9.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 71/10


Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuontiin sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan välivaiheen tarkastelun vireillepanosta

2012/C 71/07

Euroopan komissio, jäljempänä komissio, on omasta aloitteestaan päättänyt polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä perusasetus, 11 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan nojalla panna vireille Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden välivaiheen tarkastelua koskevan tutkimuksen.

1.   Tuote

Tarkastelua koskevan tutkimuksen kohteena oleva tuote on moottorittomat polkupyörät ja muut pyörät (myös kolmipyöräiset tavarankuljetuspolkupyörät, ei kuitenkaan yksipyöräiset), jäljempänä tarkastelun kohteena oleva tuote. Tuote, jota aiemmin todettiin tuotavan polkumyynnillä (2), on Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä asianomainen maa, peräisin oleva tarkastelun kohteena oleva tuote, joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin 8712 00 30 ja ex 8712 00 70.

2.   Voimassa olevat toimenpiteet

Neuvosto otti Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa asetuksella (ETY) N:o 2474/93 (3) käyttöön lopullisen polkumyyntitullin, joka oli suuruudeltaan 30,6 prosenttia.

Perusasetuksen 13 artiklan mukaisen toimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen seurauksena kyseinen tulli laajennettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 (4) koskemaan myös tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörän osien tuontia. Lisäksi päätettiin perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla luoda tullista vapauttava järjestelmä, jäljempänä vapautusjärjestelmä. Vapautusjärjestelmän toimintaa koskevasta oikeudellisesta kehyksestä säädettiin komission asetuksella (EY) N:o 88/97 (5). Saadakseen vapautuksen laajennetusta tullista unionin polkupyöränvalmistajien on noudatettava edellytystä, jonka mukaan kiinalaisten polkupyörän osien osuuden on oltava alle 60 prosenttia niiden toiminnasta tai toiminnassa käytettävien osien arvonlisäyksen on oltava enemmän kuin 25 prosenttia. Nykyisin yli 250 yritystä käyttää hyväkseen vapautusta.

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti suoritetun välivaiheen tarkastelua koskevan tutkimuksen jälkeen neuvosto päätti asetuksella (EY) N:o 1095/2005 (6) nostaa voimassa olevan polkumyyntitullin 48,5 prosenttiin, jäljempänä tullia muuttava välivaiheen tarkastelu.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otetun polkumyyntitullin laajentamista Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörän osien tuontiin käsittelevän, perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan mukaisen tarkastelun jälkeen neuvosto päätti asetuksella (EY) N:o 171/2008 (7) pitää voimassa kiertämisen estävät toimenpiteet.

Perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritetun toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevaa tarkastelua koskevan tutkimuksen jälkeen neuvosto päätti neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 990/2011 (8) pitää voimassa edellä mainitut toimenpiteet.

3.   Tarkastelun perusteet

Komissiolla on käytettävissään riittävä alustava näyttö siitä, että olosuhteet, joiden perusteella nykyiset toimenpiteet otettiin käyttöön, ovat polkumyynnin ja vahingon osalta saattaneet muuttua ja että muutokset saattavat olla pysyviä.

Komission käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että Kiinan kansantasavallan polkupyöräntuottajiin sovellettu vientikiintiöjärjestelmä, joka tullia muuttavassa välivaiheen tarkastelussa esti markkinatalouskohtelun myöntämisen vientiä harjoittaville tuottajille, on poistettu tammikuussa 2011.

Unionin tuotannonalan rakenteessa on myös tapahtunut muutoksia. Useat unionin tuottajat ovat siirtyneet täydellisestä tuotantosyklistä tuotujen osien kokoonpanoon tai osittaiseen kokoamiseen.

EU:n vuosina 2004 ja 2007 tapahtuneen laajentumisen myötä unionin tuotannonalaan liittyi merkittävä määrä tuottajia. Lisäksi lukuisat EU:n tuotannonalaan ennen mainittuja laajentumisia kuuluneet tuottajat siirsivät tuotantolaitoksiaan tai perustivat uusia tuotantolaitoksia uusiin jäsenvaltioihin. Tämän kehityksen tuloksena unionin tuotannonalan kustannustaso on saattanut muuttua.

