31.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 229/112


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä kestämättömän kalastuksen salliviin maihin liittyvistä, kalakantojen säilyttämiseksi toteutettavista toimenpiteistä”

COM(2011) 888 final – 2011/0434 COD

2012/C 229/21

Esittelijä: Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Euroopan parlamentti päätti 17. tammikuuta 2012 ja neuvosto 19. tammikuuta 2012 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tietyistä kestämättömän kalastuksen salliviin maihin liittyvistä, kalakantojen säilyttämiseksi toteutettavista toimenpiteistä

COM(2011) 888 final – 2011/0434 COD.

Asian valmistelusta vastannut ”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 11. toukokuuta 2012.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 23.–24. toukokuuta 2012 pitämässään 481. täysistunnossa (toukokuun 23. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 149 ääntä puolesta, ei yhtäkään vastaan 11:n pidättyessä äänestämästä.

1.   Päätelmät

1.1   ETSK yhtyy täysin ehdotettuun asetukseen sekä kiittää komissiota sen antamisesta ja kehottaa panemaan sen tehokkaasti täytäntöön.

1.2   ETSK katsoo, että kestämättömän kalastuksen sallivat maat määritellään selkeästi. Komitean mielestä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan toiseen kohtaan tulisi kuitenkin tehdä seuraavanlainen muutos: ”johtavat kalastustoimintaan, jonka seurauksena kannasta tulee kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa pienempi tai joka estää kantaa saavuttamasta tämän tason”.

2.   Taustaa

2.1   Joulukuun 10. päivänä 1982 tehty Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus (UNCLOS) sekä elokuun 4. päivänä 1995 tehty sopimus hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien UNCLOSin määräysten täytäntöönpanosta (tunnetaan nimellä ”YK:n kalakantasopimus”) edellyttävät kaikkien niiden maiden yhteistyötä, joiden laivastot hyödyntävät kyseisiä kantoja.

2.2   Yhteistyö on toteutettava alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen puitteissa.

2.3   Mikäli alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt eivät ole toimivaltaisia kyseisen kannan osalta, yhteistyö tulee toteuttaa asianomaisesta kalastuksesta kiinnostuneiden maiden välisellä erityisjärjestelyllä.

3.   Johdanto

3.1   Ehdotettu asetus käsittelee niitä unionin ulkopuolisia maita, joiden intressinä on kyseiselle maalle ja unionille yhteisesti tärkeiden kantojen kalastus ja jotka harjoittavat – ottamatta asianmukaisesti huomioon muiden valtioiden ja unionin kalastustapoja tai -oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja – kyseisten kantojen kestävyyden vaarantavaa kalastustoimintaa eivätkä tee kantojen hoitamiseksi yhteistyötä unionin kanssa.

3.2   Ehdotetussa asetuksessa säädetään unionin tason erityistoimenpiteistä sen edistämiseksi, että kyseiset maat osallistuisivat kantojen hoitamiseen.

3.3   Näiden toimenpiteiden hyväksymisen tavoitteena on turvata Euroopan unionille ja kyseisille kolmansille maille yhteisesti tärkeiden kalakantojen kestävyys pitkällä aikavälillä.

3.4   Näiden toimenpiteiden toteuttamista varten ehdotuksessa määritellään edellytykset, joiden perusteella maan katsotaan sallivan kestämättömän kalastuksen. Mailla on oikeus tulla kuulluiksi ja ne saavat tilaisuuden toteuttaa korjaavia toimenpiteitä. Ennen toimenpiteiden toteuttamista arvioidaan niiden vaikutukset ympäristön, kaupan, talouden ja sosiaalisten näkökohtien kannalta. Toimenpiteet keskeytetään välittömästi, kun kyseinen maa on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet osallistuakseen yhteisesti tärkeän kannan säilyttämiseen.

3.5   EU:lla on kalastustuotteiden kannattavana kohdemarkkina-alueena erityinen vastuu siitä, että edellä mainittua yhteistyövelvoitetta noudatetaan. Näin ollen ehdotetussa asetuksessa säädetään nopeista ja tehokkaista kaupallisista toimenpiteistä niitä valtioita vastaan, jotka ovat vastuussa kantojen liikakalastukseen johtavista toimenpiteistä ja käytänteistä.

