21.6.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 181/150


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – tiedonanto EU:n politiikasta ja vapaaehtoistyöstä: valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan tunnustaminen ja edistäminen EU:ssa”

COM(2011) 568 final

2012/C 181/26

Esittelijä: Pavel TRANTINA

Komissio päätti 20. syyskuuta 2011 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 304 artiklan nojalla pyytää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – tiedonanto EU:n politiikasta ja vapaaehtoistyöstä: valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan tunnustaminen ja edistäminen EU:ssa

COM(2011) 568 final.

Asian valmistelusta vastannut ”työllisyys, sosiaaliasiat, kansalaisuus” -erityisjaosto antoi lausuntonsa 29. helmikuuta 2012.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi 28.–29. maaliskuuta 2012 pitämässään 479. täysistunnossa (maaliskuun 28. päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon. Äänestyksessä annettiin 134 ääntä puolesta ja 3 vastaan 11:n pidättyessä äänestämästä.

Esipuhe

Vapaaehtoistyö on aktiivisen kansalaisuuden merkittävä ilmentymä: se luo sosiaalista pääomaa, edistää sosiaalista koheesiota ja yhteisvastuullisuutta, tarjoaa arvokkaita taloudellisia etuja yhteiskunnalle ja antaa ihmisille mahdollisuuden käyttää potentiaaliaan. Vapaaehtoistoiminta ”tarkoittaa kaikkea vapaaehtoista toimintaa, jota – toteutetaan henkilön omasta vapaasta tahdosta ja harkinnasta, oman motivaation perusteella ja ilman ansaitsemistarkoitusta”  (1) . Kun ajatellaan Euroopan nykyistä kriisiä, väestökehityksen muutosta ja siihen liittyviä haasteita, on tärkeää tunnustaa vapaaehtoistyön avainrooli yksilöiden kannalta osallistamisen, voimaannuttamisen, taitojen kehittämisen ja verkottumisen edistäjänä. Vapaaehtoistoiminta on kuitenkin selvästi erotettava ansiotyöstä, jota se ei missään tapauksessa saisi korvata.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) oli ensimmäinen EU:n toimielin, joka ehdotti Euroopan vapaaehtoistyön teemavuotta 2006 ja tuki EYV 2011 Alliance -ryhmän jäsenten toimia, muut seurasivat sen esimerkkiä. Tavoite saavutettiin vuonna 2011, ja se tarjosi mahdollisuuden parantaa tietoisuutta vapaaehtoissektorin lisäarvosta ja auttoi tekemään vapaaehtoisorganisaatioista entistä tehokkaampia toimijoita paikallis-, jäsenvaltio- ja unionitasolla. Aktiivista kansalaisuutta edistävä vapaaehtoistyön Euroopan teemavuosi 2011 on myös suoraan edistänyt vapaaehtoistyön roolin tunnustamista yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisun ja luottamuksen rakentamisen välineenä.

1.   Suositukset

1.1   Tehokkaan ja kestäväpohjaisen toimintaympäristön luomiseksi vapaaehtoistyölle ETSK suosittaa, että EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot pyrkivät varmistamaan, että jäsenvaltioiden ja unionin lainsäädäntö mahdollistaa vapaaehtoistyön ja kannustaa siihen, suojelee vapaaehtoistyöntekijöitä ja poistaa heidän toimintaansa haittaavia oikeudellisia esteitä.

1.2   Sääntelyä, joka rajoittaa tai estää vapaaehtoistyötä liiallisella yksityiskohtaisuudellaan tai ymmärryksen puutteella paikallisen vapaaehtoistyön perinteitä kohtaan, olisi kuitenkin vältettävä. Vapaaehtoisorganisaatioiden olisi osallistuttava suoraan asianomaisen lainsäädännön muotoiluun. Eräissä maissa lainsäädäntökehyksen puuttuminen ei ole este, mutta toisissa se vaikeuttaa vapaaehtoistyöntekijöiden ja vapaaehtoistyön tarjoajien toimintaa. Tietyissä maissa vapaaehtoistyöntekijöillä on rajoittavan lainsäädäntökehyksen vuoksi rajalliset mahdollisuudet vapaaehtoistyöhön.

