52013PC0053

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen direktiivien mukauttamisesta verotuksen alalla Kroatian liittymisen johdosta /* COM/2013/053 final - 2013/0032 (NLE) */


PERUSTELUT

1.           EHDOTUKSEN TAUSTA

Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivien mukauttamisesta verotuksen alalla on välttämätön, koska Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin lähestyy.

Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Kroatian tasavalta allekirjoittivat 9. joulukuuta 2011 sopimuksen Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin[1].

Liittymissopimuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaan sopimus tulee voimaan 1. heinäkuuta 2013, jos kaikki ratifioimiskirjat on talletettu ennen tuota päivämäärää.

Kroatian tasavallan liittymissopimuksen 3 artiklan 4 kohdan mukaan unionin toimielimet voivat ennen liittymistä hyväksyä muun muassa Kroatian tasavallan liittymisehdoista tehdyn asiakirjan[2] 50 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet. Nämä toimenpiteet tulevat voimaan vasta liittymissopimuksen voimaantulopäivänä ja vain, jos liittymissopimus tulee voimaan.

Liittymisasiakirjan 50 artiklassa määrätään, että jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, neuvosto tai komissio (jos komissio on antanut alkuperäisen säädöksen) hyväksyy tätä varten tarvittavat säädökset.

Päätösasiakirjan[3] 2 kohdassa viitataan jäsenvaltioiden ja Kroatian liittymissopimuksen hyväksymisen yhteydessä saavuttamaan poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista; liittymissopimuksen korkeat sopimuspuolet ovat pyytäneet neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä liittymisasiakirjan 50 artiklan mukaisesti, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin oikeuden kehityksen ottamiseksi huomioon.

Tämä ehdotus kattaa kaikki ne verotusta koskevat neuvoston direktiivit, joihin on tehtävä teknisiä mukautuksia Kroatian liittymisen johdosta ja jotka kuuluvat neuvottelulukuun 16.

Ehdotus on yksi komission neuvostolle tekemistä ehdotuksista neuvoston direktiiveiksi, joilla tekniset mukautukset eri neuvottelulukuihin kuuluviin neuvoston direktiiveihin sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin kootaan yhteen, ja niistä tehdään erilliset ehdotukset neuvoston direktiiveiksi. Näin toimimalla jäsenvaltioita pyritään auttamaan asianomaisten direktiivien viemisessä osaksi niiden kansallista oikeusjärjestystä. Komission neuvostolle toimittama säädösehdotuspaketti koostuu ehdotuksista neuvoston direktiiveiksi sekä ehdotuksesta yhdeksi ainoaksi neuvoston asetukseksi, joka kattaa asiaankuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset ja päätökset sekä neuvoston asetukset ja päätökset. Tämä on linjassa Bulgarian ja Romanian liittymistä silmällä pitäen omaksutun lähestymistavan[4] kanssa.

Kaikki tähän pakettiin kuuluvat säädökset on tarkoitus julkaista samana päivänä ilmestyvässä Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tässä ja muissa tähän pakettiin kuuluvissa ehdotuksissa otetaan huomioon unionin säännöstöön tehdyt tekniset mukautukset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ennen 1. syyskuuta 2012. Taustalla on halu suoda riittävästi aikaa sekä varsinaisille lainsäädäntömenettelyille että niistä jäsenvaltioille johtuville voimaansaattamis- ja ilmoitusvelvoitteille. Euroopan unionin virallisessa lehdessä 1. syyskuuta 2012 jälkeen julkaistuun unionin säännöstöön mahdollisesti tarvittaviin mukautuksiin varaudutaan asianomaisissa säädöksissä tai ne tehdään myöhemmin asianmukaista menettelyä noudattaen. Lisäksi komissio aikoo toimittaa jäsenvaltioille heinäkuun 2013 alussa epävirallisen luettelon tällaisesta lainsäädännöstä.

2.           KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Koska tämä ehdotus on luonteeltaan puhtaasti tekninen, eikä siihen liity poliittisia valintoja, asianomaisten kuuleminen tai vaikutustenarvioinnit ovat tarpeettomia.

