20.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 239/11


Torstai 2. helmikuuta 2012
Johdonmukainen politiikka sellaisia hallintoja kohtaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä

P7_TA(2012)0018

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle 2. helmikuuta 2012 johdonmukaisesta politiikasta sellaisia hallintoja kohtaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä, niiden johtajien harjoittaessa henkilökohtaisiin ja kaupallisiin etuihinsa liittyvää toimintaa EU:n rajojen sisällä (2011/2187(INI))

2013/C 239 E/02

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Graham Watsonin ALDE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle johdonmukaisesta politiikasta sellaisia autoritaarisia hallintoja kohtaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä, niiden suorittaessa niiden johtajien henkilökohtaisiin ja kaupallisiin etuihin liittyvää toimintaa EU:n rajojen sisällä (B7-0235/2011),

ottaa huomioon YK:n peruskirjan ja erityisesti sen 1 ja 25 artiklan sekä sen VII lukuun sisältyvän 39 ja 41 artiklan,

ottaa huomioon kaikki Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksia koskevat yleissopimukset ja niiden valinnaiset pöytäkirjat,

ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja kaksi siihen liitettyä valinnaista pöytäkirjaa,

ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus),

ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 28. huhtikuuta 2006 antaman päätöslauselman 1674, jossa vahvistetaan vuoden 2005 maailmanlaajuisen huippukokouksen päätösasiakirjan määräykset, jotka koskevat velvollisuutta suojella väestöjä kansanmurhalta, sotarikoksilta, etnisiltä puhdistuksilta ja rikoksilta ihmisyyttä vastaan,

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän Euroopan unionin turvallisuusstrategian "Turvallisempi Eurooppa oikeudenmukaisemmassa maailmassa",

ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Afganistanin tilanteesta antaman päätöslauselman 1267(1999) ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanteesta antaman päätöslauselman 1371(2001),

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan, 22 ja 36 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan,

ottaa huomioon omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa 22. heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2003/577/YOS (1),

ottaa huomioon 22. tammikuuta 2004 päivätyn neuvoston asiakirjan "Ulkosuhdeneuvosten työryhmän pakotteet-kokoonpanon (RELEX/pakotteet) perustaminen" (5603/2004),

ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2004 päivätyn neuvoston asiakirjan "Rajoittavien toimenpiteiden (pakotteiden) käyttöä koskevat perusperiaatteet" (10198/1/2004),

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomion asiassa Ahmed Ali Yusuf ja Al Barakaat International Foundation vastaan Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio (ECR 11-3533 (2005)),

ottaa huomioon vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin 6. lokakuuta 2006 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2006/783/YOS (2),

ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2007 päivätyn neuvoston asiakirjan "EU:n parhaat käytänteet rajoittavien toimenpiteiden tehokasta täytäntöönpanoa varten" (11679/2007),

ottaa huomioon 21. heinäkuuta 2007 päivätyn neuvoston asiakirjan yhteisen kannan 2001/931/YUTP täytäntöönpanosta (10826/1/2007),

ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2008 päivätyn neuvoston asiakirjan "EU:n parhaiden käytänteiden ajantasaistettu versio rajoittavien toimenpiteiden tehokasta täytäntöönpanoa varten" (08666/1/2008),

ottaa huomioon erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta sekä yhteisen kannan 2008/586/YUTP kumoamisesta 26. tammikuuta 2009 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2009/67/YUTP (3),

ottaa huomioon neuvoston asiakirjan "Suuntaviivat rajoittavien toimenpiteiden (pakotteiden) täytäntöönpanoa ja arviointia varten EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla", sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna 15. joulukuuta 2009 (17464/2009),

ottaa huomioon 4. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n pakotteiden arvioinnista osana EU:n ihmisoikeustoimia ja -politiikkaa (4),

ottaa huomioon direktiivin 2005/60/EY rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (5),

ottaa huomioon jäsenvaltioiden ulkopoliittiset resurssit,

ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0007/2012),

Yleisiä havaintoja EU:n menettelytavasta autoritaarisia johtajia kohtaan

A.

ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen 1 artiklan 24 kohdassa esitetyssä SEU-sopimuksen uuden 21 artiklassa todetaan, että unionin toimintaa ohjaavat "demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus, ihmisarvon kunnioittaminen, tasa-arvo ja yhteisvastuu sekä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattaminen";

B.

ottaa huomioon, että pakotteita sovelletaan SEU-sopimuksen 21 artiklassa asetettujen YUTP:n tavoitteiden mukaisesti ja että niihin kuuluu muun muassa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen, oikeusvaltion periaatteen, demokratian ja hyvien hallintotapojen edistäminen;

C.

ottaa huomioon, että YUTP:n yhteydessä pakotteet tai rajoittavat toimenpiteet katsotaan lieviksi pakkokeinoiksi, joita ovat muun muassa asevientikielto, kauppapakotteet, rahoitukselliset ja taloudelliset pakotteet, varojen jäädyttäminen, lentokiellot, maahantulon rajoittaminen, diplomaattiset pakotteet, urheilu- ja kulttuuritapahtumien boikotointi ja kolmannen maan kanssa tehtävän yhteistyön keskeyttäminen;

D.

ottaa huomioon, että pakotteiden ja rajoittavien toimenpiteiden käyttöönottaminen on tehokasta ainoastaan, jos se on osa EU:n ja jäsenvaltioiden johdonmukaista ja kattavaa ihmisoikeusstrategiaa;

E.

ottaa huomioon, että "kohdennetut pakotteet" voivat olla henkilökohtaisia pakotteita, valikoituja taloudellisia toimenpiteitä ja diplomaattisia toimenpiteitä kuten viisumikieltoja, varojen jäädyttämisiä, tiettyjen tavaroiden viennin tai tuonnin estämistä, lentokieltoja, investointikieltoja tai virallisten kontaktien rajoittamista;

F.

ottaa huomioon, että erimielisyydet jäsenvaltioiden välillä johtavat usein rajoittavien toimenpiteiden epäjohdonmukaiseen soveltamiseen, mikä vie EU:lta uskottavuutta ja heikentää toimenpiteiden tehokkuutta;

G.

ottaa huomioon, että EU on usein soveltanut pakotepolitiikkaansa epäjohdonmukaisesti kohdellessaan eri tavoin kolmansia maita, joiden ihmisoikeus- ja demokratiatausta on samankaltainen, ja että se on siten saanut kritiikkiä kaksoisstandardeista;

H.

ottaa huomioon, että tietoteknologian edistys muuttaa kansalliset rajat yhä merkityksettömämmiksi ja että globalisoituvassa maailmassa maan tai sen eliitin eristäminen on siten vaikeampaa;

I.

ottaa huomioon, että useimmat maat, joihin on kohdistettu pakotteita, ovat myös kaikkein eristyneimpiä kansainvälisestä järjestelmästä ja niiden yhteiskunnat hyötyisivät muutosta ajatellen eniten, jos ne altistuisivat enemmän kansainvälisyydelle; ottaa huomioon, että joissakin tapauksissa rajoittavilla toimenpiteillä erityisesti tiettyjä yksilöitä vastaan voi kuitenkin olla varoittavia ja psykologisia vaikutuksia;

J.

ottaa huomioon, että EU:n pakotteita koskevat päätökset olisi tehtävä vasta sitten, kun on arvioitu perusteellisesti, mikä on kaikkein tehokkain tapa saada aikaan demokraattinen muutos maassa; ottaa huomioon, että jokaiseen päätökseen olisi liitettävä tätä koskeva perustelu;

K.

toteaa, että Euroopan unioni houkuttelee monia autoritaarisia johtajia ja heidän liittolaisiaan investointi-, omaisuudenhoito-, pankki- ja terveydenhoitopalvelujen vuoksi sekä alueena, jolla he voivat vapaasti matkustella ja kuluttaa usein epäilyttävillä keinoilla hankkimaansa varallisuutta;

L.

toteaa, että mahdollisuus käyttää valtaa henkilökohtaisen varallisuuden lisäämiseen esimerkiksi kavaltamalla valtion varoja tai hankkimalla niihin henkilökohtainen valvontavalta tarjoaa autoritaarisille johtajille kannustimen ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan kaapata valta ja pysyä vallassa; toteaa, että on tutkittava enemmän sitä, miten voidaan heikentää mahdollista suhdetta kehitykseen tai muihin tarkoituksiin suunnatun ulkomaanavun ja autoritaaristen johtajien ja heidän lähipiirinsä rikastumisen välillä;

M.

ottaa huomioon, että ilman yhteisiä toimia on vaikea saada tarkkoja tietoja autoritaaristen johtajien EU:hun sijoittamista varoista ja että EU:n on sitkeästi pyrittävä saamaan näitä tietoja;

N.

