52012PC0164

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla /* COM/2012/0164 final - 2012/0082 (COD) */


PERUSTELUT

1.           EHDOTUKSEN TAUSTA

Sisämarkkinoiden jatkuvasta yhdentymisestä huolimatta moottoriajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät ongelmat haittaavat edelleen yritysten ja kansalaisten toimintaa sisämarkkinoilla. Nämä ongelmat sisältyivät komission laatimaan luetteloon sisämarkkinoiden 20 tärkeimmästä tämän hetken huolenaiheesta. Komission esittämässä Katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen[1] katsottiin ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät ongelmat yhdeksi suurimmista esteistä, jotka estävät kansalaisia käyttämästä EU:n lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiaan jokapäiväisessä elämässään. Komissio ilmoitti aikovansa poistaa nämä esteet muun muassa yksinkertaistamalla aiemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröintiin liittyviä muodollisuuksia ja edellytyksiä (Euroopan unionin kansalaisuutta koskevan katsauksen toimenpide 6).

Velvollisuus rekisteröidä alkuperäjäsenvaltiossa jo kertaalleen rekisteröity moottoriajoneuvo vastaanottavassa jäsenvaltiossa on jo useiden vuosien ajan johtanut kanteluihin ja oikeudenkäynteihin. Kansalaiset ja yritykset, jotka ostavat moottoriajoneuvon jostakin toisesta maasta ja vievät sen mukanaan asuinmaahansa, joutuvat usein selviytymään monimutkaisista ja hankalista rekisteröintimenettelyistä ja aikaavievästä paperityöstä.

Moottoriajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät ongelmat haittaavat tavaroiden vapaata liikkuvuutta, joka on eräs Euroopan unionin perusvapauksista. Kuten tiedonannossa Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia[2] korostettiin, yritykset ja kansalaiset kohtaavat päivittäin sen tosiasian, että sisämarkkinoiden oikeudellisesta olemassaolosta huolimatta valtioiden rajat ylittävässä kaupankäynnissä on edelleen pullonkauloja.

Hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä käsittelevä riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmä ilmoitti 11. maaliskuuta 2011 antamassaan lausunnossa tukevansa komission kaavailemaa aloitetta rekisteröintiin liittyvien edellytysten ja muodollisuuksien yksinkertaistamiseksi. Lisäksi korkean tason ryhmä kehotti kansallisia viranomaisia parantamaan rekisteröintimenettelyjä mahdollisimman pian varsinkin tarvittavien asiakirjojen vastavuoroisen tunnustamisen osalta sekä välttämään täydentäviä asiakirjoja koskevia pyyntöjä, joista aiheutuu osapuolille paljon vaivaa.

Kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä moottoriajoneuvojen rekisteröintijärjestelmä. Rekisteröinnissä on kyse ajoneuvolle tieliikennekäyttöä varten myönnetystä hallinnollisesta käyttöönottoluvasta, jonka yhteydessä ajoneuvo on tunnistettu ja sille on annettu rekisterinumero. Rekisteritietoja hyödynnetään ajoneuvojen verotuksessa. Rekisteröintimenettelyn päätteeksi jäsenvaltio antaa rekisteröintitodistuksen, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa. Rekisteröintitodistuksessa on sen henkilön nimi ja osoite, jonka nimiin ajoneuvo on rekisteröity (rekisteröintitodistuksen ’haltija’, joka ei välttämättä ole kuitenkaan moottoriajoneuvon omistaja).

Kun jossain jäsenvaltiossa rekisteröityä moottoriajoneuvoa käytetään säännöllisesti toisessa jäsenvaltiossa, seuraavat kaksi ongelmaa ovat yleisiä:

(1) Kansalaiset, jotka muuttavat toiseen jäsenvaltioon, rajatyöntekijät, autovuokraamot ja henkilöt, jotka liisaavat ajoneuvon toisessa jäsenvaltiossa, joutuvat usein rekisteröimään ajoneuvon siinä maassa, jossa he asuvat tai jossa ajoneuvoa käytetään, vaikka ajoneuvo olisi jo rekisteröity jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Tämä koskee esimerkiksi tapauksia, joissa rekisteröintitodistuksen haltija muuttaa pysyvästi toiseen jäsenvaltioon ajoneuvo mukanaan. Asia aiheuttaa merkittäviä ongelmia niille kansalaisille, jotka asuvat osan vuodesta yhdessä jäsenvaltiossa ja osan toisessa jäsenvaltiossa, sekä rajatyöntekijöille, jotka käyttävät omassa jäsenvaltiossaan ajoneuvoa, joka on rekisteröity heidän työnantajansa nimiin jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Tässä tapauksessa ajoneuvo on jo rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa, mutta toinen jäsenvaltio kehottaa usein ajoneuvon haltijaa rekisteröimään sen kyseisessä jäsenvaltiossa. Myös leasingyrityksillä on usein ongelmia ajoneuvojen rekisteröinnin kanssa ainakin silloin, jos rekisteröintitodistus on yrityksen nimissä ja ajoneuvoa käyttää henkilö, joka on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon. Jos autovuokraamo haluaa siirtää osan ajoneuvoistaan lyhyeksi ajaksi toiseen jäsenvaltioon vastatakseen kausiluonteiseen kysyntään, sen on yleensä rekisteröitävä kyseiset ajoneuvot toisessa jäsenvaltiossa.

(2) Kun ajoneuvo siirretään jäsenvaltiosta toiseen, uudelleenrekisteröintiin liittyvät muodollisuudet ovat usein hyvin hankalia ja aikaavieviä. Ajoneuvon siirtäminen toiseen jäsenvaltioon pidemmäksi aikaa johtaa uuteen byrokratiaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja yleensä myös lisämuodollisuuksiin, ennen kuin ajoneuvo saadaan poistettua rekisteristä alkuperäjäsenvaltiossa. Lisämuodollisuudet johtuvat lähinnä siitä, että vastaanottavan jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaisilla on vain vähän tai ei lainkaan tietoja ajoneuvosta lukuun ottamatta niitä tietoja, jotka sisältyvät rekisteröintitodistukseen. Jos ajoneuvo rekisteröitäisiin uudelleen samassa jäsenvaltiossa, viranomaiset voisivat hyödyntää kansallisista tietokannoista löytyviä tietoja.

2.           KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Tähän ehdotukseen liittyy tiivistelmä vaikutustenarvioinnista sekä itse vaikutustenarviointi, jonka luonnos toimitettiin Euroopan komission vaikutustenarviointilautakunnalle arviointia varten. Lautakunta antoi lausuntonsa 16. joulukuuta 2011, ja lopullista vaikutustenarviointia muutettiin vastaavasti.

Tämä ehdotus yksinkertaistaisi huomattavasti hallinnollisia muodollisuuksia yritysten, kansalaisten ja ajoneuvorekisteriviranomaisten osalta. Hallinnollisia rasitteita vähentämällä säästettäisiin vuosittain vähintään 1 445 miljoonaa euroa.

Maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana vuonna 2011 järjestettiin sidosryhmien julkinen kuuleminen, joka toteutettiin hyödyntäen interaktiivista politiikan suunnittelua (Sinun äänesi Euroopassa ‑sivusto). Kuulemista varten laadittiin erilliset kyselylomakkeet kansalaisille, talouden toimijoille ja viranomaisille. Tiivistelmä julkisen kuulemisen tuloksista on vaikutustenarvioinnin liitteessä 1, ja se on saatavilla myös Europa-verkkosivustolla[3]. Kaikki kuulemista koskevat komission vähimmäisvaatimukset on täytetty. Julkisen kuulemisen alustavia tuloksia esiteltiin 21. kesäkuuta 2011 järjestetyssä kokouksessa, jossa sidosryhmillä ja erityisesti jäsenvaltioiden ajoneuvorekisteriviranomaisilla oli myös mahdollisuus keskustella ja vaihtaa keskenään tietoja.

3.           EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ

3.1         Ehdotuksen tavoitteet

Tämän aloitteen yleisenä tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa poistamalla moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiin liittyvät hallinnolliset esteet, jotka tällä hetkellä haittaavat tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Aloitteen erityisiä tavoitteita ovat jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä koskevien menettelyjen yhdenmukaistaminen, sujuvoittaminen ja yksinkertaistaminen kansalaisten, työntekijöiden, työnantajien, autovuokraamojen ja leasingyritysten sekä ajoneuvorekisteriviranomaisten kannalta. Lisäksi tällä aloitteella pyritään vähentämään hallinnollista rasitusta kaikkien toimijoiden osalta heikentämättä kuitenkaan liikenneturvallisuutta sekä rikosten ja petosten ehkäisyä.

Tällä aloitteella pyritään saavuttamaan seuraavat toimintatavoitteet:

– määritetään, missä jäsenvaltiossa jäsenvaltiosta toiseen siirtyvä moottoriajoneuvo olisi rekisteröitävä;

– lyhennetään uudelleenrekisteröintimenettelyihin kuluvaa aikaa;

– vähennetään kansalaisille ja yrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta rajoittamalla uudelleenrekisteröintimenettelyyn tarvittavien asiakirjojen lukumäärää ja helpottamalla kansallisten ajoneuvorekisteriviranomaisten välistä tietojenvaihtoa.