3.           EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

Ehdotus perustuu Kroatian tasavallan liittymisehdoista tehdyn asiakirjan 50 artiklaan.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet toteutuvat siinä täysimääräisesti. Unionin toimia tarvitaan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti (SEU-sopimuksen 5 artiklan 3 kohta), koska ehdotuksessa on kyse teknisistä mukautuksista unionin säädöksiin. Ehdotus on suhteellisuusperiaatteen mukainen (SEU-sopimuksen 5 artiklan 4 kohta), koska siinä ylitetä sitä, mikä on tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi.

4.           TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia talousarvioon.

2013/0032 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON DIREKTIIVI

tiettyjen direktiivien mukauttamisesta verotuksen alalla Kroatian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Kroatian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 50 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)       Liittymisasiakirjan 50 artiklassa määrätään, että jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tätä varten tarvittavat säädökset, jos alkuperäinen säädös ei ole komission antama.

(2)       Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja pyydettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin oikeuden kehityksen ottamiseksi huomioon.

(3)       Tästä syystä direktiivejä 83/182/ETY[5], 2003/49/EY[6], 2008/7/EY[7], 2009/133/EY[8] ja 2011/96/EY[9] olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivit 83/182/ETY, 2003/49/EY, 2008/7/EY, 2009/133/EY ja 2011/96/EU liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.           Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään sinä päivänä, jona Kroatian tasavalta liittyy Euroopan unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle nämä säännökset.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä siitä päivästä, jona Kroatian tasavalta liittyy Euroopan unioniin.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.           Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Kroatian tasavallan liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

                                                                       Neuvoston puolesta

                                                                       Puheenjohtaja

                                                                      

LIITE

VEROTUS

1.           31983 L 0182: Neuvoston direktiivi 83/182/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, yhteisön alueella tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista (EYVL L 105, 23.4.1983, s. 59)

Lisätään liitteeseen seuraava:

”KROATIA

– poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove)”.

2.           32003 L 0049: Neuvoston direktiivi 2003/49/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä (EUVL L 157, 26.6.2003, s. 49)

a) Lisätään 3 artiklan a alakohdan iii alakohtaan Ranskaa koskevan luetelmakohdan jälkeen seuraava:

”–      porez na dobit Kroatiassa,”.

b) Lisätään liitteeseen seuraava kohta:

”(ac) Kroatian lainsäädännön mukaiset ”dioničko društvo”- ja, ”društvo s ograničenom odgovornošću” -nimiset yhtiöt sekä muut Kroatian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Kroatian liikevoittoveron alaisia”.

3.           32008 L 0007: Neuvoston direktiivi 2008/7/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008, pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista (EUVL L 46, 21.2.2008, s. 11)

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

LUETTELO 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA YHTIÖISTÄ

1) Eurooppayhtiön (SE) säännöistä 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2157/2001* nojalla perustetut yhtiöt

2) Belgian lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) société anonyme/naamloze vennootschap

ii) société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen

iii) société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3) Bulgarian lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) ”Акционерно дружество”

ii) ”Командитно дружество с акции”

iii) ”Дружество с ограничена отговорност”

4) Tšekin lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) akciová společnost

ii) komanditní společnost

iii) společnost s ručením omezeným

5) Tanskan lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) aktieselskab

ii) kommandit-aktieselskab

6) Saksan lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) Aktiengesellschaft

ii) Kommanditgesellschaft auf Aktien

iii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung

7) Viron lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) täisühing

ii) usaldusühing

iii) osaühing

iv) aktsiaselts

v) tulundusühistu

8) Irlannin lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt: companies incorporated with limited liability

9) Kreikan lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) Ανώνυμος Εταιρία

ii) Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρία

iii) Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης

10) Espanjan lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) sociedad anónima

ii) sociedad comanditaria por acciones

iii) sociedad de responsabilidad limitada

11) Ranskan lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) société anonyme

ii) société en commandite par actions

iii) société à responsabilité limitée

12) Kroatian lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) dioničko društvo

ii) društvo s ograničenom odgovornošću

13) Italian lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) società per azioni

ii) società in accomandita per azioni

iii) società a responsabilità limitata

14) Kyproksen lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

15) Latvian lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt: kapitālsabiedrība

