9.2.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 35/42


Ote luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY, jäljempänä ’direktiivi’, nojalla tehdystä Akcinė bendrovė bankas SNORAS -pankkia koskevasta tuomioistuimen päätöksestä

2012/C 35/08

KEHOTUS SAATAVAN ILMOITTAMISEEN NOUDATETTAVAT MÄÄRÄAJAT

Vilnan aluetuomioistuin teki 7. joulukuuta 2011 päätöksen julkisen osakeyhtiön SNORAS-pankin (Akcinė bendrovė bankas SNORAS, oikeushenkilötunniste: 112025973, alv-rekisterinumero: LT120259716, rekisteröity toimipaikka: A. Vivulskio g. 7, Vilna, Liettua, rekisteröity oikeushenkilörekisteriin, jäljempänä ’AB bankas SNORAS’) konkurssimenettelyn käynnistämisestä, siviilioikeusasia nro B2-7791-611/2011, oikeudenkäyntimenettely nro 2-55-3-03098-2011-9. Tuomioistuin nimesi Mr Neil Cooperin AB bankas SNORASin konkurssin selvitysmieheksi. Se osa päätöstä, joka koskee konkurssimenettelyn käynnistämistä, tuli voimaan 20. joulukuuta 2011, ja AB bankas SNORAS on sen jälkeen konkurssissa oleva yhtiö. AB bankas SNORASin konkurssimenettely koostuu direktiivissä tarkoitetusta likvidaatiomenettelystä.

Vilnan aluetuomioistuimen 7. joulukuuta 2011 tekemän päätöksen mukaan velkojat voivat toimittaa tuomioistuimelle ennen AB bankas SNORASin konkurssimenettelyn käynnistämistä syntyneet taloudelliset vaatimukset yhden kuukauden määräajan kuluessa konkurssimenettelyn käynnistämisestä tehdyn päätöksen voimaantulopäivästä. Velkojien on siis jätettävä vaatimuksensa konkurssin selvitysmiehelle 10. helmikuuta 2012 mennessä. Suositellaan, että vaatimuksien esittämisessä käytetään pankin verkkosivustolla http://www.snoras.com julkaistua lomaketta.

Vaatimukset liitteineen on lähetettävä osoitteeseen

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Velkojien, joiden (sääntömääräinen) kotipaikka on Liettuassa, on jätettävä vaatimuksensa liettuan kielellä. Velkojat, joiden (sääntömääräinen) kotipaikka on muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, voivat jättää vaatimuksensa kyseisen valtion virallisella kielellä. Vaatimukseen on kuitenkin liitettävä sen liettuankielinen käännös, ja otsikossa on oltava liettuaksi sanat ”Reikalavimo pateikimas”. Lomakkeen on oltava valtuutetun henkilön allekirjoittama. Velkojien on myös täsmennettävä vaatimuksen luonne, sen syntymispäivä ja vaadittu summa sekä annettava tietoja mahdollisista hallussaan olevista arvopapereista.

Jos velkojat eivät jätä vaatimuksiaan ja/tai vaatimukset jätetään edellä mainitun määräajan jälkeen tai kaikkia vaadittuja tietoja ei ole ilmoitettu, voidaan vaatimukset hylätä. Tuomioistuin voi kuitenkin hyväksyä edellä mainitun määräajan umpeuduttua jätettyjä velkojien vaatimuksia, jos se katsoo, että määräajan laiminlyönti on johtunut pakottavista syistä.

Lisätietoja vaatimusten jättämisestä on verkkosivustolla http://www.snoras.com

Vilna, Liettua 17 päivänä tammikuuta 2012.

Akcinė bendrovė bankas SNORASin (konkurssissa) selvitysmies (toimii sen asiamiehenä ilman henkilökohtaista vastuuta)

Neil COOPER