13.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 277/51


Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta- ja raportointijärjestelmä”

2012/C 277/07

ALUEIDEN KOMITEA

suhtautuu myönteisesti pyrkimyksiin virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa kasvihuonekaasupäästöjen seuranta- ja raportointivaatimuksia, mutta kehottaa muuttamaan komission ehdotusta niin, että luodaan alueellinen ulottuvuus, joka koskee kasvihuonekaasupäästöjä sekä kehitysarvioita ja vähähiilistä kehitystä koskevia suunnitelmia.

kehottaa varmistamaan, että kaikki käytettävät tiedot ja menetelmät ovat julkisia eivätkä yksityisten omistamia, avoimia ja siten toistettavissa ja esimerkiksi Euroopan ympäristökeskuksen vahvistamia, jotta ei syntyisi vaihtelevuudesta johtuvia ongelmia ja jotta voitaisiin helpottaa politiikan määrittämistä monitasoisen hallinnon puitteissa.

katsoo, että alueelliset päästövaikutukset olisi otettava huomioon laajemmin komission politiikassa, ohjelmissa ja hankkeissa sekä sen myöntäessä rahoitusta.

kiinnittää komission huomion sellaisiin aloitteisiin kuin kaupunginjohtajien ilmastosopimus, ClimAct Regions, carbonn ja EUCO2 80/50, jotka ovat esimerkkejä aluetasolla tehtävästä huipputason kansainvälisestä työstä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

kehottaa yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden kehitysarviot, jotta voidaan laatia yhtenäinen kehitysarviosarja, mukaan luettuna uudistuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta koskeva raportointi.

toistaa Durbanissa pidetyssä ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) sopimuspuolten 17. konferenssissa (COP17) ja aiemmissa puitesopimukseen liittyneissä kokouksissa esittämänsä kehotuksen antaa tunnustusta paikallis- ja aluetason toimille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Esittelijä

Neil SWANNICK (UK, PSE), Manchesterin kaupunginvaltuuston jäsen

Viiteasiakirja

Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla

COM(2011) 789 final

I   POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

1.   Johdanto

1.1   Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (jäljempänä ’ehdotus’) järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla on laadittu pitkälti Cancúnin sopimuksen ja osittain päätöksen N:o 406/2009/EY ja direktiivin 2009/29/EY johdosta. Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (jäljempänä ’SEUT’) 191 artikla.

1.2   Päätöksen N:o 406/2009/EY, direktiivin 2009/29/EY ja SEUTin muodostamassa kokonaisuudessa (jäljempänä ’alueellinen kehys’) edellytetään laajempaa alueiden osallistumista hillintätoimiin kuin mitä nykymuotoinen ehdotus mahdollistaa. AK kehottaa muuttamaan ehdotusta niin, että luodaan alueellinen ulottuvuus, joka koskee

kasvihuonekaasupäästöjä

kehitysarvioita ja vähähiilistä kehitystä koskevia suunnitelmia.

Lisäksi komitea kehottaa varmistamaan, että kaikki käytettävät tiedot ja menetelmät ovat

julkisia eivätkä yksityisten omistamia

avoimia ja siten toistettavissa

esimerkiksi Euroopan ympäristökeskuksen vahvistamia, jotta ei syntyisi vaihtelevuudesta johtuvia ongelmia.

Näin helpotettaisiin politiikan määrittämistä monitasoisen hallinnon puitteissa.

AK edellyttää, että kehitysarvioissa ja vähähiilistä kehitystä koskevissa suunnitelmissa otetaan huomioon nk. kulutuspäästöt eli tuontitavaroihin ja -palveluihin liittyvät päästöt. Lisäksi niissä olisi otettava lukuun kaikki tahattomat tai tarkoituksella syntyneet seuraukset politiikasta, joka johtaa päästöjen siirtämiseen pois jäsenvaltiosta. Hyvä esimerkki tästä ilmiöstä, jota kutsutaan usein hiilivuodoksi, on raskaan teollisuuden siirtyminen ulkomaille. Hiilivuoto olisi otettava huomioon kehitysarvioissa ja vähähiilistä kehitystä koskevissa suunnitelmissa, ja sen estämiseksi toteutetut toimet olisi tuotava selvästi esille. Tämä on tärkeää sen varmistamiseksi, että Euroopalla olisi todellista merkitystä maailmanlaajuisessa päästöjen vähentämisessä.

Alueelliset päästövaikutukset olisi lisäksi otettava oleellisella tavalla huomioon laajemmin komission politiikassa, ohjelmissa ja hankkeissa sekä sen myöntäessä rahoitusta.

