13.9.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 264/33


Keskiviikko 23. toukokuuta 2012
EU ja Kiina: kaupan epätasapaino?

P7_TA(2012)0218

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. toukokuuta 2012 EU:sta ja Kiinasta: kaupan epätasapaino? (2010/2301(INI))

2013/C 264 E/06

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3, 6 ja 21 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153, 191, 207 ja 218 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12, 21, 28, 29, 31 ja 32 artiklan,

ottaa huomioon 23. marraskuuta 2001 tehdyn pöytäkirjan Kiinan kansantasavallan liittymisestä Maailman kauppajärjestöön,

ottaa huomioon 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman (1) ja ulkoasiain pääosastonsa heinäkuussa 2011 antaman raportin kauppa- ja taloussuhteista Kiinan kanssa,

ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 Brysselissä pidetyn kolmannentoista EU:n ja Kiinan huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka – Kauppapolitiikka Eurooppa 2020 -strategian kulmakivenä” (COM(2010)0612) ja 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 -strategian mukaisesta Euroopan uudesta kauppapolitiikasta (2),

ottaa huomioon 19. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n strategiasta eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi (3),

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 ja komission 6. joulukuuta 2006 antaman tiedonannon ”Globaali Eurooppa – Euroopan kaupan suojakeinot muuttuvassa maailmantaloudessa”,

ottaa huomioon komission 24. toukokuuta 2011 antaman tiedonannon ”Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat”, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta (COM(2011)0285), komission 14. heinäkuuta 2011 antaman kertomuksen teollis- ja tekijänoikeuksien soveltamisesta eurooppalaisissa tulleissa ja 18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman väärentämisen vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan,

ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön 5. heinäkuuta 2011 päivätyn raportin erilaisten raaka-aineiden vientiä koskevista Kiinan toimenpiteistä ja 13. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman tehokkaasta eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta (4),

ottaa huomioon 13. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman kaupan ja investointien esteistä (5),

ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa (6),

ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselmat yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa (7), ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa (8) ja kansainvälisestä kauppapolitiikasta ja ilmastonmuutoksen haasteista (9),

ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman ”Kohti uudistettua Maailman kauppajärjestöä” (10) ja 14. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Dohan kehitysohjelmaa koskevista neuvotteluista (11),

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille aiheesta ”EU ja Kiina: kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa” (COM(2006)0631) ja siihen liittyvän oheisasiakirjan ”Toimintamalli EU:n ja Kiinan kauppaa ja investointeja varten: kilpailu ja kumppanuus” (COM(2006)0632),

ottaa huomioon 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman Euroopan pk-yritysten aseman vahvistamisesta kansainvälisessä kaupassa (12),

ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 23. lokakuuta 2011 hyväksymät päätelmät ja G20 -maiden 4. marraskuuta 2011 Cannesissa pidetyn huippukokouksen loppujulkilausuman nimeltä ”Pour bâtir notre avenir commun, renforçons notre action collective au service de tous”,

ottaa huomioon Kiinan hallituksen 23. joulukuuta 2010 antaman valkoisen kirjan Kiinan ja Afrikan välisestä taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteistyöstä,

ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja kehitysyhteistyövaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0141/2012),

A.

ottaa huomioon, että Kiina liittyi Maailman kauppajärjestöön vuonna 2001 ja että siitä tuli tämän jälkeen maailman suurin vientimaa, jonka osuus maailman tavaraviennistä vuonna 2010 oli 10,36 prosenttia, ja maailman toiseksi suurin talousmahti;

B.

ottaa huomioon, että EU on Kiinan tärkein vientialue, jonne vienti kasvoi 39,5 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2010, ja että Kiina on EU:n toiseksi tärkein kauppakumppani;

C.

ottaa huomioon, että EU on korvannut Japanin Kiinan tärkeimpänä tuonnin lähteenä; ottaa huomioon, että Kiinasta tuodut tuotteet ovat olleet ratkaisevan tärkeitä Saksan kaltaisten vientiin suuntautuneiden EU:n jäsenvaltioiden äskettäisen taloudellisen suorituskyvyn kannalta;

D.

ottaa huomioon, että talouden voimakkaampi kehitys ja Maailman kauppajärjestöön liittyminen antavat Kiinalle huomattavia etuja mutta myös asettavat sen suurempaan vastuuseen täysimääräisestä ja myönteisestä osallistumisesta maailman talousjärjestyksen edistämiseen erityisesti Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF) ja Maailmanpankkiryhmässä;

E.

ottaa huomioon, että kahdenväliset kauppasuhteet ovat huomattavasti kehittyneet siitä lähtien, kun EU:n ja Kiinan välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuonna 1985, ja että sen vuoksi on tärkeää sopeuttaa tätä sopimusta uuteen taloudelliseen tilanteeseen; ottaa huomioon, että komissio hyväksyi vuonna 2006 merkittävän Kiinaa koskevan politiikkastrategian ja käynnisti sen puitteissa tammikuussa 2007 neuvottelut kattavasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, jonka tarkoituksena on edelleen parantaa EU:n ja Kiinan suhteita kaupan ja investointien alalla;

F.

ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan välinen kauppa on kasvanut nopeasti ja jatkuvasti viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana ja että se saavutti huippunsa vuonna 2010, jolloin kaupan kokonaisarvo oli 395 miljardia euroa; ottaa huomioon, että kahdenvälinen kauppa on vuodesta 1997 ollut epätasapainossa Kiinan hyväksi ja että kaupan alijäämä vuonna 2000 oli 49 miljardia euroa ja vuonna 2010 168,8 miljardia euroa; ottaa huomioon, että Kiinan viennillä on hyvin vähän lisäarvoa jos jätetään huomiotta EU:sta tai muualta tuotujen komponenttien arvo; ottaa huomioon, että Kiinaan sijoittautuneet ulkomaiset yritykset vastaavat lähes 85 prosentista kokoonpanotoimintaan keskittyvästä vientikaupasta;

G.

ottaa huomioon, että EU:n investoinnit Kiinaan vuonna 2010 olivat 4,9 miljardia euroa ja Kiinan investoinnit EU:hun samana vuonna 0,9 miljardia euroa;

H.

ottaa huomioon, että Kiinan ja EU:n toisistaan poikkeavat yhteiskunta-, talous- ja demokratiamallit sekä väestörakenne ja luonnonvarat ovat merkittävässä asemassa näiden kahden alueen välisen kaupan epätasapainon muodostumisessa;

I.

ottaa huomioon, että Kiinan asettama haaste on enemmänkin teollinen kuin kaupallinen ja että unionissa on noudatettava unionin laajuista kunnianhimoista teollisuuspolitiikkaa, koska yksinomaan kansallisten lähestymistapojen avulla ei voida luoda johdonmukaista unionin lähestymistapaa Kiinaa kohtaan;

J.

ottaa huomioon, että kun lukuisten kulutustavaroiden tuotanto on siirtynyt Kiinaan, unionista on hävinnyt monia työpaikkoja; ottaa huomioon, että siirtymisen seurauksena myös hinnat ovat laskeneet huomattavasti, minkä ansiosta matalan tulotason kotitaloudet Euroopan unionissa ovat voineet hankkia näitä kulutustavaroita, mikä on puolestaan osaltaan pitänyt inflaation suhteellisen alhaisella tasolla;

K.

ottaa huomioon, että Durbanissa järjestetyn Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssin osallistujat eivät saaneet aikaan sitovaa sopimusta ja että eräisen maiden sitoumukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ovat riittämättömiä, kun otetaan huomioon, että ilmastonmuutosohjelman noudattamiseksi olisi kiireellisesti rajoitettava lämpötilan nousu kahteen asteeseen 21. vuosisadalla;

L.

ottaa huomioon, että unionin talouden odotetaan kasvavan huomattavasti vähemmän kuin Kiinan talouden, jonka odotetaan kasvavan noin 9 prosenttia vuonna 2012;

M.

ottaa huomioon, että samanlaiset sisäiset talouden epätasapainotekijät, jotka vaikuttavat EU:n talouksiin, ovat kasvussa myös Kiinassa, eikä vähiten kiinteistöalalla, josta esimerkkinä on viimeaikainen asuntokupla;

N.

ottaa huomioon, että EU:n yhteisen kauppapolitiikan vaikutusta heikentävät toisinaan jäsenvaltioiden toisistaan poikkeavat kansalliset Kiinaan liittyvät edut;

O.

ottaa huomioon, että nykyisen talouskriisin sosiaaliset kustannukset ovat korkeat; ottaa huomioon, että työllisyys on laskenut Euroopan unionissa 1,8 prosenttia ja että tämän seurauksena 9,6 prosenttia taloudellisesti aktiivisesta väestöstä (23 miljoonaa henkeä) on työttömänä; ottaa lisäksi huomioon, että nuorisotyöttömyysaste on 21 prosenttia, että työllisyystilanteen paranemisen näkymät ovat edelleen epävarmat ja että 17 prosenttia unionin kansalaisista on vaarassa köyhtyä;

P.