Nykyistä vahingon korjaavaa tasoa laskettaessa lähtökohtina olivat teräsvalmisteiset polkupyörät, kun taas nykyisin useimmat polkupyörät ovat pikemminkin alumiiniseoksesta valmistettuja. Kaikki nämä muutokset vaikuttavat pysyviltä, ja siksi on perustellusti tarpeen arvioida vahinkoa koskevat päätelmät uudelleen.

On myös huomattava, että vapautusjärjestelmää hyödyntävien yritysten määrä on kasvanut nopeasti mutta toisaalta kyseistä järjestelmää ei ole mukautettu sen käyttöönottovuoden 1997 jälkeen. Polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä vapautettujen osien tuontiin sovellettavasta valvontajärjestelmästä on lisäksi tullut erittäin monimutkainen ja vaivalloinen, minkä vuoksi järjestelmän vaikuttavuus voi vaarantua.

Nykytasoisten toimenpiteiden soveltaminen ei siis edellä mainituista syistä enää vaikuttaisi olevan asianmukaista polkumyynnin vaikutusten korjaamiseksi.

4.   Menettely

Komissio on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa ja todennut, että välivaiheen tarkastelua koskevan tutkimuksen vireille panemiseksi on olemassa riittävä näyttö, minkä johdosta komissio panee vireille tarkastelua koskevan tutkimuksen perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkastelua koskevassa tutkimuksessa arvioidaan, onko toimenpiteen jatkaminen enää tarpeen polkumyynnin vaikutusten korjaamiseksi ja olisiko vahingon jatkuminen tai uudelleen alkaminen epätodennäköistä, jos toimenpide kumottaisiin tai jos sitä muutettaisiin, ja onko voimassa oleva toimenpide – tai onko se enää – riittävä vahinkoa aiheuttavan polkumyynnin torjumiseksi.

Tarkastelua koskevassa tutkimuksessa näin ollen arvioidaan, onko tarpeen jatkaa voimassa olevaa toimenpidettä, kumota se tai muuttaa sitä.

Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan vapautusjärjestelmää ja sen toimintaa ja tarkastellaan, onko järjestelmää mahdollisesta muutettava.

4.1    Polkumyyntiin liittyvä menettely  (9)

Tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientiä asianomaisesta maasta harjoittavia tuottajia (10), myös niitä jotka eivät toimineet yhteistyössä tutkimuksissa, jotka johtivat voimassa olevien toimenpiteiden muuttamiseen ja voimassa pitämiseen, pyydetään osallistumaan komission tarkastelua koskevaan tutkimukseen.

4.1.1   Vientiä harjoittavia tuottajia koskeva tutkimus

4.1.1.1   Menettely, jolla valitaan vientiä harjoittavat tuottajat tutkimukseen asianomaisessa maassa

a)   Otanta

Koska tämän menettelyn piiriin kuuluvien vientiä harjoittavien tuottajien määrä voi olla asianomaisessa maassa huomattava, komissio voi tarkastelun saattamiseksi loppuun säädetyssä määräajassa rajata tutkittavien vientiä harjoittavien tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (tätä menettelyä kutsutaan ”otannaksi”). Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä A pyydetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen vientiä harjoittavia tuottajia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio ottaa lisäksi yhteyttä asianomaisen maan viranomaisiin ja voi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin vientiä harjoittavien tuottajien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita kuin edellä pyydettyjä otoksen valinnan kannalta merkittäviä tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, vientiä harjoittavien tuottajien valintaperusteena voidaan käyttää suurinta edustavaa unioniin vietyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa – tarvittaessa asianomaisen maan viranomaisten välityksellä – kaikille tiedossa oleville vientiä harjoittaville tuottajille, asianomaisen maan viranomaisille ja vientiä harjoittavien tuottajien järjestöille otokseen valituista yrityksistä.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä vientiä harjoittavia tuottajia koskevat tiedot komissio lähettää kyselylomakkeet otokseen valituille vientiä harjoittaville tuottajille ja tiedossa oleville tuottajien järjestöille sekä asianomaisen maan viranomaisille.

Kaikkien otokseen valittujen vientiä harjoittavien tuottajien on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita.

Kyselylomakkeessa annetaan tiedot muun muassa vientiä harjoittavien tuottajien yritysrakenteesta, tarkastelun kohteena olevaan tuotteeseen liittyvästä yritysten toiminnasta, tuotantokustannuksista, tarkastelun kohteena olevan tuotteen myynnistä asianomaisen maan kotimarkkinoilla ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen myynnistä unioniin.