AK toistaa Durbanissa pidetyssä ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) sopimuspuolten 17. konferenssissa (COP17) ja aiemmissa puitesopimukseen liittyneissä kokouksissa esittämänsä kehotuksen antaa tunnustusta paikallis- ja aluetason toimille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

1.3   AK yhtyy komission kantaan siitä, että koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa ehdotetun asetuksen tavoitteita UNFCCC:n sitoumusten kontekstissa, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, ja että mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.   Yleistä

2.1   AK suhtautuu myönteisesti

ehdotukseen sekä ennen ehdotuksen julkaisemista järjestettyyn sidosryhmien kuulemiseen ja vaikutusten arviointiin

siihen, että kehitysarviot ja hillitsemistoimet esitetään yhdessä inventaariotietojen kanssa

sitoumukseen yhdenmukaistaa kansainväliset ja Euroopan komission seuranta- ja raportointitoimet sekä siihen, että seuranta- ja raportointijärjestelmän täytäntöönpanoa helpotetaan; komitea odottaa kuitenkin Euroopan komission hyödyntävän sitoumuksia alueellisen kehyksen puitteissa, jotta ehdotus kantaisi pidemmälle

pyrkimyksiin virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa ehdotuksen sisältämiä seuranta- ja raportointivaatimuksia

kasvihuonekaasupäästöjen ja paikallisten ilmaan joutuvien päästöjen arvioinnin yhtenäisyyteen

EU:n tietokeskukseen (Clearinghouse Mechanism); komitea toivoo, että siitä tulee hyödyllinen väline ilmastopolitiikkaan osallistuville jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason päättäjille

siihen, että huomiota kiinnitetään myös ilmailun muihin maapallon lämpenemistä edistäviin vaikutuksiin.

2.2   Rahoituskysymykset

Ilmastonmuutospolitiikan toteuttaminen johtaa usein ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen väliseen kilpailuasetelmaan rahoituksen jaossa. AK onkin huolissaan seuraavista seikoista:

Ehdotuksessa mainitaan nimenomaisesti, että sopeutuminen on paikallinen kysymys, mutta samaa ei todeta selkeästi hillitsemistoimista. Tämä saattaa heikentää pitkällä aikavälillä hillitsemistoimien tehoa.

Siitä, miten paljon toiminta-ala tosiasiallisesti laajenee jäsenvaltioiden kannalta, ei esitetä suuntaviivoja. Niitä tarvitaan, jotta niiden toimijoiden, jotka viime kädessä toteuttavat monet ehdotetuista muutoksista, budjetit eivät ylittyisi.

Alueille ei osoiteta sitä vähintään 30 prosentin osuutta päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista tuloista, joka on tarpeen uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koskevien Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi.

Uusista seuranta- ja raportointivaatimuksista aiheutuu todennäköisesti hallinnollista, teknistä ja taloudellista rasitusta myös alueille, joten vaatimusten olisi oltava oikeasuhteisia.

Tietokokonaisuuksien marginaalisiin lisäparannuksiin ei pitäisi pyrkiä hillitsemis- tai sopeutumistoimien toteuttamisen kustannuksella.

2.3   Päästöinventaario ja -tiedot

Päästöinventaariosta selviää, millainen päästötilanteemme oli tai on. Sen tarkoituksena tulisi olla tiedon jakaminen sidosryhmille hillitsemistoimien nykytilanteesta.

Komitea toteaakin seuraavaa:

Inventaarion hyödyllisyyttä parantaisivat huomattavasti lähitulevaisuuden sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin kehitysarviot ja vähähiilistä kehitystä koskevat suunnitelmat.

Ehdotuksen perusteella laadittavat päästötiedot ovat keskeisiä Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden strategisten suuntaviivojen, painopisteiden ja saavutusten ymmärtämiseksi.

Tiedot olisi käytön maksimoimiseksi kuitenkin esitettävä yhdessä tärkeimpien taloudellista ja sosiaalista suorituskykyä koskevien tietojen kanssa; päättäjät hyödyntävät niitä säännöllisesti.

Euroopan ympäristökeskuksella on tärkeä rooli yhtenäisten menettelytapojen kehittäjänä ja soveltajana, ja se myös auttaa jäsenvaltioita inventaarioiden laadinnassa.

Päästötietojen ja niiden laadun olisi kuuluttava suoraan Euroopan unionin keskitetyn tilasto- ja tietopalvelun vastuulle. Tähän tulee sisältyä vankka, avoin ja ymmärrettävä keskitetty prosessi jäsenvaltioiden toimittamien tietoaineistojen sekä kehitysarvioiden ja vähähiilistä kehitystä koskevien suunnitelmien paikkansapitävyyden tarkistamiseksi tai varmentamiseksi.