ottaa huomioon, että liityttyään Maailman kauppajärjestöön vuonna 2001 Kiinan olisi noudatettava Maailman kauppajärjestön sääntöjä vapauttamalla kauppaansa ja avaamalla markkinansa; katsoo, että tähän mennessä sen toimet eivät ole millään tavalla olleet tyydyttäviä;

Q.

ottaa huomioon, että Kiinan liittymistä julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen olisi helpotettava laajentamalla sopimuksen sääntöjen soveltamisalaa uudelleentarkastelussa, josta sovittiin viimeisimmässä Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa 15. joulukuuta 2011;

R.

ottaa huomioon, että eurooppalaisten yritysten pyrkimyksiä Kiinan markkinoille pääsemiseksi hankaloittavat Kiinan hallituksen valtiojohtoinen teollisuuspolitiikka, teollis- ja tekijänoikeuksien riittämätön suojelu, sisällöltään ja soveltamiseltaan monitulkintainen oikeudellinen järjestelmä sekä muut tullien ulkopuoliset ja tekniset kaupan esteet;

S.

ottaa huomioon, että juan renminbin aliarvostus antaa yhä Kiinalle keinotekoista kaupallista etua ja että G20-ryhmän jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään vaihtokurssien suurempaa joustavuutta;

T.

ottaa huomioon, että vuonna 2010 EU:n ulkorajoilla takavarikoitiin yli 103 miljoonaa tuotetta, joiden kokonaisarvo oli 1,11 miljardia euroa ja joiden epäillään rikkovan teollis- ja tekijänoikeuksia; ottaa huomioon, että 85 prosenttia näistä tuotteista oli peräisin Kiinasta; ottaa huomioon, että nykyisten lakien ja kansainvälisten sitoumusten, myös seuraamuksia koskevien määräysten, asianmukainen täytäntöönpano on tärkeä osa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa; ottaa huomioon, että näitä tuotteita valmistetaan usein laitoksissa, joissa tuotetaan myös laillisesti merkittyjä tavaroita, ja että tuotannossa rikotaan usein työlainsäädäntöä sekä terveys- ja turvallisuusnormeja, ja että siten vaarannetaan kuluttajien terveys ja kemiallisten tuotteiden kohdalla myös koko ympäristö;

U.

ottaa huomioon, että 12. viisivuotissuunnitelmansa – jonka eräät tavoitteet ovat samankaltaisia kuin EU:n Eurooppa 2020 -strategiassa esitetyt – mukaan Kiinan on määrä kehittää strategisia energia-, rakennus- ja kuljetusaloja ja että sillä on huomattavia palvelujen kehittämiseen liittyviä tarpeita; ottaa huomioon, että tämä voi tarjota uusia investointimahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille ja yhteistyön laajentamiselle;

Markkinoille pääsyn parantaminen

1.

pyytää komissiota soveltamaan EU:n yhteisessä kauppapolitiikassa vastavuoroisuuden periaatetta kehittyneiden ja nousevan talouden maiden, kuten Kiinan, kanssa, jotta voidaan palauttaa reilu kilpailu ja turvata tasapuoliset toimintaedellytykset;

2.

suhtautuu myönteisesti Euroopan unionin ja Kiinan välisten taloussuhteiden vahvistamiseen; kehottaa EU:ta ja Kiinaa pyrkimään kumppanuuteen ja molemminpuolisiin etuihin raivokkaan kilpailun ja vastakkainasettelun sijasta;

3.

toteaa, että Kiinan talous ei täytä Maailman kauppajärjestön määrittämiä markkinatalouden kriteerejä; kehottaa komissiota toimimaan yhteistyössä Kiinan hallituksen kanssa, jotta voidaan poistaa kaikki jäljellä olevat esteet ennen vuotta 2016, jolloin Maailman kauppajärjestö oletettavasti myöntää Kiinalle markkinatalousaseman; korostaa, että tämä asema olisi myönnettävä Kiinalle ennen tätä määräaikaa ainoastaan, jos Kiina täyttää kaikki kriteerit; pyytää, että EU arvioisi säännöllisesti vuosittaisissa kertomuksissa, miten Kiina täyttää Maailman kauppajärjestön jäsenyyspöytäkirjaan sisällytetyt velvoitteet;

4.

toteaa, että todennäköisesti Kiina ei lähiaikoina täytä objektiivisia edellytyksiä, jotka oikeuttaisivat sen saamaan markkinatalousaseman; kehottaa kuitenkin komissiota toimittamaan vuoden 2012 loppuun mennessä Euroopan parlamentille ehdotuksen siitä, millaisia toimia komissio haluaa toteuttaa ennen kuin EU tunnustaa tällaisen aseman;

5.