Niiden yritysten, jotka ovat ilmoittaneet suostuvansa mahdolliseen otokseen sisällyttämiseen mutta joita ei valita otokseen, katsotaan toimivan yhteistyössä, jäljempänä otokseen kuulumattomat yhteistyössä toimivat vientiä harjoittavat tuottajat. Otokseen kuulumattomilta yhteistyössä toimivilta vientiä harjoittavilta tuottajilta tulevaan tuontiin mahdollisesti sovellettava polkumyyntitulli ei ylitä otokseen kuuluville vientiä harjoittaville tuottajille määritettävän polkumyyntimarginaalin painotettua keskiarvoa (11), sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäljempänä olevan b alakohdan soveltamiseen.

b)   Otokseen kuulumattomien yritysten yksilöllinen polkumyyntimarginaali

Otokseen kuulumattomat yhteistyössä toimivat vientiä harjoittavat tuottajat voivat perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan nojalla pyytää, että komissio määrittää niille yksilölliset polkumyyntimarginaalit, jäljempänä yksilöllinen polkumyyntimarginaali. Niiden vientiä harjoittavien tuottajien, jotka haluavat pyytää yksilöllistä polkumyyntimarginaalia, on pyydettävä kyselylomake ja muut pyyntöjen esittämisessä käytettävät lomakkeet ja palautettava ne asianmukaisesti täytettynä seuraavassa virkkeessä ja jäljempänä 4.1.2.2 kohdassa ilmoitetuissa määräajoissa. Täytetty kyselylomake on palautettava 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita. Jotta komissio voi määrittää yksilölliset polkumyyntimarginaalit kyseisille asianomaisessa ei-markkinatalousmaassa toimiville vientiä harjoittaville tuottajille, niiden on todistettava täyttävänsä markkinatalouskohtelun tai vähintään yksilöllisen kohtelun myöntämisen edellytykset, jotka täsmennetään jäljempänä olevassa 4.1.2.2 kohdassa.

Yksilöllistä polkumyyntimarginaalia pyytävien vientiä harjoittavien tuottajien on kuitenkin huomattava, että komissio voi päättää olla määrittämättä niille yksilöllistä polkumyyntimarginaalia, jos esimerkiksi vientiä harjoittavien tuottajien määrä on niin suuri, että määrittäminen olisi kohtuuttoman vaivalloista ja estäisi tarkastelua koskevan tutkimuksen saattamisen loppuun ajoissa.

4.1.2   Vientiä harjoittavia tuottajia koskeva lisämenettely asianomaisessa maassa, joka ei ole markkinatalousmaa

4.1.2.1   Markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan valinta

Jollei jäljempänä olevasta 4.1.2.2 kohdasta muuta johdu, asianomaisesta maasta peräisin olevan tuonnin normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti kolmannessa maassa, joka on markkinatalousmaa, käytettävän hinnan tai laskennallisen arvon perusteella. Komissio valitsee tähän tarkoitukseen sopivan markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan. Komission alustava valinta on Meksiko, joka valittiin myös tutkimuksissa, jotka johtivat voimassa olevien toimenpiteiden muuttamiseen ja voimassa pitämiseen tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuonnissa asianomaisesta maasta. Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään valintaa koskevat huomautuksensa kymmenen päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4.1.2.2   Asianomaisessa ei-markkinatalousmaassa toimivien vientiä harjoittavien tuottajien kohtelu

Perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaan asianomaisen maan yksittäiset vientiä harjoittavat tuottajat, jotka katsovat toimivansa markkinatalousolosuhteissa tarkastelun kohteena olevan tuotteen valmistuksen ja myynnin osalta, voivat esittää asiaa koskevan asianmukaisesti perustellun pyynnön, jäljempänä markkinatalouskohtelua koskeva pyyntö. Markkinatalouskohtelu myönnetään, jos pyynnön tarkastelu osoittaa, että perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa asetetut vaatimukset (12) täyttyvät. Niille vientiä harjoittaville tuottajille, joille myönnetään markkinatalouskohtelu, lasketaan polkumyyntimarginaali niiden oman normaaliarvon ja vientihintojen perusteella perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos se on mahdollista, rajoittamatta kuitenkaan perusasetuksen 18 artiklan mukaista mahdollisuutta käyttää käytettävissä olevia tietoja.

