisäksi muita velvoitteita.

(8)       Yhteisiä sääntöjä olisi sovellettava Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden myöntämiin lyhytaikaisiin yhtenäisiin viisumeihin, pitkäaikaisiin viisumeihin ja oleskelulupiin, Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvien maiden viisumisäännöstön 25 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti myöntämiin alueellisesti rajoitettuihin viisumeihin sekä Kroatian ja Kyproksen myöntämiin lyhyt- ja pitkäaikaisiin viisumeihin ja oleskelulupiin. Asiakirjan hyväksyntä olisi rajattava sen voimassaoloaikaan.

(9)       Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006[12] 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen maahantuloedellytysten on täytyttävä 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä edellytystä lukuun ottamatta, siltä osin kuin tällä päätöksellä otetaan käyttöön järjestelmä, jolla Kroatia ja Kypros hyväksyvät yksipuolisesti tietyt Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden myöntämät asiakirjat sekä vastaavat Kroatian ja Kyproksen myöntämät asiakirjat alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten.

(10)     Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän päätöksen tavoitetta eli sellaisen järjestelmän käyttöönottoa, jossa Kroatia ja Kypros hyväksyvät yksipuolisesti tietyt muiden valtioiden myöntämät asiakirjat, vaan tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Samassa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(11)     Islannin ja Norjan osalta tällä päätöksellä ei kehitetä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen[13], koska päätös on osoitettu ainoastaan Kroatialle ja Kyprokselle, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti.

(12)     Sveitsin osalta tällä päätöksellä ei kehitetä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen[14], koska päätös on osoitettu ainoastaan Kroatialle ja Kyprokselle, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti.

(13)     Liechtensteinin osalta tällä päätöksellä ei kehitetä Schengenin säännöstön määräyksiä, joita tarkoitetaan Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä allekirjoitetussa pöytäkirjassa Liechtenstein ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen[15], koska päätös on osoitettu ainoastaan Kroatialle ja Kyprokselle, jotka eivät vielä sovella Schengenin säännöstöä täysimääräisesti.

(14)     Schengenin järjestelmän yhtenäisyyden ja asianmukaisen toimivuuden vuoksi tämä päätös kattaa kuitenkin myös ne viisumit ja oleskeluluvat, jotka ovat Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvien ja Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien kolmansien maiden, kuten Islannin, Norjan ja Liechtensteinin, myöntämiä.

(15)     Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen.

(16)     Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY[16] mukaisesti; Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen.

(17)     Tällä päätöksellä kehitetään niitä Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY[17] mukaisesti; Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tällä päätöksellä otetaan ulkorajoilla tehtävissä henkilötarkastuksissa käyttöön yksinkertaistettu järjestelmä, jossa Kroatia ja Kypros voivat hyväksyä yksipuolisesti kansallisia viisumejaan vastaaviksi 2 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklassa tarkoitetut asiakirjat alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden pituista ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueillaan oleskelua varten, kun kyseiset asiankirjat ovat jäsenvaltioiden, Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvien ja Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien maiden taikka Kyproksen tai Kroatian sellaisille kolmansien maiden kansalaisille myöntämiä, joilta asetuksen (EY) N:o 539/2001 mukaisesti edellytetään viisumia.

Tämän päätöksen täytäntöönpano ei vaikuta asetuksen (EY) N:o 562/2006 5–13, 18 ja 19 artiklan mukaisesti ulkorajoilla suoritettaviin henkilötarkastuksiin.

2 artikla

1. Kroatia ja Kypros voivat pitää alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten kansallisia viisumejaan vastaavina seuraavia jäsenvaltioiden ja Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon täysimääräisesti osallistuvien maiden myöntämiä asiakirjoja niiden haltijan kansallisuudesta riippumatta:

i) kahteen tai useaan maahantuloon oikeuttava yhtenäinen viisumi, sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 810/2009 2 artiklan 3 kohdassa;

ii) Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 18 artiklassa tarkoitettu viisumi pitkäaikaista oleskelua varten;

iii) oleskelulupa, sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 15 kohdassa.

2. Kroatia ja Kypros voivat pitää alueidensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten kansallisia viisumejaan vastaavina myös alueellisesti rajoitettuja viisumeja, jotka on myönnetty viisumisäännöstön 25 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Jos Kroatia tai Kypros päättää soveltaa tätä päätöstä, sen on hyväksyttävä kaikki 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat riippumatta siitä, mikä valtio ne on myöntänyt.

