17.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/15


Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission annettu 27 päivänä lokakuuta 2011 poliittiseksi lausumaksi selittävistä asiakirjoista

2011/C 369/03

Toimielimet myöntävät, että tietojen, joita jäsenvaltiot toimittavat komissiolle direktiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, on oltava ”selviä ja täsmällisiä” (1), jotta komissio pystyisi suoriutumaan tehtävästään, joka on unionin oikeuden soveltamisen valvonta.

Tämän vuoksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tyytyväisiä selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annettuun jäsenvaltioiden ja komission yhteiseen poliittiseen lausumaan.

Näin ollen, silloin kun asiakirjojen toimittamisen tarve ja suhteellisuus ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman mukaisesti perusteltuja, toimielimet ovat yksimielisiä siitä, että asianomaiseen direktiiviin sisällytetään seuraava johdanto-osan kappale:

”Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista perusteltuna.”

Komissio tiedottaa 1. päivään marraskuuta 2013 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kummankin selittävistä asiakirjoista annetun poliittisen lausuman täytäntöönpanosta.

Toimielimet sitoutuvat noudattamaan näitä periaatteita 1. päivästä marraskuuta 2011 lähtien uusiin ja käsiteltävinä oleviin direktiiviehdotuksiin, lukuun ottamatta niitä ehdotuksia, joista Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat jo päässeet yhteisymmärrykseen.


(1)  Ks. unionin tuomioistuimen 16. heinäkuuta 2009 asiassa C-427/07 antaman päätöksen kohta 107 sekä siinä mainittu oikeuskäytäntö.