7.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 68/63


Tiistai 23. lokakuuta 2012
Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 - kaikki pääluokat

P7_TA(2012)0359

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2012 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 - kaikki pääluokat (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))

2014/C 68 E/09

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (1),

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2),

ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (3),

ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman yleisistä suuntaviivoista vuoden 2013 talousarvion valmistelua varten, pääluokka III – Komissio (4),

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2013 (5),

ottaa huomioon komission 25. huhtikuuta 2012 hyväksymän esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 (COM(2012)0300),

ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman vuoden 2013 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista (6),

ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 28. kesäkuuta 2012 tekemän päätöksen kasvu- ja työllisyyssopimuksen laatimisesta,

ottaa huomioon neuvoston 24. heinäkuuta 2012 vahvistaman ja 14. syyskuuta 2012 parlamentille ilmoittaman kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 (12749/2012 – C7-0233/2012),

ottaa huomioon komission 19. lokakuuta 2012 esittämän oikaisukirjelmän nro 1/2013 esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013,

ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b artiklan,

ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A7-0311/2012),

A.

ottaa huomioon, että muiden valiokuntien lausunnoissa esitetyt painopisteet sekä talousarvioasioihin erikoistuneiden valmistelijoiden kanssa pidetyissä kokouksissa esiin nostetut painopisteet on otettu huomioon mahdollisimman hyvin tässä päätöslauselmassa ja budjettitarkistuksia koskevassa parlamentin äänestyksessä;

Pääluokka III

1.

palauttaa mieliin, että edellä mainitussa, kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista 4. heinäkuuta 2012 annetussa päätöslauselmassa esitetyt varainhoitovuoden 2013 talousarviota koskevat parlamentin ensisijaiset tavoitteet ovat kestävän kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden tukeminen ottaen erityisesti huomioon pk-yritykset ja nuoret; huomauttaa jälleen kerran, että komission talousarvioesityksessä otetaan huomioon parlamentin ensisijaiset tavoitteet, jotka koskevat ohjelmien ja aloitteiden määrärahojen lisäämistä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi;

2.

on täysin tietoinen kansantalouksien tilasta johtuvista vakavista vaikeuksista sekä tarpeesta käsitellä talousarviota vastuullisesti ja realistisesti; ei voi kuitenkaan hyväksyä menettelytapaa, jossa unionin talousarviossa pyritään luomaan säästöjä samassa suhteessa ja samalla periaatteella kuin kansallisissa talousarvioissa, koska talousarviot poikkeavat toisistaan huomattavasti luonteeltaan, tavoitteiltaan ja rakenteeltaan; korostaa, että unionin resurssien vähentäminen johtaa varmasti investointien ja maksukyvyn heikkenemiseen jäsenvaltioissa ja siten pahentaa niiden ongelmia;

3.

huomauttaa, että unionin talousarviota on pidettävä täydentävänä jäsenvaltioiden talouksien tukivälineenä, jonka avulla voidaan keskittää aloitteita ja investointeja kasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta strategisille aloille ja luoda vipuvaikutusta valtioiden rajat ylittävillä aloilla; tähdentää, että jäsenvaltiot ovat itse legitimoineet tämän roolin ja yhdessä parlamentin kanssa ne ovat vastuussa päätöksistä, joista suurin osa unionin lainsäädännöstä on peräisin;

4.

korostaa, että unionin talousarviolla on huomattavia synergiavaikutuksia ja siksi siitä on jatkuvasti apua pyrittäessä kustannussäästöihin; uskoo, että säästöjä voisi syntyä lisääkin, jos jäsenvaltioilla on riittävästi poliittista tahtoa;

5.

palauttaa mieliin, että vuosi 2013 on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen viimeinen vuosi, minkä vuoksi on äärimmäisen tärkeää tasapainottaa toistaiseksi tehdyt sitoumukset ja niistä aiheutuvat maksut, jotka on suoritettava, koska kyseessä ovat unionin institutionaalinen uskottavuus sekä komissiolle mahdollisesti aiheutuvat oikeudelliset seuraamukset, jos oikeutettuja maksupyyntöjä ei suoriteta;

6.

pitää näin ollen valitettavana neuvoston päätöstä tehdä talousarvioesitykseen tänä vuonna jälleen tavanomaisia horisontaalisia leikkauksia, joilla pyritään alentamaan keinotekoisesti unionin määrärahoja vuodeksi 2013 kaikkiaan 1 155 miljoonalla eurolla (- 0,8 prosenttia) maksusitoumusmäärärahoina ja 5 228 miljoonalla eurolla (- 3,8 prosenttia) maksumäärärahoina verrattuna talousarvioesitykseen; ottaa huomioon, että tämä johtaa erittäin pieneen kasvuun vuoden 2012 talousarvioon verrattuna sekä maksusitoumusmäärärahojen (+ 1,27 prosenttia / 2 prosenttia talousarvioesityksessä) että maksumäärärahojen (+ 2,79 prosenttia / 6,8 prosenttia talousarvioesityksessä) osalta;

7.

on yllättynyt siitä, että näin toimiessaan neuvosto ei ole ottanut huomioon ohjelmien toteutusta koskevia komission viimeisimpiä ennusteita, jotka perustuvat jäsenvaltioiden arvioihin ja joissa toisaalta tuodaan selvästi esiin, että joillakin aloilla kehitys on ollut ennakoitua parempaa ja lisää määrärahoja tarvitaan jo vuonna 2012 ja toisaalta varoitetaan vakavasta riskistä, että maksumäärärahoissa on vaje erityisesti otsakkeissa 1 a, 1 b ja 2; palauttaa tässä yhteydessä mieliin puheenjohtaja Barroson heinäkuussa 2012 kaikille 27 jäsenvaltiolle lähettämän kirjeen, jossa tämä ilmaisi huolensa neuvoston käsittelyssä talousarvioesitykseen tehdyistä leikkauksista, joiden seurauksena on vaarana, että määrärahoja ei ole käytettävissä riittävästi, jotta EU voisi huolehtia veloistaan;

8.

painottaa, että nykyiset menettelyt, joiden mukaisesti arvioidaan maksumäärärahojen todellista tarvetta jäsenvaltioiden asiasta vastaavien hallintoviranomaisten ja komission asiasta vastaavien yksikköjen välillä, ovat täysin salaisia; on ehdottomasti sitä mieltä, että tällaiset menettelyt vaikuttavat haitallisesti lopputulokseen, hallitusten itsensä sekä myös kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin saaman tiedon määrään ja budjettivallan käyttäjien välisiin neuvotteluihin;

9.

panee merkille, että neuvoston leikkaukset kohdistuvat kaikkiin otsakkeisiin mutta erityisesti otsakkeiden 1 a ja 1 b maksuihin (- 1,9 miljardia euroa ja - 1,6 miljardia euroa talousarvioesitykseen verrattuna), ja toteaa, että kyseessä ovat otsakkeet, joihin on keskitetty useimmat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat ohjelmat ja aloitteet; varoittaa, että tällainen lähestymistapa vaarantaa aiemmin tehtyjen sitoumusten täyttämisen ja siten yhdessä hyväksyttyjen unionin ensisijaisten tavoitteiden saavuttamisen;

10.

painottaa, että leikkaukset eivät vastaa lainkaan kesäkuun 2012 Eurooppa-neuvoston päätelmiä, joissa unionin talousarvio yksilöitiin "kasvun ja työllisyyden vauhdittajaksi koko Euroopassa" ja päätettiin keskittää määrärahoja, myös 55 miljardia euroa rakennerahastoista, kasvua tukeviin toimiin; katsoo, että kyseinen unionin korkeimmalla poliittisella tasolla tehty päätös on toteutettava käytännössä siten, että vuonna 2013 tätä ensisijaista tavoitetta tukevia ohjelmia ja toimia varten on käytettävissä riittävästi maksumäärärahoja;

11.