pahoittelee monia tulleihin ja muita kuin tulleihin liittyviä esteitä Kiinan markkinoilla, kuten ulkomaisten toimijoiden tiettyä syrjintää esimerkiksi pankki-, vakuutus- ja televiestintäalalla ja tullimaksujärjestelmän monimutkaisuutta ja kaupan teknisiä esteitä, kuten teknisten normien ja vaatimustenmukaisuutta koskevien arviointimenettelyjen avoimuuden puutetta sekä Kiinan pakollista sertifiointijärjestelmää (CCC); pitää valitettavana, että Maailman kauppajärjestön tuki- ja tasoitustoimenpiteitä koskevan sopimuksen määräysten vastaisesti Kiina ei ilmoita järjestelmällisesti erityisistä tukitoimistaan;

6.

muistuttaa siitä, että Kiinan on saavuttanut erilaisten oikeusrakenteiden avulla kohdennetuilla valtiontuilla huomattavia kauppaetuja EU:hun verrattuna; kehottaa Kiinaa sopeuttamaan välittömästi valtiontukiohjelmansa WTO:n sääntöihin; kehottaa lisäksi komissiota uudistamaan nopeasti tasoitustoimien vastaisen asetuksen, jotta EU voi vastata tehokkaasti Kiinan taholta tuleviin huomattaviin haasteisiin;

7.

panee merkille, että Kiina pitää valitettavina EU:n markkinoille pääsyyn liittyviä kaupan esteitä, kuten EU:n eurooppalaisille viljelijöille myöntämiä huomattavia maataloustukia, maataloustariffien monimutkaista järjestelmää, kaupan teknisiä esteitä ja esteitä kolmansista maista peräisin oleville investoinneille tietyissä jäsenvaltioissa;

8.

on huolestunut oikeusjärjestelmän epäluotettavuudesta ja siitä, että sen avulla ei saavuteta sopimusvelvoitteiden kunnioittamista, sekä avoimuuden ja yhdenmukaisuuden puutteesta sovellettaessa investointeja sääntelevää sääntelyjärjestelmää;

9.

on huolestunut siitä, että tuotteisiin sovellettavat ja erityisesti sertifiointiin liittyvät tekniset säännöt ja normit eivät ole ennakoitavissa eivätkä julkisia, mikä vaikeuttaa huomattavasti Kiinaan tavaroita vievien yrityksien kaupankäyntiä;

10.

kehottaa Kiinaa ottamaan käyttöön tuotteita ja palveluita koskevat kansainväliset standardit Kiinan ja muiden maiden välisen kaupan kasvun edistämiseksi; pitää myönteisenä, että Kiina lisää osallistumistaan niiden elimien toimintaan, joissa kansainvälisiä normeja laaditaan, ja katsoo, että Kiinaa on kannustettava jatkamaan toimien toteuttamista siten, että Euroopan unioni osallistuu vastavuoroisesti normien laatimisesta vastaavien kiinalaisten elimien toimintaan; painottaa, että on tärkeää varmistaa, että Kiinasta tuodut tuotteet täyttävät unionin normit, joita sovelletaan elintarvikkeisiin ja muihin kuin elintarvikkeisiin;

11.

on huolissaan siitä, että ulkomaisten yritysten on vaikea osallistua Kiinan julkisiin hankintoihin, mikä eroaa selvästi siitä, että mahdollisuus osallistua unionin julkisiin hankintoihin on taattu; on huolestunut mahdollisesti epäreiluista kilpailun ehdoista, joita sovelletaan erityisesti silloin, kun peitellyn valtion tuen avulla annetaan kiinalaisille yrityksille mahdollisuus tehdä selvästi edullisempia tarjouksia kuin mitä eurooppalaiset kilpailijat voivat tehdä; suhtautuu myönteisesti julkisia hankintoja koskevan sopimuksen tarkistamiseen ja sen soveltamisalan laajentamiseen, josta sovittiin viimeisimmässä Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa 15. joulukuuta 2011, ja Kiinan siinä yhteydessä antamiin lupauksiin, vaikka ne ovat yhä riittämättömiä; kannustaa tämän vuoksi Kiinaa Maailman kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa sovitun sitoumuksen mukaisesti esittämään tarjouksen sopimukseen liittymisestä ehdoilla, jotka ovat samantasoisia kuin muiden sopimusosapuolten ehdot; kehottaa komissiota pikaisesti, ja mahdollisuuksien mukaan vuonna 2012, kehittämään unionin välineen, jolla varmistetaan julkisia hankintoja koskevien markkinoiden avoimuuteen liittyvä vastavuoroisuus; pitää välttämättömänä vahvistaa myös välineitä, joilla voidaan kannustaa, koordinoida ja tukea eurooppalaisten pk-yritysten pääsyä Kiinan kaltaisille ensisijaisen tärkeille markkinoille;