Kunkin jäsenvaltion olisi toimitettava vuodesta 1990 alkaen kumulatiiviset yhteenlasketut tiedot seuraavista päästöistä:

jäsenvaltioiden alueella syntyneet päästöt (lähteet)

maankäytön muutosten avulla hyvitetyt päästöt

päätöksen N:o 406/2009/EY 5 artiklan mukaisesti hyvitetyt päästöt.

Nämä määrät ovat erittäin tärkeitä ja täydentävät 20 prosentin absoluuttista tavoitetta, jonka avulla maapallon lämpeneminen pyritään rajoittamaan alle 2 celsiusasteeseen.

2.4   Toimien täytäntöönpano

AK haluaa, että kehitysarvioihin ja vähähiilistä kehitystä koskeviin suunnitelmiin sisällytetään selkeä määrällinen alueellinen ulottuvuus, sillä

alueellinen ulottuvuus tarjoaa paremmat mahdollisuudet edistyksen ja näyttöjen seurantaan kuin yleisluontoiset maakohtaiset esitykset

alueet ovat lähempänä kansalaisia kuin jäsenvaltiot, minkä johdosta ne voivat välittää suurelle yleisölle tietoa ilmastoasioista; tämä on yksi seuranta- ja raportointijärjestelmän päätavoitteista.

Alueviranomaiset ovat keskeinen asiantuntemuksen lähde, ja ne ovat esitelleet toimiaan UNFCCC-konferensseissa. Niiden olisi voitava osallistua alusta lähtien ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevien toimien määrittämiseen, jotta niiden asiantuntemus ja kokemus puuttumisesta ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin – jotka vaikuttavat voimakkaimmin paikallistasoon – voidaan hyödyntää mahdollisimman tarkoin.

Komitea kiinnittää Euroopan komission huomion sellaisiin aloitteisiin kuin kaupunginjohtajien ilmastosopimus, ClimAct Regions, carbonn, ICLEI ja EUCO2 80/50, jotka ovat esimerkkejä aluetasolla tehtävästä huipputason kansainvälisestä työstä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Tämä sopii yhteen alueellisen kehyksen kanssa.

Toimien avulla välitetään selkeä tämänsuuntainen poliittinen viesti.

Kansallisen politiikan päästövähennysvaikutukset vaihtelevat alueittain jäsenvaltion sisällä, mikä tulee ymmärtää.

Toimiin on ryhdyttävä lähempänä päästölähteitä. Jos tuotetaan tietoaineistoa, jota voidaan hyödyntää paikallisesti, se johtaa todennäköisemmin toimiin.

Ottaen huomioon SEUTin 191 ja 192 artikla tämä olisi oikeasuhtaista.

Alueiden panos päästöjen vähentämiseen vaihtelee niiden taloudellisen rakenteen ja infrastruktuurin mukaan. Päästömäärät vaihtelevat alueittain sekä jäsenvaltioiden sisällä että Euroopan laajuisesti.

Vaikka kyseiset viranomaiset osallistuvat tiiviisti toimien täytäntöönpanoon, jäsenvaltiot eivät kuule niitä johdonmukaisesti ilmastoasioissa.

Hillitsemiseen liittyvään haasteeseen vastaaminen ei ole ylhäältä alaspäin suuntautuva prosessi.

Lisäksi tulee ottaa huomioon tekninen ja taloudellinen apu, jota alueviranomaiset antavat hajautetun yhteistyön ohjelmien puitteissa kehitysmaille.

2.5   Sopeutuminen

Sopeutumisstrategiat eivät ole tätä nykyä pakollisia, joten sopeutumistoimia koskevien raportointivelvoitteiden asettaminen (16 artikla) saattaa vaikuttaa erikoiselta, mikä ei tietenkään tarkoita, ettei niitä pitäisi asettaa.

AK toistaa kehotuksensa, jonka mukaan esimerkiksi uudessa sopeutumiskomiteassa olisi oltava paikallis- ja alueviranomaisten edustaja. Komitea viittaa vuonna 2010 Meksikossa tehtyyn ilmastosopimukseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaan peruskirjaan, joka allekirjoitettiin Durbanissa joulukuussa 2011.