3 artikla

1.         Jos Kroatia tai Kypros päättää soveltaa 2 artiklaa, se voi lisäksi hyväksyä alueensa läpi tapahtuvaa kauttakulkua varten tai 180 vuorokauden ajanjaksoa kohden enintään 90 vuorokautta kestävää alueellaan oleskelua varten kansallisia viisumejaan vastaaviksi seuraavat asiakirjat:

i) Kyproksen tai Kroatian myöntämät, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1683/95[18] säädetyn yhtenäisen kaavan mukaiset kansalliset viisumit lyhytaikaista ja pitkäaikaista oleskelua varten;

ii) Kyproksen tai Kroatian myöntämät, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1030/2002[19] säädetyn yhtenäisen kaavan mukaiset oleskeluluvat.

2.         Liitteessä I luetellaan Kroatian myöntämät asiakirjat, jotka voidaan hyväksyä.

Liitteessä II luetellaan Kyproksen myöntämät asiakirjat, jotka voidaan hyväksyä.

4 artikla

Edellä 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen on oltava voimassa kauttakulun tai oleskelun keston ajan.

5 artikla

Kroatian ja Kyproksen on ilmoitettava komissiolle päätöksestään soveltaa tätä päätöstä kymmenen työpäivän kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta. Komissio julkaisee kyseisten jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökset N:o 895/2006/EY ja N:o 582/2008/EY.

7 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Päätöstä sovelletaan siihen päivämäärään saakka, joka määritetään Kyproksen osalta vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ja Kroatian osalta vuoden 2012 liittymisasiakirjan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla tehtävällä neuvoston päätöksellä ja jona kaikkia yhteistä viisumipolitiikkaa ja jäsenvaltioiden alueella laillisesti asuvien kolmansien maiden kansalaisten liikkumista koskevia Schengenin säännöstön määräyksiä sovelletaan asianomaiseen jäsenvaltioon.

8 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kroatialle ja Kyprokselle.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                    Neuvoston puolesta

Puhemies                                                       Puheenjohtaja

LIITE I Luettelo KROATIAN myöntämistä asiakirjoista

Viisumit

– Kratkotrajna viza (C) – viisumi lyhytaikaista oleskelua varten (C)

Oleskeluluvat

– Odobrenje boravka – oleskelun hyväksyntä

– Osobna iskaznica za stranca – ulkomaalaisen henkilökortti

LIITE II Luettelo KYPROKSEN myöntämistä asiakirjoista

Θ ε ω ρ ή σ ε ι ς (v i i s u m i t)

— Θεώρηση διέλευσης — Κατηγορία Β (kauttakulkuviisumi — tyyppi B)

— Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας — Κατηγορία Γ (viisumi lyhytaikaista oleskelua varten — tyyppi C)

— Ομαδική θεώρηση — Κατηγορίες Β και Γ (ryhmäviisumi — tyyppi B ja C)

Ά δ ε ι ε ς π α ρ α μ ο ν ή ς (o l e s k e l u l u v a t)

— Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) – tilapäinen oleskelulupa (työnteko, vierailu, opiskelu)

— Άδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) – maahantulolupa (työnteko, opiskelu)

— Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) – maahanmuuttolupa (pysyvä lupa)

[1]               EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.

[2]               EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.

[3]               EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.

[4]               EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1.

[5]               EUVL L 167, 20.6.2006, s. 1.

[6]               EUVL L 161, 20.6.2008, s. 30.

[7]               EUVL L 167, 20.6.2006, s. 8.

[8]               Tätä ehdotusta esittäessään komissio lähtee siitä, että Bulgaria ja Romania soveltavat Schengenin säännöstöä täysimääräisesti 1. heinäkuuta 2013 mennessä.

[9]               Päätöstä N:o 896/2006/EY ei ole sen 5 artiklan mukaisesti sovellettu sen jälkeen, kun Sveitsi ja Liechtenstein liittyivät Schengenin alueeseen.

[10]             EUVL L 112, 24.4.2012, s. 10.

[11]             EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.

[12]             EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.

[13]             EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

[14]             EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1.

[15]             EUVL L 83, 26.3.2008, s. 5.

[16]             EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

[17]             EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

[18]             EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1.

[19]             EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1.