3.2.        Oikeusperusta – säädöstyyppi

Toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiin sovellettaviin kansallisiin hallintosääntöihin liittyvät ongelmat ja sääntöjen eroavuudet haittaavat ajoneuvojen vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Sen vuoksi EU:lla on oikeus toimia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 114 artiklan nojalla varmistaakseen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan toisesta jäsenvaltiosta hankituille käytetyille moottoriajoneuvoille. Lisäksi tästä ehdotuksesta on hyötyä ajoneuvon uuteen asuinjäsenvaltioon siirtäville kansalaisille, työskentelyjäsenvaltiossaan rekisteröityä ajoneuvoa käyttäville kansalaisille sekä autovuokraamoille (ja vähemmässä määrin leasingyrityksille), jotka itselleen tai asiakkailleen aiheutuvien rekisteröintivaatimusten vuoksi kohtaavat ongelmia näiden ajoneuvojen rajatylittävässä käytössä.

Säädöstyypiksi on valittu asetus seuraavista syistä. Asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa, eikä sitä tarvitse erikseen saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Koska säädöstä on tarkoitus soveltaa pelkästään valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa EU:n sisällä, asetuksella turvattaisiin oikeusvarmuus ja yksinkertaistaminen sisämarkkinoilla. Lisäksi asetuksella voidaan tehokkaammin organisoida kansallisten ajoneuvorekisteriviranomaisten välinen sähköinen tietojenvaihto. Asetuksen avulla voidaan myös varmistaa, että jäsenvaltiot eivät lisää ylimääräisiä kansallisia vaatimuksia.

3.3         Ehdotuksen sisältö

Ehdotuksen 1 artiklassa vahvistetaan periaate, jonka mukaan jäsenvaltioilla on oikeus myöntää eräille moottoriajoneuvoluokille vapautus rekisteröinnistä. Vaikka moottoriajoneuvo on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa, se ei tarkoita sitä, että samaan ajoneuvoon olisi sovellettava rekisteröintivelvoitetta siinä jäsenvaltiossa, johon se siirretään. Ehdotuksen 1 artiklassa jätetään nimenomaisesti unionin ulkopuolisissa maissa rekisteröidyt moottoriajoneuvot ehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Ehdotus on laadittu siten, että se ei koske samassa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä. Moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiin samassa jäsenvaltiossa sovelletaan siis edelleen kansallisia sääntöjä, eikä tämä ehdotus vaikuta niihin millään tavalla. Jäsenvaltiot voivat myös edelleen vapaasti verottaa moottoriajoneuvoja, kunhan ne noudattavat unionin lainsäädäntöä.

Ehdotuksen 2 artiklassa esitetään määritelmät, jotka vastaavat tarkasti unionin lainsäädännössä ja erityisesti ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annetussa direktiivissä 1999/37/EY[4] esitettyjä määritelmiä. Kyseistä direktiiviä sovelletaan moottoriajoneuvoihin, jotka kuuluvat puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston puitedirektiivin 2007/46/EY[5] ja kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 18 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY[6] soveltamisalaan, mutta ei maatalous- tai metsätraktoreihin. Direktiivillä 1999/37/EY ei kuitenkaan ole kyetty kattavasti yhdenmukaistamaan käytänteitä, kuten unionin tuomioistuin on todennut hiljattain antamassaan tuomiossa[7].

Ehdotuksen 3 artiklassa säädetään, että jäsenvaltio voi vaatia jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä omalla alueellaan vain, jos rekisteröintitodistuksen haltijan pysyvä asuinpaikka on jäsenvaltion alueella. 3 artiklassa ehdotetaan useita perusteita, joiden mukaisesti pysyvä asuinpaikka määräytyy. Kun on kyse luonnollisista henkilöistä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, ehdotetaan sovellettavaksi yhteisön alueella tiettyjen kulkuneuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapautuksista 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/182/ETY[8] 7 artiklassa esitettyjä kriteerejä. Kun on kyse yrityksistä, ehdotetut kriteerit koskevat sitä jäsenvaltiota, jossa yritys tai sen toimipaikka sijaitsee. Jos ajoneuvo on siis rekisteröity yrityksen nimiin siinä jäsenvaltiossa, johon yritys on sijoittautunut, ja ajoneuvoa käyttää yrityksen työntekijä, jonka pysyvä asuinpaikka on toisessa jäsenvaltiossa, jälkimmäinen jäsenvaltio ei voi vaatia ajoneuvon rekisteröintiä alueellaan. Näin vältetään tilanne, jossa sen jäsenvaltion, jossa työntekijän pysyvä asuinpaikka sijaitsee, olisi tapauskohtaisesti arvioitava, käytetäänkö työsuhdeautoa pääasiassa yksityisiin vai ammatillisiin tarkoituksiin ja katsotaanko kodin ja työpaikan väliset ajomatkat ammatti- vai yksityiskäytöksi.

Ehdotuksen 4 artiklassa määritetään selkeä perussääntö: kun rekisteröintitodistuksen haltijan pysyvä asuinpaikka vaihtuu toiseen jäsenvaltioon, henkilön olisi pyydettävä ajoneuvon rekisteröintiä kyseisessä valtiossa kuuden kuukauden kuluessa jäsenvaltion alueelle saapumisestaan. Kyseisenä ajanjaksona uusi jäsenvaltio ei saa rajoittaa ajoneuvon käyttöä. Lisäksi 4 artiklassa yksinkertaistetaan huomattavasti jossakin toisessa jäsenvaltiossa jo aiemmin rekisteröityjen moottoriajoneuvojen rekisteröintimenettelyjä. Siinä sovelletaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevaa unionin tuomioistuimen vakiintunutta oikeuskäytäntöä, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi helpotettava EU:n sisäistä kauppaa tunnustamalla jonkin toisen jäsenvaltion antama todistus esimerkiksi siitä, että kyseisen valtion alueella rekisteröity ajoneuvo on läpäissyt katsastuksen. Unionin tuomioistuin on myös todennut, että rekisteröintiä ja katsastusta koskevien tietojen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta olisi täydennettävä jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyöllä mahdollisesti puuttuvien tietojen osalta.[9] Ehdotuksen 4 artiklassa säädetään tämän yhteistyön organisoinnista sähköisesti siten, että ajoneuvorekisteriviranomainen hakee tarvitsemansa tiedot sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteristä, jossa moottoriajoneuvo on aiemmin rekisteröity, käyttäen 7 artiklassa ja liitteessä II tarkoitettua ohjelmistosovellusta. Tämä sähköisesti toteutettavan hallinnollisen yhteistyön periaate toimii myös toiseen suuntaan: kun jäsenvaltio rekisteröi ajoneuvon, joka on jo aiemmin rekisteröity jossakin toisessa jäsenvaltiossa, 4 artiklassa velvoitetaan määränpääjäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaiset ilmoittamaan asiasta sen jäsenvaltion viranomaisille, jossa ajoneuvo oli aiemmin rekisteröity. Lopuksi 4 artiklassa säädetään mahdollisuudesta suorittaa moottoriajoneuvolle eräissä tapauksissa lisätarkastuksia.

Ehdotuksen 5 artiklassa määritellään tarkkaan ne tapaukset, joissa ajoneuvorekisteriviranomaisilla on oikeus kieltäytyä rekisteröimästä toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröityä moottoriajoneuvoa. Ehdotuksen 5 artiklan tärkein tavoite on ehkäistä petoksia ja varmistaa liikenneturvallisuus, sillä toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröidyn moottoriajoneuvon uudelleenrekisteröintiä käytetään toisinaan keinona laillistaa varastettuja ajoneuvoja tai ajoneuvoja koskevia asiakirjoja. Varastetut ajoneuvot myydään usein niin, että niiden tunnistetiedot on muutettu. Esimerkiksi varkauden jälkeen ajoneuvon todelliset tunnusmerkit poistetaan ja niitä muutetaan vastaamaan liikenteessä olevaa laillista ajoneuvoa, jolloin käytössä on samanaikaisesti kaksi ajoneuvoa, joilla on sama rekisterinumero. Toinen yleinen käytäntö on vaihtaa varastetun ajoneuvon tunnusmerkit vakavasti vaurioituneen ajoneuvon tunnusmerkkeihin. Tämä voidaan ehkäistä vain ajoneuvorekisteriviranomaisten läheisellä yhteistyöllä. Sen vuoksi tämän artiklan avulla olisi edistettävä myös seuraavien säädösten täytäntöönpanoa:

· Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, romuajoneuvoista[10]. Tämä direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot muun muassa toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki romuajoneuvot siirretään valtuutettuihin käsittelylaitoksiin. Lisäksi jäsenvaltioiden on direktiivin mukaisesti perustettava järjestelmä, jossa romutustodistuksen esittäminen on edellytys romuajoneuvon rekisteristä poistamiselle. Tämä todistus annetaan ajoneuvon haltijalle ja/tai omistajalle, kun romuajoneuvo siirretään käsittelylaitokseen.