2.6   Vähähiilistä kehitystä koskevat suunnitelmat ja kehitysarviot: avoimuus ja tietojen omistusoikeus

Valtio-, alue- ja paikallistason viranomaiset tarvitsevat Euroopan komissiolta ja Euroopan ympäristökeskukselta välineitä, toimenpiteitä, ohjeita ja suuntaviivoja, joiden avulla voidaan

laatia kehitysarvioita ja vähähiilistä kehitystä koskevia suunnitelmia

luoda seurantamekanismeja

varmistaa, että tiedot ovat saatavilla oikeaan aikaan ja kohtuuhintaan

välttää tietojen ja keruuvälineiden kaupallistuminen ja moninkertaistuminen

varmistaa kehitysarvioiden ja vähähiilistä kehitystä koskevien suunnitelmien johdonmukaisuus

parantaa tietoaineistojen laatua ja luotettavuutta

täyttää Kioton pöytäkirjan, Cancúnin sopimusten ja Durbanin toimintaohjelman mukaiset velvoitteet.

Komitea pyytää Euroopan ympäristökeskusta tuottamaan kansallisten inventaarioiden ja hillitsemistoimia koskevien tilastojen lisäksi virtaviivaistettuja ja selkeitä paikallisista ja alueellisista tiedoista koostuvia aineistoja. Niiden tulisi olla saatavilla verkossa, ja niistä tulisi voida hakea tietoja jäsenvaltion, alueen ja alueita pienempien yksiköiden mukaan sekä aloittain. Lisäksi niiden tulisi mahdollistaa vertailuanalyysi, normalisointi ja tarkastelu sosioekonomisia tietoaineistoja vasten.

2.7   Ilmailun ja meriliikenteen päästöt

Viittaukset siviili-ilmailun päästöjen ja meriliikenteen päästöjen raportoinnin käsittelyyn ovat epäselviä seuraavista syistä:

AK ymmärtää tämän johtuvan siitä, että ”1.A.3.A siviili-ilmailu” on käsitetty väärin. Tarkoituksena on pitää nollana yksityislentokoneiden (siis muiden kuin kaupallisten ilma-alusten) päästöjä. Nämä ovat pääosin pieniä yksityislentokenttiä käyttäviä kevyitä ilma-aluksia ja helikoptereita. Tämä olisi todettava selvästi.

Ehdotuksessa ei esitetä mitään menetelmää Euroopan satamia käyttävien merialusten päästöille. Siinä olisikin todettava selvästi, että Euroopan komissio ei määritä menetelmää ennen lainsäädännön valmistumista.

3.   Päätelmä

AK on huolissaan siitä, että ehdotuksesta puuttuu alueellinen fokus. AK pitää tätä tilaisuuden hukkaamisena, joka haittaa hillitsemistoimien toteuttamista. AK katsoo, että ehdotus on edistysaskel, jos siihen sisällytetään nimenomainen alueellinen fokus. Komitea on tyytyväinen kehitysarvioiden ja vähähiilistä kehitystä koskevien suunnitelmien painottamiseen.

II   MUUTOSEHDOTUKSET

Muutosehdotus 1

1 artikla – Kohde

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

– –

– –

(e)

raportoidaan meriliikenteen CO2-päästöistä;

(e)

;

(f)

seurataan direktiivin 2003/87/EY 3 d artiklan 1 kohdan, 2 artiklan tai 10 artiklan 1 kohdan mukaisesta päästöoikeuksien huutokaupasta saatujen tulojen käyttöä, josta säädetään mainitun direktiivin 3 d artiklan 4 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa, ja raportoidaan siitä;

(f)

seurataan direktiivin 2003/87/EY 3 d artiklan 1 kohdan, 2 artiklan tai 10 artiklan 1 kohdan mukaisesta päästöoikeuksien huutokaupasta saatujen tulojen käyttöä, josta säädetään mainitun direktiivin 3 d artiklan 4 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa, ja raportoidaan siitä;

(g)

seurataan jäsenvaltioiden toimia, joita ne toteuttavat sopeutumiseksi ilmastonmuutoksen väistämättömiin seurauksiin, ja raportoidaan niistä;

(g)

seurataan jäsenvaltioiden toimia, joita ne toteuttavat sopeutumiseksi ilmastonmuutoksen väistämättömiin seurauksiin, ja raportoidaan niistä;

(h)

arvioidaan jäsenvaltioiden edistymistä päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisten velvoitteiden täyttämisessä;

(h)

arvioidaan jäsenvaltioiden edistymistä päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisten velvoitteiden täyttämisessä;

(i)

kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen unionin tulevan ilmastonmuutospolitiikan laatimiseksi ja arvioimiseksi.