katsoo, että johtajiin kohdistuvilla pakotteilla on vaikutusta, jos heitä painostetaan henkilökohtaisesti sellaisten rajoittavien toimenpiteiden muodossa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan siirtää rahaa, investoida ja käyttää taloudellisia varojaan, matkustaa, saada tiettyjä tuotteita ja palveluita tai diplomaattista edustusta;

O.

katsoo, että kansainvälisten ja alueellisten toimijoiden moninaisuus edellyttää vuoropuhelua ja toimijoiden välistä virallista ja epävirallista kuulemista;

P.

katsoo, että olennainen osa autoritaarisia hallintoja koskevaa vaikuttavaa politiikkaa on tasapaino pakkokeinoja käyttävän diplomatian, rajoittavat toimenpiteet mukaan luettuina, sekä selkeän viestinnän ja väkivallattomien rakentavien vaihtoehtojen välillä, ja ottaa huomioon, että EU:n ja jäsenvaltioiden ulkopolitiikan keinovalikoimassa suositaan eristämisen sijasta kriittistä ja etenevää vuoropuhelua;

Q.

ottaa huomioon, että uudelleentarkastelumenettely, jossa pakotteita voidaan laajentaa, lieventää tai poistaa vastauksena muutoksiin pakotteiden kohteina olevien johtajien toiminnassa, on oleellisen tärkeä rajoittavien toimenpiteiden tehokkuuden kannalta, ja että menettelyä on käytettävä täsmällisesti ja strategisesti;

R.

katsoo, että kaikissa rajoittavissa toimenpiteissä on otettava huomioon ihmisoikeudet, kansainvälinen humanitaarinen oikeus, asianmukaiset menettelyt, suhteellisuusperiaate ja oikeus tehokkaaseen oikaisumenettelyyn, eikä niillä missään tapauksessa saa rankaista heikoimmassa asemassa olevia väestöryhmiä maissa, joita kyseiset toimenpiteet koskevat;

1.

suosittaa neuvostolle seuraavaa:

Selkeämpien määritelmien laatiminen

a)

laaditaan Euroopan parlamenttia kuullen selkeät kriteerit sille, milloin pakotteita on sovellettava, toimenpiteiden tavoitteille, sovellettavien pakotteiden muodolle ja sovellettavalle uudelleentarkastelumenettelylle; laaditaan kriteerit niin, että ne lisäävät EU:n pakotteiden johdonmukaisuutta ja uskottavuutta mutta antavat riittävän joustovaran käytännön toimille ja antavat siten unionille mahdollisuuden käyttää välinettä tehokkaana keinona ulkoisissa toimissaan;

b)

määritetään selkeästi ja yksiselitteisesti, kehen pakotteet on kohdistettava, jos kyseessä ovat romahtaneet valtiot tai muut kuin valtiolliset toimijat, koska tiedetään, että rakenteet ovat usein epämääräisiä;

c)

sijoitetaan pakotteet laajempaan poliittiseen kontekstiin ja määritellään tietyt lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet kestävää demokratisoimisprosessia varten;

d)

pidetään mielessä, että pakotteista ei saa tulla itsetarkoitusta ja että niiden soveltamiseen on liityttävä selkeät ja saavutettavissa olevat pakotteiden poistamista koskevat viitearvot;

e)

tuetaan järjestelmällisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä ja varmistetaan, että tuomioistuimen menettelyt ja tuomiot otetaan asianmukaisesti huomioon EU:n pakotepolitiikassa;

f)

kehotetaan EU:n jäsenvaltioita rankaisemattomuutta ja rikoksia ihmisyyttä vastaan käsitellessään soveltamaan yleisen tuomiovallan periaatetta, jotta voidaan parantaa kansainvälistä rikosoikeusjärjestelmää;

Toimivan pakotepolitiikan laatiminen

g)

sitoudutaan mahdollisimman laajaan yhteistyöhön ja synergiaan EU:n 27 jäsenvaltion kesken ja kehotetaan niitä puhumaan yhteisellä ja johdonmukaisella äänellä tuomittaessa EU:n yhteisen lähestymistavan mukaisesti autoritaarisia hallintoja;

h)

myönnetään, että pakotteet, joita ei koordinoida kansainvälisesti, voivat olla tehottomia ja haitata määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista, heikentää unionin pakotepolitiikan avoimuutta, uskottavuutta ja johdonmukaisuutta sekä vahvistaa niiden kohteena olevaa autoritaarista hallintoa tai vähentää EU:n ja sen jäsenvaltioiden suhteellista liikkumavaraa ja uskottavuutta neuvotteluissa kyseisen valtion kanssa; varmistetaan parempi koordinointi ja tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä selkeitä menettelyjä noudattaen;