1.3   Euroopan komission tulisi kannustaa tehokkaiden ja hyvin organisoitujen vapaaehtoistyön perusrakenteiden luomista unioni- ja jäsenvaltiotasolla (kuten rakenteet vapaaehtoisorganisaatioita, työhönottoa ja koulutusta varten, tuki rahoitushakemusten yhteydessä) sekä tukea vapaaehtoisorganisaatioiden ja vapaaehtoiskeskusten rakenteita tarjoamalla tietoa ja koulutusta sekä koordinoimalla vapaaehtoistyöntekijöiden ja organisaatioiden välistä toimintaa.

1.4   EU:n ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava hyödyntämiskelpoiset, luotettavat ja kestäväpohjaiset edellytykset vapaaehtoissektorin rahoitukselle sekä autettava vapaaehtoisorganisaatioita mukautumaan uuteen rahoitusympäristöön. ETSK kehottaa Euroopan komissiota myös lisäämään vapaaehtoistyön taloudellista tukea EU-rahoitteisissa ohjelmissa ja rakennerahastoissa.

1.5   EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden tulisi mahdollistaa vapaaehtoistyö ja tukea sitä luontoissuorituksena osarahoitukseen. ETSK kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita myös varmistamaan, ettei alv-lainsäädäntö lisää vapaaehtoisorganisaatioiden hallinnollista taakkaa.

1.6   Dynamiikan säilyttämiseksi tulevaisuudessa ETSK ehdottaa, että toteutetaan eräitä käytännön toimia Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden vaikutuksen ylläpitämiseksi vuoden 2011 jälkeen sekä vapaaehtoistyön säilyttämiseksi jäsenvaltioiden ja unionin asialistalla. ETSK kehottaa Euroopan komissiota aloittamaan konsultaatioprosessin (esimerkiksi antamalla valkoisen kirjan tai jollain muulla tehokkaalla välineellä). Prosessin voitaisiin katsoa jatkavan Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden saavutuksia, sillä sen avulla varmistettaisiin, että vapaaehtoistyöhön kiinnitetään edelleen huomiota unionitasolla. Vuosien 2012 ja 2013 Euroopan teemavuosia tulisi myös käyttää täydellä syyllä tähän tarkoitukseen.

1.7   EU:n toimielinten on sovellettava nykyistä koordinoidumpaa lähestymistapaa vapaaehtoistyötä koskevaan politiikkaan. Vapaaehtoistyö olisi tunnustettava monialaiseksi aihepiiriksi, ja sitä olisi koordinoitava Euroopan komission erityisyksikössä ja edistettävä asianmukaisin poliittisin rakentein muissa EU:n toimielimissä. (2) Näin varmistettaisiin kansallisten koordinointielinten, komission vastuuyksikön, Euroopan parlamentin työryhmän tai komitean, asiasta selkeästi vastuussa olevan neuvoston kokoonpanon sekä kaikilla tasoilla toimivien vapaaehtoisorganisaatioiden välisen yhteistyön jatkuminen.

1.8   Lisäksi kaikkien sidosryhmien tulisi pyrkiä edelleen edistämään aktiivisesti vapaaehtoistyötä kaikkien kansalaisten keskuudessa ja kansallisesta tilanteesta riippuen keskittymään etenkin nuoriin ja seniorikansalaisiin. Työnantajien edistämän vapaaehtoistyön tukemista olisi lisättävä tulevaisuudessa, ja jäsenvaltioiden olisi käynnistettävä tämänsuuntaisia toimia (esimerkiksi tutkimalla mahdollisuuksia verohelpotuksiin) ja kannustamalla kumppanuuteen vapaaehtoissektorin kanssa.

2.   Yleisiä huomiota vapaaehtoistyöstä

2.1   Vapaaehtoistyöhön on sovellettava vapaaehtoistyöntekijään perustuvaa tai hänen mukaansa suuntautuvaa lähestymistapaa, jotta varmistetaan laatu, tunnustus, suojelu ja hyödyntämismahdollisuudet ilman minkäänlaista syrjintää. Vapaaehtoistyöntekijöiden oikeudet, arvo ja vastuut olisi tunnustettava ja niitä olisi kunnioitettava ja vapaaehtoistyöntekijöiden ja heidän organisaationsa olisi oltava niistä tietoinen. (3)

2.2   Olisi kiinnitettävä erityishuomiota vapaaehtoistyöhön välineenä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi on tärkeää sisällyttää vapaaehtoistyö myös kansallisiin uudistusohjelmiin, jotta varmistetaan sille annettava tuki.