(i)

kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen unionin tulevan ilmastonmuutospolitiikan laatimiseksi ja arvioimiseksi.

Perustelu

Meriliikenteen päästöjen raportointia varten ei esitetä mekanismia. Komitea on ymmärtänyt, että sellainen esitetään, mikäli uusi lainsäädäntö sitä edellyttää.

Koska ehdotetut toimet toteutetaan suurelta osin paikallis- ja aluetasolla, ehdotuksessa olisi viitattava selvemmin tähän tasoon.

Muutosehdotus 2

2 artikla – Soveltamisala

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

 

– –

Perustelu

Aluetaso tulee mainita nimenomaisesti sekä hillitsemistoimien että sopeutumistoimien kohdalla.

Muutosehdotus 3

3 artikla – Määritelmät

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

(13)

”politiikkojen ja toimenpiteiden ja kehitysarvioiden kansallisella järjestelmällä” tietyssä jäsenvaltiossa perustettua institutionaalisten, oikeudellisten ja menettelyihin liittyvien järjestelyjen järjestelmää, jolla raportoidaan politiikoista ja toimenpiteistä sekä valmistellaan ja raportoidaan kehitysarviot, jotka koskevat kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja nielujen aikaansaamia poistumia, kuten tämän asetuksen 13 artiklassa edellytetään;

(13)

”politiikkojen ja toimenpiteiden ja kehitysarvioiden kansallisella järjestelmällä” tietyssä jäsenvaltiossa perustettua institutionaalisten, oikeudellisten ja menettelyihin liittyvien järjestelyjen järjestelmää, jolla raportoidaan politiikoista ja toimenpiteistä sekä valmistellaan ja raportoidaan kehitysarviot, jotka koskevat kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja nielujen aikaansaamia poistumia, kuten tämän asetuksen 13 artiklassa edellytetään;

Perustelu

Politiikat, toimenpiteet ja kehitysarviot tulee käsittää yhtenäisellä tavalla eri jäsenvaltioissa.

Muutosehdotus 4

4 artikla – Vähähiilistä kehitystä koskevat strategiat

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

– –

– –

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle niiden vähähiilistä kehitystä koskeva strategia vuosi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tai kansainvälisesti UNFCCC-prosessin yhteydessä sovitussa aikataulussa.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle niiden vähähiilistä kehitystä koskeva strategia vuosi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen tai kansainvälisesti UNFCCC-prosessin yhteydessä sovitussa aikataulussa.

3.   Komission ja jäsenvaltioiden on saatettava yleisön saataville viipymättä vähähiilistä kehitystä koskevat strategiansa ja niiden mahdolliset päivitykset.

3.   Komission ja jäsenvaltioiden on saatettava yleisön saataville viipymättä vähähiilistä kehitystä koskevat strategiansa ja niiden mahdolliset päivitykset.

Perustelu

Kyseisiin suunnitelmiin tulee sisällyttää alueellinen ulottuvuus sen osoittamiseksi, että suunnitelmat on laadittu asianmukaisen harkinnan ja tietojen perusteella. Yhtenä syynä on, että ilman alueellista ulottuvuutta toimia on hankalampi toteuttaa paikallistasolla.

Toimien analysoinnin ja avoimuuden kannalta on keskeistä ymmärtää, mihin kehitysarviot ja vähähiilistä kehitystä koskevat laskelmat perustuvat.

Muutosehdotus 5

5 artikla – Kansalliset inventaariojärjestelmät

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.   Jäsenvaltioiden on perustettava, hallinnoitava ja pyrittävä jatkuvasti parantamaan kansallisia inventaariojärjestelmiä ennusteiden tekemiseksi tämän asetuksen liitteessä I mainittujen kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja nielujen aikaansaamista poistumista sekä varmistettava kasvihuonekaasu-inventaarioidensa oikea-aikaisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus, johdonmukaisuus, vertailtavuus ja täydellisyys.

1.   Jäsenvaltioiden on perustettava, hallinnoitava ja pyrittävä jatkuvasti parantamaan kansallisia inventaariojärjestelmiä ennusteiden tekemiseksi tämän asetuksen liitteessä I mainittujen kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja nielujen aikaansaamista poistumista sekä varmistettava kasvihuonekaasu-inventaarioidensa oikea-aikaisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus, johdonmukaisuus, vertailtavuus ja täydellisyys.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaisilla inventaarioviranomaisilla sekä kansallisten inventaariojärjestelmän kautta niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on mahdollisuus tutustua

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaisilla inventaarioviranomaisilla sekä kansallisten inventaariojärjestelmän kautta niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on mahdollisuus tutustua