Asianomaisen maan yksittäiset vientiä harjoittavat tuottajat voivat lisäksi, tai vaihtoehtoisesti, pyytää yksilöllistä kohtelua. Jotta vientiä harjoittaville tuottajille voidaan myöntää yksilöllinen kohtelu, niiden on toimitettava näyttö siitä, että ne täyttävät perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa asetetut vaatimukset (13). Niille vientiä harjoittaville tuottajille, joille myönnetään yksilöllinen kohtelu, lasketaan polkumyyntimarginaali niiden omien vientihintojen perusteella. Yksilöllisen kohtelun saaneille vientiä harjoittaville tuottajille määritetään normaaliarvo edellä esitetyllä tavalla valitulle markkinataloutta toteuttavalle kolmannelle maalle määritettyjen arvojen perusteella.

Tämän ilmoituksen 9 kohdassa on tärkeitä lisätietoja.

a)   Markkinatalouskohtelu

Komissio lähettää markkinatalouskohtelun pyytämiseen käytettävät lomakkeet kaikille otokseen valituille vientiä harjoittaville tuottajille asianomaisessa maassa, niille otokseen kuulumattomille yhteistyössä toimiville vientiä harjoittaville tuottajille, jotka haluavat pyytää yksilöllistä polkumyyntimarginaalia, kaikille tiedossa oleville vientiä harjoittavien tuottajien järjestöille ja asianomaisen maan viranomaisille.

Kaikkien markkinatalouskohtelua pyytävien vientiä harjoittavien tuottajien on toimitettava markkinatalouskohtelun pyytämiseen tarkoitettu lomake täytettynä 21 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitetaan otoksen valinnasta tai päätöksestä olla valitsematta otosta, ellei toisin mainita.

b)   Yksilöllinen kohtelu

Niiden otokseen valittujen asianomaisen maan vientiä harjoittavien tuottajien ja otokseen kuulumattomien yhteistyössä toimivien vientiä harjoittavien tuottajien, jotka haluavat pyytää yksilöllistä polkumyyntimarginaalia, on pyydettävä yksilöllistä kohtelua toimittamalla markkinatalouskohtelun pyytämiseen tarkoitettu lomake, jonka yksilöllistä kohtelua koskevat kohdat on asianmukaisesti täytetty, 21 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen päivämäärästä, ellei toisin mainita.

4.1.3   Etuyhteydettömiä tuojia koskeva tutkimus  (14)  (15)

Tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuontia asianomaisesta maasta unioniin harjoittavia etuyhteydettömiä tuojia, myös niitä jotka eivät toimineet yhteistyössä tutkimuksissa, jotka johtivat voimassa olevien toimenpiteiden muuttamiseen ja voimassa pitämiseen, pyydetään osallistumaan komission tarkastelua koskevaan tutkimukseen.

Koska tämän menettelyn piiriin kuuluvien etuyhteydettömien tuojien määrä voi olla huomattava, komissio voi tarkastelua koskevan tutkimuksen saattamiseksi loppuun säädetyssä määräajassa rajata tutkittavien etuyhteydettömien tuojien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (menettelyä kutsutaan ”otannaksi”). Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia etuyhteydettömiä tuojia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä B pyydetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen etuyhteydettömiä tuojia koskevan otoksen valinnassa tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio voi lisäksi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin tuojien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita kuin edellä vaadittuja otoksen valintaan vaikuttavia tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, tuojien valintaperusteena voidaan käyttää tarkastelun kohteena olevan tuotteen suurinta edustavaa unionissa myytyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa kaikille tiedossa oleville etuyhteydettömille tuojille ja tuojien järjestöille otokseen valituista yrityksistä.

Saadakseen tutkimuksensa kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio lähettää otokseen valituille etuyhteydettömille tuojille ja tiedossa oleville tuojien järjestöille kyselylomakkeen. Kyseisten osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita. Kyselylomakkeella annetaan tiedot muun muassa yrityksen (yritysten) rakenteesta, tarkastelun kohteena olevaan tuotteeseen liittyvästä yrityksen (yritysten) toiminnasta ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen myynnistä.