12.

panee merkille, että Kiinan viranomaisten ja pankkien sopimat vientiluotot edistävät kaupan vääristymistä; kehottaa siksi Kiinaa heti noudattamaan OECD:n sopimusta julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevista suuntaviivoista; kehottaa komissiota tukemaan OECD:n toimia Kiinan saamiseksi mukaan tähän järjestelyyn; kannustaa lisäksi Kiinaa allekirjoittamaan OECD:n lahjonnan torjuntaa koskevan yleissopimuksen;

13.

muistuttaa, että tärkein ulkomaisille yrityksille sallittu Kiinaan asettautumisen tapa on perustaa yhteisyritys; ottaa huomioon, että tämä on hyvin velvoittava järjestely, johon liian usein liittyy strategisen teknologian siirtoja, jotka saattavat auttaa Kiinaa kehittämään kilpailukykyä eurooppalaisen teollisuuden vahingoksi aloilla, joilla EU on johtavassa asemassa; on vakuuttunut siitä, että molemmat osapuolet hyötyisivät Kiinan yhteisyrityksiä koskevan avoimuuden lisääntymisestä ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojan parantumisesta; katsoo että tällainen kehitys edistäisi myös unionin yritysten päästyä Kiinan markkinoille;

14.

kehottaa EU:ta käyttämään mahdollisuuksien mukaan Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisia kaupan suojakeinoja, kuten polkumyynnin ja tukien vastaisia toimenpiteitä sekä suojatoimenpiteitä, jos Kiina käyttää laittomia kaupallisia menettelyjä, ja lisäämään myös Maailman kauppajärjestön riitojenratkaisumekanismien käyttöä yhtäläisten toimintaedellytysten varmistamiseksi EU:n ja Kiinan välisessä kaupassa; on huolissaan siitä, että Kiina soveltaa yhä enemmän EU:n vientiin kohdistettuja polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä sekä hintoja polkevia toimenpiteitä ja valtiontukia; kehottaa siksi Kiinaan varmistamaan, että polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ovat Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisia;

Unionin teollisuuden etujen puolustaminen

15.

pitää valitettavana teollis- ja tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua Kiinassa ja sitä, että eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-yrityksillä, ei ole käytössään käytännön keinoja torjua tehokkaasti näiden oikeuksien rikkomista; suhtautuu myönteisesti komission päätökseen ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin tarkistamista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua kaikissa monenvälisissä järjestöissä, joissa Kiina on jäsenenä (Maailman kauppajärjestö, Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)); toivoo, että Kiina jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan voimassa olevan kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti väärentämisen ja laittoman kopioinnin torjumista koskevan lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön, ja vaatii Kiinan viranomaisia varmistamaan täytäntöönpanon valvonnan alueellisella tasolla; pitää valitettavana, että Kiina ei osallistunut neuvotteluihin väärentämisenvastaisesta kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien maiden, erityisesti Kiinan, kanssa väärennettyjen kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja yksinkertaistamaan tullimenettelyjä; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tekemään tiiviimpää yhteistyötä EU:ssa ja kolmansien maiden kanssa tekijänoikeus- ja lupakysymysten osalta;

16.

on vakuuttunut siitä, että parempi teollis- ja tekijänoikeuksien suoja ja tehokas siihen liittyvien sääntöjen soveltaminen Kiinassa edistäisivät voimakkaasti EU:n ja muiden ulkomaisten investoijien halua investoida, jolloin maa pääsisi hyötymään uudesta teknologisesta osaamisesta ja hyödyntämään olemassa olevaa tekniikkaa;

17.

panee merkille, että Kiina tuottaa 97 prosenttia maailmassa käytetyistä harvinaisista metalleista, ja kehottaa Kiinaa turvaamaan kauppakumppaneilleen kestävät tuotantomenetelmät ja tasaveroisen markkinapääsyn; kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota kaikenlaisiin rajoituksiin, joita Kiina mahdollisesti soveltaa näiden raaka-aineiden vientiin; muistuttaa tässä yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 Maailman kauppajärjestö tuomitsi Kiinan rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-aineiden viennille, ja että päätös vahvistettiin valituksen jälkeen; pyytää komissiota laatimaan raaka-aineiden hyvää hallintaa koskevan eurooppalaisen strategian, joka koskee energiatehokkuuden lisäämistä, kierrätystä, resurssien käytön tehostamista ja teollisuusyhteistyön kumppanuuksien kehittämistä vihreän talouden kasvun ja innovoinnin aloilla; kehottaa ryhtymään neuvotteluihin, joiden tavoitteena on hyväksyä raaka-aineiden kauppaa koskevat yhteiset säännöt ja periaatteet ja luoda tällä tavoin kehys vientirajoitusten käyttämiseksi Maailman kauppajärjestössä ja myös G20-ryhmässä, koska tämä asia koskee pääasiassa teollisuusmaita ja Kiinaa;