16) Liettuan lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) akcinė bendrovė

ii) uždaroji akcinė bendrovė

17) Luxemburgin lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) société anonyme

ii) société en commandite par actions

iii) société à responsabilité limitée

18) Unkarin lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) részvénytársaság

ii) korlátolt felelősségű társaság

19) Maltan lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata

ii) Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet

20) Alankomaiden lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) naamloze vennootschap

ii) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

iii) open commanditaire vennootschap

21) Itävallan lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) Aktiengesellschaft

ii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung

22) Puolan lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) spółka akcyjna

ii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

23) Portugalin lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) sociedade anónima

ii) sociedade em comandita por acções

iii) sociedade por quotas

24) Romanian lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) ”societăți în nume colectiv”

ii) ”societăți în comandită simplă”

iii) ”societăți pe acțiuni”

iv) ”societăți în comandită pe acțiuni”

v) ”societăți cu răspundere limitată”

25) Slovenian lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) delniška družba

ii) komanditna delniška družba

iii) družba z omejeno odgovornostjo

26) Slovakian lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) akciová spoločnosť

ii) poločnosť s ručením obmedzeným

iii) komanditná spoločnosť

27) Suomen lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) osakeyhtiö – aktiebolag

ii) osuuskunta – andelslag

iii) säästöpankki – sparbank

iv) vakuutusyhtiö – försäkringsbolag

28) Ruotsin lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:

i) aktiebolag

ii) försäkringsaktiebolag

29) Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt: companies incorporated with limited liability.”

________________________

* EYVL L 294, 10.11.2001, s. 1. ”

4.           32009 L 0133: Neuvoston direktiivi 2009/133/EY, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (EUVL L 310, 25.11.2009, s. 34)

Korvataan liite I seuraavasti:

”LIITE I

A OSA

LUETTELO 3 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA YHTIÖISTÄ

a) Eurooppa-yhtiön (SE) säännöistä 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun asetuksen (EY) N:o 2157/2001* ja eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/86/EY** mukaisesti perustetut yhtiöt (SE) sekä eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003*** ja eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/72/EY**** mukaisesti perustetut osuuskunnat (SCE);

b) Belgian lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”- / ”naamloze vennootschap”-, ”société en commandite par actions”- / ”commanditaire vennootschap op aandelen”-, ”société privée à responsabilité limitée”- / ”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”-, ”société coopérative à responsabilité limitée”- / ”coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”-, ”société coopérative à responsabilité illimitée”- / ”coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”-, ”société en nom collectif”- / ”-vennootschap onder firma”- ja ”société en commandite simple”- / ”gewone commanditaire vennootschap” -nimiset yhtiöt, julkisoikeudelliset yksiköt, jotka ovat ottaneet jonkun edellä mainituista yhtiömuodoista, sekä muut Belgian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Belgian yhtiöveron alaisia;

c) Bulgarian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”събирателното дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното дружество с акции”, ”кооперации”, ”кооперативни съюзи” ja ”държавни предприятия”, jotka on muodostettu Bulgarian lainsäädännön mukaisesti ja jotka harjoittavat kaupallista toimintaa;

d) Tšekin lainsäädännön mukaiset ”akciová společnost”- ja ”společnost s ručením omezeným” -nimiset yhtiöt;

e) Tanskan lainsäädännön mukaiset ”aktieselskab”- ja ”anpartsselskab”-nimiset yhtiöt ja muut yhtiöverolain alaisina toimivat yritykset edellyttäen, että niiden verotettava tulo lasketaan ja verotetaan ”aktieselskaber”-yhtiöihin sovellettavan yleisen verotuslainsäädännön mukaisesti;

f) Saksan lainsäädännön mukaiset ”Aktiengesellschaft”-, ”Kommanditgesellschaft auf Aktien”-, ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”-, ”Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”-, ”Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”-, ja ”Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” -nimiset yhtiöt sekä muut Saksan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Saksan yhtiöveron alaisia;