4.2    Menettely vahingon määrittämiseksi  (16) ja unionin tuottajien tutkimiseksi

Tarkastelun kohteena olevan tuotteen unionissa toimivia tuottajia, myös niitä jotka eivät toimineet yhteistyössä tutkimuksissa, jotka johtivat voimassa olevien toimenpiteiden muuttamiseen ja voimassa pitämiseen, pyydetään osallistumaan komission tarkastelua koskevaan tutkimukseen.

Koska tämän menettelyn piiriin kuuluvien unionin tuottajien määrä on huomattava, komissio on päättänyt tutkimuksen saattamiseksi loppuun säädetyssä määräajassa rajata tutkittavien unionin tuottajien määrän kohtuulliseksi valitsemalla otoksen (menettelyä kutsutaan ”otannaksi”). Otanta suoritetaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti.

Jotta komissio pystyy päättämään otannan tarpeellisuudesta ja voi tarvittaessa valita otoksen, kaikkia unionin tuottajia tai niiden edustajia pyydetään ilmoittautumaan komissiolle. Osapuolten on ilmoittauduttava 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita, toimittamalla komissiolle tämän ilmoituksen liitteessä C pyydetyt tiedot yrityksestään tai yrityksistään.

Saadakseen unionin tuottajia koskevan otoksen valinnan kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot komissio voi lisäksi ottaa yhteyttä tiedossa oleviin unionin tuottajien järjestöihin.

Asianomaisten osapuolten, jotka haluavat toimittaa muita kuin edellä vaadittuja otoksen valintaan vaikuttavia tietoja, on tehtävä se 21 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

Jos otos tarvitaan, unionin tuottajien valintaperusteena voidaan käyttää tarkastelun kohteena olevan tuotteen suurinta edustavaa unionissa myytyä määrää, joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevassa ajassa. Komissio ilmoittaa kaikille tiedossa oleville unionin tuottajille ja/tai niiden järjestöille otokseen lopullisesti valituista yrityksistä.

Saadakseen tutkimuksessa tarvitsemansa tiedot komissio lähettää otokseen valituille unionin tuottajille ja tiedossa oleville unionin tuottajien järjestöille kyselylomakkeen. Kyseisten osapuolten on palautettava täytetty kyselylomake 37 päivän kuluessa otoksen valinnasta ilmoittamisen jälkeen, ellei toisin mainita. Kyselylomakkeella annetaan tiedot muun muassa yrityksen (yritysten) rakenteesta, niiden taloudellisesta tilanteesta, tarkastelun kohteena olevaan tuotteeseen liittyvästä yrityksen (yritysten) toiminnasta ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen tuotantokustannuksista ja myynnistä.

4.3    Menettely unionin edun arvioimiseksi

Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti tehdään päätös siitä, olisiko polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassa pitäminen, muuttaminen tai kumoaminen unionin edun vastaista. Unionin tuottajia, tuojia ja niitä edustavia järjestöjä, käyttäjiä ja niitä edustavia järjestöjä sekä kuluttajia edustavia järjestöjä pyydetään ilmoittautumaan komissiolle 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Voidakseen osallistua tarkastelua koskevaan tutkimukseen kuluttajia edustavien järjestöjen on osoitettava saman määräajan kuluessa, että niiden toiminnan ja tarkastelun kohteena olevan tuotteen välillä on objektiivisesti havaittava yhteys.

Edellä mainitun määräajan kuluessa ilmoittautuvat osapuolet voivat toimittaa komissiolle tietoja siitä, onko toimenpiteiden käyttöön ottaminen unionin edun mukaista, 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita. Tiedot voidaan toimittaa joko vapaamuotoisesti tai täyttämällä komission laatima kyselylomake. Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoastaan, jos tietojen tueksi on niitä toimitettaessa esitetty tosiasioihin perustuva näyttö.

4.4    Vapautusjärjestelmää koskeva menettely

Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään huomautuksensa vapautusjärjestelmän nykyisestä toiminnasta ja mahdollisesta tulevasta toimintamallista, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tämän tarkastelun tulokseen. Huomautuksissa olisi erityisesti otettava kantaa nykymuotoisen vapautusjärjestelmän toimintaan ja hallinnointiin. Nyt käynnistettävässä tarkastelussa kiinnitetään erityistä huomiota pienten ja keskisuurten yritysten haasteisiin.