18.

kehottaa komissiota neuvottelemaan EU:n ja Kiinan välisen kunnianhimoisen ja tasapainoisen investointisopimuksen, jolla pyritään luomaan eurooppalaisille sijoittajille parempi toimintaympäristö Kiinassa sekä turvaamaan EU:hun investoivien kiinalaisten yritysten hallinnon avoimuus ja samalla lisätään vastavuoroista pääoman virtausta; kehottaa neuvostoa tarkentamaan neuvotteluvaltuutustaan Kiinan kanssa tehtävästä tulevasta investointisopimuksesta ja ottamaan täysimääräisesti huomioon parlamentin näkemykset ja kannat sellaisina kuin ne on esitetty parlamentin 6. huhtikuuta 2011 antamassa päätöslauselmassa ”Euroopan unionin kansainvälinen sijoituspolitiikka tulevaisuudessa”;

19.

suhtautuu myönteisesti Pekingissä marraskuussa 2010 avattuun ja pk-yrityksille ovensa maaliskuussa 2011 avanneeseen Euroopan unionin pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaan EU:n keskukseen (EU:n pk-yrityskeskus), jonka toimivaltuuksiin kuuluu EU:n pk-yritysten auttaminen selviytymään Kiinan markkinoilla toimimiseen erityisesti varhaisessa liiketoimintavaiheessa liittyvistä haasteista; pitää myönteisenä myös sitä, että keskus etsii EU:n pk-yrityksille mahdollisuuksia Kiinassa ja avustaa niitä kiinalaisessa sääntely-ympäristössä;

20.

korostaa yritysten välisen yhteistyön ja kiinalaisten yliopistojen ja EU:n yritysten välisten kumppanuuksien luomisen merkitystä innovoinnin tehostamiseksi Kiinassa; huomauttaa mahdollisuuksista, joita tarjoaa EU:n markkinoille pääsyä koskeva tietokanta, joka sisältää tietoa EU:n yrityksille markkinoille pääsyyn liittyvistä edellytyksistä, kuten tuontitariffeista, tuotevaatimuksista, kaupan esteistä, muodollisuuksista, asiakirjoista ja tilastoista; suhtautuu myönteisesti eurooppalaisten kauppakamarien toimintaan Kiinassa;

21.

katsoo, että Kiinan suhteen johdonmukaisen toimintamallin omaksumista helpottaisi se, että komissio perustaisi jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden Kiinan kanssa kaupan alalla tekemiä hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin;

Rahapoliittisen kilpailun hillitseminen

22.

muistuttaa, että Kiinalla on hallussaan euro-alueen jäsenvaltioiden valtionvelkakirjoja; korostaa, että euroalueen vakavien velkaongelmien takia tämä velkakirjojen hallinta on saanut uuden poliittisen ulottuvuuden; pyytää komissiota aloittamaan keskustelut Euroopan keskuspankin (EKP) ja jäsenvaltioiden kanssa koordinoidun järjestelmän perustamisesta valtionvelan haltijoiden tunnistamiseksi; on huolissaan siitä, että EU:n neuvottelumahdollisuudet Kiinan kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja varten kärsivät Kiinan osallistumisesta euroalueen rahoituksen vakauttamiseen;

23.

korostaa, että juan renminbin väitetty aliarvostus ja se, että juan renminbi ei ole vaihdettavissa, voivat tuoda epäreilua kilpailuetua Kiinan viejille, koska Kiinalla on hallussaan kolmasosa maailman valuuttavarannoista; kehottaa vahvistamaan G20-valtioihin sovellettavaa kansainvälistä rahoitussääntelyä ja G20-valtioiden välistä makrotaloudellista koordinointia, sillä ellei niin tehdä, talouden vakaus ja maailmankauppa joutuvat vaaraan; kehottaa Kiinaa päästämää juan renminbin arvon nousemaan niin, että se saavuttaa vaihtokurssin oikean tason; muistuttaa, että perussopimustensa mukaisesti EU voi ottaa käyttöön vaihtokurssipolitiikan mikäli maailmantalous on sietämättömällä tavalla epätasapainossa;

24.