· Neuvoston päätös 2004/919/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, rajatylittävän ajoneuvorikollisuuden torjunnasta[11], jonka tavoitteena on tehokkaampi yhteistyö Euroopan unionissa rajatylittävän ajoneuvorikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi ja jossa kiinnitetään erityistä huomiota yhteyksiin ajoneuvovarkauksien ja laittoman autokaupan välillä. Päätöksen mukaisesti kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjojen väärinkäytön ja varastamisen estämiseksi. Päätös velvoittaa lainvalvontaviranomaiset ilmoittamaan kansallisille ajoneuvorekisteriviranomaisille, onko tiedossa, että rekisteröitävänä oleva ajoneuvo on varastettu. Lisäksi päätöksellä pyritään estämään ajoneuvon rekisteröintitodistusten väärinkäyttö: sitä varten kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet saadakseen takaisin ajoneuvon omistajan tai haltijan rekisteröintitodistuksen, jos ajoneuvo on vakavasti vaurioitunut onnettomuudessa (täysvahinko). Rekisteröintitodistus on otettava takaisin myös silloin, kun lainvalvontaviranomaisen suorittaman tarkastuksen yhteydessä epäillään, että ajoneuvon tunnusmerkkeihin, kuten sen valmistenumeroon, on puututtu.

Ehdotuksen 6 artiklalla helpotetaan EU:n sisäistä käytettyjen ajoneuvojen kauppaa ottamalla käyttöön moottoriajoneuvojen väliaikaista rekisteröintiä koskevat yhdenmukaiset säännöt. Säännöt ovat tarpeen ensinnäkin sen vuoksi, että toisesta jäsenvaltiosta moottoriajoneuvon ostavat henkilöt voivat ajaa ajoneuvon omaan jäsenvaltioonsa sen lopullista rekisteröintiä varten. Kun jossakin jäsenvaltiossa jo rekisteröity moottoriajoneuvo myydään johonkin toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle henkilölle, myyjä todennäköisesti poistaa ajoneuvon rekisteristä siinä vaiheessa kun se myydään. Myyjä ei luultavasti anna ostajan ajaa moottoriajoneuvoa, jolla on edellisen omistajan rekisterinumero. Käytettyjen ajoneuvojen markkinoiden toiminnan parantamiseksi tarvitaan siis väliaikaista rekisteröintijärjestelmää, jotta voidaan väliaikaisesti kattaa ajanjakso ensimmäisessä jäsenvaltiossa toteutetun rekisteröinnin ja uuden rekisteröinnin välillä. Lisäksi ajoneuvorekisteriviranomaiset voivat väliaikaisen rekisteröintijärjestelmän avulla varmistaa rekistereissään olevien tietojen laadun, jotta tietoja olisi helppo vaihtaa 7 artiklassa tarkoitetun ohjelmistosovelluksen kautta. Ehdotuksen 6 artiklassa esitetään, että väliaikainen rekisteröinti olisi voimassa enintään 30 päivää, mikä vastaisi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY[12] 15 artiklaa. Direktiivin 2009/103/EY 15 artiklassa säädetään jäsenvaltiosta toiseen toimitettujen moottoriajoneuvojen vakuutusturvasta seuraavasti: jäsenvaltioksi, jossa riski sijaitsee, on katsottava ajoneuvon määränpääjäsenvaltio 30 päivän ajan siitä alkaen, kun ostaja on hyväksynyt toimituksen, vaikka ajoneuvoa ei ole virallisesti rekisteröity määränpääjäsenvaltiossa. Jos vakuuttamaton ajoneuvo on osallisena liikennevahingossa kyseisenä aikana, ajoneuvon määränpääjäsenvaltiossa korvausvelvollinen elin on velvollinen suorittamaan direktiivin 2009/103/EY 10 artiklassa säädetyt korvaukset.

Ehdotuksen 7 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden välisestä ajoneuvorekisteritietojen sähköisestä vaihdosta moottoriajoneuvon uudelleenrekisteröintiä varten. Ehdotuksen 7 artiklassa valtuutetaan komissio antamaan täytäntöönpanosäädöksiä, joissa säädetään ohjelmistosovellusta koskevista yhteisistä menettelyistä ja eritelmistä, kuten vaihdettavien tietojen esitysmuodosta, sähköistä tutustumista kansallisissa sähköisissä rekistereissä olevin tietoihin sekä näihin rekistereihin pääsyä koskevista teknisistä menettelyistä, pääsymenettelyistä ja turvallisuusmekanismeista. Jäsenvaltioiden välinen ajoneuvorekisteritietojen sähköinen vaihto olisi järjestettävä eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden[13] mukaisesti.

Ehdotuksen 8 artiklalla pyritään helpottamaan yritysten harjoittamaa EU:n sisäistä käytettyjen ajoneuvojen kauppaa ottamalla käyttöön elinkeinonharjoittajille suunnattua moottoriajoneuvojen rekisteröintiä koskevat yhdenmukaiset säännöt. Useimmissa jäsenvaltioissa on nykyisin käytössä erityinen elinkeinonharjoittajille suunnattu ajoneuvojen rekisteröintijärjestelmä, jonka tarkoituksena on antaa vähittäiskauppiaille mahdollisuus käyttää moottoriajoneuvoa yleisellä tiellä hyvin lyhyen ajan ilman, että ajoneuvo olisi muodollisesti rekisteröitävä. Elinkeinonharjoittajille suunnattu rekisteröinti koskee yleensä vain valmistajia, kokoajia, välittäjiä ja myyjiä ja heidän omistamiaan ajoneuvoja, tai sitä voidaan hyödyntää ajoneuvojen testausta varten. Useimmat jäsenvaltiot eivät anna varsinaisia elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksia, joiden yhteydessä ajoneuvo tunnistettaisiin. Sen sijaan usein annetaan asiakirjoja, joissa vahvistetaan rekisterikilpien ja niiden haltijan välinen yhteys, ja/tai edellytetään, että haltija pitää kirjaa matkoista, jotka rekisterikilvillä varustetulla ajoneuvolla on tehty. Käytännössä useimmat jäsenvaltiot eivät kuitenkaan tunnusta elinkeinonharjoittajien ajoneuvojen rekisteröintejä yleensä sen takia, ettei ajoneuvoilla ole virallista rekisteröintitodistusta. Sen vuoksi useimmat ajoneuvojen välittäjät ja myyjät välttävät elinkeinonharjoittajien ajoneuvojen rekisteröintien käyttöä oman jäsenvaltionsa ulkopuolella. Ehdotuksen 8 artiklan avulla pyritään poistamaan nämä EU:n sisäistä käytettyjen moottoriajoneuvojen kauppaa haittaavat esteet ottamalla käyttöön yhteinen järjestelmä, jonka avulla yhdessä jäsenvaltiossa ajoneuvojen valmistajille, kokoajille, välittäjille ja myyjille myönnetty elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröinti tunnustetaan myös muissa jäsenvaltioissa. 8 artiklassa valtuutetaan komissio antamaan täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen muoto ja malli.

Ehdotuksen 9 artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot ilmoittamaan komissiolle niiden ajoneuvorekisteriviranomaisten nimet ja yhteystiedot, jotka ovat vastuussa ajoneuvorekisterien hallinnoinnista jäsenvaltion alueella sekä tämän asetuksen soveltamisesta. Komissio julkaisee luettelon ajoneuvorekisteriviranomaisista verkkosivustollaan ja päivittää sitä tarvittaessa. Lisäksi 9 artiklassa velvoitetaan ajoneuvorekisteriviranomaiset huolehtimaan siitä, että tiedot ajoneuvojen rekisteröinnistä kyseisessä jäsenvaltiossa sekä viranomaisten nimet ja yhteystiedot ovat helposti yleisön saatavilla.

Ehdotuksen 10 ja 11 artiklassa siirretään komissiolle valta tehdä muutoksia liitteisiin I ja II tekniikan kehityksen perusteella erityisesti, jotta voidaan ottaa huomioon olennaiset muutokset, joita tehdään direktiiviin 1999/37/EY tai muihin unionin säädöksiin, jotka vaikuttavat suoraan liitteiden I ja II päivittämiseen. Lisäksi näissä artikloissa siirretään komissiolle valta vahvistaa edellytykset, jotka elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistusta käyttävien yritysten olisi täytettävä hyvää mainetta ja vaadittua ammatillista pätevyyttä koskevien vaatimusten noudattamiseksi, sekä valta määrittää elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistusten voimassaoloaika:

– Liitteen I olisi vastattava ajoneuvoa koskevien tietojen osalta direktiivissä 1999/37/EY vahvistetun yhdenmukaisen rekisteröintitodistuksen sisältöä. Koska aiemman rekisteröintitodistuksen haltijan henkilötietoja tai jonkun muun todistuksessa mainitun henkilön (esim. ajoneuvon omistajan tai käyttäjän) henkilötietoja ei tarvita ajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä varten, näitä tietoja ei ole otettu liitteeseen I, vaikka ne sisältyvät direktiivissä 1999/37/EY vahvistetussa yhdenmukaisessa rekisteröintitodistuksessa ilmoitettaviin pakollisiin tietoihin. On kuitenkin mahdollista, että esimerkiksi ensimmäisen rekisteröinnin perusteena käytettävän vaatimustenmukaisuus­todistuksen sisältöä muutetaan tulevaisuudessa. Tällaiset muutokset voivat aiheutua esimerkiksi siitä, että puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2007/46/EY muutetaan. Säädösvallan siirron avulla komissio voi mukauttaa liitettä I vastaamaan tällaisia muutoksia.