Asianomaiset osapuolet voivat esittää komissiolle vapautusjärjestelmää koskevia huomautuksia 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

4.5    Muut kirjalliset huomautukset

Kaikkia asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa, toimittamaan tietoja ja esittämään asiaa tukevaa näyttöä tässä ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Nämä tiedot ja asiaa tukeva näyttö on toimitettava komissiolle 37 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin mainita.

4.6    Mahdollisuus tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemaksi

Kaikki asianomaiset osapuolet voivat pyytää tulla tutkimusta suorittavien komission yksiköiden kuulemiksi. Kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tarkastelua koskevan tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

4.7    Kirjallisia huomautuksia, kyselylomakkeiden palauttamista ja kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet

Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä sähköisessä muodossa (ei-luottamukselliset huomautukset sähköpostitse ja luottamukselliset CD-R-levyllä tai DVD-levyllä), ja niiden on ilmoitettava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja faksinumero. Kaikki markkinatalouskohtelun ja yksilöllisen kohtelun pyytämiseen käytettäviin lomakkeisiin tai palautettaviin kyselylomakkeisiin liittyvät valtakirjat, allekirjoitetut todistukset ja niiden päivitykset on kuitenkin toimitettava paperiversioina eli postitse tai henkilökohtaisesti jäljempänä mainittuun osoitteeseen. Perusasetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti asianomaisen osapuolen, joka ei pysty toimittamaan huomautuksiaan ja pyyntöjään sähköisessä muodossa, on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle. Komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta on saatavilla lisätietoja kauppapolitiikan pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 229853533

Sähköposti: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(sähköpostiosoite on tarkoitettu viejille, etuyhteydessä oleville tuojille, Kiinan kansantasavallan järjestöille ja edustajille ja markkinataloutta toteuttavan kolmannen maan tuottajille) ja

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(sähköpostiosoite on tarkoitettu unionin tuottajille, etuyhteydettömille tuojille, käyttäjille, kuluttajille ja unionissa toimiville järjestöille).

5.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, alustavat tai lopulliset päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

Jos todetaan, että jokin asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, nämä tiedot voidaan jättää huomiotta ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja.

Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

6.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Asianomaiset osapuolet voivat ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja tutkimuksen suorittavien komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Neuvonantaja tarkastelee pyyntöjä tutustua asiakirjoihin, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja, määräaikojen pidentämispyyntöjä ja kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluksi. Neuvonantaja voi järjestää yksittäisen asianomaisen osapuolen kuulemisen ja toimia sovittelijana sen varmistamiseksi, että asianomaisen osapuolen puolustautumisoikeus toteutuu täysimääräisesti.

Neuvonantajan kanssa järjestettävää kuulemista koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava pyynnön perustelut. Tarkastelua koskevan tutkimuksen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä koskevat kuulemispyynnöt on esitettävä 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Myöhemmät kuulemispyynnöt on esitettävä määräajoissa, jotka komissio vahvistaa osapuolten kanssa käymässään yhteydenpidossa.

Neuvonantaja järjestää myös tilaisuuksia osapuolten väliselle kuulemiselle, jossa voidaan tuoda esille vastakkaisia näkökantoja ja esittää niihin vastaväitteitä muun muassa polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja unionin etua koskevissa kysymyksissä.

Asianomaiset osapuolet saavat lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Tarkastelua koskevan tutkimuksen aikataulu

Tarkastelua koskeva tutkimus saatetaan päätökseen perusasetuksen 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti 15 kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (17) mukaisesti.

9.   Tärkeitä tietoja vientiä harjoittaville tuottajille Kiinassa: WTO:n valituselimen raportin ”EC-Antidumping measures on fasteners (WT/DS397)” vaikutus siihen, miten komissio suorittaa tämän tarkastelua koskevan tutkimuksen

Komissio kannustaa kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia asianomaisessa maassa, jota ei pidetä markkinatalousmaana perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan säännösten mukaisesti, ilmoittautumaan 15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jos ne ovat kiinnostuneita toimimaan yhteistyössä ja saamaan yksilöllisen polkumyyntitullin, vaikka ne katsoisivatkin, että ne eivät täytä perusteita yksilöllisen kohtelun saamiseksi. Komissio haluaa kiinnittää niiden huomion seuraaviin seikkoihin (18):

Tapauksessa ”EC-Certain Iron or Steel fasteners from China (WT/DS397)” WTO:n valituselin katsoi mm., että perusasetuksen 9 artiklan 5 kohta on vastoin WTO:n polkumyynnin vastaisen sopimuksen tiettyjä määräyksiä ja WTO-sopimuksen XVI:4 artiklaa.