i)

sovelletaan olemassa olevia pakotteita tiukasti ja yhdenmukaisesti, pyritään välttämään kaksoisstandardien soveltaminen ja laajennetaan pakotteiden soveltamisalaa koskemaan perusoikeuksien ja erityisesti uskonnonvapauden ja ilmaisunvapauden rikkomista; varmistetaan, että myös Euroopan talousalueeseen kuuluvat maat ja Euroopan unionin jäseniksi ehdokkaina olevat maat soveltavat rajoittavia toimenpiteitä ja vaihtavat asiaankuuluvia tietoja unionin kanssa;

j)

käytetään kohdistettuja pakotteita tai rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat oikeassa suhteessa haluttuun tavoitteeseen ja joilla pyritään vaikuttamaan ainoastaan painostusta harjoittavan tai rikollisen hallinnon vastuulliseen eliittiin ja romahtaneiden valtioiden vastuussa oleviin, muihin kuin valtiollisiin toimijoihin ja minimoimaan siviiliväestöön ja erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin kohdistuvat kielteiset vaikutukset;

k)

varmistetaan, että kehitykseen tai muihin tarkoituksiin suunnattu ulkomaanapu ei lopulta edistä autoritaaristen johtajien ja heidän sisäpiirinsä rikastumista;

l)

varmistetaan aina kun mahdollista, että pakotepolitiikkaan liittyy kyseisen maan kansalaisyhteiskunnan tukeminen; parannetaan raportointivaiheen laatua ja avoimuutta niin, että annettu apu voidaan mitata tarkasti ja sen osuus kansalaisyhteiskunnan tarpeiden saavuttamisesta arvioida täsmällisesti;

m)

varmistetaan, että ei käytetä kaksoisstandardeja päätettäessä rajoittavista toimenpiteistä tai pakotteista ja että niitä sovelletaan poliittisista, taloudellisista tai turvallisuuseduista riippumatta;

n)

varmistetaan, että rajoittavat toimenpiteet, jotka rajoittavat unionin yritysten toimintaa pakotteiden kohteina olevien maiden markkinoilla, eivät hyödytä kolmansien maiden kilpailijoita;

o)

varmistetaan, että jäsenvaltiot sekä EU:n edustustojen päälliköt otetaan tiiviisti mukaan rajoittavien toimenpiteiden ja niiden paikan päällä aiheuttamien seurausten suunnittelu-, soveltamis-, seuranta- ja arviointiprosessiin ja että he antavat panoksensa vaikutustenarviointiin, minkä vuoksi EU:n läsnäolo kentällä on oleellisen tärkeää; varmistetaan, että merkitykselliset tiedot toimitetaan nopeasti Euroopan parlamentille;

p)

varmistetaan, että maissa, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, keskeiset demokratiaa ja ihmisoikeuksia puolustavat toimijat ovat tiiviisti mukana rajoittavien toimenpiteiden suunnittelu-, soveltamis- ja arviointiprosessissa;

q)

velvoitetaan Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission nykyiset rakenteet laatimaan perusteellisen tilanneanalyysin kyseisen maan talouden ja yhteiskunnan rakenteesta ennen pakotteiden hyväksymistä ja myös sen jälkeen ja tutkimaan kaikkien yksittäisten toimenpiteiden suorat ja epäsuorat vaikutukset yhteiskunnan poliittiseen ja sosioekonomiseen toimintaan ottaen huomioon myös liike-elämän eliittiin, kansalaisyhteiskunnan ryhmiin, poliittiseen oppositioon ja jopa hallituksen uudistusmyönteisiin elementteihin kohdistuvat vaikutukset;

r)

velvoitetaan RELEX/pakotteet hoitamaan tehtävänsä ja tutkimaan pakotteiden hyväksymistä, arvioimaan nykyisiä pakotteita ja kehittämään rajoittavien toimenpiteiden soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevia parhaita käytänteitä sekä raportoimaan säännöllisesti neuvostolle ja Euroopan parlamentille tutkimustensa tuloksista;

s)

velvoitetaan EU:n oikeudelliset ja muut asianomaiset yksiköt antamaan neuvostolle neuvontaa tarvittavista varokeinoista, joilla estetään, että kyseiset henkilöt kiertävät pakotteita;

t)

