19.7.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 212/20


Ilmoitus henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, jotka on kirjattu tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon

(ks. neuvoston asetuksen (EU) N:o 687/2011 liite)

2011/C 212/09

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

Seuraavat tiedot ilmoitetaan niille henkilöille, ryhmille tai yhteisöille, jotka on kirjattu luetteloon 18 päivänä heinäkuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 687/2011 nojalla (1).

Euroopan unionin neuvosto on todennut, että perusteet niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen, jotka esiintyvät edellä mainitussa niiden henkilöiden, ryhmien tai yhteisöjen luettelossa, joihin sovelletaan tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27. joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (2) mukaisia rajoittavia toimenpiteitä, kirjaamiselle luetteloon ovat edelleen voimassa. Neuvosto on näin ollen päättänyt säilyttää kyseiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt mainitussa luettelossa.

Joulukuun 27. päivänä 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2580/2001 säädetään, että kaikki kyseisille henkilöille, ryhmille tai yhteisöille kuuluvat varat, muut rahoituksen lähteet ja taloudelliset resurssit jäädytetään ja että varoja, muita rahoituksen lähteitä ja taloudellisia resursseja ei saa luovuttaa heidän tai niiden käyttöön suoraan eikä välillisesti.

Asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että asetuksen liitteessä mainituilta jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta voi hakea valtuutusta käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten kyseisen asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten ajantasainen luettelo on Internetissä seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Asianomaiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle pyynnön saada tietoonsa neuvoston perustelut, joiden nojalla heidät tai ne säilytetään edellä mainitussa luettelossa (jollei perusteluja jo ole ilmoitettu heille tai niille), seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asianomaiset henkilöt, ryhmät ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle edellä mainittuun osoitteeseen milloin tahansa pyynnön mahdollisine sitä tukevine asiakirjoineen, että olisi harkittava uudelleen päätöstä sisällyttää heidät tai ne luetteloon ja säilyttää heidät tai ne luettelossa. Pyynnöt käsitellään kun ne on vastaanotettu. Tätä varten asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että neuvosto tarkistaa luettelon säännöllisesti yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Jotta pyynnöt voidaan käsitellä seuraavan tarkistuksen yhteydessä, ne olisi toimitettava kahden kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemispäivästä.

Asianomaisia henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston asetuksen laillisuuden voi kiistää Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EYVL L 188, 19.7.2001, s. 2.

(2)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.