Toimenpiteistä, joita yhteisö voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteitä ja tukien vastaisia toimenpiteitä koskevan WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymän raportin johdosta, 23. heinäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1515/2001 (19), jäljempänä valtuutusasetus, 2 artiklassa säädetään, että Euroopan unionin neuvosto voi, jos se pitää sitä aiheellisena, muuttaa perusasetuksen nojalla toteutettuja unionin toimenpiteitä WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymään raporttiin sisältyvien muuta kuin kiistanalaista toimenpidettä koskevien oikeudellisten tulkintojen huomioon ottamiseksi.

Jos tällä ilmoituksella aloitettu tarkastelua koskeva tutkimus johtaa voimassa olevien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden muuttamiseen, komissio katsoo edellä mainitun 2 artiklan muodostavan oikeusperustan WTO:n valituselimen edellä mainitussa riita-asiassa muodostamien oikeudellisten tulkintojen noudattamiselle. Tämä merkitsisi käytännössä sitä, että jos vientiä harjoittava tuottaja ilmoittautuu edellä esitetyssä määräajassa ja toimii täysimittaisesti yhteistyössä antamalla kaikki asiaa koskevat tiedot mutta ei hae yksilöllistä kohtelua, tai hakee sitä muttei täytä perusteita sen myöntämiseksi, valtuutusasetuksen 2 artikla voisi toimia asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa oikeusperustana sille, että kyseiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle myönnetään yksilöllinen tulli. Tätä asiaa tarkastellessaan komissio ottaa huomioon WTO:n valituselimen edellä mainitussa riita-asiassa esittämät perustelut ja erityisesti sen raportin kohdissa 371–384 käsitellyt seikat.

Toimijoiden, joille myönnetään yksilöllinen tulli tämän vireillepanoilmoituksen tämän osan perusteella, olisi otettava huomioon, että päätelmien perusteella määritettävä tulli voi olla suurempi verrattuna siihen tulliin, jota sovellettaisiin, jos yksilöllistä tullia ei olisi määritetty.


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Polkumyynti tarkoittaa käytäntöä, jossa tiettyä tuotetta (”tarkasteltavana oleva tuote”) myydään vientiin hinnalla, joka alittaa sen ”normaaliarvon”. Normaaliarvoksi katsotaan yleensä ”samankaltaisesta” tuotteesta asianomaisen maan kotimarkkinoilla veloitettava vertailukelpoinen hinta. Termi ”samankaltainen tuote” tarkoittaa tuotetta, joka on kaikissa suhteissa samanlainen kuin tarkasteltavana oleva tuote, tai jos sellaista ei ole, kyseistä tuotetta hyvin paljon muistuttava.

(3)  EYVL L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  EYVL L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  EYVL L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  EUVL L 183, 14.7.2005, s. 1.

(7)  EUVL L 55, 28.2.2008, s. 1.

(8)  EUVL L 261, 6.10.2011, s. 2.

(9)  Katso alaviite 2.

(10)  Vientiä harjoittavia tuottajia ovat asianomaisessa maassa toimivat yritykset, jotka tuottavat tarkastelun kohteena olevaa tuotetta ja vievät sitä unionin markkinoille joko suoraan tai kolmannen osapuolen välityksellä, mukaan lukien niihin etuyhteydessä olevat yritykset, jotka osallistuvat tarkasteltavana olevan tuotteen tuotantoon, kotimarkkinamyyntiin tai vientiin.

(11)  Perusasetuksen 9 artiklan 6 kohdan nojalla nollamarginaaleja, vähimmäistason marginaaleja ja perusasetuksen 18 artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa määritettyjä marginaaleja ei oteta huomioon.