(a)

direktiivin 2003/87/EY mukaisesti toiminnoista ja laitoksista raportoituihin tietoihin ja menetelmiin, kun raportoinnin tarkoituksena on laatia kansallisia kasvihuonekaasu-inventaarioita, jotta voidaan varmistaa raportoitujen kasvihuonekaasupäästöjen johdonmukaisuus unionin päästökauppa-järjestelmän mukaisesti ja kansallisissa kasvihuonekaasuinventaarioissa;

(a)

direktiivin 2003/87/EY mukaisesti toiminnoista ja laitoksista raportoituihin tietoihin ja menetelmiin, kun raportoinnin tarkoituksena on laatia kansallisia kasvihuonekaasu-inventaarioita, jotta voidaan varmistaa raportoitujen kasvihuonekaasupäästöjen johdonmukaisuus unionin päästökauppa-järjestelmän mukaisesti ja kansallisissa kasvihuonekaasuinventaarioissa;

(b)

tietoihin, jotka on kerätty eri sektoreilla käytetyistä fluoratuista kaasuista asetuksen (EY) N:o 842/2006 6 artiklan 4 kohdalla perustetuissa raportointijärjestelmissä kansallisten kasvihuone-kaasuinventaarioiden laatimista varten;

(b)

tietoihin, jotka on kerätty eri sektoreilla käytetyistä fluoratuista kaasuista asetuksen (EY) N:o 842/2006 6 artiklan 4 kohdalla perustetuissa raportointijärjestelmissä kansallisten kasvihuone-kaasuinventaarioiden laatimista varten;

(c)

tietoihin päästöistä, pohjana olevista tiedoista ja menetelmistä, jotka laitoskokonaisuudet ovat raportoineet asetuksen (EY) N:o 166/2006 mukaisesti kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden laatimista varten;

(c)

tietoihin päästöistä, pohjana olevista tiedoista ja menetelmistä, jotka laitoskokonaisuudet ovat raportoineet asetuksen (EY) N:o 166/2006 mukaisesti kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden laatimista varten;

(d)

asetuksen (EY) N:o 1099/2008 mukaisesti raportoituihin tietoihin.

(d)

asetuksen (EY) N:o 1099/2008 mukaisesti raportoituihin tietoihin.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset inventaarioviranomaiset ja kansallisten inventaariojärjestelmän kautta niiden toimivaltaiset viranomaiset

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset inventaarioviranomaiset ja kansallisten inventaariojärjestelmän kautta niiden toimivaltaiset viranomaiset

(a)

hyödyntävät asetuksen (EY) N:o 842/2006 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustettuja raportointijärjestelmiä parantaakseen fluorattujen kaasujen ennusteita kasvihuone-kaasuinventaarioissa;

(a)

hyödyntävät asetuksen (EY) N:o 842/2006 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustettuja raportointijärjestelmiä parantaakseen fluorattujen kaasujen ennusteita kasvihuone-kaasuinventaarioissa;

(b)

pystyvät suorittamaan tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan l ja m alakohdan mukaiset vuosittaiset johdonmukaisuustarkistukset.

(b)

pystyvät suorittamaan tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan l ja m alakohdan mukaiset vuosittaiset johdonmukaisuustarkistukset.

 

   

Perustelu

Päästöjen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden asianmukainen laatiminen ja suunnittelu sekä se, että niiden tulokset näkyvät kasvihuonekaasuinventaarioissa, on tiiviissä yhteydessä tietolähteiden, metodologisten mallien ja lähestymistapojen, laskelmien, oletusten jne. tuntemukseen. Osa eri alojen päästölähteistä ja nieluista kuuluu alueviranomaisten toimivaltaan. Sen vuoksi onkin aiheellista, että alueviranomaiset tuntevat kansalliset inventaariojärjestelmät ja osallistuvat niihin. Tavoitteena on parantaa ja mukauttaa sekä kansallisia inventaarioita että aluetasolla ehdotettuja hillitsemispolitiikkoja.

Muutosehdotus 6

6 artikla – Unionin inventaariojärjestelmä

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

– –

(c)

jäsenvaltioiden kasvihuonekaasu-inventaarioiden vuosittainen asiantuntija-tarkistus.

– –

(c)

jäsenvaltioiden kasvihuonekaasuinventaarioiden vuosittaien asiantuntijatarkistu

 

.