– Liitteessä II viitataan nimenomaan ohjelmistosovellukseen, johon on todennäköisesti myöhemmin tehtävä useita teknisiä päivityksiä tietotekniikan kehityksen perusteella. Säädösvallan siirron avulla komissio voi mukauttaa liitettä II vastaavasti.

– Säädösvallan siirron avulla komissio voi vahvistaa edellytykset, jotka elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistusta käyttävien yritysten olisi täytettävä hyvää mainetta ja vaadittua ammatillista pätevyyttä koskevien vaatimusten noudattamiseksi, kuten 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään. Lisäksi komission olisi voitava määrittää elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen voimassaoloaika.

Ehdotuksen 12 artiklassa säädetään komiteamenettelystä, jota sovelletaan asetuksen 7 ja 8 artiklan täytäntöönpanoon eli kun annetaan täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 7 artiklassa tarkoitettua ohjelmistosovellusta koskevat yhteiset menettelyt ja eritelmät, kuten vaihdettavien tietojen esitysmuoto, sähköistä tutustumista kansallisissa sähköisissä rekistereissä oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin pääsyä koskevat tekniset menettelyt, pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit, sekä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen muoto ja malli. Näiden täytäntöönpanosäädösten olisi oltava yleisluontoisia, jotta voidaan soveltaa tarkastelumenettelyä, kuten yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011[14] 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään.

Ehdotuksen 13 artiklassa säädetään asetuksen arvioinnista, jonka päätteeksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetaan arviointikertomus neljä vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen. Arvioinnissa olisi yksilöitävä asetuksen mahdolliset ongelmat ja puutteet, ja sen pohjalta voidaan toteuttaa muita toimenpiteitä, kuten ehdotus muutosasetukseksi. Näin voidaan edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta sekä tehostaa käytettyjen moottoriajoneuvojen sisämarkkinoiden yhdentymistä.

Ehdotuksen 14 artiklassa säädetään, että asetusta sovelletaan vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

4.           TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotuksen talousarviovaikutukset esitetään liitteenä olevassa rahoitusselvityksessä. Ehdotus edellyttää pelkästään hallintomäärärahoja. Ehdotus ei edellytä toimintamäärärahoja.

2012/0082 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[15],

ovat kuulleet Euroopan tietosuojavaltuutettua,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä

sekä katsovat seuraavaa:

(1)       Kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä moottoriajoneuvojen rekisteröintijärjestelmä. Järjestelmässä ajoneuvolle myönnetään tieliikennekäyttöä varten hallinnollinen käyttöönottolupa, jonka yhteydessä ajoneuvo on tunnistettu ja sille on annettu rekisterinumero. Ajoneuvojen rekisteröintiä koskevat kansalliset säännökset ovat kuitenkin usein ristiriitaisia, monimutkaisia ja vaivalloisia. Ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät ongelmat muodostavatkin usein esteitä sisämarkkinoilla ja vaikeuttavat toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä.

(2)       Katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen[16] katsottiin ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät ongelmat yhdeksi tärkeimmistä esteistä, jotka estävät kansalaisia käyttämästä unionin lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiaan jokapäiväisessä elämässään. Komissio korosti katsauksessa, että tämä este on poistettava yksinkertaistamalla jossakin toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröintiin liittyviä muodollisuuksia ja edellytyksiä.

(3)       Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annetulla neuvoston direktiivillä 1999/37/EY[17] yhdenmukaistetaan rekisteröintitodistuksen ulkoasu ja sisältö ja helpotetaan sen ymmärtämistä ja edistetään siten jossakin jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen vapaata liikkuvuutta muiden jäsenvaltioiden tieliikenteessä. Direktiivin mukaisesti yhden jäsenvaltion antama rekisteröintitodistus olisi tunnustettava muissa jäsenvaltioissa tunnistettaessa ajoneuvoa kansainvälisessä liikenteessä tai sen toisessa jäsenvaltiossa tehtävän uuden rekisteröinnin yhteydessä. Direktiivissä 1999/37/EY ei kuitenkaan ole säännöksiä, joiden nojalla määritettäisiin jäsenvaltio, jolla on toimivalta rekisteröintiä ja siihen sovellettavia muodollisuuksia ja menettelyjä koskevissa asioissa. Jotta voidaan poistaa esteet, jotka vaikeuttavat moottoriajoneuvojen vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla, on välttämätöntä ottaa käyttöön yhdenmukaiset säännöt sen määrittämiseksi, missä jäsenvaltiossa moottoriajoneuvot on rekisteröitävä, ja jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä koskevien menettelyjen yksinkertaistamiseksi.

(4)       Jäsenvaltioiden kansallisissa säännöissä edellytetään usein, että jäsenvaltion alueelle sijoittautuneet yritykset ja kansalaiset rekisteröivät johonkin toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen kolmannen henkilön rekisteröimän moottoriajoneuvon uudelleen jäsenvaltiossa, myös silloin kun ajoneuvoa ei käytetä pysyvästi rekisteröintiä vaativassa jäsenvaltiossa eikä sitä myöskään ole tarkoitus käyttää siellä pysyvästi. Sen vuoksi on määritettävä, missä jäsenvaltiossa moottoriajoneuvo olisi rekisteröitävä, jos ajoneuvon haltija on sijoittautunut johonkin muuhun jäsenvaltioon tai asuu jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvaltiossa, johon ajoneuvon omistaja on sijoittautunut tai jossa omistaja asuu. Sen vuoksi on asianmukaista, että jäsenvaltiot tunnustavat vastavuoroisesti jossakin toisessa jäsenvaltiossa voimassa olevan rekisteröinnin.

(5)       Jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat jäsenvaltioissa käytössä olevan monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, yrityksille ja ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun kansalainen tai yritys ostaa moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa suoritetut katsastukset ja jonka yhteydessä toimivaltaiset viranomaiset tekevät hallinnollista yhteistyötä vaihtaakseen keskenään puuttuvat tiedot.

(6)       Tässä asetuksessa olisi otettava huomioon rajatylittävän ajoneuvorikollisuuden torjunnasta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehty neuvoston päätös 2004/919/EY[18], jonka tavoitteena on tehokkaampi yhteistyö Euroopan unionissa rajatylittävän ajoneuvorikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi. Päätöksen mukaisesti kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet ehkäistäkseen ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjojen väärinkäytön ja varastamisen. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi annettava jäsenvaltioille oikeus kieltäytyä rekisteröimästä jossakin toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröityä moottoriajoneuvoa, jos asiassa on kyse ajoneuvorikollisuudesta, kuten ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjojen väärinkäytöstä tai varastamisesta.

(7)       Tällä asetuksella olisi pyrittävä yksinkertaistamaan hallintoa kansalaisten, yritysten ja ajoneuvorekisteriviranomaisten osalta erityisesti hyödyntämällä ajoneuvorekisteritietojen sähköistä vaihtoa. Rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistaminen edellyttää, että jäsenvaltiot antavat toisilleen oikeuden tutustua ajoneuvorekisteritietoihinsa, jotta voidaan parantaa tietojenvaihtoa ja nopeuttaa rekisteröintimenettelyjä.

(8)       Tämän asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY[19]. Komission tämän asetuksen yhteydessä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001[20].

(9)       Jossakin jäsenvaltiossa rekisteröidyn moottoriajoneuvon siirtäminen toiseen jäsenvaltioon siellä rekisteröitäväksi edellyttää laajalti käytettävissä olevaa väliaikaista rekisteröintimenettelyä, jotta voidaan huolehtia liikenneturvallisuudesta ja siirtää luotettavat ajoneuvorekisteritiedot sähköisesti. Sen vuoksi on luotava järjestelmä, jonka avulla moottoriajoneuvot voidaan rekisteröidä väliaikaisesti.

(10)     Kun moottoriajoneuvoja välittävät tai moottoriajoneuvojen testaus- tai korjaus- ja huoltopalveluja tarjoavat yritykset siirtävät ajoneuvoja toiseen jäsenvaltioon, ne käyttävät yleensä elinkeinonharjoittajien ajoneuvoille tarkoitettuja kansallisia rekisterinumeroja. Näitä rekisterinumeroja ei usein kuitenkaan tunnusteta muissa jäsenvaltioissa, mikä vaikeuttaa käytettyjen moottoriajoneuvojen kauppaa harjoittavien yritysten toimintaa valtioiden rajojen yli ja erityisesti rajaseuduilla. Sen vuoksi on otettava käyttöön järjestelmä, jonka avulla moottoriajoneuvoja välittävät tai moottoriajoneuvojen testaus-, korjaus- ja huoltopalveluja tarjoavat yritykset voivat siirtää ajoneuvot toiseen jäsenvaltioon käyttäen elinkeinonharjoittajien rekisterinumeroja.