2.3   Vapaaehtoissektorin koordinointia sen oman asialistan edistämiseksi, hyvien käytänteiden vaihtoa ja sellaisten vapaaehtoistyöntekijöiden foorumien luomista tai vakiinnuttamista, joihin kaikki keskeiset sidosryhmät osallistuvat (työnantajat, ammattiliitot, muut alakohtaiset elimet, jäsenvaltioiden viranomaiset ja EU), olisi jatkettava vuoden 2011 jälkeenkin. ETSK suhtautuu myönteisesti EYV 2011 Alliance -ryhmän (4) toimiin, jotka huipentuivat ryhmän antamaan Euroopan vapaaehtoistyön toimintaohjelmaan (Policy Agenda for Volunteering in Europe, P.A.V.E.) (5). Siinä esitetään useita innoittavia ehdotuksia vapaaehtoistyön kehittämiseksi edelleen unioni- ja jäsenvaltiotasolla sekä työmarkkinaosapuolille ja valtiovallasta riippumattomille organisaatioille suunnattuja ehdotuksia.

2.4   Tietoisuuden parantamiseksi vapaaehtoissektorin sosiaalis-taloudellisesta arvosta ja panoksesta ETSK katsoo, että on tärkeää kerätä ja levittää laajalti tietoa vapaaehtoistyön sosiaalisesta ja taloudellisesta vaikutuksesta. Aluksi on päästävä sopimukseen vapaaehtoistyön mittaamista käsittelevän Kansainvälisen työjärjestön ILO:n oppaan käytöstä ja sovellettava sitä. Näin voidaan yhdenmukaistaa vapaaehtoistyötä jäsenvaltioissa koskevan tiedon keruumenetelmiä. ETSK korostaa kuitenkin myös sitä, että sosiaalisen hyvinvoinnin mittaamiseksi on kerättävä bkt:n ohella muitakin kansallisia tietoja, esimerkiksi tietoja ”sosiaalista indikaattoreista”.

2.5   On tärkeää ottaa huomioon kaikkien niiden vapaaehtoistyöntekijöiden tarpeet, jotka toimivat muodollisissa rakenteissa tai harjoittavat omaehtoisesti vapaaehtoistoimintaa. EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot eivät voi eivätkä saa jättää huomioimatta niitä, jotka ovat henkilökohtaisesti käytettävissä vapaaehtoistyöhön yhteiskunnan auttamiseksi. Heidän suoraa ja epäsuoraa työtään vapaaehtoisorganisaatioissa olisi tuotava esiin. Myös monia vapaaehtoistyön aloja (nuoriso- ja urheilualan tai sosiaalialan ohella) olisi tarkasteltava yksityiskohtaisemmin.

3.   ETSK:n yleisiä huomioita komission tiedonannosta

3.1   ETSK suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon EU:n politiikasta ja vapaaehtoistyöstä. ETSK kannattaa esitettyjä määritelmiä ja haasteita.

3.2   ETSK on kuitenkin huolissaan tiedonannon jokseenkin hätäisestä julkaisemisesta sekä julkisen konsultaation ja vaikutuksenarvioinnin puuttumisesta. Useita kansalaisyhteiskunnan ehdotuksia, etenkään Euroopan vapaaehtoistyön toimintaohjelmassa (P.A.V.E.) myöhemmin esitettyjä ehdotuksia, ei ole otettu huomioon.

3.3   Komissio luettelee täysin perustellusti useita vapaaehtoistoiminnan esteitä ja toteaa seuraavaa: ”Näiden kysymysten ratkaisussa edistyttiin jonkin verran vuonna 2006, jolloin jäsenvaltiot sitoutuivat tekemään yhteistyötä poistaakseen – esteitä. Edelleen on kuitenkin paljon parannettavaa.” Tiedonannossa voitaisiin paljon kunnianhimoisemmin tehdä erityisehdotuksia alan kehittämiseksi.