g) Viron lainsäädännön mukaiset ”täisühing”-, ”usaldusühing”-, ”osaühing”-, ”aktsiaselts”- ja ”tulundusühistu”-nimiset yhtiöt;

h) Irlannin lainsäädännön mukaisesti muodostetut tai sen mukaiset yhtiöt, ”Industrial and Provident Societies Act” -lain mukaan rekisteröidyt laitokset, ”Building Societies Act” -lain mukaan muodostetut ”building societies” ja vuoden 1989 ”Trustee Savings Banks Act” -lain mukaiset ”trustee savings banks”;

i) Kreikan lainsäädännön mukaiset ”ανώνυμη εταιρεία”- ja ”εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ” -nimiset yhtiöt;

j) Espanjan lainsäädännön mukaiset ”sociedad anónima”-, ”sociedad comanditaria por acciones”- ja ”sociedad de responsabilidad limitada” -nimiset yhtiöt sekä julkisoikeudelliset yksiköt, jotka toimivat yksityisoikeuden alaisina;

k) Ranskan lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”-, ”société en commandite par actions”-, ”société à responsabilité limitée”-, ”sociétés par actions simplifiées”-, ”sociétés d’assurances mutuelles”-, ”caisses d’épargne et de prévoyance”-, ”sociétés civiles”-, jotka ovat automaattisesti yhtiöverotuksen alaisia, ”coopératives”- ja ”unions de coopératives” -nimiset yhtiöt, teollis- ja kaupallisluonteiset julkiset laitokset ja yritykset sekä muut Ranskan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Ranskan yhtiöveron alaisia;

l) Kroatian lainsäädännön mukaiset ”dioničko društvo”- ja ”društvo s ograničenom odgovornošću” -nimiset yhtiöt ja muut Kroatian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Kroatian liikevoittoveron alaisia;

m) Italian lainsäädännön mukaiset ”società per azioni”-, ”società in accomandita per azioni”-, ”società a responsabilità limitata”-, ”società cooperative”- ja ”società di mutua assicurazione” -nimiset yhtiöt sekä kokonaan tai pääasiallisesti kaupallista toimintaa harjoittavat julkiset ja yksityiset yhteisöt;

n) Kyproksen lainsäädännön mukaiset tuloverolaeissa määritellyt ”εταιρείες”-nimiset yhtiöt;

o) Latvian lainsäädännön mukaiset ”akciju sabiedrība”- ja ”sabiedrība ar ierobežotu atbildību” -nimiset yhtiöt;

p) Liettuan lainsäädännön mukaisesti perustetut yhtiöt;

q) Luxemburgin lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”-, ”société en commandite par actions”-, ”société à responsabilité limitée”-, ”société coopérative”-, ”société coopérative organisée comme une société anonyme”-, ”association d’assurances mutuelles”-, ”association d’épargne-pension”- ja ”entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” -nimiset yhtiöt sekä muut Luxemburgin lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Luxemburgin yhtiöveron alaisia;

r) Unkarin lainsäädännön mukaiset ”közkereseti társaság”-, ”betéti társaság”-, ”közös vállalat”-, ”korlátolt felelősségű társaság”-, ”részvénytársaság”-, ”egyesülés"-, "közhasznú társaság”- ja ”szövetkezet”-nimiset yhtiöt;

s) Maltan lainsäädännön mukaiset ”Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata”- ja ”Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet” -nimiset yhtiöt;

t) Alankomaiden lainsäädännön mukaiset ”naamloze vennootschap”-, ”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”-, ”open commanditaire vennootschap”-, ”coöperatie”-, ”onderlinge waarborgmaatschappij”-, ”fonds voor gemene rekening”-, ”vereniging op coöperatieve grondslag”- ja ”vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” -nimiset yhtiöt sekä muut Alankomaiden lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Alankomaiden yhtiöveron alaisia;

u) Itävallan lainsäädännön mukaiset ”Aktiengesellschaft”-, ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”- ja ”Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften” -nimiset yhtiöt;

v) Puolan lainsäädännön mukaiset ”spółka akcyjna”- ja ”spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” -nimiset yhtiöt;