(11)     Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli yksinkertaistaa rekisteröintimuodollisuuksia ja siten turvata toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen vapaa liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, yrityksille ja ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta, koska kansalliset säännöt ovat keskenään ristiriitaiset, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(12)     Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(13)     Jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa yhteentoimivin keinoin koskevan tavoitteen saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteiden I ja II mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen erityisesti, jotta voidaan ottaa huomioon olennaiset muutokset, joita tehdään direktiiviin 1999/37/EY tai muihin unionin säädöksiin, jotka vaikuttavat suoraan tämän asetuksen liitteiden I ja II päivittämiseen, niiden edellytysten osalta, jotka elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistusta käyttävien yritysten olisi täytettävä hyvää mainetta ja vaadittua ammatillista pätevyyttä koskevien vaatimusten noudattamiseksi, sekä elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistusten voimassaoloajan osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(14)     Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vahvistaa ajoneuvorekisteritietojen sähköiseen vaihtamiseen tarvittavaa ohjelmistosovellusta koskevat yhteiset menettelyt ja eritelmät, kuten vaihdettavien tietojen esitysmuoto, sähköistä tutustumista kansallisissa sähköisissä rekistereissä oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin pääsyä koskevat tekniset menettelyt, pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit, sekä vahvistaa elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen muoto ja malli. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011[21] mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla Soveltamisala

1.           Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin ajoneuvoihin:

(a) kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY[22] 3 artiklassa tarkoitetut moottoriajoneuvot ja perävaunut;

(b) kaikki Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY[23] 1 artiklassa tarkoitetut kaksi- tai kolmipyöräiset tieliikenteeseen tarkoitetut moottoriajoneuvot riippumatta siitä, ovatko ne paripyöräisiä.

2.           Tätä asetusta ei sovelleta sellaisten moottoriajoneuvojen rekisteröintiin, jotka on jo rekisteröity jossakin unionin ulkopuolisessa maassa.

3.           Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen myöntää moottoriajoneuvoille vapautus rekisteröinnistä direktiivin 1999/37/EY mukaisesti.

2 artikla Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

(1)          ’rekisteröinnillä’ tarkoitetaan ajoneuvolle tieliikennekäyttöä varten myönnettyä hallinnollista käyttöönottolupaa, jonka yhteydessä ajoneuvo on tunnistettu ja sille on annettu sarjanumero eli rekisterinumero;

(2)          ’toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyllä ajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka voimassa olevan rekisteröintitodistuksen on myöntänyt toinen jäsenvaltio;

(3)          ’rekisteröintitodistuksen haltijalla’ tarkoitetaan henkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa;

(4)          ’elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröinnillä’ tarkoitetaan ajoneuvoille tieliikennekäyttöä varten myönnettyä hallinnollista käyttöönottolupaa, jonka yhteydessä ajoneuvot on tunnistettu ja niille on annettu sarjanumero eli elinkeinonharjoittajan rekisterinumero, jota voivat käyttää useat eri ajoneuvot.

3 artikla Toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröintipaikka

1.           Jäsenvaltio voi vaatia jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä omalla alueellaan vain, jos rekisteröintitodistuksen haltijan pysyvä asuinpaikka on jäsenvaltion alueella.

2.           Jäsenvaltio, jossa rekisteröintitodistuksen haltijalla on pysyvä asuinpaikka, on jokin seuraavista:

(a) yhtiön tai muun yhteisön tai yhteenliittymän osalta se jäsenvaltio, jossa sen keskushallinto sijaitsee;

(b) sivuliikkeen, toimiston tai yrityksen tai muun yhteisön muun toimipisteen osalta se jäsenvaltio, jossa sivuliike, toimisto tai muu toimipiste sijaitsee;

(c) liiketoimintaa harjoittavien luonnollisten henkilöiden osalta se jäsenvaltio, jossa henkilön päätoimipaikka sijaitsee;

(d) muiden luonnollisten henkilöiden osalta:

(i)      paikka, jossa henkilö asuu pysyvästi eli vähintään 185 päivää kalenterivuodessa henkilökohtaisten ja ammatillisten siteidensä vuoksi, tai jos on kyse henkilöstä, jolla ei ole ammatillisia siteitä, henkilön ja hänen asuinpaikkansa välisten tiiviiden henkilökohtaisten siteiden vuoksi;

(ii)      sellaisen henkilön osalta, jolla on ammatillisia siteitä eri paikkaan kuin mihin hänellä on henkilökohtaisia siteitä ja joka tästä syystä joutuu säännöllisesti oleskelemaan eri paikoissa kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, se paikka, johon hänellä on henkilökohtaisia siteitä, edellyttäen että hän palaa sinne säännöllisesti.

Edellä ii alakohdassa mainittua edellytystä ei sovelleta, jos henkilö oleskelee jäsenvaltiossa määräaikaisen tehtävän suorittamiseksi. Opiskelu yliopistossa tai koulussa ei merkitse pysyvän asuinpaikan muutosta.

4 artikla Toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröintimenettely

1.           Jos rekisteröintitodistuksen haltija muuttaa pysyvästi toiseen jäsenvaltioon, hänen on pyydettävä jossakin muussa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä kuuden kuukauden kuluessa jäsenvaltion alueelle saapumisestaan lukien.

Ajoneuvon käyttöä ei saa rajoittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona.

2.           Toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä koskeva pyyntö on esitettävä ajoneuvorekisteriviranomaiselle, ja pyyntöön on sisällytettävä direktiivin 1999/37/EY 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti rekisteröintitodistuksen keskeiset osat tai muu todistus siitä, että ajoneuvo on rekisteröity aiemmin toisessa jäsenvaltiossa.

3.           Vastaanotettuaan toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä koskevan pyynnön ajoneuvorekisteriviranomaisen on välittömästi kerättävä liitteessä I esitettyjä seikkoja koskevat tiedot 7 artiklan mukaisesti suoraan sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaiselta, jossa ajoneuvo on rekisteröity, ja siirrettävä tiedot omaan rekisteriinsä.

4.           Ajoneuvorekisteriviranomaiset voivat suorittaa toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidylle ajoneuvolle fyysisiä tarkastuksia ennen sen rekisteröintiä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

(a) jos hakijan rekisteröintimenettelyn aikana antamia tietoja ei löydy sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteristä, jossa ajoneuvo on oletettavasti rekisteröity;

(b) jos hakijan rekisteröintimenettelyn aikana antamat tiedot poikkeavat sen jäsenvaltion ajoneuvorekisterissä olevista tiedoista, jossa ajoneuvo on rekisteröity;

(c) jos ajoneuvorekisteriviranomaisilla on perusteltu syy uskoa, että tekniset määräykset, joiden mukaisesti ajoneuvo on hyväksytty direktiivin 2007/46/EY 23 tai 24 artiklan tai direktiivin 2002/24/EY 15 artiklan nojalla, eivät vastaa niiden omia määräyksiä;

(d) jos ajoneuvolle on suoritettava katsastus sen takia, että ajoneuvon omistaja on vaihtunut tai ajoneuvo on vakavasti vaurioitunut.

5.           Jos toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröity ajoneuvo rekisteröidään jäsenvaltiossa, kyseisen ajoneuvorekisteriviranomaisen on 7 artiklan mukaisesti välittömästi ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaiselle, jossa ajoneuvo on rekisteröity viimeksi.

5 artikla Kieltäytyminen rekisteröimästä toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa

1.           Ajoneuvorekisteriviranomaiset voivat kieltäytyä rekisteröimästä toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa jossakin seuraavista tapauksista:

(a) jos 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty;

(b) jos jäsenvaltion 4 artiklassa tarkoitetusta rekisteröinnistä mahdollisesti perimiä veroja tai maksuja ei ole maksettu;

(c) jos ajoneuvo ei ole läpäissyt 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja fyysisiä tarkastuksia;

(d) jos 7 artiklan mukaisesti kerätyistä tiedoista käy ilmi seuraavaa:

(i)      ajoneuvo on vakavasti vaurioitunut tai se on varastettu tai kyseessä on romuajoneuvo;

(ii)      ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat on varastettu, ellei rekisteröintitodistuksen haltija voi selvästi osoittaa olevansa ajoneuvon omistaja;

(iii)     seuraavan pakollisen katsastuksen määräaika on umpeutunut.

2.           Ajoneuvorekisteriviranomaisen päätös kieltäytyä rekisteröimästä toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa on perusteltava. Henkilö, jota asia koskee, voi kuukauden kuluessa hylkäävän päätöksen vastaanottamisesta pyytää toimivaltaista ajoneuvorekisteriviranomaista tarkistamaan päätöstä. Pyyntö on perusteltava. Toimivaltaisen ajoneuvorekisteriviranomaisen on kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta vahvistettava tai kumottava päätöksensä.