ei hyväksy neuvoston argumenttia, että leikkaukset koskevat ohjelmia, joissa määrärahoja on jäänyt käyttämättä tai joiden tulokset ovat olleet heikkoja, koska leikkauksia on tehty myös ohjelmiin, joiden toteutusaste on erinomainen (esimerkiksi elinikäisen oppimisen ohjelma ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma otsakkeessa 1 a sekä kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoite otsakkeessa 1 b), mutta sen sijaan niissä ei puututa aloihin, joilla on vajaakäyttöä; korostaa, että tällaisissa perusteissa ei oteta lainkaan huomioon unionin toimintalinjojen ja varsinkin koheesiopolitiikan monivuotista luonnetta, jolle on tyypillistä, että maksut lisääntyvät monivuotisen rahoituskehyksen lopussa;

12.

toteaa, että neuvoston maksuihin tekemät huomattavat leikkaukset maksusitoumuksiin verrattuna lisäisivät loogisesti maksattamatta olevia määriä entisestään vuoden lopussa kasvattamalla maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välistä eroa 4,1 miljardilla eurolla; panee erityisesti merkille, että maksattamatta olevat määrät ovat suurimmat koheesiopolitiikan (65,6 prosenttia) ja tutkimuksen ja kehityksen aloilla (10,5 prosenttia), ja neuvosto leikkaa määrärahoja eniten juuri näillä kahdella alalla;

13.

ottaa huomioon komission 26. syyskuuta 2012 pidetyssä maksumäärärahoja käsittelevässä toimielinten välisessä kokouksessa esittämät tiedot ja epäilee niiden perusteella, riittääkö talousarvioesityksessä ehdotettu maksumäärärahojen 6,8 prosentin lisäys kattamaan jäsenvaltioilta odotettavissa olevat maksupyynnöt eri otsakkeissa ja varsinkin otsakkeissa 1 a ja 1 b, jos vuoden 2012 maksutarpeiden kattamiseksi ei anneta lisätalousarviota; ei näin ollen aio hyväksyä pyrkimyksiä alentaa maksumäärärahojen tasoa talousarvioesitykseen verrattuna;

14.

ei pidä viimevuotisen kokemuksen perusteella neuvoston käsittelyssään ehdottamaa maksumäärärahoja koskevaa lausumaa riittävänä takeena sille, että kaikissa otsakkeissa on lopulta käytettävissä riittävästi maksumäärärahoja; aikoo siksi lähtökohtaisesti palauttaa neuvoston leikkaamat maksumäärärahat kaikissa otsakkeissa talousarvioesityksen tasolle ja lisätä kunkin otsakkeen maksumäärärahoja talousarvioesityksen tasosta joissakin budjettikohdissa, joiden käyttöaste on korkea, erityisesti otsakkeissa 1 a ja 4, jotta voidaan kattaa komission yksilöimät, määrärahoja vastaavien ohjelmien todelliset tarpeet;

15.

antaa vuoden 2013 talousarviota käsittelevään sovitteluun osallistuvalle valtuuskunnalleen valtuudet olla hyväksymättä sekä lisätalousarviossa nro 6/2012 että vuoden 2013 talousarviossa sellaista maksumäärärahojen tasoa, jolla ei voida täysin kattaa komission arvioimia vuosien 2012 ja 2013 maksutarpeita;

16.

pyytää jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että niiden komissiolle toimittamat ennusteet – joiden perusteella komissio laatii maksuja koskevan ehdotuksensa – varmennetaan kussakin jäsenvaltiossa asianmukaisella poliittisella tasolla;

17.

pitää valitettavana, että maksusitoumusmäärärahojen osalta neuvosto on poikennut huomattavasti (kaikkiaan 2,15 miljardia euroa) rahoitussuunnitelman luvuista, jotka ovat peräisin parlamentin kanssa ohjelmakauden alussa tehdystä yhteisestä päätöksestä; on pahoillaan myös siitä, että neuvosto on jättänyt täysin huomiotta parlamentin ensisijaiset tavoitteet, jotka käyvät ilmi parlamentin antamista kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista; toteaa, että sen sijaan parlamentin käsittely perustuu näihin neuvotteluvaltuuksista johtuviin viitearvoihin ja on niiden kanssa johdonmukainen;

18.

katsoo, että kriisiin on vastattava lisäämällä unionin toimia eikä vähentämällä niitä, jotta investoinnit voidaan käynnistää uudelleen, vauhdittaa työpaikkojen luomista ja auttaa palauttamaan luottamusta talouteen; on jo kritisoinut komission hyväksymässä talousarvioesityksessä ehdotettua maksusitoumusmäärärahojen jäädyttämistä, kuten edellä mainitussa parlamentin 4. heinäkuuta 2012 kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista antamassa päätöslauselmassa korostetaan, eikä siksi voi hyväksyä neuvoston päätöstä vähentää määrärahoja vielä 1,27 prosenttia vuoden 2012 talousarvioon verrattuna; palauttaa mieliin, että sitoumukset kuvastavat unionin poliittisia painopisteitä ja niiden määrästä päätettäessä olisi otettava huomioon pitkän aikavälin tulevaisuuden näkymät, jolloin talouden laskusuhdanne saattaa olla ohi; aikoo lisätä maksusitoumusmäärärahoja talousarvioesityksen tasosta joissakin tarkkaan valituissa budjettikohdissa, joilla on suora yhteys Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen ja jotka ovat parlamentin perinteisten ensisijaisten tavoitteiden mukaisia;

19.

vahvistaa näin ollen vuoden 2013 maksusitoumusmäärärahojen kokonaistasoksi 151 151,84 miljoonaa euroa ja maksumäärärahojen kokonaistasoksi 137 898,15 miljoonaa euroa;

Otsake 1 a

20.

pitää valitettavana, että vaikka otsake 1 a on keskeinen Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisen kannalta, lähes kaikki neuvoston tekemät maksusitoumusten leikkaukset kohdistuvat siihen (- 2,9 prosenttia verrattuna talousarvioesitykseen) ja sen maksumäärärahoja leikattiin kaikkein eniten (- 1,9 miljardia euroa eli - 14 prosenttia verrattuna talousarvioesitykseen); päättää kumota lähes kaikki neuvoston leikkaukset ja lisätä maksusitoumuksia ja maksuja yli talousarvioesityksen tason vain joissakin tarkkaan valituissa budjettikohdissa, joilla on suora yhteys Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin ja joille on tyypillistä korkea käyttöaste ja hyvä vastaanottokyky;

21.

pitää erityisen valitettavana, että neuvosto ei ole lisännyt seitsemännen puiteohjelman ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman määrärahoja vaan on päinvastoin päättänyt leikata komission ehdotuksen näitä ohjelmia koskevia budjettikohtia, mikä on selvässä ristiriidassa Eurooppa-neuvoston äskettäisen päätöksen kanssa, joka koskee kasvu- ja työllisyyssopimuksen tekemistä muun muassa tutkimuksen ja kehityksen, innovoinnin sekä työllisyyden tukemiseksi; toteaa, että näiden ohjelmien tulokset ovat erittäin hyviä ja komissio on raportoinut täytäntöönpanon nopeutumisesta vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna;

22.

pitää kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa keskeisenä tekijänä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa ja tärkeänä välineenä, jolla helpotetaan varsinkin innovatiivisten pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta; päättää siksi lisätä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan kuuluvien yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman ja älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman maksusitoumus- ja maksumäärärahoja sekä lisätä tämän ohjelman rahoitusvälineiden maksusitoumus- ja maksumäärärahoja ottaen huomioon pk-yritysten lisääntyneet pyynnöt;

23.

panee merkille komission ehdotuksen kattaa ITERin lisäkustannukset pääasiassa yhteisyrityksissä ja seitsemännen puiteohjelman hallintomenoissa syntyvillä tehokkuussäästöillä; muistuttaa unionin rahoittaman tutkimuksen tuomasta lisäarvosta ja sen tärkeästä roolista pyrittäessä saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvät kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevat tavoitteet; päättää siksi joulukuussa 2011 annetun toimielinten välisen lausuman mukaisesti korvata osittain näitä leikkauksia asettamalla maksusitoumusmäärärahat talousarvioesityksen tasoa ylemmäs joissakin tarkkaan valituissa seitsemännen puiteohjelman operatiivisissa budjettikohdissa, jotka tukevat suoraan Eurooppa 2020 -strategiaa ja joille on tyypillistä erinomainen käyttöaste ja hyvä vastaanottokyky; ehdottaa, että tämä käytettävissä olevan liikkumavaran ylittävä osittainen korvaaminen rahoitetaan ottamalla käyttöön 50 miljoonaa euroa joustovälineen varoja;