w) Portugalin lainsäädännön mukaisesti muodostetut kaupalliset yhtiöt tai kaupallisen yhtiön muodossa toimivat siviilioikeudelliset yhtiöt sekä muut kaupallista tai teollista toimintaa harjoittavat oikeushenkilöt;

x) Romanian lainsäädännön mukaiset ”societăți pe acțiuni”-, ”societăți în comandită pe acțiuni”- ja ”societăți cu răspundere limitată” -nimiset yhtiöt;

y) Slovenian lainsäädännön mukaiset ”delniška družba”-, ”komanditna družba”- ja ”družba z omejeno odgovornostjo”- nimiset yhtiöt;

z) Slovakian lainsäädännön mukaiset ”akciová spoločnosť”-, ”spoločnosť s ručením obmedzeným”- ja ”komanditná spoločnosť” -nimiset yhtiöt;

aa)     Suomen lainsäädännön mukaiset ”osakeyhtiö”-/ ”aktiebolag”-, ”osuuskunta”-/ ”andelslag”-, ”säästöpankki”-/ ”sparbank”- ja ”vakuutusyhtiö”-/ ”försäkringsbolag” -nimiset yhtiöt;

(ab)    Ruotsin lainsäädännön mukaiset ”aktiebolag”-, ”bankaktiebolag”-, ”försäkringsaktiebolag”-, ”ekonomiska föreningar”-, ”sparbanker”- ja ”ömsesidiga försäkringsbolag” -nimiset yhtiöt;

(ac)    Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti perustetut yhtiöt.

__________________________________

*            EYVL L 294, 10.11.2001, s. 1.

**          EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22.

***        EUVL L 207, 18.8.2003, s.1.

**** EUVL L 207, 18.8.2003, s. 25.”

B OSA

LUETTELO 3 ARTIKLAN C ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA VEROISTA

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting Belgiassa,

– корпоративен данък Bulgariassa,

– daň z příjmů právnických osob Tšekissä,

– selskabsskat Tanskassa,

– Körperschaftsteuer Saksassa,

– tulumaks Virossa,

– corporation tax Irlannissa,

– φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα Kreikassa,

– impuesto sobre sociedades Espanjassa,

– impôt sur les sociétés Ranskassa,

– porez na dobit Kroatiassa,

– imposta sul reddito delle società Italiassa,

– φόρος εισοδήματος Kyproksessa,

– uzņēmumu ienākuma nodoklis Latviassa,

– pelno mokestis Liettuassa,

– impôt sur le revenu des collectivités Luxemburgissa,

– társasági adó Unkarissa,

– taxxa fuq l-income Maltassa,

– vennootschapsbelasting Alankomaissa,

– Körperschaftsteuer Itävallassa,

– podatek dochodowy od osób prawnych Puolassa,

– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas Portugalissa,

– impozit pe profit Romaniassa,

– davek od dobička pravnih oseb Sloveniassa,

– daň z príjmov právnických osôb Slovakiassa,

– yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Suomessa,

– statlig inkomstskatt Ruotsissa,

– corporation tax Yhdistyneessä kuningaskunnassa.”

5.           32011 L 0096: Neuvoston direktiivi 2011/96/EU, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (EUVL L 345, 29.12.2011, s. 8)

a) Korvataan liitteessä I oleva A osa seuraavasti:

”A OSA Luettelo 2 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetuista yhtiöistä:

a) Eurooppayhtiön (SE) säännöistä 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2157/2001* ja eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/86/EY** mukaisesti perustetut yhtiöt sekä eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/2003*** ja eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/72/EY**** mukaisesti perustetut osuuskunnat;

b) Belgian lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”- / ”naamloze vennootschap”-, ”société en commandite par actions”- / ”commanditaire vennootschap op aandelen”-, ”société privée à responsabilité limitée”- / ”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”-, ”société coopérative à responsabilité limitée”- / ”coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”-, ”société coopérative à responsabilité illimitée”- / ”coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”-, ”société en nom collectif”- / ”-vennootschap onder firma”- ja ”société en commandite simple”- / ”gewone commanditaire vennootschap” -nimiset yhtiöt, julkisoikeudelliset yksiköt, jotka ovat ottaneet jonkun edellä mainituista yhtiömuodoista, sekä muut Belgian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Belgian yhtiöveron alaisia;

