2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 102/32


Ilmoitus direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan mukaisesta hakemuksesta

Hankintayksikön esittämä hakemus

2011/C 102/11

Komissio vastaanotti 23 päivänä maaliskuuta 2011 vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 5 kohdan mukaisen hakemuksen. Hakemuksen vastaanottoa seuraava työpäivä on 24 päivänä maaliskuuta 2011.

Italian öljy- ja kaivosteollisuusalan yhdistyksen Assominerarian alalla toimivien hankintayksiköiden nimissä esittämä hakemus koskee öljyn ja kaasun etsimistä ja öljyn talteen ottamista Italiassa. Edellä mainitussa 30 artiklassa säädetään, että direktiiviä 2004/17/EY ei sovelleta, jos toiminto on suoraan avoin kilpailulle markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu. Näiden edellytysten täyttymistä arvioidaan yksinomaan direktiivin 2004/17/EY mukaisesti, eikä arviointi vaikuta kilpailusääntöjen soveltamiseen.

Komissio tekee tätä hakemusta koskevan päätöksen kolmen kuukauden määräajassa, joka alkaa edellä mainitusta työpäivästä. Määräaika päättyy siis 24 päivänä kesäkuuta 2011.

Määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella. Mahdollinen pidentämispäätös julkaistaan.

Kuten 30 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, ennen tätä hakemusta koskevan määräajan päättymistä tehtyjä uusia hakemuksia, jotka koskevat öljyn ja kaasun etsimistä ja talteen ottamista Italiassa, ei pidetä uusina menettelyinä, vaan ne käsitellään yhdessä tämän hakemuksen kanssa.