3.4   On tärkeää huomata, että Euroopan komission velvollisuutena on edistää vapaaehtoistyötä koskevan politiikan kehittämistä, vaikka se kiinnittäisikin erityishuomiota rajatylittävään vapaaehtoistyöhön ja vapaaehtoistyöntekijöiden liikkuvuuteen EU:ssa. Jäsenvaltiot ovat vastuussa sääntelykehysten, hyviä käytänteitä koskevien suuntaviivojen ja strategioiden kehittämisestä, kun taas komissiolla olisi oltava rooli tiedonkeruussa ja avoimen koordinointimenetelmän laajentamisessa, jotta varmistetaan, että vapaaehtoistyö sisällytetään kansallisiin uudistusohjelmiin. Komission olisi myös varmistettava, että vapaaehtoistyö otetaan huomioon EU:n rahoitusjärjestelmissä.

3.5   ETSK on tyytyväinen siihen, että ”komissio saattaa esittää ehdotuksia, jotka kohdistuvat erityisesti vapaaehtoistoimintaan osana EU:n työllisyysstrategiaa, köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaa sekä komission ’Uudet taidot uusia työpaikkoja varten’ -aloitetta”. Olisi kuitenkin huomattava riskit käyttää vapaaehtoistyötä poliittisten tavoitteiden välineenä. Vapaaehtoistyön ydinarvoja olisi kunnioitettava ja suojeltava.

4.   Erityisiä huomioita komission ehdotuksista

4.1   ETSK on tyytyväinen siihen, että komissio on sitoutunut lisäämään EU:n kansalaisten ja sidosryhmien tietoisuutta eri rahoitusohjelmista, joita vapaaehtoistyöntekijät voivat hyödyntää vapaaehtoistoimintaa varten. Projektikohtaisen rahoituksen ohella olisi laajennettava vapaaehtoistyön rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi ottamalla käyttöön perusrahoitusta, pienempiä avustuksia ja sopimuspaketteja. Vapaaehtoistyö luontoissuorituksena osarahoitukseen olisi sallittava ja sen olisi mieluiten oltava pakollista.

4.2   Kun ajatellaan nykyistä ehdotusta sulauttaa Elinikäisen oppimisen ohjelma ja Nuorisotoimintaohjelma yhteen ainoaan Yhteinen Erasmus -ohjelmaan, ETSK pelkää, että vapaaehtoistyöhön osallistumisella tapahtuva epävirallinen oppiminen saattaa vaarantua – sekä sisällöllisesti että resurssien rajoittamisen kautta. ETSK kehottaakin komissiota varmistamaan nykyisen Nuorisotoimintaohjelman riippumattomuuden ja asianmukaisen rahoituksen sekä jatkamaan kaikkia sen hyväntekeväisyyteen liittyviä toimia, mukaan luettuina Eurooppalainen vapaaehtoistyö -toimi, nuorisoaloitteet ja tuki eurooppalaisille nuorisoalan rakenteille.

4.3   ETSK on samaa mieltä komission kanssa siitä, että on tarpeen jatkaa asianmukaisesti aloitteita, joilla ”edistetään valtioiden rajat ylittävää vapaaehtoistoimintaa Euroopan kansalaisten teemavuoden (2013) puitteissa”. Ei kuitenkaan riitä, että mainitaan vain valtiolliset rajat ylittävä vapaaehtoistyö: kaiken vapaaehtoistyön olisi sisällyttävä jatkotoimiin. Tätä tarkoitusta varten ja Euroopan kansalaisten huomion herättämiseksi vuoden 2013 Euroopan teemavuoden soveltamisalaa olisi laajennettava aktiivisen kansalaisuuden teemavuodeksi.

4.4   ETSK seuraa tiiviisti komission työtä, joka liittyy ehdotukseen neuvoston suositukseksi epävirallisen ja arkioppimisen hyväksymisestä, mukaan luettuina vapaaehtoistoiminta ja eurooppalainen osaamispassi. Jotta vapaaehtoistyössä tapahtunut oppiminen kirjattaisiin asianmukaisesti, osaamispassin ei tulisi olla joukko uusia erillisiä todistuksia vaan pikemminkin kattava asiakirja, jossa luetellaan kaikki elinikäisen oppimisen ja – jos vapaaehtoistyöntekijä niin haluaa – vapaaehtoistyön kautta saatu käytännön kokemus, koulutus, pehmeät taidot ja ammatilliset valmiudet.

4.5   Komissio tekee vuonna 2012 ehdotuksia, joiden tarkoituksena on kehittää EU:n nuorisostrategian ja nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden liikkuvuutta koskevan suosituksen täytäntöönpanoa eri puolilla EU:ta. ETSK katsoo, että avoin koordinointimenetelmä olisi paikallaan ulottaa koko vapaaehtoistyön alalle Euroopassa. Näin vapaaehtoistyö voitaisiin järjestelmällisesti pitää EU:n asialistalla korkealla.