kehottaa komissiota kannustamaan Kiinaan vaihtotaseen vapauttamiseen; kehottaa komissiota esittämään todisteita siitä, kuinka kiinteän valuuttakurssin järjestelmä vahingoittaa EU:n kilpailukykyä, sekä määrittelemään sen jälkeen asianmukaiset toimintaa koskevat painopistealueet;

Kohti uutta EU:n ja Kiinan välisten kauppasuhteiden institutionaalista kehystä

25.

pyytää jäsenvaltioita asianmukaisia seurantamekanismeja käyttäen varmistamaan, että EU:ssa toimivat ulkomaiset yritykset noudattavat yhtenäismarkkinoiden koko lainsäädäntöä ja myös sosiaalisia ja ympäristönormeja, että kyseiset yritykset noudattavat patenttisuojaa ja että ne eurooppalaisia yrityksiä ostaessaan tai tytäryhtiöitä EU:hun perustaessaan osallistuvat toimiin, joilla edistetään kestävää työllisyyttä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan organisaation, joka vastaa ulkomaisten strategisten investointien etukäteen tapahtuvasta arvioinnista – samaan tapaan kuin Yhdysvaltojen ulkomaisten investointien komitea (CFIUS) – jonka tarkoituksena on tarjota selvä kuva EU:n alueella toimivista ja sinne investoivista yrityksistä ja raportoida säännöllisesti parlamentille;

26.

pyytää EU:ta toimimaan kaikissa asianmukaisissa kansainvälisissä organisaatioissa, kuten Maailman terveysjärjestössä, Maailman työjärjestössä ja Yhdistyneissä kansakunnissa niin, että voidaan käynnistää uudistusprosessi, jolla pyritään sisällyttämään velvoittavia sosiaalisia sekä ympäristö- ja terveysnormeja Maailman kauppajärjestön ohjaaman kauppajärjestelmän sääntöihin;

27.

pitää EU:n ja Kiinan välisten kauppasuhteiden pirstoutunutta ja koordinoimatonta institutionaalista kehystä valitettavana; kehottaa komissiota arvioimaan pikaisesti uudelleen kahdenvälisten suhteiden organisaatiokaavion, lisäämään koordinointia ja poistamaan turhia osia lukemattomista työryhmistä, vuoropuheluista ja muista tällä alalla toimivista virallisista ja epävirallisista elimistä; kehottaa jäsenvaltioita, yksittäisiä alueita ja kuntia koordinoimaan paremmin Kiinaa koskevia toimintalinjojaan ja ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin, jotta saavutetaan toimintaa koskeva yhteisymmärrys, joka edistää EU:n yhteisiä tavoitteita;

28.

kehottaa EU:ta laatimaan strategian teknologian pakkosiirtojen estämiseksi; toivoo tässä yhteydessä, että yhteisöpatentteja koskeva tehostettu yhteistyömenettely saatetaan pikaisesti päätökseen;

29.

vaatii, että kaikissa sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa noudatetaan tiukasti eurooppalaisia sääntöjä ja normeja, ja vaatii komissiota ehdottamaan nopeasti Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaista suunnitelmaa, jonka avulla otetaan asteittain käyttöön kauppaa koskevat ehdot ja/tai raja-alueiden sopeuttamistoimet sellaisia EU:n ulkopuolelta peräisin olevia tuotteita varten, jotka eivät ole näiden normien mukaisia;

Kiinan globaalin roolin arvioiminen

30.

korostaa Kiinan vaikutusvallan kasvua kansainvälisessä kaupassa; kehottaa siksi EU:ta seuraamaan valppaasti Kiinan kehitysmaihin ja erityisesti Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan suuntautuvien investointien poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia;

31.

vahvistaa, että Kiinan Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa ja erityisesti erityistalousalueilla tekemien investointien on edistettävä kyseisten maiden taloudellista kehitystä ja paikallisten tuotantoketjujen kehittämistä paikallisen työvoiman hyödyntämisen avulla;

32.

on huolissaan siitä, että osa EU:n yrityksistä investoi Kiinaan pääasiassa alhaisemmista sosiaalisista ja ympäristönormeista sekä ihmisoikeuksiin liittyvistä normeista johtuvien halvempien tuotantokustannusten vuoksi; suosittelee vahvasti komissiolle ja jäsenvaltioille Kiinassa toimivien EU:n yritysten yhteiskuntavastuukäytäntöjen edistämistä ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä aloitteita koskevien parhaiden käytäntöjen levittämisen ja julkaisemisen kannustamista; pyytää lisäksi komissiota arvioimaan, kuinka yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat säännökset voidaan sisällyttää osaksi tulevaa EU:n ja Kiinan välistä investointisopimusta;

33.