24.

korostaa elinikäisen oppimisen ohjelman ja Erasmus Mundus -ohjelman tuomaa huomattavaa lisäarvoa ja toteaa, että vaatimattomista määrärahoista huolimatta niiden tulokset ovat loistavia, koska niiden toteutus on hyvä ja ne antavat unionista positiivisen kuvan kansalaisille; päättää aiemmissa talousarviomenettelyissä vahvistamansa kannan mukaisesti lisätä näiden ohjelmien maksusitoumus- ja maksumäärärahoja yli talousarvioesityksen tason ottaen huomioon niiden hyvän vastaanottokyvyn;

25.

pitää valitettavana, että neuvosto on leikannut Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin liittyvien yleisen edun mukaisten hankkeiden rahoitustukeen myönnettäviä maksumäärärahoja (- 23 miljoonaa euroa talousarvioesitykseen verrattuna); korostaa, että kyseinen ohjelma on merkittävää eurooppalaista lisäarvoa tuottavaan infrastruktuuriin tehtävien investointien vuoksi olennainen koko EU:n kilpailukyvyn lisäämiseksi ja sillä on suora vaikutus kasvuun ja työllisyyteen; tähdentää, että ohjelman toteutusaste on hyvä ja että vuosi 2013 on ratkaiseva, koska silloin on tarkoitus valmistella Verkkojen Eurooppa -välineen käynnistymistä; päättää sen vuoksi säilyttää maksusitoumus- ja maksumäärärahojen tason talousarvioesityksessä ehdotetulla tasolla;

26.

päättää palauttaa Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) budjettikohdan maksumäärärahat talousarvioesityksen tasolle; korostaa, että palauttamalla maksumäärärahat voidaan välttää niiden siirtäminen muista budjettikohdista ja että osoitettu määrä on vähimmäismäärä, jonka EGR käyttää vuoden ensimmäisten kuukausien aikana;

Otsake 1 b

27.

pitää erittäin valitettavina neuvoston tekemiä maksumäärärahojen huomattavia leikkauksia (- 1,6 miljardia euroa eli - 3,3 prosenttia talousarvioesitykseen verrattuna), jotka vaikuttavat alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen (- 12,9 prosenttia), alueellista yhteistyötä Euroopassa koskevaan tavoitteeseen (- 18,7 prosenttia) ja koheesiorahastoon (- 4,7 prosenttia), ja toteaa, että leikkausten hyväksyminen haittaisi varmasti hankkeiden asianmukaista toteuttamista ohjelmakauden viimeisenä vuotena, millä olisi dramaattisia seurauksia erityisesti jäsenvaltioissa, joilla on jo sosiaalisia, taloudellisia ja rahoitusvaikeuksia, ja lisäisi huomattavasti maksattamatta olevia määriä; toteaa, että sen sijaan lähentymistavoitteeseen ei ole koskettu käytännössä ollenkaan;

28.

palauttaa mieliin, että tämän otsakkeen maksumäärärahojen korkea taso talousarvioesityksessä (+ 8,1 prosenttia) johtuu aiemmin tehdyistä sitoumuksista, joita on noudatettava ohjelmakauden lopussa rakennerahastojen luonnollisen kiertokulun mukaisesti; painottaa, että jos neuvosto olisi suhtautunut unionin edellisissä talousarviomenettelyissä realistisemmin tämän otsakkeen todellisiin maksutarpeisiin, maksujen prosentuaalinen lisäys olisi paljon pienempi;

29.

palauttaa mieliin kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksissa esittämänsä epäilyn siitä, riittääkö talousarvioesityksessä ehdotettu maksumäärärahojen taso kattamaan kaikki odotettavissa olevat maksupyynnöt, jos tänä vuonna ei anneta lisätalousarviota; toteaa, että komission ehdotus perustuu oletukseen, jonka mukaan kaikki maksutarpeet aiemmilta vuosilta vuoteen 2012 asti on katettu;

30.

ei hyväksy neuvoston leikkauksia otsakkeeseen 1 b, koska ne johtaisivat jo odotettavissa olevaa maksumäärärahojen vajetta paljon pahempaan vajeeseen ja haittaisivat jo käytettyjen varojen palauttamista edunsaajina oleville jäsenvaltioille ja alueille sekä aiheuttaisivat vakavia seurauksia erityisesti sellaisille jäsenvaltioille, joilla on jo nyt sosiaalisia, taloudellisia ja rahoitusvaikeuksia; huomauttaa jälleen, että tähän otsakkeeseen kuuluu kaksi kolmasosaa maksattamatta olevista maksusitoumuksista ja että vuoden 2013 maksumäärärahojen leikkaaminen kasvattaisi tuntuvasti myös maksattamatta olevia määriä ensi vuoden loppuun mennessä; pyytää siksi komissiota antamaan analyysin maksattamatta olevien määrien tilanteesta sekä perusteellisen strategian, jonka avulla maksattamatta olevia määriä olisi vähennettävä; kehottaa komissiota antamaan parlamentille kuukausittain tietoa toimitettujen maksupyyntöjen jakautumisesta jäsenvaltioittain ja rahastoittain;

31.

katsoo, että neuvoston antama lausuma, jossa se pyytää komissiota antamaan esityksen lisätalousarvioksi, jos otsakkeen 1 b maksumäärärahat ovat riittämättömät, ei ole riittävä tae sille, että vuonna 2013 on käytettävissä riittävästi maksumäärärahoja, koska neuvosto on jo kahtena edeltävänä vuonna tehnyt vastaavia sitoumuksia ja jättänyt ne huomiotta; pyytää neuvoston puheenjohtajavaltiota antamaan julkisen lausuman, jossa selitetään maksuja koskevan neuvoston käsittelyn ja jäsenvaltioiden ennakkoarvioissaan ilmoittamien todellisten tarpeiden välinen ero;

32.

päättää siksi palauttaa maksusitoumus- ja maksumäärärahat talousarvioesityksen tasolle kaikissa tämän otsakkeen budjettikohdissa, joita neuvosto on leikannut, ja lisätä maksusitoumus- ja maksumäärärahoja yli talousarvioesityksen tason Itämeren aluetta koskevan strategian teknisen tuen osalta;

33.

kehottaa neuvostoa hyväksymään komission antaman lisätalousarvioesityksen nro 6/2012, jonka tarkoituksena on korvata maksumäärärahojen puute tänä vuonna ja välttää käynnissä olevien hankkeiden toteutuksen pysähtyminen ohjelmakauden lopussa; antaa neuvoston kanssa käytäviin neuvotteluihin osallistuvalle valtuuskunnalleen valtuudet mahdollisesti lisätä maksumäärärahoja neuvoston hylkäämällä määrällä siten, että lisäys jaetaan määräsuhteessa kaikkiin otsakkeen 1 b operatiivisiin budjettikohtiin, jos neuvosto ei ole valmis hyväksymään lisätalousarvioesitystä kokonaisuudessaan;

Otsake 2

34.

katsoo, että komission arvio talousarviotarpeista on neuvoston ehdotuksia realistisempi varsinkin tulevien maksujen suhteen; palauttaa siksi neuvoston tässä otsakkeessa leikkaamat määrät siten, että määrärahat ovat 60 307,51 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 prosenttia vuoden 2012 talousarviota enemmän;

35.