3.6   Tämän vuoksi ehdotetaan, että rajoitettaisiin sekä kestämättömän kalastuksen sallivien maiden vastuulle kuuluvien, yhteisesti tärkeän kannan kalastusta harjoittavien alusten pyyntiin perustuvien kalatuotteiden tuontia että kyseisille aluksille tarjottavia satamapalveluja pakottavia hätätilanteita lukuun ottamatta. Samoin ehdotetaan, että torjutaan mahdollisuus käyttää unionin kalastusaluksia tai unionin kalastusvälineitä kestämättömän kalastuksen sallivien maiden vastuulla tapahtuvaan yhteisesti tärkeän kannan kalastukseen.

3.7   Ehdotuksessa määritellään, minkä tyyppisiä toimenpiteitä voidaan toteuttaa, ja vahvistetaan yleiset edellytykset niiden toteuttamiselle, jotta ne perustuisivat puolueettomiin kriteereihin ja olisivat kustannustehokkaita ja yhteensopivia kansainvälisen oikeuden, erityisesti Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen, kanssa.

3.8   Lisäksi unionin vaikuttavan ja yhtenäisen toiminnan varmistamiseksi otetaan huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä 29. syyskuuta 2008 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1005/2008 kuvatut toimenpiteet.

3.9   Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissio katsoo, että sille olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jota olisi käytettävä täytäntöönpanosäädöksillä tarkastelumenettelyä soveltaen, kuten yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 säädetään.

3.10   Kiireellisyyden vuoksi päätökset siitä, olisiko toimenpiteiden soveltaminen lopetettava, hyväksytään välittömästi sovellettavina täytäntöönpanosäädöksinä mainitun valvonta-asetuksen mukaisesti.

3.11   ETSK yhtyy täysin ehdotetun asetuksen sisältämiin toimenpiteisiin.

4.   Ehdotuksen arviointi ja komitean huomioita

4.1   Kohde ja soveltamisala

4.1.1   Ehdotetussa asetuksessa säädetään kehys tiettyjen toimenpiteiden toteuttamiselle kalastusta koskevan kolmansien maiden toiminnan ja politiikan yhteydessä tavoitteena turvata Euroopan unionille ja kyseisille kolmansille maille yhteisesti tärkeiden kalakantojen kestävyys pitkällä aikavälillä.

4.1.2   Tällä tarkoitetaan UNCLOSin mukaisesti mitä tahansa kalakantaa, jonka kestävyys pitkällä aikavälillä on yhteisesti tärkeää Euroopan unionille ja kyseisille kolmansille maille ja jonka hallinnointi taataan niiden yhteisellä toiminnalla.

4.1.3   Ehdotuksen mukaisia toimenpiteitä voidaan soveltaa kaikissa tapauksissa, joissa yhteisesti tärkeiden kantojen yhteinen hoito edellyttää yhteistyötä unionin kanssa; myös silloin, kun yhteistyö tapahtuu alueellisen kalastuksenhoitojärjestön tai vastaavan elimen puitteissa.

4.2   Kestämättömän kalastuksen sallivat maat

4.2.1   Kolmas maa voidaan määritellä kestämättömän kalastuksen sallivaksi maaksi, jos

4.2.1.1

se ei tee unionin kanssa yhteistyötä yhteisesti tärkeän kannan hoitamiseksi täysin yhdenmukaisesti UNCLOSin määräysten kanssa, jotka mainitaan tämän lausunnon 2.1 kohdassa, ja

4.2.1.2

se ei ole toteuttanut minkäänlaisia kalastuksenhoitotoimenpiteitä tai

4.2.1.3

se on toteuttanut kyseisiä toimenpiteitä ottamatta asianmukaisesti huomioon muiden, erityisesti Euroopan unionin, oikeuksia, etuja ja velvollisuuksia, ja kyseiset kalastuksenhoitotoimenpiteet johtavat kalastustoimintaan, jonka seurauksena kannasta tulee kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa pienempi, kun toimenpiteitä tarkastellaan yhdessä unionin joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden maiden kanssa toteuttamien toimenpiteiden kanssa.

4.2.1.4

Kestävän enimmäistuoton mahdollistavat kalakantojen tasot määritellään parhaiden käytettävissä olevien lausuntojen perusteella.

4.2.2   ETSK katsoo, että kestämättömän kalastuksen sallivat maat määritellään selkeästi. Komitean mielestä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan toiseen kohtaan tulisi kuitenkin tehdä seuraavanlainen muutos: ”johtavat kalastustoimintaan, jonka seurauksena kannasta tulee kestävän enimmäistuoton mahdollistavaa tasoa pienempi tai joka estää kantaa saavuttamasta tämän tason”.