Perustelu

Jäsenvaltioiden inventaarioille olisi tehtävä riippumaton tarkistus, jonka suorittaa toimivaltainen ei-kaupallinen inventaarioviranomainen, joka ei ole osallistunut kyseisen vuoden kansallisen inventaarion laadintaan. Olisi ihanteellista, jos tämä taho olisi Euroopan ympäristökeskukseen kuuluva elin. Euroopan komission olisi myös otettava huomioon omien politiikkojensa ja ohjelmiensa päästövaikutukset, niin että se voi määrittää, onko vaikutus myönteinen vai kielteinen.

Muutosehdotus 7

7 artikla – Kasvihuonekaasuinventaariot

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

– –

(a)

ihmisen toiminnasta aiheutuvat tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen kasvihuonekaasujen päästöt sekä päätöksen N:o 406/2009/EY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kasvihuonekaasujen ihmisen toiminnasta aiheutuvat päästöt viimeistä edelliseltä vuodelta (vuosi X-2). Hiilidioksidipäästöjä IPCC:n lähdeluokasta ”1.A.3.A siviili-ilmailu” on pidettävä nollana päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan soveltamista varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen liitteessä I mainittujen kasvihuonekaasujen raportointia;

– –

– –

(a)

ihmisen toiminnasta aiheutuvat tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen kasvihuonekaasujen päästöt sekä päätöksen N:o 406/2009/EY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kasvihuonekaasujen ihmisen toiminnasta aiheutuvat päästöt viimeistä edelliseltä vuodelta (vuosi X-2). iilidioksidipäästöjä IPCC:n lähdeluokasta ”1.A.3.A siviili-ilmailu” on pidettävä nollana päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan soveltamista varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen liitteessä I mainittujen kasvihuonekaasujen raportointia;

– –

Perustelu

Luokassa 1.A.3.A huomioidaan päästöt, joita jäsenvaltiossa aiheutuu ilma-alusten nousuista ja laskuista sekä matkalennosta. Yksityislentokentiltä nousevien kevyiden ilma-alusten päästöt voi olla hankala sisällyttää laskelmiin lyhyellä aikavälillä. Kevyiden ilma-alusten käyttämä polttoaine otetaan kuitenkin todennäköisesti huomioon bunkkeriöljypäästöissä, jos alukset käyttävät kaupallista lentokenttää (mikä on epäjohdonmukaista).

Muutosehdotus 8

13 artikla – Politiikkojen, toimenpiteiden ja kehitysarvioiden kansalliset järjestelmät

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

2.   Järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, että tämän asetuksen 14 ja 15 artiklan mukainen raportointi kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja nielujen aikaansaamia poistumia koskevista politiikoista, toimenpiteistä ja kehitysarvioista on oikea-aikaista, läpinäkyvää, tarkkaa, johdonmukaista, vertailtavaa ja täydellistä; tämä koskee myös tietojen, menetelmien ja mallien käyttöä ja soveltamista sekä laadunvarmistus- ja laadunohjaustoimien ja herkkyysanalyysin täytäntöönpanoa.

2.   Järjestelmi varmistaa , että tämän asetuksen 14 ja 15 artiklan mukainen raportointi kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja nielujen aikaansaamia poistumia koskevista politiikoista, toimenpiteistä ja kehitysarvioista on oikea-aikaista, läpinäkyvää, tarkkaa, johdonmukaista, vertailtavaa ja täydellistä; tämä koskee myös tietojen, menetelmien ja mallien käyttöä ja soveltamista sekä laadunvarmistus- ja laadunohjaustoimien ja herkkyysanalyysin täytäntöönpanoa.

Perustelu

Kehitysarvioita ja vähähiilistä kehitystä koskevia suunnitelmia olisi voitava vertailla jäsenvaltioiden välisesti. Myös päästövaikutuksia eri aloihin Euroopan eri alueilla olisi voitava vertailla. Tietojen olisi siksi oltava saatavilla myöhempää analysointia varten ja strategioihin kohdistuvan luottamuksen edistämiseksi.

Muutosehdotus 9

14 artikla – Politiikkoja ja toimenpiteitä koskeva raportointi

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.   – –

1.   – –

(c)

tiedot niistä kansallisista politiikoista ja toimenpiteistä ja niiden unionin politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla rajoitetaan tai vähennetään kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä tai parannetaan nielujen aikaansaamia poistumia, esitettyinä sektorikohtaisesti kustakin tämän asetuksen liitteessä I tarkoitetusta kasvihuonekaasusta. Näissä tiedoissa on viitattava sovellettaviin kansallisiin tai unionin politiikkoihin, erityisesti niihin, jotka koskevat ilmanlaatua, ja niiden on sisällettävä