panee merkille, että lokakuussa 2012 esitettävässä perinteisessä maataloutta koskevassa oikaisukirjelmässä mukautetaan nykyisiä ennusteita vastaamaan todellisista tarpeista laadittua tarkempaa arviota; kiinnittää huomiota vuonna 2013 käytettävissä olevien käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen (sääntöjenmukaisuustarkastuksiin liittyvät korjaukset, sääntöjenvastaisuudet ja maidon lisämaksut) lopulliseen tasoon, jonka mukaan vuoden 2013 talousarviossa hyväksyttävien uusien määrärahojen taso loppujen lopuksi määräytyy; arvioi nykyisen liikkumavaran (981,5 miljoonaa euroa) riittänevän kattamaan tämän otsakkeen tarpeet, ellei synny odottamattomia tilanteita;

36.

kehottaa komissiota ryhtymään lisätoimiin, jotta tälle otsakkeelle saataisiin määriteltyä selkeät painopisteet, joilla edistetään kestäviä viljelyjärjestelmiä, jotka mahdollistavat biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen, vesivarojen ja maaperän viljavuuden suojelun, eläinten hyvinvoinnin huomioon ottamisen ja työllisyyden tukemisen;

37.

ei hyväksy niin kutsutun negatiivisia menoja koskevan budjettikohdan (tilien tarkastaminen) määrärahojen lisäystä, koska niiden määrä vaikuttaa keinotekoisen suurelta otsakkeen 2 määrärahoihin nähden, vaan palauttaa osittain komission ehdotuksen, joka tarjoaa realistisemman lähestymistavan;

38.

vahvistaa sitoutuneensa ehkäisemään hedelmä- ja vihannesalan kriisejä ja vastaamaan niihin ja kannattaa siksi tuen sopivaa tasoa tuottajaryhmien esihyväksyntää varten; kannattaa unionin tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoihin kuuluvaan kriisirahastoon maksaman maksuosuuden riittävää lisäystä;

39.

kannattaa koulumaito-ohjelman tuen lisäämistä ja kouluhedelmäohjelman tuen jatkamista;

40.

säilyttää elintarvikkeiden jakamista EU:n vähävaraisimmille henkilöille koskevan ohjelman määrärahat ennallaan, koska siitä tuetaan 18:aa miljoonaa unionissa asuvaa ihmistä, jotka kärsivät aliravitsemuksesta; suhtautuu myönteisesti komission pyrkimyksiin löytää poliittinen ja oikeudellinen ratkaisu, jotta ohjelmaa voidaan jatkaa vuonna 2013; toivoo, että löydetään ratkaisu, joka mahdollistaa ohjelman jatkamisen seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana;

41.

kannattaa joidenkin tukia koskevien budjettikohtien määrärahojen leikkaamista rajusti, joissakin tapauksissa jopa kokonaan, koska kyseinen väline on poliittisesti kiistanalainen ja joidenkin tuotteiden osalta sitä ei ole käytetty yhtä paljon kuin varainhoitovuonna 2012; toteaa, että jotkut tukia koskevat budjettikohdat on merkitty negatiivisiksi painopisteiksi; pohtii tarkkaan, kuinka paljon tällaisten kohtien määrärahoja olisi vähennettävä, jotta välinettä voi tarvittaessa käyttää nykyisen tukia koskevan sääntelyn mukaisesti;

42.

kannattaa LIFE+-ohjelman tuen jatkamista sopivalla tasolla, koska siinä asetetaan etusijalle yksinomaan ympäristöä ja ilmastoa koskevat hankkeet ja siten tuetaan kestävän ja resurssitehokkaamman talouden kehittämistä sekä ekosysteemien suojelua, säilyttämistä ja palauttamista ennalleen; muistuttaa jälleen, että ympäristöongelmat ja niiden ratkaisut eivät määräydy kansallisten rajojen mukaan, joten on itsestään selvää, että niitä on käsiteltävä EU:n tasolla; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita parantamaan huomattavasti EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa;

43.

korostaa, että yhteinen kalastuspolitiikka on yhä unionin tärkeä poliittinen painopiste, ja säilyttää sen rahoituksen talousarvioesityksessä ehdotetulla tasolla sen tulevaa uudistusta ajatellen; katsoo, että yhdennetyn meripolitiikan rahoituksen ei pitäisi haitata muiden otsakkeeseen 2 kuuluvien kalastukseen liittyvien toimien ja ohjelmien rahoitusta; pitää tehokasta kalastuksenhoitoa kalavarojen säilyttämisen ja ylikalastuksen estämisen kannalta ratkaisevan tärkeänä;

Otsake 3 a

44.

panee merkille, että neuvoston rahoitukseen esittämät leikkaukset verrattuna vuoden 2013 talousarvioesitykseen ovat yhteensä 15 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 51 miljoonaa euroa maksumäärärahoina; toteaa leikkausten olevan - 1,07 prosenttia verrattuna talousarvioesitykseen ja - 15,5 prosenttia verrattuna komission alkuperäiseen rahoitussuunnitelmaan;

45.

ei hyväksy neuvoston maksumäärärahoihin tekemiä leikkauksia seuraavilla aloilla: Euroopan paluurahasto (- 18 miljoonaa euroa), Euroopan pakolaisrahasto (- 1,8 miljoonaa euroa), kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto (- 3,2 miljoonaa euroa) sekä perusoikeudet ja kansalaisuus (- 1 miljoona euroa); päättää siksi palauttaa talousarvioesityksen määrät vastaavissa budjettikohdissa;

46.

ei hyväksy neuvoston yksipuolista päätöstä vaihtaa Schengenin arviointimekanismia koskevan ehdotuksen oikeusperusta tavallisesta lainsäätämisjärjestyksestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 70 artiklaksi; kannattaa puheenjohtajakokouksen päätöstä pysäyttää vuoden 2013 talousarviota koskeva yhteistyö neuvoston kanssa sisäisen turvallisuuden näkökohtien osalta; hyväksyy näin ollen kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kannan, jonka mukaan joidenkin osaston 18 sisäistä turvallisuutta koskevien budjettikohtien määrärahat (sekä maksusitoumus- että maksumäärärahat) olisi otettava varaukseen, kunnes Schengen-alueen hallinnointia koskevasta paketista päästään tyydyttävään tulokseen; katsoo, että varausta ei pitäisi soveltaa otsakkeen 3 a piirissä toimiviin erillisvirastoihin, jotta ei vaaranneta niiden toimintaa;

47.

korostaa, että väkivallan kaikkien muotojen ennaltaehkäisemistä ja torjumista koskevalla ohjelmalla (Daphne) on suuri merkitys pyrittäessä poistamaan naisiin, tyttöihin ja lapsiin kohdistuva väkivalta Euroopan unionista erityisesti nykyisen kriisin aikana; panee merkille Daphne-ohjelman mitattavissa olevat tulokset sekä sen vaikutuksen jäsenvaltioiden politiikan muutokseen; päättää siksi lisätä ohjelman maksumäärärahoja talousarvioesityksen tasosta;

Otsake 3 b

48.

pitää valitettavana, että talousarvioesityksessä jo ehdotetuista leikkauksista huolimatta neuvosto esittää otsakkeen 3 b maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin uusia vähennyksiä noin 9,5 miljoonaa euroa; aikoo lähtökohtaisesti kumota kaikki neuvoston leikkaukset voidakseen varmistaa tämän otsakkeen käynnissä olevien ohjelmien ja toimien asianmukaisen toteutuksen;

49.

toistaa kantansa, että aktiivisen kansalaisuuden tunteen, yhteisvastuullisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen nuorten eurooppalaisten keskuudessa on olennaisen tärkeää, jotta Eurooppa voi hyötyä historian parhaiten koulutetun sukupolven lahjakkuudesta; korostaa tarvetta kannustaa seuraavaa sukupolvea kulttuurien väliseen yhteydenpitoon ja unionin kansalaisuuteen; on siksi päättänyt lisätä nuorisotoimintaohjelman rahoitusta talousarvioesitykseen verrattuna ottaen huomioon erityisesti ohjelman hyvän toteutuksen monena toimintavuonna;

50.

katsoo, että Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuotta 2013 koskeva tiedotuskampanja sekä viestintätoimet edellyttävät riittäviä määrärahoja, jotta kansalaiset voidaan ottaa aidosti mukaan Euroopan yhdentymishankkeeseen ja edistää vuoropuhelua unionia koskevista kysymyksistä; pitää valitettavana, että komission ehdottamat määrärahat ovat pienimmät, jotka eurooppalaiselle teemavuodelle on koskaan esitetty, ja päättää lisätä asianomaisen budjettikohdan määrärahoja;

