15.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/158


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muutos komission ehdotukseen KOM(2011) 626 lopullinen/3: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)”

COM(2012) 535 final – 2012/0281 (COD)

2013/C 44/29

Euroopan parlamentti päätti 22. lokakuuta 2012 ja neuvosto 24. lokakuuta 2012 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Muutos komission ehdotukseen KOM(2011)626 lopullinen/3: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus)

COM(2012) 535 final – 2012/0281 (COD).

Koska Euroopan talous- ja sosiaalikomitea katsoo, että asiakirjan sisältö on hyväksyttävä, se päätti 12.–13. joulukuuta 2012 pitämässään 485. täysistunnossa (joulukuun 12. päivän kokouksessa) antaa esitetystä asiakirjasta myönteisen lausunnon. Äänestyksessä annettiin 124 ääntä puolesta 5:n pidättyessä äänestämästä.

Bryssel 12. joulukuuta 2012

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Staffan NILSSON