4.6   ETSK on urheilun alalla tyytyväinen ehdotukseen alaan kohdennettavasta uudesta EU:n rahoituksesta ja painottaa tarvetta tukea vapaaehtoistoimintaa etenkin ruohonjuuritasolla.

4.7   ETSK:n mielestä olisi parannettava tietoisuutta eri tavoista, joilla työnantajat voisivat tukea työntekijöiden vapaaehtoistoimintaa ilmaisuna yritysten yhteiskuntavastuun järjestelmistä. Työmarkkinaosapuolten olisi voitava ottaa kantaa erilaisiin työntekijöiden vapaaehtoistoiminnan muotoihin, joiden olisi aina perustuttava työntekijöiden osallistumisen vapaaehtoisuuden periaatteeseen.

4.8   ETSK on tietoinen useista aloitteista, joilla pyritään edistämään vapaaehtoistyötä EU:n toimielinten henkilöstön ja jäsenvaltioiden virkamiesten keskuudessa. ETSK:n henkilöstön myönteisten kokemusten perusteella komitea suosittaa, että kiinnitetään erityishuomiota Solidarité-ehdotukseen (6).

4.9   ETSK odotti komissiolta huomattavasti selkeämpää vastausta kansalaisyhteiskunnan kehotukseen yksinkertaistaa unionin ulkopuolisista maista olevien vapaaehtoistyöntekijöiden viisumimenettelyjä. Neuvoston direktiiviin 2004/114/EY olisi esitettävä muutokset, ja niissä olisi ehdotettava opiskelijaviisumin kaltaista erityistä vapaaehtoistyöntekijäviisumia.

4.10   ETSK on tyytyväinen ajatukseen Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen (EVHAC) (7) perustamisesta mutta suhtautuu kuitenkin epäillen niiden todelliseen vapaaehtoisuuteen. Parhaillaan käynnissä olevia kokeiluhankkeita olisi arvioitava asianmukaisesti ennen vapaaehtoisjoukkoja koskevan lopullisen ehdotuksen esittämistä. Koska komissio arvostaa valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden toimintaa kehitysyhteistyössä, ETSK ehdottaa, että EU:n tukea näille useimmiten vapaaehtoistoimintaan perustuville aloitteille vahvistettaisiin edelleen niiden vaikutuksen parantamiseksi.

4.11   Vapaaehtoistyön sekä terveyden- ja sosiaalihuollon välisten yhteyksien osalta ETSK korostaa, ettei vapaaehtoistyöntekijöiden tulisi korvata sosiaalihuollon palkattua henkilöstöä sen tavanomaisessa päivittäisessä perustyössä. Vapaaehtoistyöntekijät saattavat kuitenkin antaa lisäarvoa ammattilaisten tarjoamiin palveluihin.

5.   Tiivistelmä ETSK:n toimista Euroopan vapaaehtoistyön teemavuotena 2011

5.1   Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden valmistelemiseksi ja siihen liittyvien toimien hallinnoimiseksi ETSK perusti EYV 2011 -koordinointiryhmän, jonka puheenjohtaja oli Pavel Trantina (ryhmä III). ETSK pyrki myös useita julkisia kuulemistilaisuuksia järjestämällä avaamaan työnantajien, ammattiliittojen ja valtiovallasta riippumattomien organisaatioiden välille keskustelua siitä, miten EU-tasolla voidaan helpottaa vapaaehtoistyötä. Koordinointiryhmä teki tiivistä yhteistyötä komission EYV 2011 -työryhmän, EYV 2011 Alliance -ryhmän, Euroopan parlamentissa toimivan vapaaehtoistyötä käsittelevän eturyhmän sekä useiden muiden ETSK:n tapahtumiin osallistuneiden sidosryhmien kanssa.

5.2   ETSK:n EYV 2011 -koordinointiryhmä järjesti viisi kokousta, joista neljään liittyi julkinen kuulemistilaisuus. Niistä jokaisessa tarkasteltiin vapaaehtoistyöhön liittyvää erityisaihetta alalla toimivien eri sidosryhmien vuoropuhelun edistämiseksi. Kuulemistilaisuuksissa tärkeimpänä kumppanina oli EYV 2011 Alliance -ryhmä, joka asetti erityisaiheissa käyttöön puhujia työryhmistään, sekä komission EYV 2011 -työryhmä.