c) Bulgarian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”събирателното дружество”, ”командитното дружество”, ”дружеството с ограничена отговорност”, ”акционерното дружество”, ”командитното дружество с акции”, ”кооперации”, ”кооперативни съюзи” ja ”държавни предприятия”, jotka on muodostettu Bulgarian lainsäädännön mukaisesti ja jotka harjoittavat kaupallista toimintaa;

d) Tšekin lainsäädännön mukaiset ”akciová společnost”- ja ”společnost s ručením omezeným” -nimiset yhtiöt;

e) Tanskan lainsäädännön mukaiset ”aktieselskab”- ja ”anpartsselskab”-nimiset yhtiöt ja muut yhtiöverolain alaisina toimivat yritykset edellyttäen, että niiden verotettava tulo lasketaan ja verotetaan ”aktieselskaber”-yhtiöihin sovellettavan yleisen verotuslainsäädännön mukaisesti;

f) Saksan lainsäädännön mukaiset ”Aktiengesellschaft”-, ”Kommanditgesellschaft auf Aktien”-, ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”-, ”Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”-, ”Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”-, ja ”Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” -nimiset yhtiöt sekä muut Saksan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Saksan yhtiöveron alaisia;

g) Viron lainsäädännön mukaiset ”täisühing”-, ”usaldusühing”-, ”osaühing”-, ”aktsiaselts”- ja ”tulundusühistu”-nimiset yhtiöt;

h) Irlannin lainsäädännön mukaisesti muodostetut tai sen mukaiset yhtiöt, ”Industrial and Provident Societies Act” -lain mukaan rekisteröidyt laitokset, ”Building Societies Act” -lain mukaan muodostetut ”building societies” ja vuoden 1989 ”Trustee Savings Banks Act” -lain mukaiset ”trustee savings banks”;

i) Kreikan lainsäädännön mukaiset ”ανώνυμη εταιρεία”- ja ”εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)” -nimiset yhtiöt sekä muut Kreikan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Kreikan yhtiöveron alaisia;

j) Espanjan lainsäädännön mukaiset ”sociedad anónima”-, ”sociedad comanditaria por acciones”- ja ”sociedad de responsabilidad limitada” -nimiset yhtiöt sekä julkisoikeudelliset yksiköt, jotka toimivat yksityisoikeuden alaisina. Muut Espanjan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Espanjan yhtiöveron alaisia (”Impuesto sobre Sociedades”);

k) Ranskan lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”-, ”société en commandite par actions”-, ”société à responsabilité limitée”-, ”sociétés par actions simplifiées”-, ”sociétés d’assurances mutuelles”-, ”caisses d’épargne et de prévoyance”-, ”sociétés civiles”-, jotka ovat automaattisesti yhtiöverotuksen alaisia, ”coopératives”- ja ”unions de coopératives” -nimiset yhtiöt, teollis- ja kaupallisluonteiset julkiset laitokset ja yritykset sekä muut Ranskan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Ranskan yhtiöveron alaisia;

l) Kroatian lainsäädännön mukaiset ”dioničko društvo”- ja ”društvo s ograničenom odgovornošću” -nimiset yhtiöt ja muut Kroatian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Kroatian liikevoittoveron alaisia;

m) Italian lainsäädännön mukaiset ”società per azioni”-, ”società in accomandita per azioni”-, ”società a responsabilità limitata”-, ”società cooperative”- ja ”società di mutua assicurazione” -nimiset yhtiöt sekä kokonaan tai pääasiallisesti kaupallista toimintaa harjoittavat julkiset ja yksityiset yhteisöt;

n) Kyproksen lainsäädännön mukaiset tuloverolaeissa määritellyt ”εταιρείες”-nimiset yhtiöt;

o) Latvian lainsäädännön mukaiset ”akciju sabiedrība”- ja ”sabiedrība ar ierobežotu atbildību” -nimiset yhtiöt;

p) Liettuan lainsäädännön mukaisesti perustetut yhtiöt;