51.

ottaa huomioon unionille Lissabonin sopimuksella annetut uudet valtuudet urheilun alalla ja kannattaa onnistuneen urheilua koskevien kumppanuuksien valmistelutoimen jatkamista siten, että keskitytään erityisesti ruohonjuuritason urheiluun ja joukkoliikuntaan, edistetään urheilukilpailujen rehellisyyttä torjumalla sopupelejä ja suojellaan urheilijoiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta;

Otsake 4

52.

korostaa, että neuvoston otsakkeeseen 4 tekemät leikkaukset (- 1 miljardi euroa eli - 14,1 prosenttia verrattuna talousarvioesitykseen) vastaavat noin 20:tä prosenttia kaikkiin otsakkeisiin tehdyistä leikkauksista; katsoo, että näin suuri vähennys aiheuttaisi unionille vaikeuksia täyttää kansainvälisesti tekemiään sitoumuksia; toteaa, että komission ehdotus oli vain hiukan vuoden 2012 talousarviota suurempi ja sisälsi jo huomattavan vähennyksen rahoitussuunnitelmaan nähden; päättää palauttaa useimpien budjettikohtien maksusitoumus- ja maksumäärärahat talousarvioesityksessä ehdotetulle tasolle;

53.

katsoo kuitenkin, että joitakin vähennyksiä voidaan hyväksyä joihinkin talousarvioesityksen budjettikohtiin, esimerkiksi makrotaloudellista tukea, kansainvälisten vero- ja tullialan järjestöjen jäsenyyttä ja yhteistyötä Grönlannin kanssa koskeviin kohtiin;

54.

ehdottaa pientä lisäystä talousarvioesityksen maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin maantieteelliseen kehitysyhteistyöhön, vaalitarkkailuvaltuuskuntiin sekä aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaa koskevaan maailmanlaajuiseen rahastoon liittyviin budjettikohtiin; korostaa, että näin voitaisiin estää tilanne, jossa EU jää edelleen jälkeen kehitysyhteistyön rahoitusta koskevista vankoista sitoumuksistaan;

55.

huomauttaa, että komission ja UNRWA:n allekirjoittaman, EU:n UNRWA:lle antamaa apua (2011–2013) koskevan julkilausuman mukaan unionin vuotuinen avustus perustuu Palestiinan avustukseen vuodelta 2011 (300 miljoonaa euroa) ja tämän viitesumman vähentäminen vaikuttaisi UNRWA:lle annettavaan avustukseen; katsoo, että Palestiinalle ja UNRWA:lle myönnettävän rahoituksen lisääminen on ratkaisevan tärkeää pyrittäessä varmistamaan, että UNRWA:lla on käytettävissään resurssit, joita se tarvitsee voidakseen tarjota tärkeitä palveluita, joihin YK:n yleiskokous on antanut sille valtuudet, ja voidakseen huolehtia pakolaisten turvallisuudesta ja toimeentulosta alueen epävakaus huomioon ottaen;

56.

pitää välttämättömänä myös lisätä määrärahoja Kyproksen turkkilaisväestön talouskehityksen tukemiseen, jotta voidaan varmistaa, että unionin rahoitustuki Kyproksen kateissa olevien henkilöiden komitean ja teknisen kulttuuriperintökomitean työlle jatkuu;

57.

luo erilliset budjettikohdat kaikkia YUTP:n operaatioita ja eri maantieteellisillä alueilla toimivia EU:n erityisedustajia varten, kuten varainhoitoasetuksen uudistuksessa ehdotetaan, koska siten voidaan lisätä avoimuutta ja antaa kattava yleiskuva tämän politiikan mukaisesti toteutetuista tehtävistä;

Otsake 5

58.

panee merkille neuvoston kannan, jossa se on vähentänyt komission ehdotusta otsakkeessa 5 kaikissa pääluokissa kaikkiaan 146 miljoonalla eurolla, vaikka toimielimet ovat pyrkineet – kuten niiden ennakkoarvioista ja talousarvioesityksestä käy ilmi – vakauttamaan talousarvioitaan hallintomenojen alalla talous- ja budjettirajoitteiden vuoksi;

59.

korostaa erityisesti, että useimmat toimielimet, parlamentti ja komissio mukaan luettuina, noudattivat antamiaan sitoumuksia rajoittaa hallintomenojaan siten, että kasvu jää alle ennakoidun inflaatioasteen, ja menivät jopa näitä sitoumuksia pidemmälle; on tyytyväinen näihin ponnisteluihin ja asettaa otsakkeen 5 määrärahojen yleiseksi tasoksi 8 506,87 miljoonaa euroa, joista 4 967,37 miljoonaa euroa on komission osuus;

60.

panee merkille, että neuvoston tekemät leikkaukset johtuvat siitä, että vuonna 2011 tehty 1,7 prosentin palkkamukautus jätettiin budjetoimatta, useiden toimielinten ja yksikköjen kiinteämääräistä perusvähennystä korotettiin ja joihinkin hallintomenoja koskeviin budjettikohtiin tehtiin leikkauksia, mutta pitää tällaisia leikkauksia huonosti perusteltuina ja katsoo, että niillä pyritään ainoastaan jäädyttämään keinotekoisesti hallintomenot nimellisesti huolimatta oikeudellisista ja sopimusvelvoitteista ja unionin uusista toimivaltuuksista ja tehtävistä;

61.

katsoo, että etenkin kiinteämääräisiin perusvähennyksiin ehdotetut lisäykset, joiden tarkoituksena on lisätä toimielinten maksamattomien toimien määrää, ovat osoitus konservatiivisesta asenteesta ja vaikuttavat suoraan mahdollisuuteen parantaa budjettivallan käyttäjän hyväksyttävinä olevien henkilöstötaulukoiden toimien täyttöastetta; korostaa, että vähennettäessä henkilöstötaulukoiden toimia tällainen menettely on erityisen haitallinen, koska se parantaa täyttöasteita kaavamaisesti, ja katsoo, että näiden toimien rahoittamista ei saisi pitää joustovarana, jonka avulla hallintomäärärahat tai muut kohteena olevat etukäteen määritellyt määrät jäädytetään nimellisesti;

62.

päättää kaikkien toimielinten, lukuun ottamatta neuvostoa ja Eurooppa-kouluja, osalta palauttaa (ja tuomioistuimen osalta ottaa) vuoden 2013 talousarviossa varaukseen vuonna 2011 tehtyä 1,7 prosentin palkkamukautusta vastaavat määrät, kunnes tuomioistuin on antanut asiassa päätöksen; korostaa tämän olevan moitteetonta budjetointia, koska päätös tehdään todennäköisesti komission eduksi, ja varoittaa neuvostoa, että siinä tapauksessa budjettivallan käyttäjän on otettava päätöksen takautuva vaikutus huomioon vuosilta 2011 ja 2012, viivästyskorot mukaan luettuina;

63.

kumoaa myös neuvoston tiettyihin, erityisesti komission hallintomenoja koskeviin budjettikohtiin, jotka koskevat tieto- ja viestintäteknistä laitteistoa ja palveluja sekä joitakin työhuoneita, tekemät leikkaukset;

64.

panee merkille, että neuvosto hyväksyi komission henkilöstötaulukkoon ehdotetun 1 prosentin henkilöstövähennyksen erityisesti hallinnollisen tuen, talousarviohallinnon ja petosten torjunnan aloilla;

65.

palauttaa tai säilyttää komission ja osittain muiden toimielinten toimia koskevat pyynnöt tapauskohtaisesti mutta kehottaa arvioimaan perusteellisesti vuoteen 2018 mennessä suunnitellut henkilöstövähennykset ottaen täysin huomioon muun muassa perussopimuksista johtuvat unionin oikeudelliset velvoitteet ja toimielinten uudet toimivaltuudet ja lisääntyneet tehtävät;