katsoo, että jos Kiinan panosta kehitysmaissa pidetään epäoikeudenmukaisena kilpailuna ja jos siihen reagoidaan etsimällä vastakkainasettelua, tämä on hedelmätöntä erityisesti kehitysmaiden itsensä kannalta; korostaa, että on mitä suurimmassa määrin sekä kehitysmaiden itsensä että laajemman globaalin kilpailun ja kasvun etujen mukaista, että Kiinan kanssa kehitysmaiden kauppa- ja taloussuhteiden alalla kilpailemaan pyrkivien EU:n yritysten ja toimijoiden olisi esitettävä tarjouksia, jotka ovat mahdollisimman houkuttelevia pitkän aikavälin kestävyyden ja etujen kannalta, mukaan luettuina ympäristölliset, yhteiskunnalliset sekä ihmisoikeuksia ja hallintoa koskevat näkökohdat.

34.

muistuttaa, että Kiina tuottaa eniten kasvihuonekaasuja maailmassa; pyytää EU:ta ehdottamaan kansainvälisissä järjestöissä, että ympäristöön liittyvät näkökohdat ja ilmastonsuojelutavoitteet olisi sisällytettävä keskusteluun kansainvälisen kaupan säännöistä; katsoo, että Kiinan taloudellista vahvuutta ja valmiuksia edistää teknologisia innovaatioita olisi hyödynnettävä maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjunnan tukemiseksi;

35.

katsoo, Kiinan viranomaisten ponnisteluissa tiettyjen perusoikeuksien ja erityisesti sosiaali- ja työoikeuksien osalta ei ole menty riittävän pitkälle; kannustaa siksi EU:ta ja Kiinaa kehittämään tiiviimmän ja vastuullisemman strategisen vuoropuhelun, jonka perustana on keskinäinen ymmärrys;

EU:n vahvistaminen selviytymään maailmanlaajuisessa kilpailussa

36.

pyytää, että EU kehittäisi tutkimukseen ja innovointiin perustuvan kunnianhimoisen yhteisen teollisuuspolitiikan, jota tuetaan uutta luovilla rahoituksen muodoilla kuten hankevelkakirjoilla ja jossa pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan erityisesti niiden pääsyssä julkisille markkinoille niin, että niiden kilpailukyky voi säilyä teollisuuden ja tutkimuksen uusista suurista toimijoista huolimatta; kehottaa EU:ta vahvistamaan eurooppalaista tuotantoa parantamalla kuluttajavalistuksen laatua ja erityisesti antamalla asetuksen EU:hun tuotujen tavaroiden alkuperämerkinnästä (”made in”);

37.

kehottaa EU:ta vahvistamaan taloutta, budjettia, valtion tuloja ja politiikkaa koskevaa hallintoa, jotta EU:sta tulisi uskottava ja vahva keskustelukumppani kansainvälisellä foorumilla; kehottaa neuvostoa ja komissiota puhumaan yhdellä äänellä, jotta kumppanuudet ja kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi EU:n asemaa; kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, kun ne määrittelevät kauppapolitiikkansa ja Kiinan-politiikkaansa; vaatii EU:ta ottamaan käyttöön Kiinaa koskevan pitkän aikavälin strategian, jonka avulla varmistetaan toimintojen koordinointi sekä EU:n toimielinten että EU:n ja jäsenvaltioiden välillä;

38.

korostaa tarvetta ottaa käyttöön tasapainoinen lähestymistapa Kiinaa kohtaan; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään laajaan yhteistyöhön Kiinan kanssa tuoteturvallisuuden ja ihmisten terveyden kaltaisilla yhteisillä tutkimusaloilla sekä ottamaan käyttöön muita toimia tieteellisen, teknologisen ja kulttuurisen vaihdon toteuttamiseksi;

39.

toteaa, että useat Kiinan-kauppaan liittyvät kysymykset koskevat sääntelyn laatua ja täytäntöönpanoa useilla eri politiikan aloilla, joihin kuuluvat teollisuus- ja ympäristöpolitiikka, kriisitoimenpiteet, rahoitusvakaus ja kuluttajansuoja; kehottaa ratkaisemaan tällaiset asiat tehostetun kahdenvälisen yhteistyön tai Maailman kauppajärjestön riitojenratkaisumekanismin avulla;

*

* *

40.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 132.

(2)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0412.

(3)  EUVL C 184 E, 6.8.2009, s. 16.

(4)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0364.

(5)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0565.

(6)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0141.

(7)  EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 101.

(8)  EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

(9)  EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 94.

(10)  EUVL C 259 E, 29.10.2009, s. 77.

(11)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0380.

(12)  EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 101.