6 artikla Väliaikainen rekisteröinti ajoneuvon siirtämiseksi toiseen jäsenvaltioon

1.           Kuka tahansa, joka on ostanut toisessa jäsenvaltiossa ajoneuvon, jolla ei ole rekisteröintitodistusta, voi pyytää ajoneuvorekisteriviranomaista antamaan väliaikaisen rekisteröintitodistuksen ajoneuvon siirtämiseksi johonkin muuhun jäsenvaltioon. Väliaikainen rekisteröintitodistus on voimassa 30 päivää.

2.           Vastaanotettuaan 1 kohdassa tarkoitettua väliaikaista rekisteröintitodistusta koskevan pyynnön ajoneuvorekisteriviranomaisen on välittömästi kerättävä liitteessä I esitettyjä seikkoja koskevat tiedot 7 artiklan mukaisesti suoraan sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaiselta, jossa ajoneuvo on rekisteröity, ja siirrettävä tiedot omaan rekisteriinsä.

3.           Ajoneuvorekisteriviranomaiset voivat kieltäytyä antamasta 1 kohdassa tarkoitettua väliaikaista rekisteröintitodistusta jossakin seuraavista tapauksista:

(a) jos kyseisen jäsenvaltion väliaikaisesta rekisteröinnistä mahdollisesti perimiä veroja tai maksuja ei ole maksettu;

(b) jos 7 artiklan mukaisesti kerätyistä tiedoista tai kansallisten ajoneuvorekisterien tiedoista käy ilmi seuraavaa:

(i)      ajoneuvo on vakavasti vaurioitunut tai se on varastettu tai kyseessä on romuajoneuvo;

(ii)      ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat on varastettu, ellei rekisteröintitodistuksen haltija voi selvästi osoittaa olevansa ajoneuvon omistaja;

(iii)     seuraavan pakollisen katsastuksen määräaika on umpeutunut.

7 artikla Ajoneuvorekisteritietojen vaihto

1.           Jotta ajoneuvo voidaan rekisteröidä toisessa jäsenvaltiossa, ajoneuvorekisteriviranomaisten on annettava muiden jäsenvaltioiden ajoneuvorekisteriviranomaisille pääsy ajoneuvorekistereihin tallennettuihin, liitteessä I esitettyjä seikkoja koskeviin tietoihin.

2.           Edellä olevassa 1 kohdassa esitettyä tarkoitusta varten ajoneuvorekisteriviranomaisten on käytettävä liitteessä II tarkoitettua ohjelmistosovellusta.

Ainoastaan ajoneuvorekisteriviranomaisilla saa olla suora pääsy tallennettuihin tietoihin, joita voidaan hakea ohjelmistosovelluksen avulla. Ajoneuvorekisteriviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että estetään:

(a) asiattomien pääsy tietojenkäsittelylaitteisiin;

(b) asiattomia lukemasta, jäljentämästä, muuttamasta tai poistamasta tietoja;

(c) tietojen luvaton kysely tai siirtäminen;

(d) tietojen luvaton lukeminen tai jäljentäminen siirron aikana.

3.           Jäsenvaltioiden ajoneuvorekisteriviranomaisten on käsiteltävä henkilötietoja direktiivin 95/46/EY mukaisesti ja kyseisen direktiivin 28 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion julkisen riippumattoman viranomaisen valvonnassa.

Ajoneuvorekisteriviranomaisten on käsiteltävä tämän asetuksen mukaisesti siirrettyjä tietoja ainoastaan toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröimistä varten.

Kun ajoneuvorekisteriviranomaiset vaihtavat keskenään tietoja tämän asetuksen mukaisesti, tiedot toimittavalle rekisteriviranomaiselle on pyynnöstä ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut jatkotoimet.

Tiedot toimittavan ajoneuvorekisteriviranomaisen on otettava huomioon toimitettavien tietojen oikeellisuus sekä se, ovatko tiedot tarpeen ja oikeassa suhteessa niiden käyttötarkoitukseen nähden. Sen on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia asianmukaisia säännöksiä.

Jos ilmenee, että on toimitettu virheellisiä tietoja tai tietoja, joita ei olisi saanut toimittaa, tästä on ilmoitettava välittömästi tiedot vastaanottavalle ajoneuvorekisteriviranomaiselle. Tiedot vastaanottavan ajoneuvorekisteriviranomaisen on poistettava tai korjattava saamansa tiedot.

4.           Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 2 kohdassa tarkoitettua ohjelmistosovellusta koskevat yhteiset menettelyt ja eritelmät, kuten vaihdettavien tietojen esitysmuoto, sähköistä tutustumista kansallisissa sähköisissä rekistereissä oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin pääsyä koskevat tekniset menettelyt, pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

8 artikla Elinkeinonharjoittajien ajoneuvojen rekisteröinti

1.           Ajoneuvorekisteriviranomainen voi antaa yhden tai useampia elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksia yritykselle, joka täyttää seuraavat kriteerit:

(a) se on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;

(b) se välittää ajoneuvoja tai tarjoaa korjaus-, huolto- tai testauspalveluja ajoneuvoille;

(c) sillä on hyvä maine ja vaadittu ammatillinen pätevyys.

2.           Ajoneuvorekisteriviranomaisten on varmistettava, että liitteessä I tarkoitetut ajoneuvoa koskevat tiedot kirjataan rekisteriin jokaisen elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä.

3.           Ajoneuvoja, joille on annettu elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistus, voidaan käyttää vain, jos ajoneuvo ei aiheuta suoraa ja välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle. Ajoneuvoja ei saa käyttää henkilöiden tai tavaroiden kaupalliseen kuljetukseen.

4.           Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten ajoneuvojen vapaata liikkuvuutta, joilla on elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistus, ajoneuvon rekisteröintiin liittyvistä syistä.

5.           Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen muoto ja malli.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

9 artikla Ajoneuvorekisteriviranomaiset

1.           Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden ajoneuvorekisteriviranomaisten nimet ja yhteystiedot, jotka ovat vastuussa ajoneuvorekisterien hallinnoinnista alueellaan sekä tämän asetuksen soveltamisesta.

Komissio julkaisee luettelon ajoneuvorekisteriviranomaisista verkkosivustollaan ja päivittää sitä tarvittaessa.

2.           Ajoneuvorekisteriviranomaisten on huolehdittava siitä, että seuraavat tiedot ovat helposti yleisön saatavilla:

(a) tiedot ajoneuvojen rekisteröinnistä kyseisessä jäsenvaltiossa;

(b) viranomaisen nimi ja yhteystiedot suoraa yhteydenottoa varten.

10 artikla Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 11 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat:

(1)          tämän asetuksen liitteisiin I ja II tekniikan kehityksen pohjalta tehtäviä mukautuksia, joiden avulla voidaan erityisesti ottaa huomioon olennaiset muutokset, joita tehdään direktiiviin 1999/37/EY tai muihin unionin säädöksiin, jotka vaikuttavat suoraan tämän asetuksen liitteiden I ja II päivittämiseen;

(2)          edellytyksiä, jotka yritysten on täytettävä 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettujen vaatimusten noudattamiseksi;

(3)          edellä 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistusten voimassaoloaikaa.

11 artikla Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.           Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.           Siirretään 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3.           Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.           Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.           Edellä olevan 10 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 artikla  Komiteamenettely

1.           Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.           Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3.           Kun komitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.

13 artikla Arviointi

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tätä asetusta koskevan arviointikertomuksen viimeistään [neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Komissio esittää tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset asetuksen muuttamiseksi ja muiden unionin säädösten mukauttamiseksi ottaen erityisesti huomioon mahdollisuudet edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta.

14 artikla Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan [...] päivästä […]kuuta […] [vuosi tämän asetuksen voimaantulosta].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4.4.2012.

Euroopan parlamentin puolesta                    Neuvoston puolesta

Puhemies                                                       Puheenjohtaja

LIITE I

7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tietokokonaisuus ajoneuvorekisteritietojen automaattista hakua varten

Nimike || Yhden­mukaistetut koodit, direktiivi 1999/37/EY

1. Rekisteröintimaa || --

2. Rekisterinumero || (A)

3. Ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä || (B)

4. Rekisteröintitodistuksen tunnistenumero || --

5. Rekisteröintitodistuksen myöntävän viranomaisen nimi || --

6. Ajoneuvo: merkki || (D.1)

7. Ajoneuvo: tyyppi – variantti (jos saatavilla) – muunnos (jos saatavilla) || (D.2)

8. Ajoneuvo: kauppanimet || (D.3)

9. Ajoneuvon valmistenumero || (E)

10. Massa: suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna, lukuun ottamatta moottoripyöriä || (F.1)

11. Massa: rekisteröintijäsenvaltiossa käytössä olevan ajoneuvon suurin sallittu massa kuormitettuna || (F.2)

12. Ajoneuvon massa ajokunnossa koreineen ja, jos kyseessä on muun kuin M1-luokan vetoajoneuvo, kytkentälaitteineen || (G)

13. Rekisteröinnin voimassaolo, jos se on rajoitettu || (H)

14. Kyseisessä todistuksessa tarkoitetun rekisteröinnin päivämäärä || (I)

15. Tyyppihyväksyntänumero (jos saatavilla) || (K)

16. Akseleiden lukumäärä || (L)

17. Akseliväli (mm) || (M)

18. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 1 (kg) || (N.1)

19. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 2 (kg), tarvittaessa || (N.2)

20. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 3 (kg), tarvittaessa || (N.3)

21. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 4 (kg), tarvittaessa || (N.4)

22. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 5 (kg), tarvittaessa || (N.5)

23. Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa: jarruilla varustettu perävaunu (kg) || (O.1)

24. Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa: jarruton perävaunu (kg) || (O.2)

25. Moottori: kuutiotilavuus (cm3) || (P.1)

26. Moottori: suurin nettoteho (kW) (jos saatavilla) || (P.2)

27. Moottori: polttoaineen tyyppi tai energianlähde || (P.3)

28. Moottori: nimellisnopeus (rpm) || (P.4)

29. Moottorin sarjanumero || (P.5)

30. Teho-painosuhde (kW/kg) (ainoastaan moottoripyörien osalta) || (Q)

31. Ajoneuvon väri || (R)

32. Paikkojen lukumäärä: istuinpaikat, mukaan lukien kuljettajan istuin || (S.1)

33. Paikkojen lukumäärä: seisomapaikat (tarvittaessa) || (S.2)

34. Suurin nopeus (km/h) || (T)

35. Melutaso: paikallaan ollen [dB(A)] || (U.1)

36. Melutaso: kierrosluku (rpm) || (U.2)

37. Melutaso: ohiajomelu [dB(A)] || (U.3)

38. Pakokaasupäästöt: CO (g/km tai g/kWh) || (V.1)

39. Pakokaasupäästöt: HC (g/km tai g/kWh) || (V.2)

40. Pakokaasupäästöt: NOx (g/km tai g/kWh) || (V.3)

41. Pakokaasupäästöt: HC + NOx (g/km) || (V.4)

42. Pakokaasupäästöt: dieselpäästöjen hiukkaset (g/km tai g/kWh) || (V.5)

43. Pakokaasupäästöt: dieselpäästöjen korjattu absorptiokerroin (rpm) || (V.6)

44. Pakokaasupäästöt: CO2 (g/km) || (V.7)

45. Pakokaasupäästöt: yhdistetty polttoaineenkulutus (l/100 km) || (V.8)

46. Pakokaasupäästöt: merkintä EY-tyyppihyväksynnän ympäristöluokasta; maininta direktiivin 70/220/ETY tai direktiivin 88/77/ETY nojalla sovellettavasta muunnoksesta || (V.9)

47. Polttoainesäiliöiden tilavuus (litraa) || (W)

48. Viimeisimmän katsastuksen päivämäärä || --

49. Seuraavan katsastuksen päivämäärä || --

50. Ajokilometrien määrä (jos tiedossa) || --

51. Romuajoneuvo (kyllä/ei) || --

52. Romutustodistuksen myöntämispäivä[24] || --

53. Romutustodistuksen myöntänyt laitos tai yritys || --

54. Romuttamisen syy || --

55. Varastettu ajoneuvo (kyllä/ei) || --

56. Varastettu rekisteröintitodistus ja/tai rekisterikilpi (kyllä/ei) || --

57. Rekisteröinnin keskeyttäminen || --

58. Rekisteröinnin peruuttaminen || --

59. Rekisterinumeron muutos || --

60. Pakollinen katsastus vakaviin vaurioihin johtaneen onnettomuuden jälkeen || --

61. Pakolliset lisätestit kohtiin 9–47 tehtyjen muutosten jälkeen ||

LIITE II

7 artiklassa tarkoitetun ohjelmistosovelluksen käyttö

1.           Tietojenvaihto suoritetaan yhteentoimivin sähköisin keinoin vaihtamatta tietoja muista tietokannoista. Lisäksi tietojenvaihto toteutetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti siten, että taataan toimitettujen tietojen turvallisuus ja suojelu, käyttäen mahdollisimman pitkälle jo olemassa olevia ohjelmistosovelluksia.

2.           Tätä asetusta varten ohjelmistosovellus mahdollistaa verkon välityksellä tapahtuvan reaaliaikaisen vaihdon ja/tai erissä tapahtuvan vaihdon. Erissä tapahtuva vaihto mahdollistaa monien pyyntöjen tai vastausten vaihdon yhdessä viestissä.

3.           Kukin jäsenvaltio vastaa 1 kohdassa tarkoitetun ohjelmistosovelluksen hallinnoinnista, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

4.           Ajoneuvorekisteriviranomaiset hakevat liitteessä I tarkoitettuja seikkoja koskevat tiedot yhden tai useamman toisen jäsenvaltion sähköisistä ajoneuvorekistereistä käyttäen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja automaattisia menettelyjä.

5.           Ohjelmistosovellus varmistaa suojatun viestinnän muihin jäsenvaltioihin ja välittää viestejä jäsenvaltioiden vanhoihin taustajärjestelmiin käyttäen XML-kieltä. Jäsenvaltiot vaihtavat viestejä lähettämällä ne suoraan vastaanottajalle.

7.           XML-viestit lähetetään verkossa salattuina.

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.           PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

              1.1.    Ehdotuksen/aloitteen nimi

              1.2.    Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)

              1.3.    Ehdotuksen/aloitteen luonne

              1.4.    Tavoitteet

              1.5.    Ehdotuksen/aloitteen perustelut

              1.6.    Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

              1.7.    Hallinnointitapa (hallinnointitavat)

2.           HALLINNOINTI

              2.1.    Seuranta- ja raportointisäännöt

              2.2.    Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

              2.3.    Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3.           EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

              3.1.    Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

              3.2.    Arvioidut vaikutukset menoihin

              3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

              3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

              3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

              3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

              3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen

              3.3.    Arvioidut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.           PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1.        Ehdotuksen/aloitteen nimi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla

1.2.        Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)[25]

Osasto 2 – Yritystoiminta – Luku 02 03: Tavaroiden sisämarkkinat ja alakohtaiset politiikat

1.3.        Ehdotuksen/aloitteen luonne

Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen.

1.4.        Tavoitteet

1.4.1.     Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

1.4.2.     Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä

Erityistavoite nro 1: Voimassa olevan unionin sisämarkkinasäännöstön jatkuva tarkistaminen sekä uusien lainsäädäntötoimenpiteiden ja muiden toimenpiteiden ehdottaminen tarpeen mukaan.

1.4.3.     Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen

Tämän aloitteen tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa poistamalla moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintimenettelyyn liittyvät hallinnolliset esteet, jotka tällä hetkellä haittaavat moottoriajoneuvojen vapaata liikkuvuutta. Tällä ehdotuksella olisi yhdenmukaistettava, sujuvoitettava ja yksinkertaistettava jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä koskevia menettelyjä kansalaisten, työntekijöiden, työnantajien, autovuokraamojen ja leasingyritysten sekä ajoneuvorekisteriviranomaisten kannalta. Tällä ehdotuksella olisi myös vähennettävä hallinnollista rasitusta kaikkien toimijoiden osalta heikentämättä kuitenkaan liikenneturvallisuutta tai rikosten ja petosten ehkäisyä.

Ehdotuksella on vaikutuksia maasta toiseen muuttaviin kansalaisiin tai henkilöihin, joilla on loma-asunto jossakin toisessa jäsenvaltiossa tai jotka asuvat yhdessä jäsenvaltiossa ja käyttävät työnantajansa jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröimää moottoriajoneuvoa. Kansalaiset ovat tärkein kuluttajaryhmä EU:n sisäisillä käytettyjen moottoriajoneuvojen markkinoilla. Ehdotus vaikuttaa suoraan myös käytettyjen ajoneuvojen myyjiin sekä leasingyrityksiin ja autovuokraamoihin. Lisäksi ehdotuksella on vaikutuksia ajoneuvorekisteriviranomaisiin. Vaikutuksia esitellään tarkemmin ehdotuksen liitteenä esitettävässä vaikutustenarvioinnissa.

1.4.4.     Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan

– kantelujen lukumäärä,

– SOLVIT-tapausten lukumäärä,

– oikeustapausten lukumäärä,

– Euroopan kuluttajakeskuksille osoitettujen pyyntöjen lukumäärä,

– ajoneuvojen uudelleenrekisteröintien ja rekisteristä poistojen lukumäärä,

– erityisesti hallinnollisia rasitteita koskeva julkinen kuuleminen,

– alan toimijoille suunnattu kysely,

– kansallisille ajoneuvorekisteriviranomaisille suunnattu kysely,

– Eucaris-ohjelmistosovellusta koskevat tilastot.

1.5.        Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1.     Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Tämän ehdotuksen yleisenä tavoitteena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa poistamalla moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintimenettelyyn liittyvät hallinnolliset esteet, jotka tällä hetkellä haittaavat moottoriajoneuvojen vapaata liikkuvuutta.