66.

suhtautuu myönteisesti talousarvioesityksessä annettuihin tietoihin aloista, joilla henkilöstöä on lisätty, kuten Euroopan talouden ohjausjärjestelmä, sisämarkkinat sekä turvallisuus ja oikeus, mutta panee huolestuneena merkille, että komissiossa henkilöstöä on vähennetty joistakin muista pääosastoista, esimerkiksi yritys- ja teollisuustoiminnan, kilpailun, liikenteen ja liikkumisen ja tutkimuksen ja innovoinnin pääosastoista sekä tilastotoimistosta (Eurostat), jotka kuitenkin osallistuvat merkittävällä tavalla unionin ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseen; on huolissaan myös siitä, että toimien vähentäminen hallinnollisen tuen, talousarviohallinnon ja petosten torjunnan alalla voi vaikuttaa kielteisesti unionin toimien ja ohjelmien nopeaan, säännölliseen ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon varsinkin aikana, jolloin unionin toimivalta kasvaa ja siihen liittyy uusi jäsenvaltio;

67.

pyytää näin ollen komissiota sisällyttämään vuotuista henkilöresurssien arviointia koskevaan kertomukseensa yhdistetyn arvioinnin sekä pääosastoittain ja yksiköittäin eriteltynä ottaen huomioon niiden koon ja varsinkin työmäärän, että erityyppisten toimien mukaan eriteltynä siten, kuin ne esitetään arviointia koskevassa kertomuksessa (päätöksenteko, ohjelmien hallinnointi, hallinnollinen tuki, talousarviohallinto, petosten torjunta, kielipalvelut jne.);

68.

pitää valitettavana, että neuvosto on leikannut hallinnollisia ja tutkimuksen tukitoimia koskevien budjettikohtien, toimeenpanovirastot mukaan luettuina, maksusitoumus- ja maksumäärärahoja yhteensä 6,6 prosentilla (- 71,8 miljoonaa euroa) talousarvioesityksen määristä siten, että suurimmat leikkaukset koskevat otsaketta 1 b (- 23,7 prosenttia) sekä otsaketta 4 (- 13,2 prosenttia); painottaa, että tämä johtaisi 5,5 prosentin vähennykseen verrattuna vuoden 2012 vastaaviin määrärahoihin huolimatta talousarvioesityksessä jo ehdotetuista säästöistä ja vaikuttaisi todennäköisesti asianomaisten monivuotisten ohjelmien talousarviototeutuksen ripeyteen ja laatuun; korostaa lisäksi, että tiettyjen ohjelmien hallintomäärärahojen vähentäminen lisäämättä toimintamäärärahoja johtaisi siihen, että koko kyseisen ohjelman yhteispäätösmenettelyssä hyväksytty rahoitus muuttuu; päättää sen vuoksi palauttaa talousarvioesityksen näiden budjettikohtien osalta;

69.

asettaa myös joidenkin budjettikohtien määrärahat varaukseen voidakseen saada tiettyjä tietoja;

Erillisvirastot

70.

hyväksyy pääsääntöisesti komission arviot erillisvirastojen määräraha- ja henkilöstötarpeista ja panee merkille, että komissio on jo talousarvioesityksessä vähentänyt huomattavasti erillisvirastojen alkuperäisiä pyyntöjä ja soveltanut myös niihin 1 prosentin henkilöstövähennystä;

71.

katsoo siksi, että neuvoston esittämät lisäleikkaukset vaarantaisivat erillisvirastojen hyvän toiminnan, jolloin niillä ei olisi mahdollisuutta hoitaa lainsäädäntövallan käyttäjän niille antamia tehtäviä; ei hyväksy sitä, että neuvosto on leikannut erillisvirastojen määrärahoja kautta linjan, koska niiden tarpeet on arvioitava tapauskohtaisesti; kehottaa komissiota myös yksilöimään seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten aloja, joihin liittyy mahdollisesti päällekkäisyyksiä tai lisäarvon vähenemistä erillisvirastojen osalta, jotta niiden toimintaa voitaisiin rationalisoida;

72.

päättää lisätä vuoden 2013 talousarviossa kolmen rahoitusvalvontaviranomaisen määrärahoja; katsoo, että määrärahat olisi asetettava siten, että viranomaiset suoriutuvat niille asetetuista tehtävistä, kun uusia asetuksia, päätöksiä ja direktiivejä annetaan nykyisestä rahoitus- ja talouskriisistä selviämiseksi, koska kriisi liittyy kiinteästi rahoitusalan vakauteen;

73.

ei voi hyväksyä neuvoston tekemiä, otsakkeen 3 a piiriin kuuluvia erillisvirastoja koskevia leikkauksia, joissa on vähennystä 2,8 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina, koska virastojen osuus kaikista otsakkeen 3 a määrärahoista on 18 prosenttia ja neuvoston leikkauksilla olisi suhteettoman suuri vaikutus tähän otsakkeeseen; aikoo sen vuoksi palauttaa ehdotetun talousarvioesityksen, jossa määrärahojen taso on tasapuolinen ja tasapainoinen;

74.

on tietoinen siitä, että joillakin erillisvirastoilla (esim. Europol, Euroopan lentoturvallisuusvirasto ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto) on vuonna 2013 lisätehtäviä, joita ei välttämättä ole otettu huomioon vuoden 2013 määrärahoissa tai henkilöstötaulukossa; vaatii komissiota tarvittaessa esittämään ajoissa lisätalousarvion asianomaista erillisvirastoa varten; edellyttää myös, että komissio antaa uuden rahoitusselvityksen, kun parlamentti ja neuvosto ovat saattaneet päätökseen lainsäädäntömenettelyn, jolla laajennetaan jonkin erillisviraston tehtäviä; on tietoinen siitä, että tehtävien lisääminen saattaa edellyttää lisäresursseja, jotka kummankin budjettivallan käyttäjän on hyväksyttävä;

Pilottihankkeet ja valmistelutoimet

75.

on analysoinut huolellisesti toimitettujen käynnissä olevien pilottihankkeiden ja valmistelutoimien onnistumisasteen lukuun ottamatta aloitteita, joilla on jo oikeusperusta, ja on ottanut täysin huomioon komission suorittaman hankkeiden toteutettavuutta koskevan arvioinnin ja päättää hyväksyä kompromissipaketin, joka koostuu rajoitetusta määrästä pilottihankkeita ja valmistelutoimia, myös erityisesti otsakkeissa 1 a ja 3 b käytettävissä olevan rajallisen liikkumavaran vuoksi;

Muut pääluokat

76.

on huolestunut neuvoston kannasta, joka koskee menojen nimellistä jäädyttämistä kaikissa unionin toimielimissä; katsoo, että kutakin toimielintä olisi käsiteltävä tapauskohtaisesti ottaen huomioon kunkin toimielimen tarpeet ja tilanteen;

77.

suhtautuu myönteisesti toimielinten pyrkimyksiin löytää lisäsäästöjä ja rajoittaa talousarvioitaan; korostaa, että niiden talousarvioiden tasoon vuonna 2013 sisältyy Kroatian liittymisen kustannukset ja 1,7 prosentin palkkamukautus vuodeksi 2013; tähdentää kuitenkin, että Kroatian liittymisen kustannuksia ei saisi pitää niiden talousarvion kasvuna vaan uuden jäsenvaltion liittymisen perusteltuna rahoittamisena;

78.

painottaa, että toimielinten kevään ja syksyn 2012 välisenä aikana tekemien lisäsäästöjen vuoksi määrärahat ovat nyt erittäin alhaisella tasolla; ilmaisee huolensa siitä, että käytettävissä ei ole juuri lainkaan liikkumavaraa sellaisia uusia väistämättömiä menoja varten, joita saattaa syntyä oikeudellisista velvoitteista;

79.

katsoo, että budjettivallan käyttäjän olisi varmistettava sellainen määrärahojen taso, jolla turvataan toimielinten sujuva toiminta ja oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen ja tarjotaan unionin kansalaisten käyttöön korkealaatuista hallintoa;