sitoutetaan EUH ja komissio yhdennetympään toimintaan, jossa ne jakavat asiantuntemusta ja tietoa pakotteiden laatimisen, niiden täytäntöönpanon ja arvioinnin yhteydessä;

u)

velvoitetaan neuvosto ja komissio varaamaan riittävästi aikaa ja antamaan riittävät resurssit sekä ottamaan palvelukseen osaavia maa-asiantuntijoita ja ihmisoikeuksiin erikoistunutta henkilöstöä pakotteiden suunnittelua edeltävien analyysien laatimista ja pakotteiden tehokkuuden arviointia varten;

v)

velvoitetaan komissio ja jäsenvaltiot koordinoimaan asevientikieltoja, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan;

w)

velvoitetaan komissio ja jäsenvaltiot raportoimaan vuosittain pakotetoimien käyttöönottamisesta ja tehokkuudesta;

x)

kehotetaan Ranskaa ja Iso-Britanniaa sekä YK:n turvallisuusneuvoston väliaikaisina jäseninä toimivia EU-valtioita käyttämään riittävästi taivuttelua, jotta varmistetaan, että turvallisuusneuvoston päätöslauselmat pannaan tiukasti ja perusteellisesti täytäntöön;

y)

harkitaan, olisiko soveltuvissa tapauksissa aktivoitava kahdenvälisen kaupan "olennaisia osia koskevia lausekkeita", jotka antavat EU:lle mahdollisuuden asettaa pakotteita ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden rikkomisesta, ja sitoudutaan johdonmukaiseen unionin ulkopolitiikkaan autoritaarisiin hallintoihin kohdistettavien toimenpiteiden tukemiseksi;

Sitoutuminen johdonmukaiseen toimintaan EU:n rajojen sisällä

z)

velvoitetaan EU:n jäsenvaltiot ilmoittamaan, jos pakotelistalla olevilla henkilöillä on aineellista varallisuutta tai varoja niiden rajojen sisällä, sekä ilmoittamaan varallisuuden arvioidun arvon ja sijainnin; kehotetaan EU:n jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä tärkeiden tietojen vaihtamisessa esimerkiksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen sekä Camden Asset Recovery Inter-Agency Network -verkoston kanssa; tehostetaan EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kyseisen varallisuuden tunnistamisessa ja takavarikoimisessa;

aa)

velvoitetaan kaikki EU:n jäsenvaltiot varmistamaan, että noudatetaan tiukasti kohdistettuja rahoituksellisia pakotteita tai rajoittavia toimenpiteitä, joita ovat muun muassa

rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin 2005/60/EY soveltamisalan ulottaminen koskemaan pakollisena pakotteiden kohteen olevien diktaattorien sekä heihin kytköksissä olevien luonnollisten ja oikeushenkilöiden ja yritysten kaikkia yrityksiä avata tili tai tallettaa varoja, koska kyseiset varat on hankittu rikoksilla, anastamalla tai kavaltamalla, sekä sellaisten vaihtoehtoisten ennaltaehkäisevien mekanismien tutkiminen, joilla hillitään kavallettujen valtion varojen tai varallisuuden virtaamista EU:n rahoituslaitoksiin;

luottojen epääminen, lainojen takaisinmaksua koskevien toimien tiukentaminen ja talletusten jäädyttäminen, jotta voidaan varmistaa, että toimenpiteillä estetään käytännössä kyseisiltä henkilöiltä ja yhtiöiltä kaikkien rahoituspalvelujen saatavuus EU:n lainkäyttöalueella;

ab)

varmistetaan, että rajoittavia taloudellisia ja rahoituksellisia toimenpiteitä, kohdistetut rahoituspakotteet mukaan luettuina, soveltavat kaikki unionissa toimivat henkilöt ja yritykset, myös kolmansien maiden kansalaiset, sekä unionin rajojen ulkopuolella toimivat unionin kansalaiset tai yritykset, jotka on rekisteröity tai perustettu unionin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

ac)

varmistetaan, että pakotteiden kohteena olevilta johtajilta sekä heihin selvästi kytköksissä olevilta luonnollisilta ja oikeushenkilöiltä ja yrityksiltä kielletään ehdottomasti varallisuuden ja omaisuuden omistaminen EU:ssa;

ad)

velvoitetaan EU:n jäsenvaltiot kieltämään kouluja ja yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja muita akateemisia laitoksia hyväksymästä rahoitusta, apurahoja tai lahjoituksia pakotteiden kohteena olevilta johtajilta ja heihin luonnollisesti tai oikeudellisesti kytköksissä olevilta henkilöitä ja esittämään avoimesti tiedot yksityisestä rahoituksestaan;