1.5.2.     EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo

Ajoneuvojen rekisteröinnin rajatylittävät näkökohdat aiheuttavat jatkuvasti ongelmia sisämarkkinoilla. Esimerkiksi unionin tuomioistuin on antanut 17 tuomiota ja määräystä, jotka koskevat esteitä, joita moottoriajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät seikat ovat aiheuttaneet tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden vapaalle liikkuvuudelle vuodesta 2000. Jossain jäsenvaltiossa jo aiemmin rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiin sovellettavien kansallisten hallintosääntöjen erot haittaavat ajoneuvojen vapaata liikkuvuutta EU:ssa. EU:lla on sen vuoksi oikeus toimia SEUT-sopimuksen 114 artiklan nojalla, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta toisessa jäsenvaltiossa hankituille käytetyille ajoneuvoille, ajoneuvon toiseen asuinjäsenvaltioon siirtäville kansalaisille, työskentelyjäsenvaltiossaan rekisteröityä ajoneuvoa käyttäville kansalaisille sekä autovuokraamoille (ja vähemmässä määrin leasingyrityksille), jotka itselleen ja asiakkailleen aiheutuvien rekisteröintivaatimusten vuoksi kohtaavat ongelmia näiden ajoneuvojen rajatylittävässä käytössä. Toissijaisuusperiaate kuitenkin edellyttää, että tämä ehdotus ei saa vaikuttaa uudelleenrekisteröinteihin samassa jäsenvaltiossa tai moottoriajoneuvon siirtämiseen saman jäsenvaltion sisällä.

1.5.3.     Vastaavista toimista saadut kokemukset

Komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyjä ja julkaissut tulkitsevia tiedonantoja, joissa esitellään moottoriajoneuvojen rekisteröintiä koskevaa EU:n lainsäädäntöä. Asiaa koskeva EU:n lainsäädäntö ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö muuttuvat kuitenkin jatkuvasti, joten useimmat moottoriajoneuvojen rekisteröintiä koskevat tulkitsevat tiedonannot vanhenevat nopeasti. Tämä koskee myös vuonna 2007 julkaistua tiedonantoa. Tulkitseva tiedonanto ei myöskään ole sitova, eivätkä tällaiset tiedonannot ole toistaiseksi ohjanneet tehokkaasti jäsenvaltioiden toimintaa tai rajoittaneet sitä. Lisäksi vaikka komissio on jo antanut useita tulkitsevia tiedonantoja, ne eivät ole merkittävästi vähentäneet ongelmia. Kansalliset ajoneuvorekisteriviranomaiset ovat – tai niiden pitäisi olla – tietoisia viimeisimmästä tulkitsevasta tiedonannosta. Jos kansalliset säännöt ja tulkitseva tiedonanto ovat keskenään ristiriidassa, viranomaiset kuitenkin soveltavat yleensä kansallista lainsäädäntöä. Kansalaiset ja yritykset eivät näytä tuntevan tulkitsevaa tiedonantoa, eikä ole realistista olettaa, että EU:n lainsäädännön ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön keskeisiä elementtejä esittelevästä tiedonannosta olisi niille erityistä apua ristiriitatilanteessa.

1.5.4.     Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Tämä aloite on yhdenmukainen muiden keskeisten säädösten kanssa, joita ovat erityisesti ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/37/EY, romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/53/EY, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16 päivänä syyskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/103/EY, rajatylittävän ajoneuvorikollisuuden torjunnasta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehty neuvoston päätös 2004/919/EY, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehty neuvoston päätös 2008/615/YOS sekä rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehty neuvoston päätös 2008/616/YOS.

1.6.        Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

1.7.        Hallinnointitapa (hallinnointitavat)

Komissio hallinnoi suoraan keskitetysti.

2.           HALLINNOINTI

2.1.        Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset

Tämän ehdotuksen 13 artiklassa säädetään asetuksen arvioinnista, jonka päätteeksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle annetaan arviointikertomus neljä vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen. Arvioinnissa olisi yksilöitävä asetuksen mahdolliset ongelmat ja puutteet, ja sen pohjalta voidaan toteuttaa muita toimenpiteitä, kuten ehdotus muutosasetukseksi. Näin voidaan edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta sekä tehostaa käytettyjen moottoriajoneuvojen sisämarkkinoiden yhdentymistä.

2.2.        Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1.     Todetut riskit

Taloudellisia riskejä ei havaittu.

2.2.2.     Valvontamenetelmä(t)

Valvontamenetelmät vahvistetaan varainhoitoasetuksessa ja asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2342/2002.

2.3.        Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet

Komission on varmistettava, että unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja ennalta ehkäiseviä seuraamuksia asetusten (EY, Euratom) N:o 2988/95, (Euratom, EY) N:o 2185/96 ja (EY) N:o 1073/1999 mukaisesti.

3.           EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1.        Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

· Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Moniv. rahoituskehyksen otsake || Budjettikohta || Määrä­rahalaji || Rahoitusosuudet

Numero [Nimi………………………...……….] || JM/EI-JM ([26]) || EFTA-mailta[27] || ehdokas­mailta[28] || kolman­silta mailta || varainhoito­asetuksen 18 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky || [XX.YY.YY.YY] || JM/EI-JM || KYLLÄ || EI || EI || EI

3.2.        Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1.     Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake: || Numero || 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky ||

|| PO: ENTR || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || YHTEENSÄ

|| Ÿ Toimintamäärärahat || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Yritys- ja teollisuustoiminnan PO:n määrärahat YHTEENSÄ || Sitoumukset || =1+1a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Maksut || =2+2a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

||

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake: || 5 || ”Hallintomenot” ||

|| PO ENTR || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || YHTEENSÄ

|| Ÿ Henkilöresurssit || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 1,0

|| Ÿ Muut hallintomenot || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,5

|| Yritys- ja teollisuustoiminnan PO YHTEENSÄ || Määrärahat || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 1,5

|| Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ || (Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä) || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 1,5

|| Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat määrärahat YHTEENSÄ || Sitoumukset || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 1,5

|| Maksut || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 1,5

3.2.2.     Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.

3.2.3.     Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

3.2.3.1.  Yhteenveto

Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5 || || || || || ||

Henkilöresurssit || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 1,0

Muut hallintomenot || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,1 || 0,5

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKE 5, välisumma || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 1,5

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät[29] || || || || || ||

Henkilöresurssit || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Muut hallintomenot || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Monivuotisen rahoituskehyksen OTSAKKEESEEN 5 sisältymättömät, välisumma || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

YHTEENSÄ || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 1,5

3.2.3.2.  Henkilöresurssien arvioitu tarve

Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

arvio kokonaislukuina (tai enintään yhden desimaalin tarkkuudella)

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018

Ÿ Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) ||

|| 02 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2

|| FTE = 1,5 || FTE = 1,5 || FTE = 1,5 || FTE = 1,5 || FTE = 1,5

|| XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Ÿ Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna; Full Time Equivalent, FTE)[30] ||

|| XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| XX 01 02 02 (sopimussuhteiset ja paikalliset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asiantuntijat ja kansalliset asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| XX 01 04 yy[31] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

|| XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| 10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö ja kansalliset asiantuntijat) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Muu budjettikohta (mikä?) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| YHTEENSÄ || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2

|| FTE = 1,5 || FTE = 1,5 || FTE = 1,5 || FTE = 1,5 || FTE = 1,5

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt || Asetuksen täytäntöönpanon hallinnointi muun muassa valmistelemalla täytäntöönpanosäädöksiä ja mahdollisia delegoituja säädöksiä sekä käynnistämällä arviointi.

3.2.4.     Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

Ehdotus on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.

3.2.5.     Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen

Ehdotuksen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.

3.3.        Arvioidut vaikutukset tuloihin

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia tuloihin.

[1]               KOM(2010) 603, 27.10.2010.

[2]               KOM(2010) 2020, 3.3.2010.

[3]               http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-movement-non-harmonised-sectors/car-registration/view_contributions_en.htm.

[4]               EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57.

[5]               EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

[6]               EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1.

[7]               Asia C-443/10, Philippe Bonnarde v. Agence de Services et de Paiement, tuomio 6.10.2011.

[8]               EYVL L 105, 23.4.1983, s. 59.

[9]               Asia C-297/05, Euroopan yhteisöjen komissio v. Alankomaiden kuningaskunta, tuomio 20.9.2007.

[10]             EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34.

[11]             EUVL L 389, 30.12.2004, s. 28.

[12]             EUVL L 263, 7.10.2009, s. 11.

[13]             KOM(2010) 744, 16.12.2010.

[14]             EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

[15]             EUVL C , , s. .

[16]             KOM(2010) 603, 27.10.2010.

[17]             EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57.

[18]             EUVL L 389, 30.12.2004, s. 28.

[19]             EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

[20]             EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

[21]             EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

[22]             EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

[23]             EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1.

[24]             Kuten mainitaan romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34), sellaisena kuin se on muutettuna.

[25]             ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi.

[26]             JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

[27]             EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

[28]             Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

[29]             Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset BA-budjettikohdat), epäsuora ja suora tutkimustoiminta.

[30]             Sopimussuhteiset toimihenkilöt, vuokrahenkilöstö, nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa, paikalliset toimihenkilöt ja kansalliset asiantuntijat.

[31]             Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).