1.

Vapaaehtoistyön arvo ja tunnustaminen (23. maaliskuuta)

2.

Vapaaehtoistyön laatu ja vapaaehtoistyön perusrakenteet (23. toukokuuta)

3.

Vapaaehtoistyön oikeudellinen kehys (27. syyskuuta)

4.

Työntekijöiden vapaaehtoistoiminta (9. marraskuuta)

5.3   ETSK oli mukana järjestämässä seuraavia tapahtumia:

Toinen EU-tason temaattinen konferenssi (23.–24. toukokuuta), järjestäjänä Euroopan komissio – ETSK veti pääasiassa työntekijöiden vapaaehtoistoimintaan liittyviä keskusteluja.

Toinen vapaaehtoistyön konventti ja sidosryhmien kokous (7.–8. syyskuuta) – järjestäjänä Euroopan nuorisofoorumi ETSK:n ja Euroopan parlamentin tiloissa

EYV 2011 Alliance -ryhmän koordinointikokoukset järjestettiin ETSK:n tiloissa 17. maaliskuuta, 19. toukokuuta ja 29. syyskuuta 2011.

Euroopan vapaaehtoistyöntekijäpalkinnon arviointimenettely helmikuussa 2011.

5.4   ETSK:n ryhmä III järjesti merkittävän vapaaehtoistyötä käsitelleen konferenssin, joka pidettiin Varsovan presidentinpalatsissa 30. syyskuuta 2011 Puolan ensimmäisen EU:n neuvoston puheenjohtajakauden ja Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden 2011 kunniaksi. Konferenssiin osallistui Puolan presidentti, työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaava Euroopan komission jäsen, Puolan työ- ja sosiaaliministeri sekä muita pääpuhujia. Konferenssin kattavana aiheena oli ”Aktiivisten kansalaisten Eurooppa: vapaaehtoistyö”.

5.5   ETSK:n puheenjohtaja sekä EYV 2011 -koordinointiryhmän puheenjohtaja ja jäseniä osallistui moniin aiheesta järjestettyihin kokouksiin, joita olivat muun muassa

EYV 2011 -ryhmän avauskokous Budapestissä

toinen EU-tason temaattinen konferenssi vapaaehtoistyöstä Brysselissä

EYV 2011 -ryhmän päätöskokous Varsovassa.

5.6   ETSK valmistelee parhaillaan kirjaa aiheesta ”Aktiivinen kansalaisuus”, jossa kuvataan ETSK:n jäsenten laaja-alaisia toimia ammatillisessa, poliittisessa ja vapaaehtoistoiminnassa.

Bryssel 28. maaliskuuta 2012

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Staffan NILSSON


(1)  Vapaaehtoistoiminnan asema sosiaalipolitiikassa – neuvoston päätelmät, 3. lokakuuta 2011.

(2)  Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden 2011 kansalliset koordinointielimet totesivat 1. joulukuuta 2011 antamassaan Varsovan julistuksessa kestäväpohjaisen toiminnan edistämisestä vapaaehtoistyön ja aktiivisen kansalaisuuden yhteydessä (DESAVAC) seuraavaa: ”Euroopan komission tulisi aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistyön Euroopan teemavuoden 2011 jälkeen kehittää asianmukaisia rakenteita kaikkien sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan vaihtotoimintaa ja yhteistyötä varten vapaaehtoistyön alalla kansalliset, alueelliset ja paikalliset toimivaltuudet ja tarpeet huomioon ottaen. Vapaaehtoistyöhön on Euroopan komissiossa kiinnitettävä erityistä huomiota.”

(3)  ETSK on vuodesta 2006 tukenut keskusteluja vapaaehtoistyötä koskevan eurooppalaisen peruskirjan laatimisesta. Peruskirjassa määriteltäisiin yhteiset perusperiaatteet vapaaehtoistyöntekijöiden ja heidän organisaatioidensa oikeuksista ja vastuista. Tällainen peruskirja auttaisi myös ohjaamaan vapaaehtoistoimintaa käsittelevän lainsäädäntökehyksen parannuksia.

(4)  www.eyv2011.eu.

(5)  http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf

(6)  http://www.solidariteproposal.eu/

(7)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 214 artiklan mukaisesti.