Pääluokka I – Euroopan parlamentti

Yleinen kehys

80.

muistuttaa korostaneensa hyväksyessään ennakkoarviotaan vuodeksi 2013 (7), että talousarviota on valvottava tiukasti ja lisäsäästöjä on löydettävä tämän talousarviomenettelyn aikana;

81.

on tyytyväinen siihen, että puhemiehistö ja budjettivaliokunta pääsivät yhteisymmärrykseen sovittelussa 26. syyskuuta 2012; huomauttaa, että parlamentin vuoden 2013 talousarvion kokonaismäärä on 1 750 463 939 euroa ja siinä on nettovähennystä 18,3 miljoonaa euroa verrattuna helmikuussa 2012 hyväksyttyyn alustavaan ennakkoarvioon;

82.

toteaa, että parlamentin vuoden 2013 talousarvio on 1,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 talousarvio, Kroatian liittymisestä aiheutuvat kustannukset mukaan luettuina; korostaa, että näin ollen nykyisen 1,9 prosentin inflaatioasteen vuoksi toimintamäärärahoissa on reaalisesti vähennystä huolimatta äskettäin annetuista lisävaltuuksista, uusista toimista ja toiminnoista, Kroatian liittymisen rahoittamisesta sekä vuoden 2014 vaalien valmistelusta aiheutuvista kustannuksista;

83.

hyväksyy seuraavat mukautukset ennakkoarvioon:

vähennetään ennakoimattomia menoja varten tehdyn varauksen määrärahoja

otetaan turvallisuusyksikön tehtävät toimielimen oman henkilöstön hoidettaviksi siten, että tästä ei aiheudu talousarviovaikutuksia

jatketaan tieto- ja viestintäteknisten tehtävien ottamista toimielimen oman henkilöstön hoidettavaksi ja sen seurauksena perustetaan henkilöstötaulukkoon 30 uutta toimea tavalla, joka ei vaikuta talousarvioon (kompensoidaan säästöillä)

mukautetaan Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen määrärahoja;

84.

aikoo vähentää myös Euroopan historian talon määrärahoja 5,3 miljoonalla eurolla;

85.

ottaa myös huomioon koko unionissa vallitsevan haastavan taloustilanteen ja palauttaa mieliin päätöksen olla tekemättä jäsenten henkilökohtaisiin korvauksiin indeksikorotusta vaalikauden loppuun asti; huomauttaa, että henkilöstön virkamatkakorvauksiin ei ole tehty indeksikorotusta vuoden 2007 jälkeen; vahvistaa vuoden 2012 talousarviota koskevaan päätöslauselmaan (8) sisältyvän päätöksen vähentää määrärahoja kaikissa matkustamiseen liittyvissä budjettikohdissa;

86.

pitää myönteisinä parlamentin vuoden 2011 talousarvio- ja varainhallinnosta annettuun selvitykseen ja pääosastojen vuotuisiin toimintakertomuksiin sisältyviä tietoja ja analyyseja budjettikohdista, joiden määrärahoja oli jäänyt käyttämättä vuonna 2011, ja kehottaa laatimaan myös vuoden 2012 talousarviosta tällaisen puolueettoman analyysin, jotta voidaan yksilöidä lisää tulevia säästöjä ja tarvittaessa niitä tasapainottavia investointeja, joista on hyötyä parlamentin asianmukaiselle ja sujuvalle toiminnalle;

Parlamentin työjärjestelyt

87.

katsoo, että samoin kuin jokaisella välittömillä vaaleilla valitulla parlamentilla myös Euroopan parlamentilla olisi oltava oikeus päättää omasta toimipaikastaan ja työskentelypaikkakuntaansa liittyvistä järjestelyistä;

88.

ilmoittaa näin ollen, että parlamentin itsensä olisi päätettävä toimipaikastaan ja jäsentensä ja virkamiestensä työskentelypaikkakunnista;

89.

kehottaa kumpaakin budjettivallan käyttäjää (neuvosto ja parlamentti) ottamaan tulevissa seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020 käytävissä neuvotteluissa esiin kysymyksen parlamentin yhdestä ainoasta toimipaikasta ja parlamentin jäsenten ja virkamiesten työskentelypaikkakunnista, jotta saadaan aikaan säästöjä ja päästään kestävämpään ja ilmasto- ja ympäristöystävällisempään ratkaisuun;

90.

kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan perussopimuksen seuraavan tarkistamisen yhteydessä uudelleen kysymystä parlamentin toimipaikasta ja työskentelypaikkakunnista muuttamalla pöytäkirjaa nro 6;

91.

pyytää, että sitä ennen neuvostoa ryhtyy laatimaan parlamentin kanssa etenemissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on yksi ainoa toimipaikka ja parlamentin työskentelypaikkakuntien tehokkaampi käyttö, ottaen huomioon ajankohtaiset numerotiedot, joissa esitetään yksityiskohtaisesti kustakin työskentelypaikkakunnasta aiheutuvat kustannukset ja henkilöstön työolot sekä taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristötekijät; kehottaa esittämään etenemissuunnitelman 30. kesäkuuta 2013 mennessä annettavassa kertomuksessa;

92.

ehdottaa, että Luxemburgin viranomaisten ja parlamentin välistä sopimusta Luxemburgissa olevien virkamiesten lukumäärästä olisi tarkistettava, jotta voidaan ottaa huomioon parlamentin muuttuneet tarpeet;

Yhteinen työryhmä

93.

on tyytyväinen parlamentin talousarviota käsittelevän, budjettivaliokunnan ja puhemiehistön yhteisen työryhmän perustamiseen; kannattaa erityisen lämpimästi sen työtä, joka koskee vertailevan tutkimuksen käynnistämistä parlamentin talousarviosta, Yhdysvaltojen kongressin talousarviosta ja tiettyjen tutkimukseen otettujen jäsenvaltioiden parlamenttien talousarvioista; palauttaa mieliin, että tutkimus on määrä saattaa päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä; odottaa tämän tutkimuksen luovan pitkällä aikavälillä säästöjä parlamentin talousarvioon ja antavan ajatuksia sen tehokkuuden parantamiseksi vuonna 2013 ja sen jälkeisinä vuosina;

94.

katsoo, että yhteisessä työryhmässä olisi otettava huomioon parlamentin demokraattinen tasapaino; katsoo, että työryhmän olisi pohdittava muun muassa muita vaihtoehtoja jäsenten läsnäololuettelon aukioloaikoja varten ja toimia, joilla kannustetaan käyttämään edullisempia ja ympäristöystävällisempiä liikennemuotoja; kehottaa työryhmää myös raportoimaan budjettivaliokunnalle ja puhemiehistölle, jotta parlamentin talousarviossa saadaan aikaan keskipitkän ja pitkän aikavälin rakenteellisia ja organisatorisia säästöjä;

95.

ilmaisee tyytyväisyytensä yhteisen työryhmän ehdotukseen sulkea jäsenten läsnäololuettelo vaalipiiriviikkojen (nk. turkoosit viikot) perjantaisin;

96.

kehottaa puhemiehistöä panemaan viipymättä täytäntöön säästöehdotukset, joista yhteinen työryhmä on sopinut;

Matkat

97.

suhtautuu myönteisesti pyrkimyksiin aikaansaada lisäsäästöjä jäsenten ja henkilöstön matkakuluissa; panee merkille henkilöstön virkamatkakuluista löydetyt säästöt; toteaa, että asiaan liittyvää budjettikohtaa leikattiin vuonna 2012 ja että kyseiset säästöt on saatu aikaan parantamalla hallinnointia, käyttämällä videokonferensseja ja vähentämällä virkamatkojen määrää;

98.

kehottaa hallintoa arvioimaan edullisten matkustusmarkkinoiden kehitystä, pysyttelemään ajan tasalla markkinoiden uuden kehityksen suhteen ja käyttämään hyväkseen kaikkia uusia säästömahdollisuuksia; kehottaa hallintoa myös antamaan mahdollisuuden käyttää halpalentoyhtiöitä ja ostaa joustavia turistiluokan lippuja ja kannustamaan toimimaan näin; katsoo, että muitakin toimia olisi tutkittava, jotta voidaan vähentää jäsenten ostamien liikemiesluokan lentolippujen määrää;