ae)

velvoitetaan EU:n jäsenvaltiot kieltämään urheilujärjestöjä (jalkapalloseurat mukaan luettuina) ja hyväntekeväisyysjärjestöjä hyväksymästä rahoitusta, apurahoja tai lahjoituksia pakotteiden kohteena olevilta johtajilta ja heihin luonnollisesti tai oikeudellisesti kytköksissä olevilta henkilöiltä;

af)

velvoitetaan EU ja sen jäsenvaltiot soveltamaan tiukasti matkustuskieltoja, joilla estetään pakotteiden kohteena olevia henkilöitä matkustamasta EU:ssa missään muussa kuin humanitaarisessa tarkoituksessa;

ag)

velvoitetaan EU:n jäsenvaltiot aktiivisesti tutkimaan ja tarvittaessa asettamaan syytteeseen Euroopassa olevat henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka ovat avustaneet pakotteiden kohteena olevia johtajia tai heihin kytköksissä olevia henkilöitä kiertämään tai välttämään heihin laillisesti kohdistettuja pakotteita;

Kolmansiin maihin liittyvät toimet

ah)

sitoutetaan EU hankkimaan toimilleen kansainvälistä tukea ja liittolaisia, erityisesti kyseisen alueen vaikutusvaltaisten toimijoiden piirissä ja kansainvälisissä järjestöissä, ja ottamaan Euroopan parlamentti täysimääräisesti mukaan tähän prosessiin;

ai)

sitoutetaan EU vahvistamaan toimiensa, rajoittavat toimenpiteet ja pakotteet mukaan luettuina, oikeutusta ja hankkimaan niille laajaa julkista ja poliittista tukea EU:ssa ja kansainvälisesti, erityisesti maissa, joiden hallintoihin pakotteet kohdistuvat, ja ottamaan Euroopan parlamentti kattavasti mukaan prosessiin;

aj)

kehotetaan EU:ta – jos YK:n turvallisuusneuvosto ei sovella pakotteita tai rajoittavia toimenpiteitä – toimimaan yhteistyössä pakotteita soveltavien valtioiden kanssa, jakamaan tietoja ja koordinoimaan toimenpiteitä, jotta saadaan aikaan mahdollisimman suuri vaikutus kansainvälisellä tasolla ja voidaan maksimoida yhteisön pakotteiden soveltamisen tehokkuus;

ak)

velvoitetaan korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja, edustustojen päälliköt ja EUH tiedottamaan selkeästi pakotteiden kohteena oleville johtajille, mitä heiltä odotetaan, ja asettamaan täsmällisiä ja saavutettavissa olevia tavoitteita, jotta voidaan edistää positiivista muutosta ja tarjota asianmukaista teknistä tukea;

al)

velvoitetaan jäsenvaltiot jakamaan muiden valtioiden, asianomaisten EU:n elinten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tietoa luetteloiduista henkilöistä, sikäli kuin se on laillisesti mahdollisesti;

am)

velvoitetaan jäsenvaltiot huolehtimaan siitä, että yleisöllä on kohtuullinen oikeus saada tietoa sovellettaviin rajoittaviin toimenpiteisiin liittyvistä kansallisista toimista;

an)

velvoitetaan neuvosto kuulemaan kattavasti Euroopan parlamenttia pakotteiden uudelleentarkasteluprosessissa sekä pyytämään sen panosta poliittisten suuntaviivojen ja laajemman EU:n pakotepolitiikan laatimiseen;

ao)

muistutetaan, että pakkokeinoja käyttävään diplomatiaan on liitettävä myös myönteisiä toimia, kuten kehitysapua, kestävää talousyhteistyötä ja tukea kansalaisyhteiskunnalle;

ap)

liitetään pakotteisiin ja niiden arviointiin kumppanimaiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja kansojen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja vuoropuheluun perustuvia toimenpiteitä, joilla pyritään kehittämään ja vahvistamaan demokraattista ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa kulttuuria kyseisessä maassa;

aq)

pyritään vapauttamaan jäädytetyt ja takavarikoidut varat, jotta ne voidaan mahdollisimman pian palauttaa kyseisiin maihin väestön hyväksi;

*

* *

2.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle sekä EUH:lle.


(1)  EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45.

(2)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 59.

(3)  EUVL L 23, 27.1.2009, s. 37.

(4)  EUVL C 295 E, 4.12.2009, s. 49.

(5)  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.