(c)

tiedot niistä kansallisista politiikoista ja toimenpiteistä ja niiden unionin politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla rajoitetaan tai vähennetään kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä tai parannetaan nielujen aikaansaamia poistumia, esitettyinä sektorikohtaisesti kustakin tämän asetuksen liitteessä I tarkoitetusta kasvihuonekaasusta. Näissä tiedoissa on viitattava sovellettaviin kansallisiin tai unionin politiikkoihin, erityisesti niihin, jotka koskevat ilmanlaatua, ja niiden on sisällettävä

– –

– –

2.   Jäsenvaltioiden on saatettava yleisön saataville sähköisessä muodossa kaikki mahdolliset arvioinnit kansallisten politiikkojen ja toimenpiteiden kustannuksista ja vaikutuksista sekä tiedot niiden unionin politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla rajoitetaan tai vähennetään kasvihuonekaasujen lähteistä johtuvia ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä tai lisätään nielujen aikaansaamia poistumia, yhdessä näitä arviointeja tukevien mahdollisten teknisten raporttien kanssa. Näiden tietojen olisi sisällettävä kuvaukset käytetyistä malleista ja menetelmistä sekä määritelmät ja pohjana olevat oletukset.

2.   Jäsenvaltioiden on saatettava yleisön saataville sähköisessä muodossa kaikki mahdolliset arvioinnit kansallisten politiikkojen ja toimenpiteiden kustannuksista ja vaikutuksista sekä tiedot niiden unionin politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla rajoitetaan tai vähennetään kasvihuonekaasujen lähteistä johtuvia ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä tai lisätään nielujen aikaansaamia poistumia, yhdessä näitä arviointeja tukevien mahdollisten teknisten raporttien kanssa. Näiden tietojen olisi sisällettävä kuvaukset käytetyistä malleista ja menetelmistä sekä määritelmät ja pohjana olevat oletukset .

Perustelu

Alueellisen ulottuvuuden tulee ilmetä selvästi.

Tarvitaan sekä laskelmat että laadulliset selvitykset.

Muutosehdotus 10

15 artikla – Kehitysarvioita koskeva raportointi

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 15 päivänä maaliskuuta kansalliset kehitysarviot kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja nielujen aikaansaamista poistumista kaasujen ja sektorien mukaan eriteltynä. – –

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 15 päivänä maaliskuuta kansalliset kehitysarviot kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja nielujen aikaansaamista poistumista kaasujen sektorien mukaan eriteltynä. – –

Perustelu

Alueellisen ulottuvuuden tulee ilmetä selvästi.

Muutosehdotus 11

25 artikla – Euroopan ympäristökeskuksen rooli

Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

– –

– –

(d)

vuosittaisen asiantuntijatarkistuksen suorittaminen;

(d)

vuosittaisen asiantuntijatarkistuksen suorittaminen ;

– –

– –

(h)

ennusteiden laatiminen kehitysarvioita koskevista tiedoista, joita jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet;

(h)

ennusteiden laatiminen kehitysarvioita koskevista tiedoista, joita jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet;

– –

– –

(j)

tämän asetuksen mukaisesti kerättyjen tietojen levittäminen, mukaan luettuna jäsenvaltioiden hillitsemispolitiikkaa ja -toimenpiteitä koskevan tietokannan ylläpito ja päivitys sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, siihen liittyvää haavoittuvuutta ja siihen sopeutumista koskeva tietokeskus.

(j)

tämän asetuksen mukaisesti kerättyjen tietojen levittäminen, mukaan luettuna jäsenvaltioiden hillitsemispolitiikkaa ja -toimenpiteitä koskevan tietokannan ylläpito ja päivitys sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, siihen liittyvää haavoittuvuutta ja siihen sopeutumista koskeva tietokeskus

 

 

 

 

 

.

Perustelu

Euroopan ympäristökeskus on oleellisen tärkeä jäsenvaltioiden toimien onnistumisen kannalta. Siltä tulisi siis saada päästöjen todennäköiseen kehitykseen liittyvää asiantuntemusta ja ohjausta. Kumulatiiviset päästöt vaikuttavat suuresti kasvihuonekaasujen pitoisuuksiin ilmakehässä ja siten myös tulevaan lämpötilan nousuun. Euroopan rajojen sisäpuoliset päästöt eivät kuvasta todenmukaisesti Euroopan globaaleja päästöjä. Nk. kulutuspäästöt olisikin otettava nimenomaisesti huomioon.

Bryssel 19. heinäkuuta 2012

Alueiden komitean puheenjohtaja

Mercedes BRESSO