4.3   Toimenpiteet, joita kestämättömän kalastuksen sallivien maiden osalta voidaan toteuttaa

4.3.1   Komissio voi toteuttaa täytäntöönpanosäädöksinä seuraavat näitä maita koskevat toimenpiteet:

4.3.1.1

määritellä kestämättömän kalastuksen sallivat maat;

4.3.1.2

määritellä tarvittaessa alukset tai laivastot, joihin tiettyjä toimenpiteitä sovelletaan;

4.3.1.3

ottaa unioniin suuntautuvassa tuonnissa käyttöön määrällisiä rajoituksia kalalle, joka on peräisin yhteisesti tärkeästä kannasta ja on pyydetty kestämättömän kalastuksen sallivan maan alaisuudessa, ja tällaisesta kalasta valmistetuille tai sitä sisältäville kalastustuotteille; kielto kattaa unioniin mistä tahansa muusta valtiosta tuotavan kalan ja siitä valmistettavat tuotteet, jotka ovat peräisin yhteisesti tärkeästä kannasta;

4.3.1.4

ottaa unioniin suuntautuvassa tuonnissa käyttöön määrällisiä rajoituksia minkä tahansa oheislajin kalalle, joka on pyydetty edellisessä kohdassa määritellyllä tavalla, ja tällaisesta kalasta valmistetuille tai sitä sisältäville kalastustuotteille; kestämättömän kalastuksen sallivan maan harjoittaman, yhteisesti tärkeän kannan kalastuksen ohessa pyydettyjen muiden lajien tuontikielto koskee kaikkia muitakin maita;

4.3.1.5

määrätä unionin satamien käyttöä koskevia rajoituksia aluksille, jotka purjehtivat kestämättömän kalastuksen sallivan maan lipun alla ja kalastavat yhteisesti tärkeää kantaa, sekä aluksille, jotka jälleenlaivaavat kestämättömän kalastuksen sallivan maan lipun alla purjehtivien alusten tai kyseisen maan tällaista kalastusta varten hyväksymien, jonkin muun lipun alla purjehtivien alusten pyytämää yhteisesti tärkeän kannan kalaa tai siihen perustuvia kalatuotteita; UNCLOS-sopimuksen mukaisesti tällaisia rajoituksia ei sovelleta ylivoimaiseen esteeseen tai hätätilanteeseen liittyvissä tapauksissa palveluihin, jotka ovat aivan välttämättömiä kyseisten tilanteiden korjaamiseksi;

4.3.1.6

kieltää unionin talouden toimijoita ostamasta näiden maiden lipun alla purjehtivaa kalastusalusta;

4.3.1.7

kieltää unionin kalastusalusten siirtäminen näiden maiden lipun alle;

4.3.1.8

kieltää jäsenvaltioita antamasta lupaa tehdä rahtaussopimuksia näiden maiden talouden toimijoiden kanssa;

4.3.1.9

kieltää jäsenvaltion lipun alla purjehtivien kalastusalusten tai yhteisesti tärkeän kannan kalastuksessa tarvittavien kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden vienti näihin maihin;

4.3.1.10

kieltää sopiminen jäsenvaltion kansalaisten ja tällaisen kalastuksen sallivien maiden kansalaisten välisistä yksityisistä kauppajärjestelyistä, joiden avulla kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtiva kalastusalus voisi käyttää tällaisten maiden kalastusmahdollisuuksia;

4.3.1.11

kieltää jäsenvaltion kalastusalusten ja näiden maiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten yhteiset kalastustoimet.

4.3.2   Komitean mielestä näiden toimien tulee yhdessä johtaa siihen, että kestämättömän kalastuksen sallineet maat eivät enää salli sitä. ETSK:n mielestä nämä ovat tehokkaimmat toimet, joihin unioni voi ryhtyä. Komitea kiittää komissiota siitä, että se on antanut tämän asetusehdotuksen, jossa laajennetaan ja kehitetään laittoman kalastuksen ehkäisemisestä annetussa asetuksessa olevia toimia, sekä kehottaa panemaan sen tehokkaasti täytäntöön mahdollisimman oikeudenmukaista valvontaa soveltaen. Vaikka Maailman kauppajärjestölle tehtäisiin kanteita asiasta, unionin ei tule kyseenalaistaa toimien täytäntöönpanon jatkamista, sillä vain näin voidaan turvata Euroopan unionille ja kolmansille maille yhteisesti tärkeiden kalakantojen kestävyys pitkällä aikavälillä.