Tieto- ja viestintätekniikka/matkat

99.

panee merkille, että matkakuluissa vuonna 2011 aikaansaatujen säästöjen, jotka syntyivät videokonferenssien käytön lisäämisestä (+ 56,6 prosenttia), arvioidaan olevan 1,4 miljoonaa euroa; katsoo, että virkamatkakuluissa voidaan saada aikaan lisäsäästöjä korvaamalla virkamatkoja vähitellen videokonferensseilla, mikä pienentää myös parlamentin hiilijalanjälkeä; pyytää siksi parlamentin hallinnon suorittaman, uuden videokonferenssivälineistön tarvetta koskevan analyysin tuloksia viimeistään helmikuussa 2013;

Kiinteistöt

100.

uskoo ja kehottaa avoimeen päätöksentekoon kiinteistöpolitiikan alalla tekemällä tiivistä ja avointa yhteistyötä budjettivaliokunnan kanssa;

101.

vaatii saada hyvissä ajoin tietoa pääsihteerin havainnoista ja aikataulusta, jotka koskevat kunnostustöitä ja työhuoneiden uudelleenjärjestelyjä tulevina vuosina; korostaa asianmukaisen suunnittelun tärkeyttä ja katsoo, että määrärahat on tärkeää ottaa talousarvioon asianmukaisessa vaiheessa;

Käännöstoiminta

102.

toistaa kantansa, että käännöstoimintaan kohdistetut säästöt eivät saisi vaarantaa monikielisyyttä; kiinnittää huomiota siihen, että käännösten laatu ja asiasta vastaavien yksiköiden työolot on turvattava;

Pääluokka IV – Tuomioistuin

103.

toteaa, että huolimatta suurista rakennemuutoksista ja oikeustapausten jatkuvasti kasvavasta määrästä tuomioistuin on rajoittanut toimintamäärärahojensa kasvun 1,56 prosenttiin (Kroatian liittymisestä johtuvan 1,49 prosentin lisäyksen lisäksi);

104.

palauttaa siksi käännöstoiminnan määrärahat käsittelyjen viivästysten välttämiseksi sekä tieto- ja viestintätekniikan resursseja koskevat määrärahat tilintarkastajien suositusten mukaisesti;

105.

palauttaa osittain palkkoja koskevat määrärahat ja asettaa kiinteämääräisen perusvähennyksen 4,5 prosenttiin, jotta tuomioistuin voi hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti; palauttaa osittain myös ylläpitoa ja energiankulutusta koskevat määrärahat;

106.

kannattaa käynnissä olevaa tuomioistuimen perussäännön tarkistamista ja sitoutuu käsittelemään mahdolliset tähän kysymykseen liittyvät lisätalousarviot viipymättä;

Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

107.

toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen henkilöstötaulukosta vähennetään 9 toimea vuonna 2013; palauttaa siksi alkuperäisen 1,8 prosentin kiinteämääräisen perusvähennyksen, jotta tilintarkastustuomioistuimen strategian täytäntöönpanoon ja suunniteltujen tarkastuskertomusten antamiseen kohdistuvaa riskiä voidaan vähentää; palauttaa myös Kroatian liittymiseen liittyvää palvelukseenottoa koskevat määrärahat talousarvioesityksen tasolle;

Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

108.

palauttaa osittain palkkoja ja palkanlisiä koskevat määrärahat ja päättää soveltaa 5,5 prosentin kiinteämääräistä perusvähennystä, mikä merkitsee silti vähennystä toimien nykyiseen täyttöasteeseen; kumoaa osittain neuvoston tekemät muut mielivaltaiset leikkaukset, jotka kohdistuvat esimerkiksi virallista lehteä ja tulkkauksen kaltaisia toimintamenoja koskeviin määrärahoihin, joita vähennettiin jo vuonna 2012 vuoden 2009 toteutusta vastaavalle tasolle;

109.

palauttaa kokonaan pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvia maksuja koskevat määrärahat, koska ne liittyvät voimassa olevien sopimusten mukaisiin oikeudellisiin velvoitteisiin ja niihin tehdään vuotuinen indeksitarkistus Belgian inflaatioasteen mukaan;

Pääluokka VII – Alueiden komitea

110.

palauttaa osittain alueiden komitean määrärahat, jotta se voi huolehtia nykyisistä sääntömääräisistä ja oikeudellisista velvoitteistaan pitkäaikaisten vuokrasopimusten ja henkilöstön palkkojen alalla; toteaa, että neuvoston palkkoihin ja korvauksiin tekemät rajut leikkaukset merkitsisivät 1 prosentin henkilöstövähennyksen soveltamista tähän toimielimeen kahdesti (vähennys sisältyy jo talousarvioesitykseen);

Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

111.

panee merkille 3,4 prosentin lisäyksen Euroopan oikeusasiamiehen talousarvioon; toteaa, että osa lisäyksestä liittyy väistämättömiin vuokrakustannuksiin; palauttaa palkkoja ja palkanlisiä koskevat määrärahat, joita tarvitaan, kun aiemmin täyttämättä olleet toimet on täytetty;

Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

112.

palauttaa tietosuojavaltuutetun talousarvion kokonaan; toteaa määrärahojen lisäyksen olevan ennakoidun inflaatioasteen mukainen; palauttaa erityisesti kaksi uutta toimea ja niitä vastaavat määrärahat, joiden on tarkoitus auttaa toimielimen ydintehtävien hoidossa;

Pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

113.

toteaa, että EUH on suhteellisen uusi, kasvuvaiheessa oleva toimielin ja sen verkostoa on yhä laajennettava, jotta unionin poliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa, ja että 141 edustuston vuoksi EUH on – toisin kuin yksikään toinen unionin toimielin – altis kolmansien maiden inflaatiolle ja valuuttakurssimuutoksille;

114.

pitää myönteisenä sitä, että EUH on jäädyttänyt nimellisesti usean budjettikohdan määrärahat vuodeksi 2013 ja tehnyt muihin kohtiin kohdistettuja vähennyksiä ja että nämä säästöt vastaavat 1,3:a prosenttia sen vuoden 2012 talousarviosta;

115.

toteaa EUH:n osoittavan itsekuria, koska sen henkilöstötaulukkoon vuodeksi 2013 ei ole perustettu yhtään uutta toimea;

116.

korostaa, että EUH:n talousarvioon ehdotetut lisäykset ovat tarpeen, jotta EUH voi noudattaa sääntömääräisiä henkilöstökuluja koskevia ja muita oikeudellisia velvoitteita sekä vastata sille asetettuihin poliittisiin odotuksiin olla läsnä ensisijaisen tärkeissä maissa;

117.

ei sen vuoksi hyväksy neuvoston päätöstä jäädyttää EUH:n määrärahat nimellisesti vuoden 2012 tasolle vaan ehdottaa asianmukaista lisäystä sen yleisen rahoitustilanteen vuoksi;

118.

kumoaa neuvoston tekemät leikkaukset, jotka johtaisivat virkamiesten määrän vähentämiseen ja olisivat ristiriidassa niiden pyrkimysten kanssa, joita on jatkettu EUH:n perustamisesta lähtien ja joiden tarkoituksena on ottaa henkilöstöä palvelukseen ja siirtää henkilöitä toisiin tehtäviin siten, että voidaan vastata lisääntyviin operatiivisiin vaatimuksiin;

119.

palauttaa määrärahat, joita tarvitaan voimassa olevien vuokrasopimusten ja komission ja neuvoston kanssa tehtyjen yksikkökohtaisten järjestelyjen noudattamiseksi sekä perittyjen, vanhentuneiden ja päällekkäisten tietotekniikkajärjestelmien korvaamiseksi ja yksinkertaistamiseksi vaiheittain;

*

* *

120.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, muille toimielimille ja elimille, joita asia koskee, sekä kansallisille parlamenteille.


(1)  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0077.

(5)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0109.

(6)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0289.

(7)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0109.

(8)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0461.