(12)  Vientiä harjoittavien tuottajien on osoitettava etenkin, että i) liiketoimintaa ja kustannuksia koskevat päätökset tehdään markkinaolosuhteiden perusteella ja ilman valtion merkittävää puuttumista asiaan; ii) yrityksillä on yksi ainoa selkeä kirjanpito, joka on riippumattoman tarkastuksen kohteena kansainvälisten kirjanpitonormien mukaisesti ja jota sovelletaan kaikkeen toimintaan; iii) aiemmasta keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä juontuvia merkittäviä vääristymiä ei ole; iv) kyseisiä yrityksiä koskee konkurssi- ja omaisuuslainsäädäntö, joka takaa yritysten toiminnan oikeusvarmuuden ja vakauden ja v) valuuttojen muuntaminen suoritetaan markkinahintaan.

(13)  Vientiä harjoittavien tuottajien on osoitettava etenkin, että i) kokonaan tai osittain ulkomaisessa omistuksessa olevien yritysten tai yhteisyritysten tapauksessa viejät voivat vapaasti kotiuttaa pääomia ja voittoja; ii) vientihinnoista ja -määristä sekä myyntiehdoista päätetään vapaasti; iii) osake-enemmistö on yksityishenkilöiden hallussa. Hallituksessa tai keskeisissä johtotehtävissä olevien valtion viranhaltijoiden on oltava joko vähemmistönä, tai on osoitettava, että yritys on kaikesta huolimatta riittävän riippumaton valtiosta; iv) valuuttojen muuntaminen suoritetaan markkinahintaan ja v) valtio ei puutu yrityksen toimintaan niin, että se mahdollistaisi toimenpiteiden kiertämisen, jos yksittäisille viejille vahvistetaan erilaiset tullit.

(14)  Otokseen voidaan valita vain sellaisia tuojia, jotka eivät ole etuyhteydessä vientiä harjoittaviin tuottajiin. Vientiä harjoittaviin tuottajiin etuyhteydessä olevien tuojien on täytettävä kyselylomakkeen liite 1 kyseisten vientiä harjoittavien tuottajien osalta. Yhteisön tullikoodeksin soveltamista koskevan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 143 artiklan mukaan henkilöiden katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään ainoastaan, jos a) he ovat johtokunnan tai hallintoneuvoston jäseniä toistensa yrityksissä; b) he ovat oikeudelliselta asemaltaan liikekumppaneita; c) toinen on toisen palveluksessa; d) toinen suoraan tai välillisesti omistaa, valvoo tai pitää hallussaan vähintään viittä prosenttia toisen liikkeeseen lasketuista äänioikeutetuista osakkeista tai osuuksista; e) toinen valvoo toista suoraan tai välillisesti; f) kolmas osapuoli valvoo molempia suoraan tai välillisesti; g) he yhdessä valvovat kolmatta osapuolta suoraan tai välillisesti; tai h) he ovat saman perheen jäseniä. Henkilöitä pidetään saman perheen jäseninä ainoastaan, jos heidän suhteensa on jokin seuraavista: i) aviopuolisot, ii) vanhempi ja lapsi, iii) sisarukset (myös puolisisarukset), iv) isovanhempi ja lapsenlapsi, v) setä, eno tai täti ja sisaren tai veljen lapsi, vi) appivanhempi ja vävy tai miniä, vii) langokset, kälykset tai lanko ja käly. (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1). Tässä yhteydessä henkilöllä tarkoitetaan mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä.

(15)  Etuyhteydettömien tuojien antamia tietoja voidaan käyttää polkumyynnin määrittämisen lisäksi myös muihin tähän tutkimukseen liittyviin tarkoituksiin.

(16)  Vahingolla tarkoitetaan unionin tuotannonalalle aiheutunutta merkittävää vahinkoa, merkittävän vahingon uhkaa tai merkittävää viivästystä unionin tuotannonalan perustamisessa.

(17)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(18)  Jos vientiä harjoittavien tuottajien otantaa pidetään tarpeellisena, yksilöllinen polkumyyntitulli määritetään vain niille vientiä harjoittaville tuottajille, jotka joko i) valitaan otokseen tai ii) joille on määritetty yksilöllinen polkumyyntitulli perusasetuksen 17 artiklan 3 kohdan nojalla.

(19)  EYVL L 201, 26.7.2001, s. 10.


LIITE A

Image

Image


LIITE B

Image

Image


LIITE C

Image

Image