4.4   Ehdotetun asetuksen nojalla toteutettavia toimenpiteitä koskevat yleiset vaatimukset

4.4.1   Yleiset vaatimukset ovat seuraavat:

4.4.1.1

Toimenpiteiden tulee aina liittyä yhteisesti tärkeän kannan säilyttämiseen ja niitä tulee toteuttaa yhdessä unionin alusten harjoittamaa kalastusta tai kalan ja siitä valmistettujen tai sitä sisältävien kalatuotteiden tuotantoa tai kulutusta unionissa koskevien rajoitusten kanssa vain sen lajin osalta, jota varten toimenpiteet on ehdotetun asetuksen nojalla hyväksytty. Oheislajeihin kyseisiä rajoituksia voidaan soveltaa vain, jos niitä pyydetään harjoitettaessa yhteisesti tärkeän kannan kalastusta.

4.4.1.2

Toteutettavien toimenpiteiden on oltava yhteensopivia sellaisten velvoitteiden kanssa, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, joiden osapuoli unioni on, tai muihin asiaa koskeviin kansainvälisen oikeuden sääntöihin.

4.4.1.3

Toteutettavissa toimenpiteissä on otettava huomioon laitonta kalastusta koskevan asetuksen (EY) N:o 1005/2008 nojalla jo toteutetut toimenpiteet.

4.4.1.4

Toteutettavat toimenpiteet eivät saa johtaa syrjintään sellaisten maiden välillä, joissa vallitsevat samanlaiset olosuhteet, eivätkä kansainvälisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.

4.4.1.5

Toteuttaessaan toimenpiteitä komission tulee arvioida niiden vaikutukset ympäristön, kaupan, talouden ja sosiaalisten näkökohtien kannalta.

4.4.1.6

Toteutettavien toimenpiteiden yhteydessä määrätään asianmukaisesta järjestelystä, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat valvoa niiden täytäntöönpanoa.

4.4.2   ETSK pitää näitä vaatimuksia perusteltuina ja on niistä yhtä mieltä.

4.5   Toimenpiteiden toteuttamista edeltävät vaatimukset

4.5.1   Kun ehdotuksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen on välttämätöntä, komissio ilmoittaa siitä ja siihen johtaneista syistä etukäteen asianomaiselle maalle, kuvailee mahdollisia toimenpiteitä, joita tämän asetuksen nojalla on mahdollista toteuttaa kyseisen maan suhteen, sekä ilmoittaa asianomaiselle maalle, että ennen toimenpiteiden toteuttamista sillä on kohtuullinen tilaisuus vastata ilmoitukseen kirjallisesti ja korjata tilanne.

4.6   Toimenpiteiden täytäntöönpanon aikataulu

4.6.1   Toteutettujen toimenpiteiden soveltaminen lopetetaan, kun asianomainen maa toteuttaa asianmukaiset korjaavat toimenpiteet, joista on sovittu unionin – ja tapauksesta riippuen muiden asianomaisten maiden – kanssa, tai jotka eivät heikennä EU:n itsenäisesti tai yhteistyössä muiden maiden kanssa toteuttamien toimenpiteiden vaikutusta kyseessä olevien kalakantojen säilymiseen.

4.6.2   Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä, täyttyvätkö kyseisen maan kanssa etukäteen sovitut edellytykset, ja tarvittaessa päättää, että toteutettujen toimenpiteiden soveltaminen lopetetaan.

4.6.3   Komissio hyväksyy asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät ennakoimattomaan taloudelliseen tai yhteiskunnalliseen häiriöön, välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä päättääkseen, että toteutettujen toimenpiteiden soveltaminen lopetetaan.

4.6.4   Jotta asetusta sovelletaan oikein, komissiota avustaa komitea jäsenvaltioiden valvontamahdollisuuksia koskevan asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

4.6.5   ETSK hyväksyy toimenpiteiden keskeyttämistä koskevan menettelyn ja pitää perusteltuna sen välitöntä soveltamista kiireellisistä syistä varsinkin silloin, kun on kyse kehitysmaista.

Bryssel 23. toukokuuta 2012

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Staffan NILSSON