q) Luxemburgin lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”-, ”société en commandite par actions”-, ”société à responsabilité limitée”-, ”société coopérative”-, ”société coopérative organisée comme une société anonyme”-, ”association d’assurances mutuelles”-, ”association d’épargne-pension”- ja ”entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” -nimiset yhtiöt sekä muut Luxemburgin lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Luxemburgin yhtiöveron alaisia;

r) Unkarin lainsäädännön mukaiset ”közkereseti társaság”-, ”betéti társaság”-, ”közös vállalat”-, ”korlátolt felelősségű társaság”-, ”részvénytársaság”-, ”egyesülés"-, "közhasznú társaság”- ja ”szövetkezet”-nimiset yhtiöt;

s) Maltan lainsäädännön mukaiset ”Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata”- ja ”Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet” -nimiset yhtiöt;

t) Alankomaiden lainsäädännön mukaiset ”naamloze vennootschap”-, ”besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”-, ”open commanditaire vennootschap”-, ”coöperatie”-, ”onderlinge waarborgmaatschappij”-, ”fonds voor gemene rekening”-, ”vereniging op coöperatieve grondslag”- ja ”vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” -nimiset yhtiöt sekä muut Alankomaiden lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Alankomaiden yhtiöveron alaisia;

u) Itävallan lainsäädännön mukaiset ”Aktiengesellschaft”-, ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”-, ”Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”-, ”Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”-, ”Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”- ja ”Sparkassen” -nimiset yhtiöt sekä muut Itävallan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Itävallan yhtiöveron alaisia;

v) Puolan lainsäädännön mukaiset ”spółka akcyjna”- ja ”spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” -nimiset yhtiöt;

w) Portugalin lainsäädännön mukaisesti muodostetut kaupalliset yhtiöt tai kaupallisen yhtiön muodossa toimivat siviilioikeudelliset yhtiöt sekä osuuskunnat ja julkiset yritykset;

x) Romanian lainsäädännön mukaiset ”societăți pe acțiuni”-, ”societăți în comandită pe acțiuni”- ja ”societăți cu răspundere limitată” -nimiset yhtiöt;

y) Slovenian lainsäädännön mukaiset ”delniška družba”-, ”komanditna družba”- ja ”družba z omejeno odgovornostjo”- nimiset yhtiöt;

z) Slovakian lainsäädännön mukaiset ”akciová spoločnosť”-, ”spoločnosť s ručením obmedzeným”- ja ”komanditná spoločnosť” -nimiset yhtiöt;

(aa)    Suomen lainsäädännön mukaiset ”osakeyhtiö”-/ ”aktiebolag”-, ”osuuskunta”-/ ”andelslag”-, ”säästöpankki”-/ ”sparbank”- ja ”vakuutusyhtiö”-/ ”försäkringsbolag” -nimiset yhtiöt;

(ab)    Ruotsin lainsäädännön mukaiset ”aktiebolag”-, ”försäkringsaktiebolag”-, ”ekonomiska föreningar”-, ”sparbanker”-, ”ömsesidiga försäkringsbolag”- ja ”försäkringsföreningar” -nimiset yhtiöt;

(ac)    Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti perustetut yhtiöt.”

__________________________

*            EYVL L 294, 10.11.2001, s. 1.

**          EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22.

***        EUVL L 207, 18.8.2003, s.1.

**** EUVL L 207, 18.8.2003, s. 25.”

b) Lisätään liitteessä I olevaan B osaan (Luettelo 2 artiklan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitetuista veroista) Ranskaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”–      porez na dobit Kroatiassa,”.

[1]               EUVL L 112, 24.4.2012, s. 10.

[2]               EUVL L 112, 24.4.2012, s. 21.

[3]               EUVL L 112, 24.4.2012, s. 95.

[4]               EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1.

[5]               EYVL L 105, 23.4.1983, s. 59.

[6]               EUVL L 157, 26.6.2003, s. 49.

[7]               EUVL L 46, 21.2.2008, s. 11.

[8]               EUVL L 310, 25.11.2009, s. 34.

[9]               EUVL L 345, 29.12.2011, s. 8.