52011PC0761

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 442/2011 muuttamisesta /* KOM/2011/0761 lopullinen - 2011/0346 (NLE) */


PERUSTELUT

(1) Neuvosto antoi 9. toukokuuta 2011 päätöksen 2011/273/YUTP Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2) Neuvosto muutti 2. syyskuuta 2011 asetusta (EU) N:o 442/2011 laajentaakseen Syyriaan kohdistuvia toimenpiteitä. Tällöin laajennettiin luetteloon lisäämisen perusteita ja kiellettiin raakaöljyn ostaminen, tuonti tai kuljettaminen Syyriasta. Neuvosto muutti asetusta (EU) N:o 442/2011 uudelleen 23. syyskuuta 2011 laajentaakseen Syyrian vastaisia toimenpiteitä edelleen siten, että niihin sisältyy raakaöljyalaan tehtävien investointien kieltäminen, uusien luettelomerkintöjen tekeminen ja kielto toimittaa syyrialaisia seteleitä ja metallirahoja Syyrian keskuspankille. Neuvosto muutti asetusta (EU) N:o 442/2011 jälleen 13. lokakuuta 2011 tekemällä uuden yhteisöä koskevan luettelomerkinnän ja säätämällä poikkeuksesta, jonka mukaan kyseinen yhteisö voi käyttää myöhemmin saamiaan jäädytettyjä varoja rajoitetun ajan muiden kuin nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen kanssa käytävän kaupan rahoittamisen yhteydessä.

(3) Neuvosto on nyt päässyt poliittiseen yksimielisyyteen lisätoimenpiteestä, jonka mukaan Euroopan investointipankki ei saa suorittaa lainaeriä tai muita maksuja osana Syyrian kanssa tehtyjä olemassa olevia lainasopimuksia tai niihin liittyen ja sen olisi keskeytettävä myös Syyriaan sijoittuvia kansallisia hankkeita varten tehdyt olemassa olevat teknisen avun palvelusopimukset. Kyseiset laina- ja palvelusopimukset ovat yksityisoikeudellisia sopimuksia.

(4) Neuvosto on myös päättänyt saattaa ajan tasalle päätöksen 2011/273/YUTP liitteessä olevassa luettelossa mainittuun tiettyyn henkilöön liittyvät tiedot.

(5) Tätä varten neuvosto antaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston 2 luvun mukaisen päätöksen. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan komissio ehdottavat sen vuoksi yhdessä, että asetusta (EU) N:o 442/2011 muutetaan.

(6) Euroopan investointipankin Syyrialle myöntämille lainoille on myönnetty kattava takaus EU:n talousarviosta neuvoston ja Euroopan parlamentin päätösten perusteella. Lainasitoumuksia on tähän mennessä tehty yhteensä 1 372 miljoonan euron arvosta. Tästä määrästä on jo maksettu 560 miljoonaa euroa.

2011/0346 (NLE)

Yhteinen ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 442/2011 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2011/273/YUTP[1],

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto antoi 9 päivänä toukokuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 442/2011[2] Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.

(2) Neuvosto muutti 2 päivänä syyskuuta 2011 asetusta (EU) N:o 442/2011 laajentaakseen Syyriaan kohdistuvia toimenpiteitä siten, että varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämiseksi laadittavaan luetteloon lisäämisen perusteita laajennettiin ja raakaöljyn ostaminen, tuonti tai kuljettaminen Syyriasta kiellettiin. Neuvosto muutti asetusta (EU) N:o 442/2011 uudelleen 23 päivänä syyskuuta 2011 laajentaakseen Syyrian vastaisia toimenpiteitä edelleen siten, että niihin sisältyy raakaöljyalaan tehtävien investointien kieltäminen, uusien luettelomerkintöjen tekeminen ja kielto toimittaa syyrialaisia seteleitä ja metallirahoja Syyrian keskuspankille. Neuvosto muutti asetusta (EU) N:o 442/2011 jälleen 13 päivänä lokakuuta 2011 tekemällä uuden yhteisöä koskevan luettelomerkinnän ja säätämällä poikkeuksesta, jonka mukaan kyseinen yhteisö voi käyttää myöhemmin saamiaan jäädytettyjä varoja rajoitetun ajan muiden kuin nimettyjen henkilöiden tai yhteisöjen kanssa käytävän kaupan rahoittamisen yhteydessä.

(3) Koska Syyrian hallitus on jatkanut raakoja sortotoimiaan ja ihmisoikeusloukkauksia, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/273/YUTP muuttamisesta annetussa neuvoston päätöksessä 2011/[…]/YUTP[3] säädetään lisätoimenpiteestä, jonka mukaan Euroopan investointipankki ei saa suorittaa lainaeriä tai muita maksuja osana Syyrian kanssa tehtyjä olemassa olevia lainasopimuksia tai niihin liittyen ja sen olisi keskeytettävä myös Syyriaan sijoittuvia kansallisia hankkeita varten tehdyt olemassa olevat teknisen avun palvelusopimukset.

(4) Neuvoston päätöksessä 2011/[…]/YUTP säädetään lisäksi päätöksen 2011/273/YUTP liitteessä olevassa luettelossa mainittuun tiettyyn henkilöön liittyvien tietojen saattamisesta ajan tasalle.

(5) Tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi sen täytäntöönpanemiseksi tarvitaan lainsäädäntöä unionin tasolla, jotta voitaisiin varmistaa, että talouden toimijat soveltavat sitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(6)             Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen on tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (EU) N:o 442/2011 seuraava 3 d artikla:

”3 d artikla

Euroopan investointipankkia kielletään

a)           maksamasta lainaeriä tai muita maksuja osana Syyrian valtion tai sen julkisten viranomaisten ja Euroopan investointipankin välisiä olemassa olevia lainasopimuksia tai niihin liittyen;

b)           jatkamasta sellaisten teknisen avun palvelusopimusten täytäntöönpanoa, jotka liittyvät a kohdassa tarkoitettujen lainasopimusten mukaisesti rahoitettaviin, Syyriassa toteutettaviin hankkeisiin, joista Syyrian valtio tai sen julkiset viranomaiset voisivat suoraan tai välillisesti hyötyä.”.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 442/2011 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

                                                                       Neuvoston puolesta

                                                                       Puheenjohtaja

LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 442/2011 liite II seuraavasti:

[1]               EUVL L 121, 10.5.2011, s. 11.

[2]               EUVL L 121, 10.5.2011, s. 1.

[3]               EUVL